Anzeige

FILIPINO SA MATAAS NA EDUKASYON.pptx

30. Mar 2023
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

FILIPINO SA MATAAS NA EDUKASYON.pptx

 1. C. Kolehiyo FILIPINO SA MATAAS NA EDUKASYON Bahagi ng patuloy na paglinang ng Filipino ang mga gawaing isinasakatuparan sa mga paaralan na maituturing na bahagi ng kumokontrol o makapangyarihang larang/domeyn. Para kay Almario (2008), punong komisyoner (2013) ng KWF, mas mabuting magsimula sa itaas-pababa. Ang mga aksyon ay nararapat na magmula sa kolehiyo/unibersidad. Sinabi pa niya na mabilis ang paglaganap ng anumang wika mula sa sentro ng karunungan tungo sa mababang antas.
 2. Nabibilang sa makapangyarihang domeyn o larang pangwika ang kolehiyo/unibersidad o ang mataas na antas ng edukasyon. Inilahad parin ni Almario (2008) na may suliranin sa nabanggit na domeyn. Ang mga suliraning ito ay pagtanggap at pagpapatanggap. Hindi nagtitiwala ang karamihan at hindi sila naniniwalang kailangan ang Filipino sa kapakanan ng larang ng Lalong Mataas na Edukasyon / Higher Education Institution (HEI). Tersarya (Kolehiyo at Unibersidad) Sekondarya (Junior at Senior Highschool) Elementarya
 3. Ganito ang hinaharap na hamon ng Filipino sa Kolehiyo. Dumating ang taong 2013 nang ilabas ang CMO No. 3 na tungkol sa bagong General Education Curriculum, walang tiyak na kurso sa Filipino. Sa halip, nagpasabi na maaaring ituro sa Filipino at Ingles bilang mga medyum ng pagtuturo ang mga inilahad na kurso. Inilipat umano ang mga asignatura tungong Senior High School. Asignaturang Filipino sa Senior High School Mga Kurso sa General Education sa Kolehiyo na Maaaring Ituro sa Filipino at Ingles (Magkahiwalay/ Magkaiba) *Komunikasyon at pananaliksik sa wika at Kulturang Filipino * Understanding the Self /Pag-unawa sa Sarili *Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t-ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik *Readings in Philipine History/ Mga Babasahin Hinggil sa Kasaysayan ng Pilipinas
 4. … *Pagsulat sa Iba’t – ibang Larangan *The Contemporary World/ Kasalukuyang Daigdig *Mathematics in the Modern World / Matematika sa Makabagong Daigdig *Purposive Communication/ Malayuning Komunikasyon *Art Appreciation/ Pagpapahalaga sa Sining *Science, Technology and Society/ Agham, Teknolohiya at Lipunan *Ethics/ Etika *The Life and Works of Rizal/ Ang Buhay at mga Akda ni Rizal
 5. Magkaiba ang karanasan sa paggamit ng Filipino bilang medyum ng pagtuturo kaysa sa isinusulong na magkaroon ng kursong Filipino sa Mataas na Edukasyon. Sa pananaliksik ni San Juan (2015) sa mga prospectus sa mga unibersidad sa maraming bansang Europeo sa Estados Unidos, at sa Timog- Silangang Asya at iba pa, bahagi ng General Education Curriculum (GEC) o ng katumbas nito, ang pag-aaral ng wikang pambansa bilang isang disiplina at salamin ng pambansang kaakuhan. Binanggit pa ni Guillermo sa nasabing saliksik na ang Bahasa Indonesia at Bahasa Melayu ay kakailanganing kurso sa mga Unibersidad sa Indonesia at Malaysia. FILIPINO Medyum sa Pagtuturo Isang Disiplina
