Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Profinit: Prezentace snídaně integrace aplikací 2016

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 59 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Profinit: Prezentace snídaně integrace aplikací 2016 (20)

Anzeige

Weitere von Profinit (20)

Profinit: Prezentace snídaně integrace aplikací 2016

 1. 1. Integrace aplikací Nabízejte nové služby nad vašimi stávajícími systémy Michal Bureš, Jan Ulrych 11. 05. 2016
 2. 2. 2 Agenda › Představení › Platformy pro aplikační integraci Profinit ESB a API gateway › Integrační governance a katalog služeb › Datová cache › Datová integrace v nástrojích Informatica › Závěr, diskuse Jan Ulrych Senior Consultant Enterprise Integration Michal Bureš Senior Advisor Enterprise Integration
 3. 3. 3 Kdo jsme 17 let na trhu od roku 1998 400 mil obrat za rok 2015 50+ významných zákazníků v 5 zemích 300+ zkušených profesionálů Top 5 oblast SaS v ČR (Studie IDC) Praha sídlo společnosti
 4. 4. 4 Naše portfolio VÝVOJ SOFTWARE NA ZAKÁZKU APPLICATION MANAGEMENT OUTSOURCING MARKETING AUTOMATION BIG DATA & ANALYTICS APLIKAČNÍ A DATOVÁ INTEGRACE CORPORATE PERFORMANCE MANAGEMENT BI & DWH
 5. 5. 5 Snížíme náklady na integraci vašich aplikací a propojíme klíčové systémy mezi sebou tak, aby spolupracovaly jako jeden harmonický celek. Tým našich integračních specialistů se o to postará. Aplikační a datová integrace Co nabízíme? › Analýzu a návrh optimální integrační architektury › Komplexní dodávku integračních řešení od A do Z › Návrh a zavedení SOA Governance › Implementaci předních integračních platforem › Outsourcing specialistů a celých týmů Proč Profinit? › Dlouholeté zkušenosti a znalosti našich konzultantů › Kvalitní a efektivní řešení s nízkými náklady › Vyvážený poměr mezi cenou, výkonem, časem › Vlastní nástroje pro efektivnější údržbu a rozvoj Vybrané reference › Implementace moderní ESB platformy ČSOB Leasing, Sazka › Implementace ETL platformy Informatica Telefonica O2, Česká spořitelna › Audit middleware technologií Česká spořitelna › Integrační specialisté Komerční banka, Equa bank
 6. 6. Integrační platformy Profinit ESB, API Gateway 1
 7. 7. 7 Integrační architektury Přímá integrace Architektura orientovaná na služby Enterprise Service Bus Point to Point Governance
 8. 8. 8 Proč SOA a ESB? › IT pohled – architektura – Lepší architektura systémů – Zajištění dostupnosti, rozložení výkonových špiček – Vrstva služeb pro BPM – Správa závislostí, dopadové analýzy, verzování služeb › IT pohled – provoz – Vyhodnocení dostupnosti služeb, měření SLA – Identifikace a řešení provozních problémů › Strategické cíle – Transparentnost prostředí, vidíme do architektury i do dat mezi systémy – Integrace drží velkou část know-how o architektuře podniku – Jasné mantinely zodpovědnosti mezi dodavateli – Audit, compliance, bezpečnost – Flexibilita, náklady na integraci a TTM Service Oriented Architecture = Koncept architektury IT podniku Enterprise Service Bus = Infrastrukturní komponenta, sběrnice služeb
 9. 9. 9 Postup zavádění SOA a ESB › Najděte sponzora – Přesvědčit management › Koncept integrace a SOA – Analýza současného stavu – Definice cílů v čase, návrh cílové architektury › Výběr technologické platformy a dodavatele – Doporučujeme provedení PoC › Nastavení rolí a procesů – SOA governance, katalog služeb, metodika, zodpovědnost › Pilotní nasazení ESB – Spojte pilotní nasazení s vhodným projektem › Ostrý provoz a další rozvoj Rozhodnutí Koncept Platforma Governance Pilot Provoz
