Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Nad august-12

116 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Nad august-12

 1. 1. Q“~°= ã¨Oáê^Œ‰õΩÅ∞ „á⁄IIJ_»Ñ¨ ã¨`«º<å~åÜ«∞} ã¨ÅǨ =∞O_»e P‰õΩÅ Éèí∂=∞Ü«∞º Ãã·<£û ã¨∂Ѩ~ü"≥·[~ü(i>ˇÿ~ü¤)SCERT-AP JÅ¡O <å~åÜ«∞} Z_ç@~ü–#=∞¿ãÎ `≥ÅOQÍ} z‰õΩ¯_»∞ „ѨÉèÏHõ~ü J_»fiˆHò–<åºÜ«∞ ã¨ÅǨ ^•~°∞ ã¨Oáê^Œ‰õΩ_»∞ _®IIã≤.HÍjO ã¨Oáê^ŒHõ =~°æO _®IIZ.ã≤Öχ<åÜ«∞H± ¿ãflǨÏÅ`« ZO. „HÍOu "Õ∞<Õ[~ü ZO.ÉÏÅ∞ <åÜ«∞H± ã¨Oáê^Œ‰õΩxL`«Î~°O D =∞^茺.... Z=i`À =∂Ï¡_ç<å Ö’`«∞ HõxÊOK«@O ÖË^Œ∞. HÍ~°}O ã¨Ê+¨ì"Õ∞ J^茺ܫ∞#O Ö’Ñ≤OK«_»O ÖË^• K«kq# ^•xfl Hõ$„u=∞OQÍ "å_»_»O. D ã¨=∞㨺 #∞Oz |Ü«∞@ Ѩ_®ÅO>Ë =∂"À K≥Ñ≤Ê#@∞¡ J^茺ܫ∞# Ѩ^Œú`«∞efl ã¨O㨯iOK«∞‰õΩO^•O. ''QÀ_» g∞^Œ Ñ≤zÛ "≥ÚHõ¯ ^•x `«Å |~°∞=Ù, HÍ_» ã¨#flO, "Õ~°∞ â◊¥#ºO H˘O_»Ö’¡ "≥^Œ~°∞ "≥ÚÅHõ ^•x <åÅ∞Hõ |Ǩï Ѩ^Œ∞#∞, K«~°‡O ^Œà◊ã¨i Ö’#É’Å∞—— âߢã‘ÎÜ«∞ ^Œ$HõÊ^äŒO ÖËx "åà◊¡x =∂~ü¯û, ZOÔQÖòû, Öˇx<£, ™êìe<£ ~°K«#Ö’¡Oz "åHͺÅ#∞ J^Õ Ñ¨xQÍ L@OH˜OK«_»O =∂„`«"Õ∞ KÕÜ«∞QÆÅ "åà◊¡x, "åã¨Î= Ѩi*Ï˝#O ÖËHõáÈ~Ú<å J=ã¨~°"≥∞ÿ# „Ѩu+¨ìx á⁄O^Õ "åà◊¡x D ˆQÜ«∞O K«Hõ¯QÍ =i‚OK«^Œ∂?—— ~°K«#Å∞, K«O^•Å∞, q~åàÏÅ∞ ѨOѨ=eû# z~°∞<å=∂ ¿ãflǨÏÅ`« ZO., WO.<≥O.1–1–305, ÉÏÖÏr HÍÅh, "≥∂ǨÏ<£#QÆ~ü, H˘`«Î¿Ñò ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£–500 035 á¶È<£ <≥O.: 8008918475, 9290745490 #_»∞ã¨∞Î#fl`≥ÅOQÍ}=∂㨠Ѩ„uHõ PQÆã¨∞ì 2012 ã¨OѨ٘: 2 ã¨OzHõ: 8 #∂~°∞ ѨÓÅ∞ qHõã≤OK«h, "Õ~Ú PÖ’K«#Å∞ ã¨OѶ¨∞i¬OK«h J#fl@∞¡ „Ѩ*Ï#∞‰õÄÅ"≥∞ÿ# aè#fl PÖ’K«#ʼnõΩ =∂ Ѩ„uHõÖ’ KÀ@∞O@∞Ok. Hõ#∞Hõ D Ѩ„uHõÖ’ =Ú„kOz# Jaè„áêÜ«∂Å∞ ~°K«~Ú`«Å"Õ. ã¨Oáê^ŒHõ =~åæxH˜ UH©ÉèÏ=O LO_»#=ã¨~°O ÖË^Œ∞. [~°fleã¨∞ì Jã≤ÃãìOò „á⁄ÃѶã¨~ü [~°fleã¨∞ì 1#_»∞ã¨∞Î#fl `≥ÅOQÍ} W."≥∞~ÚÖò:–nadusthunnatelangana@gmail.com
 2. 2. `≥ÅOQÍ}`˘=fi 1. ã¨Oáê^ŒH©Ü«∞O H˜fiò `≥ÅOQÍ}, #Å=∂㨠Hõ$+¨‚ JÔ~ã¨∞ì 3 2. ÔQãπì Z_ç’iÜ«∞Öò q[Ü«∞=O`«"≥∞ÿ# H˜fiò `≥ÅOQÍ} HÍ~°º„Hõ=∞O P‰õΩÅ Éèí∂=∞Ü«∞º 4–5 3. #_»∞ã¨∞Î#fl HÍÅO HõëêìÅ H˘eq∞Ö’ HõoOQÆã‘=∞ ZO. Nx"åã¨~å=Ù 6–10 ã¨HõÅ [#∞Å ã¨"≥∞‡#∞ K«ÖÏ¡iÛO^≥=~°∞? _®IIl.ÅK«ÛÜ«∞º 11–13 =∂ˆ~ ''<å—— ã¨=∂[O q."≥OHõ>Ëâò 14–15 áÈbã¨∞Å PO^Àà◊#.... áê~îåÅ∞ Zãπ.=∞ÖÏ¡Ô~_ç¤ 16–17 L`«Î~° `≥ÅOQÍ}Ö’ QÆ`«Î~° ÖËѨÙ`«∞#fl ã≤OQƈ~}˜ _»Ñ¨C ã¨=∞Ü«∞º 18–20 ˜.Ñ≤.ZѶπ. HÍ~°º^Œi≈ ''#Å=∂㨠Hõ$+¨‚—— JÔ~ã¨∞ì–x*x*ÏÅ∞ =∞™êÎ<£ 21 q_çáÈ~¸ Hõeã≤ LO_Õ =∂~åæxfl J<Õfi+≤OKåeû# `«~°∞}q∞k J~°∞}ü 22–24 Ju~å„`«O–ÃÇ·Ï>ˇH± ^ÀÑ≤_ô Ü«∂QÆO ¿ÇÏ`«∞"å^Œ ã¨OѶ¨∞O 25 c*ËÑ≤, HÍO„ÔQãπ „ѨÉèí∞`åfiÅ∞ KÕã¨∞Î#fl K«@ì =ºuˆ~Hõ ǨÏ`«ºÅ∞ ^ÕâòáêO_Õ 26 4. ™ê=∂lHõO 20 Uà‹Â¡<å JO@~åx <åºÜ«∞"Õ∞<å =∂#= ǨωõΩ¯Å "ÕkHõ 27–28 =∞#ÔHO^Œ∞HõO>Ë JO`Õ ã¨OQÆ`«∞Å∞ Za ~°"Õ∞+π 29 JOÉË^Œ¯i[O–=∂i¯û[O–ÉèÏ="å^ŒO Ãã·^Œ∞Å∞ 30–35 5. K«^Œ∞=Ù „áê^äŒq∞Hõ q^ŒºÖ’ <å}º`« ZHõ¯_»? ÉÁOѨe¡ „Ѩg}ü‰õΩ=∂~ü 36–37 6. ™êÇ≤Ï`«ºO J~°úâ◊`åaú ^Œ∞óYÉèÏ+¨–''H˜fiò `≥ÅOQÍ}—— Q˘_çâßÅ ã¨^•#O^ŒO, |O_ç ~°[h‰õΩ=∂~ü 38–40 Hõq WOHÍ rqOKÕ L<åfl_»Ç¨ÏŸ...! Hõq`« [#*ÏfiÅ 41 zÅ¡~° ^Õ=Ùà◊√¡ #=ÅÖ’ Kåi„`«Hõ ã¨`«ºO l.™êfiq∞ 42–43 áÈ~°∞ *ˇO_® áê@ ~å=∞™êfiq∞ 44 2#_»∞ã¨∞Î#fl `≥ÅOQÍ}
 3. 3. ã¨Oáê^ŒH©Ü«∞O H˜fiò`≥ÅOQÍ},#Å=∂ã¨Hõ$+¨‚JÔ~ã¨∞ì Ô~O_À „ѨѨOK« Ü«Ú^Œú HÍÅOÖ’ „a@<£ WO_çÜ«∂‰õΩ ™êfi`«O„`«ºO Wã¨∞ÎO^Œx KåÖÏ =∞Ok ÉèÏqOKå~°∞. Ü«Ú^ŒúOÖ’ ™ÈqÜ«∞ò Ü«¸xÜ«∞<£, „a@<£Å∞ Hõeã≤ LO_»@O =Å# ‰õÄ_® D ÉèÏ=# HõÅQÆ_®xH˜ =¸Å"≥∞ÿOk. ÃÑ·QÍ J"≥∞iHÍ, „a@<£Å∞ Hõeã≤ KÕã¨∞‰õΩ#fl 'JÏ¡O˜H± Kå~°ì~ü— J<Õ _®‰õΩº"≥∞Oò WÖÏ K≥Ñ≤ÊOk ''„ѨѨOK«OÖ’ Jxfl ^ÕâßʼnõΩ `«=∞ Jaè=∞`åxH˜ J#∞QÆ∞}"≥∞ÿ# „ѨÉèí∞`åfiÅ#∞ <≥ÅH˘Å∞ÊH˘<Õ ¿ãfiK«Ûù LO_®Åx „ѨuáêkOK«|_çOk. JÖψQ `«=∞ ™êfi`«O„`åºxfl HÀÖ’Ê~Ú# ^ÕâßÅ∞ uiy `«=∞ ã¨~°fi ™êfi`«O„`åºxfl ѨÙ#~°∞^ŒúiOK«∞H˘<Õ Ç¨Ï‰õΩ¯ ‰õÄ_® L^ŒÇ¨ÏiOK«|_çOk—— J~Ú`Õ 1941 ÃãÃÑìO|~üÖ’ „a@<£ „Ѩ^è•x K«iÛÖò áê~°¡"≥∞OòÖ’ „Ѩã¨Oyã¨∂Î ''JÏ¡O˜H± Kå~°ì~ü ÉèÏ~°`« ^ÕâßxH˜ =iÎOK«É’^Œx—— „ѨHõ˜OKå_»∞. D „ѨHõ@#`À „a@<£ ÉèÏ~°`«^ÕâßxH˜ ™êfi`«O„`«ºO Wã¨∞ÎO^Œ<Õ Pâ◊ K«ÖÏ¡iOk. D <ÕѨ^䌺OÖ’ Ô~O_À „ѨѨOK« Ü«Ú^ŒúOÖ’ [áê<£ ÔQÅ∞ã¨∞ÎOk Hõ#∞Hõ WO_çÜ«∂‰õΩ ™êfi`«O„`«ºO =ã¨∞ÎO^Œ<Õ L^Õúâ◊OºO`À ã¨∞ÉèÏ+π K«O„^ŒÉ’ãπ ÉèÏ~°`« *ÏfÜ«∞ Ãã·<åºxfl(S.Z<£.Z) xi‡Oz [áê<£‰õΩ =∞^ŒÌ`«∞ „ѨHõ˜OKå_»∞. XHõ~°HõOQÍ QÍOnèrk ‰õÄ_® JO`«~°æ`«OQÍ W^Õ "≥·Yi, HÍx JÇ≤ÏO™ê"å^ŒO, J=HÍâ◊"å^ŒO J_˘¤zÛ |Ü«∞˜H˜ K≥ѨÊÖË^Œ∞. J"≥∞iHÍ `«# ™ê„=∂[º"å^•xfl qã¨ÎiOK«∞HÀ"åÅ<Õ ÅHõ∆ ºO`À Ü«Ú^ŒúOÖ’H˜ PÅ㨺OQÍ „Ѩ"ÕtOzOk. [áê<£ Ãã·<åºÅ∞ WO_çÜ«∂Ö’H˜ „Ѩ"ÕtOK«@O`À Éèíq+¨º`ü W|ƒOkx PÖ’zOz# J"≥∞iHÍ WO_çÜ«∂‰õΩ ™êfi`«O„`«ºO WKÕÛ PÖ’K«# QÆ∞iOz „a@<£‰õΩ ™ê#∞‰õÄÅOQÍ =º=ǨÏiOK«=∞x K≥Ñ≤ÊOk. D „Hõ=∞OÖ’ „a@<£ „H˜Ñπû ~åÜ«∞ÉÏ~° =~åæxfl ѨOÑ≤Ok. J~Ú`Õ ÉèÏ~°`« *ÏfÜ«∞ HÍO„ÔQãπ <åÜ«∞‰õΩÅÖ’ L#fl QÆO^Œ~°QÀà◊O, ã¨∞ÉèÏ+π K«O„^ŒÉ’ãπ [áê<£ "≥·Ñ¨Ù LO_»@O Hõ=¸ºxã¨∞ìÅ PÖ’K«# ã¨~°o =∞~ÀÖÏ LO_»@O "≥Ú^ŒÖˇ·# qÉèí[# ˆ~YÅ∞ „a©+π "åà◊¡‰õΩ J#∞‰õÄÅ JOâßÖˇ·<å~Ú. JkèHÍ~° =∂iÊ_ç QÆ∞iOz „a©+π "åà◊¡ PÖ’K«# "å~Ú^• Ѩ_»_®xH˜ W^˘Hõ |Å"≥∞ÿ# HÍ~°}O. D ã≤÷uÖ’ 1942 EÖˇ· 14# "å~åúÖ’ HÍO„ÔQãπ =i¯OQ∑ Hõq∞˜ ã¨=∂"Õâ◊"≥∞ÿ H˜fiò WO_çÜ«∂ f~å‡<åxfl KÕã≤Ok. nx H˘#™êyOѨÙQÍ PQÆã¨∞ì 8# ÉÏOÉËÖ’ ã¨=∂"Õâ◊"≥∞ÿ# HÍO„ÔQãπ ÃÑ· f~å‡<åxfl P"≥∂kOz ''™êfi`«O„`«º"≥∂ ÖËHõ =∞~°}"≥∂——, ''KÕ~Ú ÖË^• Kå=Ù—— J<Õ x<å^•Å#∞ =ÚO^Œ∞‰õΩ `≥KåÛ~°∞. ^Œ$â◊ºO, K«i„`« `≥ÅOQÍ} =~°Î=∂#OÖ’H˜ =¿ãÎ ˆ~áÈ, =∂áÈ `≥ÅOQÍ} =ã¨∞ÎO^Œx, ã≤QÆflÖòû L<åflÜ«∞x K≥¿ÑÊ k"åàÏHÀ~°∞ ZxflHõÅ ~å[H©Ü«∞ <åÜ«∞Hõ`«fiO XHõ"≥·Ñ¨Ù JO`«~°æ`« ‰õΩ=Ú‡ÖÏ@Ö’ x*Ï~Úf ÖËx `≥ÅOQÍ} ÉÏx㨠<åÜ«∞Hõ`«fiO WOHÀ"≥·Ñ¨Ù. ~å[H©Ü«∞ áêsìÅ |Å"Õ∞ `«=∞ |Å=∞#∞‰õΩ<Õ *ÏH±Å∞. WÏ¡O˜ ã¨Î|ú`« L#fl ã¨=∞Ü«∞OÖ’.... `≥ÅOQÍ} „Ѩ*τѶ¨Oò(˜.Ñ≤.ZѶπ.) H˜fiò `≥ÅOQÍ}‰õΩ Ñ≤Å∞ѨÙxzÛOk. x*ÏxH˜ D ã¨Oã¨÷ |ÅO KåÖÏ `«‰õΩ¯=. P x<å^•xfl J=∞Å∞ KÕÜ«∞QÆey# â◊H˜Î D ã¨Oã¨÷‰õΩ ÖË^Œ∞. HÍx Jâı+¨ „Ѩ[ÅÃÑ· „ѨÉèÏ=O "ÕÜ«∞QÆey# â◊H˜Î =∂„`«O nxH˜ LOk. D =∂#ã≤Hõ |ÅO`À ˜Ñ≤ZѶπ D Ñ≤Å∞ѨÙ#∞ WzÛOk. D ã¨Oã¨÷ „áê~°OÉèí"≥∞ÿ# `«~åfi`« XHõ ã¨fi`«O„`«, q∞e>ˇOò HÍ~°º„Hõ=∞O W^Õ "≥Ú^Œ˜k. <åÜ«∞Hõ`«fi =∂~°∞Ê `«~åfi`« fã¨∞‰õΩ#fl HÍ~°º„Hõ=∞O HÍ=@O =Å# „âı}∞Ö’¡ L`ÕÎ[O ‰õÄ_® xO_çOk. =∞s =ÚYºOQÍ `≥ÅOQÍ} QÆ∞iOz =∂Ï¡_Õ JO^Œ~°∞ ™ÈxÜ«∂QÍOnè *Ë|∞Ö’ ^Œ∂i# `«~åfi`« „Ѩ[Å Q˘O`«∞QÍ D HÍ~°º„Hõ=∞O =ÚO^Œ∞H˘zÛOk. Wk „ѨÉèí∞`åfixH˜ #K«ÛÖË^Œ∞. x*ÏxH˜ gà◊√¡ Ñ≤Å∞Ѩ٠W=fiQÆeQ͈~ HÍx x["≥∞ÿ# J~°÷OÖ’ ^•xx J=∞Å∞KÕã≤Ok ‰õÄ_® ÖË^Œ∞. <å=∞=∂„`«Ñ¨Ù HÍ~°º„Hõ=∂ÖË [iQÍ~Ú. x<å^•xH˜ `«y#@∞¡ HÍ~°º„Hõ=∞O ÖË^Œ∞. nxH˜ KåÖÏ HÍ~°}ÏÅ∞ L<åfl~Ú. J~Ú##∞ „ѨÉèí∞`«fiO ¿ãÊ~ü KÕÜ«∞ÖË^Œ#ÏxH˜ #Å=∂㨠Hõ$+¨‚ JÔ~ã¨∞ì XHõ ^•YÖÏ. D HÍ~°º„Hõ=∂xfl J=∞Å∞ KÕ~ÚOK«_®xH˜ ã¨=∞+≤ì Hõ$+≤Ö’ ÉèÏQÆOQÍ Hõ$+¨‚ H˘O`« Z‰õΩ¯= ѨxKÕâß_»∞. „Ѩ^è•# HÍ~°º^Œi≈ HÍ=@O =Å# ã¨Ç¨Ï[OQÍ<Õ `«# Hõ$+≤ JO^Œi HõO>Ë Z‰õΩ¯=QÍ LO@∞Ok. JO^Œ∞<å ã¨fiÜ«∞OQÍ K˘~°= LO_ç =ÚO^Œ∞ÔHàı¡ ã¨fiÉèÏ==Ú#fl Ü«Ú= <åÜ«∞‰õΩ_»∞ HÍ=@O =Å# ‰õÄ_® HÀ™êÎO„^èŒ áêʼnõΩʼnõΩ HõO@yOѨ٠JÜ«∂º_»∞. x*ÏxH˜ PÜ«∞# QÆ`« Pˆ~à◊√¡QÍ `≥ÅOQÍ} L^Œº=∞OÖ’ K˘~°=`À ѨxKÕã¨∞Î<åfl_»∞. WѶ¨Ó¡Ö’ Ѩiâ’^èŒHõ q^•ºi÷ ‰õÄ_®. JÏ¡O˜ <åÜ«∞‰õΩx HÀ™êÎO„^èŒ áêʼnõΩÅ∞ HÍ=Å∞ûHÀx ^•^•Ñ¨Ù Ѩ^Õà◊¡ HõO^Œ˜ ˆHã¨∞Ö’ "åÔ~O@∞ `≥zÛ JÔ~ã¨∞ì KÕ™ê~°∞. `≥ÅOQÍ} QÆ∞iOz x*Ï~ÚfQÍ =∂Ï¡_Õ "åi Q˘O`«∞Å#∞ <˘ˆH¯Ü«∞@"Õ∞ „Ѩ^è•# ÅHõ∆ ºOQÍ „ѨÉèí∞`«fiO LO^Œ<Õk x[O. WÏ¡O˜ J„Ѩ*Ï™êfiq∞Hõ ^èÀ~°}˜H˜ =ºuˆ~HõOQÍ `≥ÅOQÍ} "å^Œ∞ÅO^Œ~°∞ Hõeã≤ L^Œºq∞OK«HõáÈ`Õ, =∞ø#O á꘿ãÎ D <ÕÅÖ’ =∂#= HÍ™ê~°O q∞QÆÅ^Œ∞. T 3 PQÆã¨∞ì, 2012
