Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Boletin otono17 new

785 Aufrufe

Veröffentlicht am

BOLETIN PARROQUIAL

Veröffentlicht in: News & Politik
  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Boletin otono17 new

  1. 1. I/ ry./ '7 zr,xY./,,fd INTORMACIONS A TER EN CONTA Domingos: ós I I do moñó. Comenzo oos ó onos. (l o de Primorio). Segue despois do Primeiro Comuñón. Aos I 2 onos hoi dúos opcións: Continuor en grupos de colequese ou inlegrorse en grupos X[C. 0s mozos e mozos confirmoronse, se eslún preporodos, oos I B onos. Preinscricións poro o cotoquese duronte o mes de Seiembro Grupo de formoción crtslid poro xente xove e oduho, o dío e o horo sindlose de ocordo co cotequisto. Hoi cotro comisións que conformcn o [onsello Poslorol Porroquiol: . Córitos: Atende os móis desfovorecidos. Tomén froto de sensibillzor ó comunidode e promover o comunicoción cristio de bens, osí r0m0 un n0rl0 estilo de vido menos consumisfo. . Evonxelizoción: Colequese, Biblio, Adultos, XEC. 0s cotequistos reúnense semonolmenle ontes do cotequese. Grupos de roordinoción por niveis. . Liturxio: Lecluros do miso, odorno e limpezo do iemplo, Coro (voces e inslrumenlos), preporoción dos celebrocións. . EconomÍo e obros: [onlrol de ingresos e gostos, obros de monlemenlo e notros iniciolivos. Diorios: Do úhimo semono de Outubro oto o último de Morzo: ós 'l9. Do último semono de Morzo o1o o úllimo de 0ulubro: ús 20. [oincidindo co combio hororio. Domingos e Festivos: De Setembro o Xullo. ós l0 e ós 12. En Ago$0. ds I 1. Véspero de Dominqos e Fesflvos: Selembro-Xullo: ds 20 (en golego). Agosto: ós 21 (en golego). Acfividodes e celebrocións Xornodo porroquiol de [órilos, primeiro domingo de mes. Formoción de cotequistos, domingos de l0:30 o ll:00. Reunión do Comisién de [úrifos, últimos mércores ós 20:30. Oroción comunitorio, úlfimos xoves ús 20:30. Ensoio do coro porroquiol, 0s venres de 20:30 022.00. 0OS Bnnr$§ ABHmTI$ BOLETíN PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO DE ASÍS DOS TILOS cuRso 2017-2018 Número 200 MENSAXE ANIVERSARIO Desexo que 0 corazón nesta portada sexa expresión agradecida dun aÍazo sentido e compartido: PAZ E BEN. A paz,o ben, a fe, a esperanza, 0 amor pasan polo tamiz do silencioso corazón que, como órgano vital, move todos os membros do noso corpo, expresión do Espírito que habita en nós e que dá vida para compartir. 0 corazón é xeneroso, nunca mira para si senón para 0 benestar de todo 0 c0rp0.Asíteñen que ser 0s n0s0s corazóns: corazóns xenerosos, que dan 0 que son e 0 que teñen para ben dos demais. Perdón, recoñecemento agradecido e petición. Non vos vou pedir nada material; si vos vou pedir algo de vós mesmos: pídovos, en nome propio e da lgrexa de Deus, un p0uc0 de tempo, parte dos vosos coñecementos, pafte da vosa experiencia crente. Necesitamos aquí, si, aquí na nosa parroquia, persoas coma vós, colaboradoras, para facer unha parroquia viva de testemuñas de Xesús: "0 que recibistes de balde, dádeo de balde". iPERDÓN, GRAZAS, GRAZAS, PAZE BEN COMPARTIDO. OUÉROVOS DE TODO CORAZÓNI Benjamín Roo, párroco. € K'
  2. 2. Y,/Y./Y,/ GALENDAR¡O PARROOUIAL 2017-2018 ATEN(ION PARROOUIAT Hororio. ó:30- /.30 do torde. (tódolos díos, menos sóbodos e domingos). Hororio extro: [oncertor por tef.: 98.l 80.l 3l 5. CENSO PARROOUIAI. Unho moneiro de sentirse membro do porroquio é censóndose nelo. Hoi uns impresos no porroquio poro focelo. T(ONOMiA PARROOUIAT Tódolos servicios porroquiois son grotuítos, exceplo poro oquelos pers00s que, podendo, non coloboron no sostemento do vido porroquiol. l$o quere dicir que de' bemos coloboror economicomente o sufrogor os gos tos do porroquio. Iódolos ingresos, gostos e obros son xestionodos polo Comisión de Economío e 0bros do porroquio. Hoi xente que oporto Iibremenie (ben por domici- lioción boncorio ou ben persoolmente) unho cotu lixo ó mes. 0ufos fono con donolivos. Hoi olgunhos fomilios que non poden coloboror