Wyniki badania build the future 2020

PwC Polska
PwC PolskaPwC Polska
Build The Future
Badanie przeprowadzone przez PwC Polska wraz
z magazynem Builder w okresie od czerwca do września
2020 roku
PwC
Badanie przeprowadzone wśród firm z branży budowlanej: deweloperów, generalnych
wykonawców oraz producentów materiałów budowlanych
2
62% respondentów to firmy oparte na polskim kapitale
1/4 respondentów zajmuje się budownictwem mieszkaniowym
Ponad połowa respondentów zatrudnia więcej niż 250 pracowników
Przychody 42% respondentów kształtują się na poziomie 1-199 mln zł
72% respondentów działa na polskim rynku od ponad 20 lat
PwC 3
Szanse i wyzwania
1
PwC
PwC
Firmy budowlane optymistycznie patrzą w przyszłość pomimo trudnej sytuacji rynkowej. Nastroje wśród kadr zarządzających są
optymistyczne. W badaniu większość firm prognozowała wzrost przychodów lub ich utrzymanie na tym samym poziomie w ciągu
najbliższego roku, a jedynie 28% zakładało spadki przychodów. Zauważalna jest jednak istotna grupa respondentów, którzy w
najbliższym roku spodziewają się spadku (w sumie 28%) - grono to ulega obniżeniu w perspektywie 3-letniej do 20%.
4
28%
20%
23%
12%
17%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
27%
33%
20%
15%
5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Według Państwa przewidywań, jak będzie kształtował się przychód Państwa
przedsiębiorstwa w ciągu najbliższego roku?
Według Państwa przewidywań, jak będzie kształtował się przychód Państwa
przedsiębiorstwa w ciągu najbliższych 3 lat?
PwC
65%
35%
Tak
Nie
Firmy budowlane zdają sobie sprawę z niepewności warunków gospodarczych i jako główne zagrożenia dla wyników sprzedażowych
i marży wskazują niepewność spowodowaną ekonomicznymi skutkami pandemii: prawdopodobny spadek popytu, wzrost kosztów,
brak dostępu do finansowania oraz bardzo silną konkurencję cenową.
5
9%
21%
27%
43%
0% 20% 40% 60%
Inne Jakie?
(pandemia i wywołane nią
spowolnienie gospodarcze, silna
konkurencja)
Brak dostępu do finansowania dla
realizacji projektów dla
Zamawiających/Klientów
Wzrost kosztów bądź
nieprzewidywalne koszty realizacji
(materiałów budowlanych,
robocizny)
Spadek popytu ze strony odbiorców
końcowych (kupujących mieszkania,
najemców komercyjnych)
Jakie zagrożenia dla rentowności przedsiębiorstwa oraz branży Państwo
identyfikują? Proszę zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi
Czy rentowność Państwa działalności jest zgodna z Państwa oczekiwaniami?
PwC
Modyfikacja modelu biznesowego, Nowe segmenty, np. prefabrykaty i budownictwo modułowe
Wykorzystanie nowych technologii, Automatyzacja, digitalizacja
Obniżka kosztów
Innowacje
Edukacja rynku i zachęcenie do stosowania rozwiązań lepszej jakości
Dywersyfikacja działalności
Stabilizacja rynku pod względem zamówień, w tym zamówień publicznych
6
Szukając z kolei pomysłów na rozwój i zwiększenie marży firmy wskazują m.in. dywersyfikację,
nowe modele biznesowe, innowacje, automatyzację, digitalizację.
Ponad połowa firm wskazuje na plany dywersyfikacji i/lub rozbudowy swojej oferty. W dynamicznie zmieniającym się
otoczeniu zróżnicowana, elastyczna i spersonalizowana oferta daje większe szanse dostosowywania się do zmian
i wymagań rynku.
Aż 70% firm stwierdziło, że innowacje dają istotne szanse na poprawę rentowności w branży budowlanej, jednocześnie
wskazując na problemy z wdrażaniem innowacji oraz małe wykorzystanie wsparcia publicznego na opracowywanie
innowacyjnych produktów i procesów.
W czym upatrują Państwo szans na jej podniesienie?
PwC 7
Wiele nadziei pokłada się w długo wyczekiwanym rozwoju Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
jako jednym ze znaczących sposobów na realizację inwestycji nawet w czasach spowolnienia
gospodarczego. Jednak aby to stało się możliwe, przedsiębiorstwa wskazują na kilka istotnych
czynników
3,61%
8,43%
9,04%
13,86%
14,46%
14,46%
17,47%
18,67%
0,00% 10,00% 20,00%
Inne Co musi się zmienić? (edukacja, przełamanie bariery
mentalnej)
Zaangażowanie wysokiego rangą przedstawiciela sektora
publicznego (np. wiceminister, zastępca prezydenta miasta,
zastępca burmistrza, itd) w celu podejmowania decyzji w terminie
Zapewnienie środków publicznych na realizację umowy PPP w
Wieloletniej Prognozie Finansowej w przypadku wynagrodzenia
w formie opłaty za dostępność
Zwiększenie wielkości projektów PPP (obecnie wartość
większości projektów jest nieproporcjonalnie mała w odniesieniu
do kosztów ich przygotowania)
Sprawne przeprowadzenie dialogu konkurencyjnego
Właściwe przygotowanie projektów, w tym odpowiednie analizy
techniczne i środowiskowe
Przygotowanie przez sektor publiczny grupy projektów do
realizacji (pipeline) na poziomie centralnym i lokalnym
Odpowiedni mechanizm wynagrodzenia odzwierciedlający
podział ryzyka i odpowiedzialności
Co Państwa zdaniem może usprawnić funkcjonowanie PPP w Polsce?
PwC
68,33%
31,67%
Tak
Nie
70,00%
18,33%
11,67%
Nie
dotyczy
Tak
Nie
Innowacje i działalność badawczo-rozwojowa
8
16,16%
18,18%
19,19%
20,20%
26,26%
0,00% 10,00% 20,00% 30,00%
Nie dotyczy
Brak dostępnych na rynku
przygotowanych do wdrożenia
technologii/koncepcji
Brak dostępnego finansowania
(dotacji / preferencyjne
finansowanie dłużne) na potrzeby
rozwoju innowacji/B+R
Brak dostępnych specjalistów do
rozwoju innowacji/B+R wewnętrznie
Niska aktywność ośrodków
akademickich/naukowych w
kontaktach z sektorem prywatnym
Czy innowacje oraz działalność badawczo-
rozwojowa dają możliwość istotnej poprawy
rentowności w Państwa branży?
Czy zgodzą się Państwo z opinią, że
w budownictwie marże są zbyt niskie na
bycie innowacyjnym?
Jakie są największe problemy z wdrożeniem innowacji/B+R
w działalności Państwa przedsiębiorstwa? Proszę zaznaczyć
wszystkie pasujące odpowiedzi
PwC
0,00%
1,69%
8,47%
16,95%
72,88%
0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%
Inne Jakie?
Tak, Specjalna Strefa Ekonomiczna
Tak, ulgi podatkowe
Tak, dotacje
Nie
Branża budowlana rzadziej niż reprezentanci innych sektorów korzystała z dofinansowania innowacji. Ponad 70% respondentów
odpowiedziało, że nie korzysta z żadnego publicznego wsparcia. Warto podkreślić, że dostępne instrumenty wsparcia obejmują
również dotacje i ulgi dla rozwiązań z branży budowlanej.
9
Czy korzystacie Państwo ze wsparcia publicznego?
PwC
Trendy
2
10
PwC
PwC
Nowe przyzwyczajenia ludzi wywołane pandemią i możliwe wynikające z nich zmiany w oczekiwaniach wobec architektury,
digitalizacja, automatyzacja i szereg innych zjawisk silnie wpływa na nowe trendy na rynku budownictwa. Wśród trendów
wskazywanych przez firmy budowlane jako te, które będą mieć istotny wpływ na kształt rynku budowlanego znajdują się
m.in. wzrost popularności prefabrykacji, budownictwa drewnianego i energooszczędnego, rozwój infrastruktury i logistyki (w tym
również logistyki wspierającej branżę e-commerce), nowe modele urbanistyczne.
11
Rozwój infrastruktury, komunikacji, nowe modele urbanistyczne w mieszkaniówce
Większa odpowiedzialność społeczna biznesu.
Automatyzacja produkcji
Duża skala inwestycji infrastrukturalnych (drogi, kolej) finansowanych środkami unijnymi w ramach budżetu 2021-2027 i Funduszu Odbudowy
Budownictwo infrastrukturalne do czasu zakończenia dużych programów inwestycyjnych typu PBDKiA
E-sprzedaż będzie napędzać rozwój logistyki
Nowe technologie
Optymalizacja kosztów
Ograniczenie udziału pracy ludzkiej, automatyzacja, prefabrykacja, budownictwo modułowe
Bezpieczeństwo
Efektywność energetyczna, ekologiczne budownictwo, odnawialne źródła energii
Cyfryzacja, analityka danych, BIM i inne systemy IT
Jaki trend będzie Państwa zdaniem pełnił największą rolę w branży budowlanej do 2025 roku?
PwC 12
Transformacja cyfrowa
Producenci materiałów budowlanych podkreślają jak istotna jest analityka danych
i możliwa dzięki niej personalizacja oferty. Ponadto, wskazują na e-commerce jako
zjawisko zyskujące na znaczeniu również w branży budowlanej. Automatyzacja produkcji,
rozwiązania cyfrowe w logistyce, elektroniczny obieg dokumentów, rozwiązania z zakresu
przemysłu 4.0 oraz sztuczna inteligencja to rozwiązania wskazywane jako już lub wkrótce
wdrażane przez przedsiębiorstwa budowlane.
To dowód na to, że transformacja cyfrowa jest wysoko na agendzie strategicznej wśród
producentów materiałów budowlanych. Pandemia pokazała, że nie warto odkładać jej na
jutro. Trzeba pamiętać jednak, że sama technologia nic nie zmieni – musi być
obudowana procesami oraz wspierać cele biznesowe wynikające ze strategii. W procesie
cyfryzacji należy szczególnie pamiętać o klientach i pracownikach, którzy są w tym
wszystkim najważniejsi.
To główne wnioski z tegorocznego raportu przygotowanego przez PwC we współpracy
z Digital Shapers i Digital Academy “13 faktów o transformacji cyfrowej… czyli wszystko
co chciałbyś wiedzieć o cyfryzacji, ale bałeś się zapytać”.
PwC
Prace nad wdrożeniem nowych technologii rozpoczęło już lub deklaruje ich rozpoczęcie w najbliższym czasie 75% przebadanych
firm budowlanych.
13
2,13%
6,38%
11,70%
12,77%
31,91%
35,11%
12,77%
31,91%
35,11%
36,21%
37,93%
25,86%
0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%
Technologie zwiększające wykorzystanie przestrzeni komercyjnych i
