Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Bole parroquial outono18

277 Aufrufe

Veröffentlicht am

Boletín Parroquial. Parroquía dos Tilos en Teo

Veröffentlicht in: Internet
  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Bole parroquial outono18

  1. 1. INIORMACIONS -'l $ILOS fns Bmmffio$AffiffiffiT eouer�N pARRoeutAL DE sAN FRANctsco op as�s oc l ,l,r ,r,r i �, l l, lrirLttrll il,tlltr,ilt(,,t rlrt Irrr , ,, , I L r, r Lrlrllll{lt {rl tllllr{) tLt rlllt�ttc,,ir trrr ittlcr�ttttsc en grupos XEC r' r , r Lrrlnlrrrr r , '.rr r,,1ilil lrtr�tttilttltts, ilol Ill ttll01 lrilr it,r litrlr . r rllllIlr o lilt,r t]t (,nlllIllto (,trrlr,rl, l,,nrirrrrrrlr lirrJrlrrrf.rlrr,rvuirilrlull0,oiliilcnltiltu,,itrUlttst:il00rotdococolequilo. lIr ,rrlrrr mln,rrr], rl ri,r,trlulnul o (ult,,rllo l'tt,,lo(tl I'tttt0t�ltittl lri,lt" ll'. I,lt, ll I lvo r,,,ltlo ti,, vltltt ntitll0,, r0il,,UtIislil i[, r rrrrlrliltilr t|]t �t0l lllV|1,, | (,rrlnl r: ,lrrrr,, { r �ll,l rl. rrrrlrr:,,r,, l r�rr,,lrr,,, olltor ril ilrttttltrrttr)il10 c lr0tl0s iiliciufivos. llnr r, l)rl I llnl .l�ur(l rlr, f )rlllrtrr rtlrl rt ulllilltt rIl Millzo. ol l9 l)rr rlllrrl .r rrlrt rlr /,ftlrzrr rlrl l ullllrrrt rIr 0ulullro. ill 7tJ. ( lilrr r]n,], r rI r rillrlr o lrrrtiltto l)r,t�ltr,�,,,,' |,r',llvr', l)r, ',r,lrrrlrto l Xullrr 1,, I l) r: u,, I 7 I tt Ar�r,,ll rt, I I Vr",ll,'trt rlr, llntrilt r�rr', r' I r",ltvn', ',r,l,,lllrlo XlrJlrr rr,,.i ll (rtr rIrIrr�rr) Ar�rl lo rr', ,/l (r,rr r�r1lr,r�rr) Aclivirlodcs c cclcbruci�ns Xorrr�rIr �xrrrrrr�rrirrl rjc ( rlrihls, �rriltciro donringo de l�es. I orrnlrr lorr lIr; r rrkrr�rrirlrr,,, rlurrrirrr;us rle I 0:30 o I I :00. l'irrrrrolr rlrr (oll.,iur� rIr (rlrilrrs, rlllillos rn�rcores �s 20:30. 0lrrr roll rolrrllrlrltrl, ullirno,, xovr:s ris 20:30. lll',nio rir� rrrro �rrrrror�rrirrl, 0,, rl0n0 rlc 20.30 027.00. DE SAN FRANC�SCO DE ASIS DOS T cuRso 2018-2019 N�mero 209 "SEDE SANTOS, porque eu son santo" Queridos fregueses: Un ano m�is temos a oportunidade de seguir sendo mensaxei- ros e testemu�as do se�or. 0s tempos son cada d�a m�is apremiantes; Xes�s, para moitos, entre n�s, xa � un desco�ecido e, polo tanto, tam�n � desco�ecida a s�a mensaxe. A tarefa que temos por diante � dalo a co�ecer. como hai que facelo? 0 cami�o prop�nnolo o Papa Francisco na Exhoftaci�n Apos- t�lica Gaudete et exultate (Alegr�devos e saltade de gozo). Non hai outro cami�o e todos n�s, coa forza do Esp�rito, pod�molo percorrer. / Ser pobre no coraz�n... I Reaccionar con humilde mansedume. .. I Saber chorar cos demais, .. I Buscar a xustiza con fame e sede. .. I Mirar e actuar con misericordia... I Manter o coraz�n limpo de todo o que mancha a0 amor, .. I Sementar paz ao noso redor. . . I Aceptar o cami�o do Evanxeo a�nda que cause incomodidade... A proposta � posibte. Eu quero perc,rrer. "iso � SANTIDADE' Acomp��asme? Xuntos ser� m�is doado. Unha fo�e aperla, Benjam�n
