ESP-DLL-W5Q1.docx

GRADES 1 to 12
DAILY LESSON LOG
(Pang-araw-araw na Tala sa Pagtuturo)
Paaralan ABELARDO G. TINIO ELEMENTARY SCHOOL Baitang/ Antas III
Guro RACHEL S. GUINTO Asignatura ESP
Petsa/ Oras W5Q1 – SEPTEMBER 25-29, 2023 Markahan UNA
Lunes Martes Miyerkules Huwebes Biyernes
I. LAYUNIN
Tiyakin ang pagtatamo ng layunin sa bawat linggo na nakaangkla sa Gabay sa Kurikulum. Sundin ang pamamaraan upang matamo ang layunin,maaari ring
magdagdag ng iba pang gawain sa paglinang ng Pamantayang Pangkaalaman at Kasanayan. Tinataya ito gamit ang mga istratehiya ng Formative Assessment.
Ganap na mahuhubog ang mga mag-aaral at mararamdaman ang kahalagahan ng bawat aralin dahil ang mga layunin sa bawat linggo ay mula sa Gabay sa
Kurikulum at huhubugin ang bawat kasanayan at nilalaman.
A. Pamantayang Pangnilalaman
Naipamamalas ang pag-unawa
sa kahalagahan ng sariling
kakayahan, pagkakaroon ng
tiwala, pangangalaga at pag-
iingat sa sarili tungo sa
kabutihan at kaayusan ng
pamilya at pamayanan
MHPSS
Reference: Pages 11-
14
Naipamamalas ang pag-unawa sa kahalagahan ng sariling kakayahan,
pagkakaroon ng tiwala, pangangalaga at pag-iingat sa sarili tungo sa
kabutihan at kaayusan ng pamilya at pamayanan
B. Pamantayan sa Pagganap
Naisasabuhay ang iba’t ibang
patunay ng pangangalaga at pag-
iingat sa sarili
Learn to identify their own
feelings, discover new
feelings, and explore how
they are expressed or
visible in others.
Naisasabuhay ang iba’t ibang patunay ng pangangalaga at pag-iingat sa sarili
C. Mga Kasanayan sa Pagkatutuo
Isulat ang code ng bawat kasanayan
Nakagagawa ng mga wastong
kilos at gawi sa pangangalaga ng
sariling kalusugan at kaligtasan
Practice language, gross
motor movement, listening,
and collaboration
Skills.
Nakagagawa ng mga wastong kilos at gawi sa pangangalaga ng sariling
kalusugan at kaligtasan
II. NILALAMAN
Ang nilalaman ay ang mga aralin sa bawat linggo. Ito ang paksang nilalayong ituro ng guro na mula sa Gabay sa Kurikulum. Maaari itong tumagal ng isa
hanggang dalawang linggo.
Malusog Na Katawan,
Damdamin, at Kaisipan:
Pangalagaan
How Are You Today?
Self-awareness & Self-
expression
Malusog Na Katawan, Damdamin, at Kaisipan: Pangalagaan
KAGAMITANG PANTURO Itala ang mga Kagamitang Panturo na gagamitin sa bawat araw. Gumamit ng iba’t ibang kagamitan upang higit na mapukaw ang interes at pagkatuto ng mga mag-aaral.
A. Sanggunian
1. Mga pahina sa Gabay ng Guro
2. Mga pahina sa Kagamitang Pang-Mag-aaral LM pp. 39--42
DepEd DRRMS PSAP
Teacher’s Guide All
Levels
3. Mga pahina sa Teksbuk
Handouts-of-the-
Conduct-and-Facilitation-
of-PSS-Activities
4. Karagdagang Kagamitan mula sa
portal ng Learning Resource
Edukasyon sa
Pagpapakatao –
Ikatlong Baitang
Alternative Delivery
Mode
Unang Markahan –
Modyul 5:
Edukasyon sa Pagpapakatao –
Ikatlong Baitang
Unang Markahan – Modyul 13
Edukasyon sa Pagpapakatao
– Ikatlong Baitang
Unang Markahan – Modyul
14
B. Iba pang Kagamitang Panturo
Laptop, powerpoint
presentation, TV
Laptop, powerpoint
presentation, TV
Laptop, powerpoint
presentation, TV
Laptop, powerpoint
presentation, TV
Laptop, powerpoint
presentation, TV
III. PAMAMARAAN
Gawin ang pamamaraang ito ng buong linggo at tiyakin na may gawain sa bawat araw. Para sa holistikong pagkahubog, gabayan ang mga mag-aaral gamit ang
mga istratehiya ng formative assessment. Magbigay ng maraming pagkakataon sa pagtuklas ng bagong kaalaman, mag-isip ng analitikal at kusang magtaya ng
dating kaalaman na iniuugnay sa kanilang pang-araw-araw na karanasan.