e pro- cúrose oxudolos. Irótose de romportir. Codo ono, no Asembleo Porroquiol, infórmose ós coloborodores, comuníconselles tódolos in gresos e gostos. [remos que o mellor formo de coloboror é o de cotos mensuois con domicilioción boncorio, pois, dese xeito, podemos progromot o ono contondo x0 cuns fondos fixos. Iódolos oportocións económicos (cotos ou donofivos) desgrovon no Decloroción do Rendo (15%).A Porro' quio envíolle certificodo o codo coloborodor o princi- pios de ono. Reunión do grupo de catequistas, ás 20,30. Xl Cantando no serán. Encontro de Corais, no templo panoquial, ás 20,30 horas, coa padicipación de: - Coral Polifónica de Beluso. - Coro Diapasón de Ferrol. - Grupo de CantoAleceia. 0rganiza: Grupo de canto Aleceia. Festa do noso patrón e comezo do curso de catequese, ás 11,00. Eucaristía solemne ás 12. Día do Domund (Xornada mundial das misións). Reunión do grupo de Cáritas, ás 20,30. Pleno do Consello pastoral parroquial, ás 20,30. Cambio de hora. Con este cambio a misa diaria será ás 19,00. Xornada de xaxún e abstinencia. 28. Reunión do grupo de Cáritas, ás 19,30. 18. Celebración comunitaria da Penitencia, ás 1 I . Asemblea económica parroquial, as 12,30. 'l9. Festa de San Xosé. 24. Cambio de hora. A misa diaria pasa a celebrarse as 20,00. 25. Domingo de Ramos. Bendición dos Ramos, antes da misa das 12,00, 28, Reunión do grupo de Cáritas, ás 20,30. 29. Xoves Santo. Celebración da Cea do Señor, ás 20,00. 30. Venres Santo. Celebración da Paixón e Morte do Señor, ás 1 8,00. 31. Sábado Santo. Vixilia pascual e misa. As 23,00. 5. 7. 22. 25. 27. 28. 1, 2. 26. 25. Mércores. Festa de Todos os Santos. Misa por todos os familiares e vecinos defuntos, ás 19,00. Festa de Cristo, Rei do Universo. Reunión de Cáritas, ás 19,30, Domingo de Pascua de resurrección. Só hai misa ás I 2. Prosegue o curso de catequese, ás 1 1,00. Reunión do grupo de Cáritas, ás 20,30. Día do Enfermo. Unción de enfermos comunitaria. Ascensión do Señor. Pentecoste. Reunión de Cáritas, ás 20,30. 3. Festa do Corpus Christi. DÍa nacional da Caridade. XXll aniversario da bendición e inauguración do templo panoquial. Logo da misa de 12, festa do compartir. 0s alimentos deben traerse antes das 1 1,30. Final do curso de Catequese. Pleno do Consello de pastoral parroquial, ás 20,30. Excursión panoquial das familias da catequese e da parr0qura. 16. Comida parroquial, ás 14,00. Celebración comunitaria do perdón, ás'18,00. Primeiras Comuñóns, ás 12,00. Reunión do grupo de Cáritas, ás 20,30. 1. 8. 25. BAUTtZ0S Celebroronse os primeiros domingos de mes no miso po- rroquiol dos 1 2. Tomén os terreiros sóbodos de mes ós B do serón. Avisor con lempo no porroquio poro o súo preporoción. CONT¡RMA(IÓNS Preporoción semonol duronte, polo menos, dous cursos o porlir dos I ó onos. Ademols se hoi odultos que der exen confirmorse hoberú preporoción duronte esfe curso en hororio o convir. ENTERMoS (VrS¡rASl Poro o visito ós enfermos, débese ovisor ó pórroco no teléfono 981 801 315. MATRIMON¡OS Avisor no Porroquio 2 ou 3 meses ontes do Motrimonio. É moi importonte o prepororión. Hoi encontros de noivos (primeiro sem0n0 do mes) ou cursiños (último semono). PENIIENCIA Hoi tres celebrocións comunitorios con confesión individuol. Tomén se pode solicitor, sempre que se desexe, conloc- tondo co púrroco. PRIMTIRAS (OMUÑÓNS Dous cursos de preporoción: ós / e 8 onos. Celebrocións comunitorios. A portir do mes de Decembro, reunións cos pois/nois os terceiros venres de mes. Primeiro domingo de Advento. Festa da lnmaculada Concepción. Reunión de Cáritas, ás 1 9,30. Celebración comunitaria da Penitencia, ás 11,00. Nadal. So haberá misa, ás 12. Festa da Sagrada Familia. 1. Festa de Santa María, Nai de Deus. Só habera misa ás 12. 6, Festa dos Reis Magos. 14. Prosegue o curso catequético, ás 1 1,00. 26. Pleno do Consello pastoral parroquial, ás 20,30. 28. Xornada da lnfancia misioneira. 31. Reunión do grupo de Cáritas, ás 19,30. 2. Presentación do Señor. Bendición das candeas, ás 19,00. Cea de Mans unidas, ás 20,30. Xornada de Mans Unidas. Colecta. Mércores de Cinza.Comeza a Coresma. Misa e imposi- ción da cinza, ás 1 9,00. a o. 13. t7. 25. 31, 6. 13. 20. 30. 8. 9. 17. 27. 9. 11. 14. 1 . Primeiras Comuñóns, ás 12 (en galego). 1 5, Asemblea parroquial preparatoria para 0 curso.
