Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Przewodnik po żydowskiej Pradze.pdf

  1. p r z e w o d n i k po żydowskiej p r a d z e Projekt współfinansuje Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Opracowanie tekstów Krzysztof Michalski Dagmara Mańka-Wizor Zdjęcia Krzysztof Michalski, NAC, Polona, Ghetto Fighters’ House Museum Archive, Adrian Grycuk, Fotopolska, wikipedia.org Redakcja i korekta Dagmara Mańka-Wizor Opracowanie graficzne Piotr Berezowski Opieka merytoryczna Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie Wydawca Stowarzyszenie „Porozumienie dla Pragi” Druk Multiprint ISBN 978-83-956407-5-9 Wszelkie prawa zastrzeżone. Całość ani żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana bez pisemnej zgody wydawcy. Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-SA 4.0) AL. SOLIDARNOŚCI J A G I E L L O Ń S K A S Z W E D Z K A N I E P O R Ę C K A T A R C H O M I Ń S K A STALOWA K O N O P A C K A S Z W E D Z K A RATUSZOWA TARGOWA WI AT RA CZ NA KOBIELSKA SIENN ICKA PODS KARBI ŃSKA GROCHOWSKA ZĄBKOWSKA BRÓDNOWSKA B R Z E S K A FOLWARCZNA OKRZEI KŁOPOTOW SKIEGO R A D Z Y M I Ń S K A KAWĘCZYŃSKA K R O W I A S I E R A K O W S K I E G O T A R G O W A 1 1 L I S T O P A D A Zarys historii żydowskiej Pragi „Ulica Targowa, również Wołowa, po większej części zabu- dowana domami drewnianymi, przypomina miasteczko… kręci się tu ludność żydowska w długich chałatach” (Ilustrowany przewodnik po Warszawie, 1893). Praga prawa miejskie otrzymała w 1648 r., równocześnie z przywilejem organizowania targów końmi i bydłem. Żydzi handlowali na nich od początku, najpierw jako przedstawi- ciele szlachty, a od połowy XVIII w. samodzielnie. Uchwała sejmowa z 1775 r. dała im prawo osiedlenia się, założenia gminy, handlu i propinacji (obrotu mocnym alkoholem). Jed- nak początek intensywnego rozwoju obecności żydowskiej na Pradze należy wiązać z rokiem 1780, w którym król Stani- sław August Poniatowski, właściciel Targówka i Golędzinowa, wydzierżawił część swojego majątku Szmulowi Jakubowiczo- wi zwanemu Zbytkowerem. Szmul w tym samym roku założył na Bródnie cmentarz żydowski, a w swoim folwarku zaczął rozwijać kolejne przedsięwzięcia. Po śmierci przedsiębiorcy interesy przejęła i prowadziła z powodzeniem jego trzecia żona, Judyta. Okolica, w której miał majątek, dziś nosi nazwę Szmulowizna (Szmulki). Rozwój miasta został gwałtownie przerwany podczas rzezi Pragi – po upadku insurekcji kościuszkowskiej w 1794 r. – jednak w XIX w. wzrost handlu i ulokowanie na szlakach transportowych doprowadziły do odbudowy miasta i jego społeczności. Dominował handel hurtowy bydłem, mięsem, drewnem, artykułami spożywczymi i ubraniami. W latach 80. XIX w. powstał bazar Różyckiego – legendarne targowisko, budzące duże emocje do dziś (choć zdecydowanie nie jest już miejscem, gdzie „kupisz i sprzedasz wszystko”). Zarządcą bazaru był żydowski kupiec Manas Ryba. W kolejnych latach wokół rosnącej gminy żydowskiej powstał szereg instytucji. Na praskich parcelach i podwórkach funk- cjonowało prawie 40 domów modlitwy, kilkaset sklepów, restauracji i barów. Potomkowie Szmula Zbytkowera nadal działali w dzielnicy – jeden z nich, Gabriel Bergson, był ini- cjatorem budowy synagogi okrągłej, drugi, Michał Bergson, zbudował Gmach Wychowawczy Gminy Starozakonnych. W początku XX w. powstawały żydowskie kluby sportowe (syjonistyczne Makabi miało siedzibę w okolicach dzisiejsze- go Stadionu Narodowego, robotniczy Bar Kochba w pod- ziemiach synagogi), działały partie polityczne. W związku z rosnącą po odzyskaniu przez Polskę niepodległości liczbą żydowskich studentów ufundowano dom studencki (jednym