A. Balik- Aral sa nakaraang aralin at/o
pagsisimula ng bagong aralin
Ano-ano ang mga damdaming
ipinamalas ng isang batang
may
matatag na kalooban?
Suriin ang bawat
larawan. Lagyan ng
tsek () ang loob ng
kahon kung ito ay
nagpapakita ng
mabuting gawi ng
pangangalaga ng
sariling kalusugan at
kaligtasan. Lagyan
naman ng ekis ( X )
kung ito ay hindi.
Suriing mabuti ang bawat
larawan. Piliin ang bilang na
nagpapakita ng mabuting
gawi.
Bilugan ang letra ng
larawang nakagagawa ng
wastong gawi sa
kalusugan.
B. Paghahabi sa layunin ng aralin
Ano ang iyong nakikita sa
larawan?
Ibig mo bang maging
malusog? Paano mo ito
makakamit at mapapanatili?
Open space in the
classroom and/or outside
Awitin ang I have Two Hands. Laro: ‘’Kilos Ko Hulaan
Mo’’ Ipapaliwanag ng
guro ang hakbang kung
paano ito laruin.
C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong
aralin
Awitin ang awit ng “Kilos
Pangkalusugan” na may Himig
ng Sitsiritsit.
Individual and then
random grouping.
Basahin mo nang
mabuti ang tulang
ito. Talakayin ang
nais iparating ng tula.
Basahin ang tula sa ibaba
kung paano mapangalagaan
ang sariling kalusugan at
kaligtasan.
Malusog ka pa ba?
Ligtas ka pa ba?
Awitin ang awit ng “Kilos
Pangkalusugan” na may
Himig ng Sitsiritsit.
D. Pagtalakay ng bagong konsepto at
paglalahad ng bagong kasanayan #1
Sagutin ang mga tanong
tungkol sa awit.
Activity 1
The teacher will facilitate
the said activity.
Sagutin ang mga katanungan
pagkatapos basahin ang tula.
Sagutin ang mga tanong
tungkol sa awit.
E. Pagtalakay ng bagong konspeto at
paglalahad ng bagong kasanayan #2
Talakayin ang pangangalaga
ng malusog na Katawan,
Damdamin, at Kaisipan.
Activity 2
The teacher will facilitate
the said activity.
Talakayin ang Mga
Gabay sa
Pangangalaga sa
Sarili.
Talakayin ang Wastong Kilos
at Gawi.
Talakayin ang Wastong
Kilos at Gawi na may
kaugnayan sa awit.
F. Paglinang sa kabihasnan
(Tungo sa Formative Assessment)
PANGKATANG GAWAIN
Bumuo ng limang pangkat sa
klase. Ipapaliwanag ng guro
ang gawain.
What different emotions
did you learn about
today?
Tell a story about when
you felt that emotion.
What does that emotion
feel like in your body?
How does it feel to know
or be aware of what you
are feeling?
Suriing mabuti ang
bawat larawan. Piliin
ang bilang na
nagpapakita ng
mabuting gawi.
Lagyan ng masayang mukha
kung ang sumusunod
na sitwasyon ay nakagagawa
ng sariling kalusugan at
kaligtasan
malungkot na mukha naman
kung hindi.
sulat ang titik A kung ang
pangungusap ay
tumutukoy sa wastong
kilos at gawi sa
pangangalaga ng
kalusugan at titik B naman
kung hindi.
