Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Bolenovembro18

279 Aufrufe

Veröffentlicht am

BOLETIN PARROQUIAL NOVEMBRO 2018

Veröffentlicht in: Lifestyle
  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Bolenovembro18

  1. 1. PROP��OCHE: . Se te paraches a ler e a reflexionar na primeira p�xina deste bolet�n, xa tes un punto de actuaci�n garantido: como seguir a Xes�s. Pero iso non abonda. Pono por obra! Actualmente todo vai marcado polas prcsas. Se vou no coche e atopo unha caravana ou un atasco, p��ome nervioso e, �s veces, incluso me comporto inadecuadamente. � importante vivir tranquilos e transmitir serenidade. . Outra actitude moi importante � a constancia; xa nos cremos persoas maduras e non valoramos a constancia nin nas relaci�ns humanas nin nas relaci�ns con Deus. O cami�o da constancia � o cami�o da virfude. . A sinxele'�a e a humildade. Non considerarnos m�is ca ningu�n. Non facer ostentaci�n do que terros nin do que somos. Tratarnos de igual a igual. Se debemos ser constantes no amor temos que coidar moito o respecto, a delica- deza, os xestos, as pequenas cousas; isto con todos, tam�n cos que compar- ten a vida coti� cun mesmo. . Busca sempre un momento de silencio pam a oraci�n, a lectura. A poder ser que este momento non estea vinculado ao m�bil, a tablet ou o ordenador. Grazas por ter en conta estes consellos. h� -G1r *i* 001 !B il10$ffiOLETIN PARROQUIAL No 210 - Novembro 2018 PARRoQUIA SAN FRANCISCo DE as�s DoS TILoS Di o refr�n: " Ditoso o mes que empeza por Santos e remata co S. Andr�s". No bolet�n anterioq tomando como referencia a Exhortaci�n Apost�lica Gaudete e exultate do Papa Francisco, diciamos que o cami�o da santidade bas�ase nas Benaverlturanzas, que o rnesmo Papa traduce nunha serie de actitudes concretas. Unindo a festa de Todos Os Santos � conmemoraci�n dos Fieis Defuntos, par�cenos que a santidade � como o punto final do percorrido vital de toda persoa, cando non � as�. Hai que ter en conta que a santidade � un cami�o que acada a s�a plenitude ao final deste percorrido; pero tam�n � certo que a�nda que hai moitas persoas boas que non te�en ao Se�or como o referente das s�as vidas, si debemos saber e recordar que a santidade como cami�o e meta ten sempre un exemplo para imitar: O Se�or -"Sede santos como eu O Se�or son santo"-; unha imitaci�n e un acompa�amento que fai connosco O Se�or e que ten na celebraci�n do lo de novembro (Todos Os Santos) e no remate do mes (festa de S. Andr�s) exemplos abundantes, uns con nome pro- pio reco�ecido pola lgrexa e outros moitos que forman parte da multitude dos lavados e branqueados no Sangue do A�o (Xes�s). A chamada � santidade segue sendo constante e actual; exemplos de santida- de temos moitos, alg�ns deles moi recentes (Monse�or Romero, S. Pablo VI, Sta. Tareixa de Calcuta, etc.), e outros reflectidos no nome que levamos ou como pak�ns das nosas parroquias, e que te�en como cumio de toda SAN- TIDADE: O Santo dos Santos (O Se�or Xes�s). "Fagamos do noso percorrido un cami�o de santidade"
  2. 2. ANTE UN NOVO CURSO PASTORAL O dia 15 de setembro, D. Benjam�n presentou en Asemblea parroquial o Programa pastoral diocesano baixo o lema: "Sentando � mesa con eles...", con referencia � escena evanx�lica que recolle o momento en que Xes�s acompa�a os disc�pulos de Ema�s que regresan � s�a casa desconsolados des- pois da mo�e de Xes�s en Xerusal�n. Transportados a este tempo segura- mente n�s tam�n necesitamos a com- pa�a de Xes�s para que se nos abran os ollos para mirar con valent�a cara adiante. Temos que rcgresar � parro- quia para contaxiarnos da mensaxe de Xes�s resucitado, presentala con valent�a e facela atraente- Qu�danos un reto importante para enfrontar, desde cada ur�a das comi- si�ns, o que iso significa: deixamos acompa�ar por Xes�s e