Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Пластовий довідник

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Пластовий довідник

 1. 1. PLASTOVYJ DOVIDNYK Cover single pages 1/28/09 7:05 PM Page 1
 2. 2. Cover single pages 1/28/09 7:05 PM Page 2
 3. 3. Dorohyj çytaçu! Cej “Dovidnyk” napysanyj dlq tyx, wo xoçut dovidatysq pro Plast. U knyΩci znajdeß informaci] ta poqsnennq, qki dopomoΩut tobi krawe zrozumity plastovi idealy, orhanizacig j rody zanqt ta znajty svij ßlqx plastuvannq. U “Dovidnyku” znajdeß porady ta pryklady prohramy, qki dopomoΩut tvo]j plastovij hrupi tvoryty cikavi zanqttq. BaΩa[mo tobi pry[mnyx pryhod u plastovij mandrivci j uspixiv u plastovij hri. Redakcijnyj komitet DOVIDNYK PLASTOVYJ DOVIDNYK I 01 CharPlastuvannia 12/17/08 11:15 PM Page 1
 4. 4. PLASTOVYI DOVIDNYK Plast Handbook Author: Tanya Dzulynsky Design: Jurij Onuch Layout: Jurij Onuch and Oksana Zakydalsky Language editor: Andrij Hornjatkevy˘c Digital imaging: Lev Piaseckyj Cover photographs: Mir Lada Designed and produced using QuarkXPress, Adobe Photoshop and Adobe Illustrator on Macintosh computers. Images scanned on Linotype-Hell Tango, Topaz and Aphir scanners. Primary text is set in Adobe Minion Cyrillic. Canadian Cataloguing in Publication Data Dzulynsky, Tanya, 1940- Plastovyj dovidnyk Includes bibliorgraphical references and index 1. Plast – Handbooks, manuals, etc. 1. Title. HS326k9.D98 2008 369,4’089’91791C99-900160-4 Library of Congress No. 2008491150 Co-owners of Copyright: Conference of Ukrainian Plast Organizations; Plast, Ukrainan Youth Association of Canada; Plast, Ukrainian Scouting Organization in Ukraine; (Plast – Ukrains’ka Skautska Orhanizatsiia) Published by: Plast, Ukrainian Youth Association of Canada, 2199 Bloor Street West, Toronto, Ontario, M6S 1N2, Canada Plast, Ukrainian Scouting Organization – USA, 144 Second Avenue, New York NY 10003-8305, USA Printed by Moveable Inc., Toronto, Ontario, Canada. December 2008. Third printing of original 1999 edition. II p.2 revised alt:p.2 revised alt 13/01/09 10:26 PM Page 2
 5. 5. PLASTOVYJ DOVIDNYK Avtor tekstu: Tanq DΩulynska Mystecke oformlennq: Grij Onux Maketuvannq: Grij Onux i Oksana Zakydalska Movna redakciq: Andrij Hornqtkevyç (U ramkax postanovy plastovoho provodu wodo pravopysu.) Cyfrove zobraΩennq: Lev Pqseckyj Fotohrafi] na obkladynci: Myr Lada Видали: Пласт, Організація Української Молоді в Канаді, Пласт, Українська Скавтська Організація в ЗСА. Pro movu V osnovi movy “Dovidnyka” [ Xarkivskyj pravopys 1928-ho roku ta “Pra- vopysnyj slovnyk” H. Holoskevyça. Oskilky zminy pravopysu v Ukra]ni we prodovΩugtsq, plastovyj provid vyrißyv ne perexodyty na pravopys pryjnqtyj v suçasnij Ukra]ni. Avtor “Dovidnyka”, z dopomohog movoznav- civ, staralasq braty do uvahy rizni isnugçi variqnty deqkyx sliv, wob zrobyty “Dovidnyk” odnakovo zrozumilym dlq gnactva qk Ukra]ny, tak i diqspory. Nadi[mosq, wo riznyci v pravopysi ne vplynut na spryjnqttq zmistu knyΩky. III 01 CharPlastuvannia alt v7:01 CharPlastuvannia alt v7 12/23/08 9:30 PM Page 3
 6. 6. DOVIDNYK IV Podqka Cej “Dovidnyk” ne mih by poqvytysq bez spivpraci j dopomohy bahatox lgdej. Diqv redakcijnyj komitet, qkyj prodyskutuvav i zatverdyv zahalnyj plqn i zmist knyΩky; komentuvav proponovani teksty ta zminy do nyx; sxvalyv komp’gterne oformlennq knyΩky. Do coho komitetu naleΩaly: Tanq DΩulynska, Andrij Harmatij, Bohdan Hasgk, Oksana Zakydalska, Oresta Kovç, Oksana Kuryß, Natalka Litkovec, Grij Monçak, Grij Savyckyj, Olq Tkaçuk, Darka Qkubovyç. Krim toho dopomohly: o. Petro Bilangk, Oksana Boßko, Evhen Vawuk, Marta Vawuk, Ivan Zavada, Taras Zakydalskyj, Andrij Zaqrngk, Dariq Darevyç, Grij Darevyç, Lgba Didux, Sofiq Kaçor, Xrystyna Kolos, Bohdan Kolos, Sofiq Lada, Volodymyr Luciv, Danylo Luciv, Andrij Monçak, Larysa Onyßkevyç, Tamara Onywuk, Tanq Onywuk, Mykola Pavlgk, Teodosij Samotulka, Oles Slyvynskyj, Grij Slgsarçuk, Halyna Gnyk. Tekst proçytaly takoΩ çleny Holovno] Plastovo] Bulavy j Holovno] Plastovo] Rady, Holovy Krajovyx Plastovyx Starßyn, Olha Kuzmovyç, Ivanka Hankevyç, Iro]da Vynnycka. Vyxovnyky: Taras Belej, Volodymyr Daßko, Tamara Onywuk, Qrema Roniß, Ksenq Slyvynska j Anna Íyptur teΩ daly svo] zauvaΩennq. Fotohrafi] do knyΩky podaly: Ksenq Baluk, Orest Haras, Andrij Harmatij, Bohdan Hasgk, Myroslav Horban, Andrij Ìenyk-Berezovskyj, Orest DΩulynskyj, Evhen Duvalko, Oleh Ivanusiv, Roman Zazulq, Oksana Zakydalska, Bohdan Kolos, Oksana Kuzyßyn, Olha Kuzmovyç, Marta Kuzmovyç, Qrema Luciv, Ksenq Marynqk, Natalka Myhal, Marta Mqlkovska, M. Popovyç-Nazaruk, Lida Palij, Levko Pqseckyj, Lgbomyr Romankiv, Grij Savyckyj, Plastovyj Muzej SÍA, Oles Soxanivskyj, Ulqna Starosolska, Omelqn Tarnavskyj, Olq Tkaçuk, Grij Íanta, Kornelij Ímulyk, Halyna Gnyk, arxiv Ωurnalu “Gnak”, Vasyl Qnißevskyj, Bohdan Qcyßyn. Usim, wo doluçylysq do tvorennq “Dovidnyka”, wyra podqka. Bez ]xno] dopomohy vydannq knyΩky bulo b nemoΩlyvym. Osoblyvo dqkug Oksani Zakydalskij za ]] neobxidnyj vklad ta postijnu pidderΩku. Na kinec xoçu skazaty, wo bez porad, zauvaΩen, terpelyvosti ta psyxolohiçno] pidderΩky moho çolovika, Oresta DΩulynskoho, pro[kt mih by nikoly ne zakinçytysq. Xoç hodi pereocinyty vklad usix u cej “Dovidnyk”, nixto z nyx ne vidpovida[ za pomylky çy netoçnosti, qki qkos mymovoli vkradagtsq v taki zaxody; za ce tilky avtor nese vidpovidalnist. Tanq DΩulynska 01 CharPlastuvannia 12/17/08 11:15 PM Page 4
 7. 7. 2 1 3 4 ZMIST ÇAR PLASTUVANNQ Çym Plast manyt Qk staty plastunom abo plastunkog WO TAKE PLAST Plast — ce orhanizaciq... Cil Plastu Plastova prysqha Try Holovni Obov’qzky Plastuna j Plastunky Virnist Bohovi ... j virnist Ukra]ni Pomahaty inßym Ûyty za Plastovym Zakonom ... ... i sluxatys plastovoho provodu Dozrivannq PLASTOVA SYMVOLIKA Plastova vidznaka — symvol Plastu Plastovyj obit Plastovyj himn Himn zakarpatskyx plastuniv Prapory u Plasti Plastove haslo j pryvitannq Sv. Grij — patron Plastu Plastovi ceremoniqly Plastove nazovnyctvo Plastovyj odnostrij Plastovi vidznaky VYQVY PLASTOVO} DUXOVOSTY Vyqvy duxovosty Qk plastuny j plastunky molqtsq Qk u Plasti vidznaçagt Rizdvo Qk u Plasti vidznaçagt Velykden Qk u Plasti plekagt ukra]nski tradyci] Qk u Plasti svqtkugt nezaleΩnist Ukra]ny 1 3 5 6 9 10 10 12 15 16 16 20 21 22 24 25 26 28 30 31 32 34 36 41 42 44 46 48 52 ZMIST V 01 CharPlastuvannia 12/17/08 11:15 PM Page 5
 8. 8. 5 ZMIST VI 8 6 7 ISTORIQ PLASTU Ukra]nskyj Plast — Ukra]nskyj Skavtskyj Rux Svitovyj skavtin© Etapy istori] Plastu Perßyj etap (1911-1920 rr.) — Poçatok Druhyj etap (1920-1930 rr.) — Rozvytok Tretij etap (1930-1944 rr.) — Ta[mnyj Plast Çetvertyj etap (1945-1950 rr.) — Perexidnyj ças P’qtyj etap (1950-1990 rr.) — Plastovi orhanizaci] po sviti Íostyj etap istori] Plastu — vid 1990 r. OsnovopoloΩnyky Plastu Naçalni Plastuny PLASTOVA STRUKTURA Qk plastuny j plastunky zorhanizovani Plastovi ulady Kadra vyxovnykiv Batky (Plastpryqt) Stanycq Krajova Plastova Orhanizaciq Konferenciq Ukra]nskyx Plastovyx Orhanizacij HURTOK V UPG Gnackyj Hurtok Vyxovnyky Nazva j symvolika hurtka Obov’qzky j prava çleniv hurtka Hurtkovi dilovody Qk buty dobrym providnykom u hurtku Diqlnist hurtka Rody zanqt Sxodyny Plqnuvannq Prohulqnky Hurtkovyj tabir Hurtkovyj vohnyk abo vatra Wo hurtok we robyt Diqlnist poza hurtkom Hurtok samitnykiv Vyxovna pracq v UPN KURIN| V UPG Gnackyj kurin Kurinna Rada Rada Hurtkovyx 53 54 55 55 56 60 61 62 67 72 74 75 75 77 78 78 78 80 81 82 83 84 84 89 90 90 90 96 98 100 101 102 102 103 104 105 108 110 01 CharPlastuvannia 12/17/08 11:15 PM Page 6
 9. 9. 9 10 11 12 ZMIST VII XorunΩyj i xorunΩa Diqlnist kurenq Kurinni sxodyny Kurinna prohulqnka Kurinnyj tabir PROVIDNYCTVO Dewo pro providnykiv Styli providnyctva Tvorennq druΩyny PohodΩennq konfliktiv u hrupi Providnyctvo v Plasti GNAC|KA PROHRAMA Zmist ta koryst prohramy Stupeni v UPG Ramova prohrama UPG Plastovi vmilosti Vidznaçennq v UPG Perestorohy Vporqd PLASTOVI IHRY Ihry Rozpodil ihor Pryklady ihor ÛYTTQ SERED PRYRODY Çomu jty v pryrodu? Pidhotovka Potribne znannq Plqnuvannq j perevirka Ûytt[vyj dosvid Zdobuttq zapravy Pidhotovka xarçiv Vohnyky j vatry Tabory DODATKY Dodatok do çastyny 3: Symvolika Dodatok do çastyny 4: Duxovist Dodatok do çastyny 5: Istoriq Dodatok do çastyny 7: Hurtok Dodatok do çastyny 8: Kurin Dodatok do çastyny 10: Prohrama Dodatok do çastyny 11: Ihry De ßukaty dodatkovi materiqly do prohramy 114 114 115 118 119 125 126 131 132 133 135 138 139 144 148 149 150 153 154 155 171 174 175 183 183 184 185 187 192 197 199 200 207 216 220 222 223 01 CharPlastuvannia 12/17/08 11:15 PM Page 7
 10. 10. 01 CharPlastuvannia 12/17/08 11:15 PM Page 8
 11. 11. ÇARPLASTUVANNQ ÇAR PLASTUVANNQ 1 1 Pryhody Tovarystvo Vyklyk Çym Plast manyt U Plasti — cikavi zanqttq j tovarystvo; u Plasti pryhody j vyklyk; u Plasti vdovolennq z dosqhnen. Plastuvannq prynosyt radist. U Plasti — veselo. Cikavi zanqttq Plastuny hragt ihry, hutorqt, majstrugt. Çasom mandrugt, taborugt. Vony ]zdqt na velosypedax(roverax), vitrylnykax i lewatax (lyΩax), zdobuvagt verxy hir; a veçoramy rozmov- lqgt, spivagt ta mrigt pry vohni. Plastuny razom zajmagtsq tym, wo ]x cikavyt — tvorqt skeç na vatru, terenovu hru v parku, çy prohramu na svqto Ivana Kupala. Plastovi zanqttq povni radosti ta ruxu. Tovarystvo V Plasti cikavi xlopci j divçata, qki zaci- kavleni v hurtax wos robyty. Vony tvo- rqt hurtky j razom piznagt Ωyttq — qk druΩyty, spivpracgvaty, rozv’qzuvaty problemy, orhanizuvaty zanqttq, provadyty hurtom. Plastuny znaxodqt spilni pere- Ωyvannq, çy to na mandrivci, çy pry vatri. 01 CharPlastuvannia 12/17/08 11:15 PM Page 9
 12. 12. ÇARPLASTUVANNQ 2 Çar pryhod Plastuny perebuvagt sered pryrody, a sered pryrody bahato pryhod : çy to v taborovij kuxni, çy pid ças zlyvy v tabori, moΩe na mandrivci na verx hory, abo na vitrylnyku çy na lewatax (lyΩax). Pryhody buvagt i v misti: na sxodynax, pid ças hry, majstruvannq, vidviduvannq domiv z kolqdog. Vyklyk Wos novoho sprobuvaty, zrobyty abo navçytysq — ce vyklyk sobi, svo]m sylam. Dlq odnoho — ce navçytysq plavaty, dlq druhoho — zbuduvaty vatru. U Plasti traplqgtsq rizni zanqttq i zavΩdy nahoda sprobuvaty wos nove. MoΩe ce nova hra, moΩe inßyj rid taboru — mandrivnyj çy vodnyj abo nove kuxovarennq — bez kazaniv. U Plasti zavΩdy novi nahody vyprobuvaty svo] zdibnosti. U vsomu dopomahagt pryqteli odnolitky j starßi druzi j podruhy. 01 CharPlastuvannia 12/17/08 11:15 PM Page 10