G. Paglalapat ng aralin sa pang-araw-araw
na buhay
Gumawa ka ng isang pangako
sa loob ng isang
malaking puso tungkol sa
pangangalaga ng iyong
kalusugan at kaligtasan ng
katawan. Pagkatapos mo
itong
gawin, makipagpalitan ka sa
iyong mga kaklase at
papirmahin mo sila sa loob ng
puso tanda ng pagiging saksi
nila sa komitment na iyong
isinulat.
Ensure that everyone in
the class was given a
chance to share. If there
are some learners that
would rather not share,
do not force the learner.
Isulat sa loob ng mga
kahon ang mga
mabubuting gawaing
nagtataglay ng
pangangalaga sa
sariling kalusugan at
kaligtasan.
Sitwasyon: May ubo at sipon
ka
Ano ano ang magagawa mo
para sa iyong sariling
kalusugan at
kaligtasan?
Paano kapag lumala ang iyong
ubo at sipon sa kabila ng iyong
pag-inom ng gamot at
pagpapahinga sa loob ng
bahay?
Bilang bata, Ano ang
dapat mong gawin upang
hindi ka mahawaan ng
“virus” tulad ng covid19?.
H. Paglalahat ng Aralin
Paano mapapangalagaan ang
ating sariling kalusugan at
kaligtasan?
Now we are going to
pretend we are in a
forest, and we are
“your” animals.
(the teacher will facilitate
the activity)
Ano ang mga paraan
upang mapanatili
ang pangangalaga sa
sariling kalusugan at
kaligtasan?
Paano mo aalagaan ang iyong
sarili?
Paano maipakikita ang
mga wastong kilos at gawi
sa
pangangalaga ng
kalusugan?
I. Pagtataya ng Aralin
I. Suriin ang bawat larawan.
Lagyan ng tsek () ang loob ng
kahon kung ito ay nagpapakita
ng mabuting gawi ng
pangangalaga ng sariling
kalusugan at kaligtasan.
Lagyan naman ng ekis ( X )
kung ito ay hindi.
II. Iguhit ang iyong
ginagawang wastong gawi at
kilos sa araw-araw.
Activity 3 and 4
The teacher will facilitate
the said activity.
Piliin ang titik ng
tamang sagot at
isulat ito sa iyong
papel.
Ano ang magagawa
mo para sa iyong
sariling kalusugan at
kaligtasan.
Sagutan ang mga
tanong sa ibaba.
Ano ang magagawa mo para
sa sariling kalusugan at
kaligtasan sa sumusunod na
sitwasyon. Sagutan ang mga
tanong sa ibaba.
Maglista ng iyong ikikilos o
gagawin upang
mapangalagaan ang sariling
kalusugan at kaligtasan.
Lagyan ng star kung ang
sumusunod na sitwasyon
ay
nagpapakita ng wastong
kilos at gawi sa
pangangalaga ng
sariling kalusugan at
kaligtasan at puso naman
kung hindi.
Prepared:
RACHEL S. GUINTO
Teacher I
Checked:
LUCKY PAUL M. DAVID
School Head
J. Karagdagang gawain para sa takdang-
aralin at remediation
IV. Mga Tala
V. Pagninilay
Magnilay sa iyong mga istratehiyang pagtuturo. Tayain ang paghubog ng iyong mga mag-aaral sa bawat lingo. Paano mo ito naisakatuparan? Ano pang tulong ang maaari mong
gawin upang sila’y matulungan? Tukuyin ang maaari mong itanong/ ilahad sa iyong superbisor sa anumang tulong na maaari nilang ibigay sa iyo sa inyong pagkikita.
A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa
pagtataya.
B. Bialng ng mag-aaral na nangangailangan ng iba
pang gawain para sa remediation.
C. Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng mag-aaral
na nakaunawa sa aralin
D. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa
remediation.
E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang
nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking naranasan na
solusyunan sa tulong ng aking punungguro at
superbisor?
G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na
nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro?