zmniejszające koszty wynajmu
Inne (BI analiza danych, Chmura, aplikacje mobilne, nowoczesne
technologie produkcji )
Nie korzystamy
Analizy geoprzestrzenne (GIS)
BIM
Automatyzację produkcji/projektowania
Analizy geoprzestrzenne (GIS)
BIM
Automatyzację produkcji/projektowania
Nie planujemy
Już wdrożyliśmy (nowe innowacyjne produkty, BIM, digitalizacja
logistyki, przemysł 4.0)
Planujemy wdrożyć (nowe technologie, automatyzacja produkcji,
komunikacji oraz sprzedaży, pomiary geodezyjne dronami)
Inne Jakie?
• BI analiza danych,
automatyzacja działań
sprzedażowych
i marketingowych
• Drony, serwer/platforma
dokumentów
• Chmura
• Aplikacje mobilne
• Nowoczesne technologie
produkcji
Czy Państwa przedsiębiorstwo korzysta z nowoczesnych rozwiązań technologicznych?: Proszę zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi
PwC 15
Rozwój branży
budowlanej
3
PwC
PwC
Wśród czynników mających największy wpływ na realizację celów firm budowlanych znalazły się: dostęp do finansowania, poziom
planowanych inwestycji oraz problemy logistyczne wywołane pandemią i zmiany legislacyjne
16
Wpływ pozytywny Wpływ negatywny
10,43%
12,17%
14,78%
15,65%
19,13%
0,00% 10,00% 20,00% 30,00%
Dostępność pracowników
Poziom planowanych i
realizowanych inwestycji
infrastrukturalnych po stronie
przedsiębiorstw
Sytuacja gospodarcza
Poziom planowanych i
realizowanych inwestycji
infrastrukturalnych
Dostęp do finansowania
11,84%
13,82%
13,82%
14,47%
17,76%
0,00% 10,00% 20,00%
Sytuacja gospodarcza
Poziom płac i cen materiałów
Dostępność pracowników
Zminy legislacyjne
Opóźnienia i problemy logistyczne
wywołane pandemią
Jakie czynniki w Państwa odczuciu mają największy wpływ (pozytywny i negatywny) na realizację celów przedsiębiorstwa w krótkim i średnim terminie?
PwC
Firmy budowlane planują zarówno ekspansję geograficzną jak i rozszerzenie palety oferowanych produktów i usług
17
40,74%
59,26%
Nie
55,56%
44,44%
Tak
Jakie?
Nie
Czy planują Państwo poszerzenie gamy produktów/usług w najbliższych latach?
Czy planują Państwo ekspansję na rynki zagraniczne w najbliższych latach?
Tak Jakie?
• Więcej segmentów rynku
• Rozszerzenie gamy produktów, w tym eko
• Kompleksowe systemy budowlane
• Produkty w leasing
• E-commerce
• Door to door
Tak
PwC
Na rosnącą rolę e-commerce zwracają uwagę producenci materiałów budowlanych oraz deweloperzy i generalni wykonawcy
zajmujący się budową w segmencie logistycznym
18
11,32%
16,98%
35,85%
35,85%
0% 10% 20% 30% 40%
Nie dotyczy
Tak, zauważamy znaczny
wpływ
Zauważamy wpływ, ale nie
jest on znaczny
Nie, nie zauważamy wpływu
Ponad połowa respondentów nie prowadzi sprzedaży
internetowej, wśród tych którzy ja prowadzą przeważają
naturalnie producenci materiałów budowlanych.
Czy rozwój e-commerce w dużym stopniu wpływa na Państwa branżę?
Tak, zauważamy znaczny
wpływ
• Nowe rozwiązania w centrach logistycznych
które budujemy
• Szczególnie w okresie pandemii, szereg
czynności dokonywanych jest on line
• Część handlu przenosi się do internetu.
Internet jako źródło wiedzy i inspiracji
Zauważamy wpływ, ale nie
jest on znaczny
• Bariery konsumentów przed kupnem
skomplikowanych technicznie produktów
• Niewielka ilość naszych produktów jest
sprzedawana przez internet
• Nasza branża jest dość tradycyjna i nowinki
docierają powoli, ale już są widoczne
zmiany
• Rosnący
• Głównie dotyczy branży deweloperskiej
• Rozwój rynku logistyczno magazynowego
• Część zamówień jest realizowana w e-
commerce, ale wzrost ogólny nie jest duży
PwC
Obecnie znacząco rozwijamy i planujemy dalszy rozwój obecności online, zarówno poprzez własny portal B2B, jak
i marketplace. To bardzo ważny trend.
Słaba sprzedaż online w ciągu ostatnich 5 lat. Dynamiczny wzrost w kolejnych latach
W przypadku naszej branży nieznaczna część przeniesie się do internetu, ze względu na zapotrzebowanie na
profesjonalną obsługę
Przewidujemy duży wzrost
Stale wzrasta i ten trend będzie obowiązywał w kolejnych latach
Wzrosło w związku z pandemią
To zależy od rozwiązań legislacyjnych - łatwego dostępu do ogólnie honorowanego podpisu elektronicznego (w tym
przez banki)
W naszej firmie jest to jeszcze nie zauważalnie, ale w sektorze budowlanym internet zajmuje coraz wyższe miejsce
Zmienia się powoli, ale w najbliższym czasie należy spodziewać się wzrostu znaczenia tej formy nad tradycyjną.
W pewnym stopniu, ale nasza specyfika jest oparta na kontaktach /szkoleniach/doradzaniu
E-commerce
19
W czym upatrują Państwo szans na jej podniesienie?
Wśród producentów materiałów
budowlanych rozwój e-commerce
przyniósł znaczące zmiany. Rozwijają
własne platformy i decydują się na
wchodzenie na marketplace’y.
Wśród deweloperów sygnały zmian
pojawiły się zwłaszcza w trakcie pandemii.
Konieczność ograniczenia kontaktów
osobistych wymusiła na deweloperach
mieszkaniowych nowe podejście do
sprzedaży lokali. Ten wymagający z reguły
wielokrotnych kontaktów „na żywo” proces
został zdigitalizowany. Wirtualne
prezentacje osiedli i mieszkań oraz
wysokiej jakości plany 3D pozwalały
zainteresować ofertą potencjalnych
nabywców, którzy w tym czasie bardzo
nieufnie podchodzili do spotkań.
Wśród generalnych wykonawców,
rozwój e-commerce wpływa jedynie na
stronę popytową (rozwój budownictwa
logistycznego, zmiana charakteru
budownictwa biurowego i komercyjnego)
PwC
Ochrona Środowiska
3,25%
4,88%
4,88%
7,32%
19,51%
28,46%
31,71%
0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%
Inne (nowe metody produkcji, obrót śmieciami,
Gospodarka Obiegu Zamknietego)
Nie dotyczy
Obieg zamknięty w nowych budynkach
Inwestycje we własne źródła wytwórcze (w
szczególności OZE)
Wtórne wykorzystywanie materiałów
Zwiększenie efektywności energetycznej
Recykling
Jakie działania związane z ochroną środowiska Państwo podejmują? Proszę zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi
20
PwC
Branża deweloperska szans na rozwój upatruje także w nowym podejściu do zagospodarowania
powierzchni i budynków, które w wyniku pandemii mogą okazać się nadmiarowe i przez to
niewykorzystane. Redevelopment i rewitalizacja tego typu obiektów może stać się istotnym
obszarem działalności deweloperów w przyszłości.
12,00%
12,00%
21,33%
25,33%
29,33%
0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%
Nie sądzę by wymusiła tego typu zmiany
Inne Jakie?
Zwiększenie powierzchni na
mieszkańca/pracownika/klienta
Ograniczenie znaczenia powierzchni gastronomicznej,
powierzchni do spotkań (bufety restauracyjne,
powierzchnie na wystawy, targi, konferencje itd.)
Zastosowanie powłok antybakteryjnych/antywirusowych w
materiałach wykończeniowych
Jakie zmiany w architekturze wymusi pandemia COVID-19?
21
PwC
Jakie zmiany w architekturze wymusi pandemia COVID-19?
Inne Jakie?
• Chwilowo spowolnił rynek inwestycyjny, ale za to przyspieszył rynek wykończeniowy. Prawidłowa
dywersyfikacja biznesu oraz dobre przygotowanie biznesu spowodowały, że firma dobrze sobie poradziła
• Strefy czystego powietrza
• Wzrost rynku domów jednorodzinnych
• Większe inwestycje w wentylację, filtry hepa, specjalne systemy wymiany powietrza
• Wzrośnie udział pracy zdalnej, zatem tradycyjne duże powierzchnie biurowe i komercyjne mogą nie mieć
takiego popytu
• Preferowane budownictwo mieszkaniowe z dostępem do własnego ogródka
22
PwC
Jakie szanse i zagrożenia dla sektora budowlanego niesie pandemia COVID-19
Remonty, modernizacje
Zmieni się przeznaczenie wielu powierzchni wspólnych
Zdobycie przewagi konkurencyjnej dla firm, które najlepiej przygotują się do nowych wyzwań (planowanie powierzchni,
dobór materiałów, zarządzanie dostępem do budynku/powierzchni)
Adaptacja istniejących obiektów do zmian w funkcjonowaniu ludzi.
Rozwój zorganizowanego budownictwa mieszkalnego na przedmieściach miast
Informatyzacja branży
Dodatkowe zlecenia fit out spełniające wymogi zwiększonego bezpieczeństwa
Cyfryzacja może powodować eliminację "pośredników handlowych" w kanale producent/dostawca - wykonawca/odbiorca
Nowe produkty i właściwości materiałów
Nowe rozwiązania techniczne, projektowanie ograniczające kontakt ludzi
Żadnych
Jakie szanse i wyzwania dla sektora budowlanego to przyniesie?
23
PwC
Firmy budowlane, a w szczególności producenci materiałów, budowlanych,spodziewają się konsolidacji w branży.
24
68,00%
14,00%
18,00%
Nie
Tak
Nie wiem
56,00%
28,00%
16,00%
Nie
Tak
Nie wiem
Czy w branży nastąpi konsolidacja?
Czy spodziewają się Państwo wzrostu kosztów innych niż inflacja oraz wskaźnik
cen robót budowlano-montażowych?
PwC 25
Wicedyrektor PwC Polska
Ewelina Grzelak
ewelina.grzelak@pwc.com
+48 502 184 491
Dyrektor PwC Polska
Mateusz Księżopolski
mateusz.ksiezopolski@pwc.com
+48 502 184 483
Dyrektor PwC Polska
Krzysztof Sieczkowski
krzysztof.sieczkowski@pwc.com
+48 502 184 829
Tomasz Ciesielski
Wicedyrektor PwC Polska
tomasz.ciesielski@pwc.com
+48 519 505 322
PwC
Łukasz Studniowski
Ekspert PwC Polska
lukasz.studniowski@pwc.com
+48 519 506 712
Monika Snopek
Menedżer PwC Polska
monika.snopek@pwc.com
+48 519 506 365
Mateusz Brożek
Menedżer PwC Polska
mateusz.brozek@pwc.com
+48 519 506 006
Natalia Łyko
Menedżer PwC Polska
natalia.lyko@pwc.com
+48 519 507 843
Skontaktuj się z nami
25
1 von 24

