Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
5pVHDX 2QJXOpV VDXYDJHV
        /HWWUH G·LQIRUPDWLRQ Qƒ -DQYLHU 
(GLWRULDO                  ...
FRQVWLWXHQW WRXMRXUV SRXU OH YLQ GHV PLOOpVLPHV H[FHS
WLRQQHOV RX j WRXW OH PRLQV KRUV GX FRPPXQ (Q UHYDQFKH FH TXH OHV IH...
7DEOHDX[ GH FKDVVH RQJXOpV VDXYDJHV
                           6DLVRQ 


   RQFHUQDQW OHV HVS...
DYHF QRWDPPHQW         GH   SDU  rapport à la VDLVRQ GHU
 DQV /H WDX[ GH UpDOLVDWLRQ HVW         GpS...
OD 0RVHO
/RLUHW OH /RLUHWKHU O¶(XUH OH DQWDO     'RUGRJQH OH %DV5KLQ OD *LURQGH OHV       OH
OH *DUG
OD 0HX
HW OD +DXWH*DURQQH                /DQGHV OD 0RVHOOH OD 0HXVH OD +DXWH       VH
O¶$UGqFKH
O¶+p
                          0DUQH HW OHV 9RVJHV                UDXOW
OH +DXW5KLQ
/H SUpOqYHPHQW FDOFXOp VXU OHV GpSDU                                  HW OH /RLUHWKHU
WHPHQWV R O¶HVSqFH HVW FKDVVpH HVW GH       /H SUpOqYHPHQW QDWLRQDO HVW GH 
                   ...
OHV YHOLQHV
O¶(X     PHQWV DX[ KD WRWDX[ V¶REVHUYHQW         PHQWV DX[ KD WRWDX[ V¶REVHUYHQW
UH
O¶,QGUHHW/RLUH
OD       GDQV OH %DV5KLQ
OD 0RVHOOH         GDQV OH %DV5KLQ
OH +DXW5KLQ
+DXWH*DURQQH
OH  DQWDO
OD 0HXUWKHHW0RVHOOH
OH *DUG
HW O¶$UGqFKH
OH /RLUHW
O¶2UQH
HW     OHV  9RVJHV
HW    OD  'RUGRJQH
OHV +DXWHV3UpQpHV
3DJH                             /HWWUH G¶LQIRUPDWLRQ GX UpVHDX © 2QJXOpV VDXYDJHV ª Qƒ MDQYLH...
/H PRXIORQ                     /H FKDPRLV                 /¶LVDUG
/H WDEOHDX GH ...
DLQVL TXH OH WDX[ GH
SOXV IRUWH DXJPHQWDWLRQ
FH HVW FKDVVpH OHV GLPLQXWLRQV QH     UpDOLVDWLRQ
HQUHJLVWUpH HQ DQV               FRQFHUQHQW TXH GpSDUWHPHQWV       4XDWUH GpSDUWHPHQWV RQW SOXV GH...
HVW XQ  LVDUGV j OHXUV WDEOHDX[     GH FKDVVH HW
SHX SOXV EDV TXH OHV VDLVRQV SUpFpGHQ   FHQWUDOLVHQW      GHV UpDOLVDWLRQV QD
/HV WDEOHDX[ GH FKDVVH VRQW VXSpULHX...
O¶$ULqJH
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Ongules

997 Aufrufe

Veröffentlicht am

Lettre information réseau ongulé janvier 2010

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Ongules

 1. 1. 5pVHDX 2QJXOpV VDXYDJHV /HWWUH G·LQIRUPDWLRQ Qƒ -DQYLHU (GLWRULDO 6RPPDLUH /¶DQQpH 8Q PLOOpVLPH H[FHSWLRQQHO (GLWRULDO«««««««««««««««««« /HV IRUHVWLHUV OH VDYHQW ELHQ OHV DQQpHV G¶LPSRUWDQWHV IUXFWLILFDWLRQV IRUHVWLqUHV 7DEOHDX[ GH FKDVVH «««« JODQGpHV HWRX IDvQpHV
 2. 2. FRQVWLWXHQW WRXMRXUV SRXU OH YLQ GHV PLOOpVLPHV H[FHS WLRQQHOV RX j WRXW OH PRLQV KRUV GX FRPPXQ (Q UHYDQFKH FH TXH OHV IHPPHV /HV DYHQWXUHV GHV ILFKHV WDEOHDX[ GH HW OHV KRPPHV GX © UpVHDX 2QJXOpV 6DXYDJHV ª QH VDYHQW SHXW rWUH SDV F¶HVW FKDVVH««««««««««««««««««« TXH FHOD FRUUHVSRQG pJDOHPHQW j GHV DQQpHV UHPDUTXDEOHV SRXU O¶DFWLYLWp GLUHF /HV HQTXrWHV HQ «««««««««« WH RX LQGLUHFWH GX UpVHDX 'H FH SRLQW GH YXH O¶DQQpH Q¶pFKDSSD SDV j FHWWH UqJOH -XJH] SOXW{W /D YLH GX UpVHDX 26««««««««««« )LDELOLWp GHV HQTXrWHV ««««««««« (Q LO D G¶DERUG HX OH 3ODQ 1DWLRQDO GH 5pJXODWLRQ GX 6DQJOLHU TXL SUR JUHVVLYHPHQW DX FRXUV GH VD JHVWDWLRQ D pYROXp HQ © 3ODQ 1DWLRQDO GH 0DvWULVH 0RGDOLWpV GH JHVWLRQ GX VDQJOLHU««« GX 6DQJOLHU ª $GPLUH] OD GLDOHFWLTXH %LHQ pYLGHPPHQW O¶pODERUDWLRQ SXLV 5pXQLRQ GHV JURXSHV FHUI HW FKHYUHXLO PDLQWHQDQW OD PLVH HQ °XYUH GH FH YDVWH SODQ PLQLVWpULHO D JpQpUp SRXU OH Up VHDX XQ VXUFURvW G¶DFWLYLWp LO D HQ HIIHW IDOOX © WUDTXHU OH VDQJOLHU ª MXVTXH GDQV 'LVSHUVLRQ QDWDOH GX FKHYUHXLO««««« VHV GHUQLHUV UHWUDQFKHPHQWV HQ V¶DWWDTXDQW SqOH PrOH j VHV SUpOqYHPHQWV SDV /H SODQ QDWLRQDO VDQJOLHU«««««««« VpV VHV GpJkWV DJULFROHV PDLV SDV XQLTXHPHQW VD JHVWLRQ VRQ DJUDLQDJH VHV PRGHV GH FKDVVH HW VHV SUpOqYHPHQWV j YHQLU « 7RXW XQ SURJUDPPH « HW FH 3ULVH HQ FRPSWH GHV GpJkWV VOYLFROHV Q¶HVW SDV HQFRUH ILQL ROOLVLRQV YpKLFXOHV± RQJXOpV««««« F¶HVW DXVVL O¶DFKqYHPHQW GH OD PLVH HQ SODFH GX GLVSRVLWLI UpJOHPHQWDLUH 6DLVLH GHV FDUQHWV GH EDWWXHV SDU LQ GH SULVH HQ FRPSWH GHV GpJkWV VOYLFROHV HWWH IRLV FH VRQW OHV FHUYLGpV TXL WHUQHW ««««««««««««««««««« QRXV SUpRFFXSHQW 5DSSHORQV VLPSOHPHQW TX¶LO V¶DJLW GHV WH[WHV DWWHQGXV GDQV OH 5pVHDX PRUWDOLWp GDQV OH -XUD««««« FDGUH GH OD ORL VXU OH 'pYHORSSHPHQW GHV 7HUULWRLUHV 5XUDX[ GH 'pVRU PDLV WRXW HVW OpJDOHPHQW HW UpJOHPHQWDLUHPHQW HQ SODFH SRXU TXH IRUHVWLHUV HW 3DUDVLWLVPH FKH] OHV FHUYLGpV««««« FKDVVHXUV SXLVVHQW V¶HQWHQGUH VXU OD TXHVWLRQ UpFXUUHQWH GHV GpJkWV VOYLFROHV « 0DLV Oj HQFRUH PRQ SHWLW GRLJW PH GLW TXH FH Q¶HVW SUREDEOHPHQW SDV ILQL « /XWWH FRQWUH OD SHVWH SRUFLQH«««««« 5HTXDOLILFDWLRQ GHV DXWRURXWHV GX 6XG F¶HVW pJDOHPHQW OD SXEOLFDWLRQ SDU OH )RQGV GH *DUDQWLH GH VWDWLVWLTXHV WHUULILDQWHV VXU OHV FROOLVLRQV DYHF OD IDXQH VDXYDJH -XJH] SOXW{W FROOLVLRQV 8Q SRLVVRQ G¶DYULO«««««««««««« SDU KHXUH HSHQGDQW FH WHUULEOH FRXS GH WRQQHUUH D PLV HQ pYLGHQFH FHUWDLQHV /LVWH GHV LQWHUORFXWHXUV WHFKQLTXHV«« ODFXQHV HW IDLEOHVVHV GX GLVSRVLWLI GH FRPSWDELOLVDWLRQ GHV FROOLVLRQV EDVp H[FOX VLYHPHQW VXU OH GpFODUDWLI GHV YLFWLPHV RQIXVLRQV GRXEOpHV SDUIRLV GH /LVWH GHV LQWHUORFXWHXUV WHFKQLTXHV © WULFKHULHV ª VRQW j O¶RULJLQH GH VWDWLVWLTXHV HUURQpHV TXL RQW VRXYHQW PLV OHV VSpFLDOLVpV IDXQH GH PRQWDJQH«««« PHPEUHV GX UpVHDX HQ pPRL HOD VLJQLILH pYLGHPPHQW SRXU QRXV TXH GDQV FH %LEOLRJUDSKLH GX UpVHDX HQ ««« GRPDLQH HQFRUH FH Q¶HVW SDV ILQL « 3RXU ILQLU MH VRXKDLWH SURILWHU GH O¶RFFDVLRQ TXL P¶HVW GRQQpH G¶DGUHVVHU j FKD /HV FRRUGRQQpHV GX UpVHDX FXQ G¶HQWUH YRXV PHV PHLOOHXUV Y°X[ SRXU O¶DQQpH KULVWLQH 6$,17$1'5,(8; UHVSRQVDEOH VFLHQWLILTXH 9RXV O¶DYH] SUREDEOHPHQW GpMj FRPSULV HOOH V¶DQQRQFH pJDOH WpO SRUW PHQW FRPPH WRXMRXUV LQWHQVH HOD VLJQLILHUDWLO SRXU DXWDQW $XUpOLH %$5%2,521 DGPLQLVWUDWULFH TXH OHV YLQV GH VHURQW H[FHOOHQWV « WpO 21)6 $X %RUG GX 5KLQ %HQRvW *XLEHUW *(567+(,0 5HVSRQVDEOH GX UpVHDX 2QJXOpV VDXYDJHV j OD )1 )D[ (PDLO UH]RRV#RQFIVJRXYIU /HWWUH G¶LQIRUPDWLRQ GX UpVHDX © 2QJXOpV VDXYDJHV ª Qƒ MDQYLHU SDV j QRXV IDLUH SDUYHQLU YRV FRQWULEXWLRQV 1RXV YRXV UDSSHORQV TXH FHWWH OHWWUH HVW DXVVL OD Y{WUH Q·KpVLWH] 3DJH
 3. 3. 7DEOHDX[ GH FKDVVH RQJXOpV VDXYDJHV 6DLVRQ RQFHUQDQW OHV HVSqFHV GLWHV GH SODLQH OH WDEOHDX GH FKDVVH FHUI DFFHQWXH VD SURJUHVVLRQ FHOXL GX FKHYUHXLO SRXUVXLW VD UpJUHVVLRQ HW OHV SUpOqYHPHQWV GH VDQJOLHUV VRQW WRXMRXUV HQ IRUWH DXJPHQWDWLRQ 3RXU OHV HVSqFHV GH PRQWDJQH OHV WDEOHDX[ GH FKDVVH GX FKDPRLV HW GH O¶LVDUG FRQQDLVVHQW XQH OpJqUH GLPLQXWLRQ WDQGLV TXH FHOXL GX PRXIORQ FRQWLQXH QHWWHPHQW G¶DXJPHQWHU 7DEOHDX[ GH FKDVVH QDWLRQDX[ +RUV SDUFV HW HQFORV 7DX[ GH 3URJUHVVLRQ 3URJUHVVLRQ $WWULEXWLRQV 5pDOLVDWLRQV UpDOLVDWLRQV VXU XQ DQ VXU DQV HUI pODSKH [ KHYUHXLO [ 6DQJOLHU [ KDPRLV [ ,VDUG [ 0RXIORQ [ 'DLP [ HUI VLND [ 6RXUFH 5pVHDX © 2QJXOpV VDXYDJHV ª 21)6)1)' /H FHUI /H FKHYUHXLO /H VDQJOLHU /¶H[SORVLRQ GX WDEOHDX GH FKDVVH VH $YHF XQH SURJUHVVLRQ GH OH ¶HVW OD VHFRQGH VDLVRQ FRQVpFXWLYH TXH SRXUVXLW HQFRUH DYHF XQH DXJPHQWDWLRQ WDEOHDX GH FKDVVH GH FHWWH DQQpH D O¶RQ FRQVWDWH XQH EDLVVH GHV UpDOLVD FRQQX VD SOXV IRUWH SURJUHVVLRQ GHSXLV WLRQV
 4. 4. DYHF QRWDPPHQW GH SDU rapport à la VDLVRQ GHU DQV /H WDX[ GH UpDOLVDWLRQ HVW GpSDUWHPHQWV SRXU OHVTXHOV FHWWH GLPL QLqUH QXWLRQ GpSDVVH OHV /HV WDEOHDX[ GH FKDVVH VRQW VXSp /HV SUpOqYHPHQWV VRQW VXSpULHXUV j ULHXUV j FHUIV GDQV VHSW GpSDUWH +XLW GpSDUWHPHQWV RQW SOXV GH VDQJOLHUV VXU KXLW GpSDUWH PHQWV O¶,QGUH O¶,QGUHHW/RLUH OH FKHYUHXLOV j OHXU WDEOHDX GH FKDVVH OD PHQWV OH %DV5KLQ
 5. 5. OD 0RVHO /RLUHW OH /RLUHWKHU O¶(XUH OH DQWDO 'RUGRJQH OH %DV5KLQ OD *LURQGH OHV OH
 6. 6. OH *DUG
 7. 7. OD 0HX HW OD +DXWH*DURQQH /DQGHV OD 0RVHOOH OD 0HXVH OD +DXWH VH
 8. 8. O¶$UGqFKH
 9. 9. O¶+p 0DUQH HW OHV 9RVJHV UDXOW
 10. 10. OH +DXW5KLQ
 11. 11. /H SUpOqYHPHQW FDOFXOp VXU OHV GpSDU HW OH /RLUHWKHU
 12. 12. WHPHQWV R O¶HVSqFH HVW FKDVVpH HVW GH /H SUpOqYHPHQW QDWLRQDO HVW GH /H SUpOqYHPHQW QDWLRQDO HVW GH FHUI DX[ KD ERLVpV FKHYUHXLO DX[ KD WRWDX[ HW GH VDQJOLHU DX[ KD WRWDX[ HW GH FKHYUHXLOV DX[ KD ERLVpV VDQJOLHUV DX[ KD ERLVpV 'DQV GpSDUWHPHQWV OHV SUpOqYHPHQWV GpSDVVHQW FHUI DX[ KD ERLVpV /HV SOXV IRUWHV GHQVLWpV GH SUpOqYH /HV SOXV IRUWHV GHQVLWpV GH SUpOqYH O¶,QGUH
 13. 13. OHV YHOLQHV
 14. 14. O¶(X PHQWV DX[ KD WRWDX[ V¶REVHUYHQW PHQWV DX[ KD WRWDX[ V¶REVHUYHQW UH
 15. 15. O¶,QGUHHW/RLUH
 16. 16. OD GDQV OH %DV5KLQ
 17. 17. OD 0RVHOOH GDQV OH %DV5KLQ
 18. 18. OH +DXW5KLQ +DXWH*DURQQH
 19. 19. OH DQWDO