1 von 4

Recomendados

Dll epp 5_q1_w4[1] von
Dll epp 5_q1_w4[1]Dll epp 5_q1_w4[1]
Dll epp 5_q1_w4[1]Ruel Ramos
1K views5 Folien
DLl_ESP 3 -Q1 WK5.docx von
DLl_ESP 3 -Q1 WK5.docxDLl_ESP 3 -Q1 WK5.docx
DLl_ESP 3 -Q1 WK5.docxMelanieBddr
5 views8 Folien
DLL_ESP 1_Q1_W2.docx von
DLL_ESP 1_Q1_W2.docxDLL_ESP 1_Q1_W2.docx
DLL_ESP 1_Q1_W2.docxKrisnhaMarcialDeVera
42 views6 Folien
DLL-G5-Q1-WK-1-SEPT.12-16 (1).docx von
DLL-G5-Q1-WK-1-SEPT.12-16 (1).docxDLL-G5-Q1-WK-1-SEPT.12-16 (1).docx
DLL-G5-Q1-WK-1-SEPT.12-16 (1).docxCristhelMacajeto2
150 views51 Folien
DLL_ESP 4_Q1_W4.docx von
DLL_ESP 4_Q1_W4.docxDLL_ESP 4_Q1_W4.docx
DLL_ESP 4_Q1_W4.docxMiaCarmelaNuguid
36 views4 Folien
Grade 4-1 q2 w3.docx von
Grade 4-1 q2 w3.docxGrade 4-1 q2 w3.docx
Grade 4-1 q2 w3.docxssuserda25b51
47 views13 Folien

Más contenido relacionado

Similar a ESP-DLL-W5Q1.docx

AP-9-QUARTER-1-WEK-2.docx von
AP-9-QUARTER-1-WEK-2.docxAP-9-QUARTER-1-WEK-2.docx
AP-9-QUARTER-1-WEK-2.docxPantzPastor
10 views4 Folien
Values Edu von
Values EduValues Edu
Values EduJennifer Sales
21.5K views73 Folien
DLL_FILIPINO 1_Q4_W7 (2).docx von
DLL_FILIPINO 1_Q4_W7 (2).docxDLL_FILIPINO 1_Q4_W7 (2).docx
DLL_FILIPINO 1_Q4_W7 (2).docxJaineVieLiquiganFern
4 views6 Folien
380863950-Dll-Esp-8-1st-Quarter-Copy.docx von
380863950-Dll-Esp-8-1st-Quarter-Copy.docx380863950-Dll-Esp-8-1st-Quarter-Copy.docx
380863950-Dll-Esp-8-1st-Quarter-Copy.docxJakeOblino
1K views3 Folien
DLL-ESP-7-Q1-Modyul-1.docx von
DLL-ESP-7-Q1-Modyul-1.docxDLL-ESP-7-Q1-Modyul-1.docx
DLL-ESP-7-Q1-Modyul-1.docxZianLorenzSaludo
1.6K views4 Folien
Es p 3 tg draft 4.10.2014 von
Es p 3 tg draft 4.10.2014Es p 3 tg draft 4.10.2014
Es p 3 tg draft 4.10.2014EDITHA HONRADEZ
702 views124 Folien

Similar a ESP-DLL-W5Q1.docx(20)

AP-9-QUARTER-1-WEK-2.docx von PantzPastor
AP-9-QUARTER-1-WEK-2.docxAP-9-QUARTER-1-WEK-2.docx
AP-9-QUARTER-1-WEK-2.docx
PantzPastor10 views
380863950-Dll-Esp-8-1st-Quarter-Copy.docx von JakeOblino
380863950-Dll-Esp-8-1st-Quarter-Copy.docx380863950-Dll-Esp-8-1st-Quarter-Copy.docx
380863950-Dll-Esp-8-1st-Quarter-Copy.docx
JakeOblino1K views
Grade 3 EsP Teachers Guide von Lance Razon
Grade 3 EsP Teachers GuideGrade 3 EsP Teachers Guide
Grade 3 EsP Teachers Guide
Lance Razon71.3K views
Esp3tgdraft4 140613073650-phpapp02 von jennifer Tuazon
Esp3tgdraft4 140613073650-phpapp02Esp3tgdraft4 140613073650-phpapp02
Esp3tgdraft4 140613073650-phpapp02
jennifer Tuazon3.1K views
esp_4_tg_pp.1-24.pdf von MerylLao
esp_4_tg_pp.1-24.pdfesp_4_tg_pp.1-24.pdf
esp_4_tg_pp.1-24.pdf
MerylLao82 views
Edukasyon sa pagpapakatao patnubay ng guro von elviesabang
Edukasyon sa pagpapakatao  patnubay ng guroEdukasyon sa pagpapakatao  patnubay ng guro
Edukasyon sa pagpapakatao patnubay ng guro
elviesabang634 views
