Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
1@sEo 

Digital
Marketi mg

Strategies Focu on increasing e
Reach & Vusibiii o our Business
“seo 

 Ngtróvi dúng khóng xem hét
0 qua 1 trang google

 
 

27o! Nguvóvi dúng khóng xem hét
0 quá 3 trang google

TRON...
@sEo 

cÁu TRÁ LÓ’! LÁ: 
SEARCH ENGINE OPTIMIzATION (SEO)
TÓI uu HÓA cONG cu TÍM KIÉM

Q

en

Kingads - Leading In Digita...
LMSEO 

NOI DUNG TRINH BAY
® SEO LA GÍ? 
© SEO LA LAM Gi :2
<9 HiEu QUÁ CÚA SEO? 
® uu DIÉM CÚA SEO ? 
® TAI SAO NÉN cHON ...
fisEo 

SEO lá mót quy trinh két hcyp giüia các
chuyén gia vá phán mém chuyén nghiép
nhám dira 1 website cg thé váo danh sá...
S E Digital Marketing 

G“ 8'“ “WWW” l

‘Jn-i rulgw: . H-= .-. . tu»: '

 

a 1.010.000 ké! quá . _
Quang cao google
...
LAM SEO

Lám SEO lá thuc hién các thao tác
thóa mán tiéu chí cúa Thuát toán
sép hang cúa Google. 

 
 
 
 

 

Nhám dir...
SEO Onpage SEO Offpage

Tói uu nói dung vá lap Xáy dtyng backlink >
trinh trang web Táng múc dc) uy tin
(pagerank cúa tran...
¿r ' «i
Digital Marketing L) —* é" ‘

 

‘Iülïhïlqlqyoï:1í= i3¡Ï5i¡u¡í;1oLgt
' m: A 9 ‘¡I y 
i-iieu Que. cua: SEO 

Ïï...
i: ‘7 Kháng dinh vi
7‘ thé vwqt lén trén i
dói thú. 

tiéu dén website mót e
cách thwfvng xuyén, 

khi khách háng ¡rw

Ki...
OO O OOO

Digiicil Nicirkeiirig} n

"ai Sao ¡"éïi Chan igx-xcïs
KingAds quan tám Gén hiéu quá dem dén cho khách háng
Luón ...
lfisEo 

QUY TRÍNH SEO

Phán tien ypu e55:

 

Phfllttfllllhfil

Xáv duna

he: thóng back link ‘En mmm». 

I i Kingads - Lea...
SEO 

Dich va SEO KingAds

1) SEO Hé Thóng = > Khách Háng Dáu Tw Chuazn Marc vá Ngán Sách Lórn
Q KingAds cung cáp giái phá...
KÏNG Ads

Digital Marketing

  

r Chi phi dáy website lu VI In men la: ¡en VI tri
TOP cam két cho moi lu khoa cu mé

-...
SEO 

DÓI TÁC CÚA KINGADS

O DÓI TÁC DÁ TRIÉN KHAI
+ thegioibalonet : Top 1 google, tú! khóa : balo, halo laptop, ba...
f. ‘ A «y
Digiioi Marketing w-4

  

Phuoiig Nam

 

309W’ QUÁNG CAQWNA“ CUOCOÓ‘ Aiwaic NlGHT-HAYBOYNKSHT mv: n-aii...
cLiENTs

e

ïlrúütfilfiflfllflNGNiUülCfluvfiflfiüil’

®Milazti ¿iJADOO

Sep vbi thóvl glan
oinNAomATmAu-uïomur 3,, can, “¡m m", 
...
PARTNERS

 

 
 

 

 
 
 

  

VNEXPREVES

m. —_. -.. .