Recomendados

Webinarium Paperless 02.03.2021 von
Webinarium Paperless 02.03.2021Webinarium Paperless 02.03.2021
Webinarium Paperless 02.03.2021PwC Polska
183 views35 Folien
Szanse dla transformacji biznesu w świetle Tarczy 4.0 von
Szanse dla transformacji biznesu w świetle Tarczy 4.0Szanse dla transformacji biznesu w świetle Tarczy 4.0
Szanse dla transformacji biznesu w świetle Tarczy 4.0PwC Polska
1.7K views18 Folien
Rozwiązania wspierające procesy AML. Jak technologia łączy się z doświadczeniem? von
Rozwiązania wspierające procesy AML. Jak technologia łączy się z doświadczeniem?Rozwiązania wspierające procesy AML. Jak technologia łączy się z doświadczeniem?
Rozwiązania wspierające procesy AML. Jak technologia łączy się z doświadczeniem?PwC Polska
404 views15 Folien
MSSF 9 w praktyce spółek niefinansowych von
MSSF 9 w praktyce spółek niefinansowychMSSF 9 w praktyce spółek niefinansowych
MSSF 9 w praktyce spółek niefinansowychPwC Polska
4.3K views20 Folien
Webinarium 3 istotne wyzwania pracownicze 15-11-2021 | PwC von
Webinarium 3 istotne wyzwania pracownicze 15-11-2021 | PwCWebinarium 3 istotne wyzwania pracownicze 15-11-2021 | PwC
Webinarium 3 istotne wyzwania pracownicze 15-11-2021 | PwCPwC Polska
842 views41 Folien
Jak przygotować firmę na nadchodzące zmiany w prawie antykorupcyjnym? von
Jak przygotować firmę na nadchodzące zmiany w prawie antykorupcyjnym?Jak przygotować firmę na nadchodzące zmiany w prawie antykorupcyjnym?
Jak przygotować firmę na nadchodzące zmiany w prawie antykorupcyjnym?PwC Polska
5.3K views14 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Rynek zdrowia na świecie 2019 - Prezentacja Deloitte von
Rynek zdrowia na świecie 2019 - Prezentacja DeloitteRynek zdrowia na świecie 2019 - Prezentacja Deloitte
Rynek zdrowia na świecie 2019 - Prezentacja DeloitteDeloitte Polska
5.9K views11 Folien
XXIX Forum Rad Nadzorczych - 28.11.2019 von
XXIX Forum Rad Nadzorczych - 28.11.2019XXIX Forum Rad Nadzorczych - 28.11.2019
XXIX Forum Rad Nadzorczych - 28.11.2019PwC Polska
243 views16 Folien
Webinarium Obowiązki członków Rad Nadzorczych w związku z nowymi regulacjami ... von
Webinarium Obowiązki członków Rad Nadzorczych w związku z nowymi regulacjami ...Webinarium Obowiązki członków Rad Nadzorczych w związku z nowymi regulacjami ...
Webinarium Obowiązki członków Rad Nadzorczych w związku z nowymi regulacjami ...PwC Polska
1.9K views22 Folien
Analiza potencjalnych odpowiedzi biznesu na pandemię wirusa COVID-19 von
Analiza potencjalnych odpowiedzi biznesu na pandemię wirusa COVID-19 Analiza potencjalnych odpowiedzi biznesu na pandemię wirusa COVID-19
Analiza potencjalnych odpowiedzi biznesu na pandemię wirusa COVID-19 PwC Polska
4.9K views17 Folien
Łączenie pokoleń w firmie von
Łączenie pokoleń w firmieŁączenie pokoleń w firmie
Łączenie pokoleń w firmiePwC Polska
2K views20 Folien
Prawdy i mity ładu korporacyjnego w Polsce von
Prawdy i mity ładu korporacyjnego w PolscePrawdy i mity ładu korporacyjnego w Polsce
Prawdy i mity ładu korporacyjnego w PolscePwC Polska
455 views16 Folien