DLL Grade 9 1st Grading (1).docx von PantzPastor
DLL Grade 9 1st  Grading (1).docxDLL Grade 9 1st  Grading (1).docx
DLL Grade 9 1st Grading (1).docx
PantzPastor9 views

ESP-DLL-W5Q1.docx

  • 1. GRADES 1 to 12 DAILY LESSON LOG (Pang-araw-araw na Tala sa Pagtuturo) Paaralan ABELARDO G. TINIO ELEMENTARY SCHOOL Baitang/ Antas III Guro RACHEL S. GUINTO Asignatura ESP Petsa/ Oras W5Q1 – SEPTEMBER 25-29, 2023 Markahan UNA Lunes Martes Miyerkules Huwebes Biyernes I. LAYUNIN Tiyakin ang pagtatamo ng layunin sa bawat linggo na nakaangkla sa Gabay sa Kurikulum. Sundin ang pamamaraan upang matamo ang layunin,maaari ring magdagdag ng iba pang gawain sa paglinang ng Pamantayang Pangkaalaman at Kasanayan. Tinataya ito gamit ang mga istratehiya ng Formative Assessment. Ganap na mahuhubog ang mga mag-aaral at mararamdaman ang kahalagahan ng bawat aralin dahil ang mga layunin sa bawat linggo ay mula sa Gabay sa Kurikulum at huhubugin ang bawat kasanayan at nilalaman. A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ang pag-unawa sa kahalagahan ng sariling kakayahan, pagkakaroon ng tiwala, pangangalaga at pag- iingat sa sarili tungo sa kabutihan at kaayusan ng pamilya at pamayanan MHPSS Reference: Pages 11- 14 Naipamamalas ang pag-unawa sa kahalagahan ng sariling kakayahan, pagkakaroon ng tiwala, pangangalaga at pag-iingat sa sarili tungo sa kabutihan at kaayusan ng pamilya at pamayanan B. Pamantayan sa Pagganap Naisasabuhay ang iba’t ibang patunay ng pangangalaga at pag- iingat sa sarili Learn to identify their own feelings, discover new feelings, and explore how they are expressed or visible in others. Naisasabuhay ang iba’t ibang patunay ng pangangalaga at pag-iingat sa sarili C. Mga Kasanayan sa Pagkatutuo Isulat ang code ng bawat kasanayan Nakagagawa ng mga wastong kilos at gawi sa pangangalaga ng sariling kalusugan at kaligtasan Practice language, gross motor movement, listening, and collaboration Skills. Nakagagawa ng mga wastong kilos at gawi sa pangangalaga ng sariling kalusugan at kaligtasan II. NILALAMAN Ang nilalaman ay ang mga aralin sa bawat linggo. Ito ang paksang nilalayong ituro ng guro na mula sa Gabay sa Kurikulum. Maaari itong tumagal ng isa hanggang dalawang linggo. Malusog Na Katawan, Damdamin, at Kaisipan: Pangalagaan How Are You Today? Self-awareness & Self- expression Malusog Na Katawan, Damdamin, at Kaisipan: Pangalagaan KAGAMITANG PANTURO Itala ang mga Kagamitang Panturo na gagamitin sa bawat araw. Gumamit ng iba’t ibang kagamitan upang higit na mapukaw ang interes at pagkatuto ng mga mag-aaral. A. Sanggunian 1. Mga pahina sa Gabay ng Guro 2. Mga pahina sa Kagamitang Pang-Mag-aaral LM pp. 39--42 DepEd DRRMS PSAP Teacher’s Guide All Levels 3. Mga pahina sa Teksbuk Handouts-of-the- Conduct-and-Facilitation- of-PSS-Activities