 

KingAds — Leading In Digital Marketing

wwwikingadsnet
CÓNG TY TNHH DÁU TUVA QUÁNG CÁO KINGADS

Digital Marketing

Tra 56': 17D, Bang Ván Ngfr, Phuüng 10, Quan Phú Nhuan

Dié...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

SEO web bền vững tại King Ads

322 Aufrufe

Veröffentlicht am

Dịch vụ seo website lên top của King Ads xin cam kết sử dụng seo mũ trắng, an toàn, minh bạch, uy tín .
Website: kingads.net
Hotline: 0916395631

Veröffentlicht in: Marketing
 • Als Erste(r) kommentieren

SEO web bền vững tại King Ads

 1. 1. 1@sEo Digital Marketi mg Strategies Focu on increasing e Reach & Vusibiii o our Business
 2. 2. “seo Ngtróvi dúng khóng xem hét 0 qua 1 trang google 27o! Nguvóvi dúng khóng xem hét 0 quá 3 trang google TRONG HÁNG cHuc TRIEU KÉT ouA TÍM KIÉM CHO MÓT TÚ’ KHÓA TRÉN GOOGLE, LÁM THÉ NÁO es TRANG WEB CÚA BAN XUÁT HIEN TRÉN TRANG aAu KÉT QUÁ TÍM KIÉM CÚA GOOGLE á’) Kungads - Leading ln Digital Marketing www kingads net
 3. 3. @sEo cÁu TRÁ LÓ’! LÁ: SEARCH ENGINE OPTIMIzATION (SEO) TÓI uu HÓA cONG cu TÍM KIÉM Q en Kingads - Leading In Digital Marketing www kingads net
 4. 4. LMSEO NOI DUNG TRINH BAY ® SEO LA GÍ? © SEO LA LAM Gi :2 <9 HiEu QUÁ CÚA SEO? ® uu DIÉM CÚA SEO ? ® TAI SAO NÉN cHON DlCH vu sEO KINGADS © QUY TRÍNH SEO TAI KINGADS ® D! CH vu SEO CÚA KINGADS 4.. . ® LIÉN HE TU’ VAN VIÉN KINGADS Kingads - Leading in Digital Marketing www kingads net
 5. 5. fisEo SEO lá mót quy trinh két hcyp giüia các chuyén gia vá phán mém chuyén nghiép nhám dira 1 website cg thé váo danh sách Top 5 hoác Top 10 Cóng cu tim kiém (phá bién hién nay lá Googe) aói vó= i 1 hay 1 só tir khóa xác dinh. Tai Vlét Nam, do Google chiém hoin 85% Iwovng tim kiém cúa ngwóvi dúng lnternet, nén Seo tai Viét Nam dwovc hiéu lá Seo Google. Q I i Kingads - Leading in Digital Marketing wwwikingads net
 6. 6. S E Digital Marketing G“ 8'“ “WWW” l ‘Jn-i rulgw: . H-= .-. . tu»: ' a 1.010.000 ké! quá . _ Quang cao google Cóng 1-, » lhiét ké Web HCM - j/ teongcesigr‘ net ïmr; _"_ f ‘ """"‘""V"_"V"" A ' ‘ M L Tao Website : no Ccng viéc Dich vu thiét Ke website - ¡color vn i ÏI‘Q"ÍP, WFD'>" ' iio-l lv n'i. "i i ". - Thiet ke web . - ¡me! kewehsile ' Thlet ke web - Liaer‘ pn. website ban bang mas» SEO H m . , v» iluw lu» warm! » ° ' ‘ Két quá sEo Thiet ke web gia ré congtyuniótkóweb TRUSTNn i. - wwwiildnwohcow v Translate ¡his pega ' > by am Hñu n, A congiy mié: ¡A web TRUSTm una Id website chuïén nqhiép i. ‘ candy‘ chula SEO Bio hülllvá H6 tm lion am khóng lhlÓl ¡É web qu: ra’ kun chál Iuang v 'i‘: .l: ÍJi'H‘. . i: .1: ThhMmhno-DichVuWolrG-óilmflhmdshmg Cáng ly ‘Miel AZ ‘mm k6 wobsm. tniót k6 mb. gia chi 500K -— - “ úlflhmobhofllokconv vanesa-mom- W»- ‘ ïmhuunmn. mania. » wnrmnrmnnnvm hnnrúúmr-‘luohnnuhln Kingads — Leading In Digital Marketing wwwikingadsnet
