Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Jurnal nov dec_2020-ed maramures

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 4 Anzeige

Jurnal nov dec_2020-ed maramures

Herunterladen, um offline zu lesen

Jurnal CDIMM 11/12 2020 Cuprinsul numarului: Aplicare a măsurilor de redresare și de sprijin în contextul pandemiei de COVID-19; Concurs de povești digitale; Securitatea cibernetică; Ce face Europe pentru Mine?; ”EUROPA MAI APROAPE DE OAMENI” Dezbatere publică – ”Pactul ecologic european” și ”Agenda digitală”; GRANTURI PENTRU INVESTITII.

Jurnal CDIMM 11/12 2020 Cuprinsul numarului: Aplicare a măsurilor de redresare și de sprijin în contextul pandemiei de COVID-19; Concurs de povești digitale; Securitatea cibernetică; Ce face Europe pentru Mine?; ”EUROPA MAI APROAPE DE OAMENI” Dezbatere publică – ”Pactul ecologic european” și ”Agenda digitală”; GRANTURI PENTRU INVESTITII.

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Jurnal nov dec_2020-ed maramures (20)

Anzeige
Anzeige

Jurnal nov dec_2020-ed maramures

  1. 1. Anul XXVI, Nr. 11-12/Noiembrie-Decembrie 2020 Jurnal CDIMMBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureș FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/ Aplicare a măsurilor de redresare și de sprijin în contextul pandemiei de COVID-19 Ajutoare de stat: Comisia prezintă inițiative menite să faciliteze și mai mult punerea în apli- care a măsurilor de redresare și de sprijin în contextul pandemiei de COVID-19 Comisia Europeană a publicat la 21 decembrie, modele orientative menite să ajute statele membre să elaboreze planuri naționale de redresare și reziliență care să fie conforme cu normele UE privind aju- toarele de stat. Totodată, pentru a facilita și mai mult punerea în aplicare a programului InvestEU, precum și a fondurilor UE și a fondurilor naționale alocate redresării, Comisia consultă statele membre cu privire la o eventuală extindere a Regulamentu- lui general de exceptare pe categorii de ajutoare. În fine, Comisia efectuează un sondaj în rândul tuturor statelor membre pentru a colecta opiniile acestora cu privire la punerea în aplicare a Cadrului tempo- rar pentru măsuri de ajutor de stat. Vicepreședinta executivă Margrethe Vestager, responsabilă cu po- litica în domeniul concurenței, a declarat: „Pentru a beneficia pe deplin de avantajele oferite de fondurile publice limitate, este esențial ca normele privind aju- toarele de stat să își aducă în continuare contribuția la menținerea echității și a competitivității pieței noas- tre unice. Le oferim statelor membre toate orientările și instrumentele necesare pentru ca planurile lor naționale de redresare și reziliență să poată fi puse în aplicare cât mai rapid posibil, în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat. Continuăm să colaborăm îndeaproape cu statele membre pentru a atenua efectele economice ale crizei actuale și pen- tru a ne asigura că economia europeană se redresează rapid în urma crizei, menținând totodată condițiile de concurență echitabile pe piața unică.” Orientările Comisiei privind ajutoarele de stat referitoare la planurile naționale de redresare și reziliență În contextul punerii în aplicare a planurilor de re- dresare și reziliență ale statelor membre, controlul ajutoarelor de stat va contribui la asigurarea faptului că cheltuielile publice ale statelor membre nu elimină cheltuielile private, la evitarea supracompensării și la garantarea unor condiții de concurență echitabile pe piața unică. Pentru a remedia în aval eventualele probleme le- gate de ajutoarele de stat, Comisia va purta din timp discuții cu statele membre cu privire la investițiile avute în vedere în planurile lor naționale de redresare și reziliență. Comisia este pregătită să examineze, împreună cu autoritățile naționale, posibilele dimen- siuni de ajutor de stat ale planurilor lor de redresare și să le acorde întreaga asistența necesară pentru a elabora scheme de investiții care să fie conforme cu normele privind ajutoarele de stat. Multe măsuri care ar putea fi propuse de statele membre, cum ar fi anumite investiții în infrastructură și sprijinul direct acordat cetățenilor, nu fac obiectul controlului ajutoarelor de stat, deoarece nu sunt se- lective sau nu se referă la activități economice. Este probabil ca alte măsuri să intre sub incidența Regu- lamentului general de exceptare pe categorii de aju- toare și, prin urmare, să nu fie necesar să fie notificate Comisiei și să poată fi puse în aplicare imediat de către statele membre. În ceea ce privește măsurile care constituie aju- toare de stat și care necesită aprobare individuală, Comisia le va trata cu prioritate. În orice caz, Comi- sia se angajează să finalizeze evaluarea în termen de șase săptămâni de la primirea notificării complete din partea statului membru. Modele orientative privind ajutoarele de stat Comisia a publicat astăzi unsprezece modele ori- entative privind ajutoarele de stat. Aceste modele orientative acoperă numeroasele tipuri de proiecte Continuare în pagina 2