  2. 2. ,TEN(I�N PARROSUIAT Hororio. �:30- /:30 do torde. (t�dolos d�os, menos srbodos e domingos). l'lorrrrio extro: [oncertor por tef .: 9Bl B0l 3l 5. TNSO PARROSUIAI Unho moneiro de senlirse membro do porroquio � cerrs�ndose nelo. Hoi uns impresos no porroquio �rrrro focelo. CONO�llIiA PARROOUIAT T�dolos servicios porroquiois son grotuitos, exteplo porn oquelos pers00s que, podendo, non coloboron no soslemento do vido porroquiol. l$o quere dicir que de- hcmos coloboror economiconrenle o sufrogor os gor los rlo porroquio. 1 �rlolos ingresos, gostos e obros son xestionodos polo Iornisi�n de Economio e 0bros do porroquio. Hoi xente que oporto libremente (ben por domici- lioci�n boncorio ou ben persoolmenle) unho colo fixo � mes. 0utros fono con donotivos. Hoi ulgunhos fomilios que n0n poden coloboror e pro- c�rose oxudolos. Tr�lose de comportir. Codo ono, no Asembleo Porroquiol, inf�rmose �s coloborodores, comun�conselles t�dolos ingresos e gostos. Cremos que o nrellor formo de coloboror � o de cotos mensuois con domicilioci�n boncorio, pois, dese xeito, podemos pr0gr0nt0r o ono contondo x0 tuns fondos fixos. T�dolos oportoci�ns econ�micos (cotos ou donoiivos) desgrovon no Declorrrcr�n do Rendo (l 5%). A Porro- quio env�olle certificodo o codo toloborodor o princi pios de ono. MATR�MONIOS Avisor no Porroquio 2 ou 3 meses ontes do Motrimonio. � moi importonie o preporoci�n. Hoi enconfros de noivos (primeiro semono do mes)ou cutsi�os (�ltimo semono). PENITTN(IA Hoi tres celebroci�ns comunitorios con confesi�n individuol. Tctm�n se pode solicitor, sempre que se desexe, contor tondo co p�rroco. PRIflllEIRAS (OMU��NS Dous cursos de preporoci�n. �s / e B onos. [elebroci�ns comunilarios. A portir do mes de Decembro, reuni�ns cos poisy'rrris os terceiros venres de mes. GARTA AS FAMILIAS Queridas familias: Atop�monos un ano m�is nun novo curso de catequese. Espero que estes meses de vacaci�ns e descanso servisen para estar m�is preto dos vosos fillos e fillas. Como catequista deles dir�xovos esta ca�a. Preguntar�desi/os, �por que? Esta � unha boit ocasi�n para descubrir a importancia da familia na educaci�n cristi�. Tedes un fillo/a na catequese. Seguro que pensades no punto final: a celebraci�n do sacramento. lso est� ben, pero agora imos centrarnos na etapa presente. 0 proceso de catequese que est�n percorrendo. Neste tempo van vivir a experiencia de comunidade cristi� e do fundamental da vida e mensaxtl de Xes�s. Comprenderedes que por moito que fagamos os categuistas nunha hora, sempre serii pouco compar�ndoa coas 'l68 horas da semana. 0s vosos fillos necesitan vivir a experiencia de sentirse acompa�ados, de feito xa est�n vivindtl esa experiencia dende 0 seu nacemento de m�ltiples maneiras:familia, amigos, mestres, etc. A catequese � un cami�0, un itinerario. Neste cami�o da fe tam�n precisamos que algu�n nos acompa�e. A lgrexa sempre se sentiu, desde as s�as orixes e segundo o desexo de Xes�s, compa�eira e acompa�ante. N�s, catequistas, tam�n entendemos a nosa tarefa c0m0 acompa�antes deles no seu cami�o da fe, que v�s un d�a decidistes para eles no sacramento do bautismo. Neste cami�o axudar�moslles a co�ecer, celebrar, vivir, orar e testemu�ar a Xes�s. Por iso, est�t tarefa precisa de comunidades/parroquias vivas e acolledoras e de catequistas que acompa�ett na busca persoal. Do mesmo xeito comprenderedes que 0s catequistas insistamos na importancia da vosit implicaci�n e na mutua colaboraci�n nas tarefas da catequese. 