 7. 7. LAM SEO Lám SEO lá thuc hién các thao tác thóa mán tiéu chí cúa Thuát toán sép hang cúa Google. Nhám dira website lén vi trí xép hang mong muón, vóvi tú’ khóa xác '/ dinh. Kingads - Leading In Digital Marketing www kingads net
 8. 8. SEO Onpage SEO Offpage Tói uu nói dung vá lap Xáy dtyng backlink > trinh trang web Táng múc dc) uy tin (pagerank cúa trang web) Kingads — Leading In Digital Marketing wwwikingadsnet
 9. 9. ¿r ' «i Digital Marketing L) —* é" ‘ ‘Iülïhïlqlqyoï:1í= i3¡Ï5i¡u¡í;1oLgt ' m: A 9 ‘¡I y i-iieu Que. cua: SEO Ïïlllgi . líl. j"'oiflgniéll. hifa'lii L HHFÍ ‘un -', .)¡F]"| igï-‘Ilillfíïli QÍIOÏINIQI i . - i iïlmïñ’ ' ma. W1"H«a“¿ i‘doltg"l: li”ll‘ fvtiïjigfiï: ¡ÜÉÏ"¡ÏÏÜÜWÍÍÏIIBÍÉÍÏl>= Í1:i. :_gÉÏIJ! v irqqpxgïtigiiiï»inauaieïirwiiiiiui íïltfioie-‘iirii ¡oi "niiáiiiïláiir. . ‘ÉÏILQUSIÏÏM¡lílïïiïllíiligwílïátl Olgfréflllíi” ¡iumgianaiaig A '_¡_¡(ó'lOQEí"(Ï= Ïi MÏï-lilivlílttoïaul ¡Hilti ¡‘fiifigaisïiei ¿eerjiïofliïiiigi u. ïllslliiii ivilejiazcsiil-ié; L'o'Á'I'I'I'L. ÏÜILQIÏ-, IÓ‘_ luna};
 10. 10. i: ‘7 Kháng dinh vi 7‘ thé vwqt lén trén i dói thú. tiéu dén website mót e cách thwfvng xuyén, khi khách háng ¡rw Kingads - Leading ln Digital Marketing www. kingads. net
 11. 11. OO O OOO Digiicil Nicirkeiirig} n "ai Sao ¡"éïi Chan igx-xcïs KingAds quan tám Gén hiéu quá dem dén cho khách háng Luón láy chát Iuvng lám kim chi nam hoat dóng Luón luón thiyc hién quy trinh seo minh bach an toán vá vá chuán miyc Có nhiéu kinh nghiém Seo cho các tú> khóa canh tranh nhát trén Internet nhw: rút hám cáuphuyén nhá trOn gói, ba| o,IaptOp. ... Chi phi hcyp ly, thanh toán linh hoat Dich vu khách háng tót nhát ¿ smillug ln "llglitál i'il= liit= iílutg_ 'A“'I"'A'L. :0Íul= ('kn. l3 (‘Íïnuftldk
 12. 12. lfisEo QUY TRÍNH SEO Phán tien ypu e55: Phfllttfllllhfil Xáv duna he: thóng back link ‘En mmm». I i Kingads - Leading In Digital Marketing www kingads net