z jego mieszkańców był Menachem Begin – późniejszy pre- mier Izraela). Po wybuchu wojny i zajęciu Warszawy przez Niemców Żydzi prascy, tak samo jak Żydzi z pozostałych części mia- sta, w 1940 r. zostali wyrzuceni ze swoich domów i zmusze- ni do przeniesienia się do getta w lewobrzeżnej Warszawie. Większość z nich zginęła w obozie zagłady w Treblince. Na miejsce żydowskich lokatorów wprowadzili się chrześcijanie, a mezuzy na framugach drzwi zostały zastąpione tak dziś charakterystycznymi dla praskiego krajobrazu kapliczkami na podwórkach. Nieliczni z tych, którzy przeżyli wojnę, wra- cali do miasta i podejmowali próby odbudowy życia. Pra- ga, mniej zniszczona niż lewy brzeg Warszawy, w latach 40. i 50. była siedzibą kolejnych organizacji żydowskich – Cen- tralnego Komitetu Żydów Polskich, Komitetu Wojewódzkie- go, ochronki, szkół, w których uczono w jidysz. W kolejnych latach większość Żydów z Pragi wyemigrowała. Dziś śladami po tej niegdyś dominującej grupie prażan są budynki, tablice, często nieoczywiste ślady na murach i we wnętrzach. Gdzie je znaleźć, dowiecie się z naszego przewodnika. Porozumienie dla Pragi Wybrana bibliografia Adam Dylewski, Ruda, córka Cwiego. Historia Żydów na war- szawskiej Pradze, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2018 Ewa Małkowska-Bieniek, Warszawa-Warsze. Żydowska War- szawa, warszawscy Żydzi, Muzeum Historii Żydów Polskich, Warszawa 2014 Janusz Sujecki, Piątka z panoramy Pragi, Wydawnictwo Aspra J-R, Warszawa 2015 Jarosław Zieliński, Jerzy S. Majewski, Spacerownik po żydow- skiej Warszawie, AGORA, Muzeum Historii Żydów Polskich, Warszawa 2014 Jarosław Zieliński, Warszawskie synagogi. Na tropie tajemnic, Dom Wydawniczy Księży Młyn, Łódź 2020 5 2 4 26 1 3 23 9 22 20 25 19 24 7 16 27 18 8 10 11 12 13 14 17 6 15 31 30 28 29 21
  2. 27 RATUSZOWA 1/3 - WILLA POD ZWARIOWANĄ GWIAZDĄ Budowa: 1931 r. na terenie ogrodu zoologicznego, mieściła służbowe mieszkanie dyr. zoo, Jana Żabińskiego. W czasie II wś. w podziemiach willi Antonina i Jan Żabińscy urządzili schronienie dla uciekinierów z warszawskiego getta. Przez willę przewinęło się ok. 300 osób, m.in. rzeźbiarka Magdalena Gross. W 1965 r. małżeństwo Żabińskich zostało uho- norowane przez Instytut Yad Vashem tytułem „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata”. 28 SYNAGOGA NA PELCOWIŹNIE – MODLIŃSKA (WIADUKT TRASY TORUŃSKIEJ), obiekt nieistniejący Przy ulicy Modlińskiej, pod dawnym numerem 35, znajdowała się jedna z dwóch modli- tewni żydowskich na terenie dawnej Pelcowizny. Drewniany budynek powstał pod koniec XIX w., od 1902 r. wymieniany jako synagoga. Wzniesiona na rzucie kwadratu synagoga przy- pominała bożnice ze wschod- nich kresów Rzeczypospolitej, np. z Hajnówki. Drewniany szkie- let ścian pokryty był szalunkiem. W budynku znajdowały się duże, półkoliście zamknięte okna. Bożnicę przykryto blaszanym dachem o półkolistym kształcie. Budynek został rozebrany lub doszczętnie spalony w okresie okupacji. 29 CMENTARZ ŻYDOWSKI NA BRÓDNIE Oficjalnie cmentarz powstał w 1780 r. z inicjatywy Szmula Zbytkowera, ale pochówki trwały od co najmniej 1743r. Do zamknięcia cmentarza (1940 r., wraz z przeniesieniem Żydów do getta) pochowano tu ok. 250 tys. osób. Między 1948 a 1951 r. na polecenie władz komu- nistycznych ocalałe nagrobki wyrwano. Części użyto jako materiału budowlanego, a część przygotowano do wywiezienia. Teren cmentarza przeznaczono na park, na wydmach wysiano las. W połowie lat 80. staraniem Fundacji Rodziny Nissenbaumów wzniesiono ogrodzenie wraz z monumentalną bramą ozdobioną płaskorzeźbami oraz wybrukowano aleję główną. W tej chwili pod opieką Gminy Wyznaniowej Żydowskiej, na terenie cmenta- rza działa m.in. muzeum przybliżające historię praskich Żydów. 