Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
FACEBOOK 

'IX

3.

* A GIÃIPHÂP : FRUYÊN
H THONG TREN

1 1
` ų
, `
9" ~ 7 7
. .v . . . .
 

Yí. .r (T. r 7 l _V ~ í...
K'
FACEBOOK 

NOI DUNG TRiNH BÃY

 

TONG QUAN FACEBOOK TAI VIET NAM
HIEU QUÂ cüA FACEBOOK MARKETING
GIÃI PHÃP TRUYÊN THôN...
a i wt

 

TóNG QUAN FACEBOOK TAI VIET NAM

i i KingAds - Leading In Digital Marketing
www kingads net
xæ, _z

FACEBOOK

f. ' g *

Digital Morketing r

su PHÂT TRIÉN KHóNG ix! GU'i~! G cüA FACEBOOK

Facebook monthly users

1...
l

gn. r ä`
Digital Marketing r

FACEBOOK

SU' PHÂT TRIÊN KHONC Kieüisie CúA FACEBOOK
Facebook Drives 20x As MucbMTraffic...
FACEBOOK 

19-24 : ms-
'Oi
i3s-44 14960'
145754* as? 
'es-o seun'
'16-17 sos-F
'ss-u 4966
'13-15 396:'

 

so NGUOT sir DU...
I'
FAceBooK 

 

I Men
I Women

 

sO LUONG NCUOI sir DUNG FACEBOOK THEO Glóll TíNH

i i KingAds - Leading ln Digital Mark...
FACEBOOK 

I ONLINE duóri 30 phút
I ONLINE duóri 1 giói
I ONLINE 1-2 giö

I ONLINE trên 3 giö

 

THOri GIAN sir DUNG FACE...
GIO Ilén lae Vúl ben hè (7 2%. 1 .406 votes)

72% for friends connect
 - -

Tim ben. Icãt ban(5796.1.101 Votes) 57% see...
l

 Digital Marketing g”. 2 ~ `i

2. HIEU QUÂ cüA sir DuNG FACEBOOK

ïïluigriol: .zniílluų In 'Ilgllłcii Whittall-u

'i...
1 t'
FAceBooK 

 1- arandin9

_ Facebook Ià môi truóing nãng dêng dê xäy dųmg
-

z

z

_

_

í

 
 
  
  
   
  ...
1 it
FAceBooK 

5. New Customer Acquisition '
Facebook tao co höi dé doanh nghiėp tim kiêm
và khai thác nguôn khách hàng t...
FACEBOOK . B 

3. GIÂI PHÃP TRUYÊN THONG

H
QX, ?aan

, nJC

  

? Êlnuriok . miillnų t: `llglii= l~ Vikiiítziilaų
'...
t'
FAcesooK 

CONG cu TRUYÊN THôNG TRÊN FACEBOOK

 
 
 

1

ACEBOOK ADD FANS: 
TÃNG LIKE

  
 

   
 

  
  

FACEB...
FACEBOOK 

3. QUY TRiNH THUC HIÉN

x
. Lili

 
  

KingAds - Leading ln Digital Marketing
www kingads. net
FACEBOOK

BAN CHAT CüA SOCIAL
MEDIA LA: 

l
iii. 

. ä? 
Digital Marketing r
So* tham gia

. Uïw 'v,  n' $®1`

. -_ . n...
'ł
FAcesooK 

QUY TRiNH GOM 3 GIAI BOAN CHlNH

 

GIAI DOAN 1 GIAI DOAN 2 GIAI DOAN 3

 
  
 
  
 

Glü' FAN
TAo FAN TH...
_Af A ų'
Digital Marketing r

XX

4

  

Phuoiig Nam

 

MGBVQUANGCN1WNWCUOCW ARABIC NlGHT-PLAYBOYNIGHT my: n-: ii rAv....
Digital Marketing y

 

/ 
DAT XANH . .

, . í-_iiłi VD: op
I 'L 'ti

ne? vrsr _ Bro CHO Nøucn VlET

 

IM M , iAOOO

...
KingAds - Leading In Digital Marketing
www. kingads. net
CôNG TY TNHH DÂU TU' VÂ QUÂNG CÂO KINGADS

Tru so: l7D, Bang Vãn Ngü, Phuong 10, Quân Phú Nhuân
Biên Thoai: 083 517394...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Quản trị Fanpage

259 Aufrufe

Veröffentlicht am

Dịch vụ tăng like facebook
Quản trị Fanpage: khởi tạo và quản trị
Facebook Ads
LH: 0916395631

Veröffentlicht in: Serviceleistungen
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Quản trị Fanpage

