Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a Service Driven Supply Chain(20)

Más de Srpska Logistička Asocijacija(20)

Anzeige

Service Driven Supply Chain

 1. Service (Level) Driven Supply Chain Lanac Snabdevanja vođen Nivoom Opsluge SLA 2018 – Živan SAVIĆ (VERIDIX)
 2. Agenda Lanac Snabdevanja – Definicije i Izazovi1 Planiranje na bazi Ciljanog Nivoa Opsluge2 Pitanja i Odgovori3
 3. 1 Lanac Snabdevanja – Definicije i Izazovi
 4. Lanac Snabdevanja Lanac Snabdevanja (SC) je sistem u kome organizacije, ljudski resursi, aktivnosti, informacije i drugi resursi učestvuju u prenosu proizvoda i usluga od proizvođača/pružaoca do potrošača. Lanac Snabdevanja – Definicije i Izazovi 4
 5. Upravljanje Lancem Snabdevanja Upravljanje Lancem Snabdevanja (SCM) je proces nadgledanja tokova roba/materijala, informacija i troškova od dobavljača, proizvođača, veletrgovine, maloprodaje do potrošača/korisnika. Upravljanje Lancem Snabdevanja uključuje ko-ordinaciju i integraciju tokova unutar i između kompanija. Lanac Snabdevanja – Definicije i Izazovi
 6. Planiranje u Lancu Snabdevanja Planiranje u Lancu Snabdevanja (SCP) je proces planiranja i ko-ordinacije resursa sa ciljem optimalne isporuke roba/materijala, usluga i informacija od dobavljača do potrošača/korisnika uzimajući u obzir trenutnu i buduću ponudu/tražnju. Lanac Snabdevanja – Definicije i Izazovi
 7. Lanac Snabdevanja – Definicije i Izazovi Osnovni Izazovi Planiranja u Lancu Snabdevanja Definisanje mreže snabdevanja Očekivanje prodaje (tražnja potrošača) Količina i mesto zaliha kako bi zadovoljili tražnju potrošača? Kada i koliko trebamo poručiti od dobavljača? Kada i koliko trebamo preneti unutar mreže?
 8. Lanac Snabdevanja – Definicije i Izazovi Sa stanovišta lanca snabdevanja , “long tail” efekat počinje kada značajan deo artikala ima “povremenu” tražnju. Tačka u raspodeli tražnje gde je broj perioda bez tražnje jednak broju perioda sa tražnjom, odnosno tačka gde je verovatnoća da tražnja ne postoji iznosi 50%, definiše granicu izmedju “glave” i “repa”. Ovo je ujedno tačka koja definiše granicu izmedju brzih (“fast mover”) i sporih (“slow mover”) artikala. Ako se frekvencija tražnje distribuira prema Poasonovoj raspodeli, 50% verovatnoće da period bude bez tražnje, odnosno 50% sa tražnjom, korespondira frekvenciji od okvirno 0.7 događaja tražnje u zadatom vremenskom domenu. Realna tražnja je često pre-raspodeljena prema Poasonu, tako da možemo biti sigurni da ima više perioda bez tražnje, nego sa tražnjom ako je broj događaja tražnje ispod 0.7 u zadatom vremenskom domenu. (Mastering Lumpy Demand, E. Cornacchia and J. Shamir, January 2009) Ispod 0.7 događaja tražnje - verovatnoća postojanja perioda bez tražnje je veća od 50% Izazovi: ”Long Tail” efekat
 9. • Konkurencija nameće potrebu za visok nivo opsluge radi rasta ili održanja trenutne pozicije na tržištu. • Broj proizvoda ima tendenciju rasta (diverzifikacija). Tražnja po pojedinačnom proizvodu opada (Long Tail). • Životni vek proizvoda se skraćuje. • Distributivne mreže postaju kompleksnije sa ciljem da omoguće/garantuju brži odziv na zahtev (više mesta sa zalihama). Izazovi: Spoljni faktori Lanac Snabdevanja – Definicije i Izazovi
 10. • Raznolikost poslovnih ciljeva prodaje, proizvodnje i nabavke (neophodno upravljanje različitim interesima unutar organizacije). • Promena mreže snabdevanja (povećanje vremena i neizvesnosti isporuke – regionalna konsolidacija distribucije i proizvodnja na Dalekom istoku). • Značajno povećanje promotivnih aktivnosti radi stimulisanja prodaje (značajno povećanje anomalija/varijabilnosti tražnje). Lanac Snabdevanja – Definicije i Izazovi Izazovi: Interni faktori
 11. Izazov: Neophodno planiranje od mikro nivoa Lanac Snabdevanja – Definicije i Izazovi Proizvodi Divizjja Svi proizvodi u jednoj diviziji Makro Familija Skup familija proizvoda Familija Skup artikala Artikal Individualni artikli Celo Tržište Sve Oblasti i/ili Prodajni kanali Makro Oblast Skup Oblasti i/ili prodajnih kanala Mikro Oblast Osnovni element agregacije Oblast Geografska oblast i/ili kupac i/ili prodajni kanal Dan Nedelja Mesec Godina Vreme planiranja Tržište
 12. • Netačnost predviđanja i “Reaktivnost na tražnju” • Pogrešan nivo i struktura (”mix”) zaliha dovode do: ü Niskog nivoa opsluge ü Pada prihoda ü Gubitka klijenata ü Nekurentnih zaliha • Neodrživ plan proizvodnje i/ili plan isporuke od dobavljača sa kontinualnim korekcijama. Lanac Snabdevanja – Definicije i Izazovi Posledice nedovoljno dobrog planiranja
 13. 2 Planiranje na osnovu Ciljanog Nivoa Opsluge
 14. Reaktivno delovanje SCP Integrisani SCP & S&OP proces Planiranje na osnovu Ciljanog Nivoa Opsluge Integrisani pristup - SCP & S&OP Nivo kontrole
 15. • Neophodno je primeniti S&OP (Sales & Operation Planning) i SCP (Supply Chain Planning) kao integrisani proces. • SCP deo rešenja mora zadovoljiti sledeće potrebe: ü Detektovati statističke karakteristike tražnje ü Uzeti u obzir pouzdanost dobavljača i/ili proizvođača ü Planirati zalihe u distributivnoj mreži kako bi se dostigao ciljani nivo zadovoljenja potreba potrošača (nivo opsluge) ü Omogućiti integrisane funkcije i podatke za merenje performansi u svakom koraku planiranja ü Omogućiti integrisane funkcije i podatke za podršku S&OP aktivnosti Planiranje na osnovu Ciljanog Nivoa Opsluge Planiranje na osnovu Ciljanog Nivoa Opsluge – SCP deo
 16. Zašto S&OP / SI&OP ? Sales and Operations Planning (S&OP) je poslovni proces kroz koji rukovodstvo kompanije kontinualno održava fokus, usaglašenost i sinhronizaciju svih delova i funkcija organizacije. Jedan od primarnih ciljeva procesa je definisanje neophodnog nivoa proizvodnje/dopune koja je u saglasnosti sa planovima rukovodstva u pogledu održavanja, povećanja ili smanjenja zaliha, realizacija zaostalih porudžbina, stim da se potreba za radnom snagom i drugim resursima stabilnom. S&OP je proces koji omogućava da funkcije marketinga, prodaje, finansija, lanca snabdevanja, proizvodnje i nabavke, počevši od idealnog plana, dogovore realan i ostvariv scenario koji zadovoljava zahteve/potrebe i ograničenja svih učesnika. Osnovni elementi takvog plana prenose se u sistem za planiranje lanca snabdevanja kompanije. Sales, Inventory and Operations Planning (SI&OP) je unapređeni proces u kome se deo planiranja nivoa opsluge iz optimizacije zaliha (SCP) prenosi u S&OP. Planiranje na osnovu Ciljanog Nivoa Opsluge
 17. Integrisani pristup - SCP & S&OP Budžetiranje PLAN BUDŽETA Definisanje srednjeročnog i dugoročnog budžeta CILJANI NIVO OPSLUGE Definisanje ciljeva u pogledu nivoa opsluge S&OP PLAN PRODAJE Planovi aktivnosti uključujući promocije i komercijalne aktivnosti (politika cena, novi proizvodi, itd….) PLAN NABAVKE/PROIZVODNJE Plan nabavke/proizvodnje, provera raspoloživih kapacijteta, ograničenja lanca snabdevanja i finasijskih resursa. SCP PREDVIĐANJE TRAŽNJE PLANIRANJE ZALIHA I NIVOA OPSLUGE - OPTIMIZACIJA PLANIRANJE PORUČIVANJA PLANIRANJE DISTRIBUCIJE Planiranje na osnovu Ciljanog Nivoa Opsluge
 18. Integrisani pristup - SCP & S&OP Procesi Modelovanje i Planiranje Tražnje Planiranje Zaliha Planiranje Distribucije Plan Proizvodnje i Nabavke Plan budžeta Tačnost predviđanja Obrt Zaliha Dostignuti Nivo Opsluge Ocena dobavljača S&OP Ciljani Nivo Opsluge SCP Planiranje na osnovu Ciljanog Nivoa Opsluge
 19. Planiranje na osnovu Ciljanog Nivoa Opsluge Neophodno je uzeti u obzir da su realni ciljevi integrisanog procesa dostizanje visokog nivoa zadovoljstva korisnika (ispunjenje tražnje i nivoa opsluge klijenata). Ciljani nivo opsluge mora biti ulazni parametar u SCP, a rezultati SCP procesa moraju biti u saglasnosti sa ciljevima. Skriveni element: Odnos zaliha i nivoa opsluge Preporuka je da ciljani nivo opsluge bude definisan na nivou grupe proizvoda / segmenta tržišta kao integralni deo S&OP procesa, stim da učestalost može biti manja u odnosu na druge S&OP aktivnosti.
 20. Neophodno je identifikovati i naći odnose izmedju: • Nivoa opsluge • Karakteristika mreže • Karakteristika tražnje • Osobina snabdevanja • Zaliha • Skladišta Za dostignuće ciljanog nivoa opsluge neophodno je definisati nivo zaliha u svakoj tački distributivne mreže da “absorbuje nepredvidivost” kako u samoj tački, tako i u tački pre i posle. Proces mora biti dinamičan i periodično revidiran u intervalima koji zavise od karakteristike proizvoda i tržišta. Inventory Signal potrebe skladišta predvidiv Planiranje na osnovu Ciljanog Nivoa Opsluge Skriveni element: Odnos zaliha i nivoa opsluge Tražnja u prodajnoj oblasti nepredvidiva
 21. Povećanje nivoa opsluge Smanjenje vezanivanja kapitala za zalihe Smanjenje operativnih troškova Upravljanje kompleksnim mrežama i proizvodima sa kratkim životnim ciklusom Smanjiti “buku-šum” u lancu snabdevanja 2.05 96% 1.6 99% Skriveni element: Odnos zaliha i nivoa opsluge Planiranje na osnovu Ciljanog Nivoa Opsluge
 22. Demand Planning Demand Modelling Statistical Forecasting Promo, media, NPI Demand Sensing Demand Collaboration Hub Replenishment Planning Dynamic Min/Max projected requirements SC Monitoring & Visibility Level Loading VMI Supply Collaboration Hub Transportation Plan Inventory Optimization Inventory Modeling Service Planning Mix, Stage & Lot Size Optimization Multi-Echelon Predictive Demand Analytics Market clustering Segmentation Trade Promotion Optimization Media event and trend indicators Sales & Operation Planning Production Planning and Scheduling Mill allocation Finite capacity plan ATP Production Scheduling MES Planiranje na osnovu Ciljanog Nivoa Opsluge Planiranje na osnovu Ciljanog Nivoa Opsluge
 23. 3 Pitanja i Odgovori
Anzeige