 4. 4. 4#_»∞ã¨∞Î#fl `≥ÅOQÍ} ÔQãπì Z_ç’iÜ«∞Öò E<£ 6, 2012# `≥ÅOQÍ} „Ѩ*τѶ¨Oò ~å„+¨ì HÍ~°º=~°æO ã¨=∂"Õâ◊"≥∞ÿ QÆ^ŒÌ~ü ~år<å=∂#∞ P"≥∂kOz J^茺‰õ∆ΩxQÍ P‰õΩÅ Éèí∂=∞Ü«∞º#∞ „Ѩ^è•# HÍ~°º^Œi≈QÍ #Å=∂Å Hõ$+¨‚#∞ Z#∞fl‰õΩ#flk. ^Œiq∞ÖÏ `≥ÅOQÍ} aÅ∞¡ áê~°¡"≥∞OòÖ’ „Ѩ"Õâ◊Ãјì P"≥∂kOѨKÕã≤ ~å„ëêìxfl „ѨHõ˜OKåÅx, `≥ÅOQÍ} =#~°∞ŠѨi~°Hõ∆} HÀã¨O lÖÏ¡Å "åsQÍ PÜ«∂ „áêO`åÖ’¡ QÆÅ „Ѩ`ÕºHõ ã¨=∞㨺Å#∞, =#~°∞Å `«~°eOѨÙ#Ω J_»∞¤HÀ=_®xH˜ áÈ~å@ HÍ~°º„Hõ=∂Å∞ KÕѨÏìÅx, JÖψQ Jxfl lÖÏ¡Ö’¡ _çq[<£, =∞O_»Å ™ê÷~Ú „Ѩ*τѶ¨Oò Hõq∞©Å∞ U~åÊ@∞ KÕã≤ x~å‡}ÏÅ#∞ Ѩ˜+¨ìO KÕã¨∞HÀ"åÅx, D L^Œº=∞ x~å‡} áÈ~å@ HÍ~°º„Hõ=∂Å H˘#™êyOѨÙQÍ PQÆ+¨µì ''H˜fiò `≥ÅOQÍ}—— HÍ~°º„Hõ=∞O ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£Ö’ fã¨∞HÀ"åÅx x~°‚~ÚOzOk. q∞ye# ~å„+¨ì Hõq∞© JO`å Ü«∞^è•`«^äŒOQÍ `«=∞ ÉÏ^茺`«Ö’¡ LO_®Åx f~å‡xOzOk. E<£ 9, 2012 <å_Õ #∂`«#OQÍ ZxflHõ~Ú# J^茺‰õ∆Ω_»∞ P‰õΩÅ Éèí∂=∞Ü«∞ºÃÑ· ~å„+¨ì „ѨÉèí∞`«fiO HõHõ∆ º QƘì Ü«Ú.Z.Ñ≤.Z. (J<£ÖÏѨÙÖò Ü«∂H˜ìq©ãπ „Ñ≤"≥#¬<£ Ü«∂‰õΩì) ˆHã¨∞Ö’ WiH˜OK«_»O [iyOk. „Ѩ}ÏoHõ|^ŒÌOQÍ „Ѩ*Ï „Ѷ¨Oò HÍ~°º„Hõ=∂Å∞ H˘#™êQÆ∞#∞<åflÜ«∞<Õ ã¨OˆH`åÅ∞O_»_»O`À H˜~°}ü‰õΩ=∂~ü Ô~_ç¤ „ѨÉèí∞`«fiO, áÈbã¨∞Å∞, `≥ÅOQÍ} L^Œº=∞OÃÑ· - „Ѩ*Ï „Ѷ¨O@∞ HÍ~°º„Hõ=∂ÅÃÑ· L‰õΩ¯áê^ŒO "≥∂Ñ≤ L^Œº=∂xfl J_»∞¤HÀ"åÅx „Ѩܫ∞uflOKå~°∞. #_»∞ã¨∞Î#fl `≥ÅOQÍ} Ѩ„uHõ Z_ç@~ü _®II ã≤.HÍjO, =$uÎs`åº W`«_»∞ Jã≤ÃãìOò „á⁄ÃѶã¨~ü =∞iÜ«Ú =~°OQÆÖò lÖÏ¡ „Ѩ*τѶ¨Oò HÍ~°ºHõ~°Î ÉèÏ~°uÅÃÑ· ‰õÄ_» ˆHã¨∞Å∞ ÃÑ˜ì ™êÇ≤Ïf, „ѨKå~° ~°OQÆOÖ’, lÖÏ¡Ö’¡ ‰õÄ_» ÉèíÜ«∂O^Àà◊#Å∞ ã¨$+≤ìOKÕ „Ѩܫ∞`«flO [iyOk. H˜fiò `≥ÅOQÍ} HÍ~°º„Hõ=∂xH˜ ã¨<åflǨ Å∞ KÕÜ«∞_®xH˜ lÖÏ¡Å∞ u~°QÍÅx x~°‚~ÚOK«∞‰õΩ#fl ~å„+¨ì Hõq∞©, HÍ~°ºHõ~°ÎʼnõΩ D J}z"Õ`«ÃÑ· ã¨ÊOkOKåeû# Ѩiã≤÷u =zÛOk. "≥O@<Õ Jxfl „Ѩ*Ïã¨OѶ¨∂Å#∞ - áêsìÅ#∞ ã¨g∞HõiOz x~°ƒO^è•xH˜ =ºuˆ~HõOQÍ ã¨ÊOkOK«_»O [iyOk. ~å„+¨ì ǨϟO q∞x+¨ì~ü#∞ Hõeã≤ ˆHã¨∞Å∞ ZuÎ "ÕÜ«∂eûOkQÍ _ç=∂O_£ KÕÜ«∞QÍ Ñ¨ije™êÎ=∞<åfl~°∞. „ѨÉèí∞`«fi ã¨ÊO^Œ# JO`«O`« =∂„`«OQÍ<Õ LO_»_»O`À lÖÏ¡Ö’¡ L^Œº=∞ x~å‡} HÍ~°º„Hõ=∂Ö’¡ x~°ƒùO^Œ =ºuˆ~Hõ x<å^•xfl ‰õÄ_» *’_ç~K«_»O [iyOk. H˜fiò `≥ÅOQÍ} HÍ~°º„Hõ=∞O Hõ<åfl =ÚO^Œ∞QÍ 07- 07-2012# ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£Ö’ x~°ƒO^èŒ =ºuˆ~Hõ ^èŒ~åfl WOk~å áê~ü¯ =^ŒÌ U~åÊ@∞ KÕâßO. `≥ÅOQÍ} "åºÑ¨ÎOQÍ 10 lÖÏ¡Å #∞O_ç =O^ŒÖÏk =∞Ok Ǩ [Ô~· q[Ü«∞=O`«O KÕâß~°∞. ~å[H©Ü«∞ áêsìÅ∞, „Ѩ*Ï ã¨OѶ¨∂Å∞, ‰õΩÅ ã¨OѶ¨∂Å∞, *ˇ.Z.ã≤. Å∞ - ѨÅ∞=Ù~°∞ `≥ÅOQÍ} „Ѩ=ÚY∞Å∞-`≥ÅOQÍ}"å^Œ∞Å∞ - „ѨÉèí∞`«fi x~°ƒO^èŒHÍO_»#∞-J}˜z"Õ`«#∞, J„Hõ=∞ ˆHã¨∞Å |<å~ÚOѨÙ#∞ YO_ç~z "≥O@<Õ ˆHã¨∞Å∞ ZuÎ "ÕÜ«∂Åx _ç=∂O_£ KÕâß~°∞. `Õk 16-07-2012 # ã¨=∂"Õâ◊"≥∞ÿ# ~å¢+¨ì Hõq∞© H˜fiò `≥ÅOQÍ} HÍ~°º„Hõ=∂Å#∞ ~å„+¨ì ~å[^è•xH˜ |^Œ∞Å∞QÍ lÖÏ¡ ˆHO„^•Ö’¡ x~°fiÇ≤ÏOKåÅx f~å‡xOzOk. P "Õ∞~°‰õΩ Jxfl lÖϡʼnõΩ ÉÏ^èŒ∞ºÅ#∞ x~°‚~ÚOK«∞H˘x q[Ü«∞=O`«O KÕÜ«∞_®xH˜ Hõ$+≤ KÕÜ«∞_»O [iyOk. D =∞^茺<Õ EÖˇÿ, 23 # "≥·.Zãπ.P~ü.ã≤.Ñ≤. <Õ`« q[Ü«∞=∞‡ ã≤iã≤Å¡ nèHõ∆#∞ J_»∞¤HÀ=_®xH˜ x~°‚~ÚOz, „Ѩ*τѶ¨O@∞ "≥∞^ŒH± lÖÏ¡âßY, ~å„+¨ì <åÜ«∞‰õΩÅ P^èŒfi~°ºOÖ’ ã≤kÌ¿Ñ@ ZÅ¡=∞‡ QÆ∞_ç =^ŒÌ Hõ<åfi~Úx J_»∞¤H˘x JÔ~ã¨ìÜ«∂º~°∞. ˜.P~ü.Zãπ. á⁄e˜HõÖò *ˇ.Z.ã≤. Å∞ <å=∞=∂„`«OQÍ x~°ã¨# `≥eÑ≤ T~°∞‰õΩ<åfl q[Ü«∞ÅH˜∆ ‡ nHõ∆ ~°∂ѨOÖ’ K«O„^ŒÉÏ|∞, H˜~°}ü‰õΩ=∂~üÔ~_ç¤, "≥·.Zãπ.P~ü. [QÆ<£Å∞ `≥ÅOQÍ}ÃÑ· L=∞‡_çQÍ ^•_ç KÕã¨∞Î#flO^Œ∞# Ö’áêÜ«∞HÍs q^è•#O`À ˜.P~ü.Zãπ., *ˇ.Z.ã≤.Å∞ ÃÑ^ŒÌQÍ ã¨ÊOkOK«#ѨʘH˜ 4 HÀ@¡ =∞Ok „Ѩ[ŠѨH∆Í# „Ѩ*τѶ¨Oò f„=OQÍ ã¨ÊOkOzOk. "≥·.Zãπ.P~ü. ǨÏÜ«∞OÖ’<Õ ã≤iã≤Å¡ <Õ`« HÍi‡‰õΩÅ P`«‡Ç¨Ï`«ºÅ∞ ÃÑiy<å~Ú. „ѨÉèí∞`«fiO q_»∞^ŒÅ KÕÜ«∂eû L#fl 3 HÀ@¡ ~°∂áêÜ«∞Å∞ ã¨HÍÅOÖ’ q_»∞^ŒÅ KÕã≤#@¡~Ú`Õ P`«‡Ç¨Ï`«ºÅ∞ KåÖÏ =~°‰õΩ PyáÈÜÕ∞q. Zxfl™ê~°∞¡ P<å_»∞ `≥ÅOQÍ} [#ã¨Éèí, `«k`«~° `≥ÅOQÍ} ã¨OѶ¨∂Å∞ q[˝Ñ≤Î KÕã≤<å ã¨ÊOkOK«x "≥·.Zãπ.P~ü. „ѨÉèí∞`«fiO ^•x "å~°ã¨∞Å=∞x K≥ѨÙʉõΩO@∞#fl "≥·.Zãπ.P~ü. [QÆ<£, q[Ü«∞=∞‡Å∞ <Õ_»∞ ÖËx ™ê#∞Éèí∂ux ‰õΩiÑ≤ã¨∂Î "≥Úã¨e Hõhflà◊√§ HÍ~°∞ã¨∂Î `≥ÅOQÍ}ÏÖ’ F@∞ ÉϺO‰õΩ ã¨OáêkOK«∞HÀ=_®xH˜, `≥ÅOQÍ} „áêO`«OÖ’ Ѩ~°HÍÅ ZxflHõ `«~åfi`« kQÆ*Ïi# „Ѩu+¨ª#∞ xÅ∞ѨÙHÀ=_®xH˜ nHõ∆ ¿Ñ~° Ѩ~°º˜OK«_®xfl =ºuˆ~H˜ã¨∂Î, ã¨~°fi„`å x~°ã¨# =ºHõÎ=∞~ÚOk. `≥ÅOQÍ} „Ѩ*τѶ¨O@∞ =ÚO^Œ∞O_ç x~°ã¨# `≥eÑ≤Ok. HÍO„ÔQãπ áêsì QÆ`« 20 ã¨O=`«û~°=ÚÅ∞QÍ „ѨѨOpHõ~°} J=∞Å∞ KÕã¨∂Î |Ǩïà◊ *Ï`«∞Å HõOÃÑhʼnõΩ, K≥ÿ<å‰õΩ J^Œ#OQÍ `«Å∞ѨÙÅ∞ ÉÏ~å¡ `≥~°=_»O =Å# QÍÔ~‡Oò WO_»„ã‘ì ѨÓiÎ ™ê÷~ÚÖ’¡ ã¨OH∆ÀÉèíOÖ’ z‰õΩ¯H˘x KÕ<Õ`« HÍi‡‰õΩÅ∞ ÃÑ^ŒÌ ã¨OYºÖ’ P`«‡Ç¨Ï`«ºÅ‰õΩ áêÊÅÊ_»∞`«∞<åfl~°∞. H˜fiò `≥ÅOQÍ}Ï L^Œº=∞OÖ’ ÉèÏQÆOQÍ Jxfl lÖÏ¡Å∞, _çq[<£û =∞O_»ÖÏÅ ™ê÷~ÚÖ’¡ x~å‡}ÏÅ#∞ Ѩ˜+¨ìO KÕã¨∂Î lÖÏ¡ ™ê÷~Ú L^Œº=∂Å∞ KÕѨ@ì_»O [iyOk. Hõ"åfiÅ JÉèíÜ«∂~°}ºOÖ’ yi[#∞Å∞ x~åfiã≤`«∞Å∞ H͉õΩO_® HÍáê_»∞HÀ=_»O HÀã¨O L@∂fl~ü, PkÖÏÉÏ^£, =∞Oz~åºÅ, q[Ü«∞=O`«"≥∞ÿ#H˜fiò`≥ÅOQÍ}HÍ~°º„Hõ=∞O -P‰õΩÅ Éèí∂=∞Ü«∞º J^茺‰õ∆ΩÅ∞, `≥ÅOQÍ} „Ѩ*τѶ¨O@∞
 5. 5. 5 PQÆã¨∞ì, 2012 T ÉˇÅ¡OѨe¡ Ö’¡ x~°ã¨# „Ѩ^Œ~°≈#Å∞ [iQÍ~Ú. H˜fiò `≥ÅOQÍ} x<å^ŒO`À É’^èŒ<£Ö’ „Ѩ^Œ~°≈# [iyOk. =~°OQÆÖò lÖÏ¡Ö’ ~°OQÍÜ«∞ K≥~°∞=Ù ã¨=∞㨺#∞ "≥∞ÿxOQ∑ `«k`«~° ã¨=∞㨺Å∞ FÃÑ<£HÍãπì "≥∞ÿ<£û‰õΩ =ºuˆ~HõOQÍ Jxfl _çq[<£ ˆHO„^•Ö’¡ ^èŒ~åflÅ∞, „Ѩ^Œ~°≈#Å∞ x~°fiÇ≤ÏOKå~°∞. =∞ǨÏ|∂Éò#QÆ~ü lÖÏ¡Ö’ 1-8 PQÆ+¨µì =~°‰õΩ Jxfl _çq[<£, =∞O_»Å ˆHO„^•Ö’¡ ™ê÷xHõ =#~°∞ŠѨi~°Hõ∆} `≥ÅOQÍ} ™ê^èŒ# x<å^•Å`À „Ѩ^Œ~°≈#Å∞ [iQÍ~Ú. HõsO#QÆ~ü, ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£, ~°OQÍÔ~_ç¤ [ÖÏ¡Ö’¡ H˘xfl KÀ@¡ - D ^èŒ~åflÅ∞, „Ѩ^Œ~°≈#Å∞ x~°fiÇ≤ÏOKå~°∞. PQÆ+¨µì 9# `≥ÅOQÍ} "åºÑ¨ÎOQÍ Jxfl lÖÏ¡Ö’¡ lÖÏ¡ HõÖˇHõìˆ~ò =ÚO^Œ∞ ^èŒ~åflÅ∞, „Ѩ^Œ~°≈#Å∞ [iy HõÖˇHõì~°¡‰õΩ "≥∞"≥∂~åO_®Å∞ WzÛ ÉèÏ~°`« „Ѩ^è•# =∞O„uH˜ `≥ÅOQÍ}Ï U~åÊ@∞ P=â◊ºHõ`« QÆ∞iOz q[˝Ñ≤Î KÕâß=Ú. H˜fiò `≥ÅOQÍ} x<å^•OÃÑ· g∞_çÜ«∂Ö’ K«~°Û [iyOk. Ѩ~°HÍÅ „ѨÉèÏHõ~ü ÖÏO˜ qâßÖÏO„^èŒ "å^Œ∞Å∞ =∞# L^Œº=∞OÃÑ· q+¨O Hõ‰õΩ¯`«∂ =∂Ï¡_®~°∞. H˜fiò `≥ÅOQÍ} x<å^ŒO KÒHõÉÏ~°∞ (x<å^ŒO) Ñ≤Å∞Ѩ٠JO@∂ ¿ÇÏà◊#QÍ =∂Ï¡_»QÍ ^•xH˜ nè>ˇÿ# ["å|∞ Láê^茺‰õ∆Ω_»∞ "Õ^Œ‰õΩ=∂~ü g∞_çÜ«∂Ö’<Õ K≥|∞`«∂ ã‘=∂O„^èŒ∞Å „Ѩ^è•# ã¨=∞¿ãºq∞@O>Ë `≥ÅOQÍ}# Z=~°∞ =ke Ãјì "≥àϧe Jx-KåÖÏ HÍÅOQÍ „Ѩ*τѶ¨O@∞ ã¨∞ã¨Ê+¨ìOQÍ K≥ѨÙ`«∞#fl^Õ=∞O>Ë `≥ÅOQÍ}#∞ ^ÀÑ≤_çH˜ QÆ∞i KÕã¨∞Î#fl ã‘=∂O„^èŒ áêʼnõΩÖÏ~å-`≥ÅOQÍ}Ï#∞ =keáÈO_ç JO@∞<åfl=Ú. `≥ÅOQÍ}#∞ PO„^èŒ`À HõeÑ≤ QÆ`« 56 ã¨O=`«û~åÅ∞QÍ ~å[H©Ü«∞, Pi÷Hõ, ™êOѶ‘∞Hõ, ™êO㨯 $uHõ, =#~°∞Å ^ÀÑ≤_ô ™êyã¨∞Î#fl ã‘=∂O„^èŒ áêʼnõΩÅ∞ `≥ÅOQÍ} =ke áÈ"åe. `≥ÅOQÍ}Ö’ Ѩi„â◊=∞Å∞ U~åÊ@∞ KÕã≤ `≥ÅOQÍ} QÍe, h~°∞, Yx*ÏÅ∞ Jxfl LѨÜ≥∂yOK«∞‰õΩO@∂ ÖÏÉèÏÅ∞ ™êkèOz `≥ÅOQÍ}#∞ J_»∞¤‰õΩO@∞#fl ã‘=∂O„^èŒ áêi„âßq∞Hõ "Õ`«ÎÅ∞ `≥ÅOQÍ}#∞ =keáÈ"åe. `≥ÅOQÍ} L^ÀºQÆ∞Å#∞ H˘Å¡Q˘˜ì J„Hõ=∞OQÍ u+¨ì"Õã≤, 610 l."À. ^•fi~å-|Ü«∞@‰õΩ áÈ"åeû# "åà◊√§ HÀ~°∞ìÅ#∞ P„â◊~ÚOz WHõ¯_Õ LO@∞#fl J„Hõ=∞ L^ÀºQÆ∞Å∞ `≥ÅOQÍ} =keáÈ"åe. Ѩi„â◊=∞Å∞, "åºáê~åÅ∞, HÍO„ωõΩìÅ∞ x~°fiÇ≤Ïã¨∞Î#fl ã‘=∂O„^èŒ ÃÑ@∞ì|_ç^•~°∞Å∞ `«=∞ ã¨Oã¨÷Ö’¡ `≥ÅOQÍ} „Ѩ[Å#∞ HÍ^Œx, ã‘=∂O„^èŒ "åi<Õ L^ÀºQÆ∞Å∞QÍ ÃÑ@∞ì‰õΩO@∞<åfl~°∞. ™ê÷xHõOQÍ L#fl =#~°∞Å#∞ LѨÜ≥∂yOK«∞H˘x, "å˜ÃÑ· ã¨Ç¨Ï[ ǨωõΩ¯ Hõeæ# `≥ÅOQÍ} „Ѩ[ʼnõΩ "≥ÚO_ç KÕ~Ú K«∂ѨÙ`«∂ `≥ÅOQÍ}#∞ J_»∞¤‰õΩO@∞#fl ã‘=∂O„^èŒ ÃÑ@∞ì|_ç^•~°∞Å∞ `≥ÅOQÍ}#∞ =ke "≥àÏ¡e. `≥ÅOQÍ} lÖÏ¡¡Ö’¡, =ÚYºOQÍ ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£, ~°OQÍÔ~_ç¤ lÖÏ¡Ö’¡ Ѷ≤Öò‡ã≤©Å∞, áêi„âßq∞Hõ „áêO`åÅ∞, á¶ê~ü‡ ǨÏ∫*ˇãπ ¿Ñ~° ÃÑ^ŒÌ =∞#∞+¨µÅ XѨÊO^•xfl LÅ¡OѶ≤∞Oz "ÕÖÏk ZHõ~åÅ Éèí∂q∞H˘x iÜ«∞Öò Z¿ãìò "åºáê~åÅ∞ KÕã¨∞‰õΩO@∂ `≥ÅOQÍ} Ô~·`åOQÍxfl aK«ÛQÍÅ∞¡QÍ =∂~°∞ã¨∞Î#fl ã‘=∂O„^èŒ #Ü«∂ Éèí∂™êfi=ÚÅO`å `≥ÅOQÍ}#∞ J_»∞¤‰õΩO@∞<åfl~°∞. gà◊§O`å `≥ÅOQÍ} =ke áÈ"åÅx "Õ∞O _ç=∂O_£ KÕã¨∞Î<åflO. "Õ∞^èÀ~°OQÆOÖ’ L#fl KåÖÏ =∞Ok ~°Hõ~°HÍÅ HÍ~°}ÏÅ`À `≥ÅOQÍ}#∞ J_»∞¤‰õΩO@∞<åfl~°∞. `≥ÅOQÍ} ~å„+¨ì _ç=∂O_£ XHõ „Ѩ*Ï™êfiq∞Hõ PHÍOHõ∆, nxfl J~°÷O KÕã¨∞HÀ‰õΩO_® QÆ∞_ç¤QÍ ~å„ëêìxfl =ºuˆ~H˜ã¨∞Î#fl ã‘=∂O„^èŒ "Õ∞^è•=ÙʼnõΩ ‰õÄ_» WHõ¯_» LO_Õ Ç¨Ï‰õΩ¯ ÖË^Œ∞. Ѩ~°HÍÅ „ѨÉèÏHõ~ü ÖÏO˜ ‰õΩǨÏ<å "Õ∞^è•=ÙÅ∞ `≥ÅOQÍ}#∞ q_»Q˘@ì_®xH˜ „áêuѨkHõ UO@x J_»∞QÆ∞`«∞<åfl~°∞. `≥ÅOQÍ}#∞ q_»Q˘@ì_®xH˜ ÅHõ∆ „áêuѨkHõÅ∞ K«∂Ñ≤OK«QÆÅ=Ú. HõeÑ≤ =ÙOK«_®xH˜ „áêuѨkHõ ÖË<ÕÖË^Œ∞. 1956 Ö’ HõÅã≤<åO HÍ|˜ì HõÅã≤ LO_®Å<Õ q`«O_» "å^Œ"Õ∞ `«Ñ¨Ê U `«`«fi=Ú Ñ¨x KÕÜ«∞^Œ∞. `≥ÅOQÍ}#∞ „Ѩ`ÕºHõ ~å„+¨ìOQÍ U~°Ê~°K«_®xH˜ „áêuѨkHõÅ∞ H˘xfl Ѩije¿ãÎ... 1) 1956 ‰õΩ =ÚO^Œ∞ ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£ XHõ ~å„+¨ìOQÍ LOk. JO^Œ∞=Å# „Ѩ`ÕºHõ ~å„+¨ìOQÍ Ñ¨Ù#~°∞^ŒÌiOKåe. D XHõ¯ „áêuѨkHõ KåÅ∞ `≥ÅOQÍ} U~°Ê~°K«_®xH˜. 2) ÃÑ^ŒÌ =∞#∞+¨µÅ XѨÊO^ŒOÖ’ U XHõ¯ xÜ«∞=∞O J=∞Å∞ HÍÖË^Œ∞. JO^Œ∞‰õΩ HÍ~°}O ѨiáêeOz# ã‘=∂O„^èŒ <åÜ«∞‰õΩÅ∞ HÍ=_»O U „áêuѨkHõ<≥ÿ`Õ Hõeáê~À P „áêuáêkHõ J=∞Å∞ KÕÜ«∞#O^Œ∞=Å¡ q_»Q˘@∞ì@ ã¨|ÉË Hõ^•. 3) ÉèÏëê „Ñ¨Ü«ÚHõÎ ~å¢+¨ì=∞x "≥∂ã¨O`À HõeÑ≤ `≥ÅOQÍ} "åà◊§‰õΩ ÉèÏ¿+ ~å^Œx WѨʘH© JO@∞O_»_»O ¿ÇÏà◊# KÕÜ«∞_»O, ã≤x=∂Ö’¡, g∞_çÜ«∂Ö’¡ J==∂xOK«_»O "åã¨Î=O HÍ^•! ÉèÏ¿+ XHõ¯˜ HÍ#ѨÙ_»∞ ÉèÏëê „Ñ¨Ü«ÚHõÎ ~å„+¨ì=∞<Õ „áêuѨkHõ ÖË#>Ë¡ HÍ^•. =∂ ÉèÏ¿+^À =∂‰õΩOk =∂ ÉèÏ+¨`À "Õ∞O „|`«∞HõQÆÅ∞æ`åO g∞~°∞ ZO`« `«fi~°QÍ `≥ÅOQÍ}#∞ =ke`Õ =∂‰õΩ JO`« ˆH∆=∞O. 4) WѨÙ_»∞ ã‘=∂O„^èŒ∞Å∞ Hõeã≤ LO_»_®xH˜ Z<Àfl HÍ~°}ÏÅ∞ K≥ѨÙ`«∞<åfl~°∞. 1956 Ö’<Õ D "å^Œ#Å∞ KÕã≤ LO>Ë `≥ÅOQÍ} "åà◊√§ ^Œi^•Ñ¨ÙʼnõΩ ‰õÄ_» ~åxKÕÛ "åà◊√§ HÍ^Œ∞. ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£ÃÑ· ǨωõΩ¯ 1956 Ö’ g∞Ô~O^Œ∞‰õΩ ÔH¡~Ú"£∞ KÕÜ«∞ÖË^Œ∞. g∞iѨÙ_»∞ KÕã¨∞Î#fl "å^Œ#Å∞ x["Õ∞ J~Ú`Õ ÃÑ^ŒÌ =∞#∞+¨µÅ XѨÊO^ŒO ZO^Œ∞‰õΩ J=ã¨~°"≥∞ÿO^À D ‰õΩǨ # "Õ∞^è•=ÙÅ∞ `≥Åáêe. 5) ~å[^è•x ÖËHõ, =#~°∞Å∞ ÖËHõ, =∂Ü«∞=∂@Å∞ K≥Ñ≤Ê, "≥∂㨠|∞kÌ`À =zÛ `≥ÅOQÍ} <åÜ«∞‰õΩÅ#∞ =∞zÛHõ KÕã¨∞H˘x, |`«∞‰õΩ ÖËHõ =zÛ ^ÀÑ≤_ç KÕã≤ WѨÙ_»∞ JǨÏOHÍ~°O`À =∂Ï¡_»∞`«∞#fl ã‘=∂O„^èŒ <åÜ«∞‰õΩÅ∞ áêʼnõΩÅ∞ ÃÑ@∞ì |_ç^•~°∞Å∞, Éèí∂™êfi=ÚÅ∞, "åºáê~°∞Å∞, áêi„âßq∞Hõ "Õ`«ÎÅ∞, HõO„ÏHõì~°∞¡, WHõ<≥ÿ<å `≥ÅOQÍ}#∞ =ke áÈ`Õ =∞Ozk. JѨÙ_»∞ `≥Å∞QÆ∞ „Ѩ[Å∞ Ô~O_»∞ ~å„ëêìÅÖ’ J~°=∞iHõÅ∞ ÖˉõΩO_® Hõeã≤ rqOK«_®xH˜ „áêuѨkHõ U~°Ê_»∞`«∞Ok.