 13. 13. SEO Dich va SEO KingAds 1) SEO Hé Thóng = > Khách Háng Dáu Tw Chuazn Marc vá Ngán Sách Lórn Q KingAds cung cáp giái pháp SEO cho toán hé thóng Website ngánh nghé cúa Qui Khách G) Ha Thóng Tú» Khóa Bao Góm : . TÚ’ Khóa Ngánh . n‘; Khóa gán vóri thu-ong hiéu ngánh o Tú Khóa sán pháml dich vu cu thé 2) SEO Tú’ Khóa = > Khách Háng Déu Tu’ Trpng Tám, Ngán Sách Táp Trung ® KingAds cung cáp giái pháp SEO cho các tú khóa chü chót cúa ngánh, sán phám, dich vu cúa Khách Hángfiáp trung các tú- khóa hiéu quá nhátláng doanh thu nhanh nhát do KingAds hs tro nghién cúu vá de xuát Q I i Kingads - Leading in Digital Marketing www kingads net
 14. 14. KÏNG Ads Digital Marketing r Chi phi dáy website lu VI In men la: ¡en VI tri TOP cam két cho moi lu khoa cu mé - Kingads hoan 100% phi neu website khóng ión TOP nnu cam kél Chi phí aáy » Tói uu nen tuc dé duy tri vu lrl TOP cúa website dói voi lu khoa Cu lhé — Kingads nó: hoan 100% ma. gian websile roi khól TOP Chi phi duy tri - Mac do canh tranh cúa các websne knac doi vai ii‘: khoa - Múc ao iói uu men ¡ai cúa a6: ¡mi voi lú khóa BO khó cúa tir khóa Kingads - Leading In Digital Marketing www kingads net
 15. 15. SEO DÓI TÁC CÚA KINGADS O DÓI TÁC DÁ TRIÉN KHAI + thegioibalonet : Top 1 google, tú! khóa : balo, halo laptop, balo du lich, balo máy ánh + tuvansetupxzom : Top 1 google, tir khóa : tu ván setup, setup nhá háng, setup caphe bar, tu van setup nhá háng khách san + Milazo. vn : Top 1 google, tú- khóa : quan áo nam, quan áo nü, quan jean nam, quan jean nü O Ooi TÁC BANG TRIÉN KHAI + phuongnampro. com, Top 3 , tir khóa : san xuát phim quang cáo, phim quang cáo, phim quang cao + autotoyotavn : Top 3,tú’ khóa : xe ToyotaToyota innova, Toyota vios, Toyota camry, ... . Va‘ con rá’! nhieu Website dá vá dang dupc KingAds duy tri top á Mu hót các linh vgrc nhir: Bát dóng san, nhá hang, thóri trang, cóng nghé, phu kién. . Q ¿i? Kingads - Leading in Digital Marketing www kingads net
 16. 16. f. ‘ A «y Digiioi Marketing w- 4 Phuoiig Nam 309W’ QUÁNG CAQWNA“ CUOCOÓ‘ Aiwaic NlGHT-HAYBOYNKSHT mv: n-aii TAV— Gm :7 ; ‘ ¡‘ijïetcczglnvest ’ , E-J “PKC-H in, :« TUBEPXJNH TAO oAu AN cHo NGOi NHAviET TlN a NGHIA LuoNG TOAN ríiimsiaie srétíllqui ln íïltglliéii iviisiitisinugi viv-nu. ¡{launulaaiai
 17. 17. cLiENTs e ïlrúütfilfiflfllflNGNiUülCfluvfiflfiüil’ ®Milazti ¿iJADOO Sep vbi thóvl glan oinNAomATmAu-uïomur 3,, can, “¡m m", Kingads - Leading In Digital Marketing wwwikingadsnet
 18. 18. PARTNERS VNEXPREVES m. —_. -.. . KingAds — Leading In Digital Marketing wwwikingadsnet
 19. 19. CÓNG TY TNHH DÁU TUVA QUÁNG CÁO KINGADS Digital Marketing Tra 56': 17D, Bang Ván Ngfr, Phuüng 10, Quan Phú Nhuan Dién Thoai: 083 5173947 Email: info@kingads. net www. kingads. net Ms. Lam An Account Manager Mobile: 0936.5l.52.5l Email: an. manager@kingads. net

×