  2. 2. Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia o cială a Uniunii Europene Fundația CDIMM Maramureș - Jurnal CDIMM nr. 11-12/2020 de investiții conforme cu „inițiativele emblematice euro- pene” prevăzute în Strategia anuală pentru 2021 privind creșterea durabilă, elaborată de Comisie. Modelele ori- entative sunt documente tehnice, menite să ajute statele membre să elaboreze planuri naționale care să fie con- forme cu normele UE privind ajutoarele de stat: Consultarea privind extinderea Regulamentului general de exceptare pe categorii de ajutoare Tot astăzi, Comisia a transmis statelor membre spre consultare o eventuală extindere suplimentară a domeniu- lui de aplicare al Regulamentului general de exceptare pe categorii de ajutoare, pentru a se asigura o punere în apli- care eficientă a programului InvestEU, a Mecanismului de redresare și reziliență, precum și a altor fonduri ale UE și a fondurilor naționale destinate redresării și realizării obiectivelor digitale și obiectivelor verzi ale UE. Se propune, de exemplu, ca posibilitățile de investiții menite să permită sporirea eficienței energetice sau digitalizarea clădirilor, construirea de rețele de stații de încărcare pentru mașini electrice, digitalizarea întreprin- derilor mici și mijlocii (IMM-uri) sau dezvoltarea benzii largi să fie incluse în domeniul de aplicare al regulamen- tului menționat. Comisia continuă să monitorizeze și să evalueze apli- carea Cadrului temporar în funcție de evoluția crizei. În acest scop, în urma consultărilor publice la care au partici- pat toate statele membre, Cadrul temporar a fost modificat la 3 aprilie, 8 mai, 29 iunie și 13 octombrie 2020, pentru ca statele membre să poată să ajute mai mult întreprinde- rile afectate de pandemia de COVID-19. La 7decembrie 2020,Comisia a transmisstatelor mem- bre un chestionar, în vederea colectării opiniilor acestora cu privire la punerea în aplicare și eventuala necesitate de a adapta din nou Cadrul temporar privind ajutoarele de stat pentru a face față impactului economic al celui de al doilea val al pandemiei și pentru a asigura o redresare eficientă în urma crizei. În plus, Comisia colectează, de asemenea, de la statele membre date cu privire la chel- tuielile aferente ajutoarelor de stat din cadrul schemelor aprobate până în decembrie 2020. Comisia va decide cu privire la eventuale măsuri viitoare pe baza feedbackului primit din partea statelor membre. Context Mecanismul de redresare și reziliență va pune la dispoziție împrumuturi și granturi în valoare de 672,5 miliarde EUR pentru a sprijini reformele și investițiile întreprinse de statele membre. Obiectivul este de a ate- nua impactul economic și social al pandemiei de CO- VID-19 și de a spori durabilitatea și reziliența economi- ilor și societăților europene, precum și de a le pregăti mai bine pentru provocările generate de tranziția verde și cea digitală. Fondurile pe care statele membre le vor primi din Mecanismul de redresare și reziliență pot să fie vărsate, dacă statele membre doresc acest lucru, în compartimen- tul pentru statele membre al programului InvestEU și, de asemenea, în cadrul programului InvestEU pot să benefi- cieze de normele simplificate privind ajutoarele de stat prevăzute în Regulamentul general de exceptare pe cate- gorii de ajutoare. La 19 martie, Comisia a adoptat Cadrul temporar pen- tru măsuri de ajutor de stat, menit să le permită statelor membre să utilizeze întreaga flexibilitate prevăzută în normele privind ajutoarele de stat pentru a sprijini econo- mia în contextul pandemiei de COVID-19. Cadrul tem- porar a fost modificat pentru prima dată la 3 aprilie 2020, sporindu-se posibilitățile de a oferi sprijin public pentru cercetarea, testarea și fabricarea de produse relevante pentru combaterea pandemiei de COVID-19, pentru a proteja locurile de muncă și pentru a sprijini în continuare economia. Cadrul temporar va fi în vigoare până la sfârșitul lunii iunie 2021. Întrucât este posibil ca problemele de solva- bilitate să se materializeze abia într-o etapă ulterioară, pe măsură ce evoluează criza, Comisia a prelungit această perioadă, doar pentru măsurile de recapitalizare, până la sfârșitul lunii septembrie 2021. Cadrul temporar vine în completarea altor numeroase posibilități aflate deja la dispoziția statelor membre