 6. 6. 6#_»∞ã¨∞Î#fl `≥ÅOQÍ} HõëêìÅH˘eq∞Ö’HõoOQÆã‘=∞ -ZO. „jx"åã¨~å=Ù HõoOQÆã‘=∞ <Õ_»∞ HõëêìÅ H˘eq∞Ö’ H˘@∞ìq∞Ïì_»∞`ÀOk. WHõ¯_» Jáê~°"≥∞ÿ# ã¨Ç¨Ï[ =#~°∞Å∞<≥flÿ. HÍx J#∞x`«ºO Hõ~°∞=ÙÅ∞, =Åã¨Å∞ qÅÜ«∞`åO_»=O KÕã¨∂Î LO>ˇÿ. WHõ¯_» ~å„+¨ì ã¨QÆ@∞ =~°¬áê`«O Hõ<åfl Z‰õΩ¯= JO>Ë ã¨∞=∂~°∞ 1100 q∞.g∞. =~°‰õΩ =~°¬áê`«O #"≥∂^Œ=Ù`«∞Ok. ã¨O=`«û~°OÖ’ 365 ~ÀAÅ∞ HÍHõáÈ~Ú<å 265 ~ÀAÅ∂ „Ѩ=Ç≤ÏOKÕ #^Œ∞Å∞ ѨkH˜ÃÑ·<Õ L<≥flÿ. HÍx Jq PHõe`À L#fl J<å^äŒ a_»¤‰õΩ JO^Œx ã¨Î#ºOÖÏ Tiã¨∂Î LO>ˇÿ. WHõ¯_» Éèí∂q∞ ֒ѨÅ# Jáê~°"≥∞ÿ# Yx[ ã¨OѨ^Œ, Éèí∂q∞ÃÑ·# q™êÎ~°"≥∞ÿ# J@g ã¨OѨ^Œ <≥ÅH˘x LOk. HÍx P Yx[ ã¨OѨ^Œ g∞^Œ, P J@g ã¨OѨ^Œ =∞^茺# „|uˆH Pk"åã¨∞Å∞ =∂„`«O UÏ PHõe, J<å~ÀQͺÅ`À Jã¨∞=ÙÅ∞ ÉÏã¨∂Î<Õ LOÏ~°∞. WHõ¯_» 320 H˜.g∞Å ã¨=Ú„^Œ f~° „áêO`«O LOk. HÍx D f~°O g∞^Œ |uˆH =∞`«ûºHÍ~°∞_ç ã¨^ŒÌ#flOÖ’H˜ XHõ ZO_»∞ KÕѨ=ÚHõ¯ ‰õÄ_® ^˘~°Hõ^Œ∞. á⁄^Œ∞ÌQÆ∂H˜`Õ "≥Å∞QÆ∞Å∞ q~°l"Õ∞‡ L‰õΩ¯#QÆ~°O `≥Å¡"åˆ~@ѨʘH˜ ^Œ∞=Ú‡ ^èŒ∂o`À xO_çáÈ`«∞Ok. Pã≤÷Ѩ~°∞ʼnõΩ áœ+≤ìHÍǨ ~å#flOkOKÕ L^•Ì#O r_çÑ≤Hõ¯ =∞ã≤ÉÏiáÈ`«∞Ok. ¿Ñ^Œ"å_ç KÕu ã¨OzH˜ TÑ≤Ô~·# QÀQÆ∞<å~° pH˜ peHõÖˇÿáÈ`«∞Ok. „jH͉õΩà◊O, q[Ü«∞#QÆ~°O, qâßYѨ@flO lÖÏ¡Å`À ‰õÄ_ç# HõoOQÆã‘=∞, HõoOQÍO„^èŒ, L`«Î~åO„^èŒ, L`«Î~°HÀ™êÎÅ∞QÍ Ñ≤Å∞=|_Õ D „áêO`«O K≥`«Î‰õΩѨÊÖ’H˜ qã≤ˆ~Ü«∞|_ç# XHõ J<å^äŒ tâ◊√=ÙQÍ P„HÀtã¨∂Î LOk. P`«‡Q“~°=O, ã¨fiÜ«∞O áêÅ#Å∞ „áêuѨkHõQÍ „Ѩ`ÕºHõ ~å„+¨ì PHÍOHõ∆Å q+¨Ü«∞O <Õ_»∞ ^Õâ◊"åºÑ¨ÎOQÍ K«~°Û [~°∞QÆ∞`«∂ L#fl ã¨O^Œ~°ƒùOÖ’ HõoOQÆã‘=∞ "åã¨∞Å∞ ‰õÄ_® ZO`ÀH˘O`« `«=∞ Q˘O`«∞ qxÊã¨∞Î<åfl~°∞. J~Ú`Õ „áêOfÜ«∂aè=∂#O`À<À „Ѩ`ÕºHõ ~å„ëêìaè=∂#O`À<À =∂„`«"Õ∞ HÍ^Œ∞QÍx „Ѩ`ÕºHõOQÍ HõoOQÆã‘=∞ QÆ∞iOz HõoOQÆã‘=∞ „Ѩ[Å∞ Z^Œ∞~˘¯O@∞#fl r=㨇~°} ã¨=∞㨺ŠQÆ∞iOz =∞#O^Œ~°O =∂Ï¡_»∞HÀ=Åã≤# K«iÛOK«∞HÀ=Åã≤# J=ã¨~°O ZO`≥ÿ<å LOk. L`«Î~åO„^èŒ, HõoOQÍO„^èŒ, HõoOQÆã‘=∞, L`«Î~°HÀ™êÎ Jx <åÅ∞QÆ∞ q^è•Å∞QÍ Ñ≤Å∞ã¨∞Î#fl D „áêO`åxH˜ U ¿Ñ~°∞ ã¨iÜ≥ÿ∞#k J<Õ ^•xÖ’<Õ aè<åflaè„áêÜ«∂Å∞<åfl~Ú. Z‰õΩ¯= =∞Ok "åº=Ǩ iHõOQÍ L`«Î~åO„^èŒ Jx Ñ≤Å∞ã¨∞Î<åfl~°∞. Ѩ„uHõÅ∞ H˘O^Œ=∞Ok q^•º~°∞÷Å∞ L`«Î~åO„^èŒQÍ<Õ ~åã¨∞Î<åfl~°∞. H˘kÌ=∞Ok HõoOQÍO„^èŒQÍ Ñ≤Å∞ã¨∞Î<åfl~°∞. HÍx "åã¨Î"åxH˜ 2300 ã¨O=`«û~åÅ „H˜`«"Õ∞ =∞Ǩ #k #∞O_ç QÀ^•=i #k =~°‰õΩ "åºÑ≤Î K≥Ok 65 "ÕÅ H˜Ö’g∞@~°¡ ѨikèÖ’ qã¨ÎiOz# HõoOQÆ =∞Ǩ ^ŒO_»HõOÖ’ ÉèÏQÆOQÍ D HõoOQÆã‘=∞ LOk. D HõoOQÆ∞Å∞ "≥Ú^Œ@ QÆOQÍ, Ü«∞=Ú# Ѩiã¨~° „áêO`åÅÖ’ x=ã≤ã¨∂Î LO_Õ"å~°∞. P~°∞ºÅ∞ giÃÑ· ^•_ç KÕã≤ D „áêO`åxfl P„Hõq∞OK«_»O`À `«∂~°∞Ê kâ◊QÍ =zÛ =∞Ǩ #k, QÀ^•=i =∞^茺 „áêO`«OÖ’ ã≤÷~°Ñ¨_®¤~°∞. g~°∞ `≥Å∞QÆ∞ =∂Ï¡_Õ"å~°∞ g~°∞ É∫^ŒúO J=ÅOaèOKÕ"å~°∞. „H©.Ñ¨Ó 260Ö’ HõoOQÆ Ü«Ú^ŒÌOÖ’ ÔQÅ∞á⁄Ok# Pâ’‰õΩ_»∞ É∫^Œú=∞`åxfl ã‘fiHõiOz „ѨKå~°O KÕâß_»∞. JHõ¯_» #∞O_ç 7,8 â◊`åÉÏÌÖ’¡ â◊OHõ~åKå~°∞º_ç `«^Œ#O`«~°O É∫^ŒÌ, *ˇÿ# =∞`åÅ „ѨÉèÏ=O `«yæáÈ~ÚOk. L`«Î~° ÉèÏ~°`«O #∞O_ç ã¨O㨯 $`« ѨO_ç`«∞Å∞ ^ŒH˜∆} ÉèÏ~°`åxH˜ Z‰õΩ¯=QÍ ~å=_»O`À „Hõ"Õ∞Ñ≤ `≥Å∞QÆ∞ÉèÏ+¨ PO„^èŒ ÉèÏ+¨QÍ =∂iáÈ~ÚOk. JÖÏ =∞#O `«~°∞K«∞QÍ LѨÜ≥∂yã¨∞Î#fl PO„^èŒ Ñ¨^ŒO ã¨O㨯 $`« ã¨OHõ~°O =Å# =zÛOk. Hõ#∞Hõ D „áêO`åxfl Jxfl q^è•Å∞QÍ HõoOQÆ ã‘=∞QÍ Ñ≤Å∞=_»O ã¨iÜ≥ÿ∞#kQÍ K≥ѨÙÊHÀ=K«∞Û. Éè∫QÀoHõ Ѩiã≤÷`«∞Å∞: „a˜+¨µ "åi ѨiáêÅ#Ö’ "≥Ú^Œ˜ HõoOQÆã‘=∞ XˆH qâßYѨ@flO lÖÏ¡QÍ LO_Õk. Wk 17"ÕÅ K«^Œ~°Ñ¨Ù "≥∞ÿà◊§ "≥·âßźO Hõey =∞„^•ã¨∞ „ÃÑã≤_≥hûÖ’ ÃÑ^ŒÌ lÖÏ¡QÍ LO_Õk. 1936Ö’ Xi™êû ~å„+¨ìO U~°Ê_»¤ `«~åfi`« qâßYѨ@flO lÖÏ¡ 8"ÕÅ K«^Œ~°Ñ¨Ù"≥∞ÿà◊√§ "≥·âßźO Hõey LOk. J#O`«~°O 1950Ö’ „jH͉õΩà◊O lÖÏ¡, 1979Ö’ q[Ü«∞#QÆ~°O lÖÏ¡ U~°Ê_®¤~Ú. „Ѩã¨∞Î`«O „jH͉õΩà◊O 5837 K«.H˜.g∞, q[Ü«∞#QÆ~°O 6300 K«.H˜.g∞, qâßYѨ@flO 11,167 K«.H˜.g∞ HõeÑ≤ "≥Ú`«ÎO 23, 304 K«.H˜.g∞ "≥·âßźO Hõey LOk. HõoOQÆã‘=∞ ã¨QÆ@∞ =~°¬áê`«O 1100 q∞.g∞Å∞. „Ѩã¨∞Î`« [<åÉèÏ XHõ HÀ˜H˜ ÃÑ·<Õ LOk. ã¨Ç¨ Ü«∞O Hõ~°∞"≥·# =º=™êÜ«∞O: qâßYѨ@flO lÖÏ¡Ö’ 4.20 ÅHõ∆Å ÃÇÏHÍì~°Ö’¡#∞, q[Ü«∞#QÆ~°O [ÖÏ¡Ö’ 4.36 ÅHõ∆Å ÃÇÏHÍì~°¡Ö’#∞, „jH͉õΩà◊O lÖÏ¡Ö’ 3.60 ÅHõ∆Å ÃÇÏHÍì~°¡Ö’#∞ "≥Ú`«ÎO 12 ÅHõ∆Å ÃÇÏHÍì~°¡Ö’ ™êQÆ∞|_ç LOk. „Ѩã¨∞Î`«O ã¨QÆ@∞# 67 âß`«O „Ѩ[Å∞ HõoOQÆã‘=∞Ö’ =º=™êÜ«∞OÃÑ· P^è•~°Ñ¨_ç rqã¨∞Î<åfl~°∞. HõoOQÆã‘=∞Ö’ PǨ ~° ѨO@Öˇÿ# =i, *Á#fl, ~åQÆ∞Å∞, "å}˜[ºÑ¨O@Öˇÿ# K≥~°‰õΩ, "Õ~°∞â◊#QÆ, q∞iÛ, á⁄Q͉õΩ, #∞=ÙfiÅ∞, ѨuÎ, QÀQÆ∞, L^•º#=# ѨO@Öˇÿ# HÍѶ‘, #_»∞ã¨∞Î#fl HÍÅO
 7. 7. 7 PQÆã¨∞ì, 2012 r_ç=∂q∞_ç, =∂q∞_ç, H˘|ƒi HÍHõ JѨ~åŠѨO@Å#∞ ‰õÄ_® ѨO_ç™êÎ~°∞. J~Ú`Õ "≥Ú`«ÎO g∞^Œ WO^Œ∞Ö’ 30âß`«O =∂„`«"Õ∞. áêʼnõΩÅ x~°¡Hõ∆ ºO, ѨHõ∆áê`«O Hõeã≤ HõoOQÆã‘=∞ Ô~·`åOQÍxfl Hõ~°∞=Ù‰õΩ QÆ∞iKÕã≤ =Åã¨^•i Ѩ˜ìã¨∞Î<åfl~Ú. HõoOQÆã‘=∞Ö’ „Ѩ^è•#OQÍ 1. =Oâ◊^è•~°,2. <åQÍ=o, 3.ÉÏǨï^Œ, 4. ã‘ÖË~°∞, 5.QÀã¨Îx, 6. K«Oáê=u, 7. ã¨∞=~°‚=Úd, 8. QÀ=Úd, 9. "ÕQÍ=u, 10. âß~°^Œ, 11. =~åǨÏ#^Œ∞Å∞ „Ѩ=Ç≤Ïã¨∞Î<åfl~Ú. WOHÍ z#fl z#fl ÔQ_»¤Å∞, K≥~°∞=ÙÅ g∞^Œ P^è•~°Ñ¨_ç, Z‰õΩ¯=QÍ =~å¬^è•~°O g∞^Œ WHõ¯_» =º=™êÜ«∞O [~°∞QÆ∞`«∞Ok. D #^Œ∞Åhfl `«∂~°∞Ê Hõ#∞=∞ÅÖ’ Ѩ٘ì |OQÍàÏMÏ`«OÖ’ HõÅ∞ã¨∞Î<åfl~Ú. g˜ Ѩs"åǨÏHõ „áêO`«O `«‰õΩ¯= HÍ=_»O=Å¡ JO>Ë 3,4 =O^ŒÅ H˜.g∞Ö’¿Ñ L#flO^Œ∞ =Å¡, "åÅ∞ Z‰õΩ¯=QÍ L#flO^Œ∞=Å¡ ‰õÄ_® h˜ „Ѩ"åÇ¨Ï "ÕQÆO Z‰õΩ¯= LO@∞Ok. JO^Œ∞=Å¡ P „Ѩ"åÇ¨Ï "ÕQÍxH˜ J_»∞¤Hõ@ì"Õã≤ K≥~°∞=ÙÅÖ’ xOÑ≤ =º=™êÜ«∞O KÕ¿ã@∞=O˜kQÍ HõoOQÆã‘=∞ ã¨O㨯 $u LO@∞Ok. D #^Œ∞Åxfl˜ #∞Oz HõoOQÆã‘=∞‰õΩ 500 â◊`«HÀ˜ Ѷ¨∞#ѨÙ@_»∞QÆ∞Å∞ (˜.ZO.ã≤) h~°∞ ÅÉèíº=∞=Ù`«∞Ok. ™ê^è•~°}OQÍ XHõ ˜.ZO.ã≤ h˜=Å¡ 10000 ZHõ~åʼnõΩ ™êQÆ∞ h~°OkOK«=K«∞Û. D 500 ˜.ZO.ã≤Å h˜x ™êQÆ∞h˜ „áê*ˇ‰õΩìÅ∞, i[~åfiÜ«∞~°¡`À xÅfiKÕ¿ãÎ 50 ÅHõ∆Å ZHõ~åʼnõΩ ™êQÆ∞ h~°OkOK«=K«∞Û. Jã¨Å∞ HõoOQÆã‘=∞ ™êQÆ∞ Éèí∂q∞ "≥Ú`«ÎO 27.5 ÅHõ∆Å ZHõ~åÅ∞ =∂„`«"Õ∞. Hõ$ëê‚ _≥ÖÏì‰õΩ =¸_À ѨO@‰õΩ ѨÙezO`«Å ÉËÅxûOQ∑ i[~åfiÜ«∞~ü#∞ xi‡™êÎ~°∞QÍx x`«ºO Hõ~°∞=ÙÅ∞, =Åã¨Å`À JÖÏ¡_Õ HõoOQÆã‘=∞ #^Œ∞ÅÃÑ· „áê*ˇ‰õΩìÅ∞ xi‡OK«_®xH˜ gÅ∞Ѩ_»^Œ∞. ~å„+¨ì ~å[H©Ü«∂i÷Hõ =º=ã¨÷ÃÑ· HÀ™êÎ <Õ`«Å PkèѨ`«ºO HÍ~°}OQÍ<Õ "≥#∞Hõ |_ç# „áêO`åÅѨ@¡ D „ѨÉèí∞`åfiÅ∞ ѨHõ∆áê`«OQÍ =º=ǨÏiã¨∞Î<åfl~Ú. "≥Ú`«ÎO HÀ™êÎ PO„^èŒ lÖÏ¡Ö’¡ ÉèÏs, =∞^茺, z#fl `«~°Ç¨ h˜áê~°∞^ŒÅ ™œHõ~åºÅ H˜O^Œ 72.79 âß`«O ™êQÆ∞Éèí∂q∞H˜ h~°O^Œ∞`«∞O_»QÍ HõoOQÆã‘=∞Ö’ 30 âß`«O Éèí∂q∞H˜ =∂„`«O ™êQÆ∞h~°O^Œ∞`ÀOk. JÖψQ Hõ$ëê‚_≥ÖÏìÖ’ 13 ÅHõ∆Å ZHõ~åÖ’¡#∞ QÀ^•=i _≥ÖÏìÖ’ 12 ÅHõ∆Å ZHõ~åÖ’¡#∞ ã¨O=`«û~åxH˜ Ô~O_»∞ ѨO@ʼnõΩ ™êQÆ∞h˜ ™œHõ~°ºO LO>Ë HõoOQÆã‘=∞Ö’ 7âß`«O Éèí∂q∞H˜ =∂„`«"Õ∞ Ô~O_»∞ ѨO@ʼnõΩ ™êQÆ∞h~°O^Œ∞`«∞Ok. JO>Ë P~°∞ ^ŒâßÉÏÌÅ∞QÍ HõoOQÆã‘=∞ ZO`« q=Hõ∆‰õΩ QÆ∞Ô~·O^À nxx |˜ì J~°÷=∞=Ù`«∞Ok. „jH͉õΩà◊O lÖÏ¡Ö’ 1910Ö’ <åQÍ=o #kÃÑ· `À@Ѩe¡ =^ŒÌ „a˜+¨µ "å~°∞ xi‡Oz# P#Hõ@ì=Å¡ 60 "ÕÅ∞ ѨHõ~åÅ∞ ™êQÆ∞h~°O^Œ∞`«∞Ok. JÖψQ <åQÍ=o#kÃÑ· XHõ i[~åfiÜ«∞~°∞ xi‡Oz „jH͉õΩà◊O, q[Ü«∞#QÆ~°O lÖÏ¡Ö’ XHõ ÅHõ∆ W~°"≥· "ÕÅ ZHõ~åʼnõΩ ™êQÆ∞h~°OkOKÕ „Ѩuáê^Œ# LOk. HÍx Jk #`«Î#_»Hõ #_»∞ã¨∂Î LOk. JÖψQ Ç≤Ï~°=∞O_»ÅO =^ŒÌ =Oâ◊^è•~° #kÃÑ· xi‡Oz# Q˘@ì ÉϺˆ~*ò^•fi~å 20,000 ѨHõ~åʼnõΩ =∂„`«"Õ∞ h~°Ok™ÈÎOk. =Oâ◊^è•~° Ô~O_»= ^Œâ◊ ã¨∞=∂~°∞ ~°∂. 950 HÀ@¡`À „áê~°OaèOKå~°∞. Wk ѨÓ~°Î~Ú`Õ "≥Ú`«ÎO =¸_»∞#fl~°ÅHõ∆Å ZHõ~åʼnõΩ h~°O^Œ∞`«∞Ok. HÍx Wk ‰õÄ_® #`«Î#_»Hõ<Õ ™êQÆ∞`«∞Ok. WOHÍ z#flq, ÉèÏs, =∞^茺 `«~°Ç¨ h˜ áê~°∞^ŒÅ Ѩ^äŒHÍÅhfl Hõeã≤<å "≥Ú`«ÎO „jH͉õΩà◊O lÖÏ¡ ™êQÆ∞Éèí∂q∞Ö’ ã¨QÍxH˜ ‰õÄ_® ™êQÆ∞h˜ ™œHõ~°ºO ã¨=∞‰õÄ~°Û_»OÖË^Œ∞. q[Ü«∞#QÆ~°O lÖÏ¡Ö’ [O*Ï=u #kÃÑ· 1976Ö’ ~å[ºÅH©∆ ‡ ѨÙ~°O =^ŒÌ `«Å Ãјì# i[~åfiÜ«∞~°∞‰õΩ WO`«=~°‰õΩ "≥∂Hõ∆O HõÅQÆÖË^Œ∞. nx x~å‡}O =Å¡ Xi™êûÖ’ =ÚOѨÙ#‰õΩ QÆ∞~°ÜÕ∞º 1020 ZHõ~åÅ #+¨ìѨiǨ ~°O q+¨Ü«∞OÖ’ JOwHÍ~°O ‰õΩ^Œ~°ÖË^Œ∞. HÍ~°}O áêʼnõΩÅ z`«Îâ◊√kÌ֒Ѩ"Õ∞. PO„_» =^ŒÌ xi‡Oz# "≥OQÆà◊~åÜ«∞™êQÆ~ü‰õΩ HÍÅ∞= `«=fiHõáÈ=_»O =Å¡ ѨO@Éèí∂=ÚʼnõΩ h~°∞ KÕ~°_»O ÖË^Œ∞. ÃÑ^ŒÌÔQ_»¤ i[~åfiÜ«∞~°∞ ѨÙ<åkH˜ <ÀK«∞HÀÖË^Œ∞. 40 HÀ@¡ =ºÜ«∞O`À 26 "ÕÅ ZHõ~åʼnõΩ h~°OkOK«=K«Ûx JOK«<åÅ∞ =∂„`«O "Õâß~°∞. K«Oáê=u #kÃÑ· `å~°Hõ~å=∞ „áê*ˇ‰õΩì x~å‡}O [iy`Õ 25"ÕÅ ZHõ~åʼnõΩ h~°O^Œ∞`«∞Ok. HÍx ^•xfl Ѩ˜ìOK«∞‰õΩ#fl <å^äŒ∞_»∞ ÖË_»∞. "≥Ú`«ÎO "åã¨Î= Ѩiã≤÷u Uq∞@O>Ë q[Ü«∞#QÆ~°O lÖÏ¡Ö’ ˆH=ÅO 15âß`«O ™êQÆ∞Éèí∂q∞H˜ =∂„`«"Õ∞ ™êQÆ∞h~°O^Œ∞`«∞Ok. J`«ºkèHõ âß`«O Éèí∂q∞ =~å¬^è•~°O J~Ú#O^Œ∞=Å¡<Õ _≥OHÍ_», ѨÓã¨áê˜ ˆ~QÆ, pѨÙ~°Ñ¨e¡, QÆiq_ç, QÆ∞~°¡, "≥∞~°Hõ=Ú^•O, `≥~å¡O =∞O_»ÖÏÅ∞ Hõ~°∞=Ù‰õΩ QÆ∞~°=Ù`«∞<åfl~Ú. Ѷ¨e`«OQÍ ã¨∞=∂~°∞ =¸_»∞ ÅHõ∆Å =∞Ok „Ѩ[Å∞ x`«ºO =Åã¨Å∞ "≥à◊√`«∞<åfl~°∞. qâßYѨ@flOlÖÏ¡Ö’ "åã¨Î"åxH˜ 28âß`«O Éèí∂q∞H˜ =∂„`«"Õ∞ ™êQÆ∞ h˜ ™œHõ~°ºO LOk. Ô~·"å_», HÀ<åO, ~å=}Ѩe¡, `åO_»= Ѩ^äŒHÍÅ H˜O^Œ 55,286 ZHõ~åʼnõΩ =∂„`«"Õ∞ ™êQÆ∞h~°O^Œ∞`ÀOk. `åO_»= P#Hõ@ì ѨÙ#ifl~å‡}O [iy`Õ 5,079 ѨHõ~åÅ∞ PÜ«∞Hõ@∞ì ã≤÷sHõ~°} [~°∞QÆ∞`«∞Ok. ÃÑ^ÕÌ~°∞ i[~åfiÜ«∞~°∞, ~å~ÚáêÖˇO K≥H±_®ºO Ѩ#∞Å∞ ѨÓ~°Î~Ú`Õ 20,000 ZHõ~åʼnõΩ ™êQÆ∞ h~°O^Œ∞`«∞Ok. L~°HõÔQ_»¤ i[~åfiÜ«∞~°∞ ѨÓ~°Î~Ú`Õ 1360 ZHõ~åÅ∞ ™êQÆ∞Ö’H˘ã¨∞ÎOk. W=hfl Ju `«‰õΩ¯= |_≥˚@∞ ˆHÏ~ÚOK«_»O ÃÑ^ŒÌ ã¨=∞㨺 HÍ^Œ∞.
