Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenme

HAZIRLAYAN: RAZİYE NUR
DEMİREL
DANIŞMAN: DOÇ. DR. AGAH
TUĞRUL KORUCU
BÖLÜM:SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
KONU: AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE
ÖĞRENEN ROLLERİ
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenme
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE
ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
 Öğreten ve öğrenenin rollerinin belirlemede temel
değişken öğrenme ortamıdır.
 Geleneksel öğrenme ortamlarından açık ve uzaktan
öğretim ortamlarına geçişte bazı öğrenen ve
öğreten rolleri devam etse de yeni bazı roller de
gelmektedir.
 Açık ve uzaktan öğretimde öğretenin çeşitli rolleri
olduğu görüşünü ileri süren Berge’ye göre ;
pedegojik, sosyal, teknik, yönetimsel rolleri vardır.
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenme
ÖĞRETEN ROLLERİ
 Öğretene farklı görevler düşmektedir. Bunlar
pedagojik açıdan öğretim ortamının
tasarlanmasından öğrenenin güdülenmesine kadar
çeşitli görevlerdir.
 Eğitim ortamının , iletişim şeklinin ve bilginin iletim
kanallarının değişimiyle öğretenlere yeni roller
eklenmiştir.
 Açık ve uzaktan öğretim ortamları aynı zamanda
sosyal ortamlardır. Öğretenin bu ortamda sosyal
roller üstlenmesi de beklenmektedir.
ÖĞRETEN ROLLERİ
 Öğrenen-öğrenen ve öğrenen-öğreten arasında
sağlıklı bir iletişim kanalı oluşturmalı ve öğrenme
topluluğu oluşturulmasına katkıda bulunmalıdır.
 Öğretenin bir başka rolü tasarım ile ilgilidir. Öğreten
öğrenme amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için
öğretimi tasarlamalıdır.
 Tasarımın yanında öğreten öğrenme amaçlarının
gerçekleştirilmesi için süreci kontrol eder ve
yönetir.
A.BERGE’NİN ÇEVRİMİÇİ ÖĞRETEN
ROLLERİ
 Berge belirlemiş olduğu rollere kesin kalıplar
çizmemiştir.
 Teknoloji yenileştikçe yeni roller oluşabileceğini
savunmuştur.
 Berge’nin 4 ana rolünü detaylıca inceleyelim.
 Oluşturulan alt roller günümüzde kullanılan
çevrimiçi teknolojisinin sunduğu imkanları da
kapsamaktadır.
1.PEDAGOJIK ROLLER
 Geleneksel sınıf içinde kullanılan yöntemlerin
farklılaştığı , öğretenlerin yeni yöntemlerin
geliştirmesi gerektiği, çevrimiçi ortama göre tasarım
yapmaları gerektiğini ve öğrenenlerin
motivasyonunu yükseltmesi gerektiğini
düşünmüştür.
 Öğreten eskiye bağlı kalarak geleneksel ortamdaki
alışkanlıklarını sürdürmeye devam ederse açık ve
uzaktan öğrenmede etkileşim sorununa yol açabilir.
2.SOSYAL ROLLER
 Yeni bir sosyal ortam ve yapıda öğretime devam
edilmektedir.
 Öğrencilere kolay benimseyebilecekleri ve rahatça
geliştirebilecekleri bir öğrenme ortamı oluşturmak
en önemli sosyal görevlerindendir.
 Sosyal ilişkilerinin gelişmesi topluluk hissini üst
düzeye çıkaracaktır.
 Öğrencilerin birbirleriyle ve çevresiyle etkileşimine
öğreten yardımcı olmalı, paylaşım ortamları
oluşturmalıdır.
3.TEKNIK ROLLER
 Öğretenin eğitimin sürdüğü boyunca yer alan
teknolojileri kullanabilmesi, teknik sorun
yaşamaması ve ihtiyaçları olduğunda öğrencilere
destek olması gerekir.
 Açık ve uzaktan eğitimde kullanılabilecek tüm
teknolojileri bilmeli ve bu teknolojileri kullanarak
çeşitli öğretim ortamları tasarlayabilmelidir.
