Anzeige

Aktiv və passiv eksperimentlər

23. Nov 2022
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Aktiv və passiv eksperimentlər

 1. •FAKÜLTƏ: BEYNƏLXALQ MAGISTRATURA VƏ DOKTORANTURA MƏRKƏZI •İXTISAS: STANDARTLAŞDIRMA VƏ SERTIFIKATLAŞDIRMA •QRUP: 952 •FƏNN: TƏDQIQATIN ÜSUL VƏ VASITƏLƏRI •MÖVZU: AKTIV VƏ PASSIV EKSPERIMENTLƏR •MÜƏLLIM: HƏSƏNOVA AYNURƏ •TƏLƏBƏ: HƏSƏNOVA GÜNAY
 2. Plan: 1. Eksperiment nədir? 2. Eksperimentlərin aparılması 3. Nəticələrin təhlili 4. Aktiv və passiv eksperimentlərdə prosesin giriş və çıxış amilləri
 3. Eksperiment nədir?
 4. Tədqiqat işlərinin yerinə yetirilməsi əsas 2 metodla həyata keçirilir: nəzəri tədqiqat metodu və eksperimental metodu. Eksperiment – elmi qaydada qoyulmuş təcrübə və ya dəqiq nəzəri alınan şəraitdə hadisələrin müşahidə olunmasıdır. Eksperimentin məqsədi nəzəri müddəaların yoxlanılmasından və işçi hipotezin təsdiq olunması, həmçinin, elmi tədqiqat mövzusunun daha geniş və daha dərin öyrənilməsindən ibarətdir.
 5. Eksperimental tədqiqatlar laboratoriya və istehsalat tədqiqat metodlarına bölünür. Laborator tədqiqatlar cihazların, xüsusi qurğuların və stendlərin vasitəsilə aparılır. Laborator şəraitdə aparılan eksperimental tədqiqatlar minimum xərclərlə yüksək informasiya almağa imkan verir. İstehsalat tədqiqatlar metodunda isə tədqiqat real şəraitdə müxtəlif istehsalat yerlərini nəzərə alaraq praktiki aparılır.
 6. Eksperimentin aparılması • Təcrübələrin məzmunu tədqiqatın vəzifələrindən və tədqiqat metodunun seçilməsindən asılıdır. Hər bir tədqiqat üçün ən əvvəl işçi jurnal ayrılır ki, buraya təcrübənin aparılma tarixi nömrəsi ilkin parametrlər çəki, miqdar, həcm, ölçü, temperatura nəzarət dövrləri giriş və çıxış parametrlərinin dəyişməsi təcrübəçinin rəyinə görə bütün başqa məlumatlar yazılır.
 7. Hazırlıq işinin sürətləndirmək üçün əvvəlcədən lazımi cədvəl- sxem eskiz hazırlanmalıdır. Cədvəldə bir qayda olaraq QEYD bölməsi qoymaq olar ki, oraya nisbətən az əhəmiyyətli faktor və ya parametr təcrübə şəraitindən kənara çıxma halları yazılsın. Tarix N Nümunə- nin ölçü- sü, mm İlkin çəki- si, q Tempe- ratur, 0C Təcrübənin müddəti,dəq Qeyd
 8. Təcrübənin nəticələrinin təhlili
 9. • Tədqiqatın bu mərhələsinin məqsədi təcrübələrdə alınmış nəticələri rahat şəklə salmaqdan ibarətdir. Təcrübədən alınan nəticələr bir qayda olaraq tədqiq olunan proses haqqında tam dolğun məlumat verə bilmir, qanunauyğunluq aydın olmur. Jurnala yazılmış bu rəqəmləri hələ yerbəyer etmək dərin təhlil etmək lazım gəlir. Bəzi hallarda cihazların yazdığı diaqram əyrilər açılmalı fiziki mənası izah edilməlidir.
 10. • Əgər alınan nəticələr ümümi məlum olan baxışdan ciddi fərqlənirsə onu izah etməyə çalışmaq lazımdır. Digər tərəfdən izahı mümkün olmayan nəticə təsadüfi səhv də ola bilər. Bu halda təcrübə təkrar oluna bilər, amma səhv nəticəni tamam ləğv etmək lazım deyil. Çünki səhv hesab edilə bilən nəticə sonradan yeni kəşvin başlanğıcı ola bilər.
 11. •Diqqətinizə görə təşəkkürlər!
Anzeige