artificial intelligence

برای خواندن مقاله در سایت رادار به آدرس زیر مراجعه کنید: https://radargps.org/blog/what-is-artificial-intelligence/ برای خواندن بقیه مقالات به وبلاگ رادار مراجعه کنید: https://radargps.org/blog/

Radargps.org
Radargps.org
3 radargps.org
‫ماشین‬ ‫ساخت‬ ‫در‬ ‫امروزه‬ ‫علم‬ ‫این‬ .‫دارد‬ ‫را‬ ‫کردن‬ ‫فکر‬ ‫قابلیت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫تکنولوژی‬ ‫نوعی‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬
‫کارهای‬ ‫اغلب‬ ‫امروز‬ ‫جهان‬ ‫در‬ .‫هستند‬ ‫انسان‬ ‫شبیه‬ ‫هوشی‬ ‫نیازمند‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫گرفته‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫هایی‬
‫کمک‬ ‫به‬ ‫افراد‬ ‫روزمره‬
AI
‫م‬ ‫جستجو‬ ‫را‬ ‫مطلبی‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫مثال‬ ‫طور‬ ‫به‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬
‫کنی‬ ‫ی‬
‫د‬
‫و‬ ‫جذاب‬ ‫تکنولوژی‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫حال‬ ‫در‬ ،‫دهید‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫گذار‬ ‫و‬ ‫گشت‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫و‬
.‫هستید‬ ‫هوشمند‬
‫مورد‬ ‫در‬ ‫کوتاه‬ ‫ای‬ ‫مقاله‬ ‫در‬ ‫گرفتیم‬ ‫تصمیم‬ ‫بشر‬ ‫زندگی‬ ‫در‬ ‫فناوری‬ ‫این‬ ‫روزافزون‬ ‫رشد‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫با‬
‫جامع‬ ‫اطالعات‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫پایان‬ ‫در‬ .‫کنیم‬ ‫تهیه‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬
‫انسان‬ ‫شبیه‬ ‫هوش‬ ‫دانش‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫ی‬
‫خواهید‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫علم‬ ‫این‬ ‫پیشرفت‬ ‫موجب‬ ‫امروز‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫گذشته‬ ‫از‬ ‫آنچه‬ ‫و‬ ‫آورده‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫مصنوعی‬
.‫شناخت‬
‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫از‬ ‫ساده‬ ‫تعریفی‬
‫عبارت‬ ‫از‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬
Artificial intelligence
‫علم‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫تکنولوژی‬ ‫این‬ .‫آید‬ ‫می‬ ‫بر‬
‫ط‬ ‫امکان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫رایانه‬
‫آورده‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫انسان‬ ‫به‬ ‫شبیه‬ ‫تفکر‬ ‫قدرت‬ ‫با‬ ‫هایی‬ ‫ماشین‬ ‫ساخت‬ ‫و‬ ‫راحی‬
‫عمل‬ ‫و‬ ‫رفتار‬ ‫انسان‬ ‫مانند‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫منطق‬ ،‫کند‬ ‫فکر‬ ‫انسان‬ ‫مانند‬ ‫بتواند‬ ‫که‬ ‫ماشینی‬ ‫هر‬ .‫است‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫دانش‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ،‫دهد‬ ‫نشان‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫منطقی‬
‫ایج‬ ‫ای‬ ‫پیچیده‬ ‫های‬ ‫الگوریتم‬ ‫از‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬
‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫و‬ ‫کاربر‬ ‫رفتار‬ ‫یادگیری‬ ‫قابلیت‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫اد‬
،‫کشاورزی‬ ،‫پزشکی‬ ‫مانند‬ ‫مختلفی‬ ‫صنایع‬ ‫در‬ ‫فناوری‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫امروزه‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫ماشین‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫نیازهای‬
.‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫روزمره‬ ‫زندگی‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫بورس‬
‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫آمدن‬ ‫کار‬ ‫روی‬ ‫تاریخچه‬
‫هوش‬ ‫عملیاتی‬ ‫تاریخچه‬ ‫بتوان‬ ‫شاید‬
‫که‬ ‫زمانی‬ .‫داد‬ ‫نسبت‬ ‫دوم‬ ‫جهانی‬ ‫جنگ‬ ‫دوران‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مصنوعی‬
‫نام‬ ‫به‬ ‫امن‬ ‫های‬ ‫پیام‬ ‫ارسال‬ ‫و‬ ‫رمزنگاری‬ ‫برای‬ ‫ماشینی‬ ‫آلمانی‬ ‫نیروهای‬
enigma
‫پیام‬ .‫نمودند‬ ‫طراحی‬
‫می‬ ‫مشکل‬ ‫دچار‬ ‫رمزها‬ ‫بازگشایی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫انگلیسی‬ ،‫شد‬ ‫می‬ ‫رمزنگاری‬ ‫ماشین‬ ‫این‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫هایی‬
‫انگلیسی‬ ‫دانشمند‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ .‫کرد‬
‫کمک‬ ‫به‬ ‫وی‬ .‫شد‬ ‫عمل‬ ‫وارد‬ ‫کدها‬ ‫این‬ ‫شکستن‬ ‫جهت‬ ‫تورینگ‬ ‫آلن‬ ،
‫نام‬ ‫به‬ ‫ماشینی‬ ‫توانست‬ ‫تیمش‬
bombe
‫های‬ ‫پیام‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫طراحی‬
enigma
.‫کرد‬ ‫می‬ ‫کدگشایی‬ ‫را‬
( ‫یادگیری‬ ‫علم‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫ماشین‬ ‫این‬
machine learning
‫از‬ ‫ای‬ ‫شاخه‬ ‫امروزه‬ ‫که‬ ‫شدند‬ ‫طراحی‬ )
AI
(
Artificial intelligence
‫شمار‬ ‫به‬ )
‫برده‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫اصطالح‬ ‫که‬ ‫باری‬ ‫اولین‬ ‫اما‬ .‫آید‬ ‫می‬
‫مک‬ ‫جان‬ ‫توسط‬ ،‫شد‬
‫کارتی‬ ‫مک‬ .‫دانند‬ ‫می‬ ‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫ماشین‬ ‫تولید‬ ‫علم‬ ‫پدر‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫امروزه‬ .‫بود‬ ‫کارتی‬
( ‫لیسپ‬ ‫نام‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫دانش‬ ‫این‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫های‬ ‫زبان‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫توانست‬
lisp
.‫کند‬ ‫اختراع‬ )
4 radargps.org
‫سخت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فناوری‬ ‫زمان‬ ‫گذشت‬ ‫با‬
‫تجربه‬ ‫چشمگیری‬ ‫پیشرفت‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫افزارهای‬
،‫ها‬ ‫ماهواره‬ ،‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫همچون‬ ‫هوشمندی‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫و‬ ‫ابزارهای‬ ‫که‬ ‫طوری‬ ‫به‬ .‫نمودند‬
.‫شدند‬ ‫عجین‬ ‫بشر‬ ‫زندگی‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫آمده‬ ‫کار‬ ‫روی‬ ‫اخیر‬ ‫های‬ ‫سال‬ ‫در‬ ... ‫و‬ ‫همراه‬ ‫تلفن‬ ‫های‬ ‫گوشی‬
‫اهداف‬
Artificial intelligence
‫چیست؟‬
‫مص‬ ‫هوش‬
‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫ماشین‬ ‫ساخت‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫رایانه‬ ‫علم‬ ‫از‬ ‫گسترده‬ ‫ای‬ ‫شاخه‬ ‫نوعی‬
،‫یادگیری‬ ‫حوزه‬ ‫سه‬ ‫در‬ ‫کاربردی‬ ‫الگوی‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫ها‬ ‫ماشین‬ ‫این‬ ‫ساخت‬ ‫از‬ ‫هدف‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬
‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫اساس‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫سیستم‬ ‫پیرامون‬ ‫محیط‬ ‫درک‬ ‫و‬ ‫استدالل‬
‫در‬ ‫با‬ ‫بتوانند‬
‫وظایف‬ ‫و‬ ‫یافته‬ ‫دست‬ ‫درستی‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫درک‬ ‫به‬ ،‫خود‬ ‫اطراف‬ ‫از‬ ‫اطالعات‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫یافت‬
.‫برسانند‬ ‫سرانجام‬ ‫به‬ ‫حالت‬ ‫ترین‬ ‫درست‬ ‫در‬ ‫محوله‬
‫زندگی‬ ‫در‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫های‬ ‫کاربرد‬
‫ادامه‬ ‫در‬ .‫گرفت‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫مختلف‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫نتایج‬ ‫بهبود‬ ‫جهت‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫علم‬
‫ها‬ ‫نمونه‬ ‫از‬ ‫برخی‬
:‫کنیم‬ ‫می‬ ‫معرفی‬ ‫کاری‬ ‫های‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫علم‬ ‫این‬ ‫کاربرد‬ ‫ی‬
‫سالمت‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬
‫بیماران‬ ‫درمان‬ ‫جهت‬ ‫بهتر‬ ‫نتایج‬ ‫کسب‬ ‫که‬ ‫مربوط‬ ‫سالمت‬ ‫و‬ ‫پزشکی‬ ‫در‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫کاربرد‬ ‫مهمترین‬
‫دنبال‬ ‫به‬ ،‫کند‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬ ‫سالمت‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫فناوری‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫اغلب‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫و‬
‫ا‬ ‫استفاده‬
‫درمان‬ ‫و‬ ‫تشخیص‬ ‫روند‬ ‫به‬ ‫بخشیدن‬ ‫سرعت‬ ‫و‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ،‫ماشین‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫الگوریتم‬ ‫ز‬
.‫باشند‬ ‫می‬ ‫بیماران‬
IBM Watson
‫زبان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫حوزه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫های‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫یکی‬
5 radargps.org
‫در‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫با‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ .‫بپرسد‬ ‫را‬ ‫سواالتی‬ ‫او‬ ‫از‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫درک‬ ‫را‬ ‫انسان‬ ‫طبیعی‬
‫مورد‬
.‫نمود‬ ‫خواهد‬ ‫عنوان‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫برسد‬ ‫اطمینان‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫ایجاد‬ ‫فرضیه‬ ‫یک‬ ‫بیمار‬ ‫حاالت‬
‫اقتصاد‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬
‫مانند‬ ‫مالی‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫اقتصاد‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫کاربردهای‬ ‫جمله‬ ‫از‬
Mint
‫یا‬
Turbo Tax
‫همچون‬ ،‫فرد‬ ‫هر‬ ‫مالی‬ ‫مسائل‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫دریافت‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ .‫نمود‬ ‫اشاره‬
‫گسترده‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫بورس‬ ‫در‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫امروزه‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫عمل‬ ‫ها‬ ‫انسان‬ ‫برای‬ ‫عالی‬ ‫مشاور‬ ‫یک‬
‫افزارها‬ ‫نرم‬ ‫را‬ ‫استریت‬ ‫وال‬ ‫در‬ ‫معامالت‬ ‫از‬ ‫عظیمی‬ ‫بخش‬ ‫که‬ ‫طوری‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬
‫ان‬
.‫دهند‬ ‫می‬ ‫جام‬
‫امنیت‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬
‫یادگیری‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫امنیت‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫کاربردهای‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫ماشین‬ ‫این‬ .‫گیرند‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫هویت‬ ‫یافتن‬ ‫و‬ ‫مجرمان‬ ‫هویت‬ ‫تشخیص‬ ‫جهت‬ ‫توانند‬ ‫می‬
‫آن‬ ‫فورا‬ ‫شناسایی‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫مجرمانه‬ ‫اعمال‬ ‫شناسایی‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ،‫مشخص‬ ‫الگویی‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫با‬ ‫ها‬
.‫کنند‬ ‫می‬ ‫اعالم‬ ‫مربوطه‬ ‫نهادهای‬ ‫به‬ ‫را‬
‫داده‬ ‫تفسیر‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬
‫های‬ ‫برنامه‬ ‫استخراج‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫های‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫برای‬ ‫دیتا‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫تفسیر‬ ‫از‬ ‫داده‬ ‫دانشمندان‬
‫حیاتی‬ ‫استراتژیک‬
‫بسیار‬ ‫حجم‬ ‫دارای‬ ،‫هستند‬ ‫درگیر‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫افراد‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫داده‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬
( ‫داده‬ ‫کالن‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫طوری‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫زیادی‬
Big Data
‫ها‬ ‫داده‬ ‫این‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ .‫نامند‬ ‫می‬ )
‫سیستم‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ .‫نیست‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫انسان‬ ‫توسط‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫ماشین‬ ‫از‬ ‫گرفتن‬ ‫کمک‬ ‫بدون‬
‫مبتن‬ ‫های‬
‫درصد‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کوتاهتر‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫دیتا‬ ‫بیگ‬ ‫تفسیر‬ ‫امکان‬ ‫تا‬ ‫آیند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫روی‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫بر‬ ‫ی‬
.‫شود‬ ‫انجام‬ ‫تر‬ ‫پایین‬ ‫خطای‬
AI
‫است؟‬ ‫سطوحی‬ ‫چه‬ ‫دارای‬
‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬
AI
،‫است‬ ‫آن‬ ‫پاسخگویی‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫درک‬ ‫بیرون‬ ‫محیط‬ ‫از‬ ‫آنچه‬ ‫اساس‬ ‫بر‬