 İçerikte önemlidir.
 Öğretenin öğrenme süreçleri boyunca kullanması
için öğrencilere sunulacak içerikler çoklu medya
ögesi şeklinde tasarlayabilmesi gerekir.
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenme
4.YÖNETIMSEL ROLLER
 Ders planlama, hazırlama, yönetme işleri başarılı
şekilde çevrimiçi öğrenmenin gerçekleşmesini
sağlar.
 Çevrimiçi öğretimde sınıf yönetimini sağlamalıdır.
 Tartışma ve paylaşımlar için belirli kurallar ve
yönergeler oluşturmalıdır.
 Tüm öğrencilerin eşit yararlanabileceği ortam
oluşturmalıdır.
 Dersin amacına uygun olarak dersi planlamalıdır.
B.GUASCH VE ARKADAŞLARININ
ÇEVRİMİÇİ ÖĞRETEN ROLLERİ
 5 ana başlık altında toplanmaktadır.
 Tasarım ve Planlayıcı Roller
 Sosyal Roller
 Öğretici-Bilgi Verici Roller
 Teknolojik Roller
 Yönetimsel Roller
1.TASARIM VE PLANLAYICI ROLLER
 Açık ve uzaktan öğrenmede öğretmeden önce
başlayan süreçtir.
 Öğretme süreci bittikten sonra tasarım ve
planlamalar için değerlendirmeler yapılan roldür.
 Bu rolde diğer paydaşlarla işbirliği ve planlamalar
yapar , öğrenci-öğretmen etkileşiminin nasıl
olacağına karar verir.
 Öğrenci güdülenmesi için neler yapılabileceğini
planlar ve öğrenme sürecin değerlendirme
stratejisine karar verir.
2.SOSYAL ROLLER
 Berger’in sosyal rollerine benzer , öğrencilerle
sosyal iletişime girip öğrenme ortamı oluşturması
ve öğrencilerinde kendi aralarında etkileşime
geçebileceği sosyal ortam oluşturmalıdır.
 Farklı olarak Guasch ve arkadaşları bu rolün
duyuşsal olarak öğrencilerin kendilerini daha rahat
hissetmesi ve ifade etmeleri için önemli olduğunu
belirtirler.
3.TEKNOLOJIK ROLLER
 Öğreten rollerini tanımlayan tüm araştırmacılarca
ısrarla vurgulanan ve öneminden bahsedilen bir
roldür.
 Öğretenden beklenilen kullandığı açık ve uzaktan
öğretim teknolojilerini rahatlıkla kullanabilmesi ve
gerektiğinde öğrencilerine destek olabilmesidir.
4.YÖNETIMSEL ROLLER
 Öğretenden beklenilen sürecin başında yaptığı
planlamalarını iyi bir şekilde yönetebilmesidir.
 Öğrenme hedeflerini gerçekleştirmeli, sanal sınıfları
kontrol etmelidir.
 Öğrencilerin güdülenmesini üst düzeyde tutmalıdır.
 Sanal öğrenme ortamındaki sürecin kontrolünü
eline almalı ve süreci yönetmelidir.
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenme
C.ABDULA’NIN TANIMLAMIŞ OLDUĞU
ÇEVRİMİÇİ ÖĞRETEN ROLLERİ
 Abdula yaptığı araştırmasında uzaktan öğretim
ortamlarında öğreten rolleri çalışmalarını incelemiş
ve 4 başlık altında toplamıştır.
 1.Zihinsel Roller
 2.Sosyal Roller
 3.Yönetimsel Roller
 4.Teknik Roller
C.ABDULA’NIN TANIMLAMIŞ OLDUĞU
ÇEVRİMİÇİ ÖĞRETEN ROLLERİ
 Abdula’nın belirlediği rollerde Berge’nin etkileri
gözlemlenmektedir. Berge den farklı olarak Abdula
zihinsel rollerde öğretenin sürekli kendini
geliştirerek pedagojik yeterliliğini güncel tutması
gerektiğinden bahseder.