 10. 10. 10 Integrační architektura podniku Datová integrace - ETL BI DWH Aplikační integrace - ESB API/Cloud/B2B/IoT/M2M Gateway oCRM Billing Portál eShop Data cache ODS MDM / DQ BPM Governance Katalogslužeb MobilePartnersDevices Data services App3
 11. 11. 11 Funkce platformy ESB › Očekávané funkce ESB – Transformace a mapování dat, konverze komunikačních protokolů – Směrování správ, frontování požadavků – Validace dat – Zabezpečení: autentizace, autorizace, audit, šifrování, nepopiratelnost – Orchestrace služeb, kompozitní služby – Garantované doručení zpráv – Omezení provozu, zajištění kvality služeb – Monitorování, kontrola SLA, logování, audit – Vysoká dostupnost – Správa služeb, politik a koncových bodů, SOA governance – Cachování dat › ESB naopak není – Aplikační kontejner pro obchodní logiku – Pouze pro webové služby
 12. 12. 12 Platforma Talend ESB › Komponenty Talend ESB – Aplikační kontejner Apache Karaf – Webové služby Apache CXF – ActiveMQ pro zpracování asynchronních zpráv – Apache Camel pro jednoduché routování zpráv – Run-time engine pro orchestraci služeb s grafickým návrhem – Pokročilé možnosti práce s daty a XML, konverze datových formátů – Rozsáhlá knihovna komponent a adaptérů › Dostupná v několika edicích – Talend Open Studio – open-source bez licenčních poplatků • Vhodná pro menší či prvotní nasazení s nízkými náklady – Talend ESB Enterprise – roční předplatné • Technická podpora, pokročilá administrace, správa přístupů, týmový vývoj – Talend Platform for Enterprise Integration – roční předplatné • Navíc modul BPM a BRMS, vylepšený data mapper, vyšší SLA Vývoj bez kódování
 13. 13. 13 Ukázka grafického vývoje služeb v Talend ESB Přehledné grafické vývojové prostředí
 14. 14. 14 Ukázka orchestrace služeb v Talend › Kompozitní webová služba na ESB › ETL přenos a look-up do mapovací tabulky
 15. 15. 15 Ucelený pohled na komunikaci mezi systémy › Nasazení ESB zjednodušuje řešení provozních incidentů – Všechny zprávy související s jedním případem lze dohledat pomocí metadat › Možnost využití pro audit nebo detekci událostí v reálném čase – Požadavky bezpečnosti, compliance, anti-fraud systém › Udržení know-how o celkové architektuře systémů validateOrder ORDER_123 sendOrder ORDER_123 bookStock ORDER_123 sendConfirmation ORDER_123 processingERROR ORDER_123 Katalog služeb
 16. 16. 16 Ucelený pohled na komunikaci mezi systémy
 17. 17. 17 Integrační vzory pro on-line integraci › Synchronní integrace – Web Service Proxy • Vystavené WSDL musí odpovídat konvencím již na back-endovém systému • Nízká komplexita, i tak je zajištěna transparentnost, rozložení zátěže, monitoring, validace, … – Web Service Facade • Umožňuje mapování hodnot, volání DB procedury atp. • Varianta: možnost re-try požadavků • Vyšší komplexita, ale nezávislost na back-endu – Composite Service • Přenos části procesní logiky na integrační vrstvu – orchestrace • Vysoká komplexita › Asynchronní integrace – Publish Event • Notifikace jednomu nebo více systémům, často spojeno s nějakým synchronním vzorem • Nízká až střední komplexita, ale maximální míra nezávislosti (provozní, designová) – Fire & Forget • Odešle požadavek do cílového systému, ale nečeká na odpověď • Nízká až střední komplexita
 18. 18. 18 Jak zlepšit výkon či spolehlivost integrace › Fire-Forget nebo Web Service Retry – Konzument zprávy zašle požadavek a očekává / spoléhá se, že bude zpracován – Vysoká provozní nezávislost – Nízká až střední komplexita – Možnost zaslání odpovědi asynchronním kanálem Portál Back-endWS Proxy