30 ALEJA ZIELENIECKA – DAWNE BOISKO MAKABI WARSZAWA, obiekt nieistniejący Boisko piłkarskie z bieżnią lekkoatletycz- ną, należące do Żydowskiego Towarzy- stwa Gimnastyczno-Sportowego Makabi Warszawa, największego wielosekcyjnego żydowskiego klubu sportowego w II RP. Zawodnikiem Makabi był od 1925 r. Józef Klotz, zdobywca w 1922 r. (jako piłkarz Jutrzenki Kraków) pierwszej bramki w historii reprezentacji Polski w piłce noż- nej mężczyzn. 31 WITOLIŃSKA 43 – KIBUC GROCHÓW, obiekt nieistniejący Kibuc na Grochowie był największym i najbardziej znanym ośrodkiem przygotowującym Żydów do emigracji do Palestyny. Powstał w 1919 r. i działał do 1942 r. Ważny ze względu na swój lewicowo-syjonistyczny charakter oraz jako ośrodek przygotowań do powstania w getcie warszawskim (19 IV – 16 V 1943). 1 WRZESIŃSKA 2 Budowa: 1862 r., rozbudowany w l. 1911-12, jeden z najstarszych muro- wanych budynków na Pradze. Pierw- szym właścicielem był August Zieliński, w okresie międzywojennym własność Ichoka Lichsztejna. W 1945 r. budy- nek znajconalizowany. Ok. 2007 r. rozebrano oficynę. Od jesieni 1945 r. mieściła się tu pierwsza siedziba szko- ły żydowskiej Centralnego Komitetu Żydów w Polsce. W IV 1946 r. szkołę przeniesiono na Targową 22. 2 ULICA KROWIA Ulica na Starej Pradze łącząca ul. Okrzei z okolicami pomnika Koś- ciuszkowców. Od co najmniej 1790 r. odbywały się tu targi „na woły i konie”. Drewniana zabudowa zniszczona została podczas rzezi Pragi (1794 r.), później ulica weszła w skład fortyfi- kacji napoleońskich, na mapy wróciła w 1888 r. Na zamykającym ją placu do wybuchy II wś. był największy w stolicy targ bydłem, na którym handlowa- ło m.in. ok. 80 kupców żydowskich. Ostatnie ruiny rzeźni miejskiej roze- brane zostały w XXI w. pod budowę Portu Praskiego. 3 SIERAKOWSKIEGO 7 – d. ŻYDOWSKI DOM AKADEMICKI Budowa: l. 1924-1926, projekt: H. Stifelman, inicjatywa: inż. Mojżesz Koerner. Mieszczący 300 studentów gmach w stylu polskiego renesansu, z elewację autorstwa Z. Otto, zdo- bioną alegorycznymi płaskorzeźbami i kartuszem z literami AAJ – Auxilium Academicum Judaicum (pomoc studentom żydowskim). Na parterze znajdowały się sala gimnastyczna i odczytowa, jadalnia, kuchnia i czytelnia, w suterenie gabinet lekarski, łaźnia, izolatki i rowe- rownia, na wyższych kondyg- nacjach pokoje dla studentów. Jednym z nich był student prawa, przyszły premier Izrae- la i laureat Pokojowej Nagro- dy Nobla, Menachem Begin. W czasie II wś. do budynku przeniesiono część oddziałów szpitala praskiego. Po woj- nie siedzibę miało tu NKWD, następnie Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa. 4 OKRZEI 16 (d. Brukowa) Budowa: l. 1860-63, projekt: J. Orłowski, 1. właściciel: Karol Juliusz Minter; w l. 1885- 1905 siedziba męskiego Gimnazjum Praskiego, przeniesionego w 1907 r. do budynku mieszczącego dziś liceum Wła- dysława IV. Jednym z absol- wentów gimnazjum (1891-98) był Henryk Goldszmit, peda- gog i wychowawca znany jako Janusz Korczak. W 1910 r. budy- nek sprzedano Warszawskiemu Towarzystwu Fabryk Wyrobów Metalowych i Emaliowanych „Wulkan”. W latach 20. przeszedł na własność miasta. Obecnie w rękach prywatnych. 