 Bunun yanında sosyal rollerde, öğretenin
öğrencilerin birbirleriyle ilişkilerini arttırması, grup
bağlılığı oluşturması ve beraber çalışabilecekleri
ortamlar oluşturabilmeli görüşünü savunmuştur.
D.GOODYEAR VE ARKADAŞLARININ
TANIMLADIĞI ÇEVRİMİÇİ ROLLER
 Goodyear ve arkadaşları 2000 yılında uzaktan
öğretim ortamlarında çevrimiçi öğreten rollerini bir
çalıştay sonuçlarına göre belirleyerek 2001 yılında
yayımlamışlardır. Öğretenin sahip olması gerektiği
8 rol belirlemişlerdir.
 1.Teknoloji Uzmanı: Konu ile ilgili içeriği
öğrenenlerin rahat anlayabileceği şekilde
şekillendirir ve öğrenene sunar.
 2.Teknoloji Uzmanı: Uzaktan öğretim ortamında
bulunan teknolojileri etkili şekilde kullanır ve
kullanılmasına yardım eder.
D.GOODYEAR VE ARKADAŞLARININ
TANIMLADIĞI ÇEVRİMİÇİ ROLLER
 3.Tasarımcı: Öğrenme ortamını ve öğrenmenin
gerçekleşebilmesi için öğretim faaliyetleri tasarlar.
 4.Sistem Yöneticisi: Devam eden öğrenme
programı ile ilgili kayıtları takip eder, kayıtları saklar
ve sistemin güvenliğini sağlar.
 5.Süreç Yöneticisi: Çevrimiçi öğrenme aktivitelerinin
yönetilmesi ve öğrenenlerin sürece katılmasını
desteklemesini sağlar.
 6.Danışman: Öğrenenlerle beraber çalışmayı ve
bireysel etkileşim kurulmasını ,derslere katılımın
sağlanması için rehberlik eder.
D.GOODYEAR VE ARKADAŞLARININ
TANIMLADIĞI ÇEVRİMİÇİ ROLLER
 7.Değerlendirme Uzmanı: Öğrenenlerin
faaliyetlerini puanlar, geri bildirim sunar ve öğrenme
çalışmalarını tasdikler.
 8.Araştırmacı: Alanı ile ilgili yeni bilgilerin uzaktan
öğretim ortamlarında nasıl etkili olarak
öğretileceğini araştırır ve uygular.
ÖĞRENEN ROLLERİ
 Çevrimiçi öğrenenlerin öğrenme stilleri farklılıklar
göstermektedir.
 Bu durum tüm çevrimiçi öğrenenler için geçerli
olabilecek rollerin tanımlanmasını zorlaştırmaktadır.
 Çevrimiçi öğrenen rolleri çevrimiçi öğreten rollerine
olduğu gibi, açık ve uzaktan öğrenmenin yapılmış
olduğu şartlara bağlı olarak kişisel özellik, kültür,
kullanılan teknoloji, amaçlar, kazanımlar gibi
faktörler doğrultusunda değişebilmektedir.
ÖĞRENEN ROLLERİ
 Açık ve uzaktan öğrenme ortamlarında
öğrenenlerin rolleri ve durumu topluluğun bütünlüğü
açısından önemlidir.
 Öğrenenlerin topluluk içerisindeki aktiviteleri,
işbirliği, etkileşimleri topluluğun bir bütün olarak
işlevini yerine getirmesi için önemsenmesi gerekir.
ÖĞRENEN ROLLERİ
 Çevrimiçi öğrenmede öğrenenlerin yaşadığı en
önemli problemlerden biri sosyal topluluk hissi
oluşturamamalıdır.
 Bride ve Beers bu açıdan bakarak öğrenme grubu
üyesi ve kendi kendine öğrenen birey olmak
üzere iki temel öğrenen rolü tanımlamışlardır:
 Öğrenme Grubu Üyesi: Öğrenenler çevrimiçi
ortamlarda yer alan öğrenme faaliyetlerine
katılmalı, öğrenen ve öğretenlerle etkileşim halinde
olmalı ve tartışmalarda yer almalıdır.