  • 2. 4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resource Edukasyon sa Pagpapakatao – Ikatlong Baitang Alternative Delivery Mode Unang Markahan – Modyul 5: Edukasyon sa Pagpapakatao – Ikatlong Baitang Unang Markahan – Modyul 13 Edukasyon sa Pagpapakatao – Ikatlong Baitang Unang Markahan – Modyul 14 B. Iba pang Kagamitang Panturo Laptop, powerpoint presentation, TV Laptop, powerpoint presentation, TV Laptop, powerpoint presentation, TV Laptop, powerpoint presentation, TV Laptop, powerpoint presentation, TV III. PAMAMARAAN Gawin ang pamamaraang ito ng buong linggo at tiyakin na may gawain sa bawat araw. Para sa holistikong pagkahubog, gabayan ang mga mag-aaral gamit ang mga istratehiya ng formative assessment. Magbigay ng maraming pagkakataon sa pagtuklas ng bagong kaalaman, mag-isip ng analitikal at kusang magtaya ng dating kaalaman na iniuugnay sa kanilang pang-araw-araw na karanasan. A. Balik- Aral sa nakaraang aralin at/o pagsisimula ng bagong aralin Ano-ano ang mga damdaming ipinamalas ng isang batang may matatag na kalooban? Suriin ang bawat larawan. Lagyan ng tsek () ang loob ng kahon kung ito ay nagpapakita ng mabuting gawi ng pangangalaga ng sariling kalusugan at kaligtasan. Lagyan naman ng ekis ( X ) kung ito ay hindi. Suriing mabuti ang bawat larawan. Piliin ang bilang na nagpapakita ng mabuting gawi. Bilugan ang letra ng larawang nakagagawa ng wastong gawi sa kalusugan. B. Paghahabi sa layunin ng aralin Ano ang iyong nakikita sa larawan? Ibig mo bang maging malusog? Paano mo ito makakamit at mapapanatili? Open space in the classroom and/or outside Awitin ang I have Two Hands. Laro: ‘’Kilos Ko Hulaan Mo’’ Ipapaliwanag ng guro ang hakbang kung paano ito laruin. C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin Awitin ang awit ng “Kilos Pangkalusugan” na may Himig ng Sitsiritsit. Individual and then random grouping. Basahin mo nang mabuti ang tulang ito. Talakayin ang nais iparating ng tula. Basahin ang tula sa ibaba kung paano mapangalagaan ang sariling kalusugan at kaligtasan. Malusog ka pa ba? Ligtas ka pa ba? Awitin ang awit ng “Kilos Pangkalusugan” na may Himig ng Sitsiritsit. D. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #1 Sagutin ang mga tanong tungkol sa awit. Activity 1 The teacher will facilitate the said activity. Sagutin ang mga katanungan pagkatapos basahin ang tula. Sagutin ang mga tanong tungkol sa awit. E. Pagtalakay ng bagong konspeto at paglalahad ng bagong kasanayan #2 Talakayin ang pangangalaga ng malusog na Katawan, Damdamin, at Kaisipan. Activity 2 The teacher will facilitate the said activity. Talakayin ang Mga Gabay sa Pangangalaga sa Sarili. Talakayin ang Wastong Kilos at Gawi. Talakayin ang Wastong Kilos at Gawi na may kaugnayan sa awit.