Was ist angesagt?(19)

Rynek zdrowia na świecie 2019 - Prezentacja Deloitte von Deloitte Polska
Rynek zdrowia na świecie 2019 - Prezentacja DeloitteRynek zdrowia na świecie 2019 - Prezentacja Deloitte
Rynek zdrowia na świecie 2019 - Prezentacja Deloitte
Deloitte Polska5.9K views
XXIX Forum Rad Nadzorczych - 28.11.2019 von PwC Polska
XXIX Forum Rad Nadzorczych - 28.11.2019XXIX Forum Rad Nadzorczych - 28.11.2019
XXIX Forum Rad Nadzorczych - 28.11.2019
PwC Polska243 views
Webinarium Obowiązki członków Rad Nadzorczych w związku z nowymi regulacjami ... von PwC Polska
Webinarium Obowiązki członków Rad Nadzorczych w związku z nowymi regulacjami ...Webinarium Obowiązki członków Rad Nadzorczych w związku z nowymi regulacjami ...
Webinarium Obowiązki członków Rad Nadzorczych w związku z nowymi regulacjami ...
PwC Polska1.9K views
Analiza potencjalnych odpowiedzi biznesu na pandemię wirusa COVID-19 von PwC Polska
Analiza potencjalnych odpowiedzi biznesu na pandemię wirusa COVID-19 Analiza potencjalnych odpowiedzi biznesu na pandemię wirusa COVID-19
Analiza potencjalnych odpowiedzi biznesu na pandemię wirusa COVID-19
PwC Polska4.9K views
Łączenie pokoleń w firmie von PwC Polska
Łączenie pokoleń w firmieŁączenie pokoleń w firmie
Łączenie pokoleń w firmie
PwC Polska2K views
Prawdy i mity ładu korporacyjnego w Polsce von PwC Polska
Prawdy i mity ładu korporacyjnego w PolscePrawdy i mity ładu korporacyjnego w Polsce
Prawdy i mity ładu korporacyjnego w Polsce
PwC Polska455 views
Sprzedaż i marketing w B2B - współpraca czy rywalizacja von PwC Polska
Sprzedaż i marketing w B2B - współpraca czy rywalizacjaSprzedaż i marketing w B2B - współpraca czy rywalizacja
Sprzedaż i marketing w B2B - współpraca czy rywalizacja
PwC Polska1.3K views
Webinarium: Jak skutecznie zorganizować compliance i audyt wewnętrzny w firmie von PwC Polska
Webinarium: Jak skutecznie zorganizować compliance i audyt wewnętrzny w firmieWebinarium: Jak skutecznie zorganizować compliance i audyt wewnętrzny w firmie
Webinarium: Jak skutecznie zorganizować compliance i audyt wewnętrzny w firmie
PwC Polska2.9K views
PLUS: Outsourcing Rachunkowości (marzec 2015) von Grant Thornton
PLUS: Outsourcing Rachunkowości (marzec 2015)PLUS: Outsourcing Rachunkowości (marzec 2015)
PLUS: Outsourcing Rachunkowości (marzec 2015)
Grant Thornton4.2K views
CBRE EMEA GBS - Interview with Maciej Piwowarczyk | (8-13 page) Outsourcing M... von Maciej Piwowarczyk
CBRE EMEA GBS - Interview with Maciej Piwowarczyk | (8-13 page) Outsourcing M...CBRE EMEA GBS - Interview with Maciej Piwowarczyk | (8-13 page) Outsourcing M...
CBRE EMEA GBS - Interview with Maciej Piwowarczyk | (8-13 page) Outsourcing M...
Maciej Piwowarczyk1.1K views
(Współ)dziel i rządź! von PwC Polska
(Współ)dziel i rządź!(Współ)dziel i rządź!
(Współ)dziel i rządź!
PwC Polska13.8K views
Praktyczne aspekty wdrożenia RODO von PwC Polska
Praktyczne aspekty wdrożenia RODOPraktyczne aspekty wdrożenia RODO
Praktyczne aspekty wdrożenia RODO
PwC Polska6K views
Narzędziownik Compliance Officera von PwC Polska
Narzędziownik Compliance OfficeraNarzędziownik Compliance Officera
Narzędziownik Compliance Officera
PwC Polska2.5K views
Jak skutecznie komercjalizować technologie w Polsce? von PwC Polska
Jak skutecznie komercjalizować technologie w Polsce?Jak skutecznie komercjalizować technologie w Polsce?
Jak skutecznie komercjalizować technologie w Polsce?
PwC Polska3K views
Jak poprawić rentowność swojej firmy? von PwC Polska
Jak poprawić rentowność swojej firmy?Jak poprawić rentowność swojej firmy?
Jak poprawić rentowność swojej firmy?
PwC Polska2.8K views
Automatyzacja raportowania-podatkowego-finansowego von PwC Polska
Automatyzacja raportowania-podatkowego-finansowegoAutomatyzacja raportowania-podatkowego-finansowego
Automatyzacja raportowania-podatkowego-finansowego
PwC Polska1K views
Raportowanie ESEF. Pierwsze doświadczenia praktyczne spółek w Polsce von PwC Polska
Raportowanie ESEF. Pierwsze doświadczenia praktyczne spółek w PolsceRaportowanie ESEF. Pierwsze doświadczenia praktyczne spółek w Polsce
Raportowanie ESEF. Pierwsze doświadczenia praktyczne spółek w Polsce
PwC Polska510 views

Similar a Wyniki badania build the future 2020

CIO Survey 2018. Patrząc w przyszłość: poza erę cyfrową von
CIO Survey 2018. Patrząc w przyszłość: poza erę cyfrowąCIO Survey 2018. Patrząc w przyszłość: poza erę cyfrową
CIO Survey 2018. Patrząc w przyszłość: poza erę cyfrowąDeloitte Polska
771 views28 Folien
Opłacalność inwestowania w badania i rozwój von
 Opłacalność inwestowania w badania i rozwój Opłacalność inwestowania w badania i rozwój
Opłacalność inwestowania w badania i rozwójOpen Concept
1.7K views26 Folien
Zwinny lider siłą napędową innowacyjnej organizacji von
Zwinny lider siłą napędową innowacyjnej organizacjiZwinny lider siłą napędową innowacyjnej organizacji
Zwinny lider siłą napędową innowacyjnej organizacjiDeloitte Polska
3.5K views23 Folien
Big Data + von
Big Data +Big Data +
Big Data +Maciej Mroczek
1.6K views22 Folien
Plany inwestycyjne firm 2017 - raport Antal i CBRE von
Plany inwestycyjne firm 2017 - raport Antal i CBREPlany inwestycyjne firm 2017 - raport Antal i CBRE
Plany inwestycyjne firm 2017 - raport Antal i CBRECEO Magazyn Polska
127 views22 Folien
090225 Adstandard 2009 Olgierd Cygan von
090225 Adstandard 2009  Olgierd Cygan090225 Adstandard 2009  Olgierd Cygan
090225 Adstandard 2009 Olgierd CyganOlgierd Cygan
279 views43 Folien

Similar a Wyniki badania build the future 2020(20)