ÖĞRENEN ROLLERİ
 Kendi Kendine Öğrenen Birey: Öğrenenler eş
zamanlı öğrenme aktiviteleri dışında öğrenme ve
araştırma becerilerine sahip olmalı ve çevrimiçi eş
zamansız öğrenme araçlarını etkili bir şekilde
kullanabilmektedir.
 Dabbagh da sosyal ve bireysel beceriler üzerinde
durmuştur.
 Öğrenenler sosyal öğrenme becerilerini geliştirerek
öğrenenlerin karar verme, güven oluşturma,
çatışmaları yönetme ve işbirliği çalışması yapmaları
için becerilerini arttırmalıdır.
ÖĞRENEN ROLLERİ
 Açık ve uzaktan öğrenme ortamlarında öğrenen
olayları ve durumları tartışabilmeli, farklı fikirleri
münakaşaya açmalı ve durumlara farklı
perspektiflerden bakabilmelidir.
 Öğrenenler bireysel olarak bir grup içerisindeki
aktivitelerde aktif olmalı, adil bir paylaşım içinde
grup görevlerini yapmalıdırlar.
 Öğrenenler kendi öğrenme süreçlerini grubun
öğrenme süreciyle karşılaştırarak değerlendirme
yapmalıdır.
 Öğrenenler öğreten, yönetici ve arkadaşlarıyla
iletişim kurabilmelidir.
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenme
1 von 29

Recomendados

Acik ve uzaktan_ogretim_hayriye_musaoglu_dosyasini_sizinle_paylasiyorum von
Acik ve uzaktan_ogretim_hayriye_musaoglu_dosyasini_sizinle_paylasiyorumAcik ve uzaktan_ogretim_hayriye_musaoglu_dosyasini_sizinle_paylasiyorum
Acik ve uzaktan_ogretim_hayriye_musaoglu_dosyasini_sizinle_paylasiyorumHayriyeMusaoglu
60 views26 Folien
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİBeyzanurener1
17 views24 Folien
A von
AA
AKazmEnesAKKU
23 views26 Folien
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİHavvaNurZDEMR
38 views18 Folien
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİmeriek5
46 views26 Folien
RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von
RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ Rumeysa ÜNAL
63 views27 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri von
Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriAçik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriTahaAKGN1
34 views23 Folien
Sunum son von
Sunum sonSunum son
Sunum sonSelim Yılmaz
344 views37 Folien
öğRetmenlik mesleğinin yeterlikleri aziz özdemir von
öğRetmenlik mesleğinin yeterlikleri aziz özdemiröğRetmenlik mesleğinin yeterlikleri aziz özdemir
öğRetmenlik mesleğinin yeterlikleri aziz özdemirAziz Özdemir
1.6K views18 Folien
SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von
SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ SalihaAkn
51 views23 Folien
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİMelikeGrbz1
67 views20 Folien
Açıktan ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri von
Açıktan ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri Açıktan ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açıktan ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri Ebru Filiz
44 views19 Folien

Was ist angesagt?(20)

Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri von TahaAKGN1
Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriAçik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
TahaAKGN134 views
öğRetmenlik mesleğinin yeterlikleri aziz özdemir von Aziz Özdemir
öğRetmenlik mesleğinin yeterlikleri aziz özdemiröğRetmenlik mesleğinin yeterlikleri aziz özdemir
öğRetmenlik mesleğinin yeterlikleri aziz özdemir
Aziz Özdemir1.6K views
SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von SalihaAkn
SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
SalihaAkn51 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von MelikeGrbz1
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
MelikeGrbz167 views
Açıktan ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri von Ebru Filiz
Açıktan ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri Açıktan ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açıktan ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Ebru Filiz44 views
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin Rolleri von BeyzaNurErtrk
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin Rolleri
BeyzaNurErtrk73 views
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ... von CemreZL
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...