acompa�ar, no seu nome, a todos os que necesitan axuda, moitos m�is dos que cremos. A presentaci�n do Programa Pastoral Diocesano tivo lugar na Casa de Exercicios de Santiago coa presenza de Mons. Jes�rs Fem�ndez, bispo auxi- liar e vicario de pastoral, o d�a 2l de setembro. Presentou uns criterios iluminadores: . Xes�s env�a a anunciar pero tam�n a celebrar. . A fe cel�brase en comunidade, desta- cando a primac�a da parroquia segundo rnanifestou o Concilio. . Os sacramentos significan presenza de graza nos momentos m�is impor- tantes da vida. . O protagonista � Xes�s, actuamos no seu nome. PRESENTACI�N DO PLAN O Sr. Arcebispo, con motivo da presen- taci�n do plan para o curso 201 8-2A19, ofr�cenos unha posible axuda para vivir o compromiso cristi�n do noso bautismo, como base da nosa espiritua- lidade xunto coa Palabra de Deus e os demais sacramentos. Fai unha advertencia da terxiversaci�n que se est� facendo por alg�ns cristi�ns en canto � participaci�n na Eucarist�a e nos sacrarnentos en xeral, especial- mente o da Penitencia. At�cnica fahos velo case todo como manipulable. Facer e producir non soluciona todo na vida e incluso nos pode levar a situa- ci�ns sen sa�da. Rem�tenos aos primeiros cristi�ns que ti�an a Euc�rist�a como a principal lih�rxia cristi�, significaba acci�n de grazas. "Quen d�grazas reco�ece que recibiu ou a�nda recibe algo, expresan- do en agradecemento que ese don � necesario para el, pois vive del. Mentres esta concepci�n non sexa o fundamento a partir do cal se vive a participaci�n na celebraci�n eucar�stic4 non se pode esperar unha comprensi�n aut�ntica desta". Remata cunha exhortaci�n final que transcribimos: 'oComo sempre, pido a todos os dioce- sanos asumir o compromiso do Plan Pastoral Dioces�rno coa colaboraci�n e dispo�ibilidade tanto para os proxectos diocesanos como para os plans pamo- quiais. Arzobispo e bispo auxiliar, membros do Consello Episcopal, dele- gados diocesanos, p�rrocos, di�conos, persoas da vida consagrada, catequis- tas, consello pastoral diocesano e con- sellos parroquiais, asociaci�ns e move- mentos eclesiais, todos os colaborado- res nas actividades pastorais temos que secundar o Plan diocesano. Estou seguro de que a s�a posta en pr�ctica axudari� � edificaci�n espiritual na nosa tarefa apost�lica. Encomendando os froitos do Plan pastoral ao pah'ocinio do Ap�stolo Santiago e � intercesi�n da Virxe Mar�a, sa�davos con afecto e bendice no Seffor". COMPROMISOS DO ARCIPRESTADO Aparroquia de San Francisco deAs�s dos Tilos est� integrada no Arciprestado de Xiro da Cidade que asumiu para este curso os seguintes compromisos: . En relaci�n co obxectivo'Activar o esp�rito de oraci�n e crear espazos para ela na nosa comunidade cristi�", grupo de oraci�n na parroqui4 os segundos e cuartos xoves de mes �s 19:30 h. . En relaci�n con "Celebrar dignamen- te os sacramentos e preparar �s persoas que os celebran", encontros de prepara- ci�n ao matrimonio, nas paffoquias de San Antonio de Fonti�as, San Pedro e San Francisco dos Tilos. . Encontros dos p�rrocos de C�ritas Interparroquial, o �ltimo xoves de mes na sede de C�ritas Interparroquial. PARROQUIA V�VA 1.- Xoves. Festa de Todos Os Santos. 2.- Misa por todos os familiares e veci- �os defuntos, �s 19:00. 8.- Comezan os xoves de oraci�n, as 19:30, dirixidos polo P. Ignacio, xesu�ta. 25.- Festa de Cristo, Rei do Universo. 28.- Reuni�n de C�ritas, �s 19:30. ACONTECEMENTOS Bautismos: Lucas Boado Silva, de Rafael e Laura Romina (09-06-2018). Thais Godoy Gonzalo, de Francisco .Ios� e Stella (24-06-2018) Lidia Garc�a Garcia, de Emilio e Olalla (09-0e-2018) Defunci�ns: Jos� Ram�n Santos Rivas (05-06-2018) Manuel Antelo Pombo (05-07-2018) ftudencia Fernand% Pegenante (0249-20 I B) Manuel Seoane Mareque (l 3-1 0-20 1 8) Carmen Gon�lez Rodr�guez (25- I 0-20 1 8)

×