 13. 13. ÇARPLASTUVANNQ 3 1 Vdovolennq z dosqhnen Plastuny bahato vçatsq: pro pryrodu, pro Ωyttq sered ne], pro tilovyxovannq, novyx pisen, ukra]nskyx zvyça]v. V Plasti moΩna krawe piznaty sebe, svo] syly; moΩna piznaty prykmety dobro] lgdyny. Plastuny vçatsq, qk buty korysnymy dlq sebe, dlq druhyx, dlq rodyny, dlq derΩavy. Plastuny vidçuvagt, wo vony wos zdobuly, wo vony wos varti. Plastuny perekonugtsq, wo sluΩba dlq druhyx prynosyt lgdyni vdovolennq. Osqhnennq cilej prynosyt osobyste vdovolennq, radist i wastq. Qk staty plastunom çy plastunkog Bahato xlopciv i divçat poçynagt plastuvaty v novactvi j todi, qk magt odynadcqt rokiv, perexodqt do gnactva. Holovne te, wo koΩnyj gnak i gnaçka naleΩyt do Plastu dobrovilno. Molodßyx ditej batky vpysugt do plastovo] orhanizaci] v ]xnij miscevosti. Qkwo xtos ne buv novakom çy novaçkog, z dozvolom batkiv moΩe sam vnesty proxannq. Provid miscevo] orhanizaci] prymiwu[ molodu lgdynu do vidpovidnoho roq çy hurtka. 01 CharPlastuvannia 12/17/08 11:16 PM Page 11
 14. 14. ÇARPLASTUVANNQ 4 Qkwo nema plastovo] orhanizaci] v danij miscevosti Plastovu hrupu çy hurtok — zavΩdy moΩna stvoryty. Batky molodßyx ditej moΩut znajty hrupu ditej, a starßi moΩut sami znajty we kilka druziv abo podruh, wo xotily b plastuvaty. Koly [ hrupa: ❒ Potribno doroslo] osoby, qka b dopomahala hurtovi plastuvaty j vidpovidala za noho. ❒ Treba napysaty do provodu Plastu dano] kra]ny. ❒ Xtos z krajovoho provodu poqsnyt, wo treba dalße robyty. Qkwo v danij kra]ni nema Plastu, todi moΩna zvernutysq do Holovno] Plastovo] Bulavy abo do krajovoho provodu v bud-qkij kra]ni. Cej provid podast potribni informaci]. MoΩna takoΩ buty plastunom-samitnykom, abo plastunkog- samitnyceg — ce znaçyt plastuvaty bez hurtka. Pro toçni informaci] treba pysaty do provodu Plastu v danij kra]ni. 01 CharPlastuvannia 12/17/08 11:16 PM Page 12
 15. 15. WOTAKEPLAST? 6 samovyxovannq Samovyxovannq — ce proces postijno] praci nad sobog. Samovyxovannq oznaça[, wo plastova molod ostatoçno vidpovida[ za svij vsebiçnyj rozvytok ta vyroblennq svoho xarakteru. Ce ponqttq vklgça[ dobrovilne pryjnqttq prysqhy dotrymuvatysq plastovyx obov’qzkiv. Pracq v hrupi [ nevid’[mnog çastynog samovyxo- vannq i vklgça[ vminnq spilno diqty, orhanizuvaty j perevodyty plastovi zanqttq i v tomu vsomu dbaty odyn pro odnoho. U procesi samovyxovannq gnactvu dopo- mahagt vyxovnyky j vidihragt rolg mentoriv abo starßyx dobrozyçlyvyx druhiv çy podruh, qki unaprqmlggt samostijnu dig molodi v korysnyj naprqm. vsebiçnoho Samovyxovannq u Plasti vidnosytsq do vsestoronnoho rozvytku: fizyçnoho, intelektualnoho, suspilnoho j duxovoho. Osoblyvu uvahu nada[tsq vyroblenng providnyckyx qkostej ta vmin. Plast dopomaha[ rozvynuty povnocinnu lgdynu, qka vmi[ korysno diqty samostijno i v hrupi. patriotyçnoho Plastuny j plastunky staragtsq rosty j stavaty woraz krawymy ne lyße zarady vlasnoho uspixu j wastq, ale takoΩ zarady dobra suspilstva, narodu, derΩavy. Ukra]nski plastuny plekagt lgbov do ukra]nsko] spilnoty j hotovi pracgvaty dlq ]] dobra. Vony [ takoΩ korysnymy hromadqnamy derΩavy v qkij proΩyvagt. 02 Scho take Plast 12/17/08 11:37 PM Page 2
 16. 16. WOTAKEPLAST? 5 2WO TAKE PLAST? Pryncypy Vartosti Samovyxovannq Plast Plast buv stvorenyj na ukra]nskyx zemlqx u 1911 roci na vzirec Skavtin©u, orhanizaci] molodi, qka postala u Velykobritani] v 1907 roci j z çasom stala ruxom molodi po cilomu sviti. Do 1930 roku Plast najßyrße rozvyvavsq na zaxidnix ukra]nskyx zemlqx. V 1929 i 1930 rokax Plast buv zaboronenyj çuΩymy vlastqmy na Volyni j v Halyçyni. Çastyny dalße isnuvaly na Zakarpatti ta na emi©raci]. Pislq 1945 roku plastovi orhanizaci] postaly v riznyx kra]nax. V Avstrali], Ar©entini, Velykobritani], Kanadi, Polwi j SÍA plastuny vΩyvagt nazvu Plast — Orhanizaciq Ukra]nsko] Molodi; v Slovaççyni ce Plast — Sogz Skavtiv Ukra]nsko-Rusynsko] Molodi Slovaççyny; v Nimeççyni ce Plast — Ukra]nska Skavtska Orhanizaciq, a v Ukra]ni vid 1991 roku povna nazva [ Plast — Ukra]nska Skautska Orhanizaciq. orhanizaciq Orhanizaciq — ce hurt lgdej. KoΩna orhanizaciq ma[ svog ideg ta metu, svog strukturu, pravyla j prohramu dlq zdijsnennq mety. Dalße v cij knyΩci vy znajdete opys plastovo] ide], pravyl i prohramy. ukra]nsko] molodi Plast hurtu[ molod, qka baΩa[ buty çlenom ukra]nskoho Plastu ta hotova vykonuvaty joho obov’qzky. Plastuny moΩut Ωyty v Ukra]ni abo poza meΩamy ukra]nsko] derΩavy. Sohodni v Ukra]ni plastunom moΩe buty koΩnyj hroma- dqnyn Ukra]ny, nezaleΩno vid nacionalnosty çy etniçnoho poxodΩennq, qkwo vin çy vona hotovi pryjnqty prysqhu, qka vklgça[ Try Holovni Obov’qzky ukra]nskoho plastuna. (“Buty virnym Bohovi j Ukra]ni, pomahaty inßym, Ωyty za Plastovym Zakonom ta sluxatys plastovoho provodu.”) “Plast — ce orhanizaciq ukra]nsko] molodi dlq patriotyçnoho, vsebiçnoho samovyxovannq.” 02 Scho take Plast 12/17/08 11:37 PM Page 1
 17. 17. Zmahannq “do vysot” Plastuny stavlqt sobi vysoki vymohy u zdijsnenni plastovyx idealiv i v rozvytku svo]x zdibnostej. Vony postijno pracggt nad udoskonalennqm svoho xarakteru v ßkoli, u Plasti j poza Plastom, staragtsq zdobuty rizni vmilosti ta hlybßi znannq. Vony stavlqt pered sobog vymohy, qki ]x postijno zaoxoçugt do dalßoho rozvytku, do dalßo] praci nad sobog. KoΩnyj mirq[ svo] uspixy ne tilky mirylom druhyx, a j svo]m vlasnym; koΩnyj zmaha[tsq z sobog, woby nablyzytysq do miry svo]x zdibnostej abo pryrodnoho obdaruvannq (do svoho potenciqlu). WOTAKEPLAST? 7 2 Cil Plastu Plast postav dlq spryqnnq rozvytkovi ukra]nsko] molodi ... ❒ U Plasti molod zasvog[ vselgdski idealy Pravdy, Dobra j Krasy, pryming[ ]x u Ωytt[vomu procesi samovyxovannq ta rozvyva[ svo] zdibnosti. ❒ Plast rozvyva[ korysnyx hromadqn, qki sovisno spovnqgt hromadqnski obov’qzky, ta vçyt svo]x çleniv braty iniciqtyvu v udoskonalenni spilnoty j stavaty providykamy u suspilstvi j derΩavi. ... dlq dobra ukra]nskoho narodu ... Potreby ukra]nskoho narodu minqgtsq z istoryçnymy obstavynamy. ❒ Dorosli plastuny zavΩdy pracgvaly v ukra]nskij hromadi, v ukra]nskyx ustanovax, ßkolax, i boronyly interesy ukra]nskoho narodu. ❒ Svoho çasu vstupaly v rqdy Ukra]nskyx Siçovyx Strilciv, pizniße Ukra]nsko] Povstansko] Armi]. ❒ U diqspori orhanizuvaly ukra]nske hromadske Ωyttq, zokrema ukra]nsku osvitu. ❒ Sohodni, v ukra]nskij derΩavi, Plast pryhotovlq[ molod dlq uçasty v riznyx haluzqx Ωyttq. KoΩna profesiq potrebu[ kompetentnyx, viddanyx lgdej z iniciqtyvog ta humannym stavlennqm do inßyx; lgdej, qki odnoçasno hotovi braty do uvahy dobro derΩavy, suspilstva, narodu; lgdej, qki pryminggt plastovi zasady Ωyttq v koΩnomu svo[mu seredovywi. ... ßyryty skavtski idealy. Plastuny poçuvagt sebe çastynog skavtskoho ruxu j razom z inßymy skavtamy staragtsq ßyryty v sviti skavtski idealy: rozvyvaty povnocinnu lgdynu, korysnoho dlq suspilstva hromadqnyna. Vony hotovi do dobrodijno] praci, bez qko] zdorove suspilstvo ne moΩe isnuvaty. 02 Scho take Plast 12/17/08 11:37 PM Page 3
 18. 18. 8 Opys odnoho svqta zaprysqΩennq Najmolodßyj hurtok vΩe vykonav vymohy Perßo] Proby. Kurinna skazala koΩnij gnaçci, wo na Svqti Vesny bude nahoda sklasty plastovu prysqhu, ale ne rißeno toçno koly. Vsi pry]xaly v povnyx plastovyx odnostroqx i vid samoho poçatku bulo vydno, wo wos zminylosq — de Ω podivsq halaslyvyj najmolodßyj hurtok? Coho dnq vsi buly vynqtkovo povaΩni. Pid ças dnq tut i tam koΩna, z papirçykom v rukax, wos vyvçala. Pryjßov veçir. Nixto niçoho ne kaΩe. Mynula stanyçna spilna prohrama, zaspivaly molytvu i vsi pißly spaty. Raptom — svystok. “Spolox! Vbratysq v odnostro] i bez hovorennq staty v lavu,” — zapovila kurinna. Za qkyjs ças cilyj kurin stoqv u lavi. Starßi vΩe znaly, a molodßi dohaduvalys, v çomu sprava. Tyxo lava sonnyx gnaçok rußyla z taboru v storonu ozera, de stoqly try postati: dvi gnaçky j podruha dovkruhy malenkoho vohnyka. Lava gnaçok zajßla navkolo vohnyka; xtos rozdav usim sviçky. Nixto ne hovoryv. Spravdi nixto ne xotiv hovoryty — qkos bulo i straßno v temrqvi, j çarivno pid myhotinnqm zir. Todi malenkyj spalax — zasvitylasq sviçka kurinno]. “Peredag cej vohon. Xaj koΩna z nas peredast svo[ zavzqttq do plastovo] ide]!” Sviçka za sviçkog zapalgvalysq aΩ poky kruh vohng zluçyvsq. “Teper hurtkovi zapalqt naß spilnyj vohnyk — symvol zavzqttq naßoho kurenq!” Koly vohon uΩe horiv, zalunala kurinna pisnq. Prohrama bula korotka: vnesly kurinnyj prapor, vyklykaly çleniv najmolodßoho hurtka, vyklykaly zv’qzkovu j podruhu. “Sohodni vy robyte velykyj krok u vaßomu Ωytti,” — poçala zv’qzkova. Vsi sluxaly uvaΩno slova podruhy pro ßlqx samovyxovannq, pro postanovu braty na sebe plastovi obov’qzky. Vreßti pytannq, çy vsi hotovi sklasty plastovu prysqhu Todi gnaçky pidstupyly do prapora, pidnesly try palci, qk do pryvitu i povtorqly za podruhog slova prysqhy: “Prysqhags ...” Pislq prysqhy podruha zapovila: “Plastovyj obit”. Na tli murmurando kurenq gnaçky vyholosyly slova obitu. Zvuk lunav sered noçi. Bulo zvorußlyvo. Zv’qzkova vruçyla koΩnij gnaçci plastovu lelijku ta posvidku zdobuttq stupenq uçasnyci. Usi podruhy j kurinnyj provid pidijßly do novozaprysqΩenyx pozdorovyty ]x. Kurin vyhuknuv tryçi SKOB. Kinçalysq nezabutni dlq molodyx gnaçok xvylyny. Na kinec prohramy zaspivaly pisng “Ne Ωuritsq gni druzi.” Vohnyk skinçyvsq. Starßi gnaçky obstupyly molodßyx podruh. Vsi dobre poçuvalysq. Ce radisna xvylyna v ]xnij plastovij sim’]. WOTAKEPLAST? 02 Scho take Plast 12/17/08 11:37 PM Page 4
 19. 19. WOTAKEPLAST? Plastova prysqha 9 2 Prysqha — ce uroçysta, oficijna obicqnka doderΩaty pevnyx zobov’qzan. Prysqhaty na çest — ce znaçyt prysqhaty na svo] moralni pryncypy, na svog hidnist. Plastuny i plastunky berut na sebe pevni zobov’qzannq. My ]x nazyva[mo Troma Holovnymy Obov’qzkamy Plastuna j Plastunky. My da[mo svo[ slovo, wo pryjma[mo plastovi obov’qzky qk svo] i doklademo vsix zusyl, wob tyx obov’qzkiv dotrymatysq. Nixto: ni druh, ni podruha, ni batky, ni pryqteli — nas ne moΩut prysyluvaty do prysqhy. Rißennq pryjnqty prysqhu povynno buty naskriz dobrovilne. Qkwo xtos svog prysqhu lomyt, ce znaçyt, wo vin svoho slova ne dotrymav. Plastovu prysqhu sklada[mo zvyçajno na kurinnyj prapor — symvol plastovo] ide] ta vsi[] orhanizaci]. Qkwo nema kurinnoho praporu, moΩna skladaty prysqhu na nacionalnyj prapor. Robymo ce prylgdno j uroçysto. Prysqhags svo[g çestg, wo robytymu vse, wo v mo]j syli, wob buty virnym Bohovi j Ukra]ni, pomahaty inßym, Ωyty za Plastovym Zakonom i sluxatys plastovoho provodu. 02 Scho take Plast 12/17/08 11:37 PM Page 5
 20. 20. WOTAKEPLAST? 10 Try Holovni Obov’qzky Plastuna j Plastunky 1. Buty virnym Bohovi j Ukra]ni. 2. Pomahaty inßym. 3. Ûyty za Plastovym Zakonom i sluxatys plastovoho provodu. Virnist Bohovi plastuny vyskazugt na praktyci Plastuny prytrymugtsq moralnyx zasad Ωyttq — vony kerugt svo] vçynky, svog povedinku zhidno z pozytyvnymy zasadamy: ❒ Vony ßyrqt pravdu, znannq j nauku. Vony slovni j spravedlyvi pered inßymy, staragtsq stavytysq do druhyx tak, qk vony xotily b, woby ti stavylysq do nyx. ❒ Vony tvorqt dobro i vyqvlqgt lgbov do blyΩnoho svo]my dobrymy dilamy. Vony vidçuvagt obov’qzok dbaty pro dobro inßyx çy to v rodyni, çy v ßkoli, çy v hurtku. Vony dbagt pro dobro inßyx sotvorin (napryklad zvirqt), roslyn i pryrody vzahali (ne nywat pryrody nepotribno, dbagt pro otoçennq). ❒ Plastuny lgbugtsq krasog pryrody sotvoreno] Bohom i tvoramy lgdskoho mystectva. Vony rozvyvagt vidçuttq krasy i doderΩugtsq estetyçnyx norm u svo]j povedinci, movi j vyhlqdi. Virnist Bohovi Plastun, plastunka viru[ v Boha i poçyta[ Joho. Boh — ce Pravda, Dobro i Krasa. Buty virnym Bohovi — znaçyt zdijsngvaty ci idealy v Ωytti. Plastovi obov’qzky osnovani na zasadax, wo ]x uçat rizni relihi] svitu. Oskilky Plast, tak qk Skavtin© v Anhli], postav u suspilstvi, de perevaΩaly xrystyqnski relihi], tym samym osnovopoloΩnyky bazuvalysq v perßu miru na xrystyqnskyx zasadax. Relihi] riznqtsq virovyznannqmy, dohmamy, obrqdom i duxovistg, ale bilßist z nyx ma[ podibni moralni zakony. Plastun poçyta[ Boha zhidno zi svo]m virovyznannqm. Odnoçasno plastun povaΩa[ pravo koΩnoho spoviduvaty svog viru i buty virnym svo]j relihi] zhidno zi svo]m sumlinnqm. Pro ne] my vçymosq vid batkiv i v svo]j cerkvi çy misci bohopoçytannq. 02 Scho take Plast 12/17/08 11:37 PM Page 6
 21. 21. WOTAKEPLAST? 2Plastuny obstoggt hidnist lgdyny ❒ Plastuny rozhlqdagt lgdynu, qk povnocinnu osobu, tomu nikoho ne prynyΩugt, ni nad kym ne nasmixagtsq, ni osobysto, ni pid ças plastovyx zanqt çy rytualiv. ❒ Plastuny stavlqtsq do inßyx, qk do hidnyx, a ne druhorqdnyx. Xto b to ne buv — çy ce novak, gnaçka, senior çy storonnq lgdyna — do vsix stavlqtsq uviçlyvo, z povahog. ❒ Plastuny ne prynyΩugt lgdyny svo[g krytykog. Koly treba zvernuty uvahu, krytykugt vçynky, ne osobu. Roblqt ce dobrozyçlyvo j neprylgdno. ❒ V osobystyx vidnosynax, plastuny povaΩagt hidnist svog ta inßo] osoby. Vyqvy lgbovy ❒ Plastuny vyqvlqgt svog lgbov Boha tym, wo tvorqt dobro blyΩnomu. { rizni stepeni abo rody lgbovy: zahalna lgbov do lgdstva, do blyΩnoho, do svoho narodu j bilß specefiçna lgbov do batkiv, ditej, supruh ta druziv. ❒ Plastuny-skavty vtrymugt zv’qzok zi skavtamy inßyx narodiv i v cej sposib piznagt [dnist lgdstva, wo proqvlq[tsq riznymy kulturamy. Plastuny çutlyvi na potreby slabßyx çleniv svoho suspilstva j pryvçagtsq dopomahaty ]m dobrymy dilamy. ❒ Qk çleny rody- ny, plastuny dbagt pro dobro cilo] rodyny i vmigt uzhodyty vlasni potreby iz potrebamy inßyx rodyçiv. Pid ças plastu- vannq v hurti, plastuny piznagt druhyx, vçatsq druΩby, vza[mno] poßa- ny j dovir’q — stagt druzqmy. 11 02 Scho take Plast 12/17/08 11:37 PM Page 7
 22. 22. WOTAKEPLAST? 12 Virnist Ukra]ni Plast postav todi, koly ne bulo ukra]nsko] derΩavy. Slovo “Ukra]na” oznaçalo, v perßu miru, ideg — ideg, wo povynna isnuvaty ukra]nska derΩava. Ce ponqttq mistylo v sobi stverdΩennq, wo isnu[ ukra]nskyj narid, ukra]nski zemli, ukra]nske suspilstvo, ukra]nska istoriq, spadwyna ta mova. Isnuvaly ukra]nci z poçuttq, z ide], z etniçnoho poxodΩennq. Vidkoly postala nezaleΩna derΩava, slovo “Ukra]na” oznaça[, v perßu miru, ukra]nska derΩava. Z’qvylysq ukra]nci — hromadqny derΩavy Ukra]na. De b vony ne Ωyly, plastuny dbagt pro dobro toho suspilstva, to] derΩavy, u qkij Ωyvut. Dlq bilßosty ce Ukra]na, a dlq tyx, wo Ωyvut poza Ukra]nog, ce derΩava ]xnoho pobutu. Plastuny znagt svo] hromadqnski obov’qzky; vony znagt systemu urqdu; vony dotrymugtsq zakoniv derΩavy. Vony hotovi braty iniciqtyvu, buty providnykamy u svo[mu suspilstvi. Ale de b vony ne Ωyly, plastuny j plastunky vvaΩagt sebe çastynog ukra]nsko] spilnoty j dbagt pro ]] dobro. Ukra]nska spilnota vklgça[ hromadqn z Ukra]ny ta ukra]nciv, wo Ωyvut poza Ukra]nog. Dlq gnakiv i gnaçok ce znaçyt peredusim, wo vony: ❒ vyvçagt ukra]nsku movu i spilkugtsq neg; ❒ vyvçagt literaturu, istorig, heohrafig i kulturu ukra]nskoho narodu; ❒ piznagt ukra]nsku spadwynu. U zahalnomu, plastuny: ❒ plekagt ukra]nski zvyça]; ❒ znagt i ßanugt ukra]nsku nacionalnu symvoliku ta himn; ❒ piznagt i dbagt pro ukra]nske suspilstvo. Konkretno, koΩnyj plastun çy plastunka vybyra[ svij sposib dbaty pro dobro ukra]nsko] spilnoty. Os kilka moΩlyvyx prykladiv: ❒ pracg[ dobrodijno v ukra]nskij orhanizaci]; ❒ u hromadi vnosyt pozytyvnyj dux zlahody j kompromisu, wob buduvaty j udoskonalgvaty, a ne rujnuvaty; ❒ zdobuva[ osvitu z ukra]noznavstva ta vçyt druhyx; ❒ sta[ providnykom na riznyx wablqx hromadskoho Ωyttq; ❒ spovnq[ rolg “ambasadora Ukra]ny” u svo]j derΩavi (dlq tyx, wo Ωyvut poza Ukra]nog). 02 Scho take Plast 12/17/08 11:37 PM Page 8
 23. 23. WOTAKEPLAST? 13 2Ukra]noznavstvo Osnovne znannq z ukra]noznavçyx predmetiv plastuny zdobuvagt v ßkoli. Tam vony vyvçagt taki predmety qk istorig, literaturu, heohrafig towo. U Plasti, pid ças svo]x zanqt, plastuny çasom: ❒ rozpovidagt pro cikavi istoryçni podi] çy lehendy; ❒ dyskutugt pro cikavi proçytani knyΩky; ❒ praktyçno piznagt rizni rody narodnoho mystectva (napr. pysannq pysanok); ❒ spivagt ukra]nski pisni; ❒ vyqvlqgt svo[ znannq na vatrax, svqtkuvannqx, zmahax. Ukra]nska mova Sohodni v Ukra]ni ukra]nska mova derΩavna, ale plastuny j plastunky zavΩdy zvertaly osoblyvu uvahu na ukra]nsku movu. Çy to v çasy okupaci] ukra]nskyx zemel, çy to rozkyneni po sviti v diqspori, plastuny staralysq i dalße staragtsq vΩyvaty ukra]nsku movu miΩ sobog. Spilkuvatysq ukra]nskog movog — ce nevid’[mna çastyna ukra]nskoho plastuvannq. Narodni zvyça] j narodne mystectvo Ukra]nskyj narod protqhom stolit praktykuvav svo[ridni zvyça], çy to pov’qzani z silskohospodarskym Ωyttqm i z poramy roku, çy to z relihijnymy, rodynnymy abo kalendarnymy datamy/svqtamy. Plastuny j plastunky prodovΩugt deqki ci zvyça], qki razom iz narodnim mystectvom, staly çastynog plastovo] prohramy. (Dyv. çastynu “Vyqvy plastovo] duxovosty”.) Ukra]nskyj herb i prapor Herb Ukra]ny — tryzub. Vin [ na peçatkax derΩavy. ❒ Tryzub — ce najstarßyj herb ukra]nsko] knq- Ωo] derΩavy. Vin buv znakom knqzq Volodymyra Velykoho i zberihsq na monetax z çasiv 980 do 1015 r. ❒ V 1918 roci v çasy vidrodΩennq ukra]nsko] derΩavy tryzub pryjnqto qk derΩavnyj herb. Vidtodi, vin stav symvolom ukra]nsko] naci] ta ]] zmahan do derΩavnosty. ❒ U 1992 r. Ukra]na znovu pryjnqla tryzub qk svij herb. Prapor Ukra]ny sklada[tsq z dvox koloriv: synij (verxnq polovyna) i Ωovtyj. ❒ Protqhom stolit, we z knqΩyx çasiv, bula tradyciq vΩyvaty kolory synij i Ωovtyj qk nacionalni kolory. ❒ Z poçatkom 20-ho stolittq pryjnqvsq syno-Ωovtyj prapor qk symvol ukra]nskoho narodu i joho borotby za svog derΩavu. Syno-Ωovtyj prapor buv praporom Ukra]nsko] Narodno] Respubliky v 1918 r. i buv pryjnqtyj qk prapor Ukra]ny v 1992 r. 02 Scho take Plast 12/17/08 11:37 PM Page 9
 24. 24. WOTAKEPLAST? 14 We ne vmerla Ukra]na, Ni slava, ni volq, We nam, brattq molodi], Usmixnetsq dolq! Dußu, tilo my poloΩym Za naßu svobodu, I pokaΩem, wo my, brattq, Kozackoho rodu. We ne vmerla Ukra]na Ukra]nskyj (nacionalnyj) himn Himn spivagt z povahog na derΩavnyx, nacionalnyx abo hromadskyx svqtax i cym samym viddagt poßanu derΩavi. Pid ças spivu himnu vsi prysutni stoqt, çoloviky znimagt nakryttq holovy, a plastuny j plastunky v odnostroqx stagt na “strunko”. Plastuny j plastunky, qki [ na çoli lavy, pidnosqt pravu ruku j dagt znak SKOB. Praporonosci viddagt poçest. Zhynut naßi voroΩenky, Qk rosa na sonci, Zapanu[m i my, brattq, U svo]j storonci. 02 Scho take Plast 12/17/08 11:37 PM Page 10
 25. 25. WOTAKEPLAST? 15 2Pomahaty inßym Ílqx do wastq — vmity prynosyty wastq inßym. Dobre dilo Xrystyqnska nauka vçyt “lgbyty blyΩnoho, qk sebe samoho”. Plastun i plastunka vyqvlqgt cg lgbov na praktyci — dilamy tvorqt dobro. Vony viddagt svij ças abo zusyllq abo riç, wob dopomohty lgdyni, tvaryni abo dovkillg. Dopomahagt rado, bo xoçut dopomohty, i ne spodivagtsq za ce ni nahorody, ni hroßej, ni poxval. Dobre dilo moΩna robyty bud-de: vdoma, v ßkoli, v Plasti. Pomohty moΩna odnij osobi (blyzkij abo çuΩij), hrupi abo hromadi. Zrobyty prysluhu zi spodivannqm na qkus nahorodu abo wob omynuty nahanu — ne [ dobrym dilom. Dobre dilo vyplyva[ z vnutrißnoho perekonannq tvorennq dobra inßomu. Wodenne dobre dilo Wob tvorennq dobryx dil stalo plastunam pryrodnog pryvyçkog, u molodßomu vici plastuny zapysugt xoç odne dobre dilo na den. Çasom prynosqt taki spysky na sxodyny. Buty korysnym çlenom suspilstva Zdorove suspilstvo, sylna derΩava potrebu[ lgdej, wo vmigt i sumlinno vykonugt svog pracg. Odnoçasno, v derΩavi, potribno dobrodijno] praci bez vynahorody, sebto na hromadskyx zasadax. Wodenne dobre dilo pryvça[ plastuniv i plastunok dumaty pro tvorennq dobra dlq druhyx i dovkillq. Plastuny hotovi pracgvaty v suspilstvi bez vynahorody. Prykladom tako] dobrodijno] praci moΩe buty pracq vyxovnyka v Plasti abo pomiç syrotam, xvorym. U koΩnij kra]ni, v koΩnim suspilstvi, dobrodijna pracq duΩe potribna. 02 Scho take Plast 12/17/08 11:37 PM Page 11
 26. 26. WOTAKEPLAST? 16 Ûyty za plastovym zakonom ... Plastuny vyznagt zakonnist ta hotovist vykonuvaty doruçennq potribni dlq korysty hurtu, orhanizaci] çy suspilstva. U koΩnomu suspilstvi povedinka lgdej keru[tsq zakonamy. Çleny suspilstva [ zobov’qzani dotrymuvatysq zakoniv. Najkorysniße dlq suspilstva, qkwo joho çleny magt vyroblenu samodyscyplinu j dotrymugtsq pravyl i rißen z perekonannq, wo doderΩuvatysq pravyl [ korysnym, navit qkwo vony ne konçe pohodΩugtsq z qkyms rißennqm. U Plasti gnaky j gnaçky digt u ramkax kilkox verstv zakoniv, pravyl çy naprqmnyx: ❒ }x zobov’qzugt Try Holovni Obov’qzky, qki vklgçagt Plastovyj Zakon. ❒ }x zobov’qzugt statuty ta pravyla stvoreni riznymy provo- damy: napryklad, pravylnyky, pravyla abo naprqmni krajovo- ho provodu çy stanyci. ❒ Ne perestupagçy vywezhadanyx Plastovoho Zakonu çy pravyl provodiv, qkwo potribno vyxovnyky stavlqt dodatkovi meΩi abo pravyla dlq svo]x hurtkiv çy kureniv, wob zabezpeçyty bezpeku molodi ta korysnyj proces samovyxovannq. ❒ U vywezhadanyx ramkax, hurtky j kureni digt qk demokratyçni suspilstva: tvorqt svo] pravyla j svo] plqny. ...i sluxatys plastovoho provodu Plastovu diqlnist çasto kerugt pravyla ta doruçennq çleniv provodiv, potribni u procesi vykonannq obov’qzkiv dilovodiv. Plastuny vykonugt doruçennq, potribni dlq korysno] plastovo] praci. Pryklad vidpovidnoho plastovoho doruçennq: Hurtok postanovyv vidbuty prohulqnku i pohodyvsq na zahalni meΩi — datu, rid prohulqnky, misce towo. Detali maly vyrißyty j polahodyty hurtkovyj i hospodar. Hurtkovyj i hospodar dagt doruçennq, wo vsi çleny hurtka magt strinutysq v danyj ças, u danomu misci, z danym vyrqdom, xarçamy, ta pidhotovyty vyznaçene zavdannq. Çleny hurtka magt vykonaty doruçennq. Pryklad nezakonnoho doruçennq: Pid ças prohulqnky hurtkova doruça[ çlenci hurtka narvaty qbluk z çuΩoho sadu bez zhody hospodarq. Gnaçka ne povynna coho zavdannq vykonaty. 02 Scho take Plast 12/17/08 11:37 PM Page 12
 27. 27. WOTAKEPLAST? 17 2Plastovyj Zakon Plastun çy plastunka, qki staragtsq Ωyty zhidno z Plastovym Zakonom — magt dobru plastovu postavu. 6Plastun uviçlyvyj Íanu[, povaΩa[ lgdynu j povodytsq çemno, nikoho ne ponyΩu[, nikym ne pohordΩu[. Íanu[ lgdynu ne zvaΩagçy na ]] vik, stat, rasu, nacionalnist çy virovyznannq. Napryklad, starßi gnaky j gnaçky ne nasmixagtsq z molodßyx, starßi plastuny j plastunky ne ponyΩugt gnakiv i gnaçok. Plastunka vviçlyva 5Plastun spravedlyvyj Pryzna[ i vidda[ koΩnomu te, wo jomu naleΩyt; ßanu[ za zasluhy bez uperedΩennq, favorytyzmu çy vyvywuvannq kohos; ne lyße ne robyt kryvdy, ale boronyt pokryvdΩenoho. U koΩnomu zmahanni dotrymu[tsq zasad çesno] hry. Plastunka spravedlyva 3Plastun toçnyj Z’qvlq[tsq na ças i zakinçu[ doruçennq do reçencq. Bud-qke zavdannq — çy to protokol iz hurtkovyx sxodyn çy domaßni obov’qzky — vykonu[ dokladno. Plastunka toçna 1Plastun slovnyj Dotrymu[tsq danoho slova, ne zvaΩagçy na pereßkody. Plastuny dokladagt vsix zusyl, woby vykonaty te, do çoho zobov’qzalysq. Qkwo plastun obicqv zrobyty znimky do xroniky çy vzqty novakiv na prohulqnku, vin ce vykona[ pomymo pereßkod. Davnq prypovidka kaΩe, wo lgdyna stilky varta, skilky varta ]] slovo. Plastunka slovna 2Plastun sumlinnyj KoΩne dilo, za qke beretsq, vykonu[ qknajkrawe: çy to zavdannq dilovoda, zavdannq v ßkoli çy domaßnq robota. Plastun stavyt do sebe vymohy j pryderΩu[tsq ]x. Na noho moΩna pokladatysq. Plastunka sumlinna 4Plastun owadnyj Ne marnu[ ni hroßa, ni çasu, ni enerhi]. Plastuny obereΩno j obdumano vytraçagt hroßi, a svij ças i enerhig vykorystovugt i rozpodilqgt vidpovidno do potreb tak, woby buv ças na vykonannq vsix obov’qzkiv udoma, v ßkoli çy v Plasti, i wob zalyßyvsq ças na rozvahu. Plastuny owadno vykorystovugt zemni bahatstva, çy to derevo na pionerstvo, çy papir na majstruvannq, çy xarçi v kuxni. Owadnist vymaha[ dumky, plqnuvannq, dyscypliny. Plastunka owadna 02 Scho take Plast 12/17/08 11:37 PM Page 13
 28. 28. 10 WOTAKEPLAST? 18 Plastunka braterska i dobrozyçlyva7Plastun braterskyj i dobrozyçlyvyj Poçuva[ sebe pryqtelem lgdej, cikavytsq ]xnimy potrebamy, plqnamy, poçuvannqmy. UvaΩa[ skavtiv, qk brativ. BaΩa[ vsim dobra, ne zazdryt, ne doßkulg[ nikomu, ne kryvdyt nikoho. Plastun stara[tsq buty vyrozumilym suproty druhyx ta zrozumity inßi pohlqdy, zvyça] çy styli Ωyttq. 8 9 Plastun zrivnovaΩenyj Di[ pomirkovano, ne vidruxovo pid vplyvom emocij abo tymçasovyx nastro]v. Umi[ panuvaty nad poçuttqmy. U nebezpeçnij sytuaci] ne popada[ v paniku, strax. Zustriça[ nevdaçu ne padagçy duxom, a obrazu — bez hnivu j baΩannq pomsty. Plastunka zrivnovaΩena Plastun korysnyj Ne linu[tsq, ne çeka[ na vkazivky j prosby, wob zrobyty dobro. Zajma[tsq tym, wo prynosyt dobri naslidky sobi, druhym, suspilstvu, abo lgdstvu vzahali. Radße niΩ nudytysq bezdilno, znaxodyt nahodu tvoryty dobro sobi abo druhym. Obdumu[ svo] vçynky. Plastunka korysna Plastun sluxnqnyj plastovij starßyni Dlq gnakiv i gnaçok [ try rody plastovyx provodiv: ❒ vywi provody, vybrani doroslymy, (u stanyci, KPS, HPB), ❒ vyxovnyky, qki naznaçeni, ❒ provid hurtka abo kurenq, vybranyj samymy gnakamy i gnaçkamy. Usi provody ukladagt pravyla j prohramy, ta perevodqt zanqttq. Plastuny vykonugt doruçennq potribni dlq vyxovannq ta vyko- nannq plastovo] diqlnosty. ❒ Pid ças plastovyx zanqt, vyxovnyky vidpovidagt za bezpeku j vyxovnyj proces, tomu gnaky j gnaçky zobov’qzani dotrymu- vatysq doruçen vyxovnykiv potribnyx dlq korysnoho, bezpeç- noho plastuvannq. ❒ Hurtkovi çy kurinni provody, qkyx gnaky i gnaçky vybyragt, magt zavdannq provadyty plastovu pracg ti[] hrupy, wo joho vybyra[, v ramkax pravyl vywyx provodiv. Na osnovi idej çy propozycij çleniv, hurtok robyt rißennq (plqny, pravyla), a indyvidualni çleny provodu vykonugt rizni ]m doruçeni obov’qzky. Çleny hurtu zobov’qzani dotrymuvatysq vstanovlenyx pravyl i vykonugt doruçennq zv’qzani z vyznaçenog praceg hurtu. Plastunka sluxnqna plastovij starßyni 02 Scho take Plast 12/17/08 11:37 PM Page 14
 29. 29. 11 WOTAKEPLAST? 19 2Plastun pylnyj Plastun çy plastunka ne propuska[ nahody navçytysq çohos korysnoho. Vony magt bahato zanqt, uvaΩno vykonugt svo] obov’qzky: çy to zavdannq do ßkoly, dlq batkiv, çy Plastu, plastuny staranno j uvaΩno vse vykonugt. Plastunka pylna 12Plastun dba[ pro svo[ zdorov’q Vybyra[ styl Ωyttq i pryderΩu[tsq norm xarçuvannq, çystoty, hihi[ny, ruxanky, qki zabezpeçugt zdorov’q. Plastun çy plastunka svidomo ne robyt niçoho, wo nywyt zdorov’q: ❒ Omyna[ alkohol i tgtgn, bo vony ßkidlyvi na zdorov’q. (Nywat serce, peçinku, spryçynggt neduhy, qk rak towo.) Osoblyvo ci otruty ßkidlyvi dlq molodi, bo vony strymugt rozvytok tila. U bilßosti kra]nax tgtgn i alkohol dlq molodi zakonom zaboroneni. Nadmirne vΩyvannq alkoholg moΩe provokuvaty bezvidpovidalni vçynky. ❒ Ne pryjma[ narkotykiv, ne Ωyve tak, wob naraΩuvatysq na tilesni xvoroby qk SNID çy xvoroby peredani statevym ßlqxom. Plastunka dba[ pro svo[ zdorov’q 13Plastun lgbyt krasu j dba[ pro ne] Pleka[ vidçuttq krasy j dba[ pro krasu svoho dovkillq, svo[] movy, povedinky j vyhlqdu. Plastuny ne zabrudnggt otoçennq — vulycg, dim, domivku; ne zasmiçugt movy vul©arnymy vyslovamy. }xnq povedinka normu[tsq poßanog do inßyx. Plastuny dbagt pro krasu svo[] dußi j pro moralnist svo]x vçynkiv. Plastuny dbagt pro vyhlqd, ale “harno”vyhlqdaty, znaçyt çysto j oxajno, ne konçe za fasonamy najnovißo] mody. Rizni zaxody vymahagt riznoho odqhu — odne vbyra[mo na tabir, druhe na plqΩ, a we inße na zabavu. Plastunka lgbyt krasu j dba[ pro ne] 14Plastun zavΩdy dobro] hadky Plastuny — optymisty. Nevdaçi spryjmagt, qk vyprobuvannq i nauçku na majbutn[, tomu ne popadagt u rozpaç i ne zneoxo- çugtsq. Vony virqt u mudrist prypovidky — “nema zloho, wob na dobre ne vyjßlo”. Plastuny virqt v usmix i badoro berutsq za koΩne dilo. Plastunka zavΩdy dobro] hadky 02 Scho take Plast 12/17/08 11:37 PM Page 15
 30. 30. WOTAKEPLAST? Dozrivannq Xoça [ le©alne vyznaçennq doroslo] osoby, nema odni[] xvylyny, koly lgdyna sta[ zrilog v Ωytti. Dozrivannq — ce proces. Koly moloda lgdyna hotova diqty samostijno ta braty na sebe obov’qzky normalno pov’qzani zi statusom doroslo] lgdyny, zaleΩyt vid dano] osoby, obstavyn towo. Divçata j xlopci pryrodno ßukagt svoho druha çy podruhu Ωyttq. Vony piznagt odyn odnoho: ]xni qkosti, ]xni vartosti j çasto zalgblggtsq. ❒ Plastuny rozumigt, wo vza[mni stosunky vymahagt vidpovi- dalnosty j kulturnoho vidnoßennq. Dlq plastuniv osobyste Ωyttq ne [ predmetom Ωartiv i nasmißok. ❒ Plastuny rozumigt, wo vyqv lgbovy — ce vysliv hlyboko] pryxylnosty j viddanosty do cilo] osoby, vklgçno z osobystistg i duxovistg. ❒ Zakoxani osoby budugt svo] vidnoßennq na rivnopravnosti ta vza[mnomu porozuminni, dovir’] i zobov’qzanni. Poky moloda lgdyna hotova vybraty svog podruhu çy svoho druha Ωyttq, ]j korysno: ❒ maty vyroblene vminnq piznavaty samoho sebe; ❒ maty vminnq piznavaty osobystist, xarakter çy duxovist druho] osoby; vmity plekaty druΩbu; ❒ rozumity vidpovidalnosti pov’qzani z Ωyttqm doroslyx ta moΩlyvist ]x vykonuvaty. 20 02 Scho take Plast 12/17/08 11:37 PM Page 16
 31. 31. Plastova vidznaka — ce zolotyj ukra]nskyj tryzub i bila trylysta lileq, spleteni v odnu harmonijnu cilist. Trylysta lileq — ce vidznaka skavtiv u vsomu sviti. U riznyx kra]nax vona po riznomu po[dnana z inßymy symvolamy. Try lystky lile] pryhadugt pro try holovni obov’qzky skavta, plastuna. Ípyl lile], tak qk strilka kompasa, vkazu[ na “pravylnyj ßlqx” skavtiv. Tryzub ukazu[ na te, wo Plast — ukra]nska orhanizaciq. Plastovu vidznaku nosqt plastuny, qki sklaly plastovu prysqhu. Plastuny takoΩ uΩyvagt plastovu vidznaku na praporax, peçatkax, oficijnyx vydannqx, urqdovyx paperax towo. SYMVOLIKA PLASTOVA SYMVOLIKA 21 3 Plastova vidznaka › symvol Plastu Pisni Prapory Vidznaky 03 Plastova symwolika 12/17/08 11:47 PM Page 1
 32. 32. SYMVOLIKA 22 V poΩeΩax vsesvitnix, u lunax kryvavyx, Pid hromom harmat, u vaΩkij borotbi, Na lycarsku çest i na predkivsku slavu Vitçyzni obity skladag taki: Plekatymu sylu i tila, i duxa, Wob narid mij volnym, mohutnim zrostav, Wob v dumax Ωurlyvyx nevolnyça tuha Zamovkla, a hordo wob spiv naß lunav. Krasu q i wastq po vsij Ukra]ni Íyrytymu, vlasnyj zabudu svij trud, Wob çola rozxmaryv i vyprqmyv spyny, Wob zir znqv do neba vidrodΩenyj lgd. Q pracg j nevdaçi, vsi zlydni j nedolg Pryjmu qk zavdannq velyko] hry, Z Ωyttqm poborgs, qk z trudamy u poli, Mynu obereΩno zradlyvi qry. A letom kryl skoba pid xmary polynu I bystro rozhlqnu vsg zemlg mog, Promirg ternysti ßlqxy Ukra]ny, Do wastq Vitçyznu mog povedu. Plastovyj Obit Prysqha — ce zobov’qzannq, a obit (obitnycq) — ce obicqnka u poetyçnij formi j vona dopovng[ prysqhu. Obit z’qsovu[, wo plastuny zadumugt vykonuvaty te, çoho vid nyx spodiva[tsq ukra]nskyj narod. Obit vpletenyj u ceremoniql plastovo] prysqhy qk ]] dopovnennq, i joho recytugt abo spivagt pislq skladennq prysqhy. Plastovyj obit 03 Plastova symwolika 12/17/08 11:47 PM Page 2
 33. 33. SYMVOLIKA 3Poqsnennq Obitu V perßij strofi opysani obstavyny, v qkyx plastuny skladaly plastovu prysqhu v rannix rokax Plastu. Pid ças Perßo] Svitovo] Vijny, koly v riznyx çastynax svitu horily vohni, spryçyneni harmatnymy obstrilamy (“v poΩeΩax vsesvitnyx, u lunax kryvavyx”) plastuny prysqhaly, wo budut virnymy svo]j Batkivwyni — Ukra]ni. Strofy 2 - 5 poqsnggt slova hasla “Sylno, Krasno, ObereΩno, Bystro”. My, plastuny, pleka[mo sylu na te, wob dopomohty ukra]nskomu narodovi rozvyvatysq vilnym i sylnym, woby vin ne plakav i ne narikav na hirku dolg (“v dumax Ωurlyvyx”, “nevolnyça tuha”), a wob viryv u svo] syly. Krasu, lgbov Ωyttq, zmahannq do qkosty, “do vysot”, i radist budemo plekaty j ßyryty. Nevdaçi spryjma[mo qk nauku Ωyttq, ale ne pidda[mosq ]m, wob ne zradyty svo]x idealiv. A bystrotu uma j inßi zdibnosti budemo rozvyvaty dlq krawo] doli ukra]nskoho narodu. Obit napysanyj u specyfiçnyx istoryçnyx obstavynax, ale cili postavleni v nomu nastilky zahalni, wo vony zavΩdy na çasi j aktualni. Deqki poqsnennq: • “v poΩeΩax vsesvitnix” vidnosytsq do Perßo] Svitovo] Vijny; • “u lunax kryvavyx” — pid çervonym vidblyskom poΩeΩ na nebi; • “vitçyzni” oznaça[ batkivwyni; • “nevolnyça tuha” vidnosytsq do Ωurlyvyx pisen lgdej u nevoli; • “trud” oznaça[ pracq abo zusyllq. 23 03 Plastova symwolika 12/17/08 11:47 PM Page 3
 34. 34. SYMVOLIKA 24 Plastovyj himn Plastovyj himn — ce uroçysta plastova pisnq, qku plastuny spivagt na svo]x svqtax. Vona [ çastynog plastovyx ceremonij. U nij plastuny zaklykagt sebe do praci ta osqhnennq plastovyx cilej Ωyttq. Plastovyj himn pidbadorg[ plastuniv, zaklyka[ ]x do zmahan, skriplg[ ]x duxom ta ob’[dnu[ ]x poçuttqm solidarnosty. Cvit Ukra]ny i krasa Cvit Ukra]ny i krasa, Skobiv orlynyj my rid, Lgbymo sonce, rux, Ωyttq, Lgbymo volg i svit. Plast — naßa hordist i mriq, Lgbij Otçyzni — naß trud, Bujnyj v nim poryv, nadiq, V Plasti roste novyj lgd. Brattq, pora nam stanuty v rqd, Stqh plastovyj pidijnqty, Slavu Vkra]ni prydbat! Sonce po nebi kolu[, Znagt i xmary svij ßlqx, Viter nevpynno mandru[ Po Ukra]ny polqx. My Ω soncq qsnoho dity, Volnoho vitru braty, Maly b v bezdilli zmarnity, Cili Ωyttq ne znajty?! Brattq, pora nam stanuty v rqd, Stqh plastovyj pidijnqty, Slavu Vkra]ni prydbat! 03 Plastova symwolika 12/17/08 11:47 PM Page 4
 35. 35. SYMVOLIKA 3 25 Hej plastuny, hej gnaky! Hej, plastuny! Hej, gnaky! My dity soncq i vesny, My dity materi-pryrody! Do nas ßumyt zelenyj bir, V lisy, polq, do vilnyx hir, Na qsni zori, tyxi vody! 2 razy Hej, plastuny! Hej, gnaky! Ûyttq — ne Ωarty, ne kazky, A pracq, buri i nehody! Hartujmo Ω naß gnackyj dux. Gnacke haslo: volq j rux! Niwo nam lyxo, ni pryhody! 2 razy Hej, gnaky! Hej, plastuny! Narodu volnoho syny, Syny krasy, syny pryrody, Ne zlomymo svo]x prysqh, Vede nas hordo volnyj stqh Do wastq, slavy i svobody! 2 razy Himn zakarpatskyx plastuniv V dodatku do plastovoho himnu, na svqtoçnyx sxodynax çy zustriçax plastuny çasto spivagt pisng, qku zakarpatski plastuny kolys (pered 1939 r.) maly za svij himn. Tradycijno cq pisnq, tak qk usi himny, spiva[tsq u postavi na “strunko”. 03 Plastova symwolika 12/17/08 11:47 PM Page 5
 36. 36. 26 SYMVOLIKA Prapory v Plasti Nacionalni prapory Z nahody svqt i na taborax plastuny vyvißugt ukra]nskyj prapor. Plastuny, wo Ωyvut poza Ukra]nog, vyvißugt takoΩ prapor kra]ny, v qkij vony Ωyvut. Qk povaΩaty prapor Nacionalnyj prapor — ce symvol naci], tomu do noho treba stavytysq z povahog. ❒ Vin ma[ buty na poçesnomu misci. Joho treba vyvißuvaty vywe, poperedu abo po pravomu boci (po livomu vid hlqdaça) inßyx xoruhov, stqhiv çy znamen. ❒ Vyvißuvaty joho moΩna tilky u pravylnomu porqdku koloriv. (Qk ukra]nskyj prapor vysyt, synij kolir ma[ buty vhori). ❒ Vin ne ma[ torkatysq zemli, pidlohy çy vody. ❒ Prapor povynen buty çystyj i nepoßkodΩenyj. ❒ Joho ne moΩna vΩyvaty v ihrax çy dlq prykrasy. ❒ Prapor, spuwenyj na wohli do polovyny, oznaça[ nacionalnu Ωalobu. 03 Plastova symwolika 12/17/08 11:48 PM Page 6
 37. 37. 3 SYMVOLIKA 27 Poza meΩamy Ukra]ny ❒ Poza meΩamy Ukra]ny derΩavnyj prapor dano] kra]ny ma[ perßist i joho vyvißugt zhidno z pravylamy dano] kra]ny. ❒ MiΩnarodnq konvenciq pro prapory vymaha[, woby prapory samostijnyx derΩav ne buly odyn vywe ani pozadu druhoho. }x treba vyvißuvaty na okremyx wohlax odnakovo] vysoçyny, abo nesty v odnij lavi. Prapor kra]ny v qkij vidbuva[tsq podiq, vse [ z pravoho boku. Sered pryrody Na tabori, plastuny pidnosqt prapor (abo prapory) vranci j opuskagt pered molytvog i spannqm abo pry zaxodi soncq. (V deqkyx kra]nax derΩava vymaha[, woby ]] prapor buv pidnesenyj ne raniße sxodu soncq j spuwenyj pered zaxodom soncq, tomu v tyx kra]nax plastuny spuskagt vsi prapory v toj ças.) Qkwo pade sylnyj dow çy snih, prapor treba spustyty na ças nehody. Plastovi prapory Plastovyj prapor — ce symvol plastovo] ide]. ❒ Joho moΩut maty kureni UPG, USP abo UPS. ❒ Prapory zatverdΩu[ Krajova Plastova Starßyna (dlq UPG) abo Holovna Plastova Bulava (dlq USP i UPS). ❒ Plastuny vΩyvagt kurinni prapory na plastovyx ta nacionalnyx svqtax, a çasom i na taborax u zv’qzku iz svqtoçnymy podiqmy. Znamena Znameno — ce symvol hrupy v Plasti. Znamena moΩut maty ro] i hnizda v UPN, hurtky j kureni v UPG, kureni v USP i UPS, koßi, stanyci, krajovi plastovi orhanizaci], KUPO abo ulady. Bilße detalno pro kurinnyj prapor i znamena v UPG podano v çastynax “Hurtok v UPG” i “Kurin v UPG” u cij knyΩci abo zahalno pro prapory j znamena u “Postanovi HPB pro plastovyj prapor i plastovi znamena”. 03 Plastova symwolika 12/17/08 11:48 PM Page 7
 38. 38. SYMVOLIKA 28 Plastuny miΩ sobog vitagtsq slovom SKOB i podagt sobi livu ruku. Pry oficijnyx zaxodax, plastuny v odnostrog vitagt abo salgtugt pidnesennqm trox palciv pravo] ruky (velykyj palec prytrymu[ na doloni zihnenyj mizynnyj palec). Plastun pryklada[ try palci do krag nakryttq holovy nad zovnißnim kra[m pravoho oka; vidminno vid plastuna, plastunka pidnosyt ruku do vysoty pleça. Pidneseni try palci symvolizugt Try Holovni Obov’qzky Plastuna. Plastuny novaky j novaçky vitagtsq haslom “Hotujs”, bo “bud hotovyj” — ce osnovnyj skavtskyj pryvit. Plastuny pam’qtagt pro ce haslo protqhom ciloho svoho plastuvannq. Vony hotugt sebe do riznyx zavdan i vyprobuvan u riznyx obstavynax. Vony pracggt nad sobog, woby pohlyblgvaty svo] znannq, pomnoΩu- vaty svo] vminnq, skriplqty svog duxovu sylu. Vse ce dopomoΩe ]m spovnyty svo] obov’qzky suproty Boha j Ukra]ny, suproty inßyx i suproty sebe. Çomu poda[mo livu ruku? ❒ Zvyçajno lgdy podagt pravu ruku, koly vitagtsq. Wob podaty livu ruku treba na xvylynku zastanovytys. Ce da[ nahodu plastunam i plastunkam pryzadumatysq, wo magt pered sobog druha abo podruhu, wo ]x ob’[dnu[ plastova ideq i dovir’q odne do odnoho. ❒ Bejden-Pavel zustrivsq iz praktykog podavannq livo] ruky v Afryci. VataΩok odnoho plemena poqsnyv Bejdenovi-Pavelovi, wo vo]n poda[ livu ruku lyße tomu, do koho ma[ dovir’q, bo v livij ruci vo]n, qk pravylo, tryma[ wyt dlq oborony, a v pravij — zbrog. U prysutnosti pidozrilo] abo neznajomo] lgdyny ne varto ryzykuvaty j vidstavlqty wyt. ❒ Sohodni potysk livog rukog — ce vyqv prynaleΩnosty do bratstva skavtiv svitu. Plastove haslo j pryvitannq 03 Plastova symwolika 12/17/08 11:48 PM Page 8
 39. 39. 29 Symvoly Obraznymy symvolamy plastovyx prykmet opysanyx u klyçi [ dubovyj lystok, plid/qhody çervono] kalyny, muxomor i blyskavka. Dub — ce tverde (sylne) derevo, tomu joho lystok stav symvolom syly. Qhidkamy kalyny stolittqmy prykraßuvaly vinky, volossq towo, tomu ce symvol krasy. Muxomor — ce trijlyvyj hryb, qkoho treba vysterihatysq, tomu vin stav symvolom obereΩnosty. Blyskavka udarq[ z velykog ßvydkistg, tomu vona symvol bystroty. Wo znaçyt SKOB? ❒ Skob — ce ptax, orel. Skob biloxvostyj, po latynskomu Pandion haliaetus, Ωyve bilq velykyx vod. Plastuny pryjnqly joho qk svij symvol. ❒ Litery slova SKOB [ poçatkovymy literamy çotyrox sliv: “Sylno, Krasno, ObereΩno, Bystro”. Plastove haslo nam nahadu[, wo my ma[mo buty sylnymy umom i tilom, krasnymy dußeg, obereΩnymy u zadumax i plqnax, bystrymy u dumci j dilax. 3 SYMVOLIKA 03 Plastova symwolika 12/17/08 11:48 PM Page 9
 40. 40. SYMVOLIKA 30 Vid davnix çasiv, rizni orhanizaci] vybyraly sobi patrona — istoryçnu postat, qka bula zrazkom do nasliduvannq. Sv. Grij buv hidnyj nasliduvannq. Bahato orhanizacij molodi skavtskoho typu vybyraly joho qk patrona. V ukra]nskij istori], sv. Grij buv opikunom knqΩyx druΩynnykiv, odnym z opikuniv kozakiv ta deqkyx vijskovyx çastyn 20-ho stolittq (napr. Siçovyx Strilciv). Joho postat ob’[dnu[ v sobi idealy plastuna, v’qΩe nas z ukra]nskymy tradyciqmy j odnoçasno [dna[ nas iz skavtamy inßyx narodiv. Sv. Grij Ωyv pry kinci tretoho stolittq v Kapadoki] v Malij Azi]. Todi v Rymi panuvav imperator Diokletiqn, qkyj zaboronqv xrystyqnsku viru. Sv. Grij buv xrystyqnynom i dobrym, xorobrym voqkom u rymskomu vijsku. Oskilky vin ne zriksq svo[] viry, joho zamuçyly na smert. Slava pro sv. Griq rozijßlasq po cilomu todißnomu xrystyqnskomu sviti. Joho pam’qtaly qk oboroncq pravdy j dobra. V le©endi pro noho opovidaly, wo vin zabyv zmiq, qkyj vymahav lgdskyx Ωertv. Cej zmij stav symvolom zla u zaxidnix kulturax. Sv. Grij › patron Plastu MyronLevyckyj 03 Plastova symwolika 12/17/08 11:48 PM Page 10
 41. 41. Pravylnyk vporqdu poda[ detali deqkyx rytualiv, qkyx plastuny dotrymugtsq, napr., rannq j veçirnq molytva na tabori çy zbirky j zvity pry uroçystomu svqti (dyv. “Vporqd”). Deqki ceremoniqly magt vyrobleni tradyci], ale ti tradyci] inodi po-riznomu pryminggt u riznyx stanycqx çy kurenqx. Buvagt takoΩ ceremoniqly, qki plastuny tvorqt specyfiçno dlq dano] nahody, qk, napryklad, vidkryttq vatry. Do plastovyx ceremoniqliv potribno tvorço] uqvy. Woby ceremoniql buv uspißnym i mav baΩanyj efekt: ❒ potribno plqnuvannq j pidhotuvannq; ❒ stvorena atmosfera musyt pidxodyty do cili: badoryj poçatok — do veselo] vatry, serjoznyj pidxid — na uroçystu nahodu. Plastovi ceremoniqly çasto vyklykagt emocijnyj zv’qzok z plastovog orhanizaci[g i ]] idealamy. Efektyvnyj ceremoniql moΩe buty zovnißnim pobudnykom do korysnyx dil. (Opys odnoho ceremoniqlu dyv. “Dodatky”.) 3 SYMVOLIKA 31 Plastovi ceremoniqly Plastuny perevodqt rizni ceremoniqly. Os pryklad nahod, de ceremoniql potribnyj: • perevedennq plastovo] prysqhy, • pryznannq stupeniv, • nadannq vidznaçennq, • zasnuvannq plastovoho hurtka, • perexid z odnoho uladu v druhyj, • posvqçennq kurinnoho praporu, • rannq j veçirnq molytva na tabori, • vidkryttq j zakryttq vatry, • vidkryttq j zakryttq svqt. 03 Plastova symwolika 12/17/08 11:48 PM Page 11