5 OKRZEI 26 – DOM POD SOWAMI Budowa: 1906 r., projekt: autorstwo przypisywane duetowi H. Stifelman i St. Weiss, właś- ciciele: Witold i Bronisław Massalscy. Bogato zdobiona kamienica łączy elementy secesji i eklektyzmu, zdobią ją medaliony z nietoperzami, gryfy, sowy z rozpostartymi skrzydłami. W latach 30. w kamienicy działała restauracja „U Abrama”, należąca do Abrahama Kronen- berga. Szyld nie podobał się lokalnym nacjonalistom i był systematycznie niszczony, więc Kronenberg zmienił nazwę lokalu na „U Adolfa” (zrobił to przed dojściem w Niemczech do władzy Adolfa Hitlera). Większość mieszkańców kamienicy w 1940 r. została zmuszo- na do przeniesienia się do getta warszawskiego. Po wojnie kamienicę znacjonalizowano. Odzyskany przez potomków księcia Massalskiego i sprzedany prywatnemu deweloperowi budynek przeszedł kapitalny remont. 6 OKRZEI 30 Budowa: ok. 1900 r. z zachowaniem oficyn z lat 60. i 90. XIX w., 1. właściciel: Izaak Wajchenberg (właściciel oficyn), później Berek Finkelstein (właściciel oficyn wraz z kamienicą frontową). Do wybuchu wojny zamieszkana głównie przez żydowskich najemców (wśród nich rabin Jakub Zylbersztejn). Po przymusowym wysiedleniu Żydów do getta zamieszkana przez chrześci- jan, w 1943 r. „zyskała” na podwórzu kapliczkę. Budynek, po wojnie w rękach miasta, obecnie jest wysiedlony ze względu na zły stan tech- niczny. 7 JAGIELLOŃSKA 28 – d. GMACH WYCHOWAWCZY WARSZAWSKIEJ GMINY STAROZAKONNYCH IM. MICHAŁA BERGSONA Budowa: l. 1913-1914, projekt: H. Stifelman i St. Weiss, fundator: Michał Bergson. Siedziba żydowskich instytucji opiekuńczych: ochronki, przytułku dziennego i szkoły dla ponad 500 dzieci. Od ulicy umieszczono tu dom modlitwy. Budynek był wyposażony w oświetlenie elektryczne i centralne ogrzewanie. Od 1954 r. siedziba Teatru Baj, najstarszego teatru lalek dla dzieci w Polsce (zał. w 1928 r.). W skrzydle działa przedszkole. Obiekt odnowiony w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji. 8 JAGIELLOŃSKA 28 – SYNAGOGA PRASKA, obiekt nieistniejący Budowa: 1835-36, projekt: J. Lessel, fundator: Gabriel Bergson (wnuk Szmula Zbyt- kowera). Klasycystyczna, jedna z nielicznych w Europie syna- gog na planie rotundy, była główną synagogą społeczności praskiej. Od wschodu w pół- kolistej absydzie umieszczo- no aron ha-kodesz (ozdobna szafa na zwoje Tory). Główne wejście (dla mężczyzn) prowa- dziło przez portyk zachodni (od Jagiellońskiej), wejście dla kobiet kobiety przez portyk południowy (od Kłopotowskiego). Ławki wewnątrz ustawiono promieniście wokół bimy, z której odczytywano Torę. Podczas II wś. Niemcy zdewastowali synagogę i urządzili w niej odwszalnię. Obiekt częściowo spalony we wrześniu 1944 r., uznany w 1949 r. za zabytek, rozebrany w poł. lat 50. Na miejscu synagogi obecnie znaj- duje się plac zabaw. Pozostałością po synagodze jest ogrodzenie posesji i podziemne fun- damenty. 9 KŁOPOTOWSKIEGO 31 – d. ŻYDOWSKA ŁAŹNIA RYTUALNA (MYKWA) Budowa: 1910-1913, projekt: Naum Hornstein. Trzecia mykwa w tym miejscu (pierwsza: 1836 r., kolejna w 1870 r). Łaźnia działała do II wś. Po wojnie siedziba Centralnego Komite- tu Żydów w Polsce, potem podstawówka żydowska i koszerna jatka oraz sklep w oficynie. Do 1991 r. w budynku frontowym działał państwowy żłobek. Obecne siedziba Wielokul- turowego Liceum Humanistycznego im. Jacka Kuronia. Basen mykwy, po renowacji, jest w pełni funkcjonalny i okazyjnie wykorzystywany przez grupy chasydów (ortodoksyjnych Żydów) pielgrzymujących do grobu cadyka z Ger (Góra Kalwaria). 10 TARGOWA 64 Budowa: kamienica frontowa z pocz. XX w. (1907-1908), oficyny z XIX w. Właścicielami kamienicy byli Niewia- domscy. W jednej z oficyn podczas okupacji ukrywał się wraz z rodziną Leon Guz, po wojnie znany dziennikarz. Swoje zapiski z tego okresu opubliko- wał w książce „Targowa 64. Dziennik 27 I 1943-11 IX 1944”. Kapliczka z obra- zem Matki Boskiej Częstochowskiej pojawiła się na podwórku najpraw- dopodobniej w okresie okupacji, po eksmisji żydowskich mieszkańców do getta. W 1945 r. kamienica przeszła na podstawie dekretu Bieruta na własność miasta. 