 20. 20. OD 0HXUWKHHW0RVHOOH
 21. 21. OH *DUG
 22. 22. HW O¶$UGqFKH
 23. 23. OH /RLUHW
 24. 24. O¶2UQH
 25. 25. HW OHV 9RVJHV
 26. 26. HW OD 'RUGRJQH
 27. 27. OHV +DXWHV3UpQpHV
 28. 28. 3DJH /HWWUH G¶LQIRUPDWLRQ GX UpVHDX © 2QJXOpV VDXYDJHV ª Qƒ MDQYLHU
 29. 29. /H PRXIORQ /H FKDPRLV /¶LVDUG /H WDEOHDX GH FKDVVH QDWLRQDO SRXUVXLW /H WDEOHDX GH FKDVVH D GLPLQXp GH /HV SUpOqYHPHQWV VRQW OpJqUHPHQW HQ QHWWHPHQW VRQ DFFURLVVHPHQW DYHF OD 0DLV VXU OHV GpSDUWHPHQWV R O¶HVSq EDLVVH
 30. 30. DLQVL TXH OH WDX[ GH SOXV IRUWH DXJPHQWDWLRQ
 31. 31. FH HVW FKDVVpH OHV GLPLQXWLRQV QH UpDOLVDWLRQ
 32. 32. HQUHJLVWUpH HQ DQV FRQFHUQHQW TXH GpSDUWHPHQWV 4XDWUH GpSDUWHPHQWV RQW SOXV GH /H WDX[ GH UpDOLVDWLRQ HVW VWDEOH /H WDX[ GH UpDOLVDWLRQ
 33. 33. HVW XQ LVDUGV j OHXUV WDEOHDX[ GH FKDVVH HW
 34. 34. SHX SOXV EDV TXH OHV VDLVRQV SUpFpGHQ FHQWUDOLVHQW GHV UpDOLVDWLRQV QD /HV WDEOHDX[ GH FKDVVH VRQW VXSpULHXUV WHV WLRQDOHV OHV 3UpQpHV2ULHQWDOHV j PRXIORQV GDQV VL[ GpSDUWH /HV WDEOHDX[ GH FKDVVH VRQW VXSpULHXUV
 35. 35. O¶$ULqJH
 36. 36. OHV +DXWHV PHQWV OHV $OSHVGH+DXWH3URYHQFH j FKDPRLV GDQV VL[ GpSDUWH 3UpQpHV
 37. 37. HW OHV 3UpQpHV
 38. 38. OHV 3UpQpHV2ULHQWDOHV
 39. 39. PHQWV OD 6DYRLH
 40. 40. OHV +DXWHV $WODQWLTXHV
 41. 41. O¶+pUDXOW
 42. 42. O¶,VqUH
 43. 43. OHV +DX $OSHV
 44. 44. O¶,VqUH
 45. 45. OD +DXWH WHV$OSHV
 46. 46. HW OHV $OSHV0DULWLPHV 6DYRLH
 47. 47. OHV $OSHV0DULWLPHV
 48. 48. HW OHV $OSHVGH+DXWH3URYHQFH
 49. 49. /H GDLP /H FHUI VLND HWWH DQQpH O¶HVSqFH HVW FKDVVpH GDQV GpSDUWHPHQWV HW OH $SUqV XQH EDLVVH OD VDLVRQ SUpFpGHQWH
 50. 50. OHV SUpOq WDEOHDX GH FKDVVH QDWLRQDO DXJPHQWH GH YHPHQWV QDWLRQDX[ VRQW GH QRXYHDX HQ KDXVVH
 51. 51. /¶HVSqFH D pWp FKDVVpH j O¶pWDW OLEUH GDQV GRX]H GpSDUWH /H WDX[ GH UpDOLVDWLRQ GH HVW UHODWLYHPHQW FRQVWDQW PHQWV GHSXLV GHV DQQpHV 7UqV IOXFWXDQW OH WDX[ GH UpDOLVDWLRQ HVW GH SRXU /HV WDEOHDX[ GH FKDVVH VRQW VXSpULHXUV j GDLPV GDQV VHSW FHWWH VDLVRQ GpSDUWHPHQWV OH +DXW5KLQ
 52. 52. OH *DUG
 53. 53. OH %DV 5KLQ
 54. 54. OHV YHOLQHV
 55. 55. OD 6HLQHHW0DUQH
 56. 56. O¶,Q LQT GpSDUWHPHQWV RQW SOXV GH FHUIV VLND j OHXUV WD GUH
 57. 57. HW OH /RLUHW
 58. 58. EOHDX[ GH FKDVVH OH /RLUHW
 59. 59. OD 6HLQHHW0DUQH
 60. 60. OH +DXW5KLQ
 61. 61. OH 9DOG¶2LVH
 62. 62. HW OHV %RXFKHVGX5K{QH
 63. 63. 3UREOqPH GH WUDQVPLVVLRQ GH PDLOV 7URS VRXYHQW OHV PHVVDJHV TXH MH YRXV DGUHVVH SDU PDLO YRXV DUULYHQW GH IDoRQ LOOLVLEOH ORJR UHFRXYUDQW O¶HQVHPEOH GX PHVVDJH SLqFHMRLQWH LQGpFKLIIUDEOH PHVVDJH UHWUDQVFULW HQ FDUDFWqUHV XQLFRGH HWF /H VRXFL F¶HVW TXH MH Q¶DL DXFXQ PRHQ GH VDYRLU FRPPHQW PHV PHVVDJHV YRXV SDUYLHQQHQW FDU GHSXLV PRQ RUGLQDWHXU OHV GRFXPHQWV VHPEOHQW SDUWLU WRXW j IDLW FRUUHFWHPHQW 3RXU O¶LQVWDQW PDOJUp SOXVLHXUV UHFKHUFKHV M¶LJQRUH WRXMRXUV G¶R YLHQW OH SUREOqPH -H UHJUHWWH GRQF OH GpVDJUpPHQW TXH FHOD RFFDVLRQQH PDLV MH QH SHX[ WRXMRXUV SDV OH VROXWLRQQHU $ O¶DYHQLU MH YRXV UHPHUFLH GH ELHQ YRXORLU PH VLJQDOHU OH SOXV UDSLGHPHQW SRVVLEOH OH IDLW TXH YRXV P¶DUULYLH] SDV j OLUH XQ GH PHV PHVVDJHV 1RQ VHXOHPHQW FHOD PH SHUPHWWUD GH YRXV UHQYRHU OH PHVVDJH UDSLGHPHQW PDLV FHOD GHYUDLW DXVVL QRXV SHUPHWWUH G¶HVVDHU G¶LGHQWLILHU DX PLHX[ OHV GLIILFXOWpV UHQFRQWUpHV 1¶KpVLWH] SDV QRQ SOXV j PH VLJQDOHU OHV HUUHXUV GH GHVWLQDWDLUHV OHV GRXEOHV HQYRLV OHV FKDQJHPHQWV G¶DGUHVVHV HWF $XUpOLH %DUERLURQ /HWWUH G¶LQIRUPDWLRQ GX UpVHDX © 2QJXOpV VDXYDJHV ª Qƒ MDQYLHU 3DJH
 64. 64. /HV DYHQWXUHV GHV ILFKHV WDEOHDX[ GH FKDVVH GpSDUWHPHQWDX[ $XUpOLH %DUERLURQ 21)6
 65. 65. KDTXH DQQpH O¶HQVHPEOH GHV LQWHUORFXWHXUV WHFKQLTXHV WUDQVIqUHQW DX UpVHDX OHV GRQQpHV GHV WDEOHDX[ GH FKDVVH GH O¶HQVHPEOH GHV RQJXOpV FKDVVpV VXU OHXU GpSDUWHPHQW HV GRQQpHV VRQW FRPSOpWpHV SDU OHV GRQQpHV GH SUpOqYHPHQWV FRPPXQDX[ WRXV OHV DQV SRXU OH VDQJOLHU WRXV OHV DQV SRXU OH FKHYUHXLO 8QH IRLV UDVVHPEOpHV OHV GRQQpHV GHV WDEOHDX[ GH FKDVVH GpSDUWHPHQWDX[ VRQW PLVHV HQ IRUPH SDU OH UpVHDX GDQV XQH VQ WKqVH j O¶pFKHOOH QDWLRQDOH 'HSXLV SOXVLHXUV DQQpHV GHX[ ILFKHV VRQW SXEOLpHV GDQV GHV QXPpURV VXFFHVVLIV GH OD UHYXH )DXQH 6DXYDJH GH O¶21)6 OD SUHPLqUH UHODWLYH DX[ HVSqFHV GLWHV GH SODLQH FHUI FKHYUHXLO HW VDQJOLHU
 66. 66. HW OD VHFRQGH UHODWLYH DX[ HVSqFHV GH PRQWDJQH FKDPRLV LVDUG HW PRXIORQ
 67. 67. /D SXEOLFDWLRQ GH FHV ILFKHV HVW VRXYHQW ORQJXH HW UHWDUGpH HWWH DQQpH DILQ GH JDJQHU XQ SHX GH WHPSV QRXV DYRQV GpFLGp GH UpXQLU GDQV XQ VHXO HW PrPH GRFXPHQW O¶HQVHPEOH GHV HVSqFHV DX[TXHOOHV QRXV UDMRXWHURQV OH GDLP HW OH FHUI VLND 9 RLFL EULqYHPHQW O¶DYHQWXUH GH FHWWH ILFKH OH PDUV OHV IRUPXODLUHV VRQW HQYRpV SDU FRXUULHU HW SDU PDLO j O¶HQVHPEOH GHV LQWHUORFXWHXUV GH O¶21)6 HW GHV )' OH MXLQ GDWH OLPLWH GH OD GHPDQGH GHV UHWRXUV VHXOV GHV WDEOHDX[ GH FKDVVH GpSDUWHPHQWDX[ HW GHV WD EOHDX[ FRPPXQDX[ VRQW WUDQVPLV DX UpVHDX RPPHQFH DORUV OD WURS ORQJXH SpULRGH GH UHODQFH DXVVL GpVDJUpDEOH SRXU PRL TXH SRXU OHV LQWHUORFXWHXUV WHFKQLTXHV OH QRYHPEUH OH GHUQLHU UHWDUGDWDLUH TXH QRXV QH GpQRQFHURQV SDV LFL SXEOLTXHPHQW
 68. 68. WUDQVPHW HQILQ OHV GRQQpHV GH VRQ GpSDUWHPHQW OH QRYHPEUH OH SURWRWSH GH OD ILFKH HVW DGUHVVp DX UpGDFWHXU GH )DXQH 6DXYDJH HW YRLOj R QRXV HQ VRPPHV /D SXEOLFDWLRQ QH GHYUDLW FHSHQGDQW SOXV WHOOHPHQW WDUGHU (Q UpVXPp F¶HVW ELHQ OD SURFpGXUH GDQV VRQ HQVHPEOH TXL HQWUDvQH GHV GpODLV DXVVL ORQJV 0DLV VL FKDFXQ WUDQVPHW VHV LQIRUPDWLRQV OH SOXV UDSLGHPHQW SRVVLEOH QRXV SRXYRQV DYDQFHU OD GDWH GH SDUXWLRQ GH FHV GRQQpHV TXH QRXV DWWHQGRQV WRXMRXUV LPSDWLHPPHQW 1RXV FRPSWRQV VXU YRXV 3DJH /HWWUH G¶LQIRUPDWLRQ GX UpVHDX © 2QJXOpV VDXYDJHV ª Qƒ MDQYLHU
 69. 69. /HV HQTXrWHV HQ /·HQTXrWH © © LQYHQWDLUH ]RRJpRJUDSKLTXH GHV /HV HQTXrWHV DQQXHOOHV /·HQTXrWH © LQWUXVLRQ GH /HV HQTXrWHV © WDEOHDX[ GH FKDVVH Gp PDVVLIV j FHUIV ª VDQJOLHUV HQ PLOLHX XU SDUWHPHQWDX[ ª HW © WDEOHDX[ GH FKDV HWWH HQTXrWH UpDOLVpH WRXV OHV DQV EDLQ ª VH FRPPXQDX[ VDQJOLHU ª SRXU OD VDL GHSXLV SHUPHW GH FDUDFWpULVHU OHV 6RXV UpVHUYH GH O¶DFFRUG GX RPLWp VRQ VHURQW HQYRpHV YHUV OH SRSXODWLRQV GH FHUI HW GH GpFULUH O¶pYR WHFKQLTXH GHV UpVHDX[ TXL DXUD OLHX PRLV GH PDUV SURFKDLQ OXWLRQ GH O¶DLUH GH UpSDUWLWLRQ GpEXW OD PLVH HQ SODFH G¶XQ © FDUQHW GH ERUG ª GH VXLYL GHV SUREOq /D GHUQLqUH HQTXrWH GDWH GpMj GH PHV GX VDQJOLHU HQ PLOLHX XU LO HVW WHPSV GH OD UHQRXYHOHU DILQ GH EDLQ GHYUDLW rWUH UpDOLVpH GqV TXH SRV YRLU VL OH FHUI FRQWLQXH VD SURJUHVVLRQ VLEOH HWWH HQTXrWH VHUDLW VRXV OD IRU QDWLRQDOH PH G¶XQH ILFKH j FRPSOpWHU SRXU FKD /·HQTXrWH © HQFORV ª TXH pYpQHPHQW FRQQX G¶LQWUXVLRQ GH RPPHQFpH HQ HOOH D pWp SUpYXH VDQJOLHUV HQ YLOOH GH SUREOqPHV ORFDX[ VXU GHX[ DQQpHV DYHF OHV ULYHUDLQV GH EDWWXHV DGPLQLV (Q QRXV DYLRQV GHPDQGp OH UHWRXU WUDWLYHV GH O¶LQYHQWDLUH GHV pWDEOLVVHPHQWV LP PDWULFXOpV (Q QRXV DWWHQGRQV SRXU OH HU H VHUDLW GRQF XQH HQTXrWH SHUPDQHQ RFWREUH OH UHWRXU GHV HQTXrWHV SRXU OHV WH DYHF XQ UHQYRL GHV ILFKHV SDU ID[ DXWUHV pWDEOLVVHPHQWV HW WRXWHV OHV FRXUULHU RX HPDLO DX IXU HW j PHVXUH VWUXFWXUHV HQ GHKRUV GX FDGUH UpJOH GHV LQIRUPDWLRQV UHFXHLOOLHV PHQWDLUH 1RXV VRPPHV FRQVFLHQWV GH OD FKDUJH GH WUDYDLO QpFHVVDLUH j OD UpDOLVDWLRQ GH FHWWH HQTXrWH SRXU FHUWDLQV GpSDUWH PHQWV %RQ FRXUDJH j WRXV 30DW]NH 3UpFLVLRQV VXU O·HQYRL GH FDUWHV HWWH DQQpH OH UpVHDX DYDLW UHODQFp O¶HQTXrWH UHODWLYH DX[ FRXORLUV GH OLEUH FLUFXODWLRQ GX FHUI HQ )UDQFH 3RXU FKDTXH GpSDUWHPHQW R GHV PDVVLIV j FHUI DYDLHQW pWp FDUWRJUDSKLpV HQ QRXV DYRQV WUDQVPLV XQH FDUWH DX IRUPDW $ UHSUpVHQWDQW G¶XQH SDUW OHV FRQWRXUV GHV PDVVLIV j FHUI GpILQLV HQ HW G¶DXWUH SDUW O¶HQVHPEOH GHV FRXORLUV GH OLEUH FLUFXODWLRQ LGHQWLILpV ORUV GH OD GHUQLqUH HQTXrWH GH H TXHVWLRQQDLUH D pWp HQYRp j O¶HQVHPEOH GHV LQWHUORFXWHXUV Gp SDUWHPHQWDX[ GH O¶21)6 HW GHV )' HSHQGDQW OD FDUWH GpSDUWHPHQWDOH DX IRUPDW $ Q¶DDQW SX rWUH pGLWpH VXU VXSSRUW SDSLHU TX¶HQ XQ VHXO H[HPSODLUH SRXU GHV UDLVRQV GH FR€WV LPSRUWDQWV HOOH Q¶D pWp HQYRpH TX¶DX[ VHUYLFHV GpSDUWHPHQWDX[ GH O¶21)6 DYHF SRXU FRQVLJQHV GH WUDYDLOOHU HQ FRQFHUWDWLRQ DYHF OHV ,7 GHV )' 3OXVLHXUV ,7' GHV )' QRXV HQ RQW IDLW OH UHSURFKH /RUV GH O¶HQYRL GH OD SURFKDLQH HQTXrWH VXU OD PLVH j MRXU GHV PDVVLIV j FHUIV SUpYXH DX FRXUV GX SUHPLHU WULPHVWUH VL FKDFXQ UpSRQG GDQV OHV WHPSV j O¶HQTXrWH DFWXHOOH VXU OHV FRXORLUV GH OLEUH FLUFXODWLRQ GX FHUI LO SRXUUDLW rWUH HQYLVDJp GH YRXV IDLUH GH QRXYHDX SDUYHQLU XQH FDUWH DX IRUPDW $ DYHF O¶DFWXDOLVDWLRQ GHV FRXORLUV LGHQWLILpV SDU O¶HQTXrWH GH FHWWH DQ QpH HWWH FDUWH VHUD FHWWH IRLV DGUHVVpH DX[ )' KDFXQ VRQ WRXU 8QH IRLV GH SOXV QRXV YRXV HQFRXUDJHRQV j WUDYDLOOHU HQ FRQFHUWDWLRQ HW VL MDPDLV YRXV QH SDUYHQH] SDV j YRXV SURFXUHU FHWWH FDUWRJUDSKLH QRXV VHULRQV WRXMRXUV HQ PHVXUH GH YRXV HQ WUDQVPHWWUH XQH QRXYHOOH /HWWUH G¶LQIRUPDWLRQ GX UpVHDX © 2QJXOpV VDXYDJHV ª Qƒ MDQYLHU 3DJH