‫هر‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫سطح‬ ‫سه‬ ‫در‬
:‫نمود‬ ‫خواهیم‬ ‫معرفی‬ ‫را‬ ‫سطوح‬ ‫از‬ ‫یک‬
‫محدود‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬
‫از‬ ‫نمونه‬ ‫اولین‬
AI
( ‫محدود‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ،‫آمد‬ ‫پدید‬ ‫که‬
Artificial Narrow intelligence
‫این‬ .‫بود‬ )
‫به‬ ‫وظیفه‬ ‫یک‬ ‫اجرای‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫اشاره‬ ‫هوشمندی‬ ‫های‬ ‫ماشین‬ ‫به‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫از‬ ‫سطح‬
‫آشن‬ ‫جهت‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫عمل‬ ‫انسان‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫خصوص‬
‫پایه‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫ماشین‬ ‫با‬ ‫بیشتر‬ ‫ایی‬
ANI
‫فعالیت‬
:‫نماییم‬ ‫می‬ ‫عنوان‬ ‫مثال‬ ‫چند‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ،‫کنند‬ ‫می‬
6 radargps.org
-
‫شطرنج‬ ‫مانند‬ ‫ای‬ ‫پیچیده‬ ‫های‬ ‫بازی‬ ‫کننده‬ ‫اجرا‬ ‫ای‬ ‫رایانه‬
-
‫تجارت‬ ‫در‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫و‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬
-
‫چهره‬ ‫تشخیص‬ ‫های‬ ‫سیستم‬
-
‫نوشتار‬ ‫به‬ ‫گفتار‬ ‫تبدیل‬ ‫های‬ ‫برنامه‬
-
‫خودر‬ ‫های‬ ‫اتومبیل‬
‫ان‬
‫عمومی‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬
( ‫عمومی‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫علم‬ ‫پیشرفت‬ ‫با‬
Artificial General intelligence
‫ماشین‬ .‫آمد‬ ‫کار‬ ‫روی‬ )
‫در‬ .‫بگیرند‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫انسان‬ ‫مانند‬ ‫را‬ ‫مختلفی‬ ‫وظایف‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فعالیت‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫سطح‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫های‬
‫سطح‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ماشینی‬ ‫هیچ‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬
General
‫ا‬ ‫نشده‬ ‫طراحی‬ ،‫کند‬ ‫فعالیت‬
‫ساخت‬ ‫تئوری‬ ‫اما‬ .‫ست‬
‫آینده‬ ‫در‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫است‬ ‫معتقد‬ ،‫هستیم‬ ‫شاهد‬ ‫تخیلی‬ ‫علمی‬ ‫های‬ ‫فیلم‬ ‫در‬ ‫آنچه‬ ‫همانند‬ ‫ها‬ ‫ربات‬ ‫این‬
‫حافظه‬ ‫مانند‬ ‫موارد‬ ‫برخی‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫وظایف‬ ‫انسان‬ ‫همانند‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫طراحی‬ ‫هایی‬ ‫ماشین‬
.‫کنند‬ ‫عمل‬ ‫نیز‬ ‫انسان‬ ‫از‬ ‫بهتر‬
‫نگرانی‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫کارشناسان‬ ‫از‬ ‫برخی‬
‫اجتماع‬ ‫در‬ ‫عمومی‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫شدن‬ ‫فراگیر‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫های‬
‫انسان‬ ‫جای‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫دور‬ ‫چندان‬ ‫نه‬ ‫ای‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫ربات‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫نظر‬ ‫به‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫صحبت‬
‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫به‬ .‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫مسئولیت‬ ‫تا‬ ‫کوچک‬ ‫وظایف‬ ‫از‬ ‫مختلفی‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫را‬
‫ی‬ ‫کاهش‬ ‫انسانی‬ ‫نیروی‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫دیگر‬
‫مثبت‬ ‫جنبه‬ ‫از‬ ‫البته‬ .‫دهند‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫شغل‬ ‫افراد‬ ‫و‬ ‫افته‬
‫ماشین‬ ‫مثال‬ ‫طور‬ ‫به‬ .‫نمود‬ ‫اشاره‬ ‫انسانی‬ ‫خطاهای‬ ‫کاهش‬ ‫و‬ ‫کارها‬ ‫یافتن‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫ماجرا‬
‫های‬
AGI
،‫پزشکی‬ ‫دستیار‬ ،‫هوشمند‬ ‫شخصی‬ ‫دستیار‬ ،‫رانندگی‬ ‫مانند‬ ‫کارهایی‬ ‫انجام‬ ‫توانند‬ ‫می‬
‫ب‬ ‫عهده‬ ‫به‬ ‫را‬ ... ‫و‬ ‫بیماری‬ ‫تسخیص‬
.‫گیرند‬
‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫سوپر‬
‫همانند‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬ ‫دارای‬ ‫ماشین‬ ‫یک‬ ‫زمانی‬ ‫بود‬ ‫معتقد‬ ‫تورینگ‬ ‫آلن‬
‫به‬ ‫قادر‬ ،‫کند‬ ‫صحبت‬ ‫او‬ ‫با‬ ‫شخصی‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫طوری‬ ‫به‬ .‫نماید‬ ‫رفتار‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫درک‬ ‫بیرون‬ ‫محیط‬ ‫از‬ ‫انسان‬
‫ب‬ ‫ماشینی‬ ‫اگر‬ .‫نباشد‬ ‫مقابل‬ ‫طرف‬ ‫بودن‬ ‫انسان‬ ‫یا‬ ‫بودن‬ ‫ماشین‬ ‫تشخیص‬
‫سربلن‬ ‫تست‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫تواند‬
‫د‬
‫ماشینی‬ ‫هیچ‬ ‫امروز‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫البته‬ .‫دهند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫سوپر‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ،‫آید‬ ‫بیرون‬
‫چه‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫ایده‬ ‫هیچ‬ ‫دانشمندان‬ ‫واقع‬ ‫در‬ .‫کند‬ ‫گذر‬ ‫موفقیت‬ ‫به‬ ‫آزمون‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫نتوانسته‬
‫های‬ ‫ماشین‬ ‫زمانی‬
Artificial Super intelligence
‫جه‬ ‫عرصه‬ ‫به‬ ‫قدم‬
‫هنوز‬ ‫و‬ ‫نداشته‬ ،‫گذارند‬ ‫می‬ ‫انی‬
.‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ابهاماتی‬
7 radargps.org
‫سطح‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬
ASI
‫سطح‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫برخوردار‬ ‫انسان‬ ‫از‬ ‫فراتر‬ ‫هوشی‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬ ‫سیستم‬ ‫شامل‬
.‫گذارند‬ ‫می‬ ‫سر‬ ‫پشت‬ ‫را‬ ‫انسان‬ ‫درک‬
‫چیست؟‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫سوپر‬ ‫و‬ ‫عمومی‬ ‫و‬ ‫محدود‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫تفاوت‬
‫ضعیف‬ ‫(یا‬ ‫محدود‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬
Wear AI
‫خاص‬ ‫های‬ ‫زمینه‬ ‫برخی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کامپیوتری‬ ‫واقع‬ ‫در‬ )
‫واقع‬ ‫در‬ ‫سطح‬ ‫این‬ .‫کند‬ ‫عمل‬ ‫انسان‬ ‫از‬ ‫هوشمندتر‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫گاها‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫گرفته‬ ‫کار‬ ‫به‬
‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫بشر‬ ‫امروزی‬ ‫دانش‬ ‫همان‬
AI
.‫است‬
‫در‬ .‫است‬ ‫تر‬ ‫پیچیده‬ ‫کمی‬ ‫عمومی‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫مفهوم‬
‫همانند‬ ‫قادرند‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫سطح‬ ‫این‬
‫از‬ ‫کاملی‬ ‫درک‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ .‫برسانند‬ ‫سرانجام‬ ‫به‬ ‫کامل‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫معین‬ ‫ای‬ ‫وظیفه‬ ‫انسان‬
.‫کنند‬ ‫پردازش‬ ‫وظایفشان‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫محیط‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫اطراف‬ ‫محیط‬
‫ع‬ ‫سطح‬ ‫به‬ ‫نزدیک‬ ‫ای‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫کوشند‬ ‫می‬ ‫دانشمندان‬
‫مومی‬
AI
.‫یابند‬ ‫دست‬
‫این‬ .‫دارند‬ ‫بشری‬ ‫هوش‬ ‫از‬ ‫فراتر‬ ‫شناختی‬ ‫و‬ ‫درک‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬ ‫سیستم‬ ‫شامل‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫سوپر‬
‫می‬ ‫ها‬ ‫ماشین‬ ‫این‬ ‫ساخت‬ .‫بگیرند‬ ‫کار‬ ‫به‬ ،‫است‬ ‫محروم‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بشر‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫قدرت‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫سیستم‬
‫برای‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫آینده‬ .‫دهد‬ ‫رخ‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫دیگر‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫بشر‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫تواند‬
AI
‫م‬
‫متعلق‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫تصور‬
.‫است‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫سوپر‬ ‫قدرت‬ ‫با‬ ‫هایی‬ ‫ماشین‬ ‫به‬
8 radargps.org
‫در‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫انواع‬
AI
‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬
AI
‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫پیرامون‬ ‫محیط‬ ‫از‬ ‫یادگیری‬ ‫جهت‬
‫ر‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫توضیحی‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫عمیق‬ ‫یادگیری‬ ‫و‬ ‫ماشین‬
‫ها‬ ‫وش‬
:‫داد‬ ‫خواهیم‬
‫ماشین‬ ‫یادگیری‬
( ‫ماشین‬ ‫یادگیری‬
Machine Learning
‫صورت‬ ‫به‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫آموزش‬ ‫منظور‬ ‫به‬ )
‫برای‬ ‫را‬ ‫پیرامونشان‬ ‫اطالعات‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫خودکار‬
‫یا‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ ‫هدفی‬ ‫انجام‬
‫به‬ ‫تا‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫دگیری‬
... ‫و‬ ‫ها‬ ‫دستورالعمل‬ ،‫مستقیم‬ ‫تجارب‬ ،‫ها‬ ‫مثال‬ ‫شامل‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫این‬ .‫یابند‬ ‫دست‬ ‫الگو‬ ‫یک‬
‫اتوماتیک‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫انسان‬ ‫دخالت‬ ‫بدون‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫ماشین‬ ‫یادگیری‬ ‫از‬ ‫هدف‬ .‫باشد‬
‫تنظ‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫رفتار‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫داده‬
.‫نمایند‬ ‫یم‬
‫جهت‬ ‫مختلفی‬ ‫بسیار‬ ‫های‬ ‫الگوریتم‬ ‫امروزه‬
Machine Learning
‫اساس‬ ‫بر‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫آمده‬ ‫وجود‬ ‫به‬
‫می‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫اما‬ .‫گیرند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ‫بندی‬ ‫گروه‬ ‫در‬ ‫عملکردشان‬ ‫نحوه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫یادگیری‬ ‫سبک‬
‫ب‬ ‫و‬ ‫ارزشیابی‬ ،‫نمایش‬ ‫حوزه‬ ‫سه‬ ‫در‬ ‫ماشین‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫الگوریتم‬ ‫تمام‬ ‫گفت‬ ‫توان‬
‫م‬ ‫عمل‬ ‫سازی‬ ‫هینه‬
‫ی‬
‫عملکرد‬ ‫به‬ ‫معطوف‬ ‫نیز‬ ‫ارزشیابی‬ .‫شناسد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫کامپیوتر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫زبانی‬ ‫نمایش‬ ‫از‬ ‫منظور‬ .‫کنند‬
‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫و‬ ‫جستجو‬ ‫روش‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫سیستم‬ ‫دهی‬ ‫نمره‬ ‫و‬ ‫هدف‬
.‫داشت‬ ‫خواهیم‬ ‫را‬ ‫امتیاز‬ ‫باالترین‬ ‫با‬ ‫کننده‬
‫های‬ ‫الگوریتم‬ ‫هدف‬ ‫بخواهیم‬ ‫اگر‬
‫آمیز‬ ‫موفقیت‬ ‫تفسیر‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ،‫کنیم‬ ‫تعریف‬ ‫را‬ ‫ماشین‬ ‫یادگیری‬
.‫نمود‬ ‫اشاره‬ ‫دیده‬ ‫آموزش‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫از‬ ‫فراتر‬ ‫هایی‬ ‫نمونه‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫یادگیری‬ ‫تعمیم‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫داده‬
‫عمیق‬ ‫یادگیری‬
( ‫عمیق‬ ‫یادگیری‬
Deep learning
‫در‬ .‫آید‬ ‫می‬ ‫شمار‬ ‫به‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫در‬ ‫ماشین‬ ‫یادگیری‬ ‫از‬ ‫نوعی‬ )
‫ر‬ ‫از‬ ‫سیستم‬ ‫مدل‬ ‫این‬
‫می‬ ‫تقلید‬ ،‫گیرد‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫آموزش‬ ‫برای‬ ‫انسان‬ ‫ذهن‬ ‫عصبی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫که‬ ‫وشی‬
‫حوزه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫واقع‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫سازی‬ ‫مدل‬ ‫و‬ ‫آمار‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫مناسب‬ ‫روش‬ ‫این‬ .‫نماید‬
.‫هستند‬ ‫عمیق‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫مخاطبان‬ ‫ترین‬ ‫اصلی‬ ،‫کنند‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬ ‫آمارها‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫تحلیل‬
‫عمیق‬ ‫یادگیری‬
‫های‬ ‫الیه‬ ‫دارای‬ ‫یادگیری‬ ‫مدل‬ ‫این‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫عمل‬ ‫عصبی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫پایه‬ ‫بر‬
‫مواجه‬ ‫تری‬ ‫کامل‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫پیچیده‬ ‫های‬ ‫الگوریتم‬ ‫با‬ ‫بروید‬ ‫جلوتر‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫درون‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫زیادی‬ ‫پنهان‬