CIO Survey 2018. Patrząc w przyszłość: poza erę cyfrową von Deloitte Polska
CIO Survey 2018. Patrząc w przyszłość: poza erę cyfrowąCIO Survey 2018. Patrząc w przyszłość: poza erę cyfrową
CIO Survey 2018. Patrząc w przyszłość: poza erę cyfrową
Deloitte Polska771 views
Opłacalność inwestowania w badania i rozwój von Open Concept
 Opłacalność inwestowania w badania i rozwój Opłacalność inwestowania w badania i rozwój
Opłacalność inwestowania w badania i rozwój
Open Concept 1.7K views
Zwinny lider siłą napędową innowacyjnej organizacji von Deloitte Polska
Zwinny lider siłą napędową innowacyjnej organizacjiZwinny lider siłą napędową innowacyjnej organizacji
Zwinny lider siłą napędową innowacyjnej organizacji
Deloitte Polska3.5K views
Plany inwestycyjne firm 2017 - raport Antal i CBRE von CEO Magazyn Polska
Plany inwestycyjne firm 2017 - raport Antal i CBREPlany inwestycyjne firm 2017 - raport Antal i CBRE
Plany inwestycyjne firm 2017 - raport Antal i CBRE
CEO Magazyn Polska127 views
090225 Adstandard 2009 Olgierd Cygan von Olgierd Cygan
090225 Adstandard 2009  Olgierd Cygan090225 Adstandard 2009  Olgierd Cygan
090225 Adstandard 2009 Olgierd Cygan
Olgierd Cygan279 views
Prezentacja z konferencji "Efektywne analizy danych oraz workflow" von ControllingSystems.pl
Prezentacja z konferencji "Efektywne analizy danych oraz workflow"Prezentacja z konferencji "Efektywne analizy danych oraz workflow"
Prezentacja z konferencji "Efektywne analizy danych oraz workflow"
Wpływ Covid-19 na branżę Software Houses w Polsce von CEO Magazyn Polska
Wpływ Covid-19 na branżę Software Houses w PolsceWpływ Covid-19 na branżę Software Houses w Polsce
Wpływ Covid-19 na branżę Software Houses w Polsce
CEO Magazyn Polska109 views
Formy wsparcia innowacyjności – rozwiązania podatkowe i dotacyjne von EYPoland
Formy wsparcia innowacyjności – rozwiązania podatkowe i dotacyjneFormy wsparcia innowacyjności – rozwiązania podatkowe i dotacyjne
Formy wsparcia innowacyjności – rozwiązania podatkowe i dotacyjne
EYPoland1.2K views
Trendy e-commerce 2017 i opinie ekspertów na ich temat von Conversion
Trendy e-commerce 2017 i opinie ekspertów na ich tematTrendy e-commerce 2017 i opinie ekspertów na ich temat
Trendy e-commerce 2017 i opinie ekspertów na ich temat
Conversion505 views
Raport IT-Leaders: Co motywuje Specjalistów IT w covid-owej rzeczywistości? von Barbara Kowalewska
Raport IT-Leaders: Co motywuje Specjalistów IT w covid-owej rzeczywistości? Raport IT-Leaders: Co motywuje Specjalistów IT w covid-owej rzeczywistości?
Raport IT-Leaders: Co motywuje Specjalistów IT w covid-owej rzeczywistości?
„Nowa normalność” dla sektora usług finansowych w Polsce, Europie i Azji Pand... von Deloitte Polska
„Nowa normalność” dla sektora usług finansowych w Polsce, Europie i Azji Pand...„Nowa normalność” dla sektora usług finansowych w Polsce, Europie i Azji Pand...
„Nowa normalność” dla sektora usług finansowych w Polsce, Europie i Azji Pand...
Deloitte Polska1.1K views
Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy. Ranking 2019 von Wroclaw
Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy. Ranking 2019Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy. Ranking 2019
Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy. Ranking 2019
Wroclaw2.3K views
Chmura publiczna w Polsce. Śniadanie prasowe. von Deloitte Polska
Chmura publiczna w Polsce. Śniadanie prasowe.Chmura publiczna w Polsce. Śniadanie prasowe.
Chmura publiczna w Polsce. Śniadanie prasowe.
Deloitte Polska10.8K views
Raport: Sytuacja mikro i małych firm w województwie podlaskim von CEO Magazyn Polska
Raport: Sytuacja mikro i małych firm w województwie podlaskimRaport: Sytuacja mikro i małych firm w województwie podlaskim
Raport: Sytuacja mikro i małych firm w województwie podlaskim
CEO Magazyn Polska152 views
Sukcesja czy rozwój biznesu? von Jacek Bajson
Sukcesja czy rozwój biznesu?Sukcesja czy rozwój biznesu?
Sukcesja czy rozwój biznesu?
Jacek Bajson102 views
Raport: Sytuacja mikro i małych firm w województwie śląskim von CEO Magazyn Polska
Raport: Sytuacja mikro i małych firm w województwie śląskimRaport: Sytuacja mikro i małych firm w województwie śląskim
Raport: Sytuacja mikro i małych firm w województwie śląskim
CEO Magazyn Polska158 views

Más de PwC Polska

Jak efektywnie łączyć dotacje i ulgi. Część I - Projekty inwestycyjne von
Jak efektywnie łączyć dotacje i ulgi. Część I - Projekty inwestycyjneJak efektywnie łączyć dotacje i ulgi. Część I - Projekty inwestycyjne
Jak efektywnie łączyć dotacje i ulgi. Część I - Projekty inwestycyjnePwC Polska
85 views19 Folien
Konferencja hybrydowa 15.11 - Zmiany podatkowe i prawne 2022-2023 von
Konferencja hybrydowa 15.11 - Zmiany podatkowe i prawne 2022-2023Konferencja hybrydowa 15.11 - Zmiany podatkowe i prawne 2022-2023
Konferencja hybrydowa 15.11 - Zmiany podatkowe i prawne 2022-2023PwC Polska
2.4K views159 Folien
Webinar important tax changes in poland from 2022 the polish deal (7.12) von
Webinar important tax changes in poland from 2022 the polish deal (7.12)Webinar important tax changes in poland from 2022 the polish deal (7.12)
Webinar important tax changes in poland from 2022 the polish deal (7.12)PwC Polska
6.3K views59 Folien
Konferencja hybrydowa Polski Ład, dzień 1 (11.10.2021) von
Konferencja hybrydowa Polski Ład, dzień 1 (11.10.2021) Konferencja hybrydowa Polski Ład, dzień 1 (11.10.2021)
Konferencja hybrydowa Polski Ład, dzień 1 (11.10.2021) PwC Polska
7.6K views103 Folien
Konferencja hybrydowa Polski Ład, dzień 2.(12.10.2021) von
Konferencja hybrydowa Polski Ład, dzień 2.(12.10.2021)Konferencja hybrydowa Polski Ład, dzień 2.(12.10.2021)
Konferencja hybrydowa Polski Ład, dzień 2.(12.10.2021)PwC Polska
7.3K views62 Folien
07.10.2021 Prezentacja o strefach praktycznie von
07.10.2021 Prezentacja o strefach praktycznie07.10.2021 Prezentacja o strefach praktycznie
07.10.2021 Prezentacja o strefach praktyczniePwC Polska
442 views32 Folien

Más de PwC Polska(20)