 8. 8. 8#_»∞ã¨∞Î#fl `≥ÅOQÍ} HÍx x~°¡Hõ∆ ºO, z#fl K«∂ѨÙ, q=Hõ∆ Jhfl Hõeã≤ HõoOQÆã‘=∞ „Ѩ[Å#∞ |e fã¨∞‰õΩO@∞<åfl~Ú. WHõ UÖË~°∞ #k qâßY H˘O_»Ö’¡ Ѩ٘ì `«∂~°∞ÊQÀ^•=i lÖÏ¡Ö’ „Ѩ=Ç≤Ïã¨∞ÎOk. UÖË~°∞ HÍÅ∞= ^•fi~å qâßY#QÆ~åxH˜ `åQÆ∞h~°O^Œ∞`«∞Ok. J~Ú`Õ `«∂~°∞ÊQÀ^•=i lÖÏ¡ UÖË~°∞ HÍÅ∞=ÃÑ· i[~åfiÜ«∞~°∞ xi‡Oz 60"ÕÅ∞ ZHõ~åʼnõΩ ™êQÆ∞Ö’H˜`≥KåÛ~°∞. qâßY lÖÏ¡Ö’ =∂„`«O ÃãO@∞ Éèí∂q∞H˜ ‰õÄ_® ™êQÆ∞h˜ ™œHõ~°ºO ÖË^Œ∞. Ô~·"å_», `åO_»= „áê*ˇ‰õΩìÅ∞ ˆH=ÅO ™êQÆ∞h˜H˜ =∂„`«"Õ∞ J~Ú#ѨʘH© qâßY #QÆ~åxH˜ `åQÆ∞h˜ HÀã¨O 200 Z"£∞.l._ç h˜x `«~°eOK«_»O =Å¡ U_»∞ "ÕÅ ZHõ~åʼnõΩ ™êQÆ∞h~°∞ JO^Œ‰õΩO_® áÈ~ÚOk. Ô~·"å_» L^Œº=∞O Ѷ¨e`«OQÍ qâßY #QÆ~åxH˜ `«~°e™êÎ=∞#fl S^Œ∞ ˜.ZO.ã≤.Å QÀ^•=i [ÖÏÅ =∂@ h˜ =¸>Ë J~ÚOk. [Å^ÀÑ≤_ç: qâßYѨ@flO lÖÏ¡Ö’ Ѩ٘ì# ã‘ÖË~°∞ #k â◊|i#k`À HõÅã≤ QÀ^•=iÖ’ „Ѩ"Õtã¨∞ÎOk. ã‘ÖË~°∞ â◊|i #^Œ∞ŠѨs"åǨÏHõ „áêO`«O HõoOQÆ ã‘=∞Ö’ LOk. Hõ#∞Hõ QÀ^•=i lÖÏ¡Ö’ HõoOQÆã‘=∞‰õΩ "åÏ LOk. nx QÆ∞iOz ZHõ¯_® „Ѩ™êÎ=#QÍx, Hõhã¨"≥∞ÿ# K«~°ÛHÍx [~°QÆ_»O ÖË^Œ∞. nxÃÑ· K«~°Û [iy QÀ^•=i lÖÏ¡Ö’ HõoOQÆ ã‘=∞ "åÏ `ÕÖÏÛe. "åã¨Î"åxH˜ Hõ$+¨‚, QÀ^•=i, ÃÑ<åfl #^Œ∞Å #∞O_ç ~å„+¨ìOÖ’x q∞ye# 20 lÖϡʼnõΩ PÜ«∂ „áê*ˇ‰õΩìÅ ^•fi~å ZO`À H˘O`« ™êQÆ∞, `åQÆ∞ h~°O^Œ∞`ÀOk. HÍx HõoOQÆ ã‘=∞ =¸_»∞ lÖϡʼnõΩ =∂„`«"Õ∞ D J=HÍâ◊O LO_ç ‰õÄ_® QÀ^•=i #k #∞O_ç K«∞Hõ¯h~°∞ ‰õÄ_® JO^Œ_»O ÖË^Œ∞. UÏ 1300 ˜.ZO.ã≤Å h~°∞ ^èŒ=àıâ◊fi~°O =^ŒÌ #∞O_ç =$^è•QÍ ã¨=Ú„^ŒOÖ’ HõÅ∞ã¨∞ÎOk. =$^è• áÈ`«∞O>Ë K«∂ã¨∞ÎOÏ~°∞QÍx "å˜x HõoOQÆã‘=∞‰õΩ JOkOKÕ "≥·Ñ¨Ù XHõ¯™êi PÖ’zOK«#∞ ‰õÄ_® PÖ’zOK«~°∞. QÀ^•=i _≥ÖÏì‰õΩ Ô~O_À ѨO@‰õΩ WKÕÛ h~°O`å HõoOQÆã‘=∞ "åi^Õ#x qâßY ÔQl©~ü „"åã≤# „á¶êxûãπ JѨÙÊ_Õ K≥áêÊ~°∞. Ѩi„â◊=∞Å∞–HõoOQÆã‘=∞: HõoOQÆã‘=∞ áêi„âßq∞Hõ~°OQÍxfl Ѩije¿ãÎ ^Õâ◊OÖ’ ã¨~°mHõ$`« Pi÷Hõ q^è•<åÅ∞ „áê~°OÉèíO HÍHõ =ÚO^Œ∞ Ju H˘kÌHÍÅO =∂„`«"Õ∞ „ѨÉèí∞`«fi ~°OQÆ ã¨Oã¨÷Å HõoOQÆã‘=∞Ö’ ™ê÷xHõ „Ѩ[ʼnõΩ <åÅæ=`«~°QÆu HõàÏã‘ L^ÀºQÍÅ∞ <å=∞=∂„`«O QÍ<Õ HõeÊOKå~Ú. "åã¨Î"åxH˜ HÀ™êÎ PO„^èŒ #∞O_ç =zÛ# "åˆ~ Z‰õΩ¯=QÍ „ѨÉèí∞`«fi ~°OQÆ ã¨Oã¨÷ÅÖ’ L^ÀºQÍÅ∞ á⁄O^•~°∞. „ÃÑ·"Õ@∞ Ѩi„â◊=∞Å∞, „Ѩ^è•#OQÍ HÀ™êÎ PO„^èŒ #∞O_ç =zÛ ÃÑ@∞ì|_»∞Å∞ Ãјì#"åˆ~ HÍ|˜ì JO^Œ∞Ö’ L^ÀºQÍÅ∞ ‰õÄ_® JHõ¯_ç #∞O_ç =zÛ# J„QƉõΩÖÏÅ "åà◊¡ˆH ˆHÏ~ÚOKÕ"å~°∞. J~Ú`Õ Jã¨Å∞ HõoOQÆã‘=∞Ö’ JkèHÍ~° =∂iÊ_çH˜ ѨÓ~°fiO =º=™êÜ«∞ ~°OQÆO „Ѩ^è•#OQÍ =~å¬^è•~°O g∞^Œ LO@∞Ok. Pi÷HõOQÍ áêi„âßq∞HõOQÍ „Ѩ[Å∞ q∞ye# lÖÏ¡Å`À áÈeÛ#ѨÙÊ_»∞ KåÖÏ "≥#∞Hõ|_ç L<åfl~°x K≥ѨÊ=K«∞Û. D =~å¬^è•~°O g∞^Õ Z‰õΩ¯=QÍ QÀQÆ∞ ѨO@ ѨO_çOKÕ"å~°∞. nx #∞O_ç QÀQÆ∞ <å~° fã≤, #∂Å∞ =_çH˜ =„™êÎÅ∞QÍ <Õ¿ã "å~°∞. <å˜ #∞O_ç QÀ<≥ ã¨OK«∞Å∞ `«Ü«∂~°∞ KÕ¿ã"å~°∞. #∂Å∞, =∞_»`« =∞OK«O QÆ∞_»¤Å∞ `«Ü«∂~°∞ KÕ¿ã"å~°∞. „Hõ=∞OQÍ WHõ¯_» Eò P^è•i`« Ѩi„â◊=∞Å∞ <≥ÅH˘ÅÊ|_®¤~Ú. WÖÏ „jH͉õΩà◊O lÖÏ¡Ö’ ~å*ÏO, P=Ú^•Å =Åã¨, ã≤OQÆ∞ѨÙ~°O, ˆ~q_ç q[Ü«∞#QÆ~°O lÖÏ¡Ö’ ÉÁaƒe, <≥e¡=∞~°¡, ™êÅ∂~°∞, H˘=Åã¨ ÉˇÿiѨÙ~°O „áêO`åÖ’¡ ѨÙiH˘ã¨, Eò =„™êÎÅ∞ <ÕÜ«∞_»O [iˆQk. J^Õ ã¨O^Œ~°ƒùOÖ’ 1926Ö’ qâßYѨ@flO lÖÏ¡ z˜ì=Å㨠„QÍ=∞OÖ’ Eò q∞Å∞¡ „áê~°OaèOK«|_ç~k. Wk ã¨O=`«û~åxH˜ 33000 @#∞flÅ∞ L`«ÊuÎ KÕ¿ãk. JÖψQ HõoOQÆã‘=∞Ö’ ã¨∞n~°…HÍÅO #∞O_ç H˘#™êQÆ∞`«∞#fl Ѩi„â◊=∞ *∫o Ѩi„â◊=∞. JÖψQ JyæÃÑ>ˇìÖ’ Ѩ>Ëì p~°#∞ <Õã≤ „a˜+¨µ ~å}˜H˜ |ǨïHõiOz# á⁄O^Œ∂~°∞ MÏn Ѩi„â◊=∞ QÆ∞iOz JOkiH© `≥eã≤O^Õ. WkHÍHõ áê`«Ñ¨@flO „QÍ=∂Ö’¡ KÕ<Õ`« Ѩi„â◊=∞ H˘#™êQÆ∞`«∞Ok. JHõ¯_» #∞O_ç ~å*ÏO =^ŒÌ ã¨O`åã≤O^䌘H± HõOÃÑh ™ê÷Ñ≤OK«|_ç~k. q[Ü«∞#QÆ~°O lÖÏ¡ ã¨~åfi~åÜ«∞ >ˇH±û>ˇÿÖòû HõOÃÑh #∂Å∞ =_»Hõ@O „áê~°OÉèí"≥∞ÿOk. JÖψQ h˜ =ã¨uQÆÅ H˘xfl „áêO`åÖ’¡ ѨO_çã¨∞Î#fl K≥~°‰õΩ ѨO@ P^è•~°OQÍ L#fl ÉˇÅ¡O `«Ü«∂s Ѩi„â◊=∞ XHõ˜. J#HÍѨe¡ ÉˇÅ¡O =∂Ô~¯ò ÉèÏ~°`«^Õâ◊OÖ’<Õ ¿ÑÔ~xflHõQÆÅk. JÖψQ 1962Ö’ qâßYlÖÏ¡ QÀ"å_» =^ŒÌ, 1953Ö’ áêÜ«∞Hõ~å=Ù ¿Ñ@ =^ŒÌ, q[Ü«∞#QÆ~°O lÖÏ¡ cè=∞ã≤Oy=^ŒÌ, „jH͉õΩà◊O lÖÏ¡ P=Ú^•Å =Å㨠=^ŒÌ ã¨Ç¨ÏHÍ~° K«ÔH¯~° HÍ~å‡QÍ~åÅ∞ „áê~°OaèOK«|_®¤~Ú. JÖψQ Yx[, Ö’Ç¨Ï Ñ¨i„â◊=∞Å∞, HõOHõ~°, „QÍ<≥ÿò Ѩi„â◊=∞Å∞ „áê~°OaèOK«|_®¤~Ú. ^•^•Ñ¨Ù "≥Ú`«ÎO 30,000 ÅѶ¨Ú Ѩi„â◊=∞Å∞ HõoOQÆã‘=∞Ö’ „áê~°OÉèí"≥∞ÿ<å~Ú. J~Ú`Õ „ѨÉèí∞`åfiÅ x~°¡Hõ∆ ºO ã¨Ç¨ÏHÍ~°O Ö’Ñ≤OK«_»O, ã¨~°mHõ$`« Pi÷Hõ q^è•<åÅ∞ "≥Ú`«ÎO Jxfl q^è•Å ÅѶ¨Ú Ѩi„â◊=∞Å∞ k"åàÏ f™ê~Ú. "ÕÖÏk ‰õΩ@∞OÉÏÅ∞ ~À_»∞¤# Ѩ_®¤~Ú. JÖψQ qâßYlÖÏ¡Ö’¡ 1950Å `«~åfi`« „ѨÉèí∞`«fi „ÃÑ·"Õ@∞ ~°OQÆOÖ’ „áê~°OÉèí"≥∞ÿ# ÉèÏs Ѩi„â◊=∞Å∞ ZO`À =∞OkH˜ Láêkè HõeÊOKå~Ú. J~Ú`Õ ã¨~°mHõ$`« Pi÷Hõ q^è•<åÅ =¸ÅOQÍ H˘xfl Ѩi„â◊=∞Å∞ =¸`«Ñ¨_»_»O, H˘xfl˜x ¢ÃÑ·"Õ©HõiOK«_»O H˘xflO˜Ö’ Ü«∞O„`åÅ∞ P^èŒ∞hHõ~°} =Å¡ "ÕÖÏk=∞Ok HÍi‡‰õΩÅ∞ L^ÀºQÍÅ∞
 9. 9. 9 PQÆã¨∞ì, 2012 HÀÖ’ÊÜ«∂~°∞. qâßYÖ’ <ÒHÍ„â◊Ü«∞O ™ê÷Ñ≤OK«_»O`À ^•x K«∞@∂ì „Ñ¨Hõ¯Å H˘xfl ÉèÏs Ѩi„â◊=∞Å∞ ™ê÷Ñ≤OK«|_®¤~Ú. Ç≤ÏO^Œ∂™ê÷<£ +≤ÑπÜ«∂~°∞¤, Ç≤ÏO^Œ∞™ê÷<£ ÃÑ„’eÜ«∞O HÍ~˘Êˆ~+¨<£, HÀ~°=∞O_»Öò Ѷ¨iìÖˇ·[~üû, ÉèÏ~°`ü ÃÇÏg¿Ñ¡ò JO_£ "≥ã¨Öòû eq∞>ˇ_£, Ç≤ÏO^Œ∞™ê÷<£ lOH± eq∞>ˇ_£, qâßY L‰õΩ¯ Hõ~å‡QÍ~°O, ÃѶ„~À„™ê¯Ñπ xQÆ"£∞ eq∞>ˇ_£, PO„^è• ÃÑ„’ÔHq∞HõÖò eq∞>ˇ_£, Ç≤ÏO^Œ∞™ê÷<£ áêe=∞~üû Ѩi„â◊=∞Å∞ WHõ¯_» ™ê÷Ñ≤OK«|_®¤~Ú. WHõ¯_» K≥ѨÙÊHÀ ^Œyæ# ÉèÏs Ѩi„â◊=∞ qâßY L‰õΩ¯ Ѩi„â◊=∞. Wk „Ѩ`«ºHõ∆OQÍ, Ѩ~ÀHõ∆OQÍ 27"ÕÅ =∞OkH˜ Láêkè HõeÊOKÕk. „ѨÉèí∞`åfiÅ∞ D Ѩi„â◊=∞ Hõ=ã¨~°"≥∞ÿ# x^èŒ∞Å∞ ã¨=∞‰õÄ~°Û#O^Œ∞ =Å¡ ¢ÃÑ·"Õ@∞‰õΩ „áÈ`åûǨÏq∞ã¨∞Î#flO^Œ∞=Å¡ H˘O`«HÍÅO #ëêìÅÖ’ ‰õÄ~°∞‰õΩáÈ~ÚOk. „Ѩ`ÕºHõOQÍ 1991 ã¨~°mHõ$`« Pi÷Hõ q^è•<åÅ∞ „áê~°OÉèíO JÜ«∂ºHõ "≥∞Ô~·<£ JO_£ Hõ=¸ºxˆH+¨<£û#∞ =¸ã≤"ÕÜ«∞_»O =Å¡ 750 =∞Ok, Z.Ñ≤, ZÅ„H˜ìHõÖò ZH˜fiÑπ"≥∞Oòû =¸ã≤"ÕÜ«∞_»O =Å¡ 400 =∞Ok, HÀã¨ìÖò ÔHq∞HõÖòû, ã¨<£Ã+·<£ ÖÏOÑπû, PÖÏÊù"≥∞Ô~·<£ JO_£ Ǩ Ô~fiãπìû, #=ÉèÏ~°`« ÃѶ„~À JÖÏ¡~Úãπ, ZÑ≤ iá¶ê„Hõìsãπ, a~å¡ÃÑiÔH¡ãπ, ã≤ÔQflò ã‘ìÖòû Ѩi„â◊=∞Åhfl =¸ã≤"Õ`«‰õΩ QÆ∞~°=QÍ ã¨∞=∂~°∞QÍ2500 =∞Ok HÍi‡‰õΩÅ∞ L^ÀºQÍÅ∞ HÀÖ’ÊÜ«∂~°∞. HõOK«~°áêÖˇO WO_»„ã‘ìÜ«∞Öò Z¿ãìò, QÍA"åHõ P’#QÆ~ü, ÃÑ^ŒQÆOϺ_» P’#QÆ~üÅÖ’ ã¨∞=∂~°∞ 900 Ѩi„â◊=∞Å∞ =~°∞‰õΩ LO_Õq. „Ѩã¨∞Î`«O 200 Ѩi„â◊=∞ʼnõΩ q∞Oz ÖË=Ù HÀHõHÀÖÏ P^èŒ∞hHõ~°} =Å¡ 600 =∞Ok HÍi‡‰õΩÅ∞ Láêkè HÀÖ’ÊÜ«∂~°∞. JÖψQ áÈ~°∞ìÖ’ 9000 =∞Ok HÍi‡‰õΩÅ∞ ѨxKÕ¿ã"å~°∞. P^èŒ∞hHõ~°} =¸ÅOQÍ 4000 =∞Ok HÍi‡‰õΩÅ∞ L^ÀºQÍÅ∞ HÀÖ’ÊÜ«∂~°∞. +≤ÑπÜ«∂~°∞¤Ö’ L#fl 7,047 L^ÀºQÆ∞Ö’¡ 1991 `«~åfi`« 3000 ÃÑ·QÍ L^ÀºQÆ∞Å∞ `«=∞ L^ÀºQÍÅ∞ HÀÖ’ÊÜ«∂~°∞. L#fl "åà◊§#∞ ‰õÄ_® `«yæOz 2000‰õΩ ‰õΩkOKåÅx Hõq∞©Å∞ ã≤á¶ê~°∞ûÅ∞ KÕã¨∞Î<åfl~Ú. aÃÇÏKüÑ≤qÖ’ L#fl 4600 =∞Ok HÍi‡‰õΩÖ’¡ 3000 =∞OkH˜ qP~üZãπ WÑ≤ÊOz ѨOÑ≤Oz "Õâß~°∞. WÖÏ ÉèÏs Ѩi„â◊=∞Ö’¡ 12"ÕÅ =∞Ok =~°‰õΩ L^ÀºQÍÅ∞ HÀÖ’ÊÜ«∂~°∞. ÅѶ¨Ú, z#fl `«~°Ç¨ Ѩi„â◊=∞Å∞ #∞O_ç, ÉèÏs Ѩi„â◊=∞Å =~°‰õΩ "ÕÖÏk =∞Ok L^ÀºQÍÅ∞, Láêkè HÀÖ’ÊÜ«∂~°∞. HÍ~°}O „Ѩ^è•#OQÍ HõoOQÆã‘=∞ Ѩ@¡ „ѨÉèí∞`åfix‰õΩ#fl q=Hõ∆ x~°¡Hõ∆ ºO XHõ¯>ˇÿ`Õ ã¨~°mHõ$`« Pi÷Hõ q^è•<åÅ∞ =∞~˘Hõ HÍ~°}O. Hõ~°∞=ÙÖ’ JkèHõ =∂ã¨O J#fl@∞ìQÍ x`«ºO Hõ~°∞=ÙÅ∞, =Åã¨ÅÖ’ JÖÏ¡_»∞`«∞O_Õ HõoOQÆã‘=∞ Ѩiã≤÷u D L^ÀºQÍÅ L^•fiã¨#`À =∞iO`« ^•~°∞}OQÍ `«Ü«∂Ô~·Ok. WHõ q[Ü«∞#QÆ~°O, „jH͉õΩà◊O lÖÏ¡Ö’¡ L#fl XHõ „Ѩ^è•#"≥∞ÿ# Ѩi„â◊=∞ Eò Ѩi„â◊=∞. „jH͉õΩà◊O lÖÏ¡Ö’ 25"ÕÅ ÃÇÏHÍì~°¡Å, q[Ü«∞#QÆ~°O lÖÏ¡Ö’ 32"ÕÅ ÃÇÏHÍì~°¡Ö’ ™ê^è•~°}OQÍ QÀQÆ∞ ѨO@ŠѨO_ç™êÎ~°∞. WO`« qã‘Î~°‚OÖ’ D ѨO@ ѨO_»∞`«∞#flO^Œ∞=Å¡ ã¨Ç¨Ï[OQÍ<Õ D lÖÏ¡Ö’¡ Eò Ѩi„â◊=∞Å∞ =KåÛ~Ú. „jH͉õΩà◊O lÖÏ¡Ö’ 13, q[Ü«∞#QÆ~°O lÖÏ¡Ö’ 15 =~°‰õΩ Eò Ѩi„â◊=∞Å∞<åfl~Ú. Eò Ѩi„â◊=∞Å∞ Z‰õΩ¯=QÍ <≥ÅH˘ÅÊ_»O`À Ѩã¨Ç¨Ï[OQÍ "Õ¿ã QÀQÆ∞ѨO@ ã¨iáÈHõ HõÅHõ`åÎ #∞O_ç kQÆ∞=∞u KÕã¨∞HÀ=_»O [~°∞QÆ∞`«∂ LO_Õk. 1990 <å˜H˜ q[Ü«∞#QÆ~°O lÖÏ¡Ö’ <≥e¡=∞~°¡ Eò q∞Å∞¡ =∂„`«"Õ∞ LO_»QÍ „Hõ=∞OQÍ q∞ye# q∞Å∞¡Å∞ ÃÑiQÍ~Ú. g˜H˜ J#∞|O^èŒOQÍ Ñ¨Ùi q∞Å∞¡Å∞ ‰õÄ_® „áê~°OÉèí=∞Ü«∂º~Ú. g@xflO˜Ö’ „Ѩã¨∞Î`«O 35 #∞O_ç 40 "ÕÅ =∞Ok =~°‰õΩ HÍi‡‰õΩÅ∞ ѨxKÕã¨∞Î<åfl~°∞. 1977 `«~åfi`« HÍi‡‰õΩÅ∞ KÕã≤# áÈ~å@O Ѷ¨e`«OQÍ ÉˇOQÍÖò `«~°Ç¨ Ö’ "Õ`«<åÅ∞ WHõ¯_» ‰õÄ_» =iÎOѨ KÕÜ«∞_»O "≥Ú^ŒÅ∞ ÃÑÏì~°∞. „Ѩã¨∞Î`« HÍi‡‰õΩÅ "Õ`«#O ~°∂. 23 #∞O_ç ~°∂. 95 Å∞ =~°‰õΩ LOk. HÍx ɡOQÍÖòÖ’ „áê~°OÉèí "Õ`«#O ~°∂. 100Å =~°‰õΩ LOk. S`Õ D lÖÏ¡Ö’ „Ѩã¨∞Î`«O Ô~·`åOQÍxH˜ QÀQÆ∞ ѨO@ L`«ÊuÎ Y~°∞Û ÃÑiy y@∞ìÉÏ@∞ HÍHõáÈ=_»O`À ѨÓiÎQÍ `«yæOz"Õâß~°∞. QÆ`« ã¨O=`«û~°O „jH͉õΩà◊O lÖÏ¡Ö’ 156 ÃÇÏHÍì~°¡Ö’, q[Ü«∞#QÆ~°O lÖÏ¡Ö’ 232 ÃÇÏHÍì~°¡Ö’ =∂„`«"Õ∞ D ѨO@ ™êQÆ∞KÕâß~°O>Ë D ѨO@ÃÑ· Ô~·`åOQÆO ѨÓiÎQÍqã¨∞QÆ∞ K≥OkáÈÜ«∂~°x J~°÷=∞=Ù`«∞Ok. HÍ~°}O „ѨÉèí∞`åfiÅ "≥·Ñ¨Ù #∞O_ç D ѨO@‰õΩ U =∂„`«O ã¨Ç¨ÏHÍ~°O ÖËHõáÈ=_»O, y@∞ìÉÏ@∞ ^èŒ~°#∞ HõeÊOK«ÖËHõáÈ=@"Õ∞. QÆ`«OÖ’ D ѨO@#∞ „áÈ`«ûÇ≤ÏOK«_»O HÀã¨O QÀQÆ∞ ѨO@ H˘#∞QÀÅ∞ ˆHO„^•Å∞ U~åÊ@∞ KÕâß~°∞. =∂Ô~¯òÖ’ `«‰õΩ¯= ^èŒ~° L#fl ã¨=∞Ü«∞OÖ’ =∞^ŒÌ`«∞ ^èŒ~° x~°‚~ÚOz „ѨÉèí∞`«fiO KÕ`«∞Å∞ ^Œ∞Å∞ѨÙHÀ=_»O`À Ô~·`«∞Å∞ ѨO_ç~z# ѨO@ J=Ú‡HÀÖËHõ „Hõ=∞OQÍ ™êQÆ∞ `«yæOKå~°∞. „Hõ=∞OQÍ Jk ѨÓiÎQÍ `«yæáÈ~ÚOk. QÀQÆ∞ <å~°#∞ ɡOQÍÖò #∞O_ç kQÆ∞=∞u KÕã¨∞HÀ=Åã≤ ~å=_»O`À J^Œ#OQÍ L`«ÊuÎ Y~°∞Û ÃÑiyáÈ~ÚOk. Ѷ¨e`«OQÍ Eò Ѩi„â◊=∞ =∞#∞QÆ_» „Ѩâßfl~°÷Hõ"≥∞ÿáÈ~ÚOk. J^Õ q^èŒOQÍ |Ü«∞˜ ^ÕâßÅÖ’ áêekä<£ ã¨OK«∞Å#∞ x¿+kèOK«_»O`À P áêi„âßq∞Hõ "Õ`«ÎÅ∞ WHõ¯_ç „Ñ¨Éèí∞`«fiOÃÑ· =uÎ_ç `≥KåÛ~°∞. „ѨÉèí∞`«fiO „Ѩ*ÏѨOÑ≤}© =º=ã¨÷‰õΩ K≥Ok# PǨ ~° Ѩ^•~å÷Å ¿ÑH˜OQ∑Ö’