 70. 70. /D YLH GX UpVHDX © RQJXOpV VDXYDJHV ª /H VWDJH © ,7' *UDQG *LELHU ª 3 RXU OD SUHPLqUH IRLV OH UpVHDX D DQLPp HQ FRQFHUWDWLRQ DYHF O¶HQVHPEOH GHV PHPEUHV GX 1(5$ HUYLGpV6DQJOLHU XQ VWDJH © ,7' *UDQG *LELHU ª /¶REMHFWLI GH FH VWDJH pWDLW GH IRUPHU GHV FRUUHVSRQGDQWV DWWLWUpV SRXU DVVXUHU OD YXOJD ULVDWLRQ HW FRPPXQLTXHU VXU O¶pWDW GHV FRQQDLVVDQFHV UpFHQ WHV H VWDJH V¶HVW GpURXOp VXU WURLV MRXUV GX DX PDL j %DUOH'XF
 71. 71. ,O D UpXQL SHUVRQQHV WHFKQLFLHQV GH )' HW SHUVRQQHV GH O¶21)6 GHV VHUYLFHV GpSDUWHPHQWDX[ HW GHV FHOOXOHV WHFKQLTXHV
 72. 72. 8 QH VRUWLH GH WHUUDLQ DYDLW pJDOHPHQW OLHX VXU OH WHUULWRLUH G¶pWXGHV HW G¶H[SpUL PHQWDWLRQV GH 7URLV )RQWDLQHV
 73. 73. $SUqV XQH SUpVHQWDWLRQ GHV pWXGHV PHQpHV VXU OH FKHYUHXLO SDU 'DQLHO 'HORUPH XQH VRUWLH GH WHUUDLQ D SHUPLV j WRXV OHV SDUWL FLSDQWV GH SDUWLFLSHU j XQH UHFKHUFKH GH IDRQV FRXURQQpH SDU OD GpFRXYHUWH GH GHX[ MHXQHV DQLPDX[ PHUFL j -HDQODXGH«
 74. 74. / HV WKqPHV DERUGpV SDU OHV GLIIpUHQWV LQWHUYHQDQW pWDLHQW QRPEUHX[ HW YDULpV OD SURJUHVVLRQ GHV RQJXOpV HQ )UDQFH DX FRXUV GHV WUHQWH GHUQLqUHV DQQpHV SDU $XUpOLH %DUERLURQ OHV FRQVpTXHQFHV GX GpYHORSSHPHQW GHV RQJXOpV HQ )UDQFH SDU KULVWLQH 6DLQW$QGULHX[ OHV SURJUDPPHV GH UHFKHUFKH DFWXHOV SDU )UDQoRLV .OHLQ OD ELRORJLH GX VDQJOLHU HW OD GQDPLTXH GH VHV SRSXODWLRQV SDU (ULF %DXEHW OD JHVWLRQ GHV RQJXOpV SDU OH VXLYL GHV LQGLFHV GH FKDQJHPHQWV pFRORJLTXHV SDU -DFTXHV 0LFKDOOHW O¶XWLOLVDWLRQ GHV KDELWDWV HW VpOHFWLRQ GHV UHVVRXUFHV SDU OHV KHUELYRUHV VDXYDJHV SDU (PPDQXHOOH 5LFKDUG OD 5pVHUYH GH OD 3HWLWH3LHUUH
 75. 75. SDU -HDQ/XF +DPDQQ / HV SDUWLFLSDQWV RQW DSSUpFLp OH FRQWHQX GX VWD JH O¶LQWpUrW GHV WKqPHV WUDLWpV DLQVL TXH O¶DFFXHLO HW O¶DPELDQFH ORUV GH FHWWH IRUPDWLRQ /H OLHX GX VWDJH Q¶D SDV HX XQ IUDQF VXFFqV PrPH VL OD VRUWLH GH WHUUDLQ D pWp MXJpH WUqV LQWpUHVVDQWH SDU OD SOXSDUW GHV VWDJLDLUHV /HV LQWHUYHQWLRQV WUqV SUDWLTXHV GH 'DQLHO 'HORUPH HW -HDQ/XF +DPDQQ RQW HX XQ JUDQG VXFFqV 3DJH /HWWUH G¶LQIRUPDWLRQ GX UpVHDX © 2QJXOpV VDXYDJHV ª Qƒ MDQYLHU
 76. 76. /HV UpXQLRQV GX UpVHDX ' pEXW OHV UpXQLRQV UpVHDX RQW HX OLHX GDQV OHV UpJLRQV © 3RLWRXKDUHQWHV/LPRXVLQ ª © %UHWDJQH3DVGH/RLUH ª © %RXUJRJQH±)UDQFKHRPWp ª HW © 1RUG(VW ª (Q QRXV SURJUDPPHURQV SRXU OD ILQ GH O¶DQQpH XQH QRXYHOOH VpULH GH UpXQLRQV UpVHDX /HV GLIIpUHQWHV GHPDQGHV DGUHVVpHV DX 5pVHDX HQ $X FRXUV GH O¶DQQpH OH UpVHDX D HQUHJLVWUp SOXV G¶XQH FHQWDLQH GH GHPDQGHV /HV VROOLFLWDWLRQV VRQW PXOWLSOHV HW HQJOR EHQW GHV VXMHWV GLYHUV HW YDULpV 'HV PHPEUHV GX UpVHDX[ 'HV SDUWHQDLUHV VFLHQWLILTXHV HW WHFKQLTXHV GHV 6HUYLFHV GpSDUWHPHQWDX[ GH O¶21)6 GHV FHOOXOHV WHFKQLTXHV GH O¶21)6 GH O¶8QLWp 6DQLWDLUH GH OD )DXQH 86)
 77. 77. GHV )pGpUDWLRQV 'pSDUWHPHQWDOHV GHV KDVVHXUV )'
 78. 78. GX 1(5$ )DXQH GH 0RQWDJQH GH O¶21)6 GX HQWUH 1DWLRQDO GH OD 5HFKHUFKH 6FLHQWLILTXH 156
 79. 79. GH O¶,QVWLWXW GH UHFKHUFKH SRXU O LQJpQLHULH GH O DJULFXOWX 'HV RUJDQLVPHV SURIHVVLRQQHOV UH HW GH O HQYLURQQHPHQW (0$*5()
 80. 80. GHV HQWUHV G (WXGHV 7HFKQLTXHV GH O eTXLSHPHQW (7(
 81. 81. GH O¶$JHQFH IUDQoDLVH GH VpFXULWp VDQLWDLUH GHV DOLPHQWV GHV EXUHDX[ G¶pWXGH $)66$
 82. 82. 'HV RUJDQLVPHV SXEOLFV 'HV LQGLYLGXHOV GX 0LQLVWqUH GH O¶(FRORJLH GH O¶(QHUJLH GX 'pYHORSSHPHQW 'XUDEOH HW GH OD 0HU GHV pWXGLDQWV 0((''$7
 83. 83. GHV SDUWLFXOLHUV GX 0LQLVWqUH GH O $OLPHQWDWLRQ GH O $JULFXOWXUH HW GH OD 3rFKH 0$$3
 84. 84. GHV OLHXWHQDQWV GH ORXYHWHULH GH OD GLUHFWLRQ JpQpUDOH GH O DOLPHQWDWLRQ '*$/
 85. 85. GH O¶$GPLQLVWUDWLRQ IpGpUDOH GHV GRXDQHV $)'
 86. 86. GH O¶2UJDQLVDWLRQ GHV 1DWLRQV 8QLHV SRXU O DOLPHQWDWLRQ HW O DJULFXOWXUH )$2
 87. 87. 'HV DVVRFLDWLRQV GX 0XVpXP QDWLRQDO G KLVWRLUH QDWXUHOOH 01+1
 88. 88. GH O¶,QYHQWDLUH )RUHVWLHU 1DWLRQDO ,)1
 89. 89. GHV DVVRFLDWLRQV QDWXUDOLVWHV GH O¶,QVWLWXW 1DWLRQDO GH OD 5HFKHUFKH $JURQRPLTXH ,15$
 90. 90. GX HQWUH G (WXGHV (QWRPRORJLTXHV GH O ,QVWLWXW IUDQoDLV GH UHFKHUFKH SRXU O H[SORLWDWLRQ GH OD PHU ,)5(0(5
 91. 91. ((
 92. 92. GHV RQVHLOV UpJLRQDX[ GHV 3DUFV 1DWXUHOV 5pJLRQDX[ GHV KDPEUHV G¶DJULFXOWXUH 'HV PpGLDV 'HV PLQLVWqUHV pWUDQJHUV GHV MRXUQDOLVWHV pFULWV 6DQJOLHU 3DVVLRQ 3ODLVLU GH GHV UHSUpVHQWDQWV GHV PLQLVWqUHV pWUDQJHUV ,WDOLH %HOJLTXH OD KDVVH OD FKDVVH HQ $OVDFH HWF
 93. 93. /X[HPERXUJ $OOHPDJQH HWF
 94. 94. GHV PpGLDV DXGLRYLVXHOV )UDQFH $57( HWF
 95. 95. /HV VXMHWV HW OHV TXHVWLRQQHPHQWV VRQW QRPEUHX[ 5pGDFWLRQ G¶XQ UDSSRUW VXU OHV UHVVRXUFHV IRUHVWLqUHV PRQGLDOHV 0LVH j MRXU GHV EDVHV GH GRQQpHV QDWLRQDOHV (YDOXDWLRQ GX QRPEUH G DQLPDX[ VDXYDJHV DEDWWXV SRXU OD FRQVRPPDWLRQ DX QLYHDX QDWLRQDO DILQ GH SUpSDUHU OH SODQ GHV UpVLGXV FKLPLTXHV GDQV OHV JLELHUV (ODERUDWLRQ G¶XQH pWXGH VXU OD OXWWH FRQWUH OD PDODGLH G $XMHV]N 3DUWLFLSDWLRQ j GHV H[SHUWLVHV VXU OD WXEHUFXORVH GX VDQJOLHU 6XLYL GH OD FRPSpWLWLRQ DOLPHQWDLUH HQWUH OHV FHUYLGpV HW OHV ERYLQV (ODERUDWLRQ GHV WUDPHV YHUWHV (WXGH ELRJpRJUDSKLTXH GHV RQJXOpV DX VHLQ GH OD ]RQH pFRPpGLWHUUDQpHQQH 3DUWLFLSDWLRQ j GH SURMHWV G¶LQYHQWDLUHV 5pDOLVDWLRQ G¶DWODV UpJLRQDX[ (YDOXDWLRQ GH OD IUpTXHQWDWLRQ GHV ]RQHV OLWWRUDOHV SDU OHV RQJXOpV VDXYDJHV 3DUWLFLSDWLRQ j GHV pWXGHV VXU OD SUpYHQWLRQ GHV ULVTXHV VDQLWDLUHV GH OD SURGXFWLRQ SULPDLUH 6XLYL GHV SRSXODWLRQV G RQJXOpV HQ PRQWDJQH HW OHV RXWLOV GH JHVWLRQ DVVRFLpH 3UpSDUDWLRQ GHV ')6 (ODERUDWLRQ GHV WUDPHV YHUWHV 3DUWLFLSDWLRQ j GHV SURJUDPPHV GH UpLQWURGXFWLRQ GH FHUIV 6XLYL GHV IDFWHXUV GH YDULDWLRQ GX QRPEUH GH WLTXHV GDQV OHV SkWXUHV IDFWHXUV UHOLpV j OD YpJpWDWLRQ DX[ FRQGLWLRQV PpWpR URORJLTXHV HW DX[ HVSqFHV K{WHV RQQDLVVDQFH GX QRPEUH G¶DQLPDX[ SUpOHYpV GDQV OHV GpSDUWHPHQWV IURQWDOLHUV 6XLYL GHV TXHVWLRQV UHODWLYHV DX ULVTXH VDQLWDLUH OLp j O DXJPHQWDWLRQ GHV SRSXODWLRQV G DQLPDX[ VDXYDJHV HQ )UDQFH 3DUWLFLSDWLRQ j GHV JURXSHV GH WUDYDLO VXU OHV pTXLOLEUHV IRUrWJLELHU HWF /HWWUH G¶LQIRUPDWLRQ GX UpVHDX © 2QJXOpV VDXYDJHV ª Qƒ MDQYLHU 3DJH
 96. 96. (VWLPDWLRQ GH OD ILDELOLWp GHV UHWRXUV GHV WDEOHDX[ GH FKDVVH HWWH DQQpH SRXU OD SUHPLqUH IRLV QRXV GHPDQGLRQV DX[ LQWHUORFXWHXUV WHFKQLTXHV GX UpVHDX G¶HVWLPHU OH QLYHDX GH ILDELOLWp TX¶LOV DFFRUGHQW DX[ GRQQpHV TX¶LOV QRXV WUDQVPHWWHQW 6HORQ OHV HVSqFHV OD YUDLVHPEODQFH GHV WDEOHDX[ GH FKDVVH HQUHJLVWUpV HVW UHODWLYHPHQW YDULDEOH PDLV GDQV O¶HQVHPEOH OHV UHWRXUV VRQW WUqV VRXYHQW MXJpV UHSUpVHQWDWLIV j SOXV GH Estimation de la fiabilité des retours supérieure à 90 % entre 80 et 90 % inférieure à 80 % non renseignée espèce absente ou non chassée 5pFDSLWXODWLI 3OXV GH 0RLQV GH 1RQ UHQVHLJQp )LDELOLWp 1RPEUH GH 1RPEUH GH 1RPEUH GH 3RXUFHQWDJH 3RXUFHQWDJH 3RXUFHQWDJH GpSDUWHPHQWV GpSDUWHPHQWV GpSDUWHPHQWV 6DQJOLHU KHYUHXLO HUI KDPRLV ,VDUG 0RXIORQ 'DLP 6LND 3DJH /HWWUH G¶LQIRUPDWLRQ GX UpVHDX © 2QJXOpV VDXYDJHV ª Qƒ MDQYLHU
 97. 97. /HV GLIIpUHQWHV PRGDOLWpV GH JHVWLRQ GX VDQJOLHU $ ILQ GH IDLUH OH SRLQW VXU OHV GLIIpUHQWHV PRGDOLWpV GH JHVWLRQ DSSOLTXpHV SRXU OD FKDVVH DX VDQJOLHU HQ )UDQFH OH UpVHDX D UpFHPPHQW IDLW DSSHO j O¶HQVHPEOH GHV LQWHUORFXWHXUV WHFKQLTXHV 8QH HQTXrWH VXFFLQFWH HW UDSLGH D pWp DGUHVVpH j FKDTXH FRUUHVSRQGDQW DX GpEXW GX PRLV G¶DR€W DILQ G¶DFWXDOLVHU FHOOH GH 3RXU FKDTXH GpSDUWHPHQW FHWWH HQTXrWH SHUPHWWDLW GH GpILQLU SRXU OD VDLVRQ FQpJpWLTXH OH VWDWXW GH O¶HVSqFH GDQV OH GpSDUWHPHQW QXLVLEOH RX JLELHU
 98. 98. OHV PRGDOLWpV GH JHVWLRQ DSSOLTXpHV SDV GH PRGDOLWp GH JHVWLRQ SODQ GH FKDVVH RX SODQ GH JHVWLRQ
 99. 99. O¶HPSULVH GH OD PRGDOLWp GH JHVWLRQ VXU OH GpSDUWHPHQW WRWDOH RX SDUWLHOOH
 100. 100. O¶H[LVWHQFH RX QRQ G¶XQ PLQLPXP REOLJDWRLUH OH VVWqPH GH FRQWU{OH GHV UpDOLVDWLRQV GpFODUDWLRQ FRQVWDW FDUQHW GH EDWWXH HWF
 101. 101. OHV FRQGLWLRQV G¶DJUDLQDJH HW GH QRXUULVVDJH LQWHUGLFWLRQ DXWRULVDWLRQ VDQV FRQGLWLRQ RX VRXV FRQGLWLRQV