pen- tru a atenua impactul socioeconomic al pandemiei de CO- VID-19, în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat. La 13 martie 2020, Comisia a adoptat o Comuni- care privind un răspuns economic coordonat la epidemia de COVID-19 în care prezintă aceste posibilități. De exemplu, statele membre pot efectua modificări general aplicabile în favoarea întreprinderilor (cum ar fi amâna- rea plății impozitelor sau subvenționarea șomajului tehnic în toate sectoarele), care nu intră sub incidența normelor privind ajutoarele de stat. De asemenea, statele pot să acorde întreprinderilor compensații pentru pagubele sufe- rite din cauza pandemiei de COVID-19 și provocate în mod direct de aceasta. Mai multe detalii accesând link-ul: https://ec.europa.eu/romania/news/20201222_ini- tiative_ajutoare_stat_ro Continuare din pagina 1
  3. 3. Proiect co- nanţat de Uniunea Europeană Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia o cială a Uniunii Europene Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 11-12/2020 Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Eveniment online dedicat elevilor și studenților, cu scopul de a stimula creația de povești digitale (scurtme-traje sau animație), organizat Joi, 26 Noiembrie, de la ora 13:00 utilizând platforma Zoom. Creațiile au fost produse ilustrând una dintre temele: •”Un Pact ecologic european” – Europa primul continent neutru din punct de vedere climatic •”O economie în serviciul cetățenilor” – O Uniune a egalității •”O Europă pregătită pentru era digitală” – Pregătirea pentru viitor prin educație și competențe Am primit 10 lucrări: 3 animatii si 7 scurtmetraje. Lucrarile au fost jurizate de un juriu format din 5 per- soane. Lucrarile s-au punctat de la 1 la 10. Nota finala a fost data de media celor 5 note obtinute de fiecare lucrare. Pe baza clasamentului s-au acordat premiile 1, 2 si 3, in valoare totala de 1000 lei. La evenimentul online au fost prezentate participanților toate lucrarile, a fost prezentat clasamentul si au fost nomi- nalizati castigatorii premiilor. S-au facut aprecieri din partea invitatilor si a organizatorilor privind lucrarile din concurs. Au fost acordate diplome tuturor participantilor. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Colegiul Național ”Vasile Lucaciu” din Baia Mare. Subiectul selectat pentru eveniment a fost securitatea Cibernetică. EDIC Maramures a prezentat practic date pri- vind securitatea pe internet si pe retelele de socializare, amenintari si solutii pentru evitarea situatiilor periculoase. EDIC Maramures a prezentat scurtmetraje pregatite de Comisia UE pe tema securitatii cibernetice. Subiectul a fost extrem de bine primit de public. Mana- gerul colegiului ne-a cerut să repetăm evenimentul cu alți participanți, elevi și profesori. Au fost organizate alte 4 evenimente similare în zilele de 17, 20, 23 Noiembrie, re- spectiv 7 Decembrie 2020. Evenimentul a fost or- ganizat in parteneriat cu Colegiul CD Nenitescu din Baia Mare. Tema selectată pentru eveniment a fost ”An- treprenoriatul - O soluție pentru cariera mea”. ED Maramures a prezen- tat un scurtmetraj realizat de Comisia UE in cadrul #EUandME: ”The Dream Cut”. ED Maramures a prezen- tat disertația ”De la idee la afacere”, pregătită de Radu BIG. Prezentarea are ca scop familiarizarea elevilor cu pașii solicitați pentru a transforma o idee în realitate, posibilități de susținere, dificultățile și a- sumarea riscului solicitat. Subiectul a fost dezbătut la final, participanții s-au con- centrat pe tema “Ideea mea de afaceri”. Centrul Europe Direct Maramures (administrat de Fun- datia CDIMM Maramures si CJ Maramures) si Centrul Eu- rope Direct Bistrita (structura gazda CCI Bistrița Nasaud) au organizat în parteneriat evenimentul online ”EUROPA MAI APROAPE DE OAMENI” Dezbatere publică – ”Pactul eco- logic european” și ”Agenda digitală”, la data de 17 Decem- brie 2020, ora 13:00, folosind Platforma Zoom. Tema pusă în dezbatere: cum ne pregătim pentru perioada următoare? Ce facem pentru a pregăti economia, educația, societatea civilă pentru a face față noilor provocări? Priorităţile principale de comunicare ale Comisiei Euro- pene anunțate pentru anul 2021 sunt: • Un Pact ecologic european • O Europă pregătită pentru era digitală. Am discutat despre cât de pregătiți suntem și cum putem prelua inițiativa în cadrul celor două mari provocări ale vii- torului și cum pot fi ele transformate în avantaje prin proiec- tele finanțate din fonduri europene. O discuție animată, la care ne-au fost alături invitați din mediul educației și din mediul privat, în cadrul căreia au fost schimbate opinii și împărtășite resurse. Mulțumim tuturor participanților și speaker-ilor, cadrelor didactice și elevilor care au participat la aceste evenimente!