  • 3. F. Paglinang sa kabihasnan (Tungo sa Formative Assessment) PANGKATANG GAWAIN Bumuo ng limang pangkat sa klase. Ipapaliwanag ng guro ang gawain. What different emotions did you learn about today? Tell a story about when you felt that emotion. What does that emotion feel like in your body? How does it feel to know or be aware of what you are feeling? Suriing mabuti ang bawat larawan. Piliin ang bilang na nagpapakita ng mabuting gawi. Lagyan ng masayang mukha kung ang sumusunod na sitwasyon ay nakagagawa ng sariling kalusugan at kaligtasan malungkot na mukha naman kung hindi. sulat ang titik A kung ang pangungusap ay tumutukoy sa wastong kilos at gawi sa pangangalaga ng kalusugan at titik B naman kung hindi. G. Paglalapat ng aralin sa pang-araw-araw na buhay Gumawa ka ng isang pangako sa loob ng isang malaking puso tungkol sa pangangalaga ng iyong kalusugan at kaligtasan ng katawan. Pagkatapos mo itong gawin, makipagpalitan ka sa iyong mga kaklase at papirmahin mo sila sa loob ng puso tanda ng pagiging saksi nila sa komitment na iyong isinulat. Ensure that everyone in the class was given a chance to share. If there are some learners that would rather not share, do not force the learner. Isulat sa loob ng mga kahon ang mga mabubuting gawaing nagtataglay ng pangangalaga sa sariling kalusugan at kaligtasan. Sitwasyon: May ubo at sipon ka Ano ano ang magagawa mo para sa iyong sariling kalusugan at kaligtasan? Paano kapag lumala ang iyong ubo at sipon sa kabila ng iyong pag-inom ng gamot at pagpapahinga sa loob ng bahay? Bilang bata, Ano ang dapat mong gawin upang hindi ka mahawaan ng “virus” tulad ng covid19?. H. Paglalahat ng Aralin Paano mapapangalagaan ang ating sariling kalusugan at kaligtasan? Now we are going to pretend we are in a forest, and we are “your” animals. (the teacher will facilitate the activity) Ano ang mga paraan upang mapanatili ang pangangalaga sa sariling kalusugan at kaligtasan? Paano mo aalagaan ang iyong sarili? Paano maipakikita ang mga wastong kilos at gawi sa pangangalaga ng kalusugan? I. Pagtataya ng Aralin I. Suriin ang bawat larawan. Lagyan ng tsek () ang loob ng kahon kung ito ay nagpapakita ng mabuting gawi ng pangangalaga ng sariling kalusugan at kaligtasan. Lagyan naman ng ekis ( X ) kung ito ay hindi. II. Iguhit ang iyong ginagawang wastong gawi at kilos sa araw-araw. Activity 3 and 4 The teacher will facilitate the said activity. Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat ito sa iyong papel. Ano ang magagawa mo para sa iyong sariling kalusugan at kaligtasan. Sagutan ang mga tanong sa ibaba. Ano ang magagawa mo para sa sariling kalusugan at kaligtasan sa sumusunod na sitwasyon. Sagutan ang mga tanong sa ibaba. Maglista ng iyong ikikilos o gagawin upang mapangalagaan ang sariling kalusugan at kaligtasan. Lagyan ng star kung ang sumusunod na sitwasyon ay nagpapakita ng wastong kilos at gawi sa pangangalaga ng sariling kalusugan at kaligtasan at puso naman kung hindi.
  • 4. Prepared: RACHEL S. GUINTO Teacher I Checked: LUCKY PAUL M. DAVID School Head J. Karagdagang gawain para sa takdang- aralin at remediation IV. Mga Tala V. Pagninilay Magnilay sa iyong mga istratehiyang pagtuturo. Tayain ang paghubog ng iyong mga mag-aaral sa bawat lingo. Paano mo ito naisakatuparan? Ano pang tulong ang maaari mong gawin upang sila’y matulungan? Tukuyin ang maaari mong itanong/ ilahad sa iyong superbisor sa anumang tulong na maaari nilang ibigay sa iyo sa inyong pagkikita. A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya. B. Bialng ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation. C. Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng mag-aaral na nakaunawa sa aralin D. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation. E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? F. Anong suliranin ang aking naranasan na solusyunan sa tulong ng aking punungguro at superbisor? G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro?