Efektywna nauka

Efektywna nauka 
AZGE M 
? 
NI 
AC H 
! 
AN AINEZDOWOP
Efektywna 
NAUKA 
Codziennie jeoeli siê wszystkiego nauczysz, 
cz³owiek uczy siê to w bardzo krótkim czasie wiê-czegooe 
nowego. Gdy cos nas kszooeæ z tych informacji zostanie fascynuje i porywa wiedza jakby przez Ciebie zapomniana. Jaki z sama wchodzi nam do g³owy i tego wniosek? ¯e niesamowicie zapamiêtujemy ka¿dy naj- d³ugie godziny, które pooewiê- mniejszy szczegó³ chocia¿ czêsto ci³eoe na naukê, zosta³y zwy- nie jest on a¿ tak istotny. Co je- czajnie zmarnowane, poniewa¿ dnak powinnioemy zrobiæ gdy w chwili obecnej nic ju¿ z tego wiedza, któr¹ musimy przyswoiæ materia³u nie pamiêtasz i jeoeli w ogóle nas nie interesuje? Po potrzebowa³byoe tej wiedzy raz kolejny czytamy t¹ sam¹ ponownie to ca³¹ naukê musisz kartkê i zupe³nie nic nie za- zacz¹æ od pocz¹tku by opanowaæ pamiêtalioemy? Zwyk³e wkuwa- ten materia³. By efektywnie siê nie czegooe na pamiêæ nie przy- uczyæ, warto poznaæ funkcjo- nosi po¿¹danych efektów, nowanie naszego mózgu i wymaga od Ciebie wielu godzin zrozumieæ co siê w nim dzieje i nauki i jest zwyczajnie nudne. dlaczego pewne rzeczy zapami- Tym samym odk³adasz naukê êtujemy ³atwo, a z innymi mamy wci¹¿ w czasie i gdy jesteoe ju¿ problem. 
przyparty do muru to nie jesteoe w 
stanie opanowaæ ca³ego mate-ria 
³u, w krótki czasie. A nawet 
1
PAMIÊÆ 
PAMIÊÆ 
PAMIÊÆ 
PAMIÊÆ 
Nasz¹ pamiêæ dzielimy na pamiêæ krótkotrwa³a i d³ugotrwa³¹. 
Pamiêæ krótkotrwa³a odpo- pamiêci lub naszych przeana- a by odbieraæ kolejne bodŸce 
wiada za przechowywanie lizowanych wniosków, do musimy zrobiæ na nie miejsce, 
niewielkich ilooeci informacji których doszlioemy. Jeoeli dane, a wiêc albo przeniesiemy je na 
przez krótki okres czasu. W które przechowujemy w kolejny „etap” pamiêci w 
p ami ê c i k r ó t ko t rwa ³ e j pamiêci krótkotrwa³ej s¹ nam naszym mózgu albo pozbê-zatrzymujemy 
informacje tego do niczego niepotrzebne to dziemy siê tej informacji ¿eby 
co w³aoenie do nas dotar³o czyli zapominamy je b³yskawicznie. nie zaoemieca³a naszego 
otoczenie, wszelkie obrazy, Niepotrzebna informacja bez umys³u. 
dŸwiêki i zapachy, które s¹ powtarzania wylatuje nam z Czym wiêc jest ten kolejny 
wokó³ nas. g³owy w ci¹gu kilkunastu „etap”? To nic innego jak zapis 
P sekund. informacji na pamiêci d³ugotr- amiêæ krótkotrwa³a jest nasz¹ pamiêci¹ operacyjn¹, Bior¹c pod uwagê, ¿e pamiêæ wa³ej. 
poniewa¿ przechowujemy w krótkotrwa³a ma bardzo ma³¹ 
niej dane i wyniki operacji, pojemnooeæ to proces ten jest 
których dokonalioemy w naszej zrozumia³y, poniewa¿ dociera 
g³owie np. podczas liczenia w do nas bardzo wiele sygna³ów, 
CZYM JEST PAMIÊÆ D£UGOTRWA£A? 
WyobraŸ sobie du¿y worek, w którym sk³adujesz wszystkie 
informacje typu daty historyczne, imiona wybitnych 
matematyków czy treoeæ filmów. Niesamowite jest to, ¿e 
cz³owiek w szybkim tempie potrafi znaleŸæ odpowiedŸ na 
zadane pytanie. Gdy ktooe pyta Ciê o Twoje imiê to odpo-wiadasz 
od razu, a nie zaczynasz opowiadaæ mu historii z 
dzieciñstwa. Pamiêæ d³ugotrwa³a posiada specjalne szu-fladki, 
do których wk³adane s¹ s³owa i pojêcia, w taki spo-sób 
by by³y one ze sob¹ zwi¹zane. Z kolei kolejne elementy 
s¹ zwi¹zane z innymi i w ten sposób pamiêæ d³ugotrwa³a 
przypomina ogromn¹ sieæ wzajemnych powi¹zañ. By prze-nieoeæ 
informacjê z pamiêci krótkotrwa³ej na d³ugotrwa³¹, 
nale¿y dan¹ informacjê powtórzyæ, zwróciæ na ni¹ uwagê w 
jakioe sposób tak aby nasz mózg uzna³, ze informacja ta jest 
dla nas wa¿na i zas³uguje na zapamiêtanie. 
Na polepszenie pamiêci 
mo¿na znaleŸæ ró¿ne treningi. 
Po ich wielokrotnym 
wykonaniu sprawimy, ¿e nasz 
umys³ w sposób szybszy 
bêdzie przyswaja³ informacje, 
a tak¿e pozwoli nam szybciej 
odnaleŸæ potrzebuj¹ce w 
danej chwili informacje. 
2 3
Na czym polega 
proces uczenia siê 
i jak robiæ to 
efektywnie? 
Uczenie siê to nic chnik. Na samym po- siê na dyktafonie, 
innego jak zapa- cz¹tku zanim przy- nastêpnie to ods³u-miêtywanie 
tego co st¹pisz do nauki za- chiwaæ. Ka¿demu wzro-mamy 
na kartkach. Ale stanów siê do jakiego kowcowi z kolei przy-tez 
nie tylko. Zauwa¿, typu ludzi nale¿ysz. padn¹ do gustu wsze-ze 
ma³e dziecko uczy Jesteoe s³uchowcem, lkiego rodzaju pla-siê 
wszystkiego po- wzrokowcem czy mo¿e nsze, wykresy czy 
przez obserwacjê i kinestetykiem? Ka¿dy schematy, Najtrudniej 
powtarzanie. A wiêc by z tych typów ludzi chyba jest znaleŸæ cooe 
czegooe siê nauczyæ zapamiêtuje szybciej w dla kinestetyka, ale 
musisz to zaobse- inny sposób. Dlatego ciekaw¹ opcj¹ jest 
rwowaæ, zrozumieæ, a warto najpierw siê zobaczenie tej rzeczy o 
nastêpnie dopiero uda zastanowiæ nad tym, a której siê uczy na w³a- 
Ci siê to zapamiêtaæ. nastêpnie zacz¹æ szuk- sne oczy. Dotkniêcie 
Jest wiele sposobów na aæ najef ektywnie- jej. Pomocne dla niego 
naukê. Najbardziej jszych technik nauki bêdzie te¿ chodzenie 
popularny to zwy- dla siebie. Dla s³uc- po pokoju podczas 
czajne wkuwanie na howca u³atwieniem nauki lub machanie 
pamiêæ. Niestety spo- bêdzie gdy ktooe za- d³ugopisem. Kine-sób 
ten jest bardzo cznie opowiadaæ mu stetyk mo¿e siê skupiæ 
nieefektowny i nudny. materia³, który musi tylko gdy wykonuje 
Dlatego dobrze jest opanowaæ. Mo¿e tak¿e jaki ruch. 
spróbowaæ innych te- sam czytaæ i nagrywaæ 
4 5
NAJPOPULARNIEJSZ 
efektywne sposoby na naukê. 
nauk nêa. ukê. 
naukê. 
naukê. 
naukê. 
naukê. 
naukê. 
Bardzo efektywnym sposobem jest wykorzystywanie ró¿nych mnemo-technik 
do zapamiêtywania. Sposoby oparte na tej technice wymagaj¹ pos³u- 
¿enia siê swoj¹ wyobraŸni¹. WyobraŸnia to najwy¿sza forma energii 
umys³owej, jak¹ dysponujemy. To napêd skutecznego uczenia siê i 
warunek naszego rozwoju. Rozum analizuje i organizuje. Tylko 
wyobraŸnia tworzy. Porównaj dwie sytuacje: 
Id¹c w zesz³ym tygodniu do sklepu, szko³y, domu 
– czy pamiêtasz, kogo widzia³eoe na poszczególnych ulicach, lub 
skrzy¿owaniach? Umia³byoe szczegó³owo opisaæ spotkane 
przypadkowo osoby? 
Gdybyoe na tej samej drodze spotka³ wielkiego, 
ró¿owego mamuta, czy zapamiêta³byoe? 
Oczywioecie, ¿e ró¿owego mamuta! bêdziesz wiedzia³ czego siê uczyæ 
Twój umys³ myoeli obrazami. Gdy mó- najpierw. W sklepach mo¿na tak¿e 
wisz s³owo kot to nie widzisz napisu znaleŸæ kolorowe znaczniki w postaci 
KOT tylko masz przed oczami ¿ywego karteczek. Jest to bardzo dobry 
zwierzaka. Bardzo wiêc wa¿ne jest by pomys³ gdy nie mo¿esz jakiejoe info-materia 
³, który masz opanowaæ spró- rmacji zapamiêtaæ, by nie szukaæ siê 
bowaæ sobie wyobraziæ. Co wiêcej pooeród notatek zaznaczasz znaczni-dobrze 
jest sobie stworzyæ historyjkê. kiem i w bardzo prosty sposób mo¿esz 
Historyjki pomagaj¹ przy ³¹czeniu do tej informacji wróciæ by j¹ utrwaliæ. 
ze sob¹ faktów. Jeoeli masz zapamiêtaæ Nie nale¿y siê uczyæ dzieñ przed 
ci¹g jakioe s³ów w odpowiedniej kole- wa¿nym egzaminem! Dochodzi wtedy 
jnooeci to warto stworzyæ sobie zdanie stres i trudniej jest siê nam skupiæ na 
z pierwszych liter tych s³ów. Tak tym czego siê uczymy. Sam materia³ 
mo¿na zrobiæ w przypadku nauki wymaga tez nie tylko przyswojenia, 
planet w uk³adzie s³onecznym. Do ale tak¿e przypomnienia. Dlatego 
zapamiêtywania u¿ywa siê czasem warto uczyæ siê kilka dni wczeoeniej, a 
specjalnych tablic, ale o nich mo¿esz dzieñ przed egzaminem tylko powtór-sam 
dowiedzieæ siê wiêcej w kursach zyæ ca³y materia³ ze zrozumieniem. 
szybkiego czytania. Proces zapamiê- Nauka jest znaczniej efektywna. 
tywania u³atwiaj¹ tak¿e mapy my- Ciekaw¹ mo¿liwooeci¹ s¹ te¿ fiszki. 
oeli. Gdzie podczas nauki przecho- Bardzo dobrze sprawdzaj¹ siê w przy-dzimy 
od ogó³u do coraz mniejszego padku nauki jêzyka obcego i s³ówek 
szcze-gó³u. Podczas tworzenia nota- oraz wszelkiego rodzaju definicji. 
tek nie mo¿na zapomnieæ o kolorach! 
Dziêki kolorom nasz mózg zwraca 
wiêksz¹ uwagê na dane s³owa. Warto 
przydzieliæ kolory do wagi danej 
informacji. Najwa¿niejsze informacje 
zaznaczaæ na czerwono, mniej wa¿ne 
na pomarañczowo, a te najmniej 
istotne na zielono. W ten sposób 
6 7
OTOCZENIE 
OTOCZENIE Zanim jednak przyst¹pisz do nauki powinieneoe zadbaæ o odpowiednie oto-czenie. 
Podczas efektywnej nauki wa¿ne jest ¿eby jak najmniej rzeczy mog³o ro-zpraszaæ 
Twoj¹ uwagê. Zanim wiêc weŸmiesz siê za naukê posprz¹taj pokój. 
OTOCZENIE Do nauki nie mo¿esz siadaæ gdy jesteoe zmêczony. Nawet 15 minutowa 
drzemka mo¿e byæ dla Ciebie zbawienna i znacznie zwiêkszyæ Twoj¹ 
efektywnooeæ. Tak¿e podczas nauki nale¿y robiæ co 45 minut przerwê 5 
minutow¹. Warto wtedy popatrzeæ na kolor zielony poniewa¿ odprê¿a i 
pozwala na nowo siê skupiæ. 
Porozrzucane ubrania i nieumyte naczynie bardzo ³atwo bêd¹ skupia³y na sobie 
uwagê i gdy zaczniesz siê uczyæ, stwierdzisz, ¿e musisz je wynieoeæ i u³o¿yæ. Czyli 
gdy ju¿ zmobilizowa³eoe siê do nauki, znowu siê od niej oderwiesz i rozproszysz 
swoje myoeli. Na biurku powinno znajdowaæ siê jak najmniej rzeczy. Najlepiej tylko 
te, które bêd¹ Ci potrzebne przy nauce. Czyli kolorowe d³ugopisy, flamastry do 
zakreoelania, kartki do robienia notatek oraz ksi¹¿ki czy materia³y, które masz 
opanowaæ. Tak abyoe w trakcie nauki nie musia³ ju¿ wstawaæ i rozpraszaæ swojej 
uwagi. Warto przygotowaæ sobie te¿ cooe do picia. Najlepiej ¿eby by³a to zwyk³¹ 
woda niegazowana czy zielona herbata. Jedn¹ z w³aoeciwooeci zielonej herbaty jest 
lekkie pobudzenie umys³owe. Podobnie jest te¿ z czarn¹ herbat¹, która pobudza 
podobnie jak kawa. W trakcie mo¿esz nauki mo¿esz tak¿e zg³odnieæ, wiêc przygo-tuj 
sobie przek¹skê w postaci orzechów w³oskich lub s³onecznika. Zawieraj¹ one 
du¿o magnezu, który podczas nauki, stresu i przemêczenia jest bardzo potrzebny 
Twojemu organizmowi do normalnego funkcjonowania. Dobrze jest te¿ zjeoeæ jab³ko. 
Mówi siê, ¿e pobudza du¿o lepiej ni¿ kawa! A tylko gdy nie jesteoe ospa³y mo¿esz 
dobrze siê skoncentrowaæ. Podczas nauki nie musisz siedzieæ sztywno przy biurku. 
Masz czuæ siê wygodnie i luŸno, wiêc i pozycja powinna byæ swobodna. 
Pora dnia w jakiej najlepiej przyswajasz informacje jest bardzo indywidualna. 
Ludzi mo¿na podzieliæ na dwa typy, na skowronków i na sowy. Typ skowronka to osoba, 
która budzi siê wczeoeniej rano, ale te¿ wczeoenie chodzi spaæ. Nie lubi zarywaæ nocy na 
naukê, poniewa¿ i tak wtedy nie przyswaja ¿adnych informacji. Najlepsz¹ por¹ do nauki 
jest dla niej poranek lub popo³udnie, gdy za oknem jest jeszcze jasno i s³onecznie. Z 
kolei typ sowy to osoby, które d³ugo oepi¹ rano. Nawet jeoeli musz¹ wstaæ o wczesnej 
porze ich praca jest nieefektywna i nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Najlepiej 
pracuje im siê w nocy. S¹ w stanie efektywnie uczyæ siê ca³¹ noc, a w dzieñ spaæ. Dlatego 
sam musisz obserwowaæ siebie by móc znaleŸæ najlepsze dla siebie pory nauki. 
8 9
ETAPYna uki 
N 
Na samym pocz¹tku zapoznaj siê z czarn¹ magi¹. Po¿yczysz sobie od niego kolejnego. Nastêpnie powtarzamy trzy 
materia³ami. Przeczytaj spis treoeci, prze- notatki i z nich bêdziesz siê uczy³. Na partie i potem zaczynamy naukê czwartej. 
jrzyj kartki, z których masz nauczyæ, egzaminie dostaniesz pytanie dotycz¹ce Pisz oeci¹gi! Dob rze przeczyta³eoe :-) 
zobacz podpunkty. Ta czynnooeci pozwoli Ci w³aoenie tej jednej rzeczy, o której Twój rob i enie oec i¹g je st na prawdê dobre, 
siê zorientowaæ z jak¹ ilooeci¹ materia³u kolega nie wspomnia³, poniewa¿ by³a dla poniewa¿ poprzez jej robienie du¿o siê 
masz do czynienia. Byæ mo¿e wcale nie jest niego oczywista, a Ty nie mia³eoe o niej uczysz. Gdy ju¿ j¹ napiszesz najprawdopo-tego 
a¿ tak du¿o jak Ci siê w pierwszym pojêcia. Dlatego rób sam notatki. Tak¿e dobniej nie bêdziesz musia³ z niej potem 
momencie wydawa³o? Czêsto w ksi¹¿kach przy ich tworzeniu zapamiêtujesz ju¿ czêoeæ korzystaæ, poniewa¿ wszystko co w niej 
jest wiele rysunków co sprawia, ¿e jest informacji. Do wyró¿niania podpunktów zamieoeci³eoe zwyczajnie pamiêtasz. Ka¿d¹ 
du¿o kartek ale ma³o wa¿nych informacji. u¿ywaj kolorów. Materia³ podziel sobie na partiê materia³u dobrze ¿ebyoe spróbowa³ 
Dobrze jest, gdy sami robimy notatki. partie i ka¿d¹ z czêoeci ucz siê osobno. komuoe opowiedzieæ. Jeoeli potrafisz wy- 
£atwiej jest nam siê w nich odnaleŸæ, £atwiej jest przyswoiæ mniejsz¹ czêoeæ t³umaczyæ drugiej osobie to czego siê 
poniewa¿ ka¿dy stosuje swoje skróty informacji na raz. Ci¹gle powtarzamy to nauczy³eoe oznacza to, ¿e naprawdê zro-myoelowe 
i dla ka¿dego cos innego jest czego siê ju¿ nauczylioemy, tak aby tego nie zumia³eoe treoeæ i dobrze przyswoi³eoe. Co 
wa¿ne. Zauwa¿, ¿e w notatkach umieszcza zapomnieæ. Jeoeli przerobimy dwie partie wiêcej poprzez mówienie na g³os po raz 
siê cooe czego nie wiesz. Cooe co wie i rozu- n a s ze go ma t e r i a ³u to ro bi m y jego kolejny utrwalasz sobie materia³. 
mie Twój kolega, dla Ciebie mo¿e byæ powtórkê, dopiero potem przechodzimy do 
10 11
Jak siê ? skoncentrowaæ 
Jeoeli masz du¿o tekstu do nauki, dobrze jest siê zao 
patrzyæ we wskaŸnik. Mo¿e to byæ np. linijka, któr¹ 
zaznaczasz akurat akapit, który czytasz. Wa¿ne jest 
¿eby kolor by³ wyrazisty. Najbardziej skupia uwagê 
kolor czerwony. 
S³ysza³eoe kiedyoe o aromaterapii? 
Niektóre kolejki aromatyczne zapa-lone 
w odpowiednich kominkach po-zwalaj 
¹ na lepsze skupienie uwagi. 
Pozytywnie wp³ywaj¹ na koncentracjê 
zapach po-marañczy, miêty i rozma-rynu. 
Kluczem do efektownej nauki jest odpowiednia koncentracja. Podczas nauki czêsto jej 
poziom spada. Dlatego potrzebne w nauce s¹ przerwy, ale ka¿d¹ przerwê nale¿y efekt-ownie 
wykorzystaæ. Zamiast przegl¹daæ aktua-lnooeci na facebooku zrób kilka przys-iadów, 
pajacyków i g³êbokich wdechów by siê dotleniæ. Dobrze ¿eby otworzyæ na ten 
czas okno i wpuoeciæ trochê oewie¿ego powietrza. G³êbokie wdechy pozwalaj¹ na wpro-wadzenie 
wiêkszej ilooeci tlenu do organizmu co skutkuje wiêksz¹ koncentracj¹. 
Wiem, ¿e wiêkszooeæ 
ludzi podczas nauki 
lubi s³uchaæ muzyki, 
wa¿ne jest by j¹ 
odpowiednio dobraæ. 
Jeoeli utwory, których 
s³uchasz maj¹ tekst 
to Twój umys³ jest 
rozproszony, naj-czêoeciej 
wtedy skupia 
siê na podk³adzie 
muzycznym i s³owach 
tym samym Twoja 
koncentracja znacz-nie 
spada. 
Muzyka do nauki nie powina zawieraæ s³ów. Mózg bardzo dobrze koncentruj siê przy 
muzyce klasycznej. Warto zapoznaæ siê z Mozartem i Vivaldim. Szczególnie cztery pory 
roku Vivaldiego mog¹ zdzia³aæ cuda. Muzyka filmowa tak¿e mo¿e pobudziæ umys³ do 
lepszej koncentracji np. utwory Hansa Zimmera. 
Znalaz³am te¿ w internecie ciekawy sposób z pomarañcz¹. Mo¿e wydawaæ siê na-prawdê 
dziwny, ale pomaga. Chodzi chyba g³ównie o to, ¿e skupia wszystkie Twoje 
myoeli na tym co tu i teraz, i nie myoelisz o tym co bêdziesz robi³ jak ju¿ skoñczysz siê 
uczyæ. Usi¹dŸ prosto na krzeoele. Zamknij oczy. WyobraŸ sobie pomarañczê. Przy³ó¿ j¹ 
w wyobraŸni na oerodek g³owy. Poczuj jej skórkê, zapach i wyobraŸ sobie dok³adnie jak 
wygl¹da. Pomarañcza ta po prostu przylega do Twojej g³owy i nie jest przez nic pod-trzymywana. 
Mo¿esz j¹ oeci¹gn¹æ stamt¹d i poogl¹daæ dok³adnie trzymaj¹c w rêku. 
Skupiasz ca³¹ uwagê na pomarañczy, w ten sposób ³atwiej bêdzie Ci teraz przejoeæ do 
nauki. 
12 13
PODSUMOWANIE 
- w 10 punktach jak uczyæ siê efektywnie! 
1. Zadbaj o odpowiednie otoczenie. 
2. Jeoeli to mo¿liwe, otwórz okno by wpuoeciæ 
trochê powietrza 
3. Przygotuj sobie wodê, orzechy w miseczce i 
jab³ko. 
4. Spojrzyj na kalendarz i policz ile dni zosta³o 
Ci na naukê ca³ego materia³u. 
5. Zapoznaj siê z ca³ym materia³em. Przejrzyj 
spis treoeci, oceñ faktyczn¹ ilooeæ materia³u do 
nauk. 
6. Podziel materia³ na czêoeci. 
7. Podczas nauki u¿ywaj kolorów, 
wspomnianym mnemotechnik oraz wskaŸników, 
by zapamiêtywanie sta³o siê ³atwiejsze. 