 19. 19. 19 Jak rozšířit funkcionalitu stávajících systémů › Publish Event – Notifikace jednomu nebo více systémům – Maximální míra nezávislosti (provozní, designová) – Nízká až střední komplexita – Nutná podpora ze strany aplikace › Puslish Event on Success – Notifikace jednomu nebo více systémům, pokud se podaří volání služby – Velká míra nezávislosti (provozní, designová) – Nízká až střední komplexita – Není nutná podpora ze strany aplikace Portál ESB WS Proxy Subscriber Topic App 1 App 2
 20. 20. 20 ESB vs. API Gateway › Enterprise Service Bus – Interní podniková sběrnice služeb • Mapování dat • Adaptéry do běžných IS • Transformace protokolů • Asynchronní zpracování požadavků • Auditní log – Datové služby › API Gateway – Lite brána pro RESTful služby do internetu – Autentizace, autorizace, identity management – Bezpečnost, obrana proti útokům – Developer portál, auto-provisioning, analytika využití API › Další druhy – B2B gateway – Cloud gateway – M2M gateway, IoT gateway
 21. 21. 21 Bezpečnost API Gateway › Autentizace a autorizace – Základní autentizace aplikace pomocí API Key – Autentizace uživatelů a aplikací pomocí OAuth a SAML – Klientský certifikát – Podepisování požadavků pomocí HMAC › Ochrana proti útokům – Kvóty pro API klíč, pro IP adresu – Ochrana proti XML / JSON útokům – Striktní kontrola vkládaného obsahu – Ochrana na síťové vrstvě › Chráněné úložiště – Ukládejte citlivá data na serveru, ne na koncovém zařízení
 22. 22. Integrační governance 2
 23. 23. 23 Posouzení stavu SOA podle OSIMM
 24. 24. 24 Nastavení rolí a procesů › Identifikovat dopad na jednotlivé systémy – tým architektury › Identifikovat integrační body – architektura & dodavatelé systémů Koncept architektury › Identifikovat služby a datové toky, nahrubo datová pole, vedoucí dodavatel › Funkční a nefunkční požadavky na rozhraní, integrační vzor High-level design › Vytvořit schémata, WSDL, detailní sekvence volání, mapování dat › Bezpečnostní pravidla, přístupy, objemy dat v čase, … Detailed Design › Kódování, build systémů › Testování systému s využitím mock objektů (ideálně omezit na minimum) Build & System Test › Propojit systémy, udělat smoke test – integrační tým › Vývojáři systémů testují kompletní scénáře (připravit check-list › reporting) Pre- integration › Testování dle připravených scénářů › Provádí testeři End2End Integrace
 25. 25. 25 Nastavení rolí a procesů – příklady › High-level design komplexní služby › High-level design proxy služby
 26. 26. 26 Nastavení rolí a procesů – příklady › High-level design – Poskytovatel a konzument služby, taxonomie, zodpovědnost, kontakty – Popsat jednotlivé operace a integrační flows, sekvence volání, integrační vzor – Datová pole, jejich významy – Způsob ošetření chyb – Zabezpečení, označit citlivá API nebo data – Jaký je objem dat, rozložený zátěže v čase › Detailed Design – Datové typy všech polí, schémata, WSDL, XSD, formáty souborů – Validační pravidla, reg-ex, min/max values, enumerace – Přesné mapování dat, podmínky, pre-conditions, post-conditions – Uživatelské účty, způsob autentizace, síla šifrování – Chybové kódy – Časování datových přenosů – Vstupy pro testování
 27. 27. 27 Modelování a evidence služeb MODEL • High-level modely • Detailní funkční popis EVIDENCE • Celkový pohled • Životní cyklus • Vazba na ITSM • Využití a výkon • Incidenty • Skutečný provozní stav PROVOZ NÁSTROJ METODIKA
 28. 28. 28 Modelování služeb › Naše metodika – Postavená na otevřených standardech a produktu Enterprise Architect › Komponentní diagram – Solution overview – Přehled systémů, služeb a jejich vazeb › Sekvenční diagram – Popis fungování konkrétní služby