 6. PAGTATANGKANG BURAHIN ANG FILIPINO SA MATAAS NA EDUKASYON Lumulutang ang isyu ng pagtatangkang burahin ang Filipino sa Mataas na Edukasyon nang tukuyin na ito ay binababa sa Senior High School. Ang pagtatangkang burahin ang Filipino sa kolehiyo ay nagbigay-daan sa pagkatatag ng Alyansa ng mga Tagapagtanggol ng Wikang Filipino/ TANGGOL WIKA sa isang konsultatibong forum noong Hunyo 21, 2014. Ito ay dinaluhan ng limandaang delegado mula sa iba- ibang kolehiyo, unibersidad at paaralan, mga samahang pangwika at kultural. Patuloy na nakipaglaban ang nasabing alyansa sa pamamagitan ng aktibong paglulunsad ng mga programa sa desiminasyon ng sama-samang pagkilos tungo sa pagkamit ng mabuting layon. Sa papel na inilahad ni San Juan (2017) na Alyansa ng mga Tagapagtanggol ng Wikang Filipino/ TANGGOL WIKA.
 7. MAY FILIPINO SA KOLEHIYO AT UNIBERSIDAD Nagbunga ang makabuluhang adbokasi. Dumating ang Abril, 2018., ipinalabas ang CMO No. 4 na may paksang Policy on the Offering of Filipino and Panitikan Subjects in All Higher Education Programs as Part of the New General Education Curriculum. Simula sa Akademikong Taon ng 2018- 2019, magpapatuloy na maituro ang mga kursong Filipino at Panitikan sa lahat ng programa sa Mataas na Edukasyon. Ang minimum na yunit na kakailanganin na inilahad ng CMO No. 59 noong 1996 at CMO No. 4 nang 1997 ay mananatili. • * Para sa mga larang na kaugnay ng Humanidades, Agham- Panlipunan at Komunikasyon, may 9 na yunit sa Filipino at 6 na yunit sa Panitikan. • * Sa iba pang larang , 6 na yunit sa Filipino at isang kurso sa Panitikan.
 8. Malaya ang mga Institusyon sa paglalagay sa angkop na semestre ng mga nabanggit na mga kurso. Dagdag pa, iniutos din na ipagpatuloy ang pagkakaroon ng mga Kagawaran ng Filipino sa mga Kolehiyo at Unibersidad nang ipagpatuloy ang pagkakaroon ng mga nasabing kurso. Mahihinuha sa memo na hinihiling ang mas mataas ng antas ng kurso sa Filipino, kumpara sa dati na inilagay na sa antas ng Senior High School. Wala man tiyak na deskripsyong inilahad, ang Tanggol- Wika ay nagmungkahi ng mga kursong Filipino at Panitikan. Ang iba’t-ibang Kolehiyo at Unibersidad ay sumunod dito, samantala ang iba ay bumuo ng mga kursong tumutugon sa kakailanganin ng mga pag-aaral at thrust ng kani- kanilang Institusyon.
 9. . Dating Kurso sa Filipino Mga Bagong Kursong Filipino (mula sa mungkahuii ng Tanggol- Wika) * Komunikasyon sa Akademikong Filipino * Kontekstwalisadong Komunikasyon sa Filipino (KOMFIL) * Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik * Filipino sa Iba’t Ibang Disiplina (FILDIS) * Masining na Pagpapahayag * Dalumat ng/sa Filipino (DALUMAT- FIL)- iba ito sa dating kurso * Philippine Literature of the Region * Sosyedad at Literatura/ Panitikang Panlipunan (SOSLIT) –iba ito sa dating kurso * Master Works of the World *Sinesosyedad / Pelikulang Panlipunan (SINESOS)-iba ito sa dating kurso
 10. Samantala sa pinakahuling pangyayari, ibinaba nitong Oktubre 9, 2018 ang pasya (G.R. 216930, 217451, 217752, 218045, 218098 , 218123) ng Korte Suprema hinggil sa pag-alis ng TRO sa mga Kursong Filipino at Panitikan sa antas-Tersarya. Isusumite ng Tanggol Wika ang motion for reconsideration dito.
 11. Hindi naman maitatanggi na inaaral din bilang kurso ang Filipino sa mga banyagang bansa. Sa pananaliksik ni San Juan (2015), itinala niya ang mga Institusyong akademiko sa labas ng bansa na nagtuturo ng Wikang Pambansa. Nagmula ang tala sa pagsusuri sa mga website ng mga kolehiyo at Unibersidad. Sa bilang, may dalawampung (20) institusyon ang nagtuturo ng Filipino bilang required sa core courses, sampung (10) paaralan sa high school at humigit- kumulang na limampung (50) iba pang institusyon na nagtuturo rin ng Philippine Studies.
Anzeige