CemreZL128 views
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri von Nisanur Tür
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Nisanur Tür36 views
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğretim Tasarımı Modelleri von saimebaydur
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğretim Tasarımı ModelleriAçık ve Uzaktan Öğrenmede Öğretim Tasarımı Modelleri
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğretim Tasarımı Modelleri
saimebaydur171 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von saimebaydur
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
saimebaydur88 views
Program GelişTirme von derslopedi
Program GelişTirmeProgram GelişTirme
Program GelişTirme
derslopedi16.3K views
Program Geliştirme von gueste854d4
Program GeliştirmeProgram Geliştirme
Program Geliştirme
gueste854d43.8K views
Acik ve uzaktan_ogretim_yontemleri von MelikeAr1
Acik ve uzaktan_ogretim_yontemleriAcik ve uzaktan_ogretim_yontemleri
Acik ve uzaktan_ogretim_yontemleri
MelikeAr173 views
Www.kpss10.com program geliştirme süreci von wikioogle
Www.kpss10.com  program geliştirme süreciWww.kpss10.com  program geliştirme süreci
Www.kpss10.com program geliştirme süreci
wikioogle3.3K views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİ von Glenzgezyldz
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİ
Glenzgezyldz66 views
UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ von saimebaydur
UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİUZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
saimebaydur64 views

Similar a Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenme

Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri von
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen RolleriEmineDemirci1
50 views22 Folien
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİİrem Aydoğan
61 views13 Folien
MUSTAFA BALİ von
MUSTAFA BALİMUSTAFA BALİ
MUSTAFA BALİMustafaBali4
65 views15 Folien
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİsaimebaydur
892 views31 Folien
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİSamet Akıllı
264 views56 Folien
Sunum son von
Sunum sonSunum son
Sunum sonKaan Cingi
379 views20 Folien

Similar a Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenme(20)

Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri von EmineDemirci1
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
EmineDemirci150 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von İrem Aydoğan
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
İrem Aydoğan61 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von saimebaydur
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
saimebaydur892 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von Samet Akıllı
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
Samet Akıllı264 views
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri von SudeNurTokluolu
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriAçık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
SudeNurTokluolu40 views
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri von Beydarkay
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Beydarkay28 views
Açık ve uzaktan öğrenme von MERVENURUAR
Açık ve uzaktan öğrenmeAçık ve uzaktan öğrenme
Açık ve uzaktan öğrenme
MERVENURUAR22 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von Beydarkay
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
Beydarkay19 views
Açık ve uzaktan öğrenme yönetimi von SudeNurTokluolu
Açık ve uzaktan öğrenme yönetimiAçık ve uzaktan öğrenme yönetimi
Açık ve uzaktan öğrenme yönetimi
SudeNurTokluolu129 views
Akti̇f öğrenme von poyraz92
Akti̇f öğrenme Akti̇f öğrenme
Akti̇f öğrenme
poyraz92601 views
Aktif öğrenme von betulword
Aktif öğrenmeAktif öğrenme
Aktif öğrenme
betulword1.3K views
Akti̇f öğrenme von poyraz92
Akti̇f öğrenme Akti̇f öğrenme
Akti̇f öğrenme
poyraz928.7K views
Akti̇f öğrenme von haticepress
Akti̇f öğrenme Akti̇f öğrenme
Akti̇f öğrenme
haticepress414 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von zeynepAytekin
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
zeynepAytekin36 views

Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenme

 • 1. HAZIRLAYAN: RAZİYE NUR DEMİREL DANIŞMAN: DOÇ. DR. AGAH TUĞRUL KORUCU BÖLÜM:SINIF ÖĞRETMENLİĞİ KONU: AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
 • 3. AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ  Öğreten ve öğrenenin rollerinin belirlemede temel değişken öğrenme ortamıdır.  Geleneksel öğrenme ortamlarından açık ve uzaktan öğretim ortamlarına geçişte bazı öğrenen ve öğreten rolleri devam etse de yeni bazı roller de gelmektedir.  Açık ve uzaktan öğretimde öğretenin çeşitli rolleri olduğu görüşünü ileri süren Berge’ye göre ; pedegojik, sosyal, teknik, yönetimsel rolleri vardır.