 102. 102. 7UqV UDSLGHPHQW WRXV OHV LQWHUORFXWHXUV RQW SHUPLV GH UHQVHLJQHU O¶HQVHPEOH GHV GpSDUWHPHQWV HW QRXV DYRQV SX UpDOLVHU OD FDUWRJUDSKLH VXLYDQWH 3 0DW]NH 2009 Sanglier absent Pas de modalité de gestion Plan de chasse généralisé Plan de chasse partiel 5pFDSLWXODWLI Plan de gestion généralisé Plan de gestion partiel Plan de chasse et plan de gestion Pas de modalité de gestion avec quelques unités en plan de chasse 1RPEUH GH Plan de gestion généralisé avec quelques unités en plan de gestion 0RGDOLWpV GH JHVWLRQ 3RXUFHQWDJH GpSDUWHPHQWV Plan de gestion généralisé avec quelques unités en plan de chasse 3DV GH PRGDOLWp GH JHVWLRQ 3ODQ GH JHVWLRQ JpQpUDOLVp 3ODQ GH JHVWLRQ SDUWLHO 3ODQ GH FKDVVH JpQpUDOLVp 3ODQ GH FKDVVH SDUWLHO 3ODQ GH FKDVVH HW SODQ GH JHVWLRQ /HWWUH G¶LQIRUPDWLRQ GX UpVHDX © 2QJXOpV VDXYDJHV ª Qƒ MDQYLHU 3DJH
 103. 103. 5pXQLRQ GHV JURXSHV FHUI HW FKHYUHXLO HQ OH UpVHDX 2QJXOpV VDXYDJHV WRXMRXUV ELHQ SUpVHQW )UDQoRLV ./(,1 21)6
 104. 104. (YpQHPHQW UDUH OHV GHX[ JURXSHV QDWLRQDX[ VSpFLDOLVpV FKHYUHXLO HW FHUI VH VRQW UpXQLV DX FRXUV GH OD PrPH DQQpH 5 DSSHORQV TXH FHV JURXSHV RQW O¶REMHFWLI GH VH UpXQLU UpJXOLqUHPHQW $ X[ pTXLSHV QDWLRQDOHV LQLWLDOHV VH VRQW DVVRFLpV GHSXLV ELHQW{W / HV GHX[ JURXSHV RQW YX OH MRXU HQ PDLV HQ UDLVRQ GX IDLEOH XQH IRLV WRXV OHV GHX[ DQV
 105. 105. SRXU DQV GHV FROOqJXHV EHOJHV HW VXLVVHV QRPEUH G¶pWXGHV FRQGXLWHV VXU OH FHUI pFKDQJHU VXU OHV UHFKHUFKHV HQ FRXUV IUDQFRSKRQHV HQ )UDQFH j FHWWH GDWH VHXO OH JURXSH HW HQ FH VHQV V¶LQIRUPHU PXWXHOOHPHQW FKHYUHXLO D SRXUVXLYL VXU XQH ODQFpH GHV DYDQFpHV UDSSHOHU OHV SULRULWpV HW HV GHX[ JURXSHV UDVVHPEOHQW GHV GQDPLTXH H Q¶HVW TX¶HQ TXH SDUIRLV SURSRVHU GHV RULHQWDWLRQV QRX UHSUpVHQWDQWV GHV LQVWLWXWLRQV GH UH OH JURXSH FHUI V¶HVW UHFRQVWLWXp VXLWH YHOOHV HQ UpSRQVH j XQH GHPDQGH VR FKHUFKH QDWLRQDOHV FRPPH OH 156 DX ODQFHPHQW SDU O¶,15$ G¶XQH pWXGH FLDOH pPHUJHQWH O¶,15$ OH HPDJUHI OH LUDG O¶21 DPELWLHXVH GDQV OHV pYHQQHV DXWR )6 OH 01+1 GHV XQLYHUVLWpV GHV ULVDQW DORUV GHV FRPSDUDLVRQV DYHF $X GHOj VH UHWURXYHU GDQV XQ FDGUH pWXGLDQWV pOqYHV LQJpQLHXUV 0 0 OHV WUDYDX[ FRQGXLWV j OD 3HWLWH 3LHU DXVVL DJUpDEOH TXH SRVVLEOH HVW IDYR HW WKpVDUGV
 106. 106. GHV JHVWLRQQDLUHV DVVR UH ,O V¶HVW UpXQL IRLV GHSXLV FHWWH UDEOH DX[ pFKDQJHV GLUHFWV HQWUH FROOq FLpV DX[ UHFKHUFKHV WHOV O¶21) OH GDWH JXHV TXL SDUIRLV QH VH UHQFRQWUHQW 53) RX GHV SURSULpWDLUHV SULYpV OD TX¶j FHWWH RFFDVLRQ )1 OHV )' $ FHV GHX[ © DQFLHQV ª HVW YHQX V¶D MRXWHU HQ XQ SHWLW GHUQLHU OH 3OXVLHXUV H[SpULHQFHV QRQ FRQFOXDQ JURXSH © ,QGLFDWHXUV GH JHVWLRQ ª WHV RQW FRQGXLW j QH SDV pODUJLU FHV SOXV VSpFLDOLVp VXU OD PLVH DX SRLQW JURXSHV DX[ FKDVVHXUV TXL QH VH GHV RXWLOV GH VXLYL HW GH JHVWLRQ GHV UDLHQW SDV HQ FKDUJHV GH UHFKHUFKH JUDQGV RQJXOpV RX G¶H[SpULPHQWDWLRQ /H JURXSH FHUI SDUWLFLSDQWV UpXQLV j OD 3HWLWH 3LHUUH %DV5KLQ
 107. 107. GX DX MXLQ $ X WRWDO SUpVHQWDWLRQ RQW SHUPLV GH EDODHU OHV DFWLYLWpV DFWXHOOHV VXU OH FHUI GH OD VLWXDWLRQ GH O¶HVSqFH HQ )UDQFH HQ SDVVDQW SDU VD ELRORJLH XWLOLVDWLRQ GH O¶HVSDFH VpOHFWLRQ GHV UHVVRXUFHV FRKDELWDWLRQ FHUIFKHYUHXLO GQDPLTXH
 108. 108. VRQ LPSDFW VXU O¶KDELWDW GpJkWV IRUHVWLHUV LPSDFW VXU OD ELRGLYHUVLWp
 109. 109. VD © VDQWp ª PDODGLHV SDUWDJpHV DYHF OD IDXQH GRPHVWLTXH HW VDX YDJH
 110. 110. HW VD JHVWLRQ ,( REVHUYDWRLUHV JXLGH GpJkWV
 111. 111. $ QRWHU OD ERQQH SUHVWDWLRQ G¶$XUpOLH %DUERLURQ TXL D IDLW KRQQHXU DX 5pVHDX 2QJXOpV 6DXYDJHV GDQV VD SUpVHQWDWLRQ VXU OH FHUI HQ )UDQFH G¶R LO UHVVRUW FODLUHPHQW TX¶LO SDUWDJH GH SOXV HQ SOXV VRQ HVSDFH YLWDO DYHF G¶DXWUHV RQJXOpV VDXYDJHV QRWDPPHQW HQ PRQWDJQH H WKqPH GH OD FRKDELWDWLRQ HVW G¶DLOOHXUV DX F°XU G¶p WXGHV QRYDWULFHV j OD 3HWLWH 3LHUUH FHUIFKHYUHXLO
 112. 112. HW GDQV OHV %DXJHV FKDPRLVPRXIORQFKHYUHXLOFHUI
 113. 113. 3 OXVLHXUV SDUWLFLSDQWV WpPpUDLUHV HW FRXUDJHX[ RQW SURORQJp OHXU VpMRXU SRXU SDUWLFLSHU DFWLYHPHQW DX[ GHX[ MRXUQpHV GH SDQQHDXWDJH GHVWLQpHV j OD FDSWXUH HW DX PDUTXDJH GH ELFKHV HW GH IDRQV HW DFFHVVRLUHPHQW GH FKH YUHXLOV SRXU FHWWH HVSqFH OHV FDSWX UHV VRQW RUJDQLVpHV HQ PDUV
 114. 114. ,OV RQW SX DSSUpFLHU OHV URQFLHUV DWWD FKDQWV TXH -HDQ /XF +DPDQQ QRXV DYDLW UpVHUYpV 0DLV OHV HIIRUWV IXUHQW UpFRPSHQVpV SDU OD FDSWXUH GH JUDQGV FHUYLGpV HW FKHYUHXLOV GRQW XQH FKHYUHWWH 3DJH /HWWUH G¶LQIRUPDWLRQ GX UpVHDX © 2QJXOpV VDXYDJHV ª Qƒ MDQYLHU
 115. 115. /H JURXSH FKHYUHXLO SDUWLFLSDQWV UpXQLV j %RLV /DQGU (XUH HW /RLU
 116. 116. GX DX RFWREUH % RLV /DQGU HVW XQH YDVWH SURSULpWp IRUHVWLqUH IDPLOLDOH VLWXpH HQWUH %HDXFH HW 3HUFKH JpUpH WUqV HIILFDFHPHQW SDU %HUWUDQG 0RQWKXLU 2XWUH O¶DFWLYLWp VOYLFROH OHV SURSULpWDLUHV GpYHORSSHQW O¶DFFXHLO GH YDFDQFLHUV TX¶LOV KpEHUJHQW GDQV GHV © FDEDQHV ª SHUFKpHV FHUWDLQHV j PqWUHV GH KDXW
 117. 117. SRXU XQH H[SpULHQFH LQRXEOLDEOH 0DLV OD FKDVVH GX FKHYUHXLO HW GX VDQJOLHU HVW DXVVL YDORULVpH HW GH QRPEUHXVHV EDW WXHV VRQW DQQXHOOHPHQW RUJDQLVpHV ¶HVW GDQV FH FDGUH TXH OHV JHVWLRQQDLUHV RQW VRXKDLWp PHWWUH HQ SODFH XQ VXLYL GH OD SRSXODWLRQ GH FKH YUHXLOV SDU ,( HW RQW IDLW DSSHO j O¶,15$ SRXU XQ DS SXL WHFKQLTXH /HV SDUWLFLSDQWV j OD UpXQLRQ RQW DLQVL SX EpQpILFLHU G¶XQ H[FHOOHQW H[SRVp GH KULVWRSKH /DXQD HQWUH DXWUH UHVSRQVDEOH GH OD FKDVVH j %RLV /DQGU VXU OD JHVWLRQ GX FKHYUHXLO VXU OH GRPDLQH TXL RPPHQW UHMRLQGUH VRQ OLW D FRQILUPp WRXW O¶LQWpUrW GHV ,( GDQV OD IL[DWLRQ GHV VLWXp j P GH KDXW SODQV GH SUpOqYHPHQW / HV DXWUHV WKqPHV SUpVHQWpV VRQW DVVH] SURFKHV GH FHX[ OLVWpV VXU OH FHUI ,O IDXW VRXOLJQHU OD PRQWpH HQ SXLVVDQFH GHV pWXGHV SRUWDQW VXU OHV DVSHFWV VDQLWDLUHV YLVDQW j H[SOLTXHU OD GQDPLTXH GH O¶HVSqFH HW OD PLVH HQ °XYUH G¶XQ SURJUDPPH WUqV QRYDWHXU VXU O¶LPPXQR FRPSpWHQFH (QILQ QRWRQV LFL DXVVL OD SUHVWDWLRQ GX UpVHDX DVVXUpH SDU $XUpOLH %DUERLURQ (Q GpILQLWLYH DXUD pWp XQ ERQ FUX SRXU OHV JURXSHV WKpPDWLTXHV TXL RQW EpQpILFLp G¶H[SRVpV VRXYHQW WUqV IRXLOOpV VXU O¶D YDQFpH GHV FRQQDLVVDQFHV HW SRXU OH UpVHDX 26 TXL D VX XQH IRLV GH SOXV WLUHU VRQ pSLQJOH GX MHX PRQWUDQW WRXW O¶LQWpUrW GHV WUDYDX[ TX¶LO FRQGXLW /HWWUH G¶LQIRUPDWLRQ GX UpVHDX © 2QJXOpV VDXYDJHV ª Qƒ MDQYLHU 3DJH
 118. 118. /D GLVSHUVLRQ QDWDOH FKH] OH FKHYUHXLO HQ PLOLHX IUDJPHQWp KRL[ GX GRPDLQH G·LQVWDOODWLRQ /XFLH '(%())( ,15$()6
 119. 119. 3URMHW GH 0DVWHU %LRGLYHUVLWp (FRORJLH HW (YROXWLRQ 8QLYHUVLWp 3DXO 6DEDWLHU 7RXORXVH ,,, (QFDGUp SDU 0DUN +HZLVRQ (WXGH SUpVHQWpH DX JURXSH FKHYUHXLO j %RLV /DQGU / ¶XQ GHV REMHFWLIV GH FHWWH pWXGH HVW GH PLHX[ FRPSUHQGUH FRPPHQW OHV MHXQHV FKHYUHXLOV FKRLVLVVHQW OH OLHX G¶LQVWDOODWLRQ GH OHXU GRPDLQH YLWDO HW HQ SDUWLFXOLHU TXHO U{OH MRXH OD VWUXFWXUH HW OD FRPSRVLWLRQ GH O¶KDELWDW /D GLVSHUVLRQ QDWDOH GpILQLH FRPPH O¶HQVHPEOH GHV PRXYH PHQWV TXL pORLJQH OHV RUJDQLVPHV GH OHXU OLHX GH QDLVVDQFH YHUV OH VLWH GH SUHPLqUH UHSURGXFWLRQ HVW XQ SURFHVVXV ELROR JLTXH FOHI GDQV OD GQDPLTXH GHV SRSXODWLRQV 'LVSHUVLRQ QDWDOH 7UDMHW GH GLVSHUVLRQ PRXYHPHQWV SDVDJH
 120. 120. /D GLVSHUVLRQ SHXW VH GpFRXSHU HQ ePLJUDWLRQ ,PPLJUDWLRQ WURLV SKDVHV pPLJUDWLRQ LQLWLDWLRQ GpSDUW
 121. 121. LQVWDOODWLRQ
 122. 122. GH OD GLVSHUVLRQ SDU OH GpSDUW GX GR PDLQH QDWDO
 123. 123. PRXYHPHQW GDQV OH SDVDJH GpSODFHPHQWV j OD UHFKHU FKH G¶XQ GRPDLQH
 124. 124. HW LPPLJUDWLRQ LQVWDOODWLRQ GDQV XQ GRPDLQH YLWDO 'RPDLQH YLWDO SUp 'RPDLQH YLWDO SRVW GLVWLQFW GX GRPDLQH QDWDO
 125. 125. GLVSHUVLRQ GLVSHUVLRQ /D TXDOLWp GX GRPDLQH YLWDO pWDQW XQ IDFWHXU GpWHUPLQDQW GDQV OH VXFFqV UHSURGXFWHXU KRL[ GH O·KDELWDW LO H[LVWH XQH IRUWH SUHVVLRQ GH VpOHFWLRQ DXWRXU GX FKRL[ GH FH GHUQLHU / HV H[SpULHQFHV HW OHV LQIRUPDWLRQV DFTXLVHV GDQV O¶KDELWDW QDWDO LQIOXHQFH UDLHQW OH FKRL[ GHV LQGLYLGXV DX QLYHDX Plusieurs domaines post- GH OD VpOHFWLRQ GH O¶KDELWDW SRVW dispersion disponibles GLVSHUVLRQ HW FH j WUDYHUV XQ SURFHVVXV G¶DSSUHQWLVVDJH QRPPp HPSUHLQWH GH O¶KDELWDW RX SOXV UpFHPPHQW ,QGXFWLRQ Domaine GH 3UpIpUHQFHV SDU O¶+DELWDW 1DWDO 1+3, natal Domaine post- $LQVL OHV LQGLYLGXV DXUDLHQW WHQGDQFH j dispersion choisi VpOHFWLRQQHU XQ GRPDLQH YLWDO GRQW O¶KD ELWDW UHVVHPEOH j FHOXL TX¶LOV RFFXSDLHQW DX VHLQ GH OHXU GRPDLQH QDWDO 3DJH /HWWUH G¶LQIRUPDWLRQ GX UpVHDX © 2QJXOpV VDXYDJHV ª Qƒ MDQYLHU
 126. 126. (WXGH UpDOLVpH / H VXLYL GHV GpSODFHPHQWV GH HV GRPDLQHV UHIOqWHQW OD $ LQVL OD FRPSDUDLVRQ GH OD VLPLOD MHXQHV FKHYUHXLOV pTXLSpV GH FROOLHUV GLVSRQLELOLWp HQ KDELWDWV HW FRUUHVSRQ ULWp HQWUH OH GRPDLQH SUpGLVSHUVLRQ HW *36 GDQV XQ HQYLURQQHPHQW KpWpURJq GHQW j GHV GRPDLQHV SRVWGLVSHUVLRQ OH GRPDLQH SRVWGLVSHUVLRQ G¶XQH SDUW QH +DXWH*DURQQH