.‫شد‬ ‫خواهید‬
9 radargps.org
‫های‬ ‫سیستم‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬
AI
‫کام‬ ‫علوم‬ ‫و‬ ‫تلفیقی‬ ‫شناسی‬ ‫زیست‬ ‫استادیار‬ ،‫هینتز‬ ‫آرنت‬
‫دست‬ ‫برای‬ ،‫میشیگان‬ ‫ایالت‬ ‫دانشگاه‬ ‫پیوتر‬
‫ه‬
‫های‬ ‫سیستم‬ ‫بندی‬
AI
‫یک‬ ،‫آمد‬ ‫خواهند‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫وجود‬ ‫امروزه‬ ‫که‬
:‫باشد‬ ‫می‬ ‫زیر‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫داده‬ ‫ارائه‬ ‫چهارگانه‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬
1
-
‫انفعالی‬ ‫های‬ ‫ماشین‬
‫حر‬ ‫ذخیره‬ ‫برای‬ ‫حافظه‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫ماشین‬
‫انجام‬ ‫جهت‬ ‫بار‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫نیستند‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫کت‬
‫می‬ ‫قرار‬ ‫انفعالی‬ ‫های‬ ‫ماشین‬ ‫زمره‬ ‫در‬ ،‫کنند‬ ‫می‬ ‫آنالیز‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫ممکن‬ ‫حاالت‬ ‫تمام‬ ،‫خاص‬ ‫ای‬ ‫وظیفه‬
‫های‬ ‫موقعیت‬ ‫در‬ ‫توانند‬ ‫نمی‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫محدودی‬ ‫وظایف‬ ‫جهت‬ ‫استفاده‬ ‫مناسب‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ .‫گیرند‬
.‫شوند‬ ‫گرفته‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫مختلف‬
2
-
‫حافظه‬
‫محدود‬
‫تا‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫گذشته‬ ‫تصمیمات‬ ‫است‬ ‫قادر‬ ‫سیستم‬ ،‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫های‬ ‫ماشین‬ ‫مدل‬ ‫این‬ ‫در‬
‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫آینده‬ ‫های‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫یاد‬ ‫به‬ ‫محدودی‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬
‫به‬ ‫محدود‬ ‫حافظه‬ ‫های‬ ‫ماشین‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫تصمیم‬ ‫و‬ ‫مشاهدات‬ ‫تمام‬ ‫بدانید‬ ‫باید‬ ‫البته‬ .‫گیرد‬
‫صورت‬
.‫شود‬ ‫نمی‬ ‫ذخیره‬ ‫همیشگی‬
3
-
‫ذهن‬ ‫تئوری‬
‫سیستم‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫اساس‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫ذهن‬ ‫تئوری‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫های‬ ‫ماشین‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫از‬ ‫دیگری‬ ‫نوع‬
‫برای‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫طوری‬ ‫به‬ .‫گردد‬ ‫می‬ ‫بر‬ ‫افراد‬ ‫نیت‬ ‫و‬ ‫آرزوها‬ ،‫ها‬ ‫دانش‬ ،‫اعتقادات‬ ‫شناخت‬ ‫به‬ ‫ها‬
01 radargps.org
‫ه‬ ‫ذهن‬ ‫تئوری‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫که‬ ‫بدانید‬ ‫باید‬ ‫البته‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫افراد‬ ‫تصمیم‬ ‫بر‬ ‫تاثیر‬
‫نو‬
‫وجود‬ ‫ز‬
.‫ندارند‬ ‫خارجی‬
4
-
‫آگاهی‬ ‫خود‬
‫های‬ ‫ماشین‬ ‫چهارم‬ ‫دسته‬ ‫در‬
AI
‫مدل‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫ها‬ ‫ماشین‬ ‫این‬ .‫هستند‬ ‫خود‬ ‫حالت‬ ‫و‬ ‫سطح‬ ‫درک‬ ‫به‬ ‫قادر‬
‫می‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫آن‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫کسب‬ ‫افراد‬ ‫احساسات‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫اطالعاتی‬ ،‫معروفند‬ ‫آگاهی‬ ‫خود‬
‫بیرونی‬ ‫نمود‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫هنوز‬ ‫خودآگاه‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ .‫کنند‬
.‫ندارند‬
‫چیست؟‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫های‬ ‫چالش‬
‫در‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫دغدغه‬ ‫این‬ .‫دارد‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫هایی‬ ‫چالش‬ ‫دنیا‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫تجاری‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫های‬ ‫سیاست‬ ‫و‬ ‫مسایل‬ ‫و‬ ‫انسانی‬ ‫نیروی‬ ،‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫نظیر‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ‫حوزه‬
‫ب‬ ‫های‬ ‫چالش‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫سبب‬ ‫همین‬ ‫به‬ .‫دهد‬ ‫رخ‬
‫از‬ ‫گیری‬ ‫هره‬
AI
‫ها‬ ‫حوزه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫را‬
:‫نمود‬ ‫خواهیم‬ ‫بررسی‬
‫های‬ ‫چالش‬
AI
‫داده‬ ‫حوزه‬ ‫در‬
‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫در‬ ‫اصلی‬ ‫عناصر‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫داده‬
AI
.‫شود‬ ‫رو‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫متعددی‬ ‫های‬ ‫چالش‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫ممکن‬
:‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫موارد‬ ‫این‬
-
‫ها‬ ‫داده‬ ‫کمیت‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ ‫میزان‬
-
‫و‬ ‫فهم‬ ‫قابلیت‬ ‫میزان‬
‫ها‬ ‫داده‬ ‫بودن‬ ‫روشن‬
-
‫آموزش‬ ‫فرآیند‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫بودن‬ ‫خاص‬
-
‫خصوص‬ ‫به‬ ‫موضوعی‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫داری‬ ‫جانب‬
‫های‬ ‫چالش‬
AI
‫انسانی‬ ‫نیروهای‬ ‫حوزه‬ ‫در‬
‫از‬ ‫استفاده‬
AI
‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫مسائل‬ ‫با‬ ‫آشنا‬ ‫مدیریتی‬ ‫نیازمند‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫یک‬ ‫در‬
‫حوزه‬ ‫در‬ ‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫راه‬ ‫سر‬ ‫بر‬ ‫هایی‬ ‫چالش‬
‫ها‬ ‫چالش‬ ‫این‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫انسانی‬ ‫نیروی‬
:‫از‬ ‫عبارتند‬
-
‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫کارمندان‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫از‬ ‫کافی‬ ‫شناخت‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫نبود‬
-
‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫متخصص‬ ‫نیروی‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫عدم‬
‫های‬ ‫چالش‬
AI
‫سازمانی‬ ‫درون‬ ‫های‬ ‫سیاست‬ ‫حوزه‬ ‫در‬
‫گرفتن‬ ‫کار‬ ‫به‬
AI
‫زم‬ ‫در‬ ‫مشکالتی‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫در‬
‫وجود‬ ‫به‬ ‫سازمان‬ ‫آن‬ ‫درونی‬ ‫های‬ ‫سیاست‬ ‫ینه‬
:‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫ها‬ ‫چالش‬ ‫این‬ .‫آورد‬
00 radargps.org
-
‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫ترازهای‬ ‫کمبود‬
-
‫مسائل‬ ‫آنالیز‬ ‫و‬ ‫ارزیابی‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫دشواری‬ ‫و‬ ‫مشکالت‬ ‫وجود‬
-
‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫و‬ ‫بیزنس‬ ‫ادغام‬ ‫اثر‬ ‫در‬ ‫آمده‬ ‫پیش‬ ‫مسائل‬
-
‫زمینه‬ ‫در‬ ‫حقوقی‬ ‫مسائل‬ ‫بودن‬ ‫مبهم‬
AI
‫رایان‬ ‫دانش‬ ‫در‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫های‬ ‫شاخه‬
‫ه‬
‫شاخه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫پیچیده‬ ‫و‬ ‫گسترده‬ ‫بسیار‬ ‫دانش‬ ‫یک‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬
‫ادامه‬ ‫در‬ .‫دارد‬ ‫متعددی‬ ‫های‬
:‫نمود‬ ‫خواهیم‬ ‫بیان‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫مختصری‬ ‫توضیحات‬
( ‫ماشین‬ ‫یادگیری‬
Machine Learning
)
‫دستورالعمل‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بدون‬ ‫را‬ ‫داده‬ ‫استنباط‬ ‫و‬ ‫الگوها‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫امکان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫علمی‬ ‫ماشین‬ ‫یادگیری‬
‫توانند‬ ‫می‬ ،‫صریح‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بردن‬ ‫بهره‬ ‫بدون‬ ‫ها‬ ‫ماشین‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫آورد‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫خاص‬ ‫های‬
.‫ببینند‬ ‫آموزش‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ ‫موضوعی‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬
( ‫مصنوعی‬ ‫عصبی‬ ‫شبکه‬
Neural Networks
)
‫و‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫پردازش‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫زیستی‬ ‫عصبی‬ ‫شبکه‬ ‫مشابه‬ ‫ساختاری‬ ‫مصنوعی‬ ‫عصبی‬ ‫شبکه‬
‫ایجاد‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫عنصر‬ ‫مهمترین‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫دانش‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫یادگیری‬ ‫جهت‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬
.‫باشد‬ ‫می‬ ‫اطالعات‬ ‫پردازش‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫ساختارهایی‬
( ‫ماشین‬ ‫بینایی‬
Machine Vision
)
‫یک‬ ‫تصویر‬ ‫دهنده‬ ‫تشکیل‬ ‫های‬ ‫سیگنال‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫حسگرهایی‬ ‫از‬ ‫گرفتن‬ ‫بهره‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫ماشین‬ ‫بینایی‬
.‫کنند‬ ‫می‬ ‫تحلیل‬ ،‫سیگنال‬ ‫پردازش‬ ‫های‬ ‫پردازنده‬ ‫دیگر‬ ‫یا‬ ‫رایانه‬ ‫توسط‬ ‫را‬ ‫شی‬
( ‫خبره‬ ‫های‬ ‫سامانه‬
Expert System
)
‫دانش‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫تفسیر‬ ‫جهت‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫هایی‬ ‫رایانه‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫خبره‬ ‫های‬ ‫سامانه‬
‫می‬ ‫کمک‬ ‫دیتا‬ ‫مندان‬
‫شمار‬ ‫به‬ ‫بنیان‬ ‫دانش‬ ‫های‬ ‫سامانه‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫ساده‬ ‫و‬ ‫اولیه‬ ‫های‬ ‫نمونه‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ .‫کنند‬
.‫آیند‬ ‫می‬
( ‫طبیعی‬ ‫زبان‬ ‫پردازش‬
NLP
)
‫می‬ ‫ها‬ ‫انسان‬ ‫و‬ ‫کامپیوترها‬ ‫میان‬ ‫تعامل‬ ‫ایجاد‬ ،‫طبیعی‬ ‫زبان‬ ‫پردازش‬ ‫های‬ ‫سامانه‬ ‫کاربرد‬ ‫ترین‬ ‫اصلی‬
‫تمرکز‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫باشد‬
‫این‬ ‫اصلی‬ ‫چالش‬ .‫است‬ ‫او‬ ‫طبیعی‬ ‫زبان‬ ‫و‬ ‫انسان‬ ‫رفتارهای‬ ‫پردازش‬ ‫بر‬ ‫آن‬
.‫است‬ ‫ها‬ ‫انسان‬ ‫طبیعی‬ ‫زبان‬ ‫از‬ ‫صحیح‬ ‫برداشت‬ ‫و‬ ‫درک‬ ‫ها‬ ‫سامانه‬
01 radargps.org
( ‫ژنتیک‬ ‫الگوریتم‬
Genetic Algorithm
)
‫جهت‬ ‫ژنتیکی‬ ‫تغییرات‬ ‫سازی‬ ‫مدل‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هاست‬ ‫الگوریتم‬ ‫از‬ ‫خاصی‬ ‫نوع‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫ژنتیک‬ ‫الگوریتم‬
‫حل‬ ‫الگوی‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬
‫شناسی‬ ‫زیست‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬ ‫از‬ ‫معموال‬ ‫ها‬ ‫سامانه‬ ‫این‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫مسئله‬
‫پیش‬ ‫فرمول‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫داورین‬ ‫انتخابی‬ ‫اصول‬ ‫و‬ ‫شناسی‬ ‫زیست‬ ‫جهش‬ ،‫وراثت‬ ‫مانند‬ ‫فرگشتی‬
.‫برند‬ ‫می‬ ‫بهره‬ ‫الگو‬ ‫تطبیق‬ ‫و‬ ‫بینی‬
( ‫روباتیک‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫مفاهیم‬
Robotic
)
‫ام‬ .‫است‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫از‬ ‫جدا‬ ‫علمی‬ ‫خود‬ ‫رباتیک‬
‫سازی‬ ‫هوشمند‬ ‫جهت‬ ‫مشخصی‬ ‫های‬ ‫الگوریتم‬ ‫ا‬
‫علم‬ ‫توسط‬ ‫ها‬ ‫ربات‬
AI
‫اختیار‬ ‫در‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫درست‬ ‫مسیر‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬
.‫گذارد‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫ربات‬
‫تکنیک‬
‫زبان‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫برنامه‬ ‫های‬
‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫نویسی‬
‫استفاده‬ ‫نیازمند‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫نوشتن‬
‫نویس‬ ‫برنامه‬ ‫های‬ ‫زبان‬ ‫از‬
‫ی‬
‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫های‬ ‫زبان‬ .‫است‬ ‫مشخصی‬ ‫های‬ ‫الگوریتم‬ ‫و‬ ‫خصوص‬ ‫به‬
LISP
،
Python
‫و‬
PROLOG
‫از‬
‫های‬ ‫برنامه‬ ‫تولید‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫ترین‬ ‫معروف‬ ‫مله‬
AI
‫مانند‬ ‫خصوصیاتی‬ ‫دارای‬ ‫ها‬ ‫زبان‬ ‫این‬ .‫باشند‬ ‫می‬
semantic
‫و‬
syntactic
‫قدر‬ ‫های‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫طرح‬ ‫امکان‬ ‫که‬ ‫هستند‬
‫حل‬ ‫برای‬ ‫تمندی‬
.‫آورند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫مسئله‬
‫به‬ .‫است‬ ‫کردن‬ ‫فکر‬ ‫ابزارهای‬ ‫از‬ ‫برخورداری‬ ،‫شده‬ ‫یاد‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫های‬ ‫زبان‬ ‫توانایی‬ ‫ترین‬ ‫کاربردی‬
.‫نمود‬ ‫اجرا‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫و‬ ‫کارآمد‬ ‫ای‬ ‫برنامه‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫ترتیب‬ ‫این‬
03 radargps.org
‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫های‬ ‫نمونه‬
‫دار‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬
‫های‬ ‫پردازنده‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مختلفی‬ ‫بیرونی‬ ‫های‬ ‫نمونه‬ ‫ای‬
‫اشاره‬ ‫شده‬ ‫تقویت‬ ‫یادگیری‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ ‫بدون‬ ‫یادگیری‬ ،‫نظارت‬ ‫تحت‬ ‫یادگیری‬ ،‫ماشین‬ ‫یادگیری‬ ‫اختصاصی‬
‫سیستم‬ ‫کاری‬ ‫سبک‬ ‫و‬ ‫نوع‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫روش‬ ‫این‬ .‫نمود‬
AI
‫محیط‬ ‫از‬ ‫داده‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫و‬ ‫الگو‬ ‫تهیه‬ ‫جهت‬
.‫باشد‬ ‫می‬ ‫بیرون‬
‫ماشین‬ ‫یادگیری‬ ‫و‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫های‬ ‫تفاوت‬
‫خواهیم‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ماشین‬ ‫یادگیری‬ ‫و‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫میان‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬ ‫تفاوت‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬
:‫آموخت‬
‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬
-
‫هدف‬
AI
‫ا‬ ‫مشابه‬ ‫تفکر‬ ‫قابلیت‬ ‫با‬ ‫هوشمند‬ ‫کامپیوتری‬ ‫ساخت‬
‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نسان‬
‫و‬ ‫نموده‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫را‬ ‫انسان‬ ‫رفتار‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫کامپیوتر‬ ‫این‬ .‫کند‬ ‫حل‬ ‫را‬ ‫پیچیده‬ ‫مشکالت‬
.‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫کارهای‬
-
‫تنها‬ ‫عمیق‬ ‫یادگیری‬ ‫و‬ ‫ماشین‬ ‫یادگیری‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫ای‬ ‫گسترده‬ ‫بسیار‬ ‫دامنه‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬
.‫باشند‬ ‫می‬ ‫ای‬ ‫رایانه‬ ‫دانش‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫زیرمجموعه‬
-
‫سیست‬ ‫دغدغه‬
‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫های‬ ‫م‬
AI
.‫باشد‬ ‫می‬ ‫کارها‬ ‫اجرای‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫شانس‬ ‫افزایش‬
-
.‫باشد‬ ‫می‬ ‫سوپر‬ ‫و‬ ‫عمومی‬ ،‫محدود‬ ‫سطح‬ ‫سه‬ ‫دارای‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬
-
.‫شود‬ ‫می‬ ‫گنجانده‬ ‫تصحیح‬ ‫و‬ ‫استدالل‬ ،‫یادگیری‬ ‫مبحث‬ ‫سه‬ ‫در‬ ‫فناوری‬ ‫این‬ ‫اهداف‬
-
‫ساختار‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫یافته‬ ‫ساختار‬ ‫نیمه‬ ،‫یافته‬ ‫ساختار‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫حوزه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫رفته‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫های‬ ‫داده‬
.‫باشند‬
‫ماشین‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬
-
‫داده‬ ‫از‬ ‫یادگیری‬ ‫قابلیت‬ ‫ماشین‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫از‬ ‫زیرمجموعه‬ ‫ماشین‬ ‫یادگیری‬
.‫دهد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫الگو‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫و‬ ‫گذشته‬ ‫های‬
-
‫اصلی‬ ‫هدف‬
Machine learning
‫بازده‬ ‫کسب‬ ‫جهت‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫یادگیرنده‬ ‫های‬ ‫ماشین‬ ‫ساخت‬
.‫باشد‬ ‫می‬ ‫مناسب‬
-
ML
‫آن‬ ‫های‬ ‫زیرمجموعه‬ ‫ترین‬ ‫اصلی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫عمیق‬ ‫یادگیری‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫محدودی‬ ‫فعالیت‬ ‫دامنه‬
.‫باشد‬ ‫می‬
-
‫می‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫عمل‬ ‫دقت‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫مشخص‬ ‫الگویی‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫اصلی‬ ‫دغدغه‬
.‫باشد‬
04 radargps.org
-
‫ماشین‬ ‫یادگیری‬
‫می‬ ‫شونده‬ ‫تقویت‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ ‫بدون‬ ،‫شده‬ ‫نظارت‬ ‫یادگیری‬ ‫شامل‬ ‫نوع‬ ‫سه‬ ‫دارای‬
.‫باشد‬
-
‫در‬ ‫یافته‬ ‫ساختار‬ ‫نیمه‬ ‫و‬ ‫ساختاری‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫تنها‬
ML
.‫رود‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬
‫است؟‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫همان‬ ‫رباتیک‬ ‫آیا‬
‫کننده‬ ‫فعال‬ ،‫سنسورها‬ ‫میان‬ ‫یکپارچه‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫ایجاد‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫تکنولوژی‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫حوزه‬ ‫رباتیک‬ ‫علم‬
‫رباتیک‬ ‫دانش‬ .‫آورد‬ ‫می‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اتوماتیک‬ ‫نیمه‬ ‫یا‬ ‫اتوماتیک‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ... ‫و‬ ‫ها‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ،‫ها‬
‫برخی‬ ‫از‬ ‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫ربات‬ ‫ساخت‬ ‫در‬ ‫اما‬ .‫جداست‬ ‫کامال‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫علم‬ ‫از‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬
‫از‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫گفت‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫واقع‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫ماشینی‬ ‫هوش‬ ‫های‬ ‫الگوریتم‬
AI
‫کنترل‬ ‫جهت‬
‫های‬ ‫الگوریتم‬ ‫را‬ ‫ربات‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫تنها‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫ربات‬ ‫یک‬
AI
‫دیگر‬ .‫دهند‬ ‫می‬ ‫تشکیل‬
.‫شود‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫رباتیک‬ ‫علم‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫نیز‬ ‫آن‬ ‫های‬ ‫قسمت‬
‫است؟‬ ‫چگونه‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫آینده‬
‫توانایی‬ ‫و‬ ‫خودکار‬ ‫فعالیت‬ ‫قابلیت‬ ‫با‬ ‫هایی‬ ‫ربات‬ ‫شاهد‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫برمیدارد‬ ‫قدم‬ ‫سمتی‬ ‫به‬ ‫امروز‬ ‫جهان‬
‫د‬
‫هوش‬ ‫و‬ ‫رباتیک‬ ‫علم‬ ‫در‬ ‫پوشانی‬ ‫هم‬ ‫ایجاد‬ ‫به‬ ‫ملزم‬ ‫امر‬ ‫این‬ .‫هستیم‬ ‫پیرامون‬ ‫جهان‬ ‫از‬ ‫شناخت‬ ‫و‬ ‫رک‬
‫های‬ ‫توانایی‬ ‫از‬ ‫جدیدی‬ ‫مرحله‬ ‫به‬ ‫پرش‬ ‫آماده‬ ‫حاضر‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫بشر‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫مصنوعی‬
AI
‫به‬ .‫است‬
‫مرحله‬ ‫به‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫فزاینده‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫صدا‬ ‫سازهای‬ ‫شبیه‬ ‫و‬ ‫چهره‬ ‫تشخیص‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫که‬ ‫طوری‬
‫اجر‬
‫در‬ ‫چین‬ ‫بسته‬ ‫مدار‬ ‫های‬ ‫دوربین‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫هویت‬ ‫تشخیص‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برنامه‬ .‫اند‬ ‫آمده‬ ‫در‬ ‫ا‬
‫ماشینی‬ ‫هوش‬ ‫آینده‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ،‫کشور‬ ‫این‬ ‫پلیس‬ ‫نیروی‬ ‫برای‬ ‫تکنولوژی‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫مجهز‬ ‫های‬ ‫عینک‬ ‫کنار‬
.‫گذارد‬ ‫می‬ ‫نمایش‬ ‫به‬ ‫را‬
‫ا‬ .‫باشد‬ ‫صنعتی‬ ‫انقالب‬ ‫چهارمین‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫جرقه‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬
‫بهبود‬ ‫پتانسیل‬ ‫علم‬ ‫ین‬
‫جدید‬ ‫دستاوردهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫فیک‬ ‫دیپ‬ .‫دارد‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫انسان‬ ‫زندگی‬ ‫شرایط‬
AI
‫های‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬
‫خواهد‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫بیشتری‬ ‫امنیت‬ ‫ما‬ ‫برای‬ ‫فناوری‬ ‫این‬ ‫آینده‬ .‫ایم‬ ‫شنیده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫خبرهای‬ ‫اخیر‬
‫ن‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫انسان‬ ‫خصوصی‬ ‫حریم‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫امنیت‬ ‫این‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫اما‬ .‫داشت‬
.‫ببرد‬ ‫سوال‬ ‫زیر‬ ‫یز‬
‫آیا‬
Artificial intelligence
‫می‬ ‫ما‬ ‫بیکاری‬ ‫موجب‬
‫شود؟‬
‫به‬ ‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫ماشین‬ ‫جایگزینی‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫هایی‬ ‫نگرانی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫حوزه‬ ‫کارشناسان‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬
‫جایگزین‬ ‫تواند‬ ‫نمی‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫که‬ ‫بدانید‬ ‫باید‬ ‫البته‬ .‫هستند‬ ‫انسانی‬ ‫نیروی‬ ‫جای‬
‫انسان‬ ‫اشتغال‬
‫از‬ ‫یکی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫آمازون‬ .‫نمود‬ ‫خواهد‬ ‫تحول‬ ‫و‬ ‫تغییر‬ ‫دچار‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫ماهیت‬ ‫اما‬ ،‫شود‬ ‫ها‬
.‫شود‬ ‫می‬ ‫شناخته‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫ربات‬ ‫با‬ ‫انسانی‬ ‫نیروی‬ ‫نمودن‬ ‫جایگزین‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫پیشگامان‬
.‫است‬ ‫نموده‬ ‫استفاده‬ ‫صندوقدار‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫ماشین‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫فروشگاه‬ ‫در‬ ‫مجموعه‬ ‫این‬
05 radargps.org
‫این‬ ‫ضمن‬
‫موجب‬ ‫عمل‬ ‫این‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫ربات‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫هاست‬ ‫مدت‬ ‫هم‬ ‫آن‬ ‫انبارداری‬ ‫کارهای‬ ‫که‬
.‫کنند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫انبارداری‬ ‫و‬ ‫صندوقداری‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫افرادی‬ ‫برای‬ ‫نگرانی‬ ‫ایجاد‬
‫روی‬ ‫و‬ ‫سنتی‬ ‫های‬ ‫شغل‬ ‫رفتن‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫موجب‬ ،‫تکنولوژی‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫تغییری‬ ‫هر‬ ‫گفت‬ ‫باید‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬
‫های‬ ‫شغل‬ ‫آمدن‬ ‫کار‬
‫که‬ ‫باورند‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫حوزه‬ ‫دانشمندان‬ ‫واقع‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫جدید‬
‫می‬ ‫تغییر‬ ‫دچار‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ماهیت‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫ماند‬ ‫خواهد‬ ‫باقی‬ ‫همیشه‬ ‫انسانی‬ ‫نیروی‬ ‫برای‬ ‫کاری‬ ‫های‬ ‫فرصت‬
‫جدید‬ ‫های‬ ‫شغل‬ ،‫روند‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫شغل‬ ‫که‬ ‫سرعتی‬ ‫همان‬ ‫به‬ ‫آیا‬ ‫که‬ ‫اینجاست‬ ‫سوال‬ ‫اما‬ .‫شود‬
‫شوند؟‬ ‫می‬ ‫جایگزین‬
Artificial intelligence
‫پا‬ ‫هم‬ ‫بشر‬ ‫با‬ ‫قرن‬ ‫نیم‬ ‫حدود‬ ‫تکنولوژی‬ ‫این‬ ‫بلکه‬ ،‫نیست‬ ‫نوینی‬ ‫و‬ ‫تازه‬ ‫فناوری‬
‫گر‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫آینده‬ ‫برای‬ ‫مرزی‬ ‫و‬ ‫حد‬ ‫توان‬ ‫نمی‬ ‫بنابراین‬ .‫است‬ ‫بوده‬
‫ف‬
‫و‬ ‫هرج‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫برای‬ ‫اما‬ .‫ت‬
‫وضع‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫هوشمندسازی‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫مشخصی‬ ‫قوانین‬ ‫باید‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫خطرات‬ ‫کاهش‬ ‫و‬ ‫مرج‬
.‫یابد‬ ‫کاهش‬ ‫فناوری‬ ‫این‬ ‫آینده‬ ‫بابت‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫نگرانی‬ ‫تا‬ ‫شود‬
‫آ‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫نظر‬
‫ی‬
‫نده‬
‫س‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫بشر‬
‫ی‬
‫ستم‬
‫ها‬
‫ی‬
‫مصنوع‬ ‫هوش‬
‫ی‬
‫چ‬
‫ی‬
‫ست؟‬
AI
‫مزا‬ ‫چه‬
‫ی‬
‫ا‬
‫معا‬ ‫و‬
‫ی‬
‫ب‬
‫ی‬
‫برا‬
‫ی‬
‫انسان‬ ‫جوامع‬
‫ی‬
‫پ‬ ‫در‬
‫ی‬
‫داشت؟‬ ‫خواهد‬

Más contenido relacionado

Similar a artificial intelligence(20)

artificial intelligence