11 TARGOWA 56 Budowa: 1865-67; 1. właś- ciciel: K. Minter. W 1900 r. kamienicę nabył Manas Ryba, zarządca bazaru Różyckiego. 22 IX 1939 r. w czasie bom- bardowania Pragi w oficynie zginęła m.in. żona i siedmioro dzieci pana Sucheckiego. Ich okazały grobowiec znajdował się na cmentarzu żydowskim na Bródnie. Budynek należy do miasta, obecnie działa w nim Centrum Kreatywności. 12 TARGOWA 54 – BAZAR RÓŻYCKIEGO Targowisko założone na działkach pomiędzy ulicami Brzeską, Ząbkowską i Targową ok. 1882 r. z inicjatywy Juliana Józefa Różyckiego, farmaceuty, przedsiębiorcy i filantropa. Biznesowym partnerem Różyckiego był Żyd, Manas Ryba, późniejszy zarządca bazaru. Lata świetności bazaru przypadały na okres II wś. oraz PRL. Bazar działa do dziś, choć po 1989 r. następuje jego wyraźny upadek. 13 TARGOWA 50/52 1818-1819 oraz 1829-1830 - kamienice Berka Lejzerowicza Rothblitha, 1872-1879 - kamie- nica Antoniego Sokołowskiego. Pod tym adresem funkcjono- wały dwa domy modlitwy. Uni- kalny obiekt z zachowanymi pozostałościami oryginalnych polichromii i inskrypcji hebraj- skich, w tym datą powstania (rok 5694/1934), grobem Racheli w Betlejem, niepełnym cyklem zodiakalnym oraz Żyda- mi modlącymi się pod Ścianą Płaczu w Jerozolimie. Wnętrze, prawdopodobnie zdewastowane podczas wojny, po woj- nie otynkowane (malowidła zachowały się pod tynkiem), mieściło warsztaty rzemieślnicze. Obecnie oficyna jest częścią Muzeum Warszawskiej Pragi. 14 TARGOWA 44 Budowa: ok. 1913 r., właściciel: Bolesław Kochanowicz. Bogato zdobiona fasada kamieni- cy frontowej oraz dwa podwórka – z oficynami mieszkalnymi w pierwszym i budynkami fabrycznymi oraz składami w drugiej. Działała tu np. fabryka membran gramofonowych Fajgelbauma. Od jesieni 1946 do 1947 r. w budynku frontowym siedziba Żydowskiego Komitetu Wojewódzkiego. 15 TARGOWA 22 (d. Wołowa) Budowa: 1824 r. (kamienica frontowa), projekt: A. Schuch, właściciel Dominik Cichocki; budo- wa dwóch oficyn w l. 1906-1907 dla rodziny Krzyżanowskich. Kamienica frontowa zburzona w l. 60. XX w. W latach 1946-1947 w budynku funkcjonowała wyposażona w świetlicę, biblio- tekę i stołówkę szkoła powszechna przy Woje- wódzkim Komitecie Żydowskim w Warszawie pod patronatem Żydowskiego Tow. Kultural- nego z New Haven. 16 BRZESKA 12 Budowa: 1877-1878, projekt: A. Krysiński; ka- mienice dla Szkoły Technicznej Kolei Terespol- skiej. Od 1900 r. działał w nich przez ponad 100 lat szpital kolejowy. Po II wś. siedziba Żydowskiego Komitetu Wojewódzkiego (póź- niej na Targowej 44) oraz partii syjonistycznych. 17 BRZESKA 18 Budowa: 1913-14, właściciel Menachem Rotlewi, przedsiębiorca. W międzywojniu mieściła się tu m.in. piekarnia i manu- faktury, zaopatrujące stragany kupców z bazaru Różyckiego. Przed wybuchem II wś. kamienica była własnością Szlama i Fajgi Szymonowicz. W 1945 r. przeszła na podstawie dekretu Bieruta na własność miasta. W 2008 r. niszczejący budynek został odzyskany przez spadkobierców, którzy w 2015 r. sprzedali go. Obecnie kompleksowo wyremontowany. 18 BRZESKA 21 Budowa: lata 80. XIX w. Na fasadzie zachowany ory- ginalny szyld zakładu krawieckiego Mosze Szatza i Józefa Mozelmana, który znajdował się w kamieni- cy. Autorem reklamy był malarz Mordka Rubinsztajn, który mieszkał przy Brzeskiej 17a. 19 ZĄBKOWSKA 12 Budowa: lata 80. XIX w. na posesji Zysla Jurmana. O jej żydowskich mieszkań- cach przypominają ślady po mezuzach, widoczne na futrynach drzwi w oficy- nach. W 1926 r. działał w kamienicy żydowski dom modlitwy. 20 ZĄBKOWSKA 11 Budowa: 1868-1869, właściciel Icchak Hersz Jahrman. W oficynie na parterze był trady- cyjny żydowski dom modlitewny. W znisz- czonej podczas okupacji niemieckiej sali po wojnie działał zakład stolarski. Podczas rewi- talizacji ulicy Ząbkowskiej odkryto malowid- ła synagogalne. Jest to drugi zachowany do dziś na Mazowszu tak zdobiony obiekt. 21 RADZYMIŃSKA 2 Budowa: 1910 r., właściciel Menachem Rotlewi, przedsiębiorca. Czteropiętro- wa kamienica mieszkalna usytuowana w narożniku ulic Radzymińskiej i Kawę- czyńskiej. Od 1945 r. własność miasta. Na ścianie szczytowej zachowana data z rokiem budowy, uzupełniona inicjała- mi „M. P.” (rosyjski skrót od Menachema Rotlewiego), stanowiącymi świadectwo posługiwania się cyrylicą w tego rodza- ju inskrypcjach. W 1943 r. w jednym z mieszkań przez pewien czas ukrywał się Emanuel Ringelblum, twórca pod- ziemnego archiwum getta warszawskie- go. W okresie okupacji Żydów ukrywali również mieszkańcy budynku, Jerzy i Zofia Doboszyńscy, uhonorowani w 1983 r. przez Instytut Yad Vashem tytułem „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata”. 22 SZMULOWIZNA i ULICA FOLWARCZNA Nazwa Szmulowizna pochodzi od imienia Szmula (Samuela) Jakubowicza Sonnenberga, zwanego Zbytkowerem (Zbitkawerem), dzier- żawcy gruntów królewskich na terenie Pragi i Targówka. Szmul był kupcem, bankierem, fak- torem, protegowanym króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Ten najbogatszy Żyd warszaw- ski zarobił znaczny majątek na dostawach dla wojsk. Nazwy Szmulowizna / Szmulowszczyzna używano od poł. w XIX w. Prócz nazwy dzielnicy pamiątką po folwarku Szmula jest nazwa ulicy Folwarcznej. 23 KAWĘCZYŃSKA 53 – BAZYLIKA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO Budowa: l. 1907-1923, projekt: Ł. Wolski i H. Kudera, inicjatywa małżeństwa Michała i Marii Radziwiłłów. Świątynia wzorowana na wczesnochrześcijańskiej rzymskiej bazylice św. Pawła za Murami. Od 1931 r. posługę w bazylice pełnią salezjanie. W okresie II wś. służyła za schro- nienie Żydom uciekającym z getta. Za pomoc Żydom ksiądz Michał Kubacki został przez Instytut Yad Vashem uhonorowany pośmiertnie, w 1997 r., tytułem „Sprawiedliwego wśród Narodów Świata”. 24 KONOPACKA 16 Budowa: 1939-1940. Po II wś. Centralny Komitet Żydów Pol- skich stworzył tu dom dla żydow- skich repatriantów oraz magazyn największego po wojnie wydaw- nictwa książek w języku jidysz – Jidish Buch; w 1969 r. kamienicę przejęło na własność miasto, ale nadal mieszkali w niej aktorzy Teatru Żydowskiego. 25 KONOPACKA 21 Budowa: 1939 r. Po wojnie Żydowski Komitet Wojewódzki utworzył tu żydowską stołówkę społeczną, z której korzystali powracający na Pragę Żydzi. 26 BRÓDNOWSKA 8 – SYNAGOGA NOWOPRASKA, obiekt nieistniejący Niezachowana synagoga zbudowana w miejscu wcześniejszej, drewnianej, pochodzącej z l. 60. XIX w. Budowa sfinansowana przez prywatnych fundatorów oraz Warszawską Gminę Żydowską. Otwarcie synagogi nastąpiło w lipcu 1900 r. Synagoga była murowa- na, jednopiętrowa, usytuowana w głębi posesji. Wzniesiona na planie prostoką- ta o wymiarach 27 na 12 metrów, krót- szym bokiem ku ul. Bródnowskiej. Obok stały dwa małe budynki, prawdopo- dobnie stróżówki. W miejscu synagogi w latach 70. XX w. postawiono 10-pię- trowy blok mieszkalny. Fot. NAC Fot. NAC Minisłownik ARON HA-KODESZ – szafa na rodały, czyli zwoje Tory (biblii hebrajskiej), jest jednym z najważniejszych elementów wyposażenia głównej sali synagogi. Zwy- kle bardzo ozdobna, stoi na ścianie skierowanej w stronę Jerozolimy (w Europie to ściana wschodnia). BIMA – podwyższone miejsce zwykle w centrum synagogi, z którego w trakcie modlitw odczytywana jest Tora. JAD – wskaźnik z zakończeniem w kształcie dłoni, używany podczas czytania Tory, ułatwia czytanie jej