Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2014- 2020
Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020
FUNDUSZE
EUROPEJSKIE
2014-2020
POLSKA
82,5 mld €
16 RPO
31,2 mld €
ŚLĄSKI...
Alokacja RPO WSL 2014 – 2020
EFS
978 mln €
EFRR
2 498,9 mln €
w sumie 3 476,9 mln €
Alokacja RPO WSL 2014 – 2020
w sumie 3 476 937 134 €
124,7
mln €
OSI
2 244,4
mln €
RPO
1 107,8
mln €
ZIT/RIT
Lp. Oś Priorytetowa % EUR
I Nowoczesna gospodarka 7,05 245 150 658
II Cyfrowe Śląskie 2,76 96 000 000
III Wzmocnienie konk...
1 ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne)
dla Aglomeracji Górnośląskiej
wraz z jej obszarem funkcjonalnym, obejmującym ...
3 RIT-y (Regionalne Inwestycje Terytorialne)
dla trzech ośrodków regionalnych
tj. Częstochowy, Bielska-Białej, Rybnika
wra...
Podział środków RPO WSL 2014-2020 na ZIT/RIT w subregionach
[Euro] Suma ogółem
ZIT/RIT
Subregion
Południowy
Subregion
Półn...
Obszary strategicznej interwencji (OSI)
124 700 mln EUR
Miasto Bytom
100 mln EUR
Miasto Radzionków
5 mln EUR
Konkurs dla m...
Instytucja Zarządzająca
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA
WYDZIAŁ
EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU ROZWOJU
REGIONALNEGO
Zadania wdrożeniowe
EFRR
WY...
Oś priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka
 tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza
badawczo-rozwojowego w przedsiębiors...
Oś priorytetowa II. Cyfrowe śląskie
 wsparcie rozwoju oraz zwiększenie dostępu
obywateli i przedsiębiorców
do cyfrowych u...
Oś priorytetowa III. Wzmocnienie konkurencyjności MŚP
 rozwój profesjonalnych usług świadczonych
na rzecz przedsiębiorców...
Oś priorytetowa IV.
Efektywnośd energetyczna, OZE i gospodarka niskoemisyjna
 budowa i przebudowa infrastruktury służącej...
Oś priorytetowa V.
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów
 budowa/rozwój/modernizacja zakładów odzysku
i ...
Oś priorytetowa VI. Transport
 budowa i przebudowa dróg wojewódzkich
 zakup taboru na potrzeby
transportu kolejowego
 b...
Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy
 instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji
wsparcia oraz pomo...
Oś priorytetowa VIII.
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
 wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania podmiotów
op...
Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne
 kompleksowe działania na rzecz integracji osób, rodzin,
grup wykluczonych i zagr...
Oś priorytetowa X.
Rewitalizacja i infrastruktura społeczna i zdrowotna
 projekty inwestycyjne ukierunkowane na poprawę j...
Oś priorytetowa XI.
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
 zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji
przedszkolnej z...
Oś priorytetowa XII. Infrastruktura edukacyjna
 przebudowa, budowa przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkołach podst...
Kluczowe kwestie sprawnego wdrażania
RPO WSL 2014-2020
dobre przygotowanie i sprawna realizacja projektów
terminowe osiąga...
Dziękuję za uwagę
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Wystąpienie Pani Marszałek Gabrieli Lenartowicz nt. RPO WSL 2014-2020 na Sesji Sejmiku Śląskiego

1.982 Aufrufe

Veröffentlicht am

Podczas III. Sesji Sejmiku Województwa Śląskiego, która miała miejsce 19 stycznia br. w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Członek Zarządu Województwa Gabriela Lenartowicz przedstawiła syntetyczną prezentację nt. najistotniejszych kwestii dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020.

Veröffentlicht in: News & Politik
 • Als Erste(r) kommentieren

Wystąpienie Pani Marszałek Gabrieli Lenartowicz nt. RPO WSL 2014-2020 na Sesji Sejmiku Śląskiego