 • 5. ÖĞRETEN ROLLERİ  Öğretene farklı görevler düşmektedir. Bunlar pedagojik açıdan öğretim ortamının tasarlanmasından öğrenenin güdülenmesine kadar çeşitli görevlerdir.  Eğitim ortamının , iletişim şeklinin ve bilginin iletim kanallarının değişimiyle öğretenlere yeni roller eklenmiştir.  Açık ve uzaktan öğretim ortamları aynı zamanda sosyal ortamlardır. Öğretenin bu ortamda sosyal roller üstlenmesi de beklenmektedir.
 • 6. ÖĞRETEN ROLLERİ  Öğrenen-öğrenen ve öğrenen-öğreten arasında sağlıklı bir iletişim kanalı oluşturmalı ve öğrenme topluluğu oluşturulmasına katkıda bulunmalıdır.  Öğretenin bir başka rolü tasarım ile ilgilidir. Öğreten öğrenme amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için öğretimi tasarlamalıdır.  Tasarımın yanında öğreten öğrenme amaçlarının gerçekleştirilmesi için süreci kontrol eder ve yönetir.
 • 7. A.BERGE’NİN ÇEVRİMİÇİ ÖĞRETEN ROLLERİ  Berge belirlemiş olduğu rollere kesin kalıplar çizmemiştir.  Teknoloji yenileştikçe yeni roller oluşabileceğini savunmuştur.  Berge’nin 4 ana rolünü detaylıca inceleyelim.  Oluşturulan alt roller günümüzde kullanılan çevrimiçi teknolojisinin sunduğu imkanları da kapsamaktadır.
 • 8. 1.PEDAGOJIK ROLLER  Geleneksel sınıf içinde kullanılan yöntemlerin farklılaştığı , öğretenlerin yeni yöntemlerin geliştirmesi gerektiği, çevrimiçi ortama göre tasarım yapmaları gerektiğini ve öğrenenlerin motivasyonunu yükseltmesi gerektiğini düşünmüştür.  Öğreten eskiye bağlı kalarak geleneksel ortamdaki alışkanlıklarını sürdürmeye devam ederse açık ve uzaktan öğrenmede etkileşim sorununa yol açabilir.
 • 9. 2.SOSYAL ROLLER  Yeni bir sosyal ortam ve yapıda öğretime devam edilmektedir.  Öğrencilere kolay benimseyebilecekleri ve rahatça geliştirebilecekleri bir öğrenme ortamı oluşturmak en önemli sosyal görevlerindendir.  Sosyal ilişkilerinin gelişmesi topluluk hissini üst düzeye çıkaracaktır.  Öğrencilerin birbirleriyle ve çevresiyle etkileşimine öğreten yardımcı olmalı, paylaşım ortamları oluşturmalıdır.
 • 10. 3.TEKNIK ROLLER  Öğretenin eğitimin sürdüğü boyunca yer alan teknolojileri kullanabilmesi, teknik sorun yaşamaması ve ihtiyaçları olduğunda öğrencilere destek olması gerekir.  Açık ve uzaktan eğitimde kullanılabilecek tüm teknolojileri bilmeli ve bu teknolojileri kullanarak çeşitli öğretim ortamları tasarlayabilmelidir.  İçerikte önemlidir.  Öğretenin öğrenme süreçleri boyunca kullanması için öğrencilere sunulacak içerikler çoklu medya ögesi şeklinde tasarlayabilmesi gerekir.
 • 12. 4.YÖNETIMSEL ROLLER  Ders planlama, hazırlama, yönetme işleri başarılı şekilde çevrimiçi öğrenmenin gerçekleşmesini sağlar.  Çevrimiçi öğretimde sınıf yönetimini sağlamalıdır.  Tartışma ve paylaşımlar için belirli kurallar ve yönergeler oluşturmalıdır.  Tüm öğrencilerin eşit yararlanabileceği ortam oluşturmalıdır.  Dersin amacına uygun olarak dersi planlamalıdır.