 • 3. 3 radargps.org ‫ماشین‬ ‫ساخت‬ ‫در‬ ‫امروزه‬ ‫علم‬ ‫این‬ .‫دارد‬ ‫را‬ ‫کردن‬ ‫فکر‬ ‫قابلیت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫تکنولوژی‬ ‫نوعی‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫کارهای‬ ‫اغلب‬ ‫امروز‬ ‫جهان‬ ‫در‬ .‫هستند‬ ‫انسان‬ ‫شبیه‬ ‫هوشی‬ ‫نیازمند‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫گرفته‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫هایی‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫افراد‬ ‫روزمره‬ AI ‫م‬ ‫جستجو‬ ‫را‬ ‫مطلبی‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫مثال‬ ‫طور‬ ‫به‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫کنی‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫جذاب‬ ‫تکنولوژی‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫حال‬ ‫در‬ ،‫دهید‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫گذار‬ ‫و‬ ‫گشت‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫و‬ .‫هستید‬ ‫هوشمند‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫کوتاه‬ ‫ای‬ ‫مقاله‬ ‫در‬ ‫گرفتیم‬ ‫تصمیم‬ ‫بشر‬ ‫زندگی‬ ‫در‬ ‫فناوری‬ ‫این‬ ‫روزافزون‬ ‫رشد‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫جامع‬ ‫اطالعات‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫پایان‬ ‫در‬ .‫کنیم‬ ‫تهیه‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫انسان‬ ‫شبیه‬ ‫هوش‬ ‫دانش‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫ی‬ ‫خواهید‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫علم‬ ‫این‬ ‫پیشرفت‬ ‫موجب‬ ‫امروز‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫گذشته‬ ‫از‬ ‫آنچه‬ ‫و‬ ‫آورده‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫مصنوعی‬ .‫شناخت‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫از‬ ‫ساده‬ ‫تعریفی‬ ‫عبارت‬ ‫از‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ Artificial intelligence ‫علم‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫تکنولوژی‬ ‫این‬ .‫آید‬ ‫می‬ ‫بر‬ ‫ط‬ ‫امکان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫رایانه‬ ‫آورده‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫انسان‬ ‫به‬ ‫شبیه‬ ‫تفکر‬ ‫قدرت‬ ‫با‬ ‫هایی‬ ‫ماشین‬ ‫ساخت‬ ‫و‬ ‫راحی‬ ‫عمل‬ ‫و‬ ‫رفتار‬ ‫انسان‬ ‫مانند‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫منطق‬ ،‫کند‬ ‫فکر‬ ‫انسان‬ ‫مانند‬ ‫بتواند‬ ‫که‬ ‫ماشینی‬ ‫هر‬ .‫است‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫دانش‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ،‫دهد‬ ‫نشان‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫منطقی‬ ‫ایج‬ ‫ای‬ ‫پیچیده‬ ‫های‬ ‫الگوریتم‬ ‫از‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫و‬ ‫کاربر‬ ‫رفتار‬ ‫یادگیری‬ ‫قابلیت‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫اد‬ ،‫کشاورزی‬ ،‫پزشکی‬ ‫مانند‬ ‫مختلفی‬ ‫صنایع‬ ‫در‬ ‫فناوری‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫امروزه‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫ماشین‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫نیازهای‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫روزمره‬ ‫زندگی‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫بورس‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫آمدن‬ ‫کار‬ ‫روی‬ ‫تاریخچه‬ ‫هوش‬ ‫عملیاتی‬ ‫تاریخچه‬ ‫بتوان‬ ‫شاید‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ .‫داد‬ ‫نسبت‬ ‫دوم‬ ‫جهانی‬ ‫جنگ‬ ‫دوران‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مصنوعی‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫امن‬ ‫های‬ ‫پیام‬ ‫ارسال‬ ‫و‬ ‫رمزنگاری‬ ‫برای‬ ‫ماشینی‬ ‫آلمانی‬ ‫نیروهای‬ enigma ‫پیام‬ .‫نمودند‬ ‫طراحی‬ ‫می‬ ‫مشکل‬ ‫دچار‬ ‫رمزها‬ ‫بازگشایی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫انگلیسی‬ ،‫شد‬ ‫می‬ ‫رمزنگاری‬ ‫ماشین‬ ‫این‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫انگلیسی‬ ‫دانشمند‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ .‫کرد‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫وی‬ .‫شد‬ ‫عمل‬ ‫وارد‬ ‫کدها‬ ‫این‬ ‫شکستن‬ ‫جهت‬ ‫تورینگ‬ ‫آلن‬ ، ‫نام‬ ‫به‬ ‫ماشینی‬ ‫توانست‬ ‫تیمش‬ bombe ‫های‬ ‫پیام‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫طراحی‬ enigma .‫کرد‬ ‫می‬ ‫کدگشایی‬ ‫را‬ ( ‫یادگیری‬ ‫علم‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫ماشین‬ ‫این‬ machine learning ‫از‬ ‫ای‬ ‫شاخه‬ ‫امروزه‬ ‫که‬ ‫شدند‬ ‫طراحی‬ ) AI ( Artificial intelligence ‫شمار‬ ‫به‬ ) ‫برده‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫اصطالح‬ ‫که‬ ‫باری‬ ‫اولین‬ ‫اما‬ .‫آید‬ ‫می‬ ‫مک‬ ‫جان‬ ‫توسط‬ ،‫شد‬ ‫کارتی‬ ‫مک‬ .‫دانند‬ ‫می‬ ‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫ماشین‬ ‫تولید‬ ‫علم‬ ‫پدر‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫امروزه‬ .‫بود‬ ‫کارتی‬ ( ‫لیسپ‬ ‫نام‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫دانش‬ ‫این‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫های‬ ‫زبان‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫توانست‬ lisp .‫کند‬ ‫اختراع‬ )
 • 4. 4 radargps.org ‫سخت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فناوری‬ ‫زمان‬ ‫گذشت‬ ‫با‬ ‫تجربه‬ ‫چشمگیری‬ ‫پیشرفت‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫افزارهای‬ ،‫ها‬ ‫ماهواره‬ ،‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫همچون‬ ‫هوشمندی‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫و‬ ‫ابزارهای‬ ‫که‬ ‫طوری‬ ‫به‬ .‫نمودند‬ .‫شدند‬ ‫عجین‬ ‫بشر‬ ‫زندگی‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫آمده‬ ‫کار‬ ‫روی‬ ‫اخیر‬ ‫های‬ ‫سال‬ ‫در‬ ... ‫و‬ ‫همراه‬ ‫تلفن‬ ‫های‬ ‫گوشی‬ ‫اهداف‬ Artificial intelligence ‫چیست؟‬ ‫مص‬ ‫هوش‬ ‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫ماشین‬ ‫ساخت‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫رایانه‬ ‫علم‬ ‫از‬ ‫گسترده‬ ‫ای‬ ‫شاخه‬ ‫نوعی‬ ،‫یادگیری‬ ‫حوزه‬ ‫سه‬ ‫در‬ ‫کاربردی‬ ‫الگوی‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫ها‬ ‫ماشین‬ ‫این‬ ‫ساخت‬ ‫از‬ ‫هدف‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫اساس‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫سیستم‬ ‫پیرامون‬ ‫محیط‬ ‫درک‬ ‫و‬ ‫استدالل‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫بتوانند‬ ‫وظایف‬ ‫و‬ ‫یافته‬ ‫دست‬ ‫درستی‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫درک‬ ‫به‬ ،‫خود‬ ‫اطراف‬ ‫از‬ ‫اطالعات‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫یافت‬ .‫برسانند‬ ‫سرانجام‬ ‫به‬ ‫حالت‬ ‫ترین‬ ‫درست‬ ‫در‬ ‫محوله‬ ‫زندگی‬ ‫در‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫های‬ ‫کاربرد‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ .‫گرفت‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫مختلف‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫نتایج‬ ‫بهبود‬ ‫جهت‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫علم‬ ‫ها‬ ‫نمونه‬ ‫از‬ ‫برخی‬ :‫کنیم‬ ‫می‬ ‫معرفی‬ ‫کاری‬ ‫های‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫علم‬ ‫این‬ ‫کاربرد‬ ‫ی‬ ‫سالمت‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫بیماران‬ ‫درمان‬ ‫جهت‬ ‫بهتر‬ ‫نتایج‬ ‫کسب‬ ‫که‬ ‫مربوط‬ ‫سالمت‬ ‫و‬ ‫پزشکی‬ ‫در‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫کاربرد‬ ‫مهمترین‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ،‫کند‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬ ‫سالمت‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫فناوری‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫اغلب‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫استفاده‬ ‫درمان‬ ‫و‬ ‫تشخیص‬ ‫روند‬ ‫به‬ ‫بخشیدن‬ ‫سرعت‬ ‫و‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ،‫ماشین‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫الگوریتم‬ ‫ز‬ .‫باشند‬ ‫می‬ ‫بیماران‬ IBM Watson ‫زبان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫حوزه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫های‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫یکی‬
 • 5. 5 radargps.org ‫در‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫با‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ .‫بپرسد‬ ‫را‬ ‫سواالتی‬ ‫او‬ ‫از‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫درک‬ ‫را‬ ‫انسان‬ ‫طبیعی‬ ‫مورد‬ .‫نمود‬ ‫خواهد‬ ‫عنوان‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫برسد‬ ‫اطمینان‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫ایجاد‬ ‫فرضیه‬ ‫یک‬ ‫بیمار‬ ‫حاالت‬ ‫اقتصاد‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫مانند‬ ‫مالی‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫اقتصاد‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫کاربردهای‬ ‫جمله‬ ‫از‬ Mint ‫یا‬ Turbo Tax ‫همچون‬ ،‫فرد‬ ‫هر‬ ‫مالی‬ ‫مسائل‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫دریافت‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ .‫نمود‬ ‫اشاره‬ ‫گسترده‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫بورس‬ ‫در‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫امروزه‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫عمل‬ ‫ها‬ ‫انسان‬ ‫برای‬ ‫عالی‬ ‫مشاور‬ ‫یک‬ ‫افزارها‬ ‫نرم‬ ‫را‬ ‫استریت‬ ‫وال‬ ‫در‬ ‫معامالت‬ ‫از‬ ‫عظیمی‬ ‫بخش‬ ‫که‬ ‫طوری‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫ان‬ .‫دهند‬ ‫می‬ ‫جام‬ ‫امنیت‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫یادگیری‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫امنیت‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫کاربردهای‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫ماشین‬ ‫این‬ .‫گیرند‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫هویت‬ ‫یافتن‬ ‫و‬ ‫مجرمان‬ ‫هویت‬ ‫تشخیص‬ ‫جهت‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫فورا‬ ‫شناسایی‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫مجرمانه‬ ‫اعمال‬ ‫شناسایی‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ،‫مشخص‬ ‫الگویی‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫با‬ ‫ها‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫اعالم‬ ‫مربوطه‬ ‫نهادهای‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫داده‬ ‫تفسیر‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫استخراج‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫های‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫برای‬ ‫دیتا‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫تفسیر‬ ‫از‬ ‫داده‬ ‫دانشمندان‬ ‫حیاتی‬ ‫استراتژیک‬ ‫بسیار‬ ‫حجم‬ ‫دارای‬ ،‫هستند‬ ‫درگیر‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫افراد‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫داده‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ( ‫داده‬ ‫کالن‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫طوری‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫زیادی‬ Big Data ‫ها‬ ‫داده‬ ‫این‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ .‫نامند‬ ‫می‬ ) ‫سیستم‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ .‫نیست‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫انسان‬ ‫توسط‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫ماشین‬ ‫از‬ ‫گرفتن‬ ‫کمک‬ ‫بدون‬ ‫مبتن‬ ‫های‬ ‫درصد‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کوتاهتر‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫دیتا‬ ‫بیگ‬ ‫تفسیر‬ ‫امکان‬ ‫تا‬ ‫آیند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫روی‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫بر‬ ‫ی‬ .‫شود‬ ‫انجام‬ ‫تر‬ ‫پایین‬ ‫خطای‬ AI ‫است؟‬ ‫سطوحی‬ ‫چه‬ ‫دارای‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ AI ،‫است‬ ‫آن‬ ‫پاسخگویی‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫درک‬ ‫بیرون‬ ‫محیط‬ ‫از‬ ‫آنچه‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫هر‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫سطح‬ ‫سه‬ ‫در‬ :‫نمود‬ ‫خواهیم‬ ‫معرفی‬ ‫را‬ ‫سطوح‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫محدود‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫از‬ ‫نمونه‬ ‫اولین‬ AI ( ‫محدود‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ،‫آمد‬ ‫پدید‬ ‫که‬ Artificial Narrow intelligence ‫این‬ .‫بود‬ ) ‫به‬ ‫وظیفه‬ ‫یک‬ ‫اجرای‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫اشاره‬ ‫هوشمندی‬ ‫های‬ ‫ماشین‬ ‫به‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫از‬ ‫سطح‬ ‫آشن‬ ‫جهت‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫عمل‬ ‫انسان‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫خصوص‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫ماشین‬ ‫با‬ ‫بیشتر‬ ‫ایی‬ ANI ‫فعالیت‬ :‫نماییم‬ ‫می‬ ‫عنوان‬ ‫مثال‬ ‫چند‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ،‫کنند‬ ‫می‬