 127. 127. D SHUPLV GH WHVWHU SRVVLEOHV 6L[ pOpPHQWV GHVFULSWHXUV GX HW HQWUH OH GRPDLQH SUpGLVSHUVLRQ HW O¶LQIOXHQFH GH O¶KDELWDW QDWDO GDQV OH SDVDJH SRXUFHQWDJH GH SUDLULHV FKDFXQ GHV GRPDLQHV DOpDWRLUHV FKRL[ GX GRPDLQH G¶LQVWDOODWLRQ FXOWXUHV ERLV KDLHV YRLHV HW GpSHQ G¶DXWUH SDUW SHUPHW GH PHWWUH HQ pYL GDQFHV KXPDLQHV
 128. 128. SHUPHWWHQW G¶pWDEOLU GHQFH VL OH GRPDLQH SRVWGLVSHUVLRQ /HV GRPDLQHV YLWDX[ SUpGLVSHUVLRQ HW OD FRPSRVLWLRQ GHV GLIIpUHQWV GRPDLQHV FKRLVL UHVVHPEOH GH PDQLqUH VLJQLILFDWL SRVWGLVSHUVLRQ RQW pWp pODERUpV JUkFH YLWDX[ pODERUpV HW GH SRXYRLU HVWLPHU YH DX GRPDLQH QDWDO j OD PpWKRGH GX © IL[HG NHUQHO ª FRX OHXU VLPLODULWp HQ WHUPH G¶KDELWDW UDPPHQW XWLOLVpH FKH] OHV RQJXOpV GRPDLQHV DOpDWRLUHV GH OD WDLOOH GX GRPDLQH SRVWGLVSHUVLRQ FKRLVL RQW pWp FUppV GDQV OD ]RQH G¶H[SORUDWLRQ GH O¶DQLPDO DXWRXU GH VD WUDMHFWRLUH HP SUXQWpH ORUV GX WUDMHW GH GLVSHUVLRQ
 129. 129. 5pVXOWDWV %+DPDQQ Domaine post- dispersion ([HPSOH GH GLVSHUVLRQ PRQWUDQW OHV SRLQWV GH ORFDOLVDWLRQ *36 HQ EOHX OH GRPDLQH SUpGLVSHUVLRQ HQ YLROHW HW OH GRPDLQH SRVWGLVSHUVLRQ HQ Trajet ~ 23 km Domaine pré- dispersion $ X VHLQ GH OD SRSXODWLRQ pWXGLpH GHV MHXQHV RQW GLVSHUVp /HV GLIIpUHQWV LQGLYLGXV VXLYLV PRQWUHQW GHV SUpIpUHQFHV G¶KDELWDWV YDULDEOHV HSHQGDQW GHV GLVSHUVHXUV GRQW GH PDQLqUH VLJQLILFDWLYH
 130. 130. PRQWUHQW XQH WHQGDQFH j VpOHFWLRQ QHU XQ GRPDLQH YLWDO SRVWGLVSHUVLRQ TXL UHVVHPEOH DX GRPDLQH QDWDO TX¶LOV RQW TXLWWp $LQVL OD VpOHFWLRQ SRXU XQ GRPDLQH UHV VHPEODQW j O¶KDELWDW QDWDO YD GDQV OH VHQV GH OD YDOLGDWLRQ GH O¶KSRWKqVH GH O¶LQGXFWLRQ GH SUpIpUHQFH SDU O¶KDELWDW QDWDO 1+3,
 131. 131. FKH] OH FKHYUHXLO ,PSOLFDWLRQV /¶LQGXFWLRQ GH SUpIpUHQFH SDU O¶KDELWDW QDWDO SHUPHW DX FKHYUHXLO GH WURXYHU UDSLGHPHQW XQ KDELWDW R VXUYLH HW UHSURGXFWLRQ VRQW SRVVLEOHV HW GH UpGXLUH OHV FR€WV DVVRFLpV j OD UHFKHUFKH G¶XQ QRXYHDX WHUULWRLUH 0LHX[ FRPSUHQGUH OHV SURFHVVXV OLpV j OD GLVSHUVLRQ HW OD VpOHFWLRQ GH O¶KDELWDW SHUPHWWURQW G¶DPpOLRUHU OD JHV WLRQ GH FHWWH HVSqFH /HWWUH G¶LQIRUPDWLRQ GX UpVHDX © 2QJXOpV VDXYDJHV ª Qƒ MDQYLHU 3DJH
 132. 132. /H SODQ QDWLRQDO GH PDvWULVH GX VDQJOLHU )UDQoRLV ./(,1 21)6
 133. 133. / H VDQJOLHU SRVVqGH WRXV DWRXWV ELRORJLTXHV SRXU VH GpYHORSSHU OHV / H SODQ QDWLRQDO HVW OH IUXLW G¶XQH FROODERUDWLRQ FRQVWUXFWLYH HQWUH WRXV UDSLGHPHQW GDQV WRXV OHV KDELWDWV GqV ORUV TXH FH GpYHORSSHPHQW HVW VRX RQVFLHQW GHV GLIILFXOWpV GH O¶H[HU FLFH OH 0((''0 D PLV HQ SODFH HQ OHV SDUWHQDLUHV PHQpH GDQV OD VpUpQL Wp PDOJUp O¶XUJHQFH 'HV GpEDWV HW KDLWp HW IDYRULVp SDU XQH RUJDQLVDWLRQ pFKDQJHV LO HVW UHVVRUWL TXH OHV GLIIL FQpJpWLTXH IpYULHU XQ JURXSH GH WUDYDLO FXOWpV GH OD JHVWLRQ GH FHWWH HVSqFH FKDUJp G¶pODERUHU OH SODQ QDWLRQDO TXL © H[SORVLYH ª QH VRQW SDV QRXYHOOHV HW (Q PRLQV GH YLQJW DQQpHV SURILWDQW D pWp HQYRp SRXU DSSOLFDWLRQ j WRXV DYDLHQW GpMj FRQGXLW j RUJDQLVHU XQ G¶XQH JHVWLRQ FRQVHUYDWULFH LO HVW OHV SUpIHWV GH )UDQFH GDQV OH FRXUDQW SUHPLHU FROORTXH j %HUJHUDF HQ DLQVL GHYHQX OH IRQG GH FKDVVH HVVHQ GH O¶pWp H JURXSH GH WUDYDLO FRPSR SXLV XQ VHFRQG j 5HLPV HQ WLHO HQ )UDQFH 7RXWHIRLV VD SURJUHV Vp G¶XQH WUHQWDLQH GH UHSUpVHQWDQWV VLRQ V¶DFFRPSDJQH GH GLIILFXOWpV GHV SDUWHQDLUHV FKDVVHXUV DJUL 'H QRPEUHXVHV SXEOLFDWLRQV WHFKQL FURLVVDQWHV j O¶pFKHOOH GX SDV Gp FXOWHXUV IRUHVWLHUV SURWHFWHXUV DG TXHV RQW DXVVL YX OH MRXU WHOOH TXH OD JkWV DJULFROHV FROOLVLRQV GpJUDGDWLRQ PLQLVWUDWLRQV
 134. 134. V¶HVW UpXQL j WURLV UHSUL EURFKXUH WHFKQLTXH GH O¶21)6 SDUXH GHV SURSULpWpV SULYpHV FRORQLVDWLRQ VHV VRXV O¶DQLPDWLRQ GHV VHUYLFHV HQ VXU OD © JHVWLRQ GX 6DQ GHV HVSDFHV XUEDQLVpV HW ULVTXHV VD FKDVVH GX PLQLVWqUH HQWUH IpYULHU HW JOLHU ª 0DLV LO D FODLUHPHQW pWp UDS QLWDLUHV TXL FUpHQW ORFDOHPHQW GHV PDL SHOp TXH VL OH VDQJOLHU SRVDLW SUREOq WHQVLRQV VpULHXVHV HQWUH OHV GLIIpUHQWV PHV GDQV OD TXDVL WRWDOLWp GHV GpSDU SDUWHQDLUHV WHPHQWV FHX[FL YDULDLHQW ODUJHPHQW G¶XQ VLWH j O¶DXWUH HW VXUWRXW pWDLHQW 0DLV OH VDQJOLHU FRQVWLWXH DXMRXUG¶KXL OH SOXV VRXYHQW ORFDOLVpV XQ pOpPHQW PDMHXU GH O¶HQYLURQQH PHQW VRFLRpFRQRPLTXH FQpJpWLTXH ,O Q¶ D GRQF SDV XQH UHFHWWH XQLTXH $XVVL TXDQG OH 0LQLVWUH G¶(WDW %25 SRXU UHYHQLU j XQH VpUpQLWp JpQpUDOL /22 PHW HQ SODFH XQ SODQ QDWLRQDO GH VpH PDLV ELHQ XQ HQVHPEOH GH VROX PDvWULVH GX VDQJOLHU O¶DIIDLUH IDLW WLRQV SRVVLEOHV TXH ERQ QRPEUH GH JUDQG EUXLW FDU XQH UHPLVH HQ FDXVH GpSDUWHPHQWV RQW G¶DLOOHXUV GpMj PLV PrPH SDUWLHOOH GH VD VLWXDWLRQ D GHV HQ °XYUH OH SOXV VRXYHQW j O¶LQVWLJD UpSHUFXVVLRQV GLUHFWHV HW LPPpGLDWHV WLRQ GHV )' HSHQGDQW LO HVW DXVVL VXU O¶RUJDQLVDWLRQ FQpJpWLTXH IUDQ DSSDUX TXH OHV DXWRULWpV DGPLQLVWUDWL oDLVH YHV YRLUH OHV )' PpFRQQDLVVHQW VRXYHQW OHV H[SpULHQFHV UpXVVLHV RX QRQ FRQGXLWHV SDU OHXUV FROOqJXHV '+DFNHO / H SODQ QDWLRQDO GH PDvWULVH GX VDQJOLHU HVW XQH © ERLWH j RXWLOV ª WHFKQLTXH HW DGPLQLVWUDWLYH ,O VH FRPSRVH GH ILFKHVDFWLRQ GHVWLQpHV j UDWLRQDOLVHU OD JHVWLRQ GH O¶HVSqFH HW j DLGHU DX UqJOHPHQW SULRUL WDLUH GHV GLIILFXOWpV ORFDOHV OHV SOXV FULDQWHV *UkFH j OD FROODERUDWLRQ HQ DPRQW G¶XQ UHSUpVHQWDQW GH O¶$1** GH OD )1 HW GH O¶21)6 GDQV OD SKDVH GµpODERUDWLRQ OH WUDYDLO D UDSLGHPHQW DYDQFp HW OHV GpEDWV HQ RQW pWp IDFLOLWp ORUV GH OD YDOLGDWLRQ SDU OH JURXSH GH WUDYDLO 8QH IRLV GH SOXV OHV LQIRUPDWLRQV UHFXHLOOLHV SDU OH UpVHDX RQJXOpV VDXYDJHV HW SDU OH VHUYLFH Gp JkWV GH OD )1 RQW FRQVWLWXp O¶HVVHQWLHO GHV EDVHV WHFKQLTXHV j FH GpEDW 3DJH /HWWUH G¶LQIRUPDWLRQ GX UpVHDX © 2QJXOpV VDXYDJHV ª Qƒ MDQYLHU
 135. 135. /H SODQ QDWLRQDO VDQJOLHU , O HVW j GURLW FRQVWDQW HW LO DSSDUWLHQW DX[ LQVWDQFHV GpSDUWHPHQWD OHV GH V¶DSSXHU VXU O¶HQVHPEOH GHV WH[WHV HQ YLJXHXU HSHQGDQW LO HVW DSSDUX TXH GHX[ VXMHWV DERUGpV GDQV OH SODQ QpFHVVLWDLHQW XQH UpIOH[LRQ SOXV DSSURIRQGLH 'HX[ SHWLWV JURXSHV GH WUDYDLO VHURQW GRQF SURFKDLQHPHQW PLV HQ SODFH VXU OD SUDWLTXH GH O¶DJUDLQDJH HW OD JHV WLRQ GX VDQJOLHU HQ PLOLHX[ XUEDQLVpV '+DFNHO , O LQFDUQH FODLUHPHQW OD YRORQWp GX JRXYHUQHPHQW GH VRUWLU GH FHWWH VLWXDWLRQ ,O UDSSHOOH WRXV OHV HQMHX[ SROLWL TXHV pFRQRPLTXHV HW VRFLDX[ GH OD FKDVVH GX VDQJOLHU $LQVL PDOJUp OHV GLIILFXOWpV UpHOOHV GH OD JHVWLRQ GX VDQ JOLHU LO HVW GH O¶LQWpUrW JpQpUDO HW GHV FKDVVHXUV HQ SDU WLFXOLHU GH UpXVVLU FH SODQ DILQ TXH FHWWH DFWLYLWp GH ORLVLU SHUGXUH GDQV XQ FDGUH DVVDLQL ¶HVW DYDQW WRXW SDU O¶DIIL FKDJH G¶XQH YRORQWp GH FKDQJHPHQW QDWLRQDO UpVXOWDW G¶XQ HQJDJHPHQW GH FKDFXQ GHV SDUWHQDLUHV GpSDUWH PHQWDX[ TXH FH SODQ HVW QRYDWHXU /¶REOLJDWLRQ GH UpVXO WDWV HVW DQQRQFpH HW O¶DYDQFHPHQW GHV WUDYDX[ VHUD VXLYL SDU OH JURXSH GH WUDYDLO /¶LQIRUPDWLRQ FLUFXOHUD HQWUH OHV GpSDUWHPHQWV SRXU IDLUH SURILWHU FKDFXQ GHV H[SpULHQ FHV FRQFOXDQWHV RX QRQ '*OX]LNL , O D pWp DGUHVVp ILQ MXLOOHW j WRXV OHV 3UpIHWV FKDUJpV GH FRRUGRQQHU VD PLVH HQ °XYUH GDQV OD FRQFHUWDWLRQ OD SOXV ODUJH 'DQV XQ SUHPLHU WHPSV LO OHXU HVW GHPDQGp G¶pWDEOLU XQ ELODQ SUpFLV GH OHXU VLWXDWLRQ HW GH SURSRVHU GHV VROXWLRQV SRXU UpJOHU OHV GLIILFXOWpV ORFDOLVpHV SUpVHQWHV HW pYLWHU O¶DSSDULWLRQ GH QRXYHOOHV 8Q SUHPLHU SRLQW VHUD pWDEOL j OD ILQ GH OD VDLVRQ GH FKDVVH HQ FRXUV ORUV G¶XQH UpXQLRQ GX JURXSH GH WUDYDLO 0DLV FRQVFLHQW GX FKDQJHPHQW GH PHQWDOLWp QpFHVVDLUH FH SODQ VH GRQQH GX WHPSV $LQVL OH 6FKpPD GpSDUWHPHQWDO GH JHVWLRQ FQpJpWLTXH RXWLO GH FHWWH UpIRUPH OD FDGHQFHUD DX UWKPH WULHQ QDO 0HHU /HWWUH G¶LQIRUPDWLRQ GX UpVHDX © 2QJXOpV VDXYDJHV ª Qƒ MDQYLHU 3DJH
 136. 136. /D SULVH HQ FRPSWH GHV GpJkWV VOYLFROHV 8Q GLVSRVLWLI OpJLVODWLI HW UpJOHPHQWDLUH QRXYHDX HW FRPSOH[H %HQRvW *8,%(57 )1