 29. 29. 29 Evidence a modelování služeb Excel je výborný pomocník, ale chybí mu workflow a vazby
 30. 30. 30 Katalog služeb › Informace o službách, systémech, procesech, datových přenosech – Identifikace, jméno, popř. namespace – Rozhraní služby, popis operací a datových struktur – Popis, dokumentace, komentáře • Přílohy MS Office, WSDL, XSD, Enterprise Architect, PDF – Taxonomie, klasifikace • Funkční – dle referenčního modelu • BIAN (banky), ACORD (pojišťovny) • CID/eTOM (telco) • Common data model • Bezpečnostní klasifikace • Integrační vzor • Dle dostupnosti nebo doby odezvy – Konzumenti, závislosti, přístupy • jiné služby, backendy, DB, … – Verze, životní cyklus • Planned, Designed, … • Verze na jednotlivých prostředích – Vlastník služby, kontakty
 31. 31. 31 Katalog služeb › Životní cyklus – Při změně stavu lze provádět kontroly nebo schvalování, spustit workflow – O změně stavu jsou informování uživatelé – Plánování nových služeb, nových verzí, plánování ukončení služeb › Vazba na další oblasti IT service management – Správa požadavků, projekty, change requests – Incidenty a řešení – Configuration management, ITIL › Hledání, reporty, dopadová analýza – Vyhledávání služeb podle kritérií – Dopadová analýza podle vazeb – Reporting využití, re-use, nákladů › Provozní informace – Metriky, chyby, incidenty – URL › Řízení přístupů
 32. 32. 32 Nejčastější nedostatky existujících řešení › Čistě technický katalog pro integrační oddělení – Řada nástrojů dodávaná přímo s middlewares – Nevyužívá se napříč firmou – zbytek IT, business analytici • Složitost, neochota používat • Proprietární systém, licence – Chybějící front-end pro business uživatele – Nejrychlejší cesta k neúspěchu › Chybějící napojení na návrh a vývoj služeb nebo na životní cyklus – Ruční aktualizace neprobíhají správně nebo vůbec – Katalog se časem „zanáší“ › Cena, podpora a údržba – Roční náklady ve statisících Kč – Speciální řešení na samostatných serverech – Zálohování, údržba… Lidé Nástroje Procesy
 33. 33. 33 Základní datový model Service Repository Datový model je snadno rozšiřitelný i customizovatelný!
 34. 34. Enterprise Architect › Funkční model služeb › Společný datový model › Modely řešení projektů Atlassian JIRA › Evidence služeb a vazeb › Životní cyklus a workflow › Service management Atlassian Confluence › Přístup pro všechny uživatele › Úložiště dokumentace › Vyhledávání Provozní platformy › On-line middleware › Batch Náš koncept Service Repository
 35. 35. 35 Náš koncept Service Repository – Datové entity (služby, operace, sys.) • Různé typy entit - různé typy issues • Vlastní pole – Životní cyklus • Workflow, schvalování • Stavy, historie • Notifikace, subskripce – Vazby • Různé typy linků – Dokumentace • Přílohy, odkazy na disky, intranet – Vyhledávání, dopadové analýzy • Simple/advance vyhledávání • Dashboardy, reporty – Řízení přístupů – Přehledné GUI pro všechny uživatele • Export dat formou reportů • Dashboardy – strukturovaná data a reporty • Wiki 1 2 3 4 5 6
 36. 36. Vazba na aplikaci přes link „relates to“ Operace založené jako sub-tasky Záznam služby 1 3 4 3 4 2
 37. 37. Reporty a Dashboardy 5
 38. 38. Links Explorer
 39. 39. Datová cache 3
 40. 40. 40 Stavíme moderní front-end CRMPlanning Datová cache ERP Product Management Content Management InventoryMarketing Network data
 41. 41. 41 Datová cache Database system Datová cache Web Content Management Inventory CRM Marketing Sociální sítě EDW MDM Data Services Operation reporting