 10. 10. 10#_»∞ã¨∞Î#fl `≥ÅOQÍ} 60 âß`«O áêekä<£ ã¨OK«∞ʼnõΩ J#∞=∞u WzÛOk. Ѷ¨e`«OQÍ Eò =„™êÎxH˜ =∂Ô~¯ò ^èŒ~° Ѩ_çáÈ~ÚOk. JO^Œ∞ˆH P Ѩi„â◊=∞, JO^Œ∞Ö’ HÍi‡‰õΩÅ Éèíq`«=ºO „Ѩâßfl~°÷Hõ"≥∞ÿáÈ~ÚOk. =∞#∞QÆ_» HÀã¨O =∞`«ûºHÍ~°∞Å áÈ~å@O: HõoOQÆ ã‘=∞ "≥Ú`«ÎO f~° „áêO`«O 320 H˜.g∞.Å∞. P „áêO`«OÖ’ 2.50 ÅHõ∆Å =∞Ok =~°‰õΩ =∞`«ûºHÍ~°∞Å∞ rqã¨∞Î<åfl~°∞. ã¨=Ú„^ŒO g∞^Œ |Ǩïà◊ *Ïu ã¨Oã¨÷ʼnõΩ J#∞=∞u=fi_»O =Å¡ UÏ ~°∞.1000 HÀ@¡ qÅ∞"≥·# =∞`«ûºã¨OѨ^Œ gi ǨÏã¨ÎQÆ`«=∞=Ù`«∞#flk. f~°OÖ’ <≥ÅH˘Å∞Ê`«∞#fl Ѩi„â◊=∞Å =Å¡ ã¨=Ú„^ŒO HõÅ∞+≤`«"≥∞ÿ =∞`«ûºã¨OѨ^Œ JO`«iOzáÈ`«∞Ok. qâßYÖ’x ã≤OǨ „k ^äŒ~°‡Öò q^Œ∞º^Œ∞`«ÊuÎ ˆHO„^ŒO, W`«~° Zãπ.W.*ˇ_£.Å∞, Z~°"å_» ^ŒQÆæ~°, „jH͉õΩà◊O lÖÏ¡Ö’#∞ „áê~°OÉèí"≥∞ÿ# ~°™êÜ«∞#, =∞O^Œ∞ŠѨi„â◊=∞Å =Å¡ =∞`«ûºã¨OѨ^Œ JO`«iOzáÈ~Ú =∞`«ûºHÍ~°∞Å r=#O „Ѩâßfl~°÷Hõ"≥∞ÿOk. Ѷ¨e`«OQÍ =∞`«ûºHÍ~°∞Å∞ |~å‡, JO_»=∂<£ n=ÙÅ∞, =∞ÖË+≤Ü«∂, „jÅOHõ =O˜ „áêO`åʼnõΩ =Åã¨Å∞ áÈ`«∞<åfl~°∞. WOHÍ =∞Ozh˜ K≥~°∞=ÙÅ∞, ÔQ_»¤ÅÖ’#∞ KÕѨÅ∞ Z˜ì rq`«O QÆ_ç¿Ñ =∞`«ûºHÍ~°∞Å∞<åfl~°∞. "≥Ú`«ÎOQÍ <Õ_»∞ HõoOQÆ ã‘=∞Ö’ LO_Õ =∞`«ûºHÍ~°∞ÅO`å HÀ™êÎ HÍi_®~ü, WO^Œ∞Ö’ ÉèÏQÆOQÍ =KÕÛ ^äŒ~°‡Öò q^Œ∞º`ü ˆHO„^•Å =Å¡ =ÚѨÙÊ#∞ Z^Œ∞~À¯É’`«∞<åfl~°∞. LxH˜ HÀã¨O P~å@O: HõoOQÆã‘=∞Ö’ <Õ_»∞ Pk"åã¨∞Å LxH˜ˆH „Ѩ=∂^ŒO =ÚOK«∞H˘zÛOk. ˆHO„^Œ ~å„+¨ì „ѨÉèí∞`åfiÅ∞ `«ÅÃјì# Yx[ `«=fiHÍÅ∞ nxH˜ „Ѩ^è•# HÍ~°}O. S`Õ `«~°`«~åÅ∞QÍ Pk"åã¨∞Å rq`«O =Úà◊√¡ ~åà◊¡g∞^Œ „Ѩܫ∂}O QÍ<Õ ™êyOk. WO^Œ∞Ö’ <ÕÅ~åe# rq`åʼnõΩ |Ǩïâ◊ ÖˇHõ¯ÖË^Õ"≥∂. <Õ˜H© ã¨iÜ≥ÿ∞# "≥·^ŒºO JO^ŒHõ K«xáÈ`«∞fl Pk"åã¨∞Å∞ "ÕÅÖ’¡<Õ L<åfl~°∞. H˘O_»Å∞, HÀ#Ö’¡Oz áêˆ~ hˆ~ "åiH˜ r=<å^è•~°O. P hˆ~ Pk"åã¨∞Å =∞~°}ÏʼnõΩ HÍ~°}=∞=Ù`«∞Ok. „Ѩ^è•#OQÍ =∞ÖËiÜ«∂, q+¨[fi~åÅ`À x`«ºO U*ˇxû yi[#∞Å∞ Jã¨∞=ÙÅ∞ÉÏã¨∞Î<åfl~°∞. JO>Ë ã¨∞~°H˜∆`«"≥∞ÿ# =∞Ozh~°∞ "åiH˜ <Õ˜H© ÅÉèíºO HÍ=_»O ÖË^Œ∞. JÖψQ <Õ˜H© U*ˇH©û „Ѩ[Å∞ ^ŒQÆæ~°Ö’x Ѩ@ì}ÏʼnõΩ ~å"åÅO>Ë HÍeÉÏ@<Õ QÆu. ã¨iÜ≥ÿ∞# ~°Ç¨Ï^•~°∞Å∞ ÖËHõ, ã¨HÍÅOÖ’ "≥·^ŒºO JO^ŒHõ ZO`À =∞Ok K«xáÈ`«∞<åfl~°∞. JÖψQ qâßY U[hûÖ’ ã‘ÖË~°∞ #kÃÑ· xi‡Oz# q^Œ∞º`ü ˆHO„^ŒO =Å¡ 500 "≥∞QÍ"å@¡ q^Œ∞º`ü L`«ÊuÎ J=Ù`«∞Ok. HÍx P ˆHO„^•xH˜ Ѩ~å¡OQÆ∞ ^Œ∂~°OÖ’ LO_Õ yi[# „QÍ=∂xH˜ =∂„`«O q^Œ∞º`ü ã¨~°Ñ¶¨~å <Õ˜H© ÖË^Œ∞. WѨʘH© "åà◊√§ #∂<≥ náêÅ g∞^Œ<Õ P^è•~° Ѩ_»∞`«∞OÏ~°∞. WHõ J_»q #∞O_ç ¿ãHõiOKÕ J@g L`«Ê`«∞ÎÅ J=∞‡HÍÖ’¡ ^ŒàÏ~°∞Å ^ÀÑ≤_ô QÆ∞iOz K≥ѨÊ#Hõ¯ˆ~¡^Œ∞. lQÆ∞~°∞, r_çѨѨÙÊ, #∞Å"Õ=Ú, Ѩã¨∞ѨÙ, pѨÙà◊√¡ Jxfl ~°HÍÅ L`«Ê`«∞ÎÅ J=∞‡HÍÖ’¡ yi[#∞Å∞ "≥∂™êxH˜ QÆ∞~°=Ù`«∂<Õ LOÏ~°∞. JÖψQ ^Œo`«∞Å∞, |ÅÇ‘Ï# =~åæÅ∞, =∞Ç≤Ïà◊Å ã¨=∞㨺ŠQÆ∞iOz =∂Ï¡_»∞HÀ"åÅO>Ë ^•xH˜ JO`«∂ ^Œs LO_»^Œ∞. WѨÙÊ^Œ∞ Zãπã≤, Zãπ˜ J`åºKå~° x~À^èŒHõ K«@ìO JѨǨ 㨺O áêÅ=Ù`«∞Ok. WHõ¯_» =ã¨∞Î#fl ^äŒ~°‡Öò q^Œ∞º`ü ˆHO„^•Å‰õΩ =ºuˆ~HõOQÍ L^Œºq∞ã¨∞Î#fl L^Œº=∞HÍ~°∞ÅÃÑ· J„Hõ=∞OQÍ ˆHã¨∞Å∞ |<å~Úã¨∞Î<åfl~°O>Ë HõoOQÆ ã‘=∞ J@ì_»∞QÆ∞ =~åæŠѨiã≤÷ux J~°÷O KÕã¨∞HÀ=K«∞Û. Wk P HõoOQÆã‘=∞Ö’ LѨÙÊ Ñ¨i„â◊=∞ ^ŒQÆæ~° #∞O_ç L‰õΩ¯ Ѩi„â◊=∞ =~°‰õΩ =∞`«ûºHÍ~°∞_ç ^ŒQÆæ~° #∞O_ç ™ê^è•~°} Ô~·`«∞ =~°‰õΩ Jxfl~°OQÍÅ „Ѩ[Å∞, Jxfl‰õΩÖÏÅ „Ѩ[Å∞, KÕu =$`«∞ÎÅ "åà◊√§, =∞^茺`«~°QÆu, ¿ã"å~°OQÆO JO^Œ~°∂ "≥#HõÉÏ@∞ `«<åxfl, PHõe, ¿Ñ^ŒiHõO, Hõ~°∞=ÙÅ∞, =Åã¨Å∞ `«k`«~° ã¨=∞㨺Å#∞ Z^Œ∞~˘¯O@∞<åfl~°∞. WOHÍ QÆ`« Ѩk ã¨O=`«û~åÅ #∞O_ç L^•Ì#OÖ’ „Ѩ[Å∞ =¸„`«Ñ≤O_®Å "åºkè ÉÏi# Ѩ_»∞`«∞<åfl~°∞. WѨʘ =~°‰õΩ 10000 =∞Ok K«xáÈÜ«∂~°∞. JO>Ë ã¨O=`«û~åxH˜ "≥~Úº=∞Ok K«xáÈÜ«∂~°∞. S<å WO`«=~°‰õΩ Ѩ˜ìOK«∞HÀÅ∞^Œ∞. áê_Õ~°∞, áê~°fifѨÙ~°O, ã‘`«O¿Ñ@ U*ˇhûÖ’¡ =∞ÖËiÜ«∂, >ˇÿá¶ê~Ú_£ =Å¡ x`«ºO K«xáÈ`«∂<Õ L<åfl~°∞. PO„^èŒ qâ◊fiq^•ºÅÜ«∞OÖ’ 80 âß`«O =∞Ok J^蕺ѨHõ, J^蕺ѨˆH`«~° ã≤|ƒOk HõoOQÆ ã‘"Õ∞`«~°∞ÖË. L^•Ì#O H˘|ƒiÑ‘K«∞ Ѩi„â◊=∞, |∞_çu W`«Î_ç Ѩi„â◊=∞Å g∞^Œ Hõh㨠=∂„`«OQÍ<≥ÿ<å „Ñ¨Éèí∞`«fi ÃÑ^ŒÌÅ ^Œ$+≤ì Ѩ_»ÖË^Œ∞. P q^èŒOQÍ JuH˘kÌ=∞Ok P^è•~°Ñ¨_Õ =$uÎ ^ŒQÆæ~° #∞O_ç =º=™êÜ«∞ áêi„âßq∞Hõ ~°OQÍÅ =~°‰õΩ JO^Œ~°∂ r=#‡~°} ã¨=∞㨺Å<≥^Œ∞~˘¯O@∞<åfl~°∞. Hõ#∞Hõ<Õ HõoOQÆã‘=∞ #∞O_ç „Ñ¨u UÏ S^Œ∞ ÅHõ∆Å =∞Ok „Ѩ[Å∞ =Åã¨Å∞ áÈ`«∞<åfl~°∞. "≥Ú`«ÎOQÍ K«∂¿ãÎ HõoOQÆã‘=∞#∞ <Õ_»∞ Ѩ˜ì Ñ‘_çã¨∞Î#fl, „Ѩ[Å#∞ Ñ‘eÛ Ñ≤Ñ≤Ê KÕã¨∞Î#fl ã¨=∞㨺Å∞ Ô~O_»∞: 1. „ѨÉèí∞`åfiÅ ÃÑ`«Î#O, ѨHõ∆áê`«O. 2. „ѨѨOpHõ~°} q^è•<åÅ∞. WѨÙÊ_»∞ HõoOQÆã‘=∞ „Ѩ[Å∞ P Ô~O˜H˜ =ºuˆ~HõOQÍ áÈ~å_»=Åã≤# J=ã¨~°O, ÉÏ^茺`« LOk. Hõ#∞Hõ `«Hõ∆}OQÍ P „ѨÉèí∞`åfiÅ ÃÑ`«Î#O, ѨHõ∆áê`åʼnõΩ =ºuˆ~HõOQÍ, P`«‡Q“~°=O H˘~°‰õΩ, ã¨fiÜ«∞OáêÅ# H˘~°‰õΩ— n~°…HÍeHõOQÍ „ѨѨOpHõ~°}‰õΩ =ºuˆ~HõOQÍ XHõ qâßÅ „Ѩ*ÏL^Œº=∞O xi‡OKåeû# J=ã¨~°O LOk. T
 11. 11. 11 PQÆã¨∞ì, 2012 ã¨HõÅ[#∞Åã¨"≥∞‡#∞K«ÖÏ¡iÛO^≥=~°∞? -_®IIl.ÅK«ÛÜ«∞º (QÆ`« ã¨OzHõ `«~°∞"å~Ú) #_»∞ã¨∞Î#fl HÍÅO D q^èŒOQÍ L^ÀºQÆ∞Å∞ _ç=∂O_£ KÕã≤# `≥ÅOQÍ} ~°∂ò=∂ºÑπ K«~°Û‰õΩ ~å‰õΩO_®<Õ ã¨"≥∞‡ HÍÅѨ٠ã¨=∞㨺ŠѨiëê¯~°Ñ¨Ù =Úã¨∞QÆ∞Ö’ ã¨"≥∞‡#∞ q~°q∞OK«_»O L^ÀºQÆ∞Ö’¡, Láê^蕺ܫÚÖ’¡, HÍi‡‰õΩÖ’¡ x~åâ◊efl xOÑ≤Ok. <åÜ«∞Hõ`åfiÅÃÑ· qâßfiã¨O ã¨#flye¡áÈ~ÚOk. áÈh 177 r"À ~°^Œ∞Ì [iyO^• JO>Ë Pn [~°QÆÖË^Œ∞. XHõ¯ Z™ê‡ ~°^Œ∞Ì `«Ñ¨Ê! ã¨"≥∞‡HÍÖÏxH˜ r`åÅ ã¨~°∞ÌÉÏ@∞¡, `«k`«~° JOâßÅ∞ Uq `ÕÅÖË^Œ∞. Hõhã¨O Láê^蕺ܫÚʼnõΩ H˘O`« "≥ã¨∞Å∞ÉÏ@∞ ^˘~°HõQÍ, L^ÀºQÆ∞ʼnõΩ Jn ÖˉõΩO_® áÈ~ÚOk. `≥ÅOQÍ} JOâßxfl `Àã≤"Õã≤ 610 r"ÀÃÑ· i>ˇÿ~ü¤ ÃÇ·ÏHÀ~°∞ì <åºÜ«∞=¸iÎ`À Hõq∞© "ÕÜ«∞_®xH˜, J=Ùò ™ÈiûOQ∑, HÍO„ωõΩì L^ÀºQÆ∞efl uiy KÕ~°∞ÛHÀ=_®xH˜, ã¨"≥∞‡ HÍÅxÔH· ã¨QÆO r`«O K≥e¡Oz, q∞QÆ`åk ÃãÅ=ÙÅ`À ã¨~°∞ÌÉÏ@∞ KÕÜ«∞_®xH˜, ã¨"≥∞‡ HÍÅOÖ’ [iy# |kbÅ, _çѨӺ>Ë+¨#¡ ~°^Œ∞ÌÖÏO˜ =$uÎѨ~° ã¨=∞㨺ÅÃÑ· XѨÊO^ŒO ‰õΩ^Œ~°_»O, L^ÀºQÆ∞Å∞ XѨCHÀ=_»O, `≥ÅOQÍ} ã¨=∞㨺 uiy ÉË`åÅ Hõ^äŒÖ’¡ÖÏQÍ K≥@∞ìÃÑ·H˜ KÕ~°_»O [iyáÈ~ÚOk. TÇ≤ÏOz# ^•xHõO>Ë aè#flOQÍ q[Ü«∞=O`«OQÍ H˘#™êy# ã¨"≥∞‡ ÅHõ∆ º ™ê^èŒ# [~°QƉõΩO_®, Hõhã¨O P PÖ’K«#‰õΩ `åq=fi‰õΩO_®<Õ J~åúO`«~°OQÍ =ÚyÜ«∞_»O`À `≥ÅOQÍ} ã¨=∞㨺 „áê~°OÉèíOÖ’ U ^Œâ◊Ö’ LO^À ã¨"≥∞‡ =ÚyOѨ٠<å˜H˜ P ^Œâ◊Ö’<Õ LO_»_»O QÆ=∞<å~°›O. ^Œi^•Ñ¨ÙÖ’¡ `≥ÅOQÍ} HÀã¨O L^Œº=∞O KÕÜ«∞x ã≤÷ux L^ÀºQÆ∞Å∞, Láê^蕺ܫÚÅ∞, HÍi‡‰õΩÅ∞ <≥˜ì"ÕÜ«∞_»O QÆ=∞<å~°›O. ã¨HõÅ [#∞Å ã¨"≥∞‡ XHõ =ӺǨ `«‡Hõ `«Ñ≤Ê^Œ=∞x QÆ∞iÎOKÕ ™ê÷~ÚÖ’ L^ÀºQÆ *ˇZã≤Å∞ ÖËHõáÈQÍ L`«ÎѨÙ}ϺxˆH L^ÀºQÆ∞Å∞ Ѩâ◊√=ÙÅ∞QÍ =∂~å~°∞. nxH˜ HÍ~°‰õΩÖˇ=~°xQÍx, HÍ~°}ÏÅ∞ Uq∞@xQÍx JÖ’zOKÕ ã≤÷uÖ’ ‰õÄ_® ã¨"≥∞‡Ö’ áêÖÁæ#fl L^Œº=∞HÍ~°∞Å∞ ÖËHõáÈ=_»O =∞~À `«Ñ¨C_»∞ J=QÍǨÏ#! áÈx ã¨"≥∞‡ q~°=∞} ã¨O^Œ~°ƒùOQÍ #<åfl L^ÀºQÆ∞ÅÃÑ· Ãјì# ˆHã¨∞efl x~°úfiO^ŒQÍ ZuÎ"ÕÜ«∂Å<Õ _ç=∂O_£ KÕÜ«∞HõáÈ=_»O â’K«hÜ«∞O. WHõ q^•º~°∞÷ÅÃÑ· ^Œ=∞#HÍO_» QÆ∂iÛ K«~°ÛÅ ã¨O^Œ~°ƒùOQÍ U *ˇZã≤ „Ѩ™êÎqOK«Hõ áÈ=_»O`À `≥ÅOQÍ} q^•º~°∞÷ÅÃÑ· _çÃãO|~ü 2009 #∞O_ç ÃãÃÑìO|~ü 2010 =~°‰õΩ 8047 =∞OkÃÑ· Ãјì# 1667 ˆHã¨∞Å #"≥∂^Œ∞ JÖψQ LO_çáÈ~ÚOk. L^ÀºQÆ∞ÅÃÑ· Ãјì# ˆHã¨∞Å∞ JÖψQ L<åfl~Ú. ã¨"≥∞‡HÍÖÏxfl ã¨~°∞úÉÏ@∞ KÕÜ«∞Hõ áÈ=_»O`À, Ѩ^Œg q~°=∞} K≥O^Œ∞`«∞#fl "åi Ѩiã≤÷u ‰õΩ_çuÖ’ Ѩ_»¤ ZÅ∞HõÖÏ `«Ü«∂Ô~·Ok. ã¨"≥∞‡HÍÅO ÃѶ#¬<£‰õΩ J_»¤OH˜QÍ =∂iOk. ã¨"≥∞‡‰õΩ =ÚO^Œ∞ L^ÀºQÆã¨∞Îefl ~å[H©Ü«∞ <åÜ«∞‰õΩÖˇHõ¯_» |eѨâ◊√=ÙeflQÍ KÕ™êÎ~À#x J#∞=∂#Ѩ_ç# L^ÀºQÆ∞ʼnõΩ "åi J#∞=∂#O x["≥∞ÿOk. 1969Ö’QÍx, QÆ`« `˘q∞‡k ã¨O=`«û~åÅ L^Œº=∞OÖ’ QÍx ZѨC_»∞ Hõeã≤~å#O`«QÍ „Ѩ[Å∞, L^ÀºQÆ∞Å∞ ã¨HõÅ [#∞Å ã¨"≥∞‡‰õΩ Hõeã≤~å=_»O Q˘Ñ¨Ê q+¨Ü«∞O. ~å„+¨ì™ê÷~Ú L^ÀºQÆ, HÍi‡Hõ ã¨OѶ¨∂ÖË HÍHõ, ˆHO„nÜ«∞ ™ê÷~Ú Ñ¨a¡H± ~°OQÆ ã¨Oã¨÷Öˇ·# aÃÇÏKüWZÖò, a_çZÖò, _çP~ü_çZÖò, q∞^ä•x, Dã≤SZÖò `«k`«~° ã¨Oã¨÷Å L^ÀºQÆ∞Å∞, ˆHO„^Œ „ѨÉèí∞`«fi L^ÀºQÆ∞Å ã¨Oã¨÷Å∞ ÃãÃÑìO|~ü 26# XHõ ~ÀA ã¨"≥∞‡‰õΩ Ñ≤Å∞ѨÙx=fi_»O [iyOk. Ô~·ÖËfi HÍi‡‰õΩÅ∞ *ˇZã≤QÍ U~°Ê_ç nHõ∆Å∞ KÕâß~Ú. ~å¢+¨ì™ê÷~Ú q^•ºÅÜ«∂Å`À áê@∞QÍ, ˆHO„nÜ«∞ q^•ºÅÜ«∂Å q^•º~°∞÷Å∞ ã¨"≥∞‡ KÕâß~°∞. ÃÇ·Ï^Œ~°ÉÏ^£Ö’x Jxfl ~°HÍŠѨa¡H± ã¨∂¯à◊√§ =¸`« Ѩ_®¤~Ú. |O^Œ∞Å∞, ~À_£ ÉÏ¡‰õΩÅ∞, kQƃO^è•Å∞ [iQÍ~Ú. WO`«QÍ Hõke# [<åefl, q^•º~°∞÷efl, L^ÀºQÆ∞efl, HÍi‡‰õΩefl ~å[H©Ü«∞ K≥·`«#ºO`À =∞iO`« ~å@∞`ÕÖËÖÏ K≥·`«#º Ѩiz, L^Œº=∞ ã¨fi~°∂áêefl =∂~°∞Û‰õΩO@∂ #_»áêeû# L^Œº=∂xfl ™êfi~°÷ ѨÓi`« ~å[H©Ü«∂ʼnõΩ |eѨâ◊√=Ù#∞ KÕã≤ `≥ÅOQÍ} PHÍOHõ∆#∞ uiy =∞o§ 1969 <å˜H˜ fã¨∞ÔHàϧ~°∞. D `«Ñ≤Ê^•Å#∞ HõÑ≤Ê Ñ¨ÙK«∞ÛHÀ=_®xH˜ uiy =∞o§ L^Œº=∞ ‰õΩOѨ˜x ~å*ËÜ«∂Åx „Ѩܫ∞uflã¨∞Î<åfl~°∞. L^Œº=∂Å∞ "å~Ú^• Ѩ^ŒÌ`«∞Ö’¡ #_»==<Õ q+¨Ü«∞O QÆ∞iÎOK«Hõ, ѨsHõ∆Å `«~åfi`« =O^Œ ~ÀAÅ L^Œº=∞ =∞x, Jk f„=OQÍ