 • 13. B.GUASCH VE ARKADAŞLARININ ÇEVRİMİÇİ ÖĞRETEN ROLLERİ  5 ana başlık altında toplanmaktadır.  Tasarım ve Planlayıcı Roller  Sosyal Roller  Öğretici-Bilgi Verici Roller  Teknolojik Roller  Yönetimsel Roller
 • 14. 1.TASARIM VE PLANLAYICI ROLLER  Açık ve uzaktan öğrenmede öğretmeden önce başlayan süreçtir.  Öğretme süreci bittikten sonra tasarım ve planlamalar için değerlendirmeler yapılan roldür.  Bu rolde diğer paydaşlarla işbirliği ve planlamalar yapar , öğrenci-öğretmen etkileşiminin nasıl olacağına karar verir.  Öğrenci güdülenmesi için neler yapılabileceğini planlar ve öğrenme sürecin değerlendirme stratejisine karar verir.
 • 15. 2.SOSYAL ROLLER  Berger’in sosyal rollerine benzer , öğrencilerle sosyal iletişime girip öğrenme ortamı oluşturması ve öğrencilerinde kendi aralarında etkileşime geçebileceği sosyal ortam oluşturmalıdır.  Farklı olarak Guasch ve arkadaşları bu rolün duyuşsal olarak öğrencilerin kendilerini daha rahat hissetmesi ve ifade etmeleri için önemli olduğunu belirtirler.
 • 16. 3.TEKNOLOJIK ROLLER  Öğreten rollerini tanımlayan tüm araştırmacılarca ısrarla vurgulanan ve öneminden bahsedilen bir roldür.  Öğretenden beklenilen kullandığı açık ve uzaktan öğretim teknolojilerini rahatlıkla kullanabilmesi ve gerektiğinde öğrencilerine destek olabilmesidir.
 • 17. 4.YÖNETIMSEL ROLLER  Öğretenden beklenilen sürecin başında yaptığı planlamalarını iyi bir şekilde yönetebilmesidir.  Öğrenme hedeflerini gerçekleştirmeli, sanal sınıfları kontrol etmelidir.  Öğrencilerin güdülenmesini üst düzeyde tutmalıdır.  Sanal öğrenme ortamındaki sürecin kontrolünü eline almalı ve süreci yönetmelidir.
 • 19. C.ABDULA’NIN TANIMLAMIŞ OLDUĞU ÇEVRİMİÇİ ÖĞRETEN ROLLERİ  Abdula yaptığı araştırmasında uzaktan öğretim ortamlarında öğreten rolleri çalışmalarını incelemiş ve 4 başlık altında toplamıştır.  1.Zihinsel Roller  2.Sosyal Roller  3.Yönetimsel Roller  4.Teknik Roller
 • 20. C.ABDULA’NIN TANIMLAMIŞ OLDUĞU ÇEVRİMİÇİ ÖĞRETEN ROLLERİ  Abdula’nın belirlediği rollerde Berge’nin etkileri gözlemlenmektedir. Berge den farklı olarak Abdula zihinsel rollerde öğretenin sürekli kendini geliştirerek pedagojik yeterliliğini güncel tutması gerektiğinden bahseder.  Bunun yanında sosyal rollerde, öğretenin öğrencilerin birbirleriyle ilişkilerini arttırması, grup bağlılığı oluşturması ve beraber çalışabilecekleri ortamlar oluşturabilmeli görüşünü savunmuştur.
 • 21. D.GOODYEAR VE ARKADAŞLARININ TANIMLADIĞI ÇEVRİMİÇİ ROLLER  Goodyear ve arkadaşları 2000 yılında uzaktan öğretim ortamlarında çevrimiçi öğreten rollerini bir çalıştay sonuçlarına göre belirleyerek 2001 yılında yayımlamışlardır. Öğretenin sahip olması gerektiği 8 rol belirlemişlerdir.  1.Teknoloji Uzmanı: Konu ile ilgili içeriği öğrenenlerin rahat anlayabileceği şekilde şekillendirir ve öğrenene sunar.  2.Teknoloji Uzmanı: Uzaktan öğretim ortamında bulunan teknolojileri etkili şekilde kullanır ve kullanılmasına yardım eder.