 • 6. 6 radargps.org - ‫شطرنج‬ ‫مانند‬ ‫ای‬ ‫پیچیده‬ ‫های‬ ‫بازی‬ ‫کننده‬ ‫اجرا‬ ‫ای‬ ‫رایانه‬ - ‫تجارت‬ ‫در‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫و‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ - ‫چهره‬ ‫تشخیص‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ - ‫نوشتار‬ ‫به‬ ‫گفتار‬ ‫تبدیل‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ - ‫خودر‬ ‫های‬ ‫اتومبیل‬ ‫ان‬ ‫عمومی‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ( ‫عمومی‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫علم‬ ‫پیشرفت‬ ‫با‬ Artificial General intelligence ‫ماشین‬ .‫آمد‬ ‫کار‬ ‫روی‬ ) ‫در‬ .‫بگیرند‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫انسان‬ ‫مانند‬ ‫را‬ ‫مختلفی‬ ‫وظایف‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فعالیت‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫سطح‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫های‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ماشینی‬ ‫هیچ‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ General ‫ا‬ ‫نشده‬ ‫طراحی‬ ،‫کند‬ ‫فعالیت‬ ‫ساخت‬ ‫تئوری‬ ‫اما‬ .‫ست‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫است‬ ‫معتقد‬ ،‫هستیم‬ ‫شاهد‬ ‫تخیلی‬ ‫علمی‬ ‫های‬ ‫فیلم‬ ‫در‬ ‫آنچه‬ ‫همانند‬ ‫ها‬ ‫ربات‬ ‫این‬ ‫حافظه‬ ‫مانند‬ ‫موارد‬ ‫برخی‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫وظایف‬ ‫انسان‬ ‫همانند‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫طراحی‬ ‫هایی‬ ‫ماشین‬ .‫کنند‬ ‫عمل‬ ‫نیز‬ ‫انسان‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫نگرانی‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫کارشناسان‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫اجتماع‬ ‫در‬ ‫عمومی‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫شدن‬ ‫فراگیر‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫انسان‬ ‫جای‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫دور‬ ‫چندان‬ ‫نه‬ ‫ای‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫ربات‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫نظر‬ ‫به‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫صحبت‬ ‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫به‬ .‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫مسئولیت‬ ‫تا‬ ‫کوچک‬ ‫وظایف‬ ‫از‬ ‫مختلفی‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫را‬ ‫ی‬ ‫کاهش‬ ‫انسانی‬ ‫نیروی‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫دیگر‬ ‫مثبت‬ ‫جنبه‬ ‫از‬ ‫البته‬ .‫دهند‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫شغل‬ ‫افراد‬ ‫و‬ ‫افته‬ ‫ماشین‬ ‫مثال‬ ‫طور‬ ‫به‬ .‫نمود‬ ‫اشاره‬ ‫انسانی‬ ‫خطاهای‬ ‫کاهش‬ ‫و‬ ‫کارها‬ ‫یافتن‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫ماجرا‬ ‫های‬ AGI ،‫پزشکی‬ ‫دستیار‬ ،‫هوشمند‬ ‫شخصی‬ ‫دستیار‬ ،‫رانندگی‬ ‫مانند‬ ‫کارهایی‬ ‫انجام‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫ب‬ ‫عهده‬ ‫به‬ ‫را‬ ... ‫و‬ ‫بیماری‬ ‫تسخیص‬ .‫گیرند‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫سوپر‬ ‫همانند‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬ ‫دارای‬ ‫ماشین‬ ‫یک‬ ‫زمانی‬ ‫بود‬ ‫معتقد‬ ‫تورینگ‬ ‫آلن‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ،‫کند‬ ‫صحبت‬ ‫او‬ ‫با‬ ‫شخصی‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫طوری‬ ‫به‬ .‫نماید‬ ‫رفتار‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫درک‬ ‫بیرون‬ ‫محیط‬ ‫از‬ ‫انسان‬ ‫ب‬ ‫ماشینی‬ ‫اگر‬ .‫نباشد‬ ‫مقابل‬ ‫طرف‬ ‫بودن‬ ‫انسان‬ ‫یا‬ ‫بودن‬ ‫ماشین‬ ‫تشخیص‬ ‫سربلن‬ ‫تست‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫تواند‬ ‫د‬ ‫ماشینی‬ ‫هیچ‬ ‫امروز‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫البته‬ .‫دهند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫سوپر‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ،‫آید‬ ‫بیرون‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫ایده‬ ‫هیچ‬ ‫دانشمندان‬ ‫واقع‬ ‫در‬ .‫کند‬ ‫گذر‬ ‫موفقیت‬ ‫به‬ ‫آزمون‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫نتوانسته‬ ‫های‬ ‫ماشین‬ ‫زمانی‬ Artificial Super intelligence ‫جه‬ ‫عرصه‬ ‫به‬ ‫قدم‬ ‫هنوز‬ ‫و‬ ‫نداشته‬ ،‫گذارند‬ ‫می‬ ‫انی‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ابهاماتی‬
 • 7. 7 radargps.org ‫سطح‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ASI ‫سطح‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫برخوردار‬ ‫انسان‬ ‫از‬ ‫فراتر‬ ‫هوشی‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬ ‫سیستم‬ ‫شامل‬ .‫گذارند‬ ‫می‬ ‫سر‬ ‫پشت‬ ‫را‬ ‫انسان‬ ‫درک‬ ‫چیست؟‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫سوپر‬ ‫و‬ ‫عمومی‬ ‫و‬ ‫محدود‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫تفاوت‬ ‫ضعیف‬ ‫(یا‬ ‫محدود‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ Wear AI ‫خاص‬ ‫های‬ ‫زمینه‬ ‫برخی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کامپیوتری‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ) ‫واقع‬ ‫در‬ ‫سطح‬ ‫این‬ .‫کند‬ ‫عمل‬ ‫انسان‬ ‫از‬ ‫هوشمندتر‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫گاها‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫گرفته‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫بشر‬ ‫امروزی‬ ‫دانش‬ ‫همان‬ AI .‫است‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫تر‬ ‫پیچیده‬ ‫کمی‬ ‫عمومی‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫مفهوم‬ ‫همانند‬ ‫قادرند‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫سطح‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کاملی‬ ‫درک‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ .‫برسانند‬ ‫سرانجام‬ ‫به‬ ‫کامل‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫معین‬ ‫ای‬ ‫وظیفه‬ ‫انسان‬ .‫کنند‬ ‫پردازش‬ ‫وظایفشان‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫محیط‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫اطراف‬ ‫محیط‬ ‫ع‬ ‫سطح‬ ‫به‬ ‫نزدیک‬ ‫ای‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫کوشند‬ ‫می‬ ‫دانشمندان‬ ‫مومی‬ AI .‫یابند‬ ‫دست‬ ‫این‬ .‫دارند‬ ‫بشری‬ ‫هوش‬ ‫از‬ ‫فراتر‬ ‫شناختی‬ ‫و‬ ‫درک‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬ ‫سیستم‬ ‫شامل‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫سوپر‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫ماشین‬ ‫این‬ ‫ساخت‬ .‫بگیرند‬ ‫کار‬ ‫به‬ ،‫است‬ ‫محروم‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بشر‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫قدرت‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫سیستم‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫آینده‬ .‫دهد‬ ‫رخ‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫دیگر‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫بشر‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫تواند‬ AI ‫م‬ ‫متعلق‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫تصور‬ .‫است‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫سوپر‬ ‫قدرت‬ ‫با‬ ‫هایی‬ ‫ماشین‬ ‫به‬
 • 8. 8 radargps.org ‫در‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫انواع‬ AI ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ AI ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫پیرامون‬ ‫محیط‬ ‫از‬ ‫یادگیری‬ ‫جهت‬ ‫ر‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫توضیحی‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫عمیق‬ ‫یادگیری‬ ‫و‬ ‫ماشین‬ ‫ها‬ ‫وش‬ :‫داد‬ ‫خواهیم‬ ‫ماشین‬ ‫یادگیری‬ ( ‫ماشین‬ ‫یادگیری‬ Machine Learning ‫صورت‬ ‫به‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫آموزش‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ) ‫برای‬ ‫را‬ ‫پیرامونشان‬ ‫اطالعات‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫خودکار‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ ‫هدفی‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫دگیری‬ ... ‫و‬ ‫ها‬ ‫دستورالعمل‬ ،‫مستقیم‬ ‫تجارب‬ ،‫ها‬ ‫مثال‬ ‫شامل‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫این‬ .‫یابند‬ ‫دست‬ ‫الگو‬ ‫یک‬ ‫اتوماتیک‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫انسان‬ ‫دخالت‬ ‫بدون‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫ماشین‬ ‫یادگیری‬ ‫از‬ ‫هدف‬ .‫باشد‬ ‫تنظ‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫رفتار‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫داده‬ .‫نمایند‬ ‫یم‬ ‫جهت‬ ‫مختلفی‬ ‫بسیار‬ ‫های‬ ‫الگوریتم‬ ‫امروزه‬ Machine Learning ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫آمده‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫می‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫اما‬ .‫گیرند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ‫بندی‬ ‫گروه‬ ‫در‬ ‫عملکردشان‬ ‫نحوه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫یادگیری‬ ‫سبک‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ارزشیابی‬ ،‫نمایش‬ ‫حوزه‬ ‫سه‬ ‫در‬ ‫ماشین‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫الگوریتم‬ ‫تمام‬ ‫گفت‬ ‫توان‬ ‫م‬ ‫عمل‬ ‫سازی‬ ‫هینه‬ ‫ی‬ ‫عملکرد‬ ‫به‬ ‫معطوف‬ ‫نیز‬ ‫ارزشیابی‬ .‫شناسد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫کامپیوتر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫زبانی‬ ‫نمایش‬ ‫از‬ ‫منظور‬ .‫کنند‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫و‬ ‫جستجو‬ ‫روش‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫سیستم‬ ‫دهی‬ ‫نمره‬ ‫و‬ ‫هدف‬ .‫داشت‬ ‫خواهیم‬ ‫را‬ ‫امتیاز‬ ‫باالترین‬ ‫با‬ ‫کننده‬ ‫های‬ ‫الگوریتم‬ ‫هدف‬ ‫بخواهیم‬ ‫اگر‬ ‫آمیز‬ ‫موفقیت‬ ‫تفسیر‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ،‫کنیم‬ ‫تعریف‬ ‫را‬ ‫ماشین‬ ‫یادگیری‬ .‫نمود‬ ‫اشاره‬ ‫دیده‬ ‫آموزش‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫از‬ ‫فراتر‬ ‫هایی‬ ‫نمونه‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫یادگیری‬ ‫تعمیم‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫عمیق‬ ‫یادگیری‬ ( ‫عمیق‬ ‫یادگیری‬ Deep learning ‫در‬ .‫آید‬ ‫می‬ ‫شمار‬ ‫به‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫در‬ ‫ماشین‬ ‫یادگیری‬ ‫از‬ ‫نوعی‬ ) ‫ر‬ ‫از‬ ‫سیستم‬ ‫مدل‬ ‫این‬ ‫می‬ ‫تقلید‬ ،‫گیرد‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫آموزش‬ ‫برای‬ ‫انسان‬ ‫ذهن‬ ‫عصبی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫که‬ ‫وشی‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫واقع‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫سازی‬ ‫مدل‬ ‫و‬ ‫آمار‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫مناسب‬ ‫روش‬ ‫این‬ .‫نماید‬ .‫هستند‬ ‫عمیق‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫مخاطبان‬ ‫ترین‬ ‫اصلی‬ ،‫کنند‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬ ‫آمارها‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫تحلیل‬ ‫عمیق‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫الیه‬ ‫دارای‬ ‫یادگیری‬ ‫مدل‬ ‫این‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫عمل‬ ‫عصبی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫مواجه‬ ‫تری‬ ‫کامل‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫پیچیده‬ ‫های‬ ‫الگوریتم‬ ‫با‬ ‫بروید‬ ‫جلوتر‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫درون‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫زیادی‬ ‫پنهان‬ .‫شد‬ ‫خواهید‬