8. Powtarzaj materia³ partiami. 
9. Podczas czytania notatek skup siê na 
tekoecie, zapamiêtuj go z g³ow¹ i staraj siê 
zrozumieæ to czego siê uczysz, a nie tylko wykuæ 
na pamiêæ. 
10. Najlepiej po nauce uci¹æ sobie drzemkê lub 
pójoeæ spaæ. Sen utrwala wiedzê :-) 
POWODZENIA NA EGZAMINACH! 
Dieta wspomagaj¹ca proces 
zapamiêtywania. 
Podczas nauki wa¿ne jest by piæ odpowiedni¹ ilooeæ napojów. Najlepsza jest do tego woda 
niegazowana. Jeoeli natomiast czujesz siê ospa³y i zmêczony mo¿esz wypiæ fili¿ankê kawy. Ale 
tylko wtedy! Poniewa¿ pobudzi ona lekko Twój umys³ do dzia³ania. Natomiast jeoeli jest on ju¿ 
pobudzony i dostarczysz mu kolejnej dawki kofeiny, mo¿e ona spowodowaæ nadmiern¹ stym-ulacje 
i chwilowo upooeledziæ pamiêæ. 
Du¿e znaczenie ma to czy Twój organizm otrzyma³ odpowiedni¹ dawkê kalorii i czy 
podczas dnia zjad³aoe odpowiedni¹ ilooeæ posi³ków. Jeoeli nie to bêdziesz odczuwa³a g³ód, co 
wp³ywa dekoncentruj¹co. 
Jab³ka wspomagaj¹ koncentracjê oraz dzia³aj¹ bardziej pobudzaj¹co ni¿ kofeina! 
Czekolada, o jej w³aoeciwooeciach du¿o siê mówi. Jedni uwa¿aj¹ j¹ za szkodliw¹ inni z kolei za 
najlepsz¹ s³odycz, poniewa¿ jest i s³odka, i zdrowa. Warto zauwa¿yæ, ¿e czekolady pe³nomle-czne 
prócz dobrego smaku maj¹ niewiele od¿ywczych sk³adników. Natomiast czekolada gorzka 
ma du¿¹ zawartooeæ magnezu, dlatego podczas nauki mo¿na zjeoeæ kilka jej kostek. 
Tak¿e orzechy, pestki dyni i s³onecznika 
wspomagaj¹ proces zapamiêtywania. 
W³aoenie z powodu du¿ej ilooeci potrzebnych 
mikroelementów, które w sobie zawieraj¹. 
A wiêc… jeoeli podczas nauki 
koniecznie musisz cooe podjadaæ, 
postaraj siê by by³a to zdrowa 
przek¹ska. Najlepiej by by³y to 
migda³y, orzechy lub pestki 
s³onecznika. I nie zapomnij o 
wodzie! 
14 15
1 von 9

Recomendados

Jak Skutecznie Uczyć Się Biologii von
Jak Skutecznie Uczyć Się BiologiiJak Skutecznie Uczyć Się Biologii
Jak Skutecznie Uczyć Się BiologiiASzemet
26.5K views15 Folien
Mała biblia efektywnej nauki von
Mała biblia efektywnej naukiMała biblia efektywnej nauki
Mała biblia efektywnej naukirz2xd
1.5K views72 Folien
Jak efektywnie uczyc sie dziewczyny von
Jak efektywnie uczyc sie dziewczynyJak efektywnie uczyc sie dziewczyny
Jak efektywnie uczyc sie dziewczynyGosia Rychlak
1.9K views15 Folien
Uczę Się I Umiem von
Uczę Się I UmiemUczę Się I Umiem
Uczę Się I Umiemmarzen
3.3K views16 Folien
Jak się uczyć von
Jak się uczyćJak się uczyć
Jak się uczyćstabal1960
4.8K views28 Folien
Uczenie sie von
Uczenie sieUczenie sie
Uczenie sieOtylia Kocik
1.8K views25 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Jak się uczyć. ważna prezentacja von
Jak się uczyć. ważna prezentacjaJak się uczyć. ważna prezentacja
Jak się uczyć. ważna prezentacjaOtylia Kocik
4.6K views116 Folien
Uczenie się von
Uczenie sięUczenie się
Uczenie sięOtylia Kocik
1.2K views22 Folien
Jak sie uczyc von
Jak sie uczycJak sie uczyc
Jak sie uczycdoradztwo
122 views9 Folien
Jak si¦ uczyă von
Jak si¦ uczyăJak si¦ uczyă
Jak si¦ uczyăviolettagwsh
280 views9 Folien
Szybkie czytanie-praktyczne-cwiczenia von
Szybkie czytanie-praktyczne-cwiczeniaSzybkie czytanie-praktyczne-cwiczenia
Szybkie czytanie-praktyczne-cwiczeniaPrzemysław Wolny
218 views25 Folien
Jak sie uczyc von
Jak sie uczycJak sie uczyc
Jak sie uczycasica1234
200 views9 Folien

Destacado

Enea 2015 r. - wyniki finansowe von
Enea 2015 r. - wyniki finansoweEnea 2015 r. - wyniki finansowe
Enea 2015 r. - wyniki finansoweEnea
158 views47 Folien
Dyplom ukończenia kpss von
Dyplom ukończenia kpssDyplom ukończenia kpss
Dyplom ukończenia kpssTofik87
214 views1 Folie
Sztuka dwudziestolecia międzywojennego von
Sztuka dwudziestolecia międzywojennegoSztuka dwudziestolecia międzywojennego
Sztuka dwudziestolecia międzywojennegoJakub Nowak
797 views19 Folien
First aid for burn injuries - buydrug.in von
First aid for burn injuries - buydrug.inFirst aid for burn injuries - buydrug.in
First aid for burn injuries - buydrug.inBuy Drug Pharmacy
625 views7 Folien
Kwantologia 4.3 czarne dziury. von
Kwantologia 4.3  czarne dziury.Kwantologia 4.3  czarne dziury.
Kwantologia 4.3 czarne dziury.Łozowski Janusz
290 views6 Folien
Śniadanie Daje Moc von
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Mocbrandsupportpl
230 views10 Folien

Destacado(20)

Enea 2015 r. - wyniki finansowe von Enea
Enea 2015 r. - wyniki finansoweEnea 2015 r. - wyniki finansowe
Enea 2015 r. - wyniki finansowe
Enea158 views
Dyplom ukończenia kpss von Tofik87
Dyplom ukończenia kpssDyplom ukończenia kpss
Dyplom ukończenia kpss
Tofik87214 views
Sztuka dwudziestolecia międzywojennego von Jakub Nowak
Sztuka dwudziestolecia międzywojennegoSztuka dwudziestolecia międzywojennego
Sztuka dwudziestolecia międzywojennego
Jakub Nowak797 views
Rok Sodin CV slo von Rok Sodin
Rok Sodin CV sloRok Sodin CV slo
Rok Sodin CV slo
Rok Sodin930 views
Media i Marketing Dzienny Serwis von gruba
Media i Marketing Dzienny SerwisMedia i Marketing Dzienny Serwis
Media i Marketing Dzienny Serwis
gruba324 views
Rozpuszczalność ciał stałych w wodzie. von Trebix
Rozpuszczalność ciał stałych w wodzie.Rozpuszczalność ciał stałych w wodzie.
Rozpuszczalność ciał stałych w wodzie.
Trebix3.2K views
Dzielnica magazynowo-przemysłowa – Jasło von coirzeszow
Dzielnica magazynowo-przemysłowa – JasłoDzielnica magazynowo-przemysłowa – Jasło
Dzielnica magazynowo-przemysłowa – Jasło
coirzeszow148 views
Dwudniowa wycieczka von A K
Dwudniowa wycieczkaDwudniowa wycieczka
Dwudniowa wycieczka
A K614 views
Drogi na EURO 2012 stan na - 28.02.2011 von Michał Jaros
Drogi na EURO 2012 stan na - 28.02.2011 Drogi na EURO 2012 stan na - 28.02.2011
Drogi na EURO 2012 stan na - 28.02.2011
Michał Jaros677 views

Similar a Efektywna nauka

Jak si+ótö+¦¦¦tł uczy+ótötç¦é+á von
Jak si+ótö+¦¦¦tł uczy+ótötç¦é+áJak si+ótö+¦¦¦tł uczy+ótötç¦é+á
Jak si+ótö+¦¦¦tł uczy+ótötç¦é+ágwshpedagog
172 views9 Folien
Jak si+ótö+¦¦¦tł uczy+ótötç¦é+á von
Jak si+ótö+¦¦¦tł uczy+ótötç¦é+áJak si+ótö+¦¦¦tł uczy+ótötç¦é+á
Jak si+ótö+¦¦¦tł uczy+ótötç¦é+ágwshpedagog
195 views9 Folien
Jak si+ótö+¦¦¦tł uczy+ótötç¦é+á von
Jak si+ótö+¦¦¦tł uczy+ótötç¦é+áJak si+ótö+¦¦¦tł uczy+ótötç¦é+á
Jak si+ótö+¦¦¦tł uczy+ótötç¦é+ágwshpedagog
183 views9 Folien
Jak si+ótö+¦¦¦tł uczy+ótötç¦é+á von
Jak si+ótö+¦¦¦tł uczy+ótötç¦é+áJak si+ótö+¦¦¦tł uczy+ótötç¦é+á
Jak si+ótö+¦¦¦tł uczy+ótötç¦é+ágwshpedagog
188 views9 Folien
Jak si+ótö+¦¦¦tł uczy+ótötç¦é+á von
Jak si+ótö+¦¦¦tł uczy+ótötç¦é+áJak si+ótö+¦¦¦tł uczy+ótötç¦é+á
Jak si+ótö+¦¦¦tł uczy+ótötç¦é+ágwshpedagog
170 views9 Folien
Jak się uczyć von
Jak się uczyćJak się uczyć
Jak się uczyćelanatalia
283 views9 Folien

Similar a Efektywna nauka(20)

Jak si+ótö+¦¦¦tł uczy+ótötç¦é+á von gwshpedagog
Jak si+ótö+¦¦¦tł uczy+ótötç¦é+áJak si+ótö+¦¦¦tł uczy+ótötç¦é+á
Jak si+ótö+¦¦¦tł uczy+ótötç¦é+á
gwshpedagog172 views
Jak si+ótö+¦¦¦tł uczy+ótötç¦é+á von gwshpedagog
Jak si+ótö+¦¦¦tł uczy+ótötç¦é+áJak si+ótö+¦¦¦tł uczy+ótötç¦é+á
Jak si+ótö+¦¦¦tł uczy+ótötç¦é+á
gwshpedagog195 views
Jak si+ótö+¦¦¦tł uczy+ótötç¦é+á von gwshpedagog
Jak si+ótö+¦¦¦tł uczy+ótötç¦é+áJak si+ótö+¦¦¦tł uczy+ótötç¦é+á
Jak si+ótö+¦¦¦tł uczy+ótötç¦é+á
gwshpedagog183 views
Jak si+ótö+¦¦¦tł uczy+ótötç¦é+á von gwshpedagog
Jak si+ótö+¦¦¦tł uczy+ótötç¦é+áJak si+ótö+¦¦¦tł uczy+ótötç¦é+á
Jak si+ótö+¦¦¦tł uczy+ótötç¦é+á
gwshpedagog188 views
Jak si+ótö+¦¦¦tł uczy+ótötç¦é+á von gwshpedagog
Jak si+ótö+¦¦¦tł uczy+ótötç¦é+áJak si+ótö+¦¦¦tł uczy+ótötç¦é+á
Jak si+ótö+¦¦¦tł uczy+ótötç¦é+á
gwshpedagog170 views
Jak się uczyć von elanatalia
Jak się uczyćJak się uczyć
Jak się uczyć
elanatalia283 views
Jak si+ótö+¦¦¦tł uczy+ótötç¦é+á von gwshpedagog
Jak si+ótö+¦¦¦tł uczy+ótötç¦é+áJak si+ótö+¦¦¦tł uczy+ótötç¦é+á
Jak si+ótö+¦¦¦tł uczy+ótötç¦é+á
gwshpedagog240 views
Jak sie uczyc von doradztwo
Jak sie uczycJak sie uczyc
Jak sie uczyc
doradztwo185 views
Jak sie uczyc von doradztwo
Jak sie uczycJak sie uczyc
Jak sie uczyc
doradztwo162 views
Prezentacja von smokedro
PrezentacjaPrezentacja
Prezentacja
smokedro175 views
Szybka nauka dla wytrwałych - Paweł Sygnowski - ebook von e-booksweb.pl
Szybka nauka dla wytrwałych - Paweł Sygnowski - ebookSzybka nauka dla wytrwałych - Paweł Sygnowski - ebook
Szybka nauka dla wytrwałych - Paweł Sygnowski - ebook
e-booksweb.pl392 views
W jaki sposób mózg zapisuje wspomnienia von smokedro
W jaki sposób mózg zapisuje wspomnieniaW jaki sposób mózg zapisuje wspomnienia
W jaki sposób mózg zapisuje wspomnienia
smokedro496 views
Prezentacja von smokedro
PrezentacjaPrezentacja
Prezentacja
smokedro542 views
Szybkie czytanie dla wytrwałych - Paweł Sygnowski - ebook von e-booksweb.pl
Szybkie czytanie dla wytrwałych - Paweł Sygnowski - ebookSzybkie czytanie dla wytrwałych - Paweł Sygnowski - ebook
Szybkie czytanie dla wytrwałych - Paweł Sygnowski - ebook
e-booksweb.pl350 views
Jak się uczyć von karola4918
Jak się uczyćJak się uczyć
Jak się uczyć
karola4918261 views
Angielskie Zwroty von Halik990
Angielskie ZwrotyAngielskie Zwroty
Angielskie Zwroty
Halik990414 views
Angielskie Zwroty von Halik990
Angielskie ZwrotyAngielskie Zwroty
Angielskie Zwroty
Halik990548 views

Efektywna nauka

 • 1. Efektywna nauka AZGE M ? NI AC H ! AN AINEZDOWOP
 • 2. Efektywna NAUKA Codziennie jeoeli siê wszystkiego nauczysz, cz³owiek uczy siê to w bardzo krótkim czasie wiê-czegooe nowego. Gdy cos nas kszooeæ z tych informacji zostanie fascynuje i porywa wiedza jakby przez Ciebie zapomniana. Jaki z sama wchodzi nam do g³owy i tego wniosek? ¯e niesamowicie zapamiêtujemy ka¿dy naj- d³ugie godziny, które pooewiê- mniejszy szczegó³ chocia¿ czêsto ci³eoe na naukê, zosta³y zwy- nie jest on a¿ tak istotny. Co je- czajnie zmarnowane, poniewa¿ dnak powinnioemy zrobiæ gdy w chwili obecnej nic ju¿ z tego wiedza, któr¹ musimy przyswoiæ materia³u nie pamiêtasz i jeoeli w ogóle nas nie interesuje? Po potrzebowa³byoe tej wiedzy raz kolejny czytamy t¹ sam¹ ponownie to ca³¹ naukê musisz kartkê i zupe³nie nic nie za- zacz¹æ od pocz¹tku by opanowaæ pamiêtalioemy? Zwyk³e wkuwa- ten materia³. By efektywnie siê nie czegooe na pamiêæ nie przy- uczyæ, warto poznaæ funkcjo- nosi po¿¹danych efektów, nowanie naszego mózgu i wymaga od Ciebie wielu godzin zrozumieæ co siê w nim dzieje i nauki i jest zwyczajnie nudne. dlaczego pewne rzeczy zapami- Tym samym odk³adasz naukê êtujemy ³atwo, a z innymi mamy wci¹¿ w czasie i gdy jesteoe ju¿ problem. przyparty do muru to nie jesteoe w stanie opanowaæ ca³ego mate-ria ³u, w krótki czasie. A nawet 1
 • 3. PAMIÊÆ PAMIÊÆ PAMIÊÆ PAMIÊÆ Nasz¹ pamiêæ dzielimy na pamiêæ krótkotrwa³a i d³ugotrwa³¹. Pamiêæ krótkotrwa³a odpo- pamiêci lub naszych przeana- a by odbieraæ kolejne bodŸce wiada za przechowywanie lizowanych wniosków, do musimy zrobiæ na nie miejsce, niewielkich ilooeci informacji których doszlioemy. Jeoeli dane, a wiêc albo przeniesiemy je na przez krótki okres czasu. W które przechowujemy w kolejny „etap” pamiêci w p ami ê c i k r ó t ko t rwa ³ e j pamiêci krótkotrwa³ej s¹ nam naszym mózgu albo pozbê-zatrzymujemy informacje tego do niczego niepotrzebne to dziemy siê tej informacji ¿eby co w³aoenie do nas dotar³o czyli zapominamy je b³yskawicznie. nie zaoemieca³a naszego otoczenie, wszelkie obrazy, Niepotrzebna informacja bez umys³u. dŸwiêki i zapachy, które s¹ powtarzania wylatuje nam z Czym wiêc jest ten kolejny wokó³ nas. g³owy w ci¹gu kilkunastu „etap”? To nic innego jak zapis P sekund. informacji na pamiêci d³ugotr- amiêæ krótkotrwa³a jest nasz¹ pamiêci¹ operacyjn¹, Bior¹c pod uwagê, ¿e pamiêæ wa³ej. poniewa¿ przechowujemy w krótkotrwa³a ma bardzo ma³¹ niej dane i wyniki operacji, pojemnooeæ to proces ten jest których dokonalioemy w naszej zrozumia³y, poniewa¿ dociera g³owie np. podczas liczenia w do nas bardzo wiele sygna³ów, CZYM JEST PAMIÊÆ D£UGOTRWA£A? WyobraŸ sobie du¿y worek, w którym sk³adujesz wszystkie informacje typu daty historyczne, imiona wybitnych matematyków czy treoeæ filmów. Niesamowite jest to, ¿e cz³owiek w szybkim tempie potrafi znaleŸæ odpowiedŸ na zadane pytanie. Gdy ktooe pyta Ciê o Twoje imiê to odpo-wiadasz od razu, a nie zaczynasz opowiadaæ mu historii z dzieciñstwa. Pamiêæ d³ugotrwa³a posiada specjalne szu-fladki, do których wk³adane s¹ s³owa i pojêcia, w taki spo-sób by by³y one ze sob¹ zwi¹zane. Z kolei kolejne elementy s¹ zwi¹zane z innymi i w ten sposób pamiêæ d³ugotrwa³a przypomina ogromn¹ sieæ wzajemnych powi¹zañ. By prze-nieoeæ informacjê z pamiêci krótkotrwa³ej na d³ugotrwa³¹, nale¿y dan¹ informacjê powtórzyæ, zwróciæ na ni¹ uwagê w jakioe sposób tak aby nasz mózg uzna³, ze informacja ta jest dla nas wa¿na i zas³uguje na zapamiêtanie. Na polepszenie pamiêci mo¿na znaleŸæ ró¿ne treningi. Po ich wielokrotnym wykonaniu sprawimy, ¿e nasz umys³ w sposób szybszy bêdzie przyswaja³ informacje, a tak¿e pozwoli nam szybciej odnaleŸæ potrzebuj¹ce w danej chwili informacje. 2 3
 • 4. Na czym polega proces uczenia siê i jak robiæ to efektywnie? Uczenie siê to nic chnik. Na samym po- siê na dyktafonie, innego jak zapa- cz¹tku zanim przy- nastêpnie to ods³u-miêtywanie tego co st¹pisz do nauki za- chiwaæ. Ka¿demu wzro-mamy na kartkach. Ale stanów siê do jakiego kowcowi z kolei przy-tez nie tylko. Zauwa¿, typu ludzi nale¿ysz. padn¹ do gustu wsze-ze ma³e dziecko uczy Jesteoe s³uchowcem, lkiego rodzaju pla-siê wszystkiego po- wzrokowcem czy mo¿e nsze, wykresy czy przez obserwacjê i kinestetykiem? Ka¿dy schematy, Najtrudniej powtarzanie. A wiêc by z tych typów ludzi chyba jest znaleŸæ cooe czegooe siê nauczyæ zapamiêtuje szybciej w dla kinestetyka, ale musisz to zaobse- inny sposób. Dlatego ciekaw¹ opcj¹ jest rwowaæ, zrozumieæ, a warto najpierw siê zobaczenie tej rzeczy o nastêpnie dopiero uda zastanowiæ nad tym, a której siê uczy na w³a- Ci siê to zapamiêtaæ. nastêpnie zacz¹æ szuk- sne oczy. Dotkniêcie Jest wiele sposobów na aæ najef ektywnie- jej. Pomocne dla niego naukê. Najbardziej jszych technik nauki bêdzie te¿ chodzenie popularny to zwy- dla siebie. Dla s³uc- po pokoju podczas czajne wkuwanie na howca u³atwieniem nauki lub machanie pamiêæ. Niestety spo- bêdzie gdy ktooe za- d³ugopisem. Kine-sób ten jest bardzo cznie opowiadaæ mu stetyk mo¿e siê skupiæ nieefektowny i nudny. materia³, który musi tylko gdy wykonuje Dlatego dobrze jest opanowaæ. Mo¿e tak¿e jaki ruch. spróbowaæ innych te- sam czytaæ i nagrywaæ 4 5
 • 5. NAJPOPULARNIEJSZ efektywne sposoby na naukê. nauk nêa. ukê. naukê. naukê. naukê. naukê. naukê. Bardzo efektywnym sposobem jest wykorzystywanie ró¿nych mnemo-technik do zapamiêtywania. Sposoby oparte na tej technice wymagaj¹ pos³u- ¿enia siê swoj¹ wyobraŸni¹. WyobraŸnia to najwy¿sza forma energii umys³owej, jak¹ dysponujemy. To napêd skutecznego uczenia siê i warunek naszego rozwoju. Rozum analizuje i organizuje. Tylko wyobraŸnia tworzy. Porównaj dwie sytuacje: Id¹c w zesz³ym tygodniu do sklepu, szko³y, domu – czy pamiêtasz, kogo widzia³eoe na poszczególnych ulicach, lub skrzy¿owaniach? Umia³byoe szczegó³owo opisaæ spotkane przypadkowo osoby? Gdybyoe na tej samej drodze spotka³ wielkiego, ró¿owego mamuta, czy zapamiêta³byoe? Oczywioecie, ¿e ró¿owego mamuta! bêdziesz wiedzia³ czego siê uczyæ Twój umys³ myoeli obrazami. Gdy mó- najpierw. W sklepach mo¿na tak¿e wisz s³owo kot to nie widzisz napisu znaleŸæ kolorowe znaczniki w postaci KOT tylko masz przed oczami ¿ywego karteczek. Jest to bardzo dobry zwierzaka. Bardzo wiêc wa¿ne jest by pomys³ gdy nie mo¿esz jakiejoe info-materia ³, który masz opanowaæ spró- rmacji zapamiêtaæ, by nie szukaæ siê bowaæ sobie wyobraziæ. Co wiêcej pooeród notatek zaznaczasz znaczni-dobrze jest sobie stworzyæ historyjkê. kiem i w bardzo prosty sposób mo¿esz Historyjki pomagaj¹ przy ³¹czeniu do tej informacji wróciæ by j¹ utrwaliæ. ze sob¹ faktów. Jeoeli masz zapamiêtaæ Nie nale¿y siê uczyæ dzieñ przed ci¹g jakioe s³ów w odpowiedniej kole- wa¿nym egzaminem! Dochodzi wtedy jnooeci to warto stworzyæ sobie zdanie stres i trudniej jest siê nam skupiæ na z pierwszych liter tych s³ów. Tak tym czego siê uczymy. Sam materia³ mo¿na zrobiæ w przypadku nauki wymaga tez nie tylko przyswojenia, planet w uk³adzie s³onecznym. Do ale tak¿e przypomnienia. Dlatego zapamiêtywania u¿ywa siê czasem warto uczyæ siê kilka dni wczeoeniej, a specjalnych tablic, ale o nich mo¿esz dzieñ przed egzaminem tylko powtór-sam dowiedzieæ siê wiêcej w kursach zyæ ca³y materia³ ze zrozumieniem. szybkiego czytania. Proces zapamiê- Nauka jest znaczniej efektywna. tywania u³atwiaj¹ tak¿e mapy my- Ciekaw¹ mo¿liwooeci¹ s¹ te¿ fiszki. oeli. Gdzie podczas nauki przecho- Bardzo dobrze sprawdzaj¹ siê w przy-dzimy od ogó³u do coraz mniejszego padku nauki jêzyka obcego i s³ówek szcze-gó³u. Podczas tworzenia nota- oraz wszelkiego rodzaju definicji. tek nie mo¿na zapomnieæ o kolorach! Dziêki kolorom nasz mózg zwraca wiêksz¹ uwagê na dane s³owa. Warto przydzieliæ kolory do wagi danej informacji. Najwa¿niejsze informacje zaznaczaæ na czerwono, mniej wa¿ne na pomarañczowo, a te najmniej istotne na zielono. W ten sposób 6 7
 • 6. OTOCZENIE OTOCZENIE Zanim jednak przyst¹pisz do nauki powinieneoe zadbaæ o odpowiednie oto-czenie. Podczas efektywnej nauki wa¿ne jest ¿eby jak najmniej rzeczy mog³o ro-zpraszaæ Twoj¹ uwagê. Zanim wiêc weŸmiesz siê za naukê posprz¹taj pokój. OTOCZENIE Do nauki nie mo¿esz siadaæ gdy jesteoe zmêczony. Nawet 15 minutowa drzemka mo¿e byæ dla Ciebie zbawienna i znacznie zwiêkszyæ Twoj¹ efektywnooeæ. Tak¿e podczas nauki nale¿y robiæ co 45 minut przerwê 5 minutow¹. Warto wtedy popatrzeæ na kolor zielony poniewa¿ odprê¿a i pozwala na nowo siê skupiæ. Porozrzucane ubrania i nieumyte naczynie bardzo ³atwo bêd¹ skupia³y na sobie uwagê i gdy zaczniesz siê uczyæ, stwierdzisz, ¿e musisz je wynieoeæ i u³o¿yæ. Czyli gdy ju¿ zmobilizowa³eoe siê do nauki, znowu siê od niej oderwiesz i rozproszysz swoje myoeli. Na biurku powinno znajdowaæ siê jak najmniej rzeczy. Najlepiej tylko te, które bêd¹ Ci potrzebne przy nauce. Czyli kolorowe d³ugopisy, flamastry do zakreoelania, kartki do robienia notatek oraz ksi¹¿ki czy materia³y, które masz opanowaæ. Tak abyoe w trakcie nauki nie musia³ ju¿ wstawaæ i rozpraszaæ swojej uwagi. Warto przygotowaæ sobie te¿ cooe do picia. Najlepiej ¿eby by³a to zwyk³¹ woda niegazowana czy zielona herbata. Jedn¹ z w³aoeciwooeci zielonej herbaty jest lekkie pobudzenie umys³owe. Podobnie jest te¿ z czarn¹ herbat¹, która pobudza podobnie jak kawa. W trakcie mo¿esz nauki mo¿esz tak¿e zg³odnieæ, wiêc przygo-tuj sobie przek¹skê w postaci orzechów w³oskich lub s³onecznika. Zawieraj¹ one du¿o magnezu, który podczas nauki, stresu i przemêczenia jest bardzo potrzebny Twojemu organizmowi do normalnego funkcjonowania. Dobrze jest te¿ zjeoeæ jab³ko. Mówi siê, ¿e pobudza du¿o lepiej ni¿ kawa! A tylko gdy nie jesteoe ospa³y mo¿esz dobrze siê skoncentrowaæ. Podczas nauki nie musisz siedzieæ sztywno przy biurku. Masz czuæ siê wygodnie i luŸno, wiêc i pozycja powinna byæ swobodna. Pora dnia w jakiej najlepiej przyswajasz informacje jest bardzo indywidualna. Ludzi mo¿na podzieliæ na dwa typy, na skowronków i na sowy. Typ skowronka to osoba, która budzi siê wczeoeniej rano, ale te¿ wczeoenie chodzi spaæ. Nie lubi zarywaæ nocy na naukê, poniewa¿ i tak wtedy nie przyswaja ¿adnych informacji. Najlepsz¹ por¹ do nauki jest dla niej poranek lub popo³udnie, gdy za oknem jest jeszcze jasno i s³onecznie. Z kolei typ sowy to osoby, które d³ugo oepi¹ rano. Nawet jeoeli musz¹ wstaæ o wczesnej porze ich praca jest nieefektywna i nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Najlepiej pracuje im siê w nocy. S¹ w stanie efektywnie uczyæ siê ca³¹ noc, a w dzieñ spaæ. Dlatego sam musisz obserwowaæ siebie by móc znaleŸæ najlepsze dla siebie pory nauki. 8 9
 • 7. ETAPYna uki N Na samym pocz¹tku zapoznaj siê z czarn¹ magi¹. Po¿yczysz sobie od niego kolejnego. Nastêpnie powtarzamy trzy materia³ami. Przeczytaj spis treoeci, prze- notatki i z nich bêdziesz siê uczy³. Na partie i potem zaczynamy naukê czwartej. jrzyj kartki, z których masz nauczyæ, egzaminie dostaniesz pytanie dotycz¹ce Pisz oeci¹gi! Dob rze przeczyta³eoe :-) zobacz podpunkty. Ta czynnooeci pozwoli Ci w³aoenie tej jednej rzeczy, o której Twój rob i enie oec i¹g je st na prawdê dobre, siê zorientowaæ z jak¹ ilooeci¹ materia³u kolega nie wspomnia³, poniewa¿ by³a dla poniewa¿ poprzez jej robienie du¿o siê masz do czynienia. Byæ mo¿e wcale nie jest niego oczywista, a Ty nie mia³eoe o niej uczysz. Gdy ju¿ j¹ napiszesz najprawdopo-tego a¿ tak du¿o jak Ci siê w pierwszym pojêcia. Dlatego rób sam notatki. Tak¿e dobniej nie bêdziesz musia³ z niej potem momencie wydawa³o? Czêsto w ksi¹¿kach przy ich tworzeniu zapamiêtujesz ju¿ czêoeæ korzystaæ, poniewa¿ wszystko co w niej jest wiele rysunków co sprawia, ¿e jest informacji. Do wyró¿niania podpunktów zamieoeci³eoe zwyczajnie pamiêtasz. Ka¿d¹ du¿o kartek ale ma³o wa¿nych informacji. u¿ywaj kolorów. Materia³ podziel sobie na partiê materia³u dobrze ¿ebyoe spróbowa³ Dobrze jest, gdy sami robimy notatki. partie i ka¿d¹ z czêoeci ucz siê osobno. komuoe opowiedzieæ. Jeoeli potrafisz wy- £atwiej jest nam siê w nich odnaleŸæ, £atwiej jest przyswoiæ mniejsz¹ czêoeæ t³umaczyæ drugiej osobie to czego siê poniewa¿ ka¿dy stosuje swoje skróty informacji na raz. Ci¹gle powtarzamy to nauczy³eoe oznacza to, ¿e naprawdê zro-myoelowe i dla ka¿dego cos innego jest czego siê ju¿ nauczylioemy, tak aby tego nie zumia³eoe treoeæ i dobrze przyswoi³eoe. Co wa¿ne. Zauwa¿, ¿e w notatkach umieszcza zapomnieæ. Jeoeli przerobimy dwie partie wiêcej poprzez mówienie na g³os po raz siê cooe czego nie wiesz. Cooe co wie i rozu- n a s ze go ma t e r i a ³u to ro bi m y jego kolejny utrwalasz sobie materia³. mie Twój kolega, dla Ciebie mo¿e byæ powtórkê, dopiero potem przechodzimy do 10 11