Jak efektywnie łączyć dotacje i ulgi. Część I - Projekty inwestycyjne von PwC Polska
Jak efektywnie łączyć dotacje i ulgi. Część I - Projekty inwestycyjneJak efektywnie łączyć dotacje i ulgi. Część I - Projekty inwestycyjne
Jak efektywnie łączyć dotacje i ulgi. Część I - Projekty inwestycyjne
PwC Polska85 views
Konferencja hybrydowa 15.11 - Zmiany podatkowe i prawne 2022-2023 von PwC Polska
Konferencja hybrydowa 15.11 - Zmiany podatkowe i prawne 2022-2023Konferencja hybrydowa 15.11 - Zmiany podatkowe i prawne 2022-2023
Konferencja hybrydowa 15.11 - Zmiany podatkowe i prawne 2022-2023
PwC Polska2.4K views
Webinar important tax changes in poland from 2022 the polish deal (7.12) von PwC Polska
Webinar important tax changes in poland from 2022 the polish deal (7.12)Webinar important tax changes in poland from 2022 the polish deal (7.12)
Webinar important tax changes in poland from 2022 the polish deal (7.12)
PwC Polska6.3K views
Konferencja hybrydowa Polski Ład, dzień 1 (11.10.2021) von PwC Polska
Konferencja hybrydowa Polski Ład, dzień 1 (11.10.2021) Konferencja hybrydowa Polski Ład, dzień 1 (11.10.2021)
Konferencja hybrydowa Polski Ład, dzień 1 (11.10.2021)
PwC Polska7.6K views
Konferencja hybrydowa Polski Ład, dzień 2.(12.10.2021) von PwC Polska
Konferencja hybrydowa Polski Ład, dzień 2.(12.10.2021)Konferencja hybrydowa Polski Ład, dzień 2.(12.10.2021)
Konferencja hybrydowa Polski Ład, dzień 2.(12.10.2021)
PwC Polska7.3K views
07.10.2021 Prezentacja o strefach praktycznie von PwC Polska
07.10.2021 Prezentacja o strefach praktycznie07.10.2021 Prezentacja o strefach praktycznie
07.10.2021 Prezentacja o strefach praktycznie
PwC Polska442 views
Podsumowanie konferencji FRN na temat DPSN 2021 z 16.06.2021 von PwC Polska
Podsumowanie konferencji FRN na temat DPSN 2021 z 16.06.2021Podsumowanie konferencji FRN na temat DPSN 2021 z 16.06.2021
Podsumowanie konferencji FRN na temat DPSN 2021 z 16.06.2021
PwC Polska476 views
Webinar praca-zdalna-30.06.21 von PwC Polska
Webinar praca-zdalna-30.06.21Webinar praca-zdalna-30.06.21
Webinar praca-zdalna-30.06.21
PwC Polska860 views
Nowe obowiązki i opłaty środowiskowe 17.06.2021 von PwC Polska
Nowe obowiązki i opłaty środowiskowe 17.06.2021Nowe obowiązki i opłaty środowiskowe 17.06.2021
Nowe obowiązki i opłaty środowiskowe 17.06.2021
PwC Polska922 views
Co dalej z pakietem VAT e-commerce? Case studies i status legislacyjny von PwC Polska
Co dalej z pakietem VAT e-commerce? Case studies i status legislacyjnyCo dalej z pakietem VAT e-commerce? Case studies i status legislacyjny
Co dalej z pakietem VAT e-commerce? Case studies i status legislacyjny
PwC Polska689 views
Webinarium e faktury prezentacja von PwC Polska
Webinarium e faktury prezentacjaWebinarium e faktury prezentacja
Webinarium e faktury prezentacja
PwC Polska6.6K views
Restrukturyzacja i upadłość w ramach grupy kapitałowej von PwC Polska
Restrukturyzacja i upadłość w ramach grupy kapitałowejRestrukturyzacja i upadłość w ramach grupy kapitałowej
Restrukturyzacja i upadłość w ramach grupy kapitałowej
PwC Polska1.3K views
Webinarium E-Commerce Vat package 03.03.21 von PwC Polska
Webinarium E-Commerce Vat package 03.03.21Webinarium E-Commerce Vat package 03.03.21
Webinarium E-Commerce Vat package 03.03.21
PwC Polska1.6K views
Webinarium podatek handlowy - Slim vat 11.02 von PwC Polska
Webinarium podatek handlowy - Slim vat 11.02Webinarium podatek handlowy - Slim vat 11.02
Webinarium podatek handlowy - Slim vat 11.02
PwC Polska985 views
Analiza rynku ecommerce w Polsce 2021-2026 von PwC Polska
Analiza rynku ecommerce w Polsce 2021-2026Analiza rynku ecommerce w Polsce 2021-2026
Analiza rynku ecommerce w Polsce 2021-2026
PwC Polska55.5K views
Praktyczne aspekty zmian w przepisach podatkowych od 2021 r. von PwC Polska
Praktyczne aspekty zmian w przepisach podatkowych od 2021 r.Praktyczne aspekty zmian w przepisach podatkowych od 2021 r.
Praktyczne aspekty zmian w przepisach podatkowych od 2021 r.
PwC Polska2.6K views
Prawo 2021 - nowe regulacje prawne i ich wpływ na biznes von PwC Polska
Prawo 2021 - nowe regulacje prawne i ich wpływ na biznesPrawo 2021 - nowe regulacje prawne i ich wpływ na biznes
Prawo 2021 - nowe regulacje prawne i ich wpływ na biznes
PwC Polska1.5K views
Webinarium crpa-i-inne-zmiany-25.01.2021 von PwC Polska
Webinarium crpa-i-inne-zmiany-25.01.2021Webinarium crpa-i-inne-zmiany-25.01.2021
Webinarium crpa-i-inne-zmiany-25.01.2021
PwC Polska2.1K views
Webinarium strategia-podatkowa-20.01.2021 von PwC Polska
Webinarium strategia-podatkowa-20.01.2021Webinarium strategia-podatkowa-20.01.2021
Webinarium strategia-podatkowa-20.01.2021
PwC Polska2.5K views
Umowa Najmu - praktyczne aspekty von PwC Polska
Umowa Najmu - praktyczne aspektyUmowa Najmu - praktyczne aspekty
Umowa Najmu - praktyczne aspekty
PwC Polska2.6K views