 137. 137. ' HSXLV GH WUqV QRPEUHXVHV DQQpHV OHV IRUHVWLHUV SXEOLFV PDLV VXUWRXW SULYpV VH © /RUVTXH O pTXLOLEUH VOYRFQpJpWLTXH HVW IRUWHPHQW SHUWXUEp VXU XQ WHU ULWRLUH IRUHVWLHU JpUp FRQIRUPpPHQW j O XQ GHV GRFXPHQWV GH JHVWLRQ YLVpV SODLJQHQW GHV GpJkWV GH JUDQG JLELHU 1RP j O DUWLFOH / GX FRGH IRUHVWLHU OH EpQpILFLDLUH GX GURLW GH FKDVVH TXL Q D EUHX[ VRQW FHX[ TXL UpFODPHQW G¶DLOOHXUV XQH SDV SUpOHYp OH QRPEUH PLQLPXP G DQLPDX[ OXL DDQW pWp DWWULEXp DX WLWUH LQGHPQLVDWLRQ j OD PDQLqUH GH FH TXL D pWp GX SODQ GH FKDVVH HVW WHQX GH YHUVHU DX SURSULpWDLUH TXL Q HVW SDV WLWXODL PLV HQ SODFH YRLFL DQV SRXU OHV GpJkWV UH GX GURLW GH FKDVVH RX TXL QH OH ORXH SDV HW TXL HQ IDLW OD GHPDQGH FLU DJULFROHV 5DUHV VRQW OHV FDV R OHV MXJHV RQW FRQVWDQFLpH GRQQp VDWLVIDFWLRQ j GHV SURSULpWDLUHV IRUHV VRLW OH PRQWDQW GH WRXW RX SDUWLH GHV GpSHQVHV GH SURWHFWLRQ LQGLVSHQVD WLHUV GDQV OD PHVXUH R OHV GLVSRVLWLRQV OpJD EOHV TX LO D HQJDJpHV SRXU DVVXUHU OD SpUHQQLWp GHV SHXSOHPHQWV OHV HW UpJOHPHQWDLUHV QH OH SUpYRDLHQW SDV VRLW VL OH SHXSOHPHQW IRUHVWLHU D pWp HQGRPPDJp GH IDoRQ VLJQLILFDWLYH HSHQGDQW GHSXLV OD ORL VXU OH 'pYHORSSH SDU XQH HVSqFH GH JUDQG JLELHU VRXPLVH j XQ SODQ GH FKDVVH XQH LQGHP PHQW GHV 7HUULWRLUHV 5XUDX[ GH IpYULHU QLWp IRUIDLWDLUH GRQW OH PRQWDQW j O KHFWDUH HVW IL[p SDU DUUrWp SUpIHFWRUDO OD VLWXDWLRQ D pYROXp (Q HIIHW OH OpJLVODWHXU SULV DSUqV DYLV GH OD FRPPLVVLRQ GpSDUWHPHQWDOH FRPSpWHQWH HQ PDWLqUH D GpVRUPDLV SUpYX TXH VRXV FHUWDLQHV GH FKDVVH HW GH IDXQH VDXYDJH GDQV OH UHVSHFW G XQ EDUqPH LQWHUPLQLVWp FRQGLWLRQV OH SURSULpWDLUH IRUHVWLHU YLFWLPH ULHO GpILQL FRQMRLQWHPHQW SDU OHV PLQLVWUHV FKDUJpV GH OD FKDVVH HW GH OD GH GpJkWV VOYLFROHV SRXUUDLW HQ REWHQLU IRUrW ª UpSDUDWLRQ GH OD SDUW GX GpWHQWHXU GX GURLW GH FKDVVH FRQFHUQp /¶DUWLFOH / GX RGH GH O (QYLURQQHPHQW SUpFLVH HQ HIIHW ( Q FRPSOpPHQW GH FH WH[WH OpJLVODWLI H[SUHVVLRQ GH OD YRORQWp GHV SDUOHPHQWDLUHV GH UpSRQGUH DX[ DWWHQWHV GHV IRUHV WLHUV OH OpJLVODWHXU DYDLW H[SOLFLWHPHQW SUpYX TXH GHV GLVSRVLWLRQV UpJOHPHQWDLUHV GH QDWXUH j HQ SUpFLVHU OD SRUWpH YLHQ GUDLHQW FRPSOpWHU OH GLVSRVLWLI HV WH[WHV UpJOHPHQWDLUHV RQW pWp SXEOLpV DYHF EHDXFRXS GH UHWDUG SDU OH *RXYHUQHPHQW ,O V¶DJLW G¶XQH SDUW GX GpFUHW Qƒ GX PDUV HW GH O¶DUUrWp LQWHUPLQLVWpULHO GX PDL 'pVRUPDLV WRXW O¶DUVHQDO OpJLVODWLI HW UpJOHPHQWDLUH HVW HQ SODFH SRXU TXH OD SULVH HQ FRPSWH GHV GpJkWV VOYLFROHV SXLVVH LQWHUYHQLU 4XH IDXWLO UHWHQLU GH FH GLVSRVLWLI /D SULVH HQ FRPSWH GHV GpJkWV VOYLFROHV HVW SRVVLEOH VRXV FHUWDLQHV FRQGLWLRQV VLPXOWDQpHV ,O IDXW XQ SURSULpWDLUH IRUHVWLHU TXL SRVVqGH XQH IRUrW JpUpH GXUDEOHPHQW DYHF GHV GRFXPHQWV GH JHVWLRQ DJUppV GRFXPHQW G¶DPpQDJHPHQW SODQ VLPSOH GH JHVWLRQ UqJOHPHQW WSH GH JHVWLRQ FRGH GH ERQQHV SUDWLTXHV VOYLFROHV
 138. 138. (7 ,O IDXW TXH FH SURSULpWDLUH QH WLUH DXFXQ UHYHQX GH OD FKDVVH /HV WH[WHV UpJOHPHQWDLUHV RQW G¶DLOOHXUV GpILQL TXH VHXOV OHV SURSULpWDLUHV GRQW OHV WHUUDLQV VRQW LQFOXV GDQV XQH $$ XQH $,$ RX OH EDQ FRPPXQDO HQ $OVDFH0RVHOOH VRQW pOLJLEOHV DX GLVSRVLWLI 7RXW SURSULpWDLUH IRUHVWLHU TXL Q¶HVW GRQF SDV GDQV FHV TXHOTXHV FDV QH SRXUUD SDV SUpWHQGUH REWHQLU XQH LQ GHPQLVDWLRQ SDU DSSOLFDWLRQ GH FHV GLVSRVLWLRQV (7 ,O IDXW TXH FH SURSULpWDLUH VRLW HQ PHVXUH GH SUpVHQWHU GHV GpJkWV VOYLFROHV VLJQLILFDWLIV RX GH SURXYHU O¶H[LVWHQFH G¶XQ Gp VpTXLOLEUH VOYRFQpJpWLTXH DYpUp (7 ,O IDXW TXH OH GpWHQWHXU GX GURLW GH FKDVVH HQ O¶RFFXUUHQFH O¶$$ O¶$,$ RX OH ORFDWDLUH GX EDQ FRPPXQDO HQ $OVDFH 0RVHOOH Q¶DLW SDV UpDOLVp OH PLQLPXP GX SODQ GH FKDVVH TXL OXL D pWp DWWULEXp (7 ,O IDXW HQILQ TXH OH SURSULpWDLUH IDVVH XQH GHPDQGH FLUFRQVWDQFLpH DXSUqV GX GpWHQWHXU GX GURLW GH FKDVVH FRQFHUQp 3DJH /HWWUH G¶LQIRUPDWLRQ GX UpVHDX © 2QJXOpV VDXYDJHV ª Qƒ MDQYLHU
 139. 139. 6 L WRXWHV FHV FRQGLWLRQV VRQW UpXQLHV VLPXOWDQpPHQW OH SURSULpWDLUH SHXW DORUV VROOLFLWHU GX GpWHQWHXU GX GURLW GH FKDVVH FRQFHUQp GHX[ RSWLRQV TXL VRQW H[FOXVLYHV O¶XQH GH O¶DXWUH VHORQ OD VLWXDWLRQ 62,7 SRXU REWHQLU OH UHPERXUVHPHQW WRWDO RX SDUWLHO TX¶LO D HQJDJp SRXU LQVWDOOHU GHV GLVSR VLWLIV GH SUpYHQWLRQ GqV ORUV TX¶LO H[LVWH XQ ULVTXH SRWHQWLHO GH GpJkWV VXU OH UHQRXYHOOHPHQW GHV SHXSOHPHQWV IRUHVWLHUV TX¶LO PHW HQ °XYUH /H UHPERXUVHPHQW SDUWLHO IL[p j OD PRLWLp GHV GpSHQVHV LQWHUYLHQW ORUVTXH OH SHXSOHPHQW j SURWpJHU HVW FRPSRVp G¶HVVHQFHV UpSXWpHV VHQVLEOHV DX[ GpJkWV GH JLELHU /D OLVWH GH FHV HVVHQFHV VHQVLEOHV VHUD DUUrWpH DX QLYHDX GH FKDTXH GpSDUWHPHQW SDU OH 3UpIHW 62,7 SRXU REWHQLU XQH LQGHPQLWp FRUUHVSRQGDQW DX[ VRPPHV SHUGXHV SDU VXLWH GH GpJkWV GH 6$ JLELHU VLJQLILFDWLIV VXU GHV SHXSOHPHQWV GpMj FRQVWLWXpV HW HQFRUH VHQVLEOHV DX[ GpJkWV /D UHVSRQVDELOLWp GX JUDQG JLELHU GDQV OHV DWWHLQWHV VXELHV GRLW rWUH GpPRQWUpH VDQV DPELJXwWp F HVWjGLUH TXH OD PDMRULWp DX VHQV VWULFW GX WHUPH
 140. 140. GHV WLJHV QRQ YLDEOHV F HVWjGLUH FHOOHV GRQW O¶DYHQLU HVW FRPSURPLV
 141. 141. O¶HVW GX IDLW GH O¶DFWLRQ GHV FHUYLGpV HWWH LQGHPQLWp GRQW O¶RE MHFWLI HVW GH GRQQHU DX SURSULpWDLUH OD FDSDFLWp ILQDQFLqUH j UHFRQVWLWXHU OHV SDUWLHV GH SHXSOH PHQW TXL RQW pWp GpWUXLWHV HVW RFWURpH HQ IRQFWLRQ G¶XQ EDUqPH j O¶KHFWDUH DUUrWp SDU FKD TXH 3UpIHW GH 'pSDUWHPHQW GDQV OH UHVSHFW GHV IRXUFKHWWHV TXL RQW pWp GpILQLHV SDU OHV 0LQLV WUHV FKDUJpV GH OD IRUrW HW GH OD FKDVVH DUUrWp GX PDL
 142. 142. /HV VXUIDFHV GRQW O¶DYHQLU VOYLFROH HVW FRQVLGpUp FRPPH FRPSURPLV VRQW pYDOXpHV SDU OH SURSULpWDLUH HW OH GpWHQWHXU GX GURLW GH FKDVVH FRQFHUQp j O¶LVVXH G¶XQH YLVLWH FRQWUDGLFWRLUH GH OD SDUFHOOH $ FHWWH RFFDVLRQ LO HVW WUqV YLYHPHQW FRQVHLOOp GH PDQLqUH j WURXYHU XQ DF FRUG GH PHWWUH HQ °XYUH OHV PpWKRGRORJLHV VSpFLILTXHV G¶pYDOXDWLRQ GHV GpJkWV VOYLFROHV TXL RQW pWp SURSRVpHV HW YDOLGpHV SDU OH HPDJUHI HQ UpSRQVH j XQH GHPDQGH RIILFLHOOH GX 0LQLVWqUH FKDUJp GH OD )RUrW H GLVSRVLWLI HVW SULQFLSDOHPHQW LQFLWDWLI FDU GqV ORUV TXH OH PLQLPXP GH SODQ GH FKDVVH HVW DWWHLQW SDU OH GpWHQWHXU GX GURLW GH FKDVVH SOXV DXFXQ ULVTXH ILQDQFLHU QH SqVH DORUV VXU OD VRFLpWp GH FKDVVH FRQFHUQpH 7 RXWHIRLV FHWWH SURFpGXUH OpJDOH HW UpJOHPHQWDLUH UHQYRLH VDQV OH GLUH OH GpEDW VXU OHV RPPLVVLRQV 'pSDUWHPHQWDOHV GH OD KDVVH HW GH OD )DXQH 6DXYDJH HW VXU OHV 3UpIHWV UHVSHFWLYHPHQW FKDUJpV G¶pPHWWUH XQ DYLV HW G¶DUUrWHU OHV SODQV GH FKDVVH HW QRWDPPHQW OHV TXRWDV PLQLPXP G¶DQLPDX[ j SUpOHYHU SDU WHUULWRLUH /HV DUJXPHQWV GH SDUW HW G¶DXWUHV GHYURQW GRQF V¶DIILQHU VXU OD EDVH QRWDPPHQW G¶REVHUYDWLRQV GH WHUUDLQV RX GH PLVH HQ °XYUH G¶LQGLFDWHXUV GH VXLYLV SHUWLQHQWV 6XU FH SRLQW SDUWLFXOLHU LO HVW IRUW SUREDEOH TXH OHV FRUUHVSRQGDQWV GX UpVHDX © 2QJXOpV 6DXYDJHV ª SRXUURQW rWUH OH FDV pFKpDQW PLV j FRQWULEXWLRQ 6$ /HWWUH G¶LQIRUPDWLRQ GX UpVHDX © 2QJXOpV VDXYDJHV ª Qƒ MDQYLHU 3DJH
 143. 143. 3 RXU DXWDQW OH GLVSRVLWLI DSSDUDvW FRPSOH[H HW QH UpSRQG SDV j ERQ QRPEUH GH TXHVWLRQV TXL QH PDQTXHURQW SDV GH VH SRVHU GDQV XQ DYHQLU SURFKH / HV FULWqUHV GH SULVH HQ FRPSWH GH FHV GpJkWV VOYLFROHV IRQW QRWDPPHQW UpIpUHQFH j O¶pTXLOLEUH VOYRFQpJpWLTXH TXL GRLW rWUH SHUWXUEp RPPHQW SHXWRQ OH PHWWUH HQ pYLGHQFH 'X SRLQW GH YXH GHV FKDVVHXUV TXL JqUHQW OHV SRSXODWLRQV GH FHUYL GpV VXU GHV pFKHOOHV UHODWLYHPHQW YDVWHV O¶H[LVWHQFH GH GpJkWV PrPH LPSRUWDQWV j O¶pFKHOOH G¶XQH SDUFHOOH RX G¶XQH SUR SULpWp QH VXIILW SDV j GpPRQWUHU TXH OD SRSXODWLRQ SUpVHQWH Q¶HVW SDV HQ DGpTXDWLRQ DYHF OD FDSDFLWp G¶DFFXHLO GX PLOLHX $ O¶pYLGHQFH OHV SURSULpWDLUHV IRUHVWLHUV VHURQW SOXW{W WHQWpV GH UDLVRQQHU j O¶pFKHOOH GH OHXU SURSULpWp ¶HVW GRQF SUREDEOHPHQW XQ VXMHW VXU OHTXHO O¶DFFRUG GHV GHX[ SDUWLHV QH VHUD SDV IDFLOH j REWHQLU 1 XOOH SDUW GDQV OHV WH[WHV LO HVW FODLUHPHQW IDLW UpIpUHQFH j O¶DQFLHQQHWp GHV GpJkWV RX GHV GLVSRVLWLIV GH SUpYHQWLRQ VXV FHSWLEOHV G¶rWUH SULV HQ FRPSWH 6¶LOV VRQW DQWpULHXUV j OD QRQ UpDOLVDWLRQ GX PLQLPXP GH SODQ GH FKDVVH LOV QH VRQW GH IDLW SDV LPSXWDEOHV j XQH pYHQWXHOOH © IDXWH ª GH O¶$$ RX GX ORFDWDLUH GX EDQ FRPPXQDO 3RXU DXWDQW LO HVW HQ JpQpUDO IUp TXHQW TXH OHV GpJkWV VOYLFROHV GHYLHQQHQW LPSRUWDQWV DX ILO GX WHPSV SDU VXLWH G¶DWWHLQWHV UpSpWLWLYHV HW VRXYHQW FXPXODWL YHV / HV WH[WHV Q¶DDQW SDV SUpYX G¶LQVWDQFHV G¶DUELWUDJH HQWUH OH SURSULpWDLUH IRUHVWLHU © YLFWLPH ª HW OH GpWHQWHXU GX GURLW GH FKDVVH GRQW OD UHVSRQVDELOLWp ILQDQFLqUH VHUD UHFKHUFKpH LO HVW SUREDEOH TXH EHDXFRXS GH GRVVLHUV Q¶DDQW SDV DERXWL j XQ DFFRUG GH JUp j JUp VH WHUPLQHURQW VXU OHV EXUHDX[ GHV MXJHV 3 0DW]NH / HV SUHPLHUV GRVVLHUV TXL VHURQW VXVFHSWLEOHV G¶DSSDUDvWUH GHSXLV TXH OH GLVSRVLWLI YLHQW G¶rWUH DFKHYp VHURQW GRQF SDUWLFX OLqUHPHQW LPSRUWDQWV /HV VROXWLRQV TXL VHURQW WURXYpHV WDQW j O¶DPLDEOH TX¶DX SODQ MXGLFLDLUH GH PrPH TXH OHV pYHQWXHOOHV LQWHUURJDWLRQV TX¶LOV VXVFLWHURQW FRQGLWLRQQHURQW FHUWDLQHPHQW EHDXFRXS G¶DXWUHV IXWXUV GRVVLHUV ,O HVW j FH VWDGH XWLOH GH UDSSHOHU TXH OHV HQMHX[ ILQDQFLHUV SRXUURQW rWUH WUqV LPSRUWDQWV HV TXHOTXHV FKLIIUHV VXIILVHQW j V¶HQ FRQYDLQFUH § $$ HQ )UDQFH GRQF SRWHQWLHOOHPHQW FRQFHUQpHV %DUqPH GH O¶LQGHPQLWp IRUIDLWDLUH j O¶KHFWDUH FRPSULV HQWUH HW ¼KD VHORQ OHV PRGDOLWpV HW OHV HVVHQFHV