 42. 42. 42 Datová cache Datová cache Enterprise Data Hub Data Integration Hub
 43. 43. 43 Pros & Cons › Přínosy – Připravenost pro vytvoření nových kanálů a služeb – Podpora operačního rozhodování – Snížení ceny pro uchování archivních dat – Podpora real-time business procesů – Decoupling – oddělení zdroje a cíle – Omezení zátěže primárních systémů › Rizika – Přímý přístup k více sytémům stále existuje – Více paralelních data caches – Data používaná pouze jednou aplikací – Datové objemy
 44. 44. 44 Co vzít v úvahu? › Real-time – Zajištění specifických business požadavků (Fraud detection/prevention, on-line marketing, on-line banking…) – Potřeba real-time nástrojů › In-memory computing – Operativní rozhodnování nad velkým množstvím dat – Omezená perzistence při výpadku (Cena) › Big data – Levné uložiště (archivace a historizace dat) – Náklady na adopci technologie
 45. 45. 45 Profinit Data Cache Framework › Architektura › Governance › Lifecycle management › Metadaty řízený přístup › Perzistence › Naváznost na datovou a aplikační integraci › Zkušenosti s real-time a mission critical nasazením – Česká spořitelna, Letiště Praha
 46. 46. 46 Informatica Data Integration Hub › Out-of-the-box řešení publish/subscibe datové integrace › Slouží integrační bod pro jednotný přístup k datům › Historizace dat, automatické doručení, self-service Data Integration Hub Data Management Interaction Management Monitoring and Control Persistency
 47. 47. 47 Informatica Data Integration Hub
 48. 48. Integrační platformy Informatica Express, Informatica Cloud 4
 49. 49. 49 Menší projekt … … jednorázový požadavek nebo POC? › Informatica Express – Odlehčená verze standardní Informaticy – Datové transformace – Vestavěný Data Profiling – Nainstalováno za 10 minut – Možný přímý přechod na plnou verzi Informatica nebo Informatica Big Data Edition – Základní verze zdarma
 50. 50. 50 Informatica Express
 51. 51. 51 PowerCenter Express Editions Personal Professional Data Integration Design and Development ● ● Data Profiling Limited Profiling Limited Profiling Number of Users 1 1-5 Users/Server Shared Repository - ● Number of Rows 250K/Day Unlimited Simultaneous Jobs 1 1 Connectivity Basic, (Relational, FF, XML, Unstructured, Social Media) Basic, (Relational, FF, XML, Unstructured, Social Media) Central Management and Monitoring ● ●
 52. 52. Obavy z Cloudu 1. Bezpečnost 2. Dostupnost 3. Hacked interfaces and APIs 4. Account hijacking 5. Ztráta dat
 53. 53. 53 Informatica Cloud Portfolio Cleanse and De-Dupe Visualize Relationships Improve User Experience Leverage Existing Systems Secure Sandbox Data Quality MDM Process Automation Cloud Integration Test Data Mgmt
 54. 54. 54 Informatica Cloud Architecture Secure Agent Enterprise Firewall › Customer accounts › Contacts › Custom objects
 55. 55. 55 Informatica Cloud Designer Cloud Mapping
 56. 56. 56 Integrace jednoduše pro všechny Technický/IT uživatel – pokročilá drag&drop integrace Business uživatel – jednoduchá integrace přes průvodce › Vývojář › Architekt › Business analytik Konfigurace spuštění
 57. 57. 57 Výhody 1. Self-service 2. Agilní přístup, možnost rychlého testování 3. Sdílení, kooperace 4. Hybridní model 5. Nizké vstupní náklady www.informaticacloud.com Vyzkoušejte 30 denní demo na:
 58. 58. 58 Diskuze
 59. 59. Profinit, s.r.o. Tychonova 2, 160 00 Praha 6 Telefon + 420 224 316 016 Web www.profinit.eu LinkedIn linkedin.com/company/profinit Twitter twitter.com/Profinit_EU Děkujeme za pozornost

×