Wyniki badania build the future 2020

 • 1. Build The Future Badanie przeprowadzone przez PwC Polska wraz z magazynem Builder w okresie od czerwca do września 2020 roku
 • 2. PwC Badanie przeprowadzone wśród firm z branży budowlanej: deweloperów, generalnych wykonawców oraz producentów materiałów budowlanych 2 62% respondentów to firmy oparte na polskim kapitale 1/4 respondentów zajmuje się budownictwem mieszkaniowym Ponad połowa respondentów zatrudnia więcej niż 250 pracowników Przychody 42% respondentów kształtują się na poziomie 1-199 mln zł 72% respondentów działa na polskim rynku od ponad 20 lat
 • 3. PwC 3 Szanse i wyzwania 1 PwC
 • 4. PwC Firmy budowlane optymistycznie patrzą w przyszłość pomimo trudnej sytuacji rynkowej. Nastroje wśród kadr zarządzających są optymistyczne. W badaniu większość firm prognozowała wzrost przychodów lub ich utrzymanie na tym samym poziomie w ciągu najbliższego roku, a jedynie 28% zakładało spadki przychodów. Zauważalna jest jednak istotna grupa respondentów, którzy w najbliższym roku spodziewają się spadku (w sumie 28%) - grono to ulega obniżeniu w perspektywie 3-letniej do 20%. 4 28% 20% 23% 12% 17% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 27% 33% 20% 15% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Według Państwa przewidywań, jak będzie kształtował się przychód Państwa przedsiębiorstwa w ciągu najbliższego roku? Według Państwa przewidywań, jak będzie kształtował się przychód Państwa przedsiębiorstwa w ciągu najbliższych 3 lat?
 • 5. PwC 65% 35% Tak Nie Firmy budowlane zdają sobie sprawę z niepewności warunków gospodarczych i jako główne zagrożenia dla wyników sprzedażowych i marży wskazują niepewność spowodowaną ekonomicznymi skutkami pandemii: prawdopodobny spadek popytu, wzrost kosztów, brak dostępu do finansowania oraz bardzo silną konkurencję cenową. 5 9% 21% 27% 43% 0% 20% 40% 60% Inne Jakie? (pandemia i wywołane nią spowolnienie gospodarcze, silna konkurencja) Brak dostępu do finansowania dla realizacji projektów dla Zamawiających/Klientów Wzrost kosztów bądź nieprzewidywalne koszty realizacji (materiałów budowlanych, robocizny) Spadek popytu ze strony odbiorców końcowych (kupujących mieszkania, najemców komercyjnych) Jakie zagrożenia dla rentowności przedsiębiorstwa oraz branży Państwo identyfikują? Proszę zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi Czy rentowność Państwa działalności jest zgodna z Państwa oczekiwaniami?
 • 6. PwC Modyfikacja modelu biznesowego, Nowe segmenty, np. prefabrykaty i budownictwo modułowe Wykorzystanie nowych technologii, Automatyzacja, digitalizacja Obniżka kosztów Innowacje Edukacja rynku i zachęcenie do stosowania rozwiązań lepszej jakości Dywersyfikacja działalności Stabilizacja rynku pod względem zamówień, w tym zamówień publicznych 6 Szukając z kolei pomysłów na rozwój i zwiększenie marży firmy wskazują m.in. dywersyfikację, nowe modele biznesowe, innowacje, automatyzację, digitalizację. Ponad połowa firm wskazuje na plany dywersyfikacji i/lub rozbudowy swojej oferty. W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu zróżnicowana, elastyczna i spersonalizowana oferta daje większe szanse dostosowywania się do zmian i wymagań rynku. Aż 70% firm stwierdziło, że innowacje dają istotne szanse na poprawę rentowności w branży budowlanej, jednocześnie wskazując na problemy z wdrażaniem innowacji oraz małe wykorzystanie wsparcia publicznego na opracowywanie innowacyjnych produktów i procesów. W czym upatrują Państwo szans na jej podniesienie?
 • 7. PwC 7 Wiele nadziei pokłada się w długo wyczekiwanym rozwoju Partnerstwa Publiczno-Prywatnego jako jednym ze znaczących sposobów na realizację inwestycji nawet w czasach spowolnienia gospodarczego. Jednak aby to stało się możliwe, przedsiębiorstwa wskazują na kilka istotnych czynników 3,61% 8,43% 9,04% 13,86% 14,46% 14,46% 17,47% 18,67% 0,00% 10,00% 20,00% Inne Co musi się zmienić? (edukacja, przełamanie bariery mentalnej) Zaangażowanie wysokiego rangą przedstawiciela sektora publicznego (np. wiceminister, zastępca prezydenta miasta, zastępca burmistrza, itd) w celu podejmowania decyzji w terminie Zapewnienie środków publicznych na realizację umowy PPP w Wieloletniej Prognozie Finansowej w przypadku wynagrodzenia w formie opłaty za dostępność Zwiększenie wielkości projektów PPP (obecnie wartość większości projektów jest nieproporcjonalnie mała w odniesieniu do kosztów ich przygotowania) Sprawne przeprowadzenie dialogu konkurencyjnego Właściwe przygotowanie projektów, w tym odpowiednie analizy techniczne i środowiskowe Przygotowanie przez sektor publiczny grupy projektów do realizacji (pipeline) na poziomie centralnym i lokalnym Odpowiedni mechanizm wynagrodzenia odzwierciedlający podział ryzyka i odpowiedzialności Co Państwa zdaniem może usprawnić funkcjonowanie PPP w Polsce?
 • 8. PwC 68,33% 31,67% Tak Nie 70,00% 18,33% 11,67% Nie dotyczy Tak Nie Innowacje i działalność badawczo-rozwojowa 8 16,16% 18,18% 19,19% 20,20% 26,26% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% Nie dotyczy Brak dostępnych na rynku przygotowanych do wdrożenia technologii/koncepcji Brak dostępnego finansowania (dotacji / preferencyjne finansowanie dłużne) na potrzeby rozwoju innowacji/B+R Brak dostępnych specjalistów do rozwoju innowacji/B+R wewnętrznie Niska aktywność ośrodków akademickich/naukowych w kontaktach z sektorem prywatnym Czy innowacje oraz działalność badawczo- rozwojowa dają możliwość istotnej poprawy rentowności w Państwa branży? Czy zgodzą się Państwo z opinią, że w budownictwie marże są zbyt niskie na bycie innowacyjnym? Jakie są największe problemy z wdrożeniem innowacji/B+R w działalności Państwa przedsiębiorstwa? Proszę zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi
 • 9. PwC 0,00% 1,69% 8,47% 16,95% 72,88% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% Inne Jakie? Tak, Specjalna Strefa Ekonomiczna Tak, ulgi podatkowe Tak, dotacje Nie Branża budowlana rzadziej niż reprezentanci innych sektorów korzystała z dofinansowania innowacji. Ponad 70% respondentów odpowiedziało, że nie korzysta z żadnego publicznego wsparcia. Warto podkreślić, że dostępne instrumenty wsparcia obejmują również dotacje i ulgi dla rozwiązań z branży budowlanej. 9 Czy korzystacie Państwo ze wsparcia publicznego?
 • 11. PwC Nowe przyzwyczajenia ludzi wywołane pandemią i możliwe wynikające z nich zmiany w oczekiwaniach wobec architektury, digitalizacja, automatyzacja i szereg innych zjawisk silnie wpływa na nowe trendy na rynku budownictwa. Wśród trendów wskazywanych przez firmy budowlane jako te, które będą mieć istotny wpływ na kształt rynku budowlanego znajdują się m.in. wzrost popularności prefabrykacji, budownictwa drewnianego i energooszczędnego, rozwój infrastruktury i logistyki (w tym również logistyki wspierającej branżę e-commerce), nowe modele urbanistyczne. 11 Rozwój infrastruktury, komunikacji, nowe modele urbanistyczne w mieszkaniówce Większa odpowiedzialność społeczna biznesu. Automatyzacja produkcji Duża skala inwestycji infrastrukturalnych (drogi, kolej) finansowanych środkami unijnymi w ramach budżetu 2021-2027 i Funduszu Odbudowy Budownictwo infrastrukturalne do czasu zakończenia dużych programów inwestycyjnych typu PBDKiA E-sprzedaż będzie napędzać rozwój logistyki Nowe technologie Optymalizacja kosztów Ograniczenie udziału pracy ludzkiej, automatyzacja, prefabrykacja, budownictwo modułowe Bezpieczeństwo Efektywność energetyczna, ekologiczne budownictwo, odnawialne źródła energii Cyfryzacja, analityka danych, BIM i inne systemy IT Jaki trend będzie Państwa zdaniem pełnił największą rolę w branży budowlanej do 2025 roku?
 • 12. PwC 12 Transformacja cyfrowa Producenci materiałów budowlanych podkreślają jak istotna jest analityka danych i możliwa dzięki niej personalizacja oferty. Ponadto, wskazują na e-commerce jako zjawisko zyskujące na znaczeniu również w branży budowlanej. Automatyzacja produkcji, rozwiązania cyfrowe w logistyce, elektroniczny obieg dokumentów, rozwiązania z zakresu przemysłu 4.0 oraz sztuczna inteligencja to rozwiązania wskazywane jako już lub wkrótce wdrażane przez przedsiębiorstwa budowlane. To dowód na to, że transformacja cyfrowa jest wysoko na agendzie strategicznej wśród producentów materiałów budowlanych. Pandemia pokazała, że nie warto odkładać jej na jutro. Trzeba pamiętać jednak, że sama technologia nic nie zmieni – musi być obudowana procesami oraz wspierać cele biznesowe wynikające ze strategii. W procesie cyfryzacji należy szczególnie pamiętać o klientach i pracownikach, którzy są w tym wszystkim najważniejsi. To główne wnioski z tegorocznego raportu przygotowanego przez PwC we współpracy z Digital Shapers i Digital Academy “13 faktów o transformacji cyfrowej… czyli wszystko co chciałbyś wiedzieć o cyfryzacji, ale bałeś się zapytać”.