 144. 144. )RXUFKHWWH GH FR€W GHV GpSHQVHV GH SUpYHQWLRQ FRPSULVHV HQWUH HW ¼KD VHORQ OHV PRGDOLWpV ± LQGLYLGXHO OHV RX JOREDOHV ± HW OHV HVSqFHV VXVFHSWLEOHV GH FRPPHWWUH GHV GpJkWV ± FHUI RX FKHYUHXLO
 145. 145. ' pVRUPDLV QRXV VRPPHV GRQF WRXV j O¶DXEH G¶XQ QRXYHDX FKDQWLHU TXL j Q¶HQ SDV GRXWHU PRELOLVHUD EHDXFRXS G¶pQHUJLH /D FRRUGLQDWLRQ j WRXV OHV QLYHDX[ PDvWUH PRW GHV UpVHDX[ GHYLHQGUD DORUV HVVHQWLHOOH 3DJH /HWWUH G¶LQIRUPDWLRQ GX UpVHDX © 2QJXOpV VDXYDJHV ª Qƒ MDQYLHU
 146. 146. /HV FROOLVLRQV YpKLFXOHV RQJXOpV VDXYDJHV KULVWLQH 6$,17$1'5,(8; 21)6
 147. 147. 8QH WUHQWDLQH GH SHUVRQQHV SHUGHQW OD YLH FKDTXH DQQpH GHV VXLWHV G¶XQH FROOLVLRQV DYHF XQ JUDQG 8Q FRQVWDW RQJXOp /H FR€W GHV FROOLVLRQV D pWp HVWLPp HQ j SUqV GH PLOOLRQV G¶HXURV VRLW IRLV SOXV TXH OH PRQWDQW GHV GpJkWV DJULFROHV IUDLV GH GRVVLHUV HW PHVXUHV GH SUpYHQWLRQ LQFOXV
 148. 148. $YHF O¶DXJPHQWDWLRQ GHV SRSXODWLRQV G¶RQJXOpV HW GX WUDILF URXWLHU OH SKpQRPqQH HVW HQ SOHLQ HVVRU /H )*$2 'HSXLV OH )RQGV GH *DUDQWLH LQGHPQLVH OHV GRPPDJHV VXUYHQXV ORUV G¶DFFLGHQWV GH OD FLUFXODWLRQ FDXVpV SDU GHV FROOL VLRQV DYHF OHV DQLPDX[ GRPHVWLTXHV DSSDUWHQDQW j GHV SURSULpWDLUHV QRQ DVVXUpV RX LQFRQQXV HWWH PLVVLRQ D pWp pODUJLH SDU OD ORL GX HU DR€W DX[ GpJkWV PDWpULHOV HW FRUSRUHOV FDXVpV SDU OHV FROOLVLRQV DYHF OD IDXQH VDXYDJH 'HSXLV OH HU MXLQ O¶DEDWWHPHQW GH HXURV UHWHQX VXU FKDTXH GRPPDJH PDWpULHO D pWp VXSSULPp HQ DSSOLFDWLRQ GH OD qPH GLUHFWLYH HXURSpHQQH VXU O¶DVVXUDQFH DXWRPRELOH 'pVRUPDLV SRXU OHV DFFLGHQWV VXUYHQXV GHSXLV FHWWH GDWH OH )RQGV GH *DUDQWLH SUHQG HQ FKDUJH GqV OH SUHPLHU HXUR OHV GRPPDJHV PDWpULHOV FH TXL SHUPHW HQWUH DXWUHV GH UHPERXUVHU DX[ DVVX UpV © WRXV ULVTXHV ª OD IUDQFKLVH FRQWUDFWXHOOH HQ FDV GH VLQLVWUH HWWH GHUQLqUH PHVXUH D HX GHV FRQVpTXHQFHV VLJQLILFDWLYHV VXU OH QRPEUH GH GRVVLHUV RXYHUWV DX WLWUH GHV FROOLVLRQV DYHF OD IDXQH VDXYDJH SDU OH )RQGV GH *DUDQWLH FROOLVLRQV FHUI FKHYUHXLO HW VDQJOLHU RQW pWp HQUHJLVWUpHV SDU OH )*$2 HQ /HV IDFWHXUV IDYRULVDQW OHV FROOLVLRQV /HV IRUWHV GHQVLWpV G¶DQLPDX[ DLQVL TXH OHV IRUWHV GHQVLWpV KXPDL QHV VRQW FRUUpOpHV j XQ QRPEUH LPSRUWDQW GH FROOLVLRQV 3RXU FKD FXQH GHV HVSqFHV FHUI FKHYUHXLO RX VDQJOLHU OHV FROOLVLRQV VRQW SOXV IUpTXHQWHV GDQV FHUWDLQHV VLWXDWLRQV HUI 5pVXOWDWV LVVXV G¶XQH pWXGH UpDOLVpH VXU GpSDUWHPHQWV 6XU OHV YRLHV ORFDOHV HQ GpSDUWHPHQWV PRQWDJQDUGV 'DQV OHV UpJLRQV DYHF GHV PDVVLIV IRUHVWLHUV HW GHV ]RQHV XUEDLQHV PRUFHOpV 'DQV OHV ]RQHV j WUDILF URXWLHU IDLEOH j PRGpUp 6DQJOLHU KHYUHXLO 'DQV OHV ]RQHV j IRUWH GHQVLWp G¶DXWR 'DQV OHV ]RQHV j IRUWHV GHQVLWpV G¶DXWR URXWHV HW GH YRLHV UDSLGHV URXWHV HW GH YRLHV UDSLGHV 'DQV OHV ]RQHV IRUHVWLqUHV PRUFHOpHV 'DQV OHV ]RQHV j VXUIDFHV XUEDLQHV HW SDU O¶DJULFXOWXUH LQGXVWULHOOHV LPSRUWDQWHV /D SDUW GX VDQJOLHU GDQV OHV FROOLVLRQV HVW SDVVpH GH HQ j SUqV GH OD PRLWLp HQ 'HV VROXWLRQV *pUHU OHV SRSXODWLRQV HW PDvWULVHU OHV HIIHFWLIV (PSrFKHU OHV DQLPDX[ GH SpQpWUHU VXU OD FKDXVVpH O{WXUHV VXU YRLHV UDSLGHV HW SDVVDJHV IDXQHV HIILFDFHV JHVWLRQ GHV ERUGV GH URXWHV SRXU OHV UHQGUH PRLQV DWWUDFWLIV
 149. 149. 3UpYHQLU OHV DXWRPRELOLVWHV HW OLPLWHU OD YLWHVVH /HV VVWqPHV SRXU pYLWHU OHV FROOLVLRQV DYHF OD JUDQGH IDXQH QH VRQW JpQpUDOHPHQW SDV HIILFDFHV UpSXOVLIV XOWUD VRQV UpIOHFWHXUV HWF
 150. 150. /HWWUH G¶LQIRUPDWLRQ GX UpVHDX © 2QJXOpV VDXYDJHV ª Qƒ MDQYLHU 3DJH
 151. 151. /D VDLVLH GHV FDUQHWV GH EDWWXHV VDQJOLHUV HW GHV FRQVWDWV GH WLU FHUIV FKHYUHXLOV HW PRXIORQV SDU LQWHUQHW XQH LQQRYDWLRQ SURSRVpH SDU OD )pGpUDWLRQ 'pSDUWHPHQWDOH GHV KDVVHXUV GH O·+(5$8/7 2OLYLHU 0(/$ )'
 152. 152. / RUV GX FROORTXH VDQJOLHU GH 5HLPV HQ PDUV M¶DL HX O¶RFFDVLRQ GH SUpVHQWHU OH WUDYDLO TXH QRXV DYLRQV GpEXWp FRQFHUQDQW OD VDLVLH YLD LQWHU QHW GHV FDUQHWV GH EDWWXHV VDQJOLHUV HOD IDLW DXMRXUG¶KXL DQV TXH FH VHUYLFH HVW SURSRVp DX[ pTXLSHV GH FKDVVH DX VDQJOLHU HW QRXV O¶DYRQV pODUJL GHSXLV O¶DQQpH GHUQLqUH DX SODQ GH FKDVVH DYHF OD SRVVLELOLWp GH VDLVLU YLD LQWHUQHW OHV FRQVWDWV GH WLU GHV HVSqFHV FHUIV FKHYUHXLOV HW PRXIORQV 9RLFL HQ TXHOTXHV OLJQHV XQH SUpVHQWDWLRQ GX VVWqPH /D VDLVLH GX FDUQHW GH EDWWXH VDQJOLHU VXU ZZZFDUQHWVGHEDWWXHVIU / H FDUQHW GH EDWWXH HVW REOLJDWRLUH SRXU FKDVVHU OH VDQJOLHU HQ EDWWXH ,O HVW GLVWULEXp SDU OD )pGpUDWLRQ j FKDTXH pTXLSH FDUQHWV GLVWULEXpV ORUV GH OD VDL VRQ
 153. 153. HW GRLW rWUH UHWRXUQp GqV OD IHUPHWXUH 'HSXLV VD FUpDWLRQ HQ OHV GRQQpHV LVVXHV GHV FDUQHWV GH EDWWXH GDWH QRP EUH GH FKDVVHXUV SRLGV VH[H GHV DQLPDX[ SUpOHYpV «
 154. 154. RQW WRXMRXUV IDLW O¶REMHW G¶XQH VDLVLH HW G¶XQ WUDLWHPHQW LQIRUPDWLTXH H WUDYDLO UpDOLVp GH j SDU OH ODERUDWRLUH GH O¶,5*0 0 9$//(7 ,15$ 728/286(
 155. 155. HVW GHSXLV DVVXUp SDU OH VHUYLFH WHFKQLTXH GH OD )pGpUDWLRQ j SDUWLU G¶XQ ORJLFLHO GpYHORSSp HQ LQWHUQH SDU OD VRFLpWp $062)7 RPPH GDQV GH QRPEUHXVHV )pGpUDWLRQV QRXV DYRQV FKHUFKp j DOOpJHU OD FKDUJH GH WUDYDLO TXH FRQVWLWXH OD VDLVLH GHV GRQQpHV FKDUJH GH WUDYDLO FURLVVDQWH DYHF O¶DXJPHQWDWLRQ GHV SUpOqYHPHQWV ¶HVW HQ UHFHYDQW GHV ELODQV LQIRUPDWLTXHV SHUVRQQDOLVpV DQQH[pV DX[ FDUQHWV GH EDWWXHV GH FHUWDLQHV pTXLSHV TXH O¶LGpH GH IDLUH VDLVLU OHV FDUQHWV GH EDWWXH GLUHF WHPHQW SDU OHV FKDVVHXUV D JHUPp 3RXU OD )pGpUDWLRQ LO D pWp QpFHVVDLUH GH GpYHORSSHU XQH LQWHUIDFH :HE OD SDUWLH H[SORLWDWLRQ HW WUDLWHPHQW GHV GRQQpHV pWDQW GpMj RSpUDWLRQQHOOH / RUV GH OD VDLVRQ QRXV DYRQV WHVWp OH VVWqPH DYHF GHV pTXLSHV YRORQWDLUHV 6SRQWDQpPHQW pTXLSHV VXU
 156. 156. RQW DFFHSWp GH UHOHYHU OH GpIL 'qV OD GHX[LqPH VDLVRQ FH VHUYLFH D pWp SURSRVp j O¶HQVHPEOH GX Gp SDUWHPHQW DYHF XQH DGKpVLRQ GH GHV pTXLSHV 3XLV OD WURL VLqPH DQQpH HW HQILQ FHWWH VDLVRQ GHV pTXLSHV UpDOLVHQW OD VDLVLH GH OHXU FDUQHW YLD LQWHUQHW FH TXL UHSUpVHQWH HQYLURQ GX SUpOqYHPHQW GpSDUWHPHQWDO 3DJH /HWWUH G¶LQIRUPDWLRQ GX UpVHDX © 2QJXOpV VDXYDJHV ª Qƒ MDQYLHU
 157. 157. ( Q SUDWLTXH OD SURFpGXUH G¶LQVFULSWLRQ G¶XQH pTXLSH HVW OD VXLYDQWH 3 RXU OD )pGpUDWLRQ OH JDLQ HQ WHPSV GH VDLVLH HVW pYL GHQW PrPH VL XQ UDSLGH FRQWU{OH DSUqV UpFHSWLRQ GX FDUQHW V¶LPSRVH PDLV OD YpULWDEOH LQQRYDWLRQ HVW O¶DFFqV DX[ WD HQUHJLVWUHPHQW DXSUqV GH OD )pGpUDWLRQ GX FRUUHVSRQ EOHDX[ GH FKDVVH HQ WHPSV UpHO j O¶pFKHOOH GH O¶pTXLSH GH OD FRPPXQH GH O¶XQLWp GH JHVWLRQ RX GX GpSDUWHPHQW GDQW © LQWHUQHW ª SHUVRQQH TXL DVVXUH OD VDLVLH LQWHUQHW GX FDUQHW SRXU O¶pTXLSH $SUqV DQQpHV GH IRQFWLRQQHPHQW FH VHUYLFH UHQFRQWUH XQ YUDL VXFFqV DXSUqV GHV FKDVVHXUV HQ SDUWLFXOLHU JUkFH j OD YpULILFDWLRQV GHV SDUDPqWUHV SURSUHV j O¶pTXLSH WHUULWRL VLPSOLFLWp G¶XWLOLVDWLRQ GX ORJLFLHO HW VXUWRXW j OD PLVH j GLV UH OLVWH GHV OLHX[ GLWV FRRUGRQQpHV « SRVLWLRQ j FKDTXH pTXLSH GH VHV SURSUHV GRQQpHV KLVWRULTXH GHSXLV GRQQpHV DFWXDOLVpHV DX IXU HW j PHVXUH GHV VDLVLHV«
 158. 158. DYHF GH QRPEUHXVHV SRVVLELOLWpV DIIHFWLRQ G¶XQ ORJLQ HW G¶XQ PRW GH SDVVH LQGLYLGXHOV G¶LPSUHVVLRQ GH GRFXPHQWV SHUVRQQDOLVpV PLVH HQ OLJQH HW GpEXW SRVVLEOH GH OD VDLVLH VXU OH VLWH 3OXVLHXUV SURMHWV GH GpYHORSSHPHQW HQ SDUWLFXOLHU GHV DQD ZZZFDUQHWVGHEDWWXHVIU OVHV FDUWRJUDSKLTXHV VRQW j O¶pWXGH SRXU pWRIIHU O¶H[SORL WDWLRQ GHV GRQQpHV HW DFFURvWUH OH UHWRXU GH O¶LQIRUPDWLRQ /D VDLVLH SDU LQWHUQHW QH VH VXEVWLWXH SDV j OD WHQXH GX FDU YHUV OHV pTXLSHV QHW VXU OH WHUUDLQ FDUQHW TXL GRLW rWUH FRPSOpWp ORUV GH FKD TXH MRXU GH FKDVVH HW UHWRXUQp j OD )pGpUDWLRQ GqV OD IHUPH WXUH 1RXV GHPDQGRQV TXH OD VDLVLH GX FDUQHW VRLW UpDOLVpH GDQV XQ GpODL PD[LPXP GH MRXUV OD FKDVVH GX VDQJOLHU HVW RXYHUWH MRXUV SDU VHPDLQH
 159. 159. PDLV HQ SUDWLTXH OHV VDLVLHV VRQW UpDOLVpHV WRXWHV OHV VHPDLQHV 3RXU OH ERQ IRQFWLRQQHPHQW GX VVWqPH LO HVW LPSRUWDQW GH YpULILHU UpJXOLqUHPHQW VL OD VDLVLH GHV GRQQpHV HVW j MRXU HW G¶HQWUHWHQLU OH UpVHDX GH FRUUHVSRQGDQWV © LQWHUQHW ª HQYLURQ GHV FRUUHVSRQGDQWV QH UpDOLVHQW SDV OD VDLVLH SUpYXH HVVHQWLHOOHPHQW SRXU GHV UDLVRQV WHFKQL TXHV SUREOqPHV GH PDWpULHOV GpELW LQWHUQHW IRXUQLVVHXUV G¶DFFqV