  4. 4. Centrul Europe Direct Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org. Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de nanţare; organizare de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: 9.00-16.00 Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; Internet www.cdimm.org Consultanţăînafaceri,organizareadecursuri/seminarii;planurideafaceri și studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Colectivul de redacţie Radu BIG, Vlad PASCU, Răzvan MANȚA, Radu LU- CIAN, Angela MUREȘAN ISSN - 1454 -7007 Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 11-12/2020 GRANTURI PENTRU INVESTITII Pot beneficia de această schemă de ajutor de stat IMM- urile (întreprinderi înființate în baza legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare sau în baza OUG nr. 6/2011 pentru stimula- rea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri cu modificările ulteri- oare, care au mai puțin de 250 de angajați și o cifră anuală netă care nu depășește echivalentul în lei a 43 milioane euro) care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții: • au avut activitate curentă/operațională desfășurată de minimum un an înaintea înregistrării electronice a formularului de înscriere; • au înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în unul din exercițiile financiare din ultimii 2 ani înainte înregistrării electronice a formularului de înscriereM • se angajează să asigure sustenabilitatea proiec- tului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani începând cu anul următor acordării grantului pentru investiții; • realizează minimum 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul formularului de înscriere-plan de investiții în primii 2 ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate, respectiv anul al treilea; • dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minimum 15% (regiuni mai puțin dezvoltate) și minimum 30% pentru regiunea București-Ilfov; • se angajează să prezinte dovezi privind rezona- bilitatea costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat (minim o ofertă de preț pentru fiecare element de cost); • nu erau în dificultate la 31 decembrie 2019; • nu depăşesc plafonul de 800.000,00 euro pe Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de CO- VID-19 aprobat de către Comisia Europeană. Cheltuieli eligibile: • cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor, achiziția de echipamente, inclusiv IT&C, tehnologii software, utilaje, instalații, tehnologii, dotări inde- pendente, mobilier de birou și mobilier specific, achiziția de terenuri în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului, cheltuieli cu consultanța și proiectarea, managementul de proiect, asistența tehnică, dirigenția de șantier, cheltuieli de sistema- tizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordarea la utilități, cheltu- ieli privind accesibilitatea, cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferințe, cheltu- ieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală, active necorporale referi- toare la brevete de invenție, mărci de produse, soft- ware necesar desfășurării activității, precum și orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții care face obiectul contractului de finanțare; • cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipa- mente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate intervenției pentru situații de urgență; • cheltuieli cu achiziția de echipamente, inclusiv echipamente IT&C, tehnologii software, tehnologii, utilaje, instalații, dotări independente, mobilier de bi- rou și mobilier specific, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unitățile de producție/prestări servicii existente, precum și active necorporale refe- ritoare la brevete de invenție, mărci de produse, soft- ware necesar desfășurării activității. Alocarea financiară este de 550.000.000 euro (2.661.725.000 lei), din care: • 415.870.000 euro (2.012.602.865 lei) se alocă din bugetul POC 2014-2020; • 62.380.500 euro (301.890.430 lei) cofinanțare de la bugetul de stat; • 71.749.500 euro (347.231.705 lei) contribuția pro- prie. Valoarea grantului este de minimum 50.000 euro și maximum 200.000 euro, la care se adaugă cofinanțarea beneficiarului. Cofinanțarea proprie a beneficiarului este de: • Minimum 15% din valoarea grantului pentru investițiile care vizează regiunile mai puțin dez- voltate (Nord-Vest) – criteriu de eligibilitate. Proiectele se vor depune prin intermediul aplicației electronice www.granturi.imm.gov.ro. Termen de depunere a cererilor: 29.01.2021 SURSE DE FINANȚARE

×