 1. 1. FACEBOOK 'IX 3. * A GIÃIPHÂP : FRUYÊN H THONG TREN 1 1 ` ų , ` 9" ~ 7 7 . .v . . . . Yí. .r (T. r 7 l _V ~ í. v,
 2. 2. K' FACEBOOK NOI DUNG TRiNH BÃY TONG QUAN FACEBOOK TAI VIET NAM HIEU QUÂ cüA FACEBOOK MARKETING GIÃI PHÃP TRUYÊN THôNG QUY TRiNH THUC HIEN CONTACT KingAds - Leading In Digital Marketing www kingads. net
 3. 3. a i wt TóNG QUAN FACEBOOK TAI VIET NAM i i KingAds - Leading In Digital Marketing www kingads net
 4. 4. xæ, _z FACEBOOK f. ' g * Digital Morketing r su PHÂT TRIÉN KHóNG ix! GU'i~! G cüA FACEBOOK Facebook monthly users 1m2004 | 6m 2005 | l2m 2000 S8m 2007 _ïïiiiï l4Sm _ Milk' . ïiíií ~vwvv 360m : Hilton 2113-10: SOURCE MCEBOOK . Jl-'l-'hl žïlųgmol: . f-æiłviijn . mailing tn 'Ilgliicti mkimanaų 'immuun . Mums (i lt. ,na ? i
 5. 5. l gn. r ä` Digital Marketing r FACEBOOK SU' PHÂT TRIÊN KHONC Kieüisie CúA FACEBOOK Facebook Drives 20x As MucbMTraffic As Twitter Does i`i Facebook Twitter 25 23.-ã`<. c. = n w ` w. |l1x@fx"f@xz9«i' / ` 5 instink. , nær ųnøhïk. fx/ K- 10 lå V , łí 1 1.09 O O--~___--~-___o Jul jul Aug Sep Oct Nov Dec jan Feb Mdl Apr May jun 2013 2014 aaa . - . a ~ *BiF-_illàflå ~. 4. ïïlnųmoi: .mlïnlų ln 'Ilgliici mkimanaų 'immuun . Klug I: (i it. ,na 31
 6. 6. FACEBOOK 19-24 : ms- 'Oi i3s-44 14960' 145754* as? 'es-o seun' '16-17 sos-F 'ss-u 4966 '13-15 396:' so NGUOT sir DUNG FACEBOOK THEO OO TUOI h KingAds - Leading ln Digital Marketing www kingads net
 7. 7. I' FAceBooK I Men I Women sO LUONG NCUOI sir DUNG FACEBOOK THEO Glóll TíNH i i KingAds - Leading ln Digital Marketing www kingads net
 8. 8. FACEBOOK I ONLINE duóri 30 phút I ONLINE duóri 1 giói I ONLINE 1-2 giö I ONLINE trên 3 giö THOri GIAN sir DUNG FACEBOOK KingAds - Leading ln Digital Marketing www kingads net
 9. 9. GIO Ilén lae Vúl ben hè (7 2%. 1 .406 votes) 72% for friends connect - - Tim ben. Icãt ban(5796.1.101 Votes) 57% seeking new friends Wåï "ON (735. 501 Vows) 26% Make- notes a Mud: dich khãc (1 7%. 332 Votes) E I' åm qulz. bôl. ." (1 7%. 322 Votes) E BAN THUONC sú' DUNG FACEBOOK vóri Muc DícH Ci KingAds - Leading In Digital Marketing www kingads. net
 10. 10. l Digital Marketing g”. 2 ~ `i 2. HIEU QUÂ cüA sir DuNG FACEBOOK ïïluigriol: .zniílluų In 'Ilgllłcii Whittall-u 'iumrix . Klug hul: ,na ~1
 11. 11. 1 t' FAceBooK 1- arandin9 _ Facebook Ià môi truóing nãng dêng dê xäy dųmg - z z _ _ í môi quan hė vói khách hàng và xäy dųrng bó nhán diėn thuanghiėu 2. Customer engagement Sú' dung Các úng dung CO tinh tuong tác vói khách hàng cao dem Iai hiėu quà truyėn thông, khuyên mãi. F'“”““'“ ^"""“"”" : ô Chúc cuóc thi và Các su kiėn khác. Breakdown Gvinmlmrømøocúøwnñunloøpił : mm- uwmæwm-s 3. Drive Web Traffic v vuurw- muwnrwnnm Kêt hap website và Facebook Ià hlnh thúic SEO hiėu m. .., quà. Iói kėo nhiêu Iuqng truy Câp tü user. 4. Reputation Management Facebook cho phép sir dung Các üng dung giúp doanh nghiêp Iång nghe và thâu hiêu nhCrng gi nguöi tiêu dúng nhán xėt vê thuong hiėu và sàn KingAds - Leading In Digital Marketing www kingads net