 160. 160. /D VDLVLH GHV FRQVWDWV GH WLU GDQV OH FDGUH GX SODQ GH FKDVVH VXU ZZZFRQVWDWVGHWLUIU 6 XLWH j OD UpXVVLWH GH OD VDLVLH GX FDUQHW GH EDWWXH YLD LQWHUQHW OD )pGpUDWLRQ D GpYHORSSp FHWWH VDLVRQ OD VDLVLH 3 GHV FRQVWDWV GH WLU /H SURFpGp HVW LGHQWLTXH j OD VDLVLH GHV FDUQHWV GH EDWWXH RXU OHV FKDVVHXUV OD VDLVLH SDU LQWHUQHW OHXU pYLWH OH DYHF DWWULEXWLRQ G¶XQ ORJLQ HW G¶XQ PRW GH SDVVH SDU WHUUL UHQYRL GX FRQVWDW GH WLU SDSLHU ,OV RQW pJDOHPHQW DFFqV WRLUH DX[ GRQQpHV GH OHXU WHUULWRLUH KLVWRULTXH DQDOVH GX /¶HQUHJLVWUHPHQW GHV FRQVWDWV GH WLU VH IDLW j SDUWLU GHV WDEOHDX LPSUHVVLRQ GHV UpVXOWDWV«
 161. 161. QXPpURV GH EUDFHOHWV 3RXU OD GHX[LqPH VDLVRQ GH FKDVVH FH TXL UHSUpVHQWH GHV DWWULEXWDLUHV GH SODQ GHV DWWULEXWLRQV UpDOL 3 RXU OD )pGpUDWLRQ JDLQ GH WHPSV ORUV GHV VDLVLHV GHV ELODQV HW DFFqV HQ WHPSV UpHO DX[ UpDOLVDWLRQV SDU WHUULWRL VHQW OD VDLVLH YLD LQWHUQHW UH SDU FRPPXQH XQLWp GH JHVWLRQ HW GpSDUWHPHQW / H GpYHORSSHPHQW G¶LQWHUQHW HW GHV QRXYHOOHV WHFKQRORJLHV RXYUH GHV SHUVSHFWLYHV WUqV LQWpUHVVDQWHV SRXU OHV )pGpUDWLRQV HQ WHUPHV G¶DFFqV DX[ GRQQpHV GH FKDVVH G¶DQDOVHV HW GH UHWRXU GH O¶LQIRUPDWLRQ YHUV QRV DGKp UHQWV /HWWUH G¶LQIRUPDWLRQ GX UpVHDX © 2QJXOpV VDXYDJHV ª Qƒ MDQYLHU 3DJH
 162. 162. 8Q UpVHDX GpSDUWHPHQWDO VXU OD PRUWDOLWp H[WUD FQpJpWLTXH GDQV OH -XUD 0LFKDsO 0$5,//,(5 )'
 163. 163. /H UpVHDX / HV VHSW HVSqFHV FROOHFWpHV VRQW EODLUHDX FHUI FKDPRLV FKHYUHXLO OLq % LHQ HQWHQGX OD FROOHFWH Q¶HVW SDV H[KDXVWLYH PDLV GHX[ SRLQWV VRQW j YUH UHQDUG HW VDQJOLHU /¶ REMHFWLI HVW VRXOLJQHU ' HSXLV VHSWHPEUH SDUWH QDLUHV VRQW VLJQDWDLUHV G¶XQH FRQYHQ G¶pWHQGUH j G¶DXWUHV HVSqFHV FRPPH OHV PXVWpOLGpV 3UHPLqUHPHQW OHV GRQQpHV DSSRUWHQW XQ PLQLPXP G¶LQIRUPDWLRQV VXU OD PRU WDOLWp TXL Q¶pWDLW SDV FRQQXH DXSDUD WLRQ YLVDQW j KDUPRQLVHU OD FROOHFWH GHV 8Q WHVW HVW PHQp SRXU YpULILHU OD TXDOL YDQW
 164. 164. LQIRUPDWLRQV SDU OH ELDLV G¶XQH ILFKH Wp GHV GRQQpHV UHFXHLOOLHV QRWDPPHQW 'HX[LqPHPHQW FHV GRQQpHV FRPPH © WSH ª HW G¶REWHQLU XQH EDVH GH GRQ HQ WHUPHV G¶LGHQWLILFDWLRQ G¶HVSqFHV OHV FROOLVLRQV
 165. 165. VRQW GHV pOpPHQWV j QpHV FRPPXQHV VXU OD PRUWDOLWp H[WUD SUHQGUH HQ FRPSWH GDQV O¶pODERUDWLRQ FQpJpWLTXH GX GpSDUWHPHQW GX -XUD /D )'- SLORWH FH UpVHDX HW XQ ELODQ GX SODQ GH FKDVVH DQQXHO HVW UHQGX DX FRPLWp GH SLORWDJH /HV REMHFWLIV GH FH SURMHW VRQW GH GX UpVHDX FRQVROLGHU XQ PD[LPXP G¶LQIRUPDWLRQV VXU OHV WKqPHV SULQFLSDX[ GH O¶pWXGH FROOLVLRQ VXLYL VDQLWDLUH HW HIIHW GX PDFKLQLVPH DJULFROH
 166. 166. G¶pODERUHU XQ SURWRFROH H[SpULPHQWDO HW GH PHWWUH HQ °XYUH XQ SODQ G¶DFWLRQV FRUUHFWLYHV YLVDQW j OLPLWHU OHV HIIHWV GH VHV SDUD PqWUHV VXU OHV SRSXODWLRQV DQLPDOHV HQ FROODERUDWLRQ DYHF O¶HQVHPEOH GHV PHPEUHV GX FRPLWp GH SLORWDJH /HV DFWLRQV /¶XWLOLVDWLRQ GX SDQQHDX LQIR YLWHVVH VXU GHV VLWHV j FROOLVLRQV /D SDUWLFLSDWLRQ DX JURXSH GH WUDYDLO /D SDUWLH FRPPXQLFDWLRQ HVW LPSRUWDQ UpJLRQDO VXU OD WUDPH YHUWH. WH SRXU QRWUH GpSDUWHPHQW UXUDO TXL HVW ERLVp j SOXV GH FH TXL LPSOL TXH XQ ULVTXH GH FROOLVLRQ VXU O¶HQVHP EOH GX GpSDUWHPHQW
 167. 167. HW RX SOXV GH /HV DUWLFOHV GDQV OD SUHVVH pFULWH HW OD FROOLVLRQV SDU MRXU DYHF OHV HVSqFHV UDGLR SRXU LQIRUPHU OHV XVDJHUV FXPXOpV
 168. 168. VRQW HQUHJLVWUpHV /D PLVH HQ SODFH HQ SDUWHQDULDW DYHF OH FRQVHLO JpQpUDO GH SDQQHDX[ $%. 3DJH /HWWUH G¶LQIRUPDWLRQ GX UpVHDX © 2QJXOpV VDXYDJHV ª Qƒ MDQYLHU
 169. 169. /HV UpVXOWDWV $ X QLYHDX GHV UpVXOWDWV REWHQXV ORUV GH OD GHUQLqUH VDL VRQ FH VRQW FDV GH PRUWDOLWp GRQW FKH YUHXLOV EODLUHDX[ VDQJOLHUV UHQDUGV OLq YUHV FKDPRLV HW FHUIV /HV WURLV TXDUW GH FHV FDV UH FHQVpV VRQW OLpV j GHV FROOLVLRQV DXWRPRELOHV 30DW]NH /HV SDUWLFLSDQWV Association départementale des chasseurs de grand gibier, Association des lieutenants de louveterie Association départementale des gardes-chasse particuliers du Jura, Athénas, Chambre d'agriculture Conseil général du jura, Direction départementale de l'équipement et de l’agriculture du jura Direction interdépartementale des routes Est, Fédération départementale des chasseurs du jura Fédération départementale de pêche et de pisciculture du Jura, Groupement de gendarmerie Jura nature environnement, Laboratoire départemental d'analyse du jura, Office national des forêts Office national de la chasse et de la faune sauvage, Office national de l'eau et des milieux aquatiques Autoroutes paris/rhin/rhône, Union nationale pour l'utilisation de chien de rouge /HV EUqYHV 8Q GRFXPHQW D pWp pGLWp SRXU H[SOLTXHU HW LQIRUPHU VXU OHV FDXVHV GH PRUWDOLWp GH OD IDXQH VDXYDJH VXU OHV SpULRGHV HW OHV KRUDL UHV j ULVTXH SRXU OHV DXWRPRELOLVWHV QRWDP PHQW HW VXU OD FRQGXLWH j WHQLU HQ FDV GH GpFRXYHUWH RX G¶DFFLGHQW 'LVSRQLEOH j OD )'- VXU GHPDQGH 0RUWDOLWp /H EUDPH VH WHUPLQH GDQV OHV EDUEHOpV« 7ULVWH GpFRXYHUWH GDQV OH +DXW -XUD VXU OD FRPPXQH GH /DMRX[ HQ VHSWHPEUH RX GHX[ FHUIV DGXOWHV RQW pWp UHWURXYpV PRUWV HQ SOHLQH SpULRGH GH EUDPH XQ ILO EDU EHOp HPPrODQW OHV ERLV GHV GHX[ DQLPDX[ MXVTX¶j OD PRUW« /¶LQIRUPDWLRQ D pWp FRQVROLGpH GDQV OH VXLYL IUDQFR VXLVVH ,QWHUUHJ GX FHUI VXU OH PDVVLI MXUDVVLHQ $FFD /DMRX[ /HWWUH G¶LQIRUPDWLRQ GX UpVHDX © 2QJXOpV VDXYDJHV ª Qƒ MDQYLHU 3DJH
 170. 170. /H SDUDVLWLVPH FKH] OHV HUYLGDH 4XL VH FDFKH GHUULqUH OHV © 6WURQJOHV ª +XEHUW )(57e JE2533 -USC Afssa « VECPAR ») KXEHUWIHUWH#XQLYUHLPVIU / ¶KHOPLQWKRIDXQH HQVHPEOH GHV YHUV SDUDVLWHV SODWV RX URQGV
 171. 171. GHV UXPL 0 DLV TX¶HQ HVWLO DYHF OH FHUI HW OH FKHYUHXLO 6L SHQGDQW ORQJWHPSV VHXOHV / H WHUPH GH VWURQJOHV DX VHQV ODU JH
 172. 172. HQJOREH O¶HQVHPEOH GHV YHUV URQGV QDQWV VDXYDJHV D pWp WUqV RX WURS
 173. 173. TXHOTXHV HVSqFHV XELTXLVWHV pWDLHQW SDUDVLWHV LQIpRGpV DX WUDFWXV GLJHVWLI HW VRXYHQW FRQVLGpUpH FRPPH LGHQWLTXH j SDUWDJpHV DYHF OHV UXPLQDQWV GRPHVWL j VHV DQQH[HV SRXPRQV IRLH
 174. 174. KH] FHOOH UHQFRQWUpH FKH] OHV UXPLQDQWV TXHV GHV GRQQpHV UpFHQWHV IRQW pWDW OHV RQJXOpV GRPHVWLTXHV RX VDXYDJHV
 175. 175. GRPHVWLTXHV DXVVL LO Q¶HVW SDV UDUH G¶DFTXLVLWLRQV VXSSOpPHQWDLUHV GH SDUD O¶HVVHQWLHO GHV HVSqFHV D SRXU KDELWDW j GDQV OD OLWWpUDWXUH GH YXOJDULVDWLRQ VLWHV LQIpRGpV SULPLWLYHPHQW DX[ DQL O¶pWDW DGXOWH OH WXEH GLJHVWLI RX OHV SRX PDLV DXVVL VFLHQWLILTXH
 176. 176. GH UHOHYHU OD PDX[ GRPHVWLTXHV HW YLFH YHUVD FH PRQV WURQFV EURQFKLTXHV HW SDUHQFK PHQWLRQ G¶HVSqFHV LQIpRGpHV DX[ ER SKpQRPqQH HVW FHUWDLQHPHQW OLp j O¶H[ PH
 177. 177. HW j FKDTXH FRPSDUWLPHQW FRUUHV YLQV RYLQV RX FDSULQV FKH] OHV HUYL SDQVLRQ GHV SRSXODWLRQV DXGHOj GX SRQG XQH QLFKH pFRORJLTXH SRXU XQH GDH (Q IDLW RQ V¶DSHUoRLW FKH] OHV UXPL PLOLHX IRUHVWLHU HFL QH GRLW SDV HVSqFH GRQQpH /HV HVSqFHV UHFRQQXHV QDQWV VDXYDJHV TXH OD FRPSRVLWLRQ GH FRQGXLUH VVWpPDWLTXHPHQW DX UDFFRXU FRPPH © 6WURQJOHV GLJHVWLIV ª DSSDU OHXU KHOPLQWKRIDXQH HVW pWUDQJHPHQW FL VXLYDQW © FH VRQW OHV FHUYLGpV TXL WLHQQHQW j GLIIpUHQWV JHQUHV DLOOHWWH OLpH j OHXU SRVLWLRQ VVWpPDWLTXH DX VHLQ PDLQWLHQQHQW HW DPSOLILHQW OH SDUDVLWLV 2VWHUWDJLD 6SLFXORSWHUDJLD +DHPRQ GHV $UWLRGDFWOD HW HQ SDUWLFXOLHU OHXU PH GHV DQLPDX[ GH UHQWH ª FKXV 7ULFKRVWURQJOXV LQWHVWLQ JUrOH DSSDUWHQDQFH VRLW DX[ %RYLGDH VRLW DX[ 7ULFKRVWURQJOXV RRSHULD %XQRVWR HUYLGDH PXP FDHFXP 2HVRSKDJRVWRPXP FRORQ KDEHUWLD
 178. 178. 6XU OHV GRQQpHV ELEOLRJUDSKLTXHV OHV %RYLGDH VDXYDJHV KDPRLV 0RXIORQ 6 %RXTXHWLQ
 179. 179. SDUWDJHQW XQ JUDQG QRPEUH G¶HVSqFHV FRPPXQHV DYHF OHV UXPL L GHV HVSqFHV VRQW SDUWDJpHV SDU OH HUI HW OH KHYUHXLO FRPSULV GDQV GHV SR QDQWV GRPHVWLTXHV HW HQ SDUWLFXOLHU SXODWLRQV DOORSDWULTXHV SRSXODWLRQV LVROpHV
 180. 180. FHUWDLQHV G¶HQWUH HOOHV Q¶RQW pWp j O¶KHX DYHF OHV RYLQV GDQV OHV ]RQHV GH WUDQV UH DFWXHOOH UHWURXYpHV TXH FKH] XQH VHXOH FDWpJRULH G¶K{WH KXPDQFH /HXU FFOH GH GpYHORSSHPHQW GHV VWURQJOHV UpSRQG DX[ GHX[ PRGDOLWpV SUpVHQWpHV FLGHVVRXV '¶DSUqV XQH LFRQRJUDSKLH GH :HW]HO HW 5LHFN
 181. 181. / ODUYH
 182. 182. 8Q FFOH GLUHFW R j SDUWLU GHV °XIV GH SDUDVLWHV pOLPLQpV 8Q FFOH LQGLUHFW R OH GpYHORSSHPHQW ODUYDLUH GX VWDGH GDQV OH PLOLHX H[WpULHXU XQH PDWXUDWLRQ FRQGXLW DX VWDGH DX VWDGH VH IDLW REOLJDWRLUHPHQW FKH] XQ K{WH LQWHUPp LQIHVWDQW ODUYH GLWH GH VWDGH
 183. 183. H FFOH HVW FHOXL GH O¶HQ GLDLUH GH WSH PROOXVTXH JDVWpURSRGH H VRQW OHV PRGDOL VHPEOH GHV VWURQJOHV JDVWURLQWHVWLQDX[ 3RXU OHV GLFWR WpV GX FFOH GHV SHWLWV YHUV GX SDUHQFKPH SXOPRQDLUH RX FDXOHV YHUV GHV WURQFV EURQFKLTXHV
 184. 184. OD GLIIpUHQFH QH 3URWRVWURQJOHV DSSDUWHQDQW j XQ JHQUH GLIIpUHQWV JHQUH FRQFHUQH TXH OD IRUPH G¶pOLPLQDWLRQ GDQV OH PLOLHX H[WpULHXU 9DUHVWURQJOXV

×