 • 8. Jak siê ? skoncentrowaæ Jeoeli masz du¿o tekstu do nauki, dobrze jest siê zao patrzyæ we wskaŸnik. Mo¿e to byæ np. linijka, któr¹ zaznaczasz akurat akapit, który czytasz. Wa¿ne jest ¿eby kolor by³ wyrazisty. Najbardziej skupia uwagê kolor czerwony. S³ysza³eoe kiedyoe o aromaterapii? Niektóre kolejki aromatyczne zapa-lone w odpowiednich kominkach po-zwalaj ¹ na lepsze skupienie uwagi. Pozytywnie wp³ywaj¹ na koncentracjê zapach po-marañczy, miêty i rozma-rynu. Kluczem do efektownej nauki jest odpowiednia koncentracja. Podczas nauki czêsto jej poziom spada. Dlatego potrzebne w nauce s¹ przerwy, ale ka¿d¹ przerwê nale¿y efekt-ownie wykorzystaæ. Zamiast przegl¹daæ aktua-lnooeci na facebooku zrób kilka przys-iadów, pajacyków i g³êbokich wdechów by siê dotleniæ. Dobrze ¿eby otworzyæ na ten czas okno i wpuoeciæ trochê oewie¿ego powietrza. G³êbokie wdechy pozwalaj¹ na wpro-wadzenie wiêkszej ilooeci tlenu do organizmu co skutkuje wiêksz¹ koncentracj¹. Wiem, ¿e wiêkszooeæ ludzi podczas nauki lubi s³uchaæ muzyki, wa¿ne jest by j¹ odpowiednio dobraæ. Jeoeli utwory, których s³uchasz maj¹ tekst to Twój umys³ jest rozproszony, naj-czêoeciej wtedy skupia siê na podk³adzie muzycznym i s³owach tym samym Twoja koncentracja znacz-nie spada. Muzyka do nauki nie powina zawieraæ s³ów. Mózg bardzo dobrze koncentruj siê przy muzyce klasycznej. Warto zapoznaæ siê z Mozartem i Vivaldim. Szczególnie cztery pory roku Vivaldiego mog¹ zdzia³aæ cuda. Muzyka filmowa tak¿e mo¿e pobudziæ umys³ do lepszej koncentracji np. utwory Hansa Zimmera. Znalaz³am te¿ w internecie ciekawy sposób z pomarañcz¹. Mo¿e wydawaæ siê na-prawdê dziwny, ale pomaga. Chodzi chyba g³ównie o to, ¿e skupia wszystkie Twoje myoeli na tym co tu i teraz, i nie myoelisz o tym co bêdziesz robi³ jak ju¿ skoñczysz siê uczyæ. Usi¹dŸ prosto na krzeoele. Zamknij oczy. WyobraŸ sobie pomarañczê. Przy³ó¿ j¹ w wyobraŸni na oerodek g³owy. Poczuj jej skórkê, zapach i wyobraŸ sobie dok³adnie jak wygl¹da. Pomarañcza ta po prostu przylega do Twojej g³owy i nie jest przez nic pod-trzymywana. Mo¿esz j¹ oeci¹gn¹æ stamt¹d i poogl¹daæ dok³adnie trzymaj¹c w rêku. Skupiasz ca³¹ uwagê na pomarañczy, w ten sposób ³atwiej bêdzie Ci teraz przejoeæ do nauki. 12 13
 • 9. PODSUMOWANIE - w 10 punktach jak uczyæ siê efektywnie! 1. Zadbaj o odpowiednie otoczenie. 2. Jeoeli to mo¿liwe, otwórz okno by wpuoeciæ trochê powietrza 3. Przygotuj sobie wodê, orzechy w miseczce i jab³ko. 4. Spojrzyj na kalendarz i policz ile dni zosta³o Ci na naukê ca³ego materia³u. 5. Zapoznaj siê z ca³ym materia³em. Przejrzyj spis treoeci, oceñ faktyczn¹ ilooeæ materia³u do nauk. 6. Podziel materia³ na czêoeci. 7. Podczas nauki u¿ywaj kolorów, wspomnianym mnemotechnik oraz wskaŸników, by zapamiêtywanie sta³o siê ³atwiejsze. 8. Powtarzaj materia³ partiami. 9. Podczas czytania notatek skup siê na tekoecie, zapamiêtuj go z g³ow¹ i staraj siê zrozumieæ to czego siê uczysz, a nie tylko wykuæ na pamiêæ. 10. Najlepiej po nauce uci¹æ sobie drzemkê lub pójoeæ spaæ. Sen utrwala wiedzê :-) POWODZENIA NA EGZAMINACH! Dieta wspomagaj¹ca proces zapamiêtywania. Podczas nauki wa¿ne jest by piæ odpowiedni¹ ilooeæ napojów. Najlepsza jest do tego woda niegazowana. Jeoeli natomiast czujesz siê ospa³y i zmêczony mo¿esz wypiæ fili¿ankê kawy. Ale tylko wtedy! Poniewa¿ pobudzi ona lekko Twój umys³ do dzia³ania. Natomiast jeoeli jest on ju¿ pobudzony i dostarczysz mu kolejnej dawki kofeiny, mo¿e ona spowodowaæ nadmiern¹ stym-ulacje i chwilowo upooeledziæ pamiêæ. Du¿e znaczenie ma to czy Twój organizm otrzyma³ odpowiedni¹ dawkê kalorii i czy podczas dnia zjad³aoe odpowiedni¹ ilooeæ posi³ków. Jeoeli nie to bêdziesz odczuwa³a g³ód, co wp³ywa dekoncentruj¹co. Jab³ka wspomagaj¹ koncentracjê oraz dzia³aj¹ bardziej pobudzaj¹co ni¿ kofeina! Czekolada, o jej w³aoeciwooeciach du¿o siê mówi. Jedni uwa¿aj¹ j¹ za szkodliw¹ inni z kolei za najlepsz¹ s³odycz, poniewa¿ jest i s³odka, i zdrowa. Warto zauwa¿yæ, ¿e czekolady pe³nomle-czne prócz dobrego smaku maj¹ niewiele od¿ywczych sk³adników. Natomiast czekolada gorzka ma du¿¹ zawartooeæ magnezu, dlatego podczas nauki mo¿na zjeoeæ kilka jej kostek. Tak¿e orzechy, pestki dyni i s³onecznika wspomagaj¹ proces zapamiêtywania. W³aoenie z powodu du¿ej ilooeci potrzebnych mikroelementów, które w sobie zawieraj¹. A wiêc… jeoeli podczas nauki koniecznie musisz cooe podjadaæ, postaraj siê by by³a to zdrowa przek¹ska. Najlepiej by by³y to migda³y, orzechy lub pestki s³onecznika. I nie zapomnij o wodzie! 14 15