0 voso fogar � o lugar principal onde tocar e palpar a realizaci�n pr�ctica da fe en Xes�s na vida diaria e nos pequenos detalles: a preocupaci�n polos demais, o cari�0, o posto de Deus na vida familiar (oraci�n, misa do domingo, maneira de comprender a realidade), o compromiso nas pequenas Cousas que a catequese esixe. Grazas por permitirnos ser parte da vida do voso fillo/a. An�manos a fe en Xes�s e o desexo de que o descubran como o grande acompa�ante. Como catequista dos vosos fillos, recibide un agarimoso sa�do. Bo cami�o! AUT�ZOS ulchroronse os primeiros domingos de mes no miso po or�ulnl rltrs I2. rnr�n os lerceiros s�bodos de mes �s B do ser�n. visor con tempo no porroquio poro o s�o preporoci�n. ONFIRMA(I�NS rcprtrocr�n semonol duronte, polo menos, dous cursos �rurlir dos l � onos. Ademois se hoi odultos que der xcrr confirmorse hober� preporoci�n duronte este curso lr lrororio o convir. NrrRMos (vrsrTAs) uro o visito �s enfermos, d�bese ovisor � p�rroco no rl�fono 98l B0l 315.
  3. 3. GALENDARIO PARROQUIAL 2018-2019 21, Asemblea inicial de curso. Presentaci�n do Programa Pastoral, �s 20:30 na Casa de Exercicios. 8. Cea de Mans unidas, �s 20,30. 1 0. Xornada de Mans Unidas. Colecta. 27, Reuni�n do grupo de C�ritas, �s 19,30. 4. Reuni�n do grupo de catequistas, �s 20:30. 6. FXll Cantando no ser�n. Encontro de Corais, no templo parroquial, �s 20:30, coa participaci�n de: - Canta Compa�a de A Coru�a. - S. Sim�n de Ons de Cacheiras. - Grupo de Canto Aleceia dos Tilos. 7 . Festa do noso patr�n e comezo do curso de catequese, �s 11 :00. Eucarist�a solemne �s 12. Festa do compartir despois da Misa, 11. Comezan os grupos de oraci�n, Dirixe o P. lgnacio S.J. 21, D�a do Domund (Xornada mundial das misi�ns), 24, Reuni�n do grupo de C�ritas, �s 20:30. 25. Pleno do Consello pastoral panoquial, �s 20:30. 28, Cambio de hora. A misa diaria pasa a ser �s 19:00. '1. Xoves, FestadeTodosos Santos 2. Misa por todos os familiares e vecl�os defuntos, �s 19:00. 25. Festa de Cristo, Rei do Universo. 28. Reuni�n de C�ritas, �s 19,30. 2. Primeiro domingo de Advento. L Festa da lnmaculada Concepci�n, 12. Reuni�n de C�ritas, �s 19,30. 16, Celebraci�n comunitaria da Penitencia, �s 1 1,00. 25. Nadal, So haber� misa, �s 12, 30. Festa da Sagrada Familia. 1. Festa de Santa Mar�a, Nai de Deus. S� habera misa �s 12. 6. Festa dos Reis Magos. 13. Prosegue o curso catequ�tico, �s 1i,00. 24. Pleno do Consello pastoral parroquial, �s 20,30. 27. Xornada da lnfancia misioneira. 30. Reuni�n do grupo de C�ritas, �s 19,30. 6. M�rcores de Cinza. Comeza a Coresma. Misa e imposi- ci�n da cinza, �s 1 9:00, Xornada de xax�n e abstinencia. 17. Asemblea econ�mica parroquial, �s 12:30. 19. FestadeSanXos�. 27. Reuni�n do grupo de C�ritas, �s 20:30. 31. Cambio de hora. A misa diaria pasa a celebrarse �s 20:00, 14. Domingo de Ramos. Bendici�n dos Ramos, antes da misa das 12:00, 18. Xoves Santo. 19, Venres Santo, 20, Sabado Santo, 24. Reuni�n do grupo de C�ritas, �s 20:30. 28. Prosegue o curso de catequese, �s 11:00. 26. D�a do Enfermo. Unci�n de enfermos comunitaria 29. Reuni�n de C�ritas, �s 20:30. 2. Ascensi�n do Se�or. XXlll aniversario da bendici�n e in- auguraci�n do templo panoquial. Logo da misa de'12, festa do compartir.0s alimentos deben traerse antes das 1 1:30. Final do curso de Catequese, 6, Pleno do Consello de pastoral panoquial, �s 20:30. 9. Pentecoste. Confirmaci�n �s 12:00. 15. Festa Excursi�n panoquial dasfamilias da Catequese. 22. Celebraci�n comunitaria do perd�n, �s 1B:00. 23. Festa do Corpus Chrisii. Pnmeiras Comu��ns, �s 12:00. 26. Reuni�n do grupo de C�ritas, �s 20:30. 30. Primeiras Comu��ns �s 12:00 (en galego). 2. Presentaci�n do Se�or. Bendici�n das candeas, �s 20,00. 15. Asemblea parroquial preparatoria para o curso 2019- 2020.

×