  3. 3. DA COMISIÓN PARROOUIAL Ouerido Benxamín: Lese nun libriño titulado Resucitardo escritor francés Cristian Bobín' unha frase que fai pensar' Nove patabras pero dunha ,rnuráliir[',,rrn deixando algo de min case por todas partes". Todas as partes é un pouco esaxerado, é moi universal e,pretencioso, qe¡o e150 anos un camiñou por moitas partes: conece xentll;ir; ññ¿3 iealidades,e é asf como un vai deixando partes de si mesmo por onde pasa. Tamén, *ro o b","ino que ,ái itvunOo palliñas para facer o seu niño' un vai recollendo e ái¡riluroo o que outras purioat e a mesma natureza lle van achegando' vaise filtrando a vida co filtro de Deus, hora tras hora e día tras día' Así nos imos facendo e así te vas facendo ti. En 50 anos pásase por situacións moi diversas. 0 sol, o vento, a choiva, etc', en todo ese tempo contaron moitas cousas (segundo u, n-oiár vidreiras, ¿canto noñ tie áiián a saf francisco os irmáns sol, terra' lúa' auga, lume e vento?). Unnas váces suavemente t ouirit berrando' Pero sempre no corazón aniñando unha mensaxe: "aprendede de min que son manso e humilde de corazón e encontraredes repouso para as vosas atmas" ou taméri'¿i ilii'ti,ñáiériu ttnon u t,iei tumu e que este arda?"' E entre o ser humilde que suaviza e o lume qr. qr"t¡,iá, tóioñ pasando non pguc6s anos, cincuenta para ser máis precisos' Dentro deste espazo de tempo, longo ou curto, pasaches a maior parte del en medio de nós nosTilos' Deus válese das persoas e das cousas para cumprir os seus plans' Queriamos, xa antes de que foramos parroquia, ser comunidade de fe, estar unjdos na esperanza: que 0s Tilos, asícomo "AltaVista;,'Sán SáOürniñoi'e;farqué Mántouto" (non eran urbanizacións rematadas)se afirmasen, pero que t me,i urtirrsr piáirntr nelas a forza da fe que move montañas , aforza da fe nun Deus pai-Nai que a todos ;;ffi;; íú en iesris, uqret ñom. ponre e humilde que camiñaba por Galilea á Xudtu, se fiio un coma nós para darnos vida, e vida eterna' con esa forza estase a facer esta parroquia porque unha panoquia nunca estárematada' E dende aquel día na carballeira da rstraJá ,ro r.rlir tibrtiveches presente, sempre a0 noso carón, animando, acompa- ñando e Presidindo. Todos nós, hoxe dun xeito especial, queremos feliciiarte e desexarche o mellor' En ti atopamos un párroco' ,n *i*r,ioio, comunidade, pero tamén un amigo e irmán' UNHA PARROOUIA OUT IAMÉN É ÚN Aportoción e(onóm¡(o ú Porroquio D./D". con domicilio en Teléfono desexo contribuír coo economío porroquiol de Son (Teo) cunho coto mensuol de € o corgor TNDtr Ttrtrtr trtr Os Tilos, -de - de 20 Asinodo: Froncisco de Asís dos Tilos no conto NIF (oloborqción coo Porroquio Felicidades e grazas' A BENXAMiN ROO CO GALLO DAS SÚASVODAS DE OURO SACERDOTAIS Fiel sempre ó dogma do Amor' esencia do cristianismo -o verdadeiro humanismo neste mundo exPlotador- el busca sempre o mellor para cadanseu fregués, porque ti, Benxamín, es un cristián moi verdadeiro, cura, amigo, comPañeiro que unha dma moi grande tes. Juan José Fernández Abella A parroquia dos Tilos peregrinou a Medjugorge en Bosnia-Herzegovina no mes de xullo 2017' D./D". con domicilio en Teléfono Desexo porticiPor en: Comisión de Córitos Comisión de Evonxelizoción : como cotequisto -,. - como cotequizondo ' Comisión de Lifurxio coro (conto ou instrumento) ' ' decoroción lector . limpezo celebrocións Comisión de Economío e Obros En lodos os comisións se necesiton coloborodores. lnfórmote no Potroquio; sempre serds benvido' toi thegor os feus dotos ó porroquio' iGordo este boletín, pode serche Útil! GRAZAS' DNI tr tr n T tr T tr tr T

×