 • 22. D.GOODYEAR VE ARKADAŞLARININ TANIMLADIĞI ÇEVRİMİÇİ ROLLER  3.Tasarımcı: Öğrenme ortamını ve öğrenmenin gerçekleşebilmesi için öğretim faaliyetleri tasarlar.  4.Sistem Yöneticisi: Devam eden öğrenme programı ile ilgili kayıtları takip eder, kayıtları saklar ve sistemin güvenliğini sağlar.  5.Süreç Yöneticisi: Çevrimiçi öğrenme aktivitelerinin yönetilmesi ve öğrenenlerin sürece katılmasını desteklemesini sağlar.  6.Danışman: Öğrenenlerle beraber çalışmayı ve bireysel etkileşim kurulmasını ,derslere katılımın sağlanması için rehberlik eder.
 • 23. D.GOODYEAR VE ARKADAŞLARININ TANIMLADIĞI ÇEVRİMİÇİ ROLLER  7.Değerlendirme Uzmanı: Öğrenenlerin faaliyetlerini puanlar, geri bildirim sunar ve öğrenme çalışmalarını tasdikler.  8.Araştırmacı: Alanı ile ilgili yeni bilgilerin uzaktan öğretim ortamlarında nasıl etkili olarak öğretileceğini araştırır ve uygular.
 • 24. ÖĞRENEN ROLLERİ  Çevrimiçi öğrenenlerin öğrenme stilleri farklılıklar göstermektedir.  Bu durum tüm çevrimiçi öğrenenler için geçerli olabilecek rollerin tanımlanmasını zorlaştırmaktadır.  Çevrimiçi öğrenen rolleri çevrimiçi öğreten rollerine olduğu gibi, açık ve uzaktan öğrenmenin yapılmış olduğu şartlara bağlı olarak kişisel özellik, kültür, kullanılan teknoloji, amaçlar, kazanımlar gibi faktörler doğrultusunda değişebilmektedir.
 • 25. ÖĞRENEN ROLLERİ  Açık ve uzaktan öğrenme ortamlarında öğrenenlerin rolleri ve durumu topluluğun bütünlüğü açısından önemlidir.  Öğrenenlerin topluluk içerisindeki aktiviteleri, işbirliği, etkileşimleri topluluğun bir bütün olarak işlevini yerine getirmesi için önemsenmesi gerekir.
 • 26. ÖĞRENEN ROLLERİ  Çevrimiçi öğrenmede öğrenenlerin yaşadığı en önemli problemlerden biri sosyal topluluk hissi oluşturamamalıdır.  Bride ve Beers bu açıdan bakarak öğrenme grubu üyesi ve kendi kendine öğrenen birey olmak üzere iki temel öğrenen rolü tanımlamışlardır:  Öğrenme Grubu Üyesi: Öğrenenler çevrimiçi ortamlarda yer alan öğrenme faaliyetlerine katılmalı, öğrenen ve öğretenlerle etkileşim halinde olmalı ve tartışmalarda yer almalıdır.
 • 27. ÖĞRENEN ROLLERİ  Kendi Kendine Öğrenen Birey: Öğrenenler eş zamanlı öğrenme aktiviteleri dışında öğrenme ve araştırma becerilerine sahip olmalı ve çevrimiçi eş zamansız öğrenme araçlarını etkili bir şekilde kullanabilmektedir.  Dabbagh da sosyal ve bireysel beceriler üzerinde durmuştur.  Öğrenenler sosyal öğrenme becerilerini geliştirerek öğrenenlerin karar verme, güven oluşturma, çatışmaları yönetme ve işbirliği çalışması yapmaları için becerilerini arttırmalıdır.
 • 28. ÖĞRENEN ROLLERİ  Açık ve uzaktan öğrenme ortamlarında öğrenen olayları ve durumları tartışabilmeli, farklı fikirleri münakaşaya açmalı ve durumlara farklı perspektiflerden bakabilmelidir.  Öğrenenler bireysel olarak bir grup içerisindeki aktivitelerde aktif olmalı, adil bir paylaşım içinde grup görevlerini yapmalıdırlar.  Öğrenenler kendi öğrenme süreçlerini grubun öğrenme süreciyle karşılaştırarak değerlendirme yapmalıdır.  Öğrenenler öğreten, yönetici ve arkadaşlarıyla iletişim kurabilmelidir.