 42. 42. SYMVOLIKA 32 Plastove nazovnyctvo Deqki nazvy, qki vΩyva[mo v Plasti, poxodqt z ukra]nsko] istori], holovno, kozacko] doby. Os kilka prykladiv. Plastun – rozvidnyk (abo rozviduvaç), qkyj peresuva[tsq plazom na Ωyvoti. ❒ Rozvidnyky diqly holovno u vijsku, koly potribno bulo proslidyty sytuacig na voroΩij terytori]. Kozaky nazyvaly plastunamy osoblyvi pixotni çastyny Çornomorskoho ta Kubanskoho Kozackoho Vijska. Ci çastyny dobrovolciv buly storoΩamy v oçeretax i plavnqx. Vony rozviduvaly pozyci] protyvnykiv. ❒ OsnovopoloΩnyky Plastu pryjnqly slovo plastun qk synonim anhlijskoho slova skavt (scout). Kurin ❒ Istoryçno • ce okrema çastyna zaporizkoho vijska; • Ωytlo kozakiv, wo skladaly taku çastynu vijska. ❒ U Plasti • ce okrema çastyna gnakiv, gnaçok, starßyx plastuniv, plastunok abo senioriv; • Ωytlovyj budynok dlq molodi na plastovij oseli. Kiß ❒ Istoryçno • u Ky]vskij Rusi v XI – XIII st. — ce vijskovyj tabir; • v XIU — XUIII st. na Zaporizkij Siçi — fortecq v qkij Ωyly kozaky. ❒ U Plasti • ce orhanizacijna çastyna plastuniv abo plastunok. Kolys tvoryly kiß novaky i gnaky abo novaçky i gnaçky. Teper dekudy kureni gnaçok tvorqt kiß gnaçok a kureni gnakiv — kiß gnakiv a dekudy novactvo i gnactvo razom tvoryt kiß. KoΩnyj kraj rißa[, xto vxodyt u kiß. Koßovyj ❒ Istoryçno • ce providnyk abo otaman koßa, osoblyvo na Zaporizkij Siçi. ❒ U Plasti • koßovyj — ce providnyk koßa, • koßova — providnycq koßa. 03 Plastova symwolika 12/17/08 11:48 PM Page 12
 43. 43. 33 3 SYMVOLIKA Starßyna ❒ Istoryçno • ce zahalna nazva osib, wo maly urqdovi posady v ukra]nskomu kozackomu vijsku ta v administraci] hetmansko] derΩavy u 1648 – 1781 rr. ❒ U Plasti • ce slovo oznaça[ provid. (Napr. stanyçna starßyna — ce stanyçnyj provid, qkyj vybyragt starßi plastuny j seniory dano] stanyci.) Bulava • ce palycq z kuleg na odnomu kinci. ❒ U knqΩyx çasax bulavu vΩyvaly qk zbrog; u kozackyx çasax — qk symvol vlady. (Lyße koßovyj abo hetman nosyv bulavu.) ❒ U Plasti bulava — ce provid, abo çastyna provodu, napr., bulava na tabori abo Holovna Plastova Bulava, qku vybyragt dele©aty kra]v na zborax KUPO. Bulavnyj, bulavna ❒ Za kozackyx çasiv, bulavnyçyj zberihav bulavu otamana. ❒ V Plasti bulavni [ çlenamy HPB iz specyfiçnog vidpovidalnistg, napr., Holovnyj Bulavnyj Uladu Plastuniv Gnakiv. 03 Plastova symwolika 12/17/08 11:48 PM Page 13
 44. 44. SYMVOLIKA 34 Odnostrij plastunky gnaçky • brunatna (bronzova) beretka (abo barvy vybrano] kurenem) • huculska kosyçka • malynovyj wytyk ta sribna, metaleva plastova lileq • blgzka piskovo] barvy • brunatna (bronzova) spidnyçka • xustka barvy kurenq • obruçyk (ßlgfka) do xustky • brunatnyj (bronzovyj) ßnur • svystok, pryv’qzanyj do obox kinciv ßnurka, vklada[tsq do livo] kyßeni blgzky • ßkirqnyj, brunatnyj (bronzovyj) poqs • brunatni (bronzovi) pidkolinka • brunatni (bronzovi) ßnurovani piv-çerevyky abo çerevyky na nyzkyx zakablukax. velyka sribna metaleva lileq na malynovomu wytyku prynaleΩnosty do hurtka taboriv, z’]zdiv, svqt vyßkolu vporqdnyka UPN VFV vyßkolu Zolota Bulava gnackyx umilostej prynaleΩnosty do kurenq Vidznaky 03 Plastova symwolika 12/17/08 11:48 PM Page 14
 45. 45. SYMVOLIKA 35 3Odnostrij plastuna gnaka • beretka barvy vybrano] kurenem • malynovyj wytyk ta sribna metaleva plastova lileq • zelena soroçka • xustka barvy kurenq • obruçyk (ßlgfka) do xustky • zelenyj ßnurok • svystok, pryv’qzanyj do obox kinciv ßnurka, vklada[tsq do livo] kyßeni soroçky • zeleni ßtany • ßkirqnyj, brunatnyj (bronzovyj) poqs • pidkolinka barvy podibno], qk odnostrij • çorni abo brunatni (bronzovi) ßnurovani piv-çerevyky abo çerevyky. velyka sribna metaleva plastova lileq na malynovomu wytyku mala sribna metaleva plastova lileq na malynovomu wytyku vidznaçennq plastovoho stupenq dilovodstva (hurtkovyj abo kurinnyj) vporqdnyka roq Vidznaky 03 Plastova symwolika 12/17/08 11:48 PM Page 15
 46. 46. 36 SYMVOLIKA ❒ Plastuny nosqt odnostrij, wob pidkreslyty, wo vony naleΩat do odni[] plastovo] sim’] j uvaΩagt sebe rivnymy. ❒ Odnostrij pryhadu[ plastunam pro ]xni plastovi povynnosti ta vyroblq[ poçuttq estetyky. ❒ Plastuny nosqt odnostrij pid ças plastovyx zanqt: na sxodynax, zbirkax, svqtax, çasom na prohulqnkax ta na rannij ta veçirnij molytvi na tabori. V odnostroqx plastuny berut spilnu uçast u BohosluΩbax abo nacionalnyx svqtax. Çastyny odnostrog ❒ Toçnyj opys plastovoho odnostrog poda[ okremyj pravylnyk. V cij knyΩci podano rysunok pidstavovoho odnostrog gnaka j gnaçky. Okrim narysovanyx çastyn, pravylnyk dozvolq[, na zarqdΩennq poodynokyx krajovyx plastovyx starßyn: • dovhi ßtany dlq xlopciv; • soroçky j blgzky z korotkymy rukavamy vlitku; • dlq gnaçok krajky zamist xustok i serdaky qk dodatkova çastyna odnostrog; • sportovyj strij. ❒ VaΩlyvo, wob odnostrij plastuna buv zavΩdy pravylnyj, tobto zhidnyj z obov’qzugçymy v Plasti prypysamy, i povnyj, tobto, wob ne brakuvalo poodynokyx çastyn. Plastuny dbagt, woby odnostrij buv çystyj, oxajnyj, nezimnqtyj. ❒ Na danyj vystup vsi vdqhagt odnoridnu çastynu odnostrog, napr., vsi vdqhagt dovhi ßtany, koly xolodno, xoça korotki [ teΩ çastynog odnostrog. ❒ VaΩlyvog çastynog odnostrog [ plastovi vidznaky. Inßyx vidznak plastuny na odnostrog ne nosqt. Plastovi vidznaky ❒ V Plasti [ rizni rody vidznak. Toçnyj opys vidznak, i de ]x treba nosyty, moΩna znajty u pravylnyku pro vidznaky. Tut podanyj spysok rodiv vidznak i deqki pryklady. ❒ Plastuny nosqt plastovi vidznaky lyße na odnostrog, z odnym vynqtkom — miniqtgrnu plastovu lileg moΩna nosyty z livo] storony hrudej zvyçajnoho odqhu. Plastovyj odnostrij 03 Plastova symwolika 12/17/08 11:48 PM Page 16
 47. 47. SYMVOLIKA ❒ V UPG, USP i UPS plastova lileq. Bilßa metaleva lileq sribno] barvy nosytsq na wytyku na nakryttg holovy. Menßa lileq nosytsq na wytyku na odnostrog. Barva wytyka [ malynova v UPG, zelena v USP i brunatna (bronzova) v UPS. 3 37 Vidznaky prynaleΩnosty do Plastu Vidznaky prynaleΩnosty do z’[dnan ❒ V UPN — vidznaky prynaleΩnosty do roq i hnizda. ❒ V USP i UPS — vidznaka kurenq. 28mm-1-1/8” 22mm - 7/8” 37mm-1-1/2” 31mm - 1-1/4” ❒ V UPN — orlqtko. ❒ V UPG vidznaky prynaleΩnosty do kurenq j hurtka. 03 Plastova symwolika 12/18/08 4:01 AM Page 17
 48. 48. 38 Vidznaky plastovyx stupeniv V UPN — vidznaky Ωovtodzgba, gnoho orlqty, orlqty. V USP — starßoho plastuna çy starßo] plastunky. V UPS — seniora pryxylnyka, seniora praci, seniora dovir’q, seniora kerivnyctva. uçasnyka, uçasnyci, pryxylnyka, pryxylnyci, rozviduvaça, rozviduvaçky, skoba, virlyci, hetmanskoho skoba, hetmansko] virlyci. skoba hrebcq, virlyci hrebcq, skoba observatora, virlyci observatora, Vidznaky plastovyx dosqhnen V UPN — vidznaky ihrovyx komleksiv otroka, dΩury, zviduna; vidznaky novackyx umilostej, V UPG vidznaky gnackyx umilostej i vidznaka fizyçno] vpravnosty. V UPG SYMVOLIKA 03 Plastova symwolika 12/17/08 11:48 PM Page 18
 49. 49. 39 SYMVOLIKA 3 ❒ V UPN — rojovoho, rojovo] — pasky sribno] barvy. ❒ V UPG — hurtkovoho, hurtkovo] — pasky sribno] barvy; kurinnoho, kurinno] — pasky zoloto] barvy. ❒ V USP i UPS — kurinnoho, kurinno] — pasky zoloto] barvy. vidznaka fizyçno] vpravnosty V UPG i USP Vidznaky plastovyx vyßkoliv Vidznaky plastovyx dilovodstv ❒ Zastupnyka rojovoho, rojovo] — pasok sribno] barvy. ❒ Zastupnyka hurtkovoho, hurtkovo] — pasok sribno] barvy. ❒ Çleniv kurinnyx provodiv — pasok zoloto] barvy. Ci vidznaky nosqtsq na livij kyßeni soroçky odnostrog. Vidznaka stupenq kadry vyxovnykiv — vporqdnyka roq, hnizdovoho, vporqdnyka hurtka, zv’qzkovoho. Lisova Íkola, Vidznaky vyßkilnyx taboriv Íkola Bulavnyx.Zolota Bulava, 03 Plastova symwolika 12/17/08 11:48 PM Page 19
 50. 50. SYMVOLIKA 40 ❒ Çleniv Stanyçno] Starßyny — pasky sribno] barvy. ❒ Çleniv Krajovo] Plastovo] Starßyny — pasky zoloto] barvy. ❒ Çleniv Holovno] Plastovo] Bulavy — pasky zoloto] barvy. Holovy Çleniv vidpovidalnyx za UPN, UPG, USP, UPS. Çleniv bulav referentiv abo komendantiv. Çleniv starßyny. Holovy Holovnyx Bulavnyx UPN, UPG, USP, UPS. Çleniv Holovno] Plastovo] Bulavy. Spivrobitnykiv çleniv Holovno] Plastovo] Bulavy. Vidznaky çleniv plastovyx starßyn Ci vidznaky nosqtsq nad livog kyßeneg soroçky odnostrog. Taboriv, z’]zdiv, svqt towo. (Ci vidznaky nosymo protqhom dvox rokiv vid dano] podi].) Vidznaky z riznyx nahod 03 Plastova symwolika 12/17/08 11:48 PM Page 20
 51. 51. DUXOVIST| 41 4 Vartosti Svqta Tradyci] Plast postav u suspilstvi, v qkomu perevaΩaly ukra]nski xrystyqnski virovyznannq. Qk naslidok coho, deqki praktyky ta çastyny plastovo] prohramy [ pov’qzani z praktykamy ta obrqdom tyx virovyznan. Ce ne vyklgça[ moΩlyvosti, wo plastuny inßoho virovyznannq z inßym obrqdom moΩut stvoryty inßi praktyky çy prohramy dlq svo]x hrup. VYQVY PLASTOVO} DUXOVOSTY Vyqvy duxovosty 04 Plastova dyhovnist 12/18/08 1:09 AM Page 1
 52. 52. DUXOVIST| Qk plastuny j plastunky molqtsq Na tabori molytvog rozpoçynagt i zakinçugt den Wodnq vranci, pislq vstavannq, ruxanky ta vporqdkuvannq ßater, uves tabir zbyra[tsq, zvyçajno v odnostroqx, na molytvu. Pislq oformlennq v lavax i zvitu (dyv. “Vporqd”) proxodyt molytva. Najçastiße, ce vidspivannq molytvy “Carg Nebesnyj”. Wojno pislq molytvy, xorunΩi pidtqhagt prapory j perevodqt reßtu prohramy. Uveçori, ostann[ zanqttq pered pidhotovkog do spannq — ce molytva. Zvyçajno — ce vidspivannq molytvy “Otçe Naß” na melodig, wo my nazyva[mo plastovog. Molytva moΩe vidbuvatysq na zbirci v lavax, abo pry kinci vatry çy vohnyka, dovkruhy vohng. Pislq “Otçe Naß”, trymagçys za ruky, plastuny we zakinçugt den korotkog pisneg “Niç vΩe jde, ... Z namy Boh”. Koly razom ]dqt Tradycijno, koly plastuny j plastunky razom ]dqt, vony spilno xrestqtsq pered ]dog i pislq ]dy. Ce starodavnij ukra]nskyj zvyçaj. Çasom plastuny j plastunky takoΩ vidmovlqgt indyvidualno svog tyxu molytvu. Na z¤]zdax abo svqtax Tak qk den na tabori, tak samo vsi oficijni z’]zdy ta svqta plastuny j plastunky poçynagt i kinçagt molytvog, najçastiße pisneg “Carg Nebesnyj,” “Otçe Naß” abo “BoΩe Velykyj”. 42 04 Plastova dyhovnist 12/18/08 1:09 AM Page 2