fragmentów. MENORA – jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli judaizmu, siedmio- ramienny świecznik, jaki wg tradycji miał stać u wejścia do Pierwszego Przybytku (namiotu, w którym tablice z przykazaniami i Arkę Przymierza przechowywano podczas wędrówki przez pustynię), a później do Świątyni Jerozolimskiej. MEZUZA – zwitek pergaminu z naniesionymi dwoma fragmentami Tory, umieszczony zgodnie z zaleceniem prawa żydowskiego na prawej framudze drzwi wejściowych do domu, zwykle w ozdobnym pojemniku. Zgodnie z tra- dycją pielęgnowaną w wielu żydowskich domach osoba przekraczająca drzwi wejściowe powinna dotknąć mezuzy dłonią na znak szacunku. Wybrane osoby związane z żydowską Pragą Szmul Jakubowicz, zw. Zbytkowerem, też: Józef Samuel Sonnenberg (1727- -1800 lub 01) – kupiec i bankier, protegowany Stanisława Augusta Poniatow- skiego. Fortunę zdobył na dostawach dla dworu królewskiego i armii: polskiej, pruskiej i rosyjskiej. W folwarku na Pradze założył garbarnię, rzeźnię, magazyny mięsa; prowadził też tartak, cegielnię, browar i gorzelnię. W 1780 r. na zakupio- nych przez siebie gruntach na Bródnie założył cmentarz żydowski. Nazwisko Sonneberg otrzymał od króla pruskiego Fryderyka Wilhelma II, wraz z przywile- jem nabywania dóbr ziemskich. Trzykrotnie żonaty – jego trzecia żona, Judyta, po śmierci Szmula przejęła zarządzanie interesami. Był protoplastą rodów Sonnenbergów i Bergsonów; jego potomkami byli m.in. bł. Franciszka Siedliska (założycielka Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodzi- ny z Nazaretu), Berek Sonnenberg, Michał Bergson i Samuel Bergson (kupcy i filantropi), Michel Bergson (pianista, kompozytor, wieloletni dyrektor konser- watorium w Genewie) czy Henri Bergson (francuski filozof, laureat Literackiej Nagrody Nobla w 1927 r.). Judyta Gitla Jakubowiczowa (1751-1829) – trzecia żona Szmula, pochodziła z kupieckiej rodziny z Frankfurtu, starannie wykształcona, znała kilka języków. W Warszawie regularnie gościła na obiadach czwartkowych króla Stanisława, prowadziła popularny salon wzorowany na życiu niemieckiej inteligencji. Po śmierci męża przejęła jego interesy, którymi z powodzeniem zarządzała. Była oficjalną rządową liwerantką (dostawczynią). Dużą część swojego majątku za- pisała w testamencie na cele dobroczynne (m.in. Szpital Dzieciątka Jezus czy Instytut Głuchoniemych). Berek (Berg) Sonnenberg (1764-1822) – syn Szmula Zbytkowera, protoplasta rodu Bergsonów. Dzierżawił cła na sól w Królestwie Polskim, zmonopolizował handel wołami, fortunę zbił na dostawach dla wojsk m.in. Księstwa Warszaw- skiego. Był jedynym Żydem mającym przywilej posiadania gruntów, nierucho- mości i zamieszkania w Warszawie poza ulicami przeznaczonymi dla staroza- konnych. W testamencie znaczne kwoty przeznaczył na cele dobroczynne. Jego potomkowie przyjęli nazwisko Bergson. Michał Bergson (1831-1919) – praprawnuk Szmula Zbytkowera, kontynuował rodzinne tradycje bankowe, biznesowe i filantropijne. Był radcą handlowym Ban- ku Polskiego, członkiem Komitetu Giełdowego. Działał w Warszawskiej Gminie Żydowskiej i przez lata był jej przewodniczącym. Z jego inicjatywy powstał Gmach Wychowawczy Warszawskiej Gminy Starozakonnych przy ul. Jagiellońskiej. Samuel Bergson (1829-1911) – praprawnuk Szmula Zbytkowera, starszy brat Michała, przewodniczącego Warszawskiej Gminy Żydowskiej. Kupiec, współ- właściciel domu handlowego „S. i M. Bergson”, działacz społeczny, honorowy prezes Towarzystwa Dostarczania Pracy Ubogim Żydom przy ul. Stawki. Właści- ciel kamienicy przy ul. Targowej 61. Menachem Begin (1913-1992) – urodzony w Brześciu w tradycyjnej żydow- skiej rodzinie, od wczesnej