 12. 12. 1 it FAceBooK 5. New Customer Acquisition ' Facebook tao co höi dé doanh nghiėp tim kiêm và khai thác nguôn khách hàng tiêm nãng moi 6. Advertising Doanh nghiėp có thé quàng cáo trên Facebook theo dôi tuqng muc tiêu. ngân sách, khu vuc và hinh thúc tính theo hiêu quà (CPC, CPM) 7. Client Retention Thong qua môi truöng xã hôi, doanh nghiėp xây dung môi quan hê thân thiêt vói khách hàng 8. The Viral Effect Mang xã höi là noi tôt nhåt dé làm viral 9. Feedback Mechanism Sir dung FB và các Ling dung giúp doanh nghiėp % nghiên cú= u vê hành vi ngufyi tiêu dúng thông qua thông tin chia sê cúa các thành viėn KingAds - Leading ln Digital Marketing www kingads net
 13. 13. FACEBOOK . B 3. GIÂI PHÃP TRUYÊN THONG H QX, ?aan , nJC ? Êlnuriok . miillnų t: `llglii= l~ Vikiiítziilaų 'immuun . Kim I: (ils. .| i=i~
 14. 14. t' FAcesooK CONG cu TRUYÊN THôNG TRÊN FACEBOOK 1 ACEBOOK ADD FANS: TÃNG LIKE FACEBOOK ADS: QUANGCÃOCPQ FACEBOOK VIRAL MARKETING FACEBOOK MANAGEMENT: ADMIN FACEBOOK FACEBOOK APPS: GAME. QUIZE, POLL EVENT ONLINE: TO CHUC su KiEN KingAds - Leading ln Digital Marketing www kingads net
 15. 15. FACEBOOK 3. QUY TRiNH THUC HIÉN x . Lili KingAds - Leading ln Digital Marketing www kingads. net
 16. 16. FACEBOOK BAN CHAT CüA SOCIAL MEDIA LA: l iii. . ä? Digital Marketing r So* tham gia . Uïw 'v, n' $®1` . -_ . n ítç. -“ (V QKC i UJ 1 90; Môi liên kêt `, ,_/ ? hieruit . mun-ig in 'Ilgliici Vikliítànųg 'immuun . Kiwis ii lt. ,na ? i
 17. 17. 'ł FAcesooK QUY TRiNH GOM 3 GIAI BOAN CHlNH GIAI DOAN 1 GIAI DOAN 2 GIAI DOAN 3 Glü' FAN TAo FAN THUONG TAC voi FB TUONG TAC FAN VA THLPONG HIEU ATTRACT INTERESTING APPLlCATlONS DISCUSSIONS CONTÊSTS lMPRESS EVENT INVITATIONS UPDATED INFO KingAds ~ Leading ln Digital Marketing www kingads net
 18. 18. _Af A ų' Digital Marketing r XX 4 Phuoiig Nam MGBVQUANGCN1WNWCUOCW ARABIC NlGHT-PLAYBOYNIGHT my: n-: ii rAv. GiAv : v ; ' Wïeïcczglnvest ł , Eu' iwłtC-ii iii, :« TUBEPXJNH TAo oAu AN cHo Nooi NHAVIET TlN a NGHlA LuoNc TOAN ? Êlílgltlík , zrųienųigi II Êïltgliiéil iviisiitiàitiųgi 'i'l'i'l'i't. (Oilgłâlíiėullàlå
 19. 19. Digital Marketing y / DAT XANH . . , . í-_iiłi VD: op I 'L 'ti ne? vrsr _ Bro CHO Nøucn VlET IM M , iAOOO Dęp voi thài gian QUAN AoxuAT KHAU-GIATOT NHAT hè" cúng når" tháng ïhnųnisi: .munių II 'luliici i'lfíliï(ãlnlų_ 'i'A'. 'a'. '.. i0|ų| =r-`lt. ,øi: i`
 20. 20. KingAds - Leading In Digital Marketing www. kingads. net
 21. 21. CôNG TY TNHH DÂU TU' VÂ QUÂNG CÂO KINGADS Tru so: l7D, Bang Vãn Ngü, Phuong 10, Quân Phú Nhuân Biên Thoai: 083 5173947 Email: info@kingads. net www. kingads. net Ms. Lâm An Account Manager Mobile: 0936.5l.52.5l Email: an. manager@kingads. net

×