 12. 12. 12#_»∞ã¨∞Î#fl `≥ÅOQÍ} LO@∞O^Œ<Õ ã¨OˆH`åÅ∞ ѨOÑ≤ã¨∞Î<åfl~°∞. nxHõO`«˜H˜ HÍ~°}O [~°QÆ#∞#fl LѨ ZxflHõÖË. ZxflHõÖ’¡ uiy `≥ÅOQÍ}"å^•xfl qxÑ≤OKåe. nxHÀã¨O D =∂Ü«∂=∂@Å∞. U L^Œº=∞OÔH·<å P@∞áÈ@∞Å∞OÏ~Ú. Ѩ@∞ìq_»∞Ѩ٠Å∞OÏ~Ú. HÍx UHõ ѨHõ∆OQÍ L^èŒ$`«=∞=Ù`«∞#fl L^Œº=∂xfl _èçb¡H˜ K≥Hõ¯~°∞¡ H˘˜ì, ‰õΩ„@KÕã≤ q~°q∞OѨ KÕÜ«∞_»O "≥#∞HõQÆÅ ~°Ç¨Ï㨺O |Ü«∞@Ѩ_®e. JÖψQ L^Œº=∞O `«=∞ KÕ*Ï~°∞`«∞O^Œx „QÆÇ≤ÏOz#ѨC_»ÖÏ¡ ˜P~üZãπ L^Œº=∂xfl q~°q∞OѨ KÕÜ«∞_»O, ѨHõ¯^•i Ѩ˜ìOK«_»O Ѩiáê˜QÍ =∂iOk. D q+¨Ü«∂efl Ѩ˜ìOK«∞HÀ"åeû# "Õ∞^è•q =~°æO q∞#fl‰õΩ<åfl ÉÏQÆ∞O_Õk. HÍx ~å[H©Ü«∞ áêsì "≥#∞Hõ ~åºb HÍ=_»O `≥ÅOQÍ} „Ѩ[ʼnõΩ âßѨOQÍ =∂iOk. P âßѨ Ѷ¨e`«"Õ∞ 700 =∞Ok „áê}ÏÅ∞ QÍeÖ’ Hõe™ê~Ú. WѨC_»∞ L^Œº=∞O ÖË^Œ∞. |e^•<åÅ∞ ÖË=Ù. JO>Ë L^Œº=∂xH˜, |e^•<åʼnõΩ ã¨~åã¨i J#∞|O^èŒO L#fl@∞¡ J~°÷=∞=Ù`«∞Ok. J=ã¨~°"≥∞ÿ`Õ „áê}`åºQÆ=∞x JO@∞#fl "åiH˜ ZѨC_»∞ J=ã¨~°O =ã¨∞ÎO^ÀQÍx, P =∂@ʼnõΩ J=∂Ü«∞‰õΩÅ∞ |Ö∫`«∞<åfl~°∞. =∞^茺=∞^茺# `«Å #~°∞HÀ¯=_®Å∞ LO_»<Õ LO@∞<åfl~Ú. Wq Ü«Ú=`«ÃÑ· ZÖÏO˜ „ѨÉèÏ"åxfl K«∂ѨÙ`åÜ≥∂ <åÜ«∞‰õΩÅ∞ PÖ’zOK«_»OÖË^Œ∞. WHõ `≥ÅOQÍ} L^Œº=∞O H˘O^ŒiH˜ ÖÏÉèí™ê˜QÍ ‰õÄ_® =∂iOk. ^èŒ∂O.. ^è•O..Å ¿Ñ~°∞# áÈQÆ∞ KÕã¨∞‰õΩ#fl ™È=Ú‡`À ã≤x=∂Å∞ f¿ã™ê÷~ÚH˜ "≥o§O^Œ>Ë =∞# L^Œº=∞O Ѩܫ∞#"≥∞’ `≥Å∞ã¨∞Î#flk. L^Œº=∂Å#flѨC_»∞ #+¨ìO LO@∞Ok. `åºQÆO LO@∞Ok. LO_®e‰õÄ_®. #+¨ìáÈÜÕ∞k ‰õÄ_® L^Œº=∂Å`À ã¨O|O^èŒO L#fl"åˆ~! J~Ú`Õ `≥ÅOQÍ} L^Œº=∞O U XHõ¯iHÀ ã¨O|OkèOzOk HÍHõáÈQÍ "≥Ú`«ÎO `≥ÅOQÍ} „Ѩ[ʼnõΩ ã¨O|OkèOz# ã¨=∞㨺. JÖÏO@ѨC_»∞ #+¨ìO [~°QƉõΩO_®, Hõ+¨ìO ~å‰õΩO_® Lº^Œ=∂Å∞ KÕÜ«∞_»O ™ê^茺O HÍ^Œx L^Œºq∞OK«_®xˆH =ÚO^Õ PÖ’zOKåe. q^•º~°∞÷Å∞ #+¨ìáÈ=^ŒÌO>Ë, q^•º~°∞÷efl ã¨"≥∞‡‰õΩ ^Œ∂~°O LOKåe. giH˜ É’kèOK«_®xH˜ Láê^蕺ܫÚefl LOKåe. ~°"å}ÔH· P~ü˜ã≤ |ã¨∞ûÅ∞ #_»"åe. "å˜H˜ HÍi‡‰õΩÅ∞ HÍ"åe. Ѩ~ÀHõ∆OQÍ q^Œ∞º`ü HÍ"åe. ^•xH˜ ÉÁQÆ∞æ HÍ"åe. qkèQÍ ã≤OQƈ~}˜ HÍi‡‰õΩÅ∞ HÍ"åe. gi r`« Éèí`åºÅ#∞ K«∂_»_®xH˜ „>ˇ[s, ã¨O|Okè`« ¿ã"å ã≤|ƒOk Ѩx KÕÜ«∂e. WÖÏ JO^Œ~°∂ áÈQÍ q∞yÖËk ˆH=ÅO ~å[H©Ü«∞ "å^Œ∞Å∞, „Ѩ[Å∞ =∂„`«"Õ∞! x*ÏxH˜ WÖÏO˜ L^Œº=∂efl #_»áêeûOk KÕÜ«∂eûOk ~å[H©Ü«∞ áêsìÖË! x*Ï~Úf`À g~°∞ L^Œº=∂Å∞ KÕ¿ãÎ `≥ÅOQÍ} ™ê^èŒ# 1969Ö’<Õ [iˆQk.=∞# ~å[H©Ü«∞ <åÜ«∞‰õΩÅ∞ L^Œº=∞ ã¨∂ÊùiÎ ZO`À JO^ŒiH˜ `≥eã≤O^Õ! U L^Œº=∞"≥∞ÿ<å Pã≤Î#+¨ìO, =ºH˜ÎQÆ`« #+¨ìO ÖˉõΩO_® [~°QÆ^Œ∞. 1969Ö’ D J#∞Éèí"åÅ∞<åfl~Ú. q^•º~°∞÷Å∞ XHõ ã¨O=`«û~°HÍÖÏxfl HÀÖ’ÊÜ«∂~°∞. ~å[™ê÷<£Ö’ QÆ∞[˚~°∞¡ 11 ~ÀAÅ∞ Ô~·Öò~ÀHÀ KÕã≤ "åi _ç=∂O_»¡#∞ H˘hflO˜x ™êkèOK«∞‰õΩ<åfl~°∞. JѨC_»∞ Ô~·ÖËfi`À áê@∞ „Ѩ[Å∞ W|ƒO^Œ∞efl Z^Œ∞~˘¯<åfl~°∞. =O`«∞Å "åiQÍ Ô~·Å∞ ѨÏìÅÃÑ· ˆ~~ÚO|=à◊√§ ‰õÄ~ÀÛ=_»O "åi L^Œº=∞ ã¨∂ÊùiÎH˜ x^Œ~°≈#O. =∞}˜Ñ¨Ó~üÖ’ ™êÜ«Ú^èŒ |ÅQÍÅ „Ѩ`ÕºHõ ǨωõΩ¯efl ~°^Œ∞Ì KÕÜ«∂Åx HÀ~°∂`«∂ 28 ã¨O=`«û~åÅ =Ü«∞ã¨∞ #∞O_ç ™ê=∂lHõ L^Œº=∞HÍi}˜ W~ÀOKå#∞ +¨i‡à◊ #=O|~ü 2, 2000 #∞O_ç x~°=kHõ x~åǨ ~° nHõ∆#∞ KÕã¨∞Î#flk. |Å=O`«OQÍ P"≥∞#∞ Ǩ ã≤Ê@Öò‰õΩ `«~°eOz<å P"≥∞ PǨ ~°O fã¨∞HÀHõ áÈ=_»O`À =ÚHõ¯#∞O_ç ÃѷѨ٠^•fi~å „^Œ= Ѩ^•~å÷efl JOkã¨∂Î<åfl P"≥∞ <Õ˜H˜ (11 UO_»∞¡ ^•Ï~Ú) P"≥∞ `«# L^Œº=∂xfl H˘#™êyã¨∞Î#flk. J^Õq^èŒOQÍ =∞}˜Ñ¨Ó~üÖ’x ‰õÄH˜Å∞ JkèHõOQÍ LO_Õ ã¨^Œ~°<£ Ç≤ÏÖò H“xûÖò#∞ lÖÏ¡QÍ =∂~åÛÅx QÆ`« 40 ã¨O=`«û~åÅ∞QÍ L^Œº=∞O KÕã¨∞Î<åfl Ѩ˜ìOK«∞HÀHõ áÈ=_»O`À QÆ`« PQÆã¨∞ì 2011 #∞O_ç JHÀì|~ü 2011 ^•HÍ =¸_»∞ <≥ÅÅ áê@∞ =∞}˜Ñ¨Ó~ü ~å[^è•x WOá¶êÅ`À J#∞ã¨O^è•#"≥∞ÿ# Ô~O_»∞ *ÏfÜ«∞ ~°Ç¨Ï^•~°∞efl L^Œº=∞ HÍ~°∞Å∞ kQƃO^èŒO KÕâß~°∞. z=iH˜ „ѨÉèí∞`«fiO ky~å=_»O`À #=O|~ü #∞Oz L^Œº=∞ q~°=∞} KÕâß~°∞. P =¸_»∞ <≥ÅÅ HÍÅOÖ’ x`åº=ã¨~° =ã¨∞Î=ÙÅ∞, áêÅ∞, ÃÑ„’Å∞, =∞O^Œ∞Å∞, Qͺãπ‰õΩ ZO`« W|ƒOk J=Ù`«∞O^À TÇ≤ÏOK«=K«∞Û! "å˜x ÉèíiOK«∞‰õΩO@∂ L^Œº=∂xfl H˘#™êyOz „ѨÉèí∞`«fi "≥∞_»efl =OKå~°∞. Jk L^Œº=∞ q^è•#O. nxH˜ aè#flOQÍ `≥ÅOQÍ} L^Œº=∞O H˘#™êQÆ_»O â’K«hÜ«∞O. `≥ÅOQÍ} ™êkèOKÕ^•HÍ P=∞~°} nHõ∆ KÕ™êÎ=∞O@∂ c~åÅ∞ ѨÅHõ_»O nHõ∆‰õΩ ѨÓ#∞HÀ=_»O "å~°O ~ÀAÅ∞ HÍQÍ<Õ áÈbã¨∞Å∞ "åix Ǩ ã≤Ê@Öòû‰õΩ `«~°eOK«_»O, nHõ∆Å∞ =∂#_»O `≥ÅOQÍ}Ö’ Ѩiáê>ˇÿOk. JÖÏ Ç¨ ã≤Ê@Öò‰õΩ fã¨∞ÔHà◊√§`å~°x P~ÀQƺO ^≥|ƒu@∞O^Œx nHõ∆‰õΩ
 13. 13. 13 PQÆã¨∞ì, 2012 =ÚO^Œ∞ "åiH˜ `≥eÜ«∞^•! JO>Ë W=hfl „Ѩ[efl PHõi¬OK«_®xH˜ KÕ¿ã K«~°ºÖË! áÈh nHõ∆#∞ |Å=O`«OQÍ q~°q∞OѨ KÕ™ê~°#∞‰õΩO>Ë uiy, uiy nHõ∆Å∞ KÕѨÏìeQÍ! J@∞ nHõ∆Å∞ H˘#™êyOK«~°∞. W@∞ ÅHõ∆ º ™ê^èŒ# [~°QÆ^Œ∞. giÔH=fiiH˜ +¨i‡à◊ nHõ∆Å∞ Hõ#Ѩ_»=Ù, q#Ѩ_»=Ù. Jã¨Å∞ =∞# <åÜ«∞‰õΩÅÔH=fiiH˜ Kåi„`«Hõ ã¨`åºÅ∞ Ѩ@ì=Ù. Jã¨Å∞ K«i„`«<Õ K«^Œ=#ѨC_»∞ P ã¨`åºÅ∞ ZÖÏ `≥Å∞™êÎ~Ú. g~°∞ ZHõ¯#∞Oz, ZÖÏ L^Œº=∂Ö’¡H˜ =™êÎ~À, <åÜ«∞Hõ`«fiO =Ç≤Ïã¨Î~À "åiˆH `≥eÜ«∞#ѨC_»∞, Z@∞ áÈ`«∞<åfl~À, ZÖÏ áÈ`«∞<åfl~À ‰õÄ_® `≥eÜ«∞^Œ∞. JÖÏO@ѨC_»∞ 1960Ö’ giH˜ ÉÁOÉÏ~Ú ˆHO„^ŒOQÍ =∞Ǩ ~å¢+¨ì, QÆ∞[~å`üÅ∞ U~°Ê_ç# q^è•#OQÍx, Jq U~°Ê_ç# ã¨O^Œ~°ƒùOQÍ KÀ@∞KÕã¨∞‰õΩ#fl ~å[H©Ü«∞ Ѩi}Ï=∂Å∞ QÍh `≥e¿ãÎ, `≥eã≤<å J~°÷O KÕã¨∞‰õΩO>Ë, `≥ÅOQÍ} L^Œº=∂xH˜ D Ѩiã≤÷u LO_Õk HÍ^Œ∞. `≥ÅOQÍ}"å~°∞ P~°OÉèíâ◊¥~°∞ÖË HÍ^Œ∞. J=HÍâ◊"å^Œ∞Åx QÆ`« 40 ã¨O=`«û~åÅ L^Œº=∞ K«i„`« K≥ѨC`«∞#flk. x*ÏxH˜ "≥Ú^Œ@ ~å„ëêìŠѨÙ#~°fiº=ã‘÷Hõ~°} ÉÁOÉÏ~Ú ~å[^è•xQÍ QÆ∞[~å`ü, =∞Ǩ ~å¢+¨ìÅ∞ Hõeã≤ XHõ ~å¢+¨ìOQÍ U~°Ê_®Åx ã¨∂zOzOk. HÍx nxfl =ºuˆ~H˜Oz# ZãπZO *’+≤, Z<£Z _®OÔQ, Z<£l QÀÔ~, Ñ≤ÔH P„`ÕÅ∞ ã¨OÜ«ÚHõÎ =∞Ǩ ~åC+¨ì ã¨q∞u ã¨Oã¨÷#∞ U~åÊ@∞ KÕã≤ ˆHO„^•xH˜ =ºuˆ~HõOQÍ áÈ~å_®~°∞. P áÈ~å@OÖ’ 105 =∞Ok Jã¨∞=ÙÅ∞ÉÏ™ê~°∞. D Ѩi}Ï=∂ʼnõΩ `«ÖÁyæ <å˜ <≥„Ǩ˙ =∞O„k=~°æOÖ’ =∞Ǩ ~å¢+¨ì #∞Oz „áêux^茺O KÕã¨∞Î#fl ã≤_ç^Õâò=ÚMò `«# =∞O„u Ѩ^ŒqH˜ ~år<å=∂ KÕÜ«∞QÍ, 1960 "Õ∞ 1# =∞Ǩ ~å¢+¨ì, QÆ∞[~å`ü ~å„ëêìÅ∞ "Õ~°∞Ѩ_®¤~Ú. HÍx D K«i„`« =∞# *ˇ·áêÖòÔ~_ç¤H˜ `≥eÜ«∞_»O ÖË^Œ∞. `≥eÜ«∞*ˇ¿ÑÊ "å~°∞‰õÄ_® ÖË~°∞. JÖψQ 1966Ö’ ѨO*ÏÉò ~å¢+¨ì Pq~åƒù"åxH˜ P`«‡`åºQÆO KÕã≤# ^Œ~°≈<£ã≤OQ∑ Hõ#Ѩ_»_»O ÖË^Œ∞. ~å¢+¨ì ™ê^èŒ#ÔH· Ѩ^Õ Ñ¨^Õ nHõ∆Å∞ KÕã¨∂Î q~°q∞Oz# Ѷ¨`Õã≤OQ∑ÖÏQÍ `≥ÅOQÍ} ™ê^èŒ# HÀã¨O `≥ÅOQÍ} <åÜ«∞‰õΩÅ∞ JѨǨ 㨺O KÕã¨∞Î<åfl~°∞. D ã¨OѶ¨∞@#Åhfl U W`«~° ^ÕâßÖ’ [~°QÆHõáÈQÍ, ~å¢+¨ì ™ê^èŒ#ÔH· =∞#^Õâ◊OÖ’<Õ [iy# Kåi„`«Hõ Ѷ¨∞@#Å∞ =∞#"åiÔH=iH˜ P^Œ~°≈OHÍÖËHõ áÈ`«∞<åfl~Ú. HÍx Ü«Ú=`«#∞ Ô~K«ÛQ˘@ì_»O =∂„`«O D ~å¢+¨ìOÖ’ x~å@OHõOQÍ H˘#™êQÆ∞`«∞#flk. [#‡Éèí∂q∞, ~°K«Û|O_» HÍ~°º„Hõ=∂ÖÏ¡QÍ L^Œº=∂Å∞ "å~°O`«Ñ¨Ù ã¨O`«ÖÏ [~°QƉõÄ_»^Œ∞. ~å[H©Ü«∞ <åÜ«∞‰õΩÅ∞ KÕÜ«∂eû# L^Œº=∂xfl L^ÀºQÆ ã¨OѶ¨∂Å∞ KÕѨ@ì_»O ÃÑ^ŒÌ `«Ñ≤Ê^ŒO. ~å[H©Ü«∞ <åÜ«∞‰õΩÅ L^Œº=∂xH˜ =∞^ŒÌ`«∞ `≥Å∞áêeû# L^ÀºQÆ∞Å∞, L^ÀºQÆ∞Å ã¨"≥∞‡‰õΩ ~å[H©Ü«∞ <åÜ«∞‰õΩÖË =∞^ŒÌ`«∞ `≥e¿Ñ™ê÷~ÚH˜ kQÆ*Ï~°_»O ÉÏ^è•Hõ~°O. WHõ L^Œº=∂Å∞ #_çz# f~°∞ ‰õÄ_® Jaèâ◊Oâ◊hÜ«∞"Õ∞! P@q_»∞ѨÙÖÏ¡QÍ P@Å∞, P_»_»O, _®º#∞ûÅ∞ KÕÜ«∞_»O L^Œº=∞ ~°∂áêÅ∞ HÍ=Ù. ã¨"≥∞‡Ö’ J<ÕHõ ~°∂áêÅ∞OÏ~Ú. Ѩ^ŒÌ`«∞Å∞OÏ~Ú. U [<åefl ZѨC_»∞ HõkeOKåe, ZÖÏ HõkeOKåe J<Õ Z`«∞ÎQÆ_»Å∞OÏ~Ú. ~å™êÎ~ÀHÀÅ∞, Ô~·Öò~ÀHÀÅ∞ D Ѩ^ŒÌuH˜ Ö’|_Õ [iQÍe. XHõ¯ ~ÀE, Ô~O_»∞ ~ÀAÅ∞ HÍ^Œ∞. "å~åÅ `«~°|_ç Ô~·à◊§#∞, ~°"å}Ï#∞ ã¨÷OaèOѨ KÕÜ«∂e. P q^èŒ"≥∞ÿ# „Ѩ}ÏoHõ#∞ ~å[H©Ü«∞ áêsìÅ∞ ~°∂á⁄OkOKåe. ~ÀA‰õΩ H˘xfl „QÍ=∂Å K˘Ñ¨C# [<åxfl Hõke¿ãÎ Zxfl ~ÀAÖˇ·<å Ô~·à◊§#∞ PѨ=K«∞Û! "≥Ú^Œ’¡ JÔ~ã¨∞ìÅ∞OÏ~Ú, "ÕÖÏkQÍ `«~°e=KÕÛ [<åxfl JÔ~ã¨∞ì KÕÜ«∞_»O ™ê^茺OHÍ^Œ∞. DlѨÙì, `≥„Ç‘Ï~ü Ãã¯fiÜ«∞~üÖ’ [iy# „Ѩ*ÏL^Œº=∂xfl D ã¨O^Œ~°ƒùOQÍ L^ŒÇ¨ iOK«=K«∞Û. D q^èŒOQÍ, Ô~·à◊§, ~À_»¡ kQƃO^èŒO`À Pi÷Hõ =º=ã¨÷ z<åflaè#flO J=Ù`«∞Ok. J@∞ ˆHO„^Œ „ѨÉèí∞`«fiO, W@∞ ~å„+¨ì „ѨÉèí∞`åfiÅ∞ Hõ^Œ∞Å∞`å~Ú. JѨC_»∞ J#∞‰õΩ#fl ÅHõ∆ º ™ê^èŒ# <≥~°"Õ~°∞`«∞Ok. D q+¨Ü«∞OQÍ `≥ÅOQÍ} „Ѩ*τѶ¨Oò ‰õÄ_® ã¨iÜ≥ÿ∞# „áê`«#∞ x~°fiiÎOK«ÖËHõ áÈ~ÚOk. „Ѷ¨Oò U~°Ê_ç#ѨC_»∞ L^Œº=∂xH˜ H˘`«Î~°∂Ѩ٠=ã¨∞ÎO^Œx „Ѩ[Å∞ ÉèÏqOKå~°∞. HÍx „Ѷ¨Oò „áê|ź"Õ∞ Hõ#Ѩ_»‰õΩO_® áÈ~ÚOk. WѨʘÔH·<å „Ñ¶¨Oò `«# qkèq^è•<åefl ~°∂á⁄OkOK«∞HÀx L^Œº=∞ ÉÏ=ÙÏ#∞ ZQÆ∞~°"ÕÜ«∂e. ÖË^ŒO>Ë Jxfl ~å[H©Ü«∞ áêsìÖÏ¡QÍ<Õ „Ѷ¨OòÃÑ· ‰õÄ_® #=∞‡HõO áÈ`«∞Ok. WѨʘˆH áÈ~ÚOk ‰õÄ_®! WѨʘÔH·<å QÆ`« 2011Ö’ [iy# "≥Ú`«ÎO L^Œº=∂xfl i=Óº KÕã¨∞H˘x, `«Ñ¨Cefl QÆ∞iÎOz `«QÆ∞ Ѩ^ŒÌuÖ’ L^Œº=∂efl #_çÑ≤`Õ `«Ñ¨Ê [#O #"Õ∞‡ Ѩiã≤÷uÖ’ ÖË~°∞. D q+¨Ü«∂efl "Õ∞^è•=ÙÅ∞, |∞kÌ r=ÙÅ∞ QÆ∞iοãÎ `≥ÅOQÍ} L^Œº=∂xH˜ "Õ∞Å∞ KÕã≤# "å~°=Ù`å~°∞. (=Úyã≤Ok)