 • 9. 9 radargps.org ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ AI ‫کام‬ ‫علوم‬ ‫و‬ ‫تلفیقی‬ ‫شناسی‬ ‫زیست‬ ‫استادیار‬ ،‫هینتز‬ ‫آرنت‬ ‫دست‬ ‫برای‬ ،‫میشیگان‬ ‫ایالت‬ ‫دانشگاه‬ ‫پیوتر‬ ‫ه‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫بندی‬ AI ‫یک‬ ،‫آمد‬ ‫خواهند‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫وجود‬ ‫امروزه‬ ‫که‬ :‫باشد‬ ‫می‬ ‫زیر‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫داده‬ ‫ارائه‬ ‫چهارگانه‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ 1 - ‫انفعالی‬ ‫های‬ ‫ماشین‬ ‫حر‬ ‫ذخیره‬ ‫برای‬ ‫حافظه‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫ماشین‬ ‫انجام‬ ‫جهت‬ ‫بار‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫نیستند‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫کت‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫انفعالی‬ ‫های‬ ‫ماشین‬ ‫زمره‬ ‫در‬ ،‫کنند‬ ‫می‬ ‫آنالیز‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫ممکن‬ ‫حاالت‬ ‫تمام‬ ،‫خاص‬ ‫ای‬ ‫وظیفه‬ ‫های‬ ‫موقعیت‬ ‫در‬ ‫توانند‬ ‫نمی‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫محدودی‬ ‫وظایف‬ ‫جهت‬ ‫استفاده‬ ‫مناسب‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ .‫گیرند‬ .‫شوند‬ ‫گرفته‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫مختلف‬ 2 - ‫حافظه‬ ‫محدود‬ ‫تا‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫گذشته‬ ‫تصمیمات‬ ‫است‬ ‫قادر‬ ‫سیستم‬ ،‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫های‬ ‫ماشین‬ ‫مدل‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫آینده‬ ‫های‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫یاد‬ ‫به‬ ‫محدودی‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫به‬ ‫محدود‬ ‫حافظه‬ ‫های‬ ‫ماشین‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫تصمیم‬ ‫و‬ ‫مشاهدات‬ ‫تمام‬ ‫بدانید‬ ‫باید‬ ‫البته‬ .‫گیرد‬ ‫صورت‬ .‫شود‬ ‫نمی‬ ‫ذخیره‬ ‫همیشگی‬ 3 - ‫ذهن‬ ‫تئوری‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫اساس‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫ذهن‬ ‫تئوری‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫های‬ ‫ماشین‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫از‬ ‫دیگری‬ ‫نوع‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫طوری‬ ‫به‬ .‫گردد‬ ‫می‬ ‫بر‬ ‫افراد‬ ‫نیت‬ ‫و‬ ‫آرزوها‬ ،‫ها‬ ‫دانش‬ ،‫اعتقادات‬ ‫شناخت‬ ‫به‬ ‫ها‬
 • 10. 01 radargps.org ‫ه‬ ‫ذهن‬ ‫تئوری‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫که‬ ‫بدانید‬ ‫باید‬ ‫البته‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫افراد‬ ‫تصمیم‬ ‫بر‬ ‫تاثیر‬ ‫نو‬ ‫وجود‬ ‫ز‬ .‫ندارند‬ ‫خارجی‬ 4 - ‫آگاهی‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫ماشین‬ ‫چهارم‬ ‫دسته‬ ‫در‬ AI ‫مدل‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫ها‬ ‫ماشین‬ ‫این‬ .‫هستند‬ ‫خود‬ ‫حالت‬ ‫و‬ ‫سطح‬ ‫درک‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫می‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫آن‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫کسب‬ ‫افراد‬ ‫احساسات‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫اطالعاتی‬ ،‫معروفند‬ ‫آگاهی‬ ‫خود‬ ‫بیرونی‬ ‫نمود‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫هنوز‬ ‫خودآگاه‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ .‫کنند‬ .‫ندارند‬ ‫چیست؟‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫های‬ ‫چالش‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫دغدغه‬ ‫این‬ .‫دارد‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫هایی‬ ‫چالش‬ ‫دنیا‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫تجاری‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫های‬ ‫سیاست‬ ‫و‬ ‫مسایل‬ ‫و‬ ‫انسانی‬ ‫نیروی‬ ،‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫نظیر‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ‫حوزه‬ ‫ب‬ ‫های‬ ‫چالش‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫سبب‬ ‫همین‬ ‫به‬ .‫دهد‬ ‫رخ‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫هره‬ AI ‫ها‬ ‫حوزه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫را‬ :‫نمود‬ ‫خواهیم‬ ‫بررسی‬ ‫های‬ ‫چالش‬ AI ‫داده‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫در‬ ‫اصلی‬ ‫عناصر‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫داده‬ AI .‫شود‬ ‫رو‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫متعددی‬ ‫های‬ ‫چالش‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ :‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫موارد‬ ‫این‬ - ‫ها‬ ‫داده‬ ‫کمیت‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ ‫میزان‬ - ‫و‬ ‫فهم‬ ‫قابلیت‬ ‫میزان‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫بودن‬ ‫روشن‬ - ‫آموزش‬ ‫فرآیند‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫بودن‬ ‫خاص‬ - ‫خصوص‬ ‫به‬ ‫موضوعی‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫داری‬ ‫جانب‬ ‫های‬ ‫چالش‬ AI ‫انسانی‬ ‫نیروهای‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ AI ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫مسائل‬ ‫با‬ ‫آشنا‬ ‫مدیریتی‬ ‫نیازمند‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫راه‬ ‫سر‬ ‫بر‬ ‫هایی‬ ‫چالش‬ ‫ها‬ ‫چالش‬ ‫این‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫انسانی‬ ‫نیروی‬ :‫از‬ ‫عبارتند‬ - ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫کارمندان‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫از‬ ‫کافی‬ ‫شناخت‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫نبود‬ - ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫متخصص‬ ‫نیروی‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫عدم‬ ‫های‬ ‫چالش‬ AI ‫سازمانی‬ ‫درون‬ ‫های‬ ‫سیاست‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫گرفتن‬ ‫کار‬ ‫به‬ AI ‫زم‬ ‫در‬ ‫مشکالتی‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫سازمان‬ ‫آن‬ ‫درونی‬ ‫های‬ ‫سیاست‬ ‫ینه‬ :‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫ها‬ ‫چالش‬ ‫این‬ .‫آورد‬
 • 11. 00 radargps.org - ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫ترازهای‬ ‫کمبود‬ - ‫مسائل‬ ‫آنالیز‬ ‫و‬ ‫ارزیابی‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫دشواری‬ ‫و‬ ‫مشکالت‬ ‫وجود‬ - ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫و‬ ‫بیزنس‬ ‫ادغام‬ ‫اثر‬ ‫در‬ ‫آمده‬ ‫پیش‬ ‫مسائل‬ - ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫حقوقی‬ ‫مسائل‬ ‫بودن‬ ‫مبهم‬ AI ‫رایان‬ ‫دانش‬ ‫در‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫های‬ ‫شاخه‬ ‫ه‬ ‫شاخه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫پیچیده‬ ‫و‬ ‫گسترده‬ ‫بسیار‬ ‫دانش‬ ‫یک‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ .‫دارد‬ ‫متعددی‬ ‫های‬ :‫نمود‬ ‫خواهیم‬ ‫بیان‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫مختصری‬ ‫توضیحات‬ ( ‫ماشین‬ ‫یادگیری‬ Machine Learning ) ‫دستورالعمل‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بدون‬ ‫را‬ ‫داده‬ ‫استنباط‬ ‫و‬ ‫الگوها‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫امکان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫علمی‬ ‫ماشین‬ ‫یادگیری‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ،‫صریح‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بردن‬ ‫بهره‬ ‫بدون‬ ‫ها‬ ‫ماشین‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫آورد‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫خاص‬ ‫های‬ .‫ببینند‬ ‫آموزش‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ ‫موضوعی‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ( ‫مصنوعی‬ ‫عصبی‬ ‫شبکه‬ Neural Networks ) ‫و‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫پردازش‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫زیستی‬ ‫عصبی‬ ‫شبکه‬ ‫مشابه‬ ‫ساختاری‬ ‫مصنوعی‬ ‫عصبی‬ ‫شبکه‬ ‫ایجاد‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫عنصر‬ ‫مهمترین‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫دانش‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫یادگیری‬ ‫جهت‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫اطالعات‬ ‫پردازش‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫ساختارهایی‬ ( ‫ماشین‬ ‫بینایی‬ Machine Vision ) ‫یک‬ ‫تصویر‬ ‫دهنده‬ ‫تشکیل‬ ‫های‬ ‫سیگنال‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫حسگرهایی‬ ‫از‬ ‫گرفتن‬ ‫بهره‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫ماشین‬ ‫بینایی‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫تحلیل‬ ،‫سیگنال‬ ‫پردازش‬ ‫های‬ ‫پردازنده‬ ‫دیگر‬ ‫یا‬ ‫رایانه‬ ‫توسط‬ ‫را‬ ‫شی‬ ( ‫خبره‬ ‫های‬ ‫سامانه‬ Expert System ) ‫دانش‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫تفسیر‬ ‫جهت‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫هایی‬ ‫رایانه‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫خبره‬ ‫های‬ ‫سامانه‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫دیتا‬ ‫مندان‬ ‫شمار‬ ‫به‬ ‫بنیان‬ ‫دانش‬ ‫های‬ ‫سامانه‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫ساده‬ ‫و‬ ‫اولیه‬ ‫های‬ ‫نمونه‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ .‫کنند‬ .‫آیند‬ ‫می‬ ( ‫طبیعی‬ ‫زبان‬ ‫پردازش‬ NLP ) ‫می‬ ‫ها‬ ‫انسان‬ ‫و‬ ‫کامپیوترها‬ ‫میان‬ ‫تعامل‬ ‫ایجاد‬ ،‫طبیعی‬ ‫زبان‬ ‫پردازش‬ ‫های‬ ‫سامانه‬ ‫کاربرد‬ ‫ترین‬ ‫اصلی‬ ‫تمرکز‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫باشد‬ ‫این‬ ‫اصلی‬ ‫چالش‬ .‫است‬ ‫او‬ ‫طبیعی‬ ‫زبان‬ ‫و‬ ‫انسان‬ ‫رفتارهای‬ ‫پردازش‬ ‫بر‬ ‫آن‬ .‫است‬ ‫ها‬ ‫انسان‬ ‫طبیعی‬ ‫زبان‬ ‫از‬ ‫صحیح‬ ‫برداشت‬ ‫و‬ ‫درک‬ ‫ها‬ ‫سامانه‬
 • 12. 01 radargps.org ( ‫ژنتیک‬ ‫الگوریتم‬ Genetic Algorithm ) ‫جهت‬ ‫ژنتیکی‬ ‫تغییرات‬ ‫سازی‬ ‫مدل‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هاست‬ ‫الگوریتم‬ ‫از‬ ‫خاصی‬ ‫نوع‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫ژنتیک‬ ‫الگوریتم‬ ‫حل‬ ‫الگوی‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫شناسی‬ ‫زیست‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬ ‫از‬ ‫معموال‬ ‫ها‬ ‫سامانه‬ ‫این‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫مسئله‬ ‫پیش‬ ‫فرمول‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫داورین‬ ‫انتخابی‬ ‫اصول‬ ‫و‬ ‫شناسی‬ ‫زیست‬ ‫جهش‬ ،‫وراثت‬ ‫مانند‬ ‫فرگشتی‬ .‫برند‬ ‫می‬ ‫بهره‬ ‫الگو‬ ‫تطبیق‬ ‫و‬ ‫بینی‬ ( ‫روباتیک‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫مفاهیم‬ Robotic ) ‫ام‬ .‫است‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫از‬ ‫جدا‬ ‫علمی‬ ‫خود‬ ‫رباتیک‬ ‫سازی‬ ‫هوشمند‬ ‫جهت‬ ‫مشخصی‬ ‫های‬ ‫الگوریتم‬ ‫ا‬ ‫علم‬ ‫توسط‬ ‫ها‬ ‫ربات‬ AI ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫درست‬ ‫مسیر‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ .‫گذارد‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫ربات‬ ‫تکنیک‬ ‫زبان‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫های‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫نویسی‬ ‫استفاده‬ ‫نیازمند‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫نوشتن‬ ‫نویس‬ ‫برنامه‬ ‫های‬ ‫زبان‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫های‬ ‫زبان‬ .‫است‬ ‫مشخصی‬ ‫های‬ ‫الگوریتم‬ ‫و‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ LISP ، Python ‫و‬ PROLOG ‫از‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫تولید‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫ترین‬ ‫معروف‬ ‫مله‬ AI ‫مانند‬ ‫خصوصیاتی‬ ‫دارای‬ ‫ها‬ ‫زبان‬ ‫این‬ .‫باشند‬ ‫می‬ semantic ‫و‬ syntactic ‫قدر‬ ‫های‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫طرح‬ ‫امکان‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫حل‬ ‫برای‬ ‫تمندی‬ .‫آورند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫مسئله‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫کردن‬ ‫فکر‬ ‫ابزارهای‬ ‫از‬ ‫برخورداری‬ ،‫شده‬ ‫یاد‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫های‬ ‫زبان‬ ‫توانایی‬ ‫ترین‬ ‫کاربردی‬ .‫نمود‬ ‫اجرا‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫و‬ ‫کارآمد‬ ‫ای‬ ‫برنامه‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫ترتیب‬ ‫این‬