młodości związany z ruchem syjonistycznym. Studiu- jąc na Uniwersytecie Warszawskim prawo, mieszkał w Żydowskim Domu Akade- mickim przy ul. Sierakowskiego. Po wybuchu II wś. uciekł do Wilna, skąd został wywieziony na Syberię. W 1942 r. wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR (Ar- mii Andersa), z którymi dotarł do Palestyny, gdzie został i – zwolniony z przysięgi wojskowej w polskiej armii – stanął na czele Irgunu, organizacji wojskowej wal- czącej o niepodległy Izrael. Zaangażowany w politykę, negocjował z Anwarem Sadatem egipsko-izraelskie Porozumienie Pokojowe – za które obaj przywódcy uhonorowani zostali Pokojową Nagrodą Nobla w 1978 r. Berek Joselewicz (1764 lub 65-1809) – kupiec żydowski, pułkownik wojska polskiego; pochodził ze Żmudzi, jako handlarz końmi zamieszkał w należącym do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Golędzinowie. Przyłączył się do in- surekcji kościuszkowskiej na czele założonego przez siebie Pułku Lekkokonne- go Starozakonnych, brał udział w obronie Pragi (rzeź Pragi, 4 listopada 1794 r.). W następnych latach walczył w szeregach Legionów Polskich Jana Henryka Dą- browskiego (gdzie szykanowany był przez innych kolegów-oficerów ze względu na brak szlacheckiego pochodzenia). W 1802 r. przeszedł do Legionu Hanower- skiego, później do armii Księstwa Warszawskiego; zginął w bitwie pod Kockiem. Odznaczony Legią Honorową i orderem Virtuti Militari. Był też członkiem wol- nomularskiej loży Bracia Polacy Zjednoczeni. Manas Ryba (1843?-1938) – żydowski przedsiębiorca, został zarządcą bazaru Różyckiego. Działał również w zarządzie Towarzystwa Akcyjnego Dróg Podjaz- dowych w Królestwie Polskim. Organizacja ta sprawowała nadzór nad kolejką marecką, którą otwarto w 1899 r. Jego ślub z Esterą z d. Halbfish (z niem. półry- ba) stał się przyczyną do wielu popularnych „na Różycu” żartów. Antonina (1908-1971) i Jan (1897-1974) Żabińscy – małżeństwo związane z warszawskim ogrodem zoologicznym. Antonina była pisarką, Jan zoologiem, fizjologiem, długoletnim dyrektorem zoo. Walczył w powstaniu warszawskim. W czasie II wojny światowej w swoim domu na terenie zoo (willa pod zwa- riowaną gwiazdą) ukrywali ok. 300 osób pochodzenia żydowskiego. W 1965 r. zostali uhonorowani przez Instytut Yad Vashem tytułem „Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata”. Od 2023 r. patroni warszawskiego zoo. ks. Michał Kubacki (1898-1978) – ksiądz, salezjanin, w latach 1933-1945 wikariusz parafii przy bazylice Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie. Podczas wojny kierował parafialnym Caritasem oraz (pod nieobecność pro- boszcza Antoniego Hlonda, brata prymasa) sprawował funkcję administratora parafii. W 1943 r. zorganizował schronienie dla Haliny Aszkenazy-Engelhard po jej ucieczce z transportu do obozu koncentracyjnego na Majdanku (na jej wniosek został mu przyznany tytuł „Sprawiedliwego wśród Narodów Świata” – pośmiertnie w 1997 r.). Po wojnie został proboszczem w parafii świętego Jana Chrzciciela w Lubrzy. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Lubrzy (woje- wództwo lubuskie). Fot. NAC Fot. A. Grycuk Fot. Ghetto Fighters’ House Museum Archive Fot. Polona Fot. A. Grycuk Fot. NAC Fot. K. Michalski Fot. K. Michalski Fot. K. Michalski Fot. K. Michalski Fot. K. Michalski Fot. K. Michalski Fot. K. Michalski Fot. K. Michalski Fot. K. Michalski Fot. K. Michalski Fot. K. Michalski Fot. K. Michalski Fot. Fotopolska Fot. K. Michalski Fot. K. Michalski Fot. K. Michalski Szmul Zbytkower z żoną Judytą; wikipedia.org Fot. K. Michalski Fot. K. Michalski Fot. K. Michalski Fot. K. Michalski Fot. K. Michalski Fot. K. Michalski
Anzeige