 14. 14. 14#_»∞ã¨∞Î#fl `≥ÅOQÍ} „áêO`«O `≥ÅOQÍ}. ã¨=∞Ü«∞O ™êÜ«∞O„`«O 6 QÆOIIÅ 10 xIIÅ∞. Tà’¡ |ã¨∞û PˆQ KÀ@ JO`å xâ◊≈|ÌO. "å`å=~°}O =∞ã¨Hõ =∞ã¨HõQÍ LOk. ã¨iQÍæ J^Õ ã¨=∞Ü«∞OÖ’ xâ◊≈ÉÏÌxfl, pHõ@¡#∞ pÅ∞Û‰õΩO@∂ Ѩ@flO #∞Oz XHõ Ñ¨Öˇ¡"≥Å∞QÆ∞ |ã¨∞û JHõ¯_çH˜ =zÛ PyOk. QÍe `«#‰õΩ `≥eÜ«∞#@∞ìQÍ<Õ |ã¨∞û#∞ =ÚO^Œ∞‰õΩ Jkq∞Ok. „_≥·=~ü QƘìQÍ „ÉˉõΩ `˘H˜¯O_»∞. Éèí∞*ÏxH˜ ÉϺQÆ∞ `«yeOK«∞‰õΩx x~åâ◊, xã¨Ê$ǨÏÅ`À XHõ Ü«Ú=x~°∞^Àºy |ã¨∞û"≥∞@¡ÃÑ· #∞O_ç Ñ¨Öˇ¡`«e¡ QÆ_»¤ÃÑ· áê^ŒO "≥∂Ñ≤O_»∞. HõxÑ≤ã¨∞Î#fl Wà◊§"≥·Ñ¨Ù J_»∞QÆ∞Å∞ "Õã¨∂Î #_»∞ã¨∞Î#fl_»∞. P #_»HõÖ’ ã¨`«∞Î=ÖË^Œ∞. ^•i„ѨHõ¯# Ѩ_»∞‰õΩ#fl ‰õΩHõ¯ ѨiK«Ü«∞O L#fl =ºH˜Î=ÖË K«∂ã≤ #ã¨∞QÆ∞`«∂ ™êfiQÆ`«O ѨÅ∞‰õΩ`«∞#fl@∞¡QÍ x@∂ìiÛOk. P J_»∞QÆ∞Å∞ F WO˜=ÚO^Œ∞ Py#q. Z^Œ∞~°∞QÍ ‰õÄe# QÀ_»Kå@∞# áêHõ H˜O^Œ `≥y# `åà◊§`À, qiy# HÍà◊§`À ÉèÏ"åÅ#∞, ÉÏ^èŒÅ#∞, |O^è•Å#∞ =Ú_»∞Å∞QÍ "Õã¨∞‰õΩx =∞OK«OÖ’ ‰õÄÅ|_»¤ `«# `å`«#∞ HÍOuÖËx P Ü«Ú=‰õΩ_ç Hõà◊√§ J^Œ∞̉õΩ<åfl~Ú. ZѨC_À "å~°O ~ÀAÅ „H˜`«O uO_çu#fl"å_çÖÏ _˘Hõ¯ "≥#∞fl‰õΩ JO@∞‰õΩáÈ~Ú PHõeH˜ PǨï`≥·# Jã≤÷ѨO[~°OÖÏ L#fl_»∞ `å`«. ѨHõ¯#∞#fl ã¨OzÖ’Oz K«‰õΩ=ÚH˜ ~åà◊§#∞ fã≤ KåbKåÅx |ÅO`À xѨC Ѩ٘ìOz ã¨∞@ì‰õΩ JO˜zÛ á⁄QÆ#∞ Ñ‘Å∞Û`«∂ `«Å‰õΩ KÕux PxzÛO_»∞. U^À JeH˜_ç q#fl `å`« HõxÑ≤Oz HõxÑ≤OK«x K«∂ѨÙ`À QÆ~ÚO_»¡ Z=~°∂? Jx „ѨtflOKå_»∞. `å`å <Õ#∞ "≥OHõ#fl#∞ Jx W=`«e "≥·Ñ¨Ù#∞O_ç ã¨=∂^è•#O. K≥=ÙÅ∞ ÉÏQÍ<Õ qxÑ≤OKå~Ú `å`«‰õΩ. JÔ~ ZOHõ<åfl #∞"åfi... Jx ZO`À |ÅO =zÛ# "å_çÖÏ, ã¨O`À+¨O`À âß`«Q͉õΩ<åfl =ÚO^Œ∞‰õΩ HõkeO_»∞. Jˆ~ a_®¤ QÆ~ÚO_»¡<Õ xÅ|_»¤=٠֒ѨeH˜ ~å a_®¤! yѨC_Õ =`«∞Î#fl"å? Jx Pf‡Ü«∞OQÍ Ñ¨ÅHõiOKå_»∞. |~°∞"≥H˜¯# ǨÏ$^ŒÜ«∞O`À WѨC_Õ =`«∞Î#<Õ Jx PÑ≤O_»∞. `å`« F áê¡ã≤ì‰õΩ¯ K≥O|∞#∞ KÕuH˜ JOkã¨∂Î HÍà◊√§ Hõ_»∞HÀ¯ a_®¤ J#fl_»∞. =∞#=_»∞ ÉèÏ~°"≥∞ÿ# ǨÏ$^ŒÜ«∞O`À =ÚO^ŒeH˜ Hõke P ǨÏ∫AÖ’xH˜ `˘OyK«∂ã≤O_»∞. P ǨÏ∫A áê‰õΩ~°∞ =˜ì ZO_çáÈ~Ú ZO_»∞QÆ_ç¤ ~°OQÆ∞Ö’ LOk. "≥O@<Õ `å`« P ‰õΩO_»Å L#fl~Ú a_®¤ Hõ_»∞HÀ¯ J#fl_»∞ =∞OK«OÖ’ ‰õÄÅ|_»∞`«∂. HÍà◊√§ Hõ_»∞‰õΩ¯x `å`« „ѨHõ¯# =∞OK«OÖ’ ‰õÄÅ|_»¤_»∞ ZOHõ#fl. `å`å! =∞<Àà◊§O^Œ~°∞ Ü«∂_çH˜ áÈ~ÚO„_Õ? `˘"˘fiO˜ =`«∞ÎO>ˇ XHõ¯Å∞ QÆ∂_® Hõ#|ÖË¡? J#fl_»∞ =∞#=_»∞. ZOHõ#fl =∂@Å∞ q#QÍ<Õ `å`« Hõà◊§Ö’¡ hà◊√§ yOy~°∞¡ uiy#~Ú. JÔ~ ZOHõ<åfl h‰õΩ `≥ÅfiO^Œ~å! D |`«∞‰õΩÅ QÆ∞iOz. TÔ~¡ Ѩ#∞Å∞ ÖËHõ H˘O^Œ~°∞ Ѩ@ì}ÏʼnõΩ, H˘O^Œ~°∞ ^Œ∞ÉÏÜü∞ =∞㨯òʼnõΩ =Å㨠áê~Úi. H˘O^Œifl JѨCÅ∞ PHõe ™ê=ÙÅ∞ q∞OQÆ=>Ëì. L#flH˘kÌ=∞Ok UѨx ^˘iH˜`Õ PѨx ¿ã㨯|`«¯=>Ëì... Jx ÉÏ^èŒQÍ JO@∂... w Hõ~°∞=ÙÅ Ñ‘xÔQÅ¡ Hõ~°∞=Ù ÃãÜ«∞º=˜ì `åQÆÏxH˜ QÆ∞ÔH¯_»∞ hà◊√§ ^˘~°∞¯`«ÖË"åÜÕ∞. ÃãÜ«∞ºÏxH˜ Ѩ#∞Å∂ ^˘~°∞¯`«ÖË"åÜÕ∞. WѨC_»∞#fl Ѩ#ÖÏ¡ ã¨~å¯~°∞ ÃÑ>Ëì Láêkè Ѩ<Õ. w ѨxH˜ Ü«∞=Ùã¨O *ËÃã’à◊√§, ÔH·H˜eQÆO|_ç *Ëã¨∞‰õΩ<Õ’à◊√§, ã≤=iH˜ ã¨^Œ∞=Ù‰õΩ<Õ áÈ~°QÍO_»∞¡ ‰õÄ_® QÍ Ñ¨xˆH áÈ=>Ëì... `å`« P"Õ^Œ# =ºHõÎO KÕã¨∂Î J#fl_»∞. `å`å <å‰õΩ |∞kÌ `≥eã≤#HÍ#∞flOz K«∂ã¨∂Î<Õ L#fl... JѨʘ #∞O_ç WѨʘ =~°‰õΩ Z˜ìHõ@ìO KÕã¨∞_»∞ `«Ñ¨C`«ÖË^•ÜÕ∞. ZÖÏO˜ =∂~°∞Ê ~åHõáêÜÕ∞. „ѨÉèí∞`åfiÅ∞ =∂i<≥·, áêʼnõΩÅ∞ =∂i„#∞ HÍx =∞# |`«∞‰õΩÅ∞ =∂~°∞`«ÖË=Ù. L<Àfl_ç^Õ – ^Àã¨∞‰õΩ<Àfl_ç^Õ ÃÑ· KÕ~ÚQÍ xÅ∞ã¨∞ÎO>Ë ZÏ¡ =∞# |`«∞‰õΩÅ∞ =∂~°∞`≥·! Jx P"Õ^Œ#`À P"Õâ◊OQÍ =zÛ# =∂@Å#∞ „ѨHõ¯#ɡ˜ì WÏ¡ K≥ѨC‰õΩO@∂áÈ`Õ âß<å ÃÑ^ŒÌ K«i„`«<Õ LOk `å`« J#fl_»∞ ZOHõ#fl. HÍ^Õ `å`å ã‘Hõ@~ÚºOk Hõ^•... yÜ«∂à◊§^•Hõ Ѩx LO_»^Œ∞ Hõ^•! Jx `å`«#∞ J_çyO_»∞. JÔ~ a_®¤ ZO_»Å Ѩx*Ë`ÕÎ ZO_»^≥|ƒ `«ye #Å∞QÆ∞~°∞ áê}q∞_çã≤O„_»∞ Jx ã¨=∂^è•#O K≥|∞`«∂<Õ Ñ¨Öˇ¡Å∞, Ñ¨Öˇ¡ÅÖ’x |`«∞‰õΩÅ∞ PQÆ"≥∞ÿ<å~Ú a_®¤ Jx PÑ≤O_»∞. P=∂@ q#fl ZOHõ#fl‰õΩ UO =∂Ï¡_®Ö’fl <À~°∞ ÃщõΩÅÖË^Œ∞. ZOHõ<åfl w HõëêìÅ∞ ZѨC_»∞ LO_ÕÜü∞ QÆx h=Ù ZѨC_»∞ u#fl"À U"≥∂... Ѩ^Œ =∂ˆ~''<å——ã¨=∂[O – q. "≥OHõ>Ë+π, ÃÇÏKüã‘Ü«¸. #_»∞ã¨∞Î#fl HÍÅO
 15. 15. 15 PQÆã¨∞ì, 2012 uO^Œ∞=Ù QÆx JO@∂ W^ŒÌ~°∂ =O@QÆk"≥·Ñ¨Ù #_çzO„_»∞. ѨxH˜áÈ~Ú# J=fi JÜ«∞º ~å<Õ =zÛO„_»∞. =zÛ~åHõ_»`À<Õ H˘_»∞‰õΩ#∞ Pf‡Ü«∞OQÍ ^ŒQÆæ~°‰õΩ fã¨∞‰õΩOk J=fi. ÉÏQÆ∞#fl"å a_®¤ J#flk J=fi. ÉÏQÆ∞#fl#x |^Œ∞ezÛO_»∞ ZOHõ#fl. a_»¤ ZѨC_»∞ u#fl_À#x J=fi PQÆ=∂QÆ"≥∞ÿ JÜ«∞º`≥zÛ# HõO„’Å∞ aÜ«∞ºO Hõ_çy á⁄~Úºg∞^Œ ÃјìOk. =∂@Ö’¡ b#"≥∞ÿO„_»∞ JO^Œ~°∞. |∞=fi J~ÚOk. JO^Œ~°∞ Hõeã≤ u#fl~°∞. ux KÕ~Ú Hõ_»∞QÆ∞`«∞#fl ZOHõ#fl#∞ K«∂ã≤ `å`« WÖÏ J#fl_»∞. x ã¨^Œ∞=Ù U_ç^•Hõ =zÛOk a_®¤? ã¨~å¯i H˘Å∞=Ù =`«Î^•? Jx Pâ◊QÍ J_çyO_»∞ `å`«. P... =`«Îk JO@∂<Õ... FѨÓ@ ux FѨÓ@ u#Hõ WO˜HÍ_» JÜ«∞º=fiÅ∞ "åà◊§ <≥`«∞Î~°∞x K≥=∞@QÍ =∂iÛ HÍÜ«∞Hõ+¨ìO KÕã≤ ÃÑ·™ê ÃÑ·™ê ‰õÄ_»Éˇ˜ì ÃÑ^ŒÌÃÑ^ŒÌ ã¨^Œ∞=ÙÅ∞ ã¨kqOzO„_»∞. "åà◊§ PÃãÅ∞ ==Ú‡*ËÜ«∞‰õΩO_® Ѩ@∞ì^ŒÅQÍ ã¨kq ѨÏìÅ g∞^Œ ѨÏìÅ∞ fã¨∞‰õΩ#flO. ÉOQÍ~°∞ Ѩ^äŒHÍÅ∞ ‰õÄ_® ™êkèOz#O. y@ì<Àx KÕ`« ‰õÄ_® â◊ÉèÏ+π JxÑ≤OK«∞‰õΩ#flO. HÍx UO ÖÏÉèíO `å`«! D ~ÀAÅÅ¡ ã¨~å¯i H˘Å∞=Ù ~å"åÅO>Ë âß# Hõ@ì"≥∞ÿáÈ~ÚOk. Zxfl HõëêìÅÔH·<å `≥yOz ã¨kq`Õ H˘Å∞=Ù KÕuH˜ =KÕÛ Ü«∂à◊§‰õΩ <À˜HÍ_ç =Ú^ŒÌ#∞ ÖωõΩ¯#fl@∞¡QÍ P H˘Å∞=Ù „áêO`Õ`«~°∞xH˜ ^•™ÈǨÏO JO@∞Ok. UO K≥Ü«∞º=∞O"£... n#OQÍ `å`« =ÚYOÖ’H˜ K«∂ã¨∂Î J#fl_»∞. JÔ~ ZOHõ<åfl! =∂ JÜ«∞º Z˜ìHõ@ìO *Ëã≤O_»∞. <Õ#∞ QÆ∂_® QÆ^Õ Hõ@ìO KÕã≤#. WÜ«∂ºÅ <å H˘_»∞‰õΩ QÆ^Õ Z˜ìHõ@ìO KÕã¨∞ÎO_»∞. #∞=Ùfi =∂ÖˇHõ¯ y Z˜ìHõ@ìO K≥Ü«∞º^ŒÌx x#∞fl ã¨kqzÛ#O ~å a_®¤! ZÏ¡QÆ∂ W<ÕflO_»¡ #∞O_ç =∂ |`«∞‰õΩÅ∞ =∂~°ÖË. =∂~°∞`«Ü«∞#fl Pâ◊ ‰õÄ_® ÖË^Œ∞. g∞~°<åfl =∞OzQÆ |`«HÍÅx =∂ Pâ◊ a_®¤ JO@∂ K«∞@ì =Ú˜ìOzO_»∞ `å`«. `å`« J#fl=∂@Å∞ ZOHõ#fl "≥∞ÿO_»∞Ö’ u~°∞QÆ∞`«∞#fl~Ú. `å`« =∂Ï¡_»∞`«∂ =∂Ï¡_»∞`«∂ x„^ŒÖ’H˜ *Ï~°∞‰õΩO@∞O_»∞. ZOHõ#fl‰õΩ x„^ŒÑ¨@ì_»O ÖË^Œ∞. P`«‡Ç¨Ï`«ºÅ∞, |e^•<åÅ∞, ÖÏsîÅ ^≥|ƒÅ∞, JÔ~ã¨∞ìÅ∞, áÈ~å_ç# f~°∞ Jxfl QÆ∞~°∞ΉõΩ=ã¨∞Î#fl~Ú. ZO^Œ∞‰õΩ q[Ü«∞O ™êkèOK«ÖËHõáÈ`«∞#flO. =∞#"åà◊√§ ZO^Œ∞‰õΩ ã¨zÛáÈ`«∞#fl~°∞? HÍ~°‰õΩÅ∞ Z=~°∞? J<Õ „Ѩâ◊flŠѨ~°OѨ~° H˘#™êQÆ∞`ÀOk. J<ÕHõ „Ѩâ◊flÅ∞. XHõ^•x`À XHõ˜ Ѷ¨∞~°¬} Ѩ_»∞`«∞#flÜü∞. J~°÷~å„u ^•˜Ok. x„^ŒÑ¨@ì_»O ÖË^Œ∞. U^À K≥Ü«∂ºÅ#fl PÖ’K«# x„^ŒáÈxã¨ÎÖË^Œ∞. J@∂ W@∂ ÉÁ~°∞¡`«∂ PÖ’zã¨∂Î QÆO@HÀ Ô~O_»∞ QÆO@ÅHÀ x„^ŒáÈ~ÚO_»∞ ZOHõ#fl. `å`« L^•Ü«∂<Õfl x„^ŒÖËz K«∞@ì JO˜OK«∞‰õΩx =∞OK«Og∞^Œ ‰õÄã¨∞#fl_»∞. JeH˜_ç q#OQÍ<Õ ZOHõ#fl‰õΩ @‰õΩ¯# "Õ∞Å∞Hõ~ÚºOk. ÖËã¨∞_»∞`À>Ë ~å„u q+¨Ü«∂ÖË `å`«`À =∞e¡ K«iÛã¨∞Î<åfl_»∞ ZOHõ#fl. `å`å! =∂~°∞ÊHÀã¨O UO_»¡ ã¨Ok H˘Ï¡_»=_çuq∞ H˘Å∞=ÙÅ∞ HÍ^Œ∞ Hõ^• H˘iq ÃÑ@ìÏxH˜ H˘_»∞‰õΩÅ#∞ HÀÖ’Ê`«∞#fl `«e¡^ŒO„_»∞Å∞ Z‰õΩ¯"≥·O„_»∞. K≥Ü«∞ºx áêáêxH˜ tHõ∆efl J#∞Éèíqã¨∞ÎO„_»∞. Hõ+¨ìO =∞#^≥·`Õ ã¨∞YO "å_»∞ á⁄O^Œ=>Ëì. K«~°ÛÅO@∂ ÃÑ_ç`Õ JO_»¡QÆ∂_» "≥∂ã¨"Õ∞<åÜÕ∞. y=hfl ã¨∂ã≤ ã¨Ç≤ÏOKÕ FÑ≤Hõ WHõÖË^Œ∞. ã¨Ow`åxH˜ zO`«HÍÜ«∞Å∞ U<å˜H˜ ~åÅ#>Ë¡. K«¿ãÎ ã¨=∞㨺 Ѩiëê¯~°O HÍ^Œx `≥Å∞ã¨∞‰õΩ#flO. P`«‡Ç¨Ï`«ºÅ∞ KÕã¨∞‰õΩO>Ë Ñ¨~ÀHõ∆OQÍ â◊„`«∞=Ù#∞ ÔQeÑ≤Oz# "åà◊§O "Õ∞"Õ∞ J~Ú`«O Jx QÆ∞iÎOz#O. JO^Œ∞ˆH áÈ~å@"Õ∞ JOu=∞ =∂~°æOQÍ =ÚO^Œ∞‰õΩ áÈ`«∞#flO. `å`å! y<ÕflO_»∞¡ Hõ+¨ìѨ_®¤ =∂ÖÏO˜ "åiH˜ ZO^Œ∞‰õΩ H˘Å∞=ÙÅ∞ ^˘~°∞‰õΩ`«ÖË=Ù? `≥ÅOQÍ}Ö’ x~°∞^ÀºQÆ∞Å∞ ZO^Œ∞‰õΩ Z‰õΩ¯=~ÚO„_»∞? D QÆ_»¤g∞^Œ<Õ PHõe™ê=ÙÅ∞ ZO^Œ∞‰õΩ#fl~Ú? =Åã¨Å∞ ZO^Œ∞‰õΩ "≥Ú^ŒÖˇ·#~Ú? P`«‡Ç¨Ï`«ºÅ∞, P`«‡|e^•<åÅ∞ ZO^Œ∞‰õΩ PQÆ∞`«Öˇ=Ùfi? hà◊√§ ZO^Œ∞‰õΩ ^˘~°∞‰õΩ`«Öˇ=Ùfi? `≥ÅOQÍ} |`«∞‰õΩÅ∞ ZO^Œ∞‰õΩ =∂~°∞`«ÖË=Ù? „Ѩ[ʼnõΩ ¿ã= KÕ¿ã áêʼnõΩÅ∞ L<ÀflxˆH ^Àã≤ÃÑ@ì=>Ëì. D ÃÑ^À_»∞ x~°∞¿Ñ^ŒQÍ<Õ =∂iáÈ=>Ëì... n#O`«˜H˜ HÍ~°}O „ѨÉèí∞`«fiO J<Õ =Úã¨∞QÆ∞ `˘_»∞‰õΩ¯x '^Àã¨∞‰õΩ<Õ— áêʼnõΩÅ∞ L#flO`« =~°‰õΩ ¿Ñ^ŒÅ |`«∞‰õΩÅ∞ =∂~°=Ù. ã¨=∂[O =∂~°^Œ∞. HÍx <Õ˜ ã¨=∂[O =∂~°∞Ê#∞ H˘~°∞‰õΩO@∞Ok. Wk „Ѩ*Ïaè„áêÜ«∞O. JO^Œ∞ˆH „Ѩ*Ï™êfiq∞Hõ `≥ÅOQÍ} U~åÊ@∞ [~°QÍe. `≥ÅOQÍ} pHõ˜ |`«∞‰õΩÖ’¡ H˘`«Î "≥Å∞QÆ∞Å∞ xO_®e. PQÆ"≥∞ÿ# =∞# |`«∞‰õΩefl ÉÏQÆ∞KÕã¨∞HÀ"åe. J=∞~°∞Å `åºQÍÅ#∞, "åi Pâ◊Ü«∂Å#∞ =∞~°=‰õΩO_® q[Ü«∞O ™êkèOKÕ kâ◊QÍ J_»∞QÆ∞Å∞ "ÕÜ«∂e. WѨʘÔH·<å =∂ˆ~<å áêʼnõΩÅ∞, =∂ˆ~'<å—ã¨=∂[O. =∂~åÅx Ptã¨∞Î#fl J#fl_»∞ =∞#=_»∞ â◊¥#ºOÖ’H˜ K«∂ã¨∂Î... T