 • 13. PwC Prace nad wdrożeniem nowych technologii rozpoczęło już lub deklaruje ich rozpoczęcie w najbliższym czasie 75% przebadanych firm budowlanych. 13 2,13% 6,38% 11,70% 12,77% 31,91% 35,11% 12,77% 31,91% 35,11% 36,21% 37,93% 25,86% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% Technologie zwiększające wykorzystanie przestrzeni komercyjnych i zmniejszające koszty wynajmu Inne (BI analiza danych, Chmura, aplikacje mobilne, nowoczesne technologie produkcji ) Nie korzystamy Analizy geoprzestrzenne (GIS) BIM Automatyzację produkcji/projektowania Analizy geoprzestrzenne (GIS) BIM Automatyzację produkcji/projektowania Nie planujemy Już wdrożyliśmy (nowe innowacyjne produkty, BIM, digitalizacja logistyki, przemysł 4.0) Planujemy wdrożyć (nowe technologie, automatyzacja produkcji, komunikacji oraz sprzedaży, pomiary geodezyjne dronami) Inne Jakie? • BI analiza danych, automatyzacja działań sprzedażowych i marketingowych • Drony, serwer/platforma dokumentów • Chmura • Aplikacje mobilne • Nowoczesne technologie produkcji Czy Państwa przedsiębiorstwo korzysta z nowoczesnych rozwiązań technologicznych?: Proszę zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi
 • 15. PwC Wśród czynników mających największy wpływ na realizację celów firm budowlanych znalazły się: dostęp do finansowania, poziom planowanych inwestycji oraz problemy logistyczne wywołane pandemią i zmiany legislacyjne 16 Wpływ pozytywny Wpływ negatywny 10,43% 12,17% 14,78% 15,65% 19,13% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% Dostępność pracowników Poziom planowanych i realizowanych inwestycji infrastrukturalnych po stronie przedsiębiorstw Sytuacja gospodarcza Poziom planowanych i realizowanych inwestycji infrastrukturalnych Dostęp do finansowania 11,84% 13,82% 13,82% 14,47% 17,76% 0,00% 10,00% 20,00% Sytuacja gospodarcza Poziom płac i cen materiałów Dostępność pracowników Zminy legislacyjne Opóźnienia i problemy logistyczne wywołane pandemią Jakie czynniki w Państwa odczuciu mają największy wpływ (pozytywny i negatywny) na realizację celów przedsiębiorstwa w krótkim i średnim terminie?
 • 16. PwC Firmy budowlane planują zarówno ekspansję geograficzną jak i rozszerzenie palety oferowanych produktów i usług 17 40,74% 59,26% Nie 55,56% 44,44% Tak Jakie? Nie Czy planują Państwo poszerzenie gamy produktów/usług w najbliższych latach? Czy planują Państwo ekspansję na rynki zagraniczne w najbliższych latach? Tak Jakie? • Więcej segmentów rynku • Rozszerzenie gamy produktów, w tym eko • Kompleksowe systemy budowlane • Produkty w leasing • E-commerce • Door to door Tak
 • 17. PwC Na rosnącą rolę e-commerce zwracają uwagę producenci materiałów budowlanych oraz deweloperzy i generalni wykonawcy zajmujący się budową w segmencie logistycznym 18 11,32% 16,98% 35,85% 35,85% 0% 10% 20% 30% 40% Nie dotyczy Tak, zauważamy znaczny wpływ Zauważamy wpływ, ale nie jest on znaczny Nie, nie zauważamy wpływu Ponad połowa respondentów nie prowadzi sprzedaży internetowej, wśród tych którzy ja prowadzą przeważają naturalnie producenci materiałów budowlanych. Czy rozwój e-commerce w dużym stopniu wpływa na Państwa branżę? Tak, zauważamy znaczny wpływ • Nowe rozwiązania w centrach logistycznych które budujemy • Szczególnie w okresie pandemii, szereg czynności dokonywanych jest on line • Część handlu przenosi się do internetu. Internet jako źródło wiedzy i inspiracji Zauważamy wpływ, ale nie jest on znaczny • Bariery konsumentów przed kupnem skomplikowanych technicznie produktów • Niewielka ilość naszych produktów jest sprzedawana przez internet • Nasza branża jest dość tradycyjna i nowinki docierają powoli, ale już są widoczne zmiany • Rosnący • Głównie dotyczy branży deweloperskiej • Rozwój rynku logistyczno magazynowego • Część zamówień jest realizowana w e- commerce, ale wzrost ogólny nie jest duży
 • 18. PwC Obecnie znacząco rozwijamy i planujemy dalszy rozwój obecności online, zarówno poprzez własny portal B2B, jak i marketplace. To bardzo ważny trend. Słaba sprzedaż online w ciągu ostatnich 5 lat. Dynamiczny wzrost w kolejnych latach W przypadku naszej branży nieznaczna część przeniesie się do internetu, ze względu na zapotrzebowanie na profesjonalną obsługę Przewidujemy duży wzrost Stale wzrasta i ten trend będzie obowiązywał w kolejnych latach Wzrosło w związku z pandemią To zależy od rozwiązań legislacyjnych - łatwego dostępu do ogólnie honorowanego podpisu elektronicznego (w tym przez banki) W naszej firmie jest to jeszcze nie zauważalnie, ale w sektorze budowlanym internet zajmuje coraz wyższe miejsce Zmienia się powoli, ale w najbliższym czasie należy spodziewać się wzrostu znaczenia tej formy nad tradycyjną. W pewnym stopniu, ale nasza specyfika jest oparta na kontaktach /szkoleniach/doradzaniu E-commerce 19 W czym upatrują Państwo szans na jej podniesienie? Wśród producentów materiałów budowlanych rozwój e-commerce przyniósł znaczące zmiany. Rozwijają własne platformy i decydują się na wchodzenie na marketplace’y. Wśród deweloperów sygnały zmian pojawiły się zwłaszcza w trakcie pandemii. Konieczność ograniczenia kontaktów osobistych wymusiła na deweloperach mieszkaniowych nowe podejście do sprzedaży lokali. Ten wymagający z reguły wielokrotnych kontaktów „na żywo” proces został zdigitalizowany. Wirtualne prezentacje osiedli i mieszkań oraz wysokiej jakości plany 3D pozwalały zainteresować ofertą potencjalnych nabywców, którzy w tym czasie bardzo nieufnie podchodzili do spotkań. Wśród generalnych wykonawców, rozwój e-commerce wpływa jedynie na stronę popytową (rozwój budownictwa logistycznego, zmiana charakteru budownictwa biurowego i komercyjnego)
 • 19. PwC Ochrona Środowiska 3,25% 4,88% 4,88% 7,32% 19,51% 28,46% 31,71% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% Inne (nowe metody produkcji, obrót śmieciami, Gospodarka Obiegu Zamknietego) Nie dotyczy Obieg zamknięty w nowych budynkach Inwestycje we własne źródła wytwórcze (w szczególności OZE) Wtórne wykorzystywanie materiałów Zwiększenie efektywności energetycznej Recykling Jakie działania związane z ochroną środowiska Państwo podejmują? Proszę zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi 20
 • 20. PwC Branża deweloperska szans na rozwój upatruje także w nowym podejściu do zagospodarowania powierzchni i budynków, które w wyniku pandemii mogą okazać się nadmiarowe i przez to niewykorzystane. Redevelopment i rewitalizacja tego typu obiektów może stać się istotnym obszarem działalności deweloperów w przyszłości. 12,00% 12,00% 21,33% 25,33% 29,33% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% Nie sądzę by wymusiła tego typu zmiany Inne Jakie? Zwiększenie powierzchni na mieszkańca/pracownika/klienta Ograniczenie znaczenia powierzchni gastronomicznej, powierzchni do spotkań (bufety restauracyjne, powierzchnie na wystawy, targi, konferencje itd.) Zastosowanie powłok antybakteryjnych/antywirusowych w materiałach wykończeniowych Jakie zmiany w architekturze wymusi pandemia COVID-19? 21
 • 21. PwC Jakie zmiany w architekturze wymusi pandemia COVID-19? Inne Jakie? • Chwilowo spowolnił rynek inwestycyjny, ale za to przyspieszył rynek wykończeniowy. Prawidłowa dywersyfikacja biznesu oraz dobre przygotowanie biznesu spowodowały, że firma dobrze sobie poradziła • Strefy czystego powietrza • Wzrost rynku domów jednorodzinnych • Większe inwestycje w wentylację, filtry hepa, specjalne systemy wymiany powietrza • Wzrośnie udział pracy zdalnej, zatem tradycyjne duże powierzchnie biurowe i komercyjne mogą nie mieć takiego popytu • Preferowane budownictwo mieszkaniowe z dostępem do własnego ogródka 22
 • 22. PwC Jakie szanse i zagrożenia dla sektora budowlanego niesie pandemia COVID-19 Remonty, modernizacje Zmieni się przeznaczenie wielu powierzchni wspólnych Zdobycie przewagi konkurencyjnej dla firm, które najlepiej przygotują się do nowych wyzwań (planowanie powierzchni, dobór materiałów, zarządzanie dostępem do budynku/powierzchni) Adaptacja istniejących obiektów do zmian w funkcjonowaniu ludzi. Rozwój zorganizowanego budownictwa mieszkalnego na przedmieściach miast Informatyzacja branży Dodatkowe zlecenia fit out spełniające wymogi zwiększonego bezpieczeństwa Cyfryzacja może powodować eliminację "pośredników handlowych" w kanale producent/dostawca - wykonawca/odbiorca Nowe produkty i właściwości materiałów Nowe rozwiązania techniczne, projektowanie ograniczające kontakt ludzi Żadnych Jakie szanse i wyzwania dla sektora budowlanego to przyniesie? 23
 • 23. PwC Firmy budowlane, a w szczególności producenci materiałów, budowlanych,spodziewają się konsolidacji w branży. 24 68,00% 14,00% 18,00% Nie Tak Nie wiem 56,00% 28,00% 16,00% Nie Tak Nie wiem Czy w branży nastąpi konsolidacja? Czy spodziewają się Państwo wzrostu kosztów innych niż inflacja oraz wskaźnik cen robót budowlano-montażowych?
 • 24. PwC 25 Wicedyrektor PwC Polska Ewelina Grzelak ewelina.grzelak@pwc.com +48 502 184 491 Dyrektor PwC Polska Mateusz Księżopolski mateusz.ksiezopolski@pwc.com +48 502 184 483 Dyrektor PwC Polska Krzysztof Sieczkowski krzysztof.sieczkowski@pwc.com +48 502 184 829 Tomasz Ciesielski Wicedyrektor PwC Polska tomasz.ciesielski@pwc.com +48 519 505 322 PwC Łukasz Studniowski Ekspert PwC Polska lukasz.studniowski@pwc.com +48 519 506 712 Monika Snopek Menedżer PwC Polska monika.snopek@pwc.com +48 519 506 365 Mateusz Brożek Menedżer PwC Polska mateusz.brozek@pwc.com +48 519 506 006 Natalia Łyko Menedżer PwC Polska natalia.lyko@pwc.com +48 519 507 843 Skontaktuj się z nami 25