 53. 53. 43 DUXOVIST| 4 Otçe naß, Otçe naß, Otçe naß, Ty, kotryj [sy na nebi, Nexaj svqtytsq im’q Tvo[, Otçe naß! Nexaj pryjde carstvo Tvo[, Nexaj bude volq Tvoq, Qk na nebi tak i na zemli, Otçe naß! Xlib wodennyj naß, daj sohodni nam I prosty nam provyny naßi, Qk i my ]x prowa[mo DovΩnykam naßym. Otçe naß, Otçe naß, Otçe naß! I ne vvedy nas u spokusu Ale izbavy nas vid lukavoho, Otçe naß! Otçe naß, Otçe naß, Otçe naß! 04 Plastova dyhovnist 12/18/08 1:09 AM Page 3
 54. 54. DUXOVIST| Qk u Plasti vidznaçagt Rizdvo Kolqda U rizdvqnyj ças plastovi hurtky vidvidugt z kolqdog domy svo]x batkiv, rodyçiv, pryqteliv i susidiv. Hurtky hotugtsq do kolqdy: vyvçagt kolqdky j vinßuvannq, roblqt zvizdu, a çasom i pidhotovlqgt vertep. Holovna cil, çomu plastuny xodqt z kolqdog, ce ta, wob za starym ukra]nskym zvyça[m vitaty rodynu, druziv, hromadu radisnog pisneg Rizdva Xrystovoho. Pry cij nahodi plastuny zbyragt poΩertvy na potreby plastovo] orhanizaci] a dekudy, za rißennqm stanyci abo KPS, na qkus dobrodijnu cil (napryklad potreby syrit). Ale koly xtos ne moΩe (abo ne xoçe) Ωertvuvaty hrißmy za kolqdu, joho ne treba zobov’qzuvaty. (Pryklad orhanizuvannq kolqdy – dyv. “Dodatky” ) 44 Plastova Sviçeçka Zvyçaj Plastovo] Sviçeçky poçavsq v diqspori v 1950-omu roci. Plastuny po cilomu sviti duxovo ob’[dnuvalysq, zapalyvßy symvoliçnu “sviçeçku” v toj Ωe ças, koly v Ukra]ni sxodyla perßa zirka i poçynavsq Svqtveçir. Z çasom plastuny minqly ças zustriçi, ale tradyciq “zapalgvannq sviçeçky” prodovΩuvalasq. Do sohodni, v bahatox stanycqx plastuny sxodqtsq razom i spilno zapalggt “sviçeçku” qk symvol duxovo] zluky vsix plastuniv z ukra]nskym narodom. Korotka prohrama nada[ svqtoçnyj nastrij, a zustriç plastovo] rodyny da[ nahodu sobi vza[mno pobaΩaty veselyx svqt, a hurtkam ostatoçno pereviryty plqny wodo vidvidyn domiv z kolqdog. U deqkyx stanycqx Plastova Sviçeçka ma[ inakßu formu. (Pryklad prohramy trady- cijno] Plastovo] Sviçeçky dyv. “Dodatky”.) 04 Plastova dyhovnist 12/18/08 1:09 AM Page 4
 55. 55. Qk robyty rizdvqnu zvizdu UΩyvaty tverdyj papir, tonki dowynky, dykt towo. Narysuvaty dva kvadraty, a todi menße j bilße kolo. Todi narysuvaty bilßi trykutnyky, a na kinec menßi tak, qk na rysunku. Zvizda j kola moΩut buty abo z odnoho kuska abo z okremyx, zluçenyx razom. Kolory Male j velyke kolo — temno syn[. Velyka zvizda — Ωovta abo zolota. Mala zvizda — sribna abo bila. VΩyvaty farby, kolorovyj abo blyskuçyj papir abo polotno. Prykrasy Na male kolo daty ikonu, xrest abo zvizdu. Na velyke moΩna daty vyßyvanyj uzir, kolosky pßenyci, ziroçky, blyskuçyj poroßok, zoloti drotyky, dzvinoçky, pomalovani patyçky abo solomky, bilu vatu towo. Prykripyty do harnoho, derev’qnoho derΩaka. 45 sm sm sm sm. sm DUXOVIST| 4 04 Plastova dyhovnist 12/18/08 1:09 AM Page 5
 56. 56. DUXOVIST| 46 Plastove svqçene Wob spilno vidsvqtkuvaty Velykden, moΩna zorhanizuvaty “Plastove svqçene” — spilnyj obid abo perekusku dlq plastuniv, batkiv ta pryqteliv. Pysannq pysanok Tradycijno, qjce — ce symvol vesnqnoho probudΩennq zemli. Dlq xrystyqn (ta virugçyx deqkyx inßyx relihij) — ce symvol novoho duxovoho Ωyttq. Pered Velykodnem plastuny j plastunky pyßut pysanky j vyvçagt symvoliku na tradycijnyx pysankax. Pryklad pysanky "Çorne More" z Xersonwyny. Xvylqstyj ornament “bezkoneçnyk” symvolizu[ viçnist duxovoho Ωyttq. Cej ornament rozpovsgdΩenyj u pysankax riznyx çastyn Ukra]ny; u deqkyx pysankax vystupa[ qk dominugçyj element. Qk u Plasti vidznaçagt Velykden Stijka pry BoΩomu Hrobi U deqkyx stanycqx, plastuny j plastunky v odnostroqx vidbuvagt stijku pry “BoΩomu Hrobi” v cerkvi svoho virovyznannq. Do tako] stijky plastuny j plastunky pidhotovlqgtsq: vyvçagt znaçennq stijky ta vidpovidnu povedinku. Pid ças stijky plastovi providnyky magt nahlqd nad pravylnym çerhuvannqm (zminy stijky). 04 Plastova dyhovnist 12/18/08 1:09 AM Page 6
 57. 57. DUXOVIST| 47 My kryvoho tancg jdemo, . . . .2r My v nim kincq ne znajdemo, . .2r Ani kincq, ani ladu, . . . . . . . . . . .2r Ne piznaty, kotra zzadu . . . . . . .2r Ty syvaq zozulenko, . . . . . . . . .2r Zakuj Ωe nam veselenko! . . . . .2r Ty todi nam zakuvala, . . . . . . . . .2r Qk panwyna dqkuvala . . . . . . . .2r Teper nam qhilka myla, . . . . . . .2r VΩe sq panwyna skinçyla . . . ..2r Pryklad ha]vky Kryvyj tanec: cq vesnqnka-ha]vka ma[ duΩe bahato variqntiv i zaspiviv, qki poxodqt z riznyx ukra]nskyx zemel. Poxodyt vona we z davnix doxrystyqnskyx çasiv. MoΩlyvo, ce bula çastyna rytualiv, pov’qzanyx z todißnimy relihijnymy svqtkuvannqmy. Starodavnq pisnq ma[ slova: “Kryvoho tancg jdemo, kincq mu ne znajdemo: to vhoru, to vdolynu, to v ruΩu, to v kalynu.”Cq pisnq symvolizu[ i “rux” soncq po nebi (to sxodyt sonce, pidijma[tsq “vhoru”, to zaxodyt “vdolynu”); i zminu pir roku (“to v ruΩu to v kalynu”); i narodΩennq, Ωyttq ta smert. Rytm Ωyttq povtorq[tsq, nemov vinec bez kincq (“kincq mu ne znajdemo”). Do coho zmistu xrystyqny pizniße dodaly svij zmist: Xrystos svo[g smertg podolav smert i zdobuv dlq nas viçne Ωyttq. Na Velykden xrystyqny svqtkugt nove duxove Ωyttq, vinok abo kolo symvolizu[ viçne Ωyttq. Ha]vka, wo tut pomiwena, poxodyt z çasiv pislq kripaççyny: lgdy radily novym, vilnym Ωyttqm pislq skasuvannq kripaççyny. (“Teper nam qhilka myla, vΩe sq panwyna skinçyla.”) Ha]vky i stavlennq veΩ U Velykodnij ças, vsi zbyragtsq na majdani bilq cerkvy abo v cerkovnij zali i vyvodqt ha]vky, stavlqt veΩi i provodqt ihry j zabavy. We pered Velykodnem plastuny j plastunky u stanyci vyvçagt ha]vky ta vpravlqgt stavlennq veΩ. Kryvyj tanec 4 04 Plastova dyhovnist 12/18/08 1:09 AM Page 7
 58. 58. DUXOVIST| Qk u Plasti plekagt ukra]nski tradyci] Pid ças svo[] prohramy gnaky i gnaçky: ❒ vyvçagt narodni pisni, ❒ vyvçagt narodne mystectvo, ❒ perevodqt “scenky” z elementamy ukra]nskyx tradycij, ❒ obxodqt deqki tradycijni svqta. (ZauvaΩennq: Vsi podani daty [ za starym cerkovnym kalendarem). Plastovyj 'mykolajko' Den sv. Mykolaq prypada[ na 19 hrudnq. Des u toj ças do plastuniv i plastunok u stanyci abo v kureni, çasom, pryxodyt “mykolajko” abo najçastiße “anhelyk” ta “çortyk” i vony rozdagt “plastovi darunky”. Ce zavΩdy vesele svqto, povne plastovoho humoru, ale z uvahog, wob nikoho ne obrazyty. Andri]vskyj veçir Xrystyqnske svqto svqtoho Andriq prypada[ 13 hrudnq. Pered xrystyqnskymy çasamy v tij pori naßi predky svqtkuvaly Kalytu — svqto pidboru pary. Naßi predky viryly, wo v den Kalyty, a holovno niççg, xodyt boh molodeçoho wastq, boh koxannq, boh odruΩennq, boh lgbovy. Xlopci j divçata spivaly pisni, wo maly mahiçnu sylu, woby pryvernuty sobi paru, pryxylyty dobru dolg. Kolyßni relihijni rytualy perejßly z çasom v ihry/voroΩby u naveçir’q sv. Andriq. Plastuny ne virqt u peredba- çennq voroΩby, ale Andri]vskyj veçir — ce nahoda navçytys pro tradyci] ukra]nskoho voroΩinnq i zabavytysq u hurti xlopciv i divçat. 48 Malanka Novoriçne svqto Malanky prypada[ 13-ho siçnq. Ce svqto dijßlo do nas z hlyboko] davnyny, z peredxrystyqnskyx çasiv. U davnynu novyj rik — ce bulo velyke relihijne j hromadske svqto. Novoriçni svqta vvaΩalysq çarivnym çasom, koly probudΩuvalasq j stavala nebezpeçnog vsilqka neçysta syla. U veçir Malanky divçata j xlopci zbyralysq j veselylysq — wedrivkamy, pisnqmy, muzykamy, tancqmy ta smaçnog veçereg. V toj veçir plastuny j plastunky vlaßtovugt zabavy z muzykog ta tancqmy. 04 Plastova dyhovnist 12/18/08 1:09 AM Page 8
 59. 59. 4Pryklady hadan-voroΩin andri]vskyx veçernyc ❒ Stavlennq dvox sviçok Stavytsq dvi sviçky, odnu proty druho]. Divçyna, wo ]j voroΩytsq, zlehka torka[tsq vkazivnymy palcqmy obox sviçok. Sviçky zapalggt i vony horqt qkyjs ças. Qkwo sviçky pryxylylysq odna do odno], ce oznaça[, wo divçyna iz svo]m mylenkym poberutsq, qkwo sviçky poxylqtsq v rizni storony, para ne poberetsq. ❒ Vylyvannq vosku Roztoplggt visk i xlopec abo divçyna ll[ joho na xolodnu vodu. Na poverxni vody utvorggtsq riznomanitni fi©ury. Prysutni uvaΩno pryhlqdagtsq do cyx fi©ur i vhadugt majbutn[ tyx, wo vylyvaly sobi visk: bahatstvo, skore odruΩennq, neduha, zrada towo. ❒ Çy do pary.. Z pryhotovleno] kupky berut Ωmeng palyçok i raxugt. Koly vyxodyt do pary, to j divçyna (çy xlopec) matyme paru; koly ne do pary, to divçyna (çy xlopec) ne znajde sobi pary. Svqto Ivana Kupala ❒ Xrystyqnske svqto sv. Ivana Xrestytelq prypada[ 7 lypnq, ale kupalski tradyci] poçalysq we v doxrystyqnski çasy, koly lgdy oboΩaly sylu pryrody j uvaΩaly, wo vohon i voda oçywugt vid vplyviv zlyx syl. ❒ Ce svqto vidbuvalosq, koly sonce pidijmalosq najvywe nad zemleg, davalo najbilße tepla j svitla, vyqvlqlo svog najv- ywu “çudodijnu sylu” dlq roslynnoho j tvarynnoho svitu ta dlq lgdyny. Kupala uvaΩaly boΩestvom, a osoblyvo bohom koxannq. ❒ Çasto plastova molod orhanizu[ svqto Kupala u naveçir’q xrystyqnskoho svqta. Gnaky i gnaçky vyvçagt kupalski pisni ta perevodqt tradycijni ihry-rytualy. Xoç sohodni plastuny ne virqt u boΩestvennu sylu pryrody, kupalskymy pisnqmy ta rytualamy vony vyslovlggt vselgdski mri] pro koxannq ta lgbov Ωyttq j pryrody. 49 DUXOVIST| 04 Plastova dyhovnist 12/18/08 1:09 AM Page 9
 60. 60. DUXOVIST| 50 Hej, na Ivana, hej, na Kupala, hej, hej, hej; Krasna divçyna doli ßukala, hej, hej, hej, Doli ßukala, vinoçok vyla, hej, hej, hej, Dali vodog joho pustyla, hej, hej, hej. Poplyn vinoçku, po bystrij xvyli, hej, hej, hej, Poplyn pid xatu, de Ωyve mylyj, hej, hej, hej. Poplyv vinoçok doli vodog, hej, hej, hej. Serce divçyny zabrav z sobog, hej, hej, hej. Hej na Ivana Pryklad gnackoho svqta Kupala Uden xlopci j divçata roblqt “Marenu” (podobu Ωinky) z solomy i budugt vohnyky; divçata pletut vinky. Kolys viryly, wo v kvitax perebuvagt dobri duxy, a vinok — symvol wastq, doli, koxannq, odruΩennq, uspixu, dobrobutu. Pid veçir divçata, u vinkax, z pisnqmy, jdut do riçky. Cej poxid moΩe buty z xorovodamy. Tam na nyx çekagt xlopci. Pid spiv toplqt “Marenu” — symvol zla. Divçata kydagt vinky v riçku i vidçytugt “svog dolg”: qkwo vinok plyve — bude dolq, qkwo potone — nedolq. Xlopci steΩat za vinkamy i z vody vytqhagt vinok “mylo]”. Vsi sparovani jdut do vohnyka i pary pereska- kugt çerez vohon. Kolys viryly, wo vohon oçystyt i vidvede bidu abo neçystu sylu. Kolys viryly, wo kupalska niç, naveçir’q svqta Kupala, – ce çarivna niç. U cg niç wastq lgdske xodylo po zemli, roslyny j tvaryny “hralysq”, a vsi temni j neçysti syly blukaly. U cg niç lgdyna mohla znajty “kvitku wastq”. Ale cg kvitku znaxodyla lyße spravΩnq, povnocinna lgdyna: idejna, smilyva, z sylnog voleg, povna syl i vidvahy, bo temni syly spokußaly ]] na koΩnomu kroci. Vyxodyt, wo cq “kvitka wastq” – ce samopi- znannq, udoskonalennq, piznannq Ωyttq j pryrody, ta sluΩinnq vysokij ide]: prqmuvannq lgdstva do wastq. 04 Plastova dyhovnist 12/18/08 1:09 AM Page 10