 16. 16. 16#_»∞ã¨∞Î#fl `≥ÅOQÍ} áÈbã¨∞ÅPO^Àà◊#...áê~îåÅ∞ – Zãπ.=∞ÖÏ¡Ô~_ç¤ #_»∞ã¨∞Î#fl HÍÅO Z<Àfl Uà◊√¡QÍ QÆ∂_»∞Hõ@∞ì‰õΩ#fl P„HÀâ◊O Hõ@ìÅ∞ `≥OK«∞‰õΩ#flk. z#∞‰õΩ z#∞‰õΩ „Ѩ"åǨÏ"≥∞ÿ#@∞ì... ~å¢+¨ì=∞O`å K«∞@∞ì=Ú˜ìOk. „ѨtflOK«_»"Õ∞ `≥eÜ«∞x <À˜H˜... „Ѩâ◊flÅ H˘_»=à◊√¡ "≥ÚeKå~Ú. D ÉÏxã¨`«fiO Z<åflà◊¡x xÅnâß~Ú. UÑ‘ZãπÑ‘ HÍx¿ãì|∞à◊¡ ‰õΩ@∞OÉÏÅ∞ ~À_≥H˜¯ <åºÜ«∞O HÀã¨O KÕã≤# áÈ~å@O „Hõ=∞tHõ∆}(P~°¤s¡ ¿Ñ~°∞`À J}z"Õ`«, ÉÏxã¨`«fiO)‰õΩ =∂~°∞¿Ñ~°∞QÍ K≥ѨC‰õΩ<Õ áÈbãπ âßY#∞ ‰õΩk¿Ñã≤Ok. ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£Ö’ "≥Ú^ŒÖˇ·# D áÈ~å@O... W~°"≥· <åÅ∞QÆ∞ QÆO@Ö’¡ ~å¢+¨ì=∞O`å áêH˜Ok. ~å¢+¨ìOÖ’x UÑ‘ZãπÑ‘ Hõ=∂O_≥@¡hfl ^èŒ~åflÅ∞, x<å^•Å`À ^Œ^ŒÌiÖÏ¡~Ú. JkèHÍ~°∞Å J}z"Õ`«#∞ xÅnâß~Ú. D PO^Àà◊# =∞# ã≤qÖò ™⁄Ãã·© =ÚO^Œ∞ J<ÕHõ „Ѩâ◊flÅ#∞ LOzOk. „Ѩ*Ï™êfiq∞Hõ PHÍOHõ∆Å∞, ǨωõΩ¯ÅxflO˜H© P=∞_» ^Œ∂~°OQÍ L#fl ã¨=¸Ç¨ÏOQÍ... áÈbãπ =º=ã¨÷ ZO`«QÍ J=∂#gÜ«∞OQÍ L#fl^À =∞~À™êi „ѨѨOKåxH˜ Kå˜Ok. JÖψQ... D PO^Àà◊##∞ `å`å¯eHõOQÍ "åQÍú<åÅ`À q~°q∞OѨKÕã≤<å L#fl`åkèHÍ~°∞Å f~°∞ J<ÕHõ J#∞=∂<åʼnõΩ, ÉèíÜ«∂ʼnõΩ `åqã¨∞Î#flk. 'áÈbã¨∞ rq`«O HõO>Ë... á⁄~°Hõ Hõ@ì "Õ∞Å—x XHõ ™ê"≥∞`« L#flk. JO>Ë... ã¨=∂[OÖ’ U =∂„`«O Q“~°=O ÖËx =$uÎQÍ... JO^Œi`À Jã¨Ç≤ϺOѨ|_Õ ã¨=¸Ç¨ÏOQÍ... áÈbã¨∞Å∞ Z^Œ∞~˘¯O@∞#fl J==∂<åÅ∞, ã¨=∞㨺Å∞ Jhfl Whfl HÍ=Ù. áÈbã¨∞ =º=ã¨÷#∞ Ѩ˜ì Ñ‘_çã¨∞Î#fl ã¨=∞㨺ʼnõΩ =º=ã¨÷ x~å‡}ÏxH˜ ѨÙ<åkQÍ L#fl „a©+π HÍÅO <å˜ K«ÏìÖË „Ѩ^è•# HÍ~°}=∞x K≥ѨÊHõ`«Ñ¨Ê^Œ∞. „Ѩ[Å#∞ J}K«_»O HÀã¨O =∂„`«"Õ∞.. XHõ =∞~°Ü«∞O„`åÖÏ¡ ѨxKÕ¿ã =∞#∞+¨µÅ#∞ `«Ü«∂~°∞ KÕÜ«∞_»OÖ’ ÉèÏQÆOQÍ <å˜ „a©+π „ѨÉèí∞`«fiO 'áÈbãπ ÖÏ—#∞ `«Ü«∂~°∞ KÕã≤Ok. ZÖÏO˜ „Ѩ*Ï™êfiq∞Hõ ǨωõΩ¯Å∞ ÖˉõΩO_®... U ã≤÷uÖ’<≥·<å ÃÑ· JkèHÍiH˜ Ö’|_ç LO_Õ P~°¤s¡ q^è•#O`À „a©+π =Å㨠áêʼnõΩÅ∞ áÈbãπ =º=ã¨÷#∞ ~°∂á⁄OkOKå~°∞. XHõ „áêO`« „Ѩ[Å∞ PO^Àà◊#KÕ¿ãÎ =∞~À „áêO`« áÈbã¨∞Å#∞ ~°OQÆOÖ’H˜ kOÑ≤ „Ѩ[ÅÃÑ· ^Œ=∞#HÍO_» KÕ~ÚOKå~°∞. ÉèÏ+¨ ‰õÄ_® `≥eÜ«∞x „áêO`åxH˜ âßOu Éèí„^Œ`«Å Ѩi~°Hõ∆}‰õΩ ѨOÑ≤ ~°HõÎѨÙ>Ë~°∞Å∞ áêiOKå~°∞. `≥Ö’¡_»∞ "≥o¡áÈ~Ú U_»∞ ^ŒâßÉÏúÅ∞ HÍ=ã¨∞ÎOk. „ѨѨOK«OÖ’<Õ JuÃÑ^ŒÌ ~å*ϺOQÆO ~åã¨∞‰õΩ<åflO. <å˜ „a©+π"å_ç q^è•<å<Õfl <Õ_»∞ ‰õÄ_® =∞# áêʼnõΩÅ∞ J=∞Å∞KÕã¨∞Î<åfl~°∞. =∞# ~å*ϺOQÆOÖ’x U Ǩωõį(ÖËx) =iÎOK«x ã¨=¸Ç¨ÏOQÍ áÈbã¨∞Å∞ ÉÏxã¨`«fiOÖ’ =∞QÆ∞æ`«∞<åfl~°∞. H˘<åflà◊¡ „H˜`«O P~°¤s¡ ¿Ñ~°∞`À HÍx¿ãì|∞Å¡#∞ Hõ@∞ìÉÏxã¨Å∞QÍ WO˜ Ѩ#∞Å∞ KÕ~Úã¨∞Î<åfl~°#fl "å~°ÎÅ`À „ѨÉèí∞`«fiO P~°¤s¡ q^è•<åxfl ~°^Œ∞ÌKÕã¨∞Î#fl@∞¡ „ѨHõ˜OzOk. J~Ú`Õ.. Wk HÍy`åÅ =~°ˆH Ѩiq∞`«"≥∞ÿ... PK«~°}Ö’ <Õ˜H© P~°¤s¡ H˘#™êQÆ∞`«∞#fl ^Œ#_®xH˜ J<ÕHõ ^Œ∞ëêìO`åÅ∞<åfl~Ú. JkèHÍi Ǩϟ^• Hõ#∞QÆ∞}OQÍ XHÀ¯ JkèHÍi ^ŒQÆæ~° W^ŒÌ~°∞ =ÚQÆ∞æ~°∞ #∞Oz P~°∞QÆ∞~°∞ HÍx¿ãì|∞à◊¡ ^•HÍ Ñ¨xKÕã¨∞Î#fl ã¨O^Œ~åƒùÅ∞ "≥Å∞QÆ∞Ö’H˜ =KåÛ~Ú. HÍx¿ãì|∞à◊¡`À |@ìÅ∞ LuH˜OK«_»O "≥Ú^ŒÅ∞ ‰õÄ~°QÍÜ«∞Å∞ `≥Ñ≤ÊOK«_»O, |@ìÅ∞ W¢ã‘Î KÕ~ÚOK«_»O, ÃÑOѨÙ_»∞ ‰õΩHõ¯Å#∞ Hõ_çyOK«_»O ^•HÍ.. HÍx¿ãì|∞à◊¡`À JkèHÍ~°∞Å∞ KåH˜s KÕ~ÚOK«∞‰õΩO@∞<åfl~°∞. KåH˜s XHõ"≥·Ñ¨Ù J~Ú`Õ... WHõ UÑ‘ZãπÑ‘ HÍx¿ãì|∞à◊¡ Hõhfl˜ QÍ^äŒ =∞~À Z`«∞Î. gix XHõ Hõ=∂O_≥O@∞ „áêO`«O #∞Oz =∞~À Hõ=∂O_≥O@∞ „áêO`åxH˜ ѨOÑ≤Oz âßOu Éèí„^Œ`«Å ã¨O~°Hõ∆} ¿Ñi@ <≥ÅÅ `«~°|_ç WÅ∞¡ "≥ÚHõO K«∂_»‰õΩO_® KÕã¨∞Î<åfl~°∞. J_»=ÙÅ∞, H˘O_»Å "≥O@ uѨC`«∞<åfl~°∞. ~ÀQÆO =zÛ<å, ~˘Ñ¨C =zÛ<å Ѩ˜ìOK«∞‰õΩ<Õ <å^äŒ∞_»∞ LO_»~°∞. ÃãÅ=ÙÅ∞ J_çy<å W=fi‰õΩO_®... âßOu Éèí„^Œ`«Å ™ê‰õΩ K«∂Ñ≤ JkèHÍ~°∞Å∞ Hõ@∞ìÉÏxã¨ÖÏ¡ _»∂º© KÕ~Úã¨∞Î<åfl~°∞. WHõ Jqhu JkèHÍ~°∞ŠѨxf~°∞ LO_»<Õ L#flk. ÅOKåxH˜ ÃãÅ=Ù, =∞™ê¯‰õΩ... =∞Oz „áêO`«O _»∂º©QÍ =∂iáÈ~ÚOk. D Ѩiã≤÷u XHõ¯ ~ÀA`À, ã¨O=`«û~åxHÀ fiáÈÜÕ∞k HÍ^Œ∞. rq`«=∞O`å... D ÉÏxã¨`«fiOÖ’ =∞QÆ∞æ`«∞#fl HÍx¿ãì|∞à◊¡‰õΩ D =∞^茺 [iy# HÍx¿ãì|∞Öò =∞~°}O L¢`ÕÊ~°HõOQÍ =∂iOk. J_çy# "≥O@<Õ ÃãÅ=Ù W=fi‰õΩO_® x~åHõiOz# Ѷ¨e`«OQÍ F HÍx¿ãì|∞Öò HÍ"≥∞~°¡ "åºkè`À K«xáÈ=_»O`À JyæH˜ P[ºO áÈã≤#>ˇÂ¡Ok. nO`À UÑ‘ZãπÑ‘ HÍx¿ãì|∞à◊¡`À ‰õΩ@∞O| ã¨Éèí∞ºÅO^Œ~°∂ PO^Àà◊ ÉÏ@ѨÏì~°∞. W~°"≥· ~ÀAÅ∞ WO˜HÍ_», #ÅÉèˇ· ~ÀAÅ∞ _»∂º© q^è•<åxfl ~°^Œ∞ÌKÕÜ«∂Åx _ç=∂O_£ KÕã¨∞Î<åfl~°∞. JO`Õ Q͉õΩO_®... U „áêO`« HÍx¿ãì|∞à◊¡#∞ P „áêO`«OÖ’<Õ âßOu Éèí„^Œ`«Å‰õΩ qxÜ≥∂yOK«∞HÀ"åÅx HÀ~°∞`«∞<åfl~°∞. WO^Œ∞Ö’ H˘OѨ =ÚxˆQ _ç=∂O_»∞¡ Ug∞ÖË=Ù. f~°ÛÖËxq Jã¨ÖË HÍ=Ù. HÍh „ѨÉèí∞`«fiO, áÈbã¨∞ JkèHÍ~°∞Å „Ѩ=~°Î# J<ÕHõ ÉèíÜ«∂ʼnõΩ `åqã¨∞Î#flk. ã¨=∞㨺Å∞ Ѩi+¨¯i™êÎ=∞O@∂<Õ... áÈbã¨∞ ‰õΩ@∞OÉÏÅ∞ KÕã≤# PO^Àà◊#ÃÑ· ã¨=∞„QÆ x"ÕkHõ `«~åfi`« K«~°ºÅ∞ LOÏÜ«∞x JkèHÍ~°∞Å∞ K≥ѨCH˘ã¨∞Î<åfl~°∞. WHõ L#fl`åkèHÍi Q“`«O ™ê=OQ∑ J~Ú`Õ... KåÖÏ Jã¨Ç¨Ï#OQÍ.. '"≥ÚQÆ∞à◊¡#∞ HÍ^Œx P_Àà◊¡`À PO^Àà◊# KÕ~ÚOK«_»O Uq∞@x— P„QÆǨÏO =ºHõÎO KÕâß_»∞. UHõOQÍ... '^Œ=Ú‡O>Ë "≥ÚQÀàı¡ PO^Àà◊# KÕÜ≥ÚK«∞Û QÆ^•?— Jx ÃÇÏK«ÛiOKå_»∞. JO>Ë.. Ѩiã≤÷u ã¨^Œ∞Ì=∞}˜y# `«~åfi`« PO^Àà◊#Ö’ J„QÆÉèÏQÍ# xeK«# ‰õΩ@∞OÉÏʼnõΩ K≥Ok# HÍx¿ãì|∞à◊¡#∞ J<ÕHõq^è•Å "ÕkèOѨÙʼnõΩ
 17. 17. 17 PQÆã¨∞ì, 2012 QÆ∞iKÕÜ«∞_®xH˜ ã¨<åflǨ Å∞ KÕã¨∞Î<åfl~°∞. „ѨÉèí∞`åfixH˜ Wk ZO`« =∂„`«=¸ `«QÆ^Œ∞. áÈbã¨∞ =º=ã¨÷Ö’ =∂#gÜ«∞`«‰õΩ KÀ@∞ÖË^Œx QÆ`«OÖ’ [iy# J<ÕHõ L^•Ç¨Ï~°}Å∞ `≥Å∞ѨÙ`«∞<åfl~Ú. QÆ∞O@∂~°∞ lÖÏ¡‰õΩ K≥Ok# "≥∂ǨÏ<£~å=Ù J<Õ HÍx¿ãì|∞Öò `«# áÈbã¨∞ rq`åxfl Hõ^ä•Oâ◊OQÍ '™êÊ~°ìHõãπ— J<Õ #=Å ~åâß_»∞. `«# `«O„_ç ‰õÄ_® XHõ áÈbãπ HÍx¿ãì|∞ÖòQÍ ZÖÏO˜ Ѩiã≤÷`«∞Å#∞ Z^Œ∞~˘¯<åfl_À... `≥Å∞ѨÙ`«∂... `«# rq`å#∞Éèí"åÅ#∞ ‰õÄ_® *’_çOz ™êÊ~°ìHõãπ #=Å ~åâß_»∞ PÜ«∞#. Wk ri‚OK«∞HÀÖËx áÈbãπ L#fl`åkèHÍ~°∞Å∞ ™êÊ~°ìHõãπ #=Å#∞ q_»∞^ŒÅ KÕÜ«∞‰õΩO_® xÅ∞ÙѨÙ^ŒÅ KÕÜ«∂Åx ÃÇÏK«ÛiHõÅ∞ KÕâß~°∞. J~Ú<å... "≥∂ǨÏ<£~å=Ù ™êÇ≤ÏfHÍ~°∞Å =∞^ŒÌ`«∞`À ™êÊ~°ìHõãπ #=Å#∞ ~å¢+¨ì "åºÑ¨ÎOQÍ Pq+¨¯~°} ã¨ÉèíÅ`À "≥Å∞=iOKå_»∞. nO`À... P„QÆÇ≤ÏOz# áÈbãπ L#fl`åkèHÍ~°∞Å∞ PÜ«∞##∞ ~°Hõ~°HÍÅ∞QÍ "ÕkèOKå~°∞. ã¨ÃãÊ#¬<£ "Õ@∞`À ã¨`å~ÚOKå~°∞. áÈbãπ rq`«OÃÑ· XHõ ã¨$[<å`«‡Hõ „Ѩ„H˜Ü«∞<Õ ri‚OK«∞HÀÖËx „ѨÉèí∞`«fiO <Õ_»∞ áÈbã¨∞ ‰õΩ@∞OÉÏÅ∞ KÕã≤# PO^Àà◊##∞ U q^èŒOQÍ K«∂ã¨∞Î<åfl~À JkèHÍ~°∞Å =∂@Å`À `≥Å∞ã¨∞Î#flk. W^Õ ã¨O^Œ~°ƒùOQÍ... áÈbã¨∞ ‰õΩ@∞OÉÏÅ ã¨Éèí∞ºÅ∞, =∞Ç≤Ïà◊Å∞ `«=∞ Éèí~°ÎÅ `«~°Ñ¨Ù# „ѨÉèí∞`åfixfl F „Ѩâ◊fl J_»QÆ=Åã≤ L#flk. `«=∞ "åix =∞~°=∞#∞+¨µÅ∞QÍ KÕã≤ KÕuH˜ ÖÏsîÅ∞, `«∞áê‰õΩÅ∞ WzÛ Z=iÃÑ·H˜ Z‰õΩ¯ÃÑ@ì=∞O@∞<åfl~À, ZO^Œ∞‰õΩ Z‰õΩ¯ ÃÑ@ì=∞O@∞<åfl~À J_»QÆ=Åã≤ L#flk. `«=∞ ÖψQ `«=∞ r=#‡~°} ã¨=∞㨺ÅÃÑ· áÈ~å_»∞`«∞#fl „Ѩ[ÅÃÑ· ÖÏsî, `«∂Ï ZO^Œ∞‰õΩ „ѨÜ≥∂yOKåÖ’ xÅnÜ«∂eû L#flk. XHõ ã¨=¸Ç¨ÏO Hõh㨠„Ѩ*Ï™êfiq∞Hõ ǨωõΩ¯Å∞, Ѩx Ѩiã≤÷`«∞Å∞ "≥∞~°∞QÆ∞ Ѩ~°K«=∞x J_çy`Õ... J}z"Õ`«#∞ ™ê^èŒ#OQÍ ZOK«∞HÀ=_»O =∞Ozk HÍ^Œ∞. U^≥·<å ã¨=¸Ç¨ xfl ZO`À HÍÅO Hõ@ì_ç`À, ÉèíÜ«∞O`À... J}zÃÑÏìÅ#∞HÀ=_»O <åQÆiHõ ã¨=∂[ ÅHõ∆}O HÍ^Œ∞. =¸_»∞ ^ŒâßÉÏúÅ „H˜`«O QÆ^ŒÌ~ü ~åã≤# F áÈbã¨#fl áê@ WѨʘH©... áÈbã¨∞Å rq`åÅÖ’ =∂~°∞"≥∂QÆ∞`«∂<Õ L#flk. P Ѩiã≤÷`«∞ÖËg =∂~°ÖË^Œ∞. '=∞#Å =∞#O HÍÅ∞Û‰õΩO>ˇ~À F áÈbã¨#fl, ^ÀÑ≤_À_»∞ =Úiã≤áÈÜ≥∞~À F áÈbã¨#fl— J#fl QÆ^ŒÌ~ü áê@ "≥Å∞QÆ∞Ö’ áÈbã¨∞Å∞ PÖ’zOKåe. rqHõ HÀã¨O áÈbãπ L^ÀºQÆO KÕã≤<å... "≥Ú^Œ@QÍ `å=Ú ~°HõÎ=∂O™êÅ∞, =∞=∞`å#∞~åQÍÅ∞ L#fl =∞#∞+¨µÅ=∞x Kå˜K≥áêÊe. <åºÜ«∞"≥∞ÿ# ã¨=∞㨺ŠHÀã¨O áÈbã¨∞Å∞ L^Œºq∞Oz#ѨC_»ÖÏ¡ ã¨=∂[O "åi "≥#flO˜ L#flk. =∞^ŒÌ`«∞QÍ xezOk. J^Õ ã¨∂ÊùiÎ`À... `å=¸... ã¨=∂[OÖ’ ÉèÏQÆã¨∞ÎÅ=∞x, =∞#∞+¨µÅ=∞x áÈbã¨∞Å∞ QÆ∞Ô~Îiy =∂#gÜ«∞`«#∞ áÈk KÕã¨∞H˘x áêʼnõΩÅ J=∂#gÜ«∞`«#∞ ZkiOKåeû L#flk. <å`≥ÅOQÍ} -~å=Ú Hõq`« Z=~°∞ KÕã≤# `«Ñ¨CHÀ... =∞i <Õ_»∞ `≥ÅOQÍ}Ï x=Ù~°∞ ^•z# xѨCÖÏ LÃÑÊ#~ÚOk! ã‘=∂O„^èŒ∞ÖÏ~å.... q∞=∞‡efl =∂ =∞kÖ’ ^•K«∞‰õΩ<åflO! g∞~°∞ =∂ #^Œ∞Å∞ ^ÀK«∞‰õΩ<åfl~°∞!! g∞ Ü«∂㨠"Õ∞=Ú „Ѩܫ∂ã¨Å<≥^Œ∞~˘¯x Q“~°qOz<å=Ú! =∂ ÉèÏ+¨ g∞~°∞ ѨiǨ ™êÅ áêÖË*Ëã≤ ^Œ∂~°=ÚOz<å~°∞!! Jã≤÷`«fi áÈ~°∞ =∂k! Pã¨∞ÎÅ áÈ~°∞ g∞k!! =¸_»∞ `«~åÅ `åºQÍÅ áÈ~å@O =∂k! U_»∞ "å~åÅ #QÆÅÔH· P~å@O g∞k!! ^èŒi„u K«i„`«Ö’ „Ѩ`ÕºHõ ™ê÷#O =∂ `≥ÅOQÍ}Ïk! ^Œi„^Œ K«i„`«Ö’ „Ѩ^äŒ=∞™ê÷#O g∞ |ÅQÍÅk!! aÅ∞¡ „Ѩ"Õâ◊O`À JO^èŒ HõÉ’^Œ∞ÖÏ¡ J_»∞¤`«yÖÏ~°∞! =∞izáÈ=^Œ∞Ì g∞~°∞... ˆHÜ«¸Ö’ HÀ~ÚÅÅ QÍ#O Ãã·`«O ã¨∞_çQÆ∞O_»"Õ∞! FÜ«¸Ö’ =∞Ü«¸~åÅ #$`«ºO x`«ºO "åÜ«ÚQÆ∞O_»"Õ∞!! D =º=ã¨÷ f~°∞ =∂~åe! =∂ J=ã¨÷ fiÛ f~åe!! T T

×