 1. 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020
 2. 2. Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020 FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 POLSKA 82,5 mld € 16 RPO 31,2 mld € ŚLĄSKIE RPO 3 476 937 134 € 11% mld € mld € mld €
 3. 3. Alokacja RPO WSL 2014 – 2020 EFS 978 mln € EFRR 2 498,9 mln € w sumie 3 476,9 mln €
 4. 4. Alokacja RPO WSL 2014 – 2020 w sumie 3 476 937 134 € 124,7 mln € OSI 2 244,4 mln € RPO 1 107,8 mln € ZIT/RIT
 5. 5. Lp. Oś Priorytetowa % EUR I Nowoczesna gospodarka 7,05 245 150 658 II Cyfrowe Śląskie 2,76 96 000 000 III Wzmocnienie konkurencyjności MŚP 8,78 305 262 417 IV Efektywnośd energetyczna, OZE i gospodarka niskoemisyjna 22,92 796 776 955 V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów 5,99 208 163 836 VI Transport 13,60 473 000 000 VII Regionalny rynek pracy 6,45 224 399 455 VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy 5,40 187 758 656 IX Włączenie społeczne 7,51 260 993 378 X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna 8,44 293 437 140 XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego 5,61 194 894 146 XII Infrastruktura edukacyjna 2,33 81 100 493 XIII Pomoc techniczna 3,16 110 000 000 Suma 100 3 476 937 134 Podział alokacji w RPO WSL 2014-2020 (EUR)
 6. 6. 1 ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) dla Aglomeracji Górnośląskiej wraz z jej obszarem funkcjonalnym, obejmującym cały subregion centralny województwa śląskiego 793,1 mln Euro, w tym: 484 mln Euro – pula podstawowa zgodnie z UP 309,1 mln – dodatkowa pula ze środków RPO przeznaczona na ZIT Podział środków RPO WSL 2014-2020 na ZIT/RIT w subregionach
 7. 7. 3 RIT-y (Regionalne Inwestycje Terytorialne) dla trzech ośrodków regionalnych tj. Częstochowy, Bielska-Białej, Rybnika wraz z ich obszarami funkcjonalnymi, obejmującymi całe obszary subregionów jako kontynuacja Programów Rozwoju Subregionów Podział środków RPO WSL 2014-2020 na ZIT/RIT w subregionach 314,7 mln Euro z puli RPO, w tym: 105,1 mln Euro – Subregion Południowy 104,2 mln Euro – Subregion Północny 105,4 mln Euro – Subregion Zachodni
 8. 8. Podział środków RPO WSL 2014-2020 na ZIT/RIT w subregionach [Euro] Suma ogółem ZIT/RIT Subregion Południowy Subregion Północny Subregion Zachodni Subregion Centralny Suma EFRR 971 866 000 92 915 363 92 915 363 92 915 363 693 119 911 Suma EFS 135 942 551 12 225 639 11 245 243 12 493 783 99 977 886 Suma Ogółem 1 107 808 551 105 141 002 104 160 606 105 409 146 793 097 797 Ok. 32 % środków w ramach RPO WSL 2014-2020 zostanie przeznaczonych na realizację projektów w ramach ZIT/RIT
 9. 9. Obszary strategicznej interwencji (OSI) 124 700 mln EUR Miasto Bytom 100 mln EUR Miasto Radzionków 5 mln EUR Konkurs dla miast wymagających rewitalizacji, wskazanych w KSRR 10,9 mln EUR
 10. 10. Instytucja Zarządzająca ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WYDZIAŁ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Zadania wdrożeniowe EFRR WYDZIAŁ ROZWOJU REGIONALNEGO Zadania zarządzania programem Instytucja pośrednicząca ŚLĄSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wdrażanie zadao dla przedsiębiorców Instytucja pośrednicząca WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Wdrażanie zadao związanych z rynkiem pracy, edukacją zawodową; kształcenie ustawiczne WYDZIAŁ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Zadania wdrożeniowe EFSPion wyodrębniony w ramach WRR CERTYFIKACJA WYDATKÓW
 11. 11. Oś priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka  tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach  rozwój strategicznej infrastruktury B+R w jednostkach publicznych  prace badawczo-rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorstwa zakooczone wdrożeniem wyników prac B+R  zwiększenie wiedzy i skłonności przedsiębiorstw do podejmowania działalności B+R i innowacyjnej  wsparcie IOB, przyczyniających się do podnoszenia jakości świadczonych usług Wszystkie przedsięwzięcia w ramach osi priorytetowej I muszą byd zgodne z RIS WSL 2013-2020
 12. 12. Oś priorytetowa II. Cyfrowe śląskie  wsparcie rozwoju oraz zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych  wsparcie cyfryzacji, w tym digitalizacji zasobów kulturowych, naukowych, planistycznych, geodezyjnych i kartograficznych Realizowane projekty z zakresu e-administracji powinny byd zintegrowane z platformami: e-PUAP i PEUP (SEKAP) oraz zakładad kompatybilnośd z innymi systemami wyższego i niższego rzędu.
 13. 13. Oś priorytetowa III. Wzmocnienie konkurencyjności MŚP  rozwój profesjonalnych usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców  tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield  innowacje w MŚP  technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej  rozwój MŚP przy udziale instrumentów zwrotnych Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw nie będzie obejmowało dostępu do Internetu dla przedsiębiorstw.