 • 13. 03 radargps.org ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫های‬ ‫نمونه‬ ‫دار‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫های‬ ‫پردازنده‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مختلفی‬ ‫بیرونی‬ ‫های‬ ‫نمونه‬ ‫ای‬ ‫اشاره‬ ‫شده‬ ‫تقویت‬ ‫یادگیری‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ ‫بدون‬ ‫یادگیری‬ ،‫نظارت‬ ‫تحت‬ ‫یادگیری‬ ،‫ماشین‬ ‫یادگیری‬ ‫اختصاصی‬ ‫سیستم‬ ‫کاری‬ ‫سبک‬ ‫و‬ ‫نوع‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫روش‬ ‫این‬ .‫نمود‬ AI ‫محیط‬ ‫از‬ ‫داده‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫و‬ ‫الگو‬ ‫تهیه‬ ‫جهت‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫بیرون‬ ‫ماشین‬ ‫یادگیری‬ ‫و‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫های‬ ‫تفاوت‬ ‫خواهیم‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ماشین‬ ‫یادگیری‬ ‫و‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫میان‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬ ‫تفاوت‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬ :‫آموخت‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ - ‫هدف‬ AI ‫ا‬ ‫مشابه‬ ‫تفکر‬ ‫قابلیت‬ ‫با‬ ‫هوشمند‬ ‫کامپیوتری‬ ‫ساخت‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نسان‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫را‬ ‫انسان‬ ‫رفتار‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫کامپیوتر‬ ‫این‬ .‫کند‬ ‫حل‬ ‫را‬ ‫پیچیده‬ ‫مشکالت‬ .‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫کارهای‬ - ‫تنها‬ ‫عمیق‬ ‫یادگیری‬ ‫و‬ ‫ماشین‬ ‫یادگیری‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫ای‬ ‫گسترده‬ ‫بسیار‬ ‫دامنه‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ .‫باشند‬ ‫می‬ ‫ای‬ ‫رایانه‬ ‫دانش‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫زیرمجموعه‬ - ‫سیست‬ ‫دغدغه‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫های‬ ‫م‬ AI .‫باشد‬ ‫می‬ ‫کارها‬ ‫اجرای‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫شانس‬ ‫افزایش‬ - .‫باشد‬ ‫می‬ ‫سوپر‬ ‫و‬ ‫عمومی‬ ،‫محدود‬ ‫سطح‬ ‫سه‬ ‫دارای‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ - .‫شود‬ ‫می‬ ‫گنجانده‬ ‫تصحیح‬ ‫و‬ ‫استدالل‬ ،‫یادگیری‬ ‫مبحث‬ ‫سه‬ ‫در‬ ‫فناوری‬ ‫این‬ ‫اهداف‬ - ‫ساختار‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫یافته‬ ‫ساختار‬ ‫نیمه‬ ،‫یافته‬ ‫ساختار‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫حوزه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫رفته‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫های‬ ‫داده‬ .‫باشند‬ ‫ماشین‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ - ‫داده‬ ‫از‬ ‫یادگیری‬ ‫قابلیت‬ ‫ماشین‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫از‬ ‫زیرمجموعه‬ ‫ماشین‬ ‫یادگیری‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫الگو‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫و‬ ‫گذشته‬ ‫های‬ - ‫اصلی‬ ‫هدف‬ Machine learning ‫بازده‬ ‫کسب‬ ‫جهت‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫یادگیرنده‬ ‫های‬ ‫ماشین‬ ‫ساخت‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫مناسب‬ - ML ‫آن‬ ‫های‬ ‫زیرمجموعه‬ ‫ترین‬ ‫اصلی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫عمیق‬ ‫یادگیری‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫محدودی‬ ‫فعالیت‬ ‫دامنه‬ .‫باشد‬ ‫می‬ - ‫می‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫عمل‬ ‫دقت‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫مشخص‬ ‫الگویی‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫اصلی‬ ‫دغدغه‬ .‫باشد‬
 • 14. 04 radargps.org - ‫ماشین‬ ‫یادگیری‬ ‫می‬ ‫شونده‬ ‫تقویت‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ ‫بدون‬ ،‫شده‬ ‫نظارت‬ ‫یادگیری‬ ‫شامل‬ ‫نوع‬ ‫سه‬ ‫دارای‬ .‫باشد‬ - ‫در‬ ‫یافته‬ ‫ساختار‬ ‫نیمه‬ ‫و‬ ‫ساختاری‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫تنها‬ ML .‫رود‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫است؟‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫همان‬ ‫رباتیک‬ ‫آیا‬ ‫کننده‬ ‫فعال‬ ،‫سنسورها‬ ‫میان‬ ‫یکپارچه‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫ایجاد‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫تکنولوژی‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫حوزه‬ ‫رباتیک‬ ‫علم‬ ‫رباتیک‬ ‫دانش‬ .‫آورد‬ ‫می‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اتوماتیک‬ ‫نیمه‬ ‫یا‬ ‫اتوماتیک‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ... ‫و‬ ‫ها‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ،‫ها‬ ‫برخی‬ ‫از‬ ‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫ربات‬ ‫ساخت‬ ‫در‬ ‫اما‬ .‫جداست‬ ‫کامال‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫علم‬ ‫از‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫گفت‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫واقع‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫ماشینی‬ ‫هوش‬ ‫های‬ ‫الگوریتم‬ AI ‫کنترل‬ ‫جهت‬ ‫های‬ ‫الگوریتم‬ ‫را‬ ‫ربات‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫تنها‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫ربات‬ ‫یک‬ AI ‫دیگر‬ .‫دهند‬ ‫می‬ ‫تشکیل‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫رباتیک‬ ‫علم‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫نیز‬ ‫آن‬ ‫های‬ ‫قسمت‬ ‫است؟‬ ‫چگونه‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫آینده‬ ‫توانایی‬ ‫و‬ ‫خودکار‬ ‫فعالیت‬ ‫قابلیت‬ ‫با‬ ‫هایی‬ ‫ربات‬ ‫شاهد‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫برمیدارد‬ ‫قدم‬ ‫سمتی‬ ‫به‬ ‫امروز‬ ‫جهان‬ ‫د‬ ‫هوش‬ ‫و‬ ‫رباتیک‬ ‫علم‬ ‫در‬ ‫پوشانی‬ ‫هم‬ ‫ایجاد‬ ‫به‬ ‫ملزم‬ ‫امر‬ ‫این‬ .‫هستیم‬ ‫پیرامون‬ ‫جهان‬ ‫از‬ ‫شناخت‬ ‫و‬ ‫رک‬ ‫های‬ ‫توانایی‬ ‫از‬ ‫جدیدی‬ ‫مرحله‬ ‫به‬ ‫پرش‬ ‫آماده‬ ‫حاضر‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫بشر‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫مصنوعی‬ AI ‫به‬ .‫است‬ ‫مرحله‬ ‫به‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫فزاینده‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫صدا‬ ‫سازهای‬ ‫شبیه‬ ‫و‬ ‫چهره‬ ‫تشخیص‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫که‬ ‫طوری‬ ‫اجر‬ ‫در‬ ‫چین‬ ‫بسته‬ ‫مدار‬ ‫های‬ ‫دوربین‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫هویت‬ ‫تشخیص‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برنامه‬ .‫اند‬ ‫آمده‬ ‫در‬ ‫ا‬ ‫ماشینی‬ ‫هوش‬ ‫آینده‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ،‫کشور‬ ‫این‬ ‫پلیس‬ ‫نیروی‬ ‫برای‬ ‫تکنولوژی‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫مجهز‬ ‫های‬ ‫عینک‬ ‫کنار‬ .‫گذارد‬ ‫می‬ ‫نمایش‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ا‬ .‫باشد‬ ‫صنعتی‬ ‫انقالب‬ ‫چهارمین‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫جرقه‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫بهبود‬ ‫پتانسیل‬ ‫علم‬ ‫ین‬ ‫جدید‬ ‫دستاوردهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫فیک‬ ‫دیپ‬ .‫دارد‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫انسان‬ ‫زندگی‬ ‫شرایط‬ AI ‫های‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫خواهد‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫بیشتری‬ ‫امنیت‬ ‫ما‬ ‫برای‬ ‫فناوری‬ ‫این‬ ‫آینده‬ .‫ایم‬ ‫شنیده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫خبرهای‬ ‫اخیر‬ ‫ن‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫انسان‬ ‫خصوصی‬ ‫حریم‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫امنیت‬ ‫این‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫اما‬ .‫داشت‬ .‫ببرد‬ ‫سوال‬ ‫زیر‬ ‫یز‬ ‫آیا‬ Artificial intelligence ‫می‬ ‫ما‬ ‫بیکاری‬ ‫موجب‬ ‫شود؟‬ ‫به‬ ‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫ماشین‬ ‫جایگزینی‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫هایی‬ ‫نگرانی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫حوزه‬ ‫کارشناسان‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫جایگزین‬ ‫تواند‬ ‫نمی‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫که‬ ‫بدانید‬ ‫باید‬ ‫البته‬ .‫هستند‬ ‫انسانی‬ ‫نیروی‬ ‫جای‬ ‫انسان‬ ‫اشتغال‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫آمازون‬ .‫نمود‬ ‫خواهد‬ ‫تحول‬ ‫و‬ ‫تغییر‬ ‫دچار‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫ماهیت‬ ‫اما‬ ،‫شود‬ ‫ها‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫شناخته‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫ربات‬ ‫با‬ ‫انسانی‬ ‫نیروی‬ ‫نمودن‬ ‫جایگزین‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫پیشگامان‬ .‫است‬ ‫نموده‬ ‫استفاده‬ ‫صندوقدار‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫ماشین‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫فروشگاه‬ ‫در‬ ‫مجموعه‬ ‫این‬
 • 15. 05 radargps.org ‫این‬ ‫ضمن‬ ‫موجب‬ ‫عمل‬ ‫این‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫ربات‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫هاست‬ ‫مدت‬ ‫هم‬ ‫آن‬ ‫انبارداری‬ ‫کارهای‬ ‫که‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫انبارداری‬ ‫و‬ ‫صندوقداری‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫افرادی‬ ‫برای‬ ‫نگرانی‬ ‫ایجاد‬ ‫روی‬ ‫و‬ ‫سنتی‬ ‫های‬ ‫شغل‬ ‫رفتن‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫موجب‬ ،‫تکنولوژی‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫تغییری‬ ‫هر‬ ‫گفت‬ ‫باید‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫های‬ ‫شغل‬ ‫آمدن‬ ‫کار‬ ‫که‬ ‫باورند‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫حوزه‬ ‫دانشمندان‬ ‫واقع‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫جدید‬ ‫می‬ ‫تغییر‬ ‫دچار‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ماهیت‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫ماند‬ ‫خواهد‬ ‫باقی‬ ‫همیشه‬ ‫انسانی‬ ‫نیروی‬ ‫برای‬ ‫کاری‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫شغل‬ ،‫روند‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫شغل‬ ‫که‬ ‫سرعتی‬ ‫همان‬ ‫به‬ ‫آیا‬ ‫که‬ ‫اینجاست‬ ‫سوال‬ ‫اما‬ .‫شود‬ ‫شوند؟‬ ‫می‬ ‫جایگزین‬ Artificial intelligence ‫پا‬ ‫هم‬ ‫بشر‬ ‫با‬ ‫قرن‬ ‫نیم‬ ‫حدود‬ ‫تکنولوژی‬ ‫این‬ ‫بلکه‬ ،‫نیست‬ ‫نوینی‬ ‫و‬ ‫تازه‬ ‫فناوری‬ ‫گر‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫آینده‬ ‫برای‬ ‫مرزی‬ ‫و‬ ‫حد‬ ‫توان‬ ‫نمی‬ ‫بنابراین‬ .‫است‬ ‫بوده‬ ‫ف‬ ‫و‬ ‫هرج‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫برای‬ ‫اما‬ .‫ت‬ ‫وضع‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫هوشمندسازی‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫مشخصی‬ ‫قوانین‬ ‫باید‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫خطرات‬ ‫کاهش‬ ‫و‬ ‫مرج‬ .‫یابد‬ ‫کاهش‬ ‫فناوری‬ ‫این‬ ‫آینده‬ ‫بابت‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫نگرانی‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫آ‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫نظر‬ ‫ی‬ ‫نده‬ ‫س‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫بشر‬ ‫ی‬ ‫ستم‬ ‫ها‬ ‫ی‬ ‫مصنوع‬ ‫هوش‬ ‫ی‬ ‫چ‬ ‫ی‬ ‫ست؟‬ AI ‫مزا‬ ‫چه‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫معا‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫برا‬ ‫ی‬ ‫انسان‬ ‫جوامع‬ ‫ی‬ ‫پ‬ ‫در‬ ‫ی‬ ‫داشت؟‬ ‫خواهد‬