 14. 14. Oś priorytetowa IV. Efektywnośd energetyczna, OZE i gospodarka niskoemisyjna  budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych  poprawa efektywności energetycznej w MŚP  modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych, likwidacja „niskiej emisji”  budowa, przebudowa liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego  budowa i modernizacja instalacji do produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji Przedsięwzięcia winny wpisywad się między innymi w strefy zdiagnozowane w wojewódzkim programie ochrony powietrza.
 15. 15. Oś priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów  budowa/rozwój/modernizacja zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych  budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych oraz budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej, oczyszczalni ścieków komunalnych  budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę  prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków  ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby, oraz wspieranie usług ekosystemowych poprzez program „natura 2000” czy zieloną infrastrukturę
 16. 16. Oś priorytetowa VI. Transport  budowa i przebudowa dróg wojewódzkich  zakup taboru na potrzeby transportu kolejowego  budowa, przebudowa liniowej infrastruktury kolejowej Wsparcie w infrastrukturę drogową dotyczyd będzie projektów w największym stopniu poprawiających dostępnośd dróg sieci TEN-T
 17. 17. Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy  instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej  instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców jak i przedsiębiorców  bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej  preferencyjne pożyczki dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej  wsparcie typu outplacement dla pracowników przedsiębiorstw zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy
 18. 18. Oś priorytetowa VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy  wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3  zwiększenie dostępności usług opieki nad dziedmi dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji  dostarczenie usług rozwojowych doradczych, szkoleniowych zgodnych z potrzebami przedsiębiorstwa  działania w zakresie przekwalifikowania osób starszych pracujących w trudnych warunkach, pozwalające im na zdobycie kwalifikacji do wykonywania prac, które będą uwzględniały ich umiejętności i stan zdrowia Wsparcie skoncentrowane na popytowym kreowaniu miejsc pracy. Zgodnośd branż z RIS Województwa Śląskiego na lata 2013-2020.
 19. 19. Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne  kompleksowe działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji  kompleksowe programy integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych  działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług społecznych (w tym opiekuoczych dla osób zależnych, wsparcia rodziny), usług zdrowotnych  koordynacja rozwoju ekonomii społecznej Kierunki wsparcia zostaną określone zgodnie z Krajowym Programem Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020.
 20. 20. Oś priorytetowa X. Rewitalizacja i infrastruktura społeczna i zdrowotna  projekty inwestycyjne ukierunkowane na poprawę jakości i dostępności do świadczeo ochrony zdrowia  przebudowa lub remont zdegradowanych budynków w celu adaptacji ich na mieszkania socjalne, wspomagane i chronione  kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych
 21. 21. Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego  zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej zwiększające liczbę miejsc przedszkolnych oraz podnoszące jakośd edukacji  działania przygotowujące uczniów, do efektywnego wejścia na rynek pracy, w tym rozwijanie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz kompetencji kluczowych  szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych zainteresowanych nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji  poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w tym z pracodawcami
 22. 22. Oś priorytetowa XII. Infrastruktura edukacyjna  przebudowa, budowa przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego wraz z zapewnieniem niezbędnego wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych  przebudowa, budowa, remont laboratoriów, sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zapewnieniem wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych  inwestycja w infrastrukturę instytucji upowszechniającej naukę i postawy innowacyjne Ważne, aby stworzyd dla uczniów takie warunki, które pozwolą na ich lepsze odnalezienie się na konkurencyjnym rynku pracy.
 23. 23. Kluczowe kwestie sprawnego wdrażania RPO WSL 2014-2020 dobre przygotowanie i sprawna realizacja projektów terminowe osiąganie wskaźników realizacji programu roczne rozliczenia finansowe; 2016 – wypełnienie zasady n+3 sprawne wydatkowanie funduszy na kategoriach interwencji pomoc publiczna sprawna kontrola / korekty na projektach 2018: Pierwszy audyt programu Pomniejszenie alokacji Powiększenie alokacji - KRW wdrażanie
 24. 24. Dziękuję za uwagę

×