 61. 61. DUXOVIST| 4 Pid ças taboru dekoly prypada[ Svqto Spasa, PreobraΩennq Hospoda, 19 serpnq. Todi plastuny j plastunky pryhotovlqgt koßyky z sadovynog (tobto qbluka, hrußky towo) do svqçennq. Çasom u serpni, plastuny j plastunky orhanizugt “obΩynky”, svqto z nahody zakinçennq Ωnyv. Vony spivagt obΩynkovi pisni, vyvodqt xorovody j pletut vinok z pßenyci. Ce svqto pokazu[ istorig j davni ukra]nski tradyci]. Ci zvyça] moΩna perevodyty na vatri kurenq abo na svqti dlq batkiv çy inßyx hostej. Tradyci] kureniv V UPG patron kurenq — postat z ukra]nskoho mynuloho, napr., Lesq Ukra]nka, knqhynq Olha, Marusq Çuraj, Hryhorij Skovoroda, Dmytro Bajda Vyßneveckyj, Svqtoslav Zavojovnyk. Kurin pleka[ pisni j zvyça], povq’zani z dobog i Ωyttqm svoho patrona. Kureni USP i UPS takoΩ plekagt rizni tradyci] i zvyça], pov’qzani z ]xnim im’qm abo cillg. Napryklad, kurin “Çornomorci” pleka[ tradyci] ukra]nskyx moreplavciv; kurin “Hryhora Orlyka” orhanizu[ “Orlykiqdu”. Rizni kureni tvorqt rytualy, na osnovi ukra]nskyx vesilnyx zvyça]v, na vesillq svo]x çleniv. Inßi svqta 51 04 Plastova dyhovnist 12/18/08 1:09 AM Page 11
 62. 62. Plastuny j plastunky zavΩdy viryly, wo ukra]nskyj narod moΩe najkrawe rozvyvatysq u svo]j derΩavi j u Plasti plekaly ideg derΩavno] samostijnosty. Donedavna, Den Samostijnosty buv 22 siçnq i vidznaçuvav proholoßennq nezaleΩnosty Ukra]nsko] Narodno] Respubliky v 1918 roci j proholoßennq Sobornosty, tobto zluky ukra]nskyx zemel, u 1919 roci. Deqki stanyci takoΩ vidznaçagt datu 1-ho lystopada 1918 r., proholoßennq Zaxidno] Ukra]nsko] Narodno] Respubliky. U cej den orhanizugt “Lystopadovyj marß” — miΩhurtkove marßove zmahannq po misti abo v parku. Vid 1991 roku, my vidznaça[mo 24 serpnq qk Den NezaleΩnosty Ukra]ny. Vidznaça[mo joho po-riznomu, zaleΩno vid obstavyn — çasom ce kurinne svqto, çasom stanyçne, çasom plastuny v odnostroqx berut uçast u hromadskyx svqtax. VaΩlyvo, woby plastova molod zrozumila znaçennq samostijnosty dlq ukra]nskoho narodu ta joho kultury. 52 DUXOVIST| Qk u Plasti svqtkugt nezaleΩnist Ukra]ny 04 Plastova dyhovnist 12/18/08 1:09 AM Page 12
 63. 63. ISTORIQ ISTORIQ PLASTU 53 5 DΩerela Spadwyna Spomyny Plastun — skavt Slova plastun i skavt — synonimy. Skavt v anhlijskij movi — rozvidnyk (rozviduvaç). Kozaky nazyvaly rozviduvaça — plastunom. OsnovopoloΩnyky Plastu vykorystaly ce istoryçne slovo dlq çleniv svo[] orhanizaci]. Orhanizaciq Plast postala v 1911 roci na zaxidnix ukra]nskyx zemlqx, holovno v Halyçyni. Okremi hrupy ukra]nsko] molodi, qki plekaly skavtski (skavtovi) idealy, poqvylysq v riznyx çastynax Ukra]ny j sered emihrantskyx hromad kruhom svitu. Vony nazyvaly sebe po-riznomu, to plastunamy, to skavtamy. I plastuny, i skavty viryly j virqt u skavtski idealy: rozvytok lgdyny, plekannq xarakteru, pomiç druhomu ta dobrodijnu pracg dlq suspilstva, dlq batkivwyny. Ukra]nskyj Plast Ukra]nskyj skavtskyj rux 05 istoria 12/18/08 1:20 AM Page 1
 64. 64. 54 ISTORIQ Svitovyj skavtin© Poçatok v Anhli] Robert Bejden-Pavel, “Bi-Pi”, buv britanskym heneralom pid ças bursko] vijny 1899-1902 rr. Todi vin perekonavsq, wo molod zdibna nadzvyçajnyx vçynkiv, ale potrebu[ idejno] ta praktyçno] pidhotovy. Koly Bi-Pi povernuvsq do Anhli], vin pokynuv vijskovu sluΩbu j zanqvsq vyxovannqm molodi. Na pidstavi vlasnoho vijskovoho dosvidu, doslidΩen nad tradyciqmy vyxovannq v riznyx kra]nax svitu j spostereΩen v Anhli], wo xlopci magt pryrodnyj hin tvoryty hurtky, Bi-Pi stvoryv systemu samovyxovannq, qku opysav v knyΩci “Skavtin© dlq xlopciv” (1908). Svitovyj rux Z Anhli], Skavtin© duΩe ßvydko poßyryvsq po bahatox kra]nax svitu j stav svitovym ruxom. KoΩna kra]na perebyra[ metodu j zahalni naprqmni Skavtin©u ta nada[ cij orhanizaci] svo[ridnoho nacionalnoho zmistu. U 1920 r. nacionalni skavtovi orhanizaci] stvoryly miΩnarodnu spilku, zvanu: MiΩnarodna Konferenciq Bojskavtskoho Ruxu. Konferenciq vidbuva[tsq koΩnyx dva roky, a miΩ ]] zasidannqmy di[ vybranyj neg Svitovyj Komitet. Dilovym sekretariqtom [ Svitove Skavtske Bgro. Wo çotyry roky vidbuvagtsq svitovi z']zdy skavtiv — DΩembori. Perße bulo v 1920 r. Spoçatku, v bilßosti kra]n, divçata tvoryly svog vlasnu okremu orhanizacig pobudovanu na tyx samyx zasadax wo skavty. Zçasom, deqki skavtski orhanizaci], napryklad, francuzka j nimecka, oxopyly j xlopciv i divçat. Sohodni, v deqkyx kra]nax divçata j xlopci tvorqt spilnu orhanizacig, v inßyx vony tvorqt lyße deqki spilni çastyny, napryklad, spilne novactvo j okreme gnactvo, a v deqkyx vony tvorqt zovsim okremi orhanizaci]. Do Plastu divçata j xlopci naleΩaly vid samoho poçatku. (Na cij storinci [ vidznaky : Britani], Svitovo] Orhanizaci] Skavtskoho Ruxu i Svitovo] Asociqci] Ìidiv i Skavtok.) 05 istoria 12/18/08 1:20 AM Page 2
 65. 65. 55 5 ISTORIQ Etapy istori] Plastu Perßyj etap (1911-1920 rr.) Poçatok V Halyçyni V 1911 r. u Lvovi, d-r Oleksander Tysovskyj (“Drot”), Petro Franko ta Ivan Çmola zasnuvaly perßi plastovi hurtky. OsnovopoloΩnyky Plastu buly perekonani, wo ukra]nskomu narodovi potribna molodeça orhanizaciq, podibna do anhlijskoho skavtin©u. Drotiv hurtok pry Akademiçnij Himnazi] u Lvovi sklav plastovu prysqhu 12 kvitnq 1912 r. Ce buv oficijnyj poçatok Plastu. V 1913 r. vidbuvsq perßyj z']zd predstavnykiv plastovyx hurtkiv u Lvovi, na qkomu stvoreno Orhanizacijnyj Plastovyj Komitet. U tomu Ω roci, pid provodom Çmoly, vidbuvsq perßyj plastovyj mandrivnyj tabir. Do 1914 r. xlop'qçi j divoçi plastovi viddily isnuvaly v Halyçyni pry vsix ukra]nskyx i bahatox polskyx himnaziqx (serednix ßkolax, sebto 5-12 klqsax), de buly uçni ukra]nci. Plastuny v ukra]nskomu suspilstvi Vid poçatku isnuvannq Plastu, plastuny vklgçalysq v taki akci] ukra]nskoho suspilstva, qki vony vvaΩaly korysnymy dlq rozvytku ukra]nskoho narodu j zdobuttq nezaleΩno] ukra]nsko] derΩavy. Do Perßo] Svitovo] Vijny ukra]nski zemli buly rozdileni: sxidnq çastyna bula pid carskog Rosi[g, a zaxidnq çastyna pid Avstro-Uhorwynog. Naprykinci Perßo] Svitovo] Vijny, qka poçalasq v 1914 roci, ukra]nci stvoryly svog samostijnu derΩavu. U 1918 roci proholoßeno Ukra]nsku Narodnu Respubliku v Ky[vi j Zaxidng Ukra]nsku Narodnu Respubliku u Lvovi. U 1919 roci ci dvi respubliky z'[dnalysq. Plastuny braly uçast u borotbi za samostijnist: napryklad, vony vstupaly u rqdy Ukra]nskyx Siçovyx Strilciv, i v 1918 r. braly uçast u Lystopadovomu Perevoroti u Lvovi. Poza Halyçynog U 1914 roci Plast poßyryvsq poza meΩi Halyçyny j rozvynuvsq na Bukovyni. Perßyj polk buv stvorenyj u Çernivcqx. Toho samoho roku poqvylysq perßi skavtski viddily na centralno- i sxidnoukra]nskyx zemlqx: u Ky[vi, u Baxmutskomu poviti j na Xarkivwyni. Odnak pomiΩ skavtamy u Sxidnij Ukra]ni j Plastom u Halyçyni ne bulo zv'qzku. Pid ças vyzvolnyx zmahan za ukra]nsku derΩavu (1917-1919) Plast rozvynuvsq j poßyryv svog diqlnist na centralni ta sxidni çastyny Ukra]ny. Napryklad, u Bilij Cerkvi postaly hurtky. U plastovu orhanizacig uvijßly takoΩ deqki skavtski hurtky, qki do toho çasu isnuvaly okremo. 05 istoria 12/18/08 1:20 AM Page 3
 66. 66. 56 Druhyj etap (1920-1930 rr.) Rozvytok Ukra]na ne mohla todi zberehty svo[] samostijnosty. Z poçatkom 1920-yx rokiv Sxidnq Ukra]na stala çastynog Radqnskoho Sogzu. Bilßa çastyna zaxidno] Ukra]ny popala pid polsku vladu, a menßa çastyna — pid çesku, rumunsku, a zhodom uhorsku vladu. U 20-yx rokax u radqnskij çastyni (SRSR) Plast buv zaboro- nenyj, a na zaxidnix zemlqx Plast poΩvavyv svog diqlnist. (Pid ças vijny diqly lyße deqki hurtky v kilkox mistax.) Plast rozvyvavsq holovno v Halyçyni, poßyryvsq na Zakarpattq, Volyn ta Prqßivwynu. Poza ukra]nskymy zemlqmy Zçasom Plast poßyryvsq takoΩ sered ukra]nsko] emi- ©racijno] molodi u kra]nax Zaxidno] Evropy. Ci plastuny robyly perßi zaxody nav'qzaty kontakt iz svitovym skavtskym ruxom. Zavdqky takym zaxodam odyn plastun iz Zakarpattq buv na DΩembori v 1920 roci. Idealy Plastu-skavtskoho ruxu perejßly takoΩ do ukra]nsko] molodi za okeanom. Protqhom 1920-yx i 1930-yx rokiv u Kanadi tvorylysq hrupy plastuniv- skavtiv holovno pry parafiqx. Zçasom, deqki spivpra- cgvaly z kanadskymy skavtamy. V 1924 roci v Kanadi bula zare[strovana orhanizaciq molodi “Plast” pry tovarystvi Siç. Vona diqla kilka rokiv pid ci[g nazvog. Cq orhanizaciq vΩyvala deqki materiqly halyckoho Plastu, ale ne bulo orhanizacijnoho zv'qzku miΩ dvoma “Plastamy”. U 1920-yx rokax postaly plastovi-skavtski hurtky pry cerkovnyx parafiqx v SÍA (ZSA). Podibno do kanad- skyx hrup, vony ne maly orhanizacijnyx zv'qzkiv z Plastom na ukra]nskyx zemlqx. Bilßist hrup dovho ne proisnuvala. ISTORIQ Zakarpatskyj Plastovyj Herb vyloΩenyj z kaminnq v 1938 r. 05 istoria 12/18/08 1:20 AM Page 4
 67. 67. 5 ISTORIQ Na zaxidnix ukra]nskyx zemlqx Plast rozvyvavsq po mistax i selax: u Halyçyni majΩe v usix ukra]nskyx serednix ßkolax, na Volyni v bahatox miscevostqx pry “Prosvitax” (çytalnqx). Do Plastu vstupylo bahato molodi z riznyx verstv suspilstva: iz selqnskyx, robitnyçyx i profesijnyx rodyn. U perßyx rokax v Plasti buly lyße gnaky, gnaçky j starßi. U 1920-yx rokax Plast oxopyv teΩ inßi vikovi hrupy, i tak postaly okremi ulady novactva, gnactva ta starßoho plastunstva. Provodom Plastu stala Verxovna Plastova Komanda. Na zaxidnix ukra]nskyx zemlqx Sxodyn 7 kurenq UPG u plastovij domivci u Lvovi pry vul. Blqxarskij ç. 9 1928 r. Plastova orkestra v BereΩanax v 1920-yx rokax. 57 05 istoria 12/18/08 1:20 AM Page 5
 68. 68. ISTORIQ Vidbuvalysq mandrivni ta postijni tabory. Mytropolyt Andrej Íeptyckyj podaruvav plastunam plowu na hori Sokil u Karpatax. 58 Plastovi kureni na hori Sokil bilq Pidlgtoho v Karpatax v 1920-yx rokax. Tabir plastunok na Sokoli v 1929 r. 05 istoria 12/18/08 1:20 AM Page 6
 69. 69. 5 ISTORIQ Poçala poqvlqtysq nyzka plastovyx publikacij, a zokrema knyΩka d-ra O. Tysovskoho “Ûyttq v Plasti” j plastovyj Ωurnal “Molode Ûyttq”. Na Plastovi Verxovni Z']zdy pry]ΩdΩalo çymraz bilße plastuniv i plastunok i Plast poçav rozhortaty woraz ßyrßu diqlnist. Severyn Levyckyj poda[, wo v 1925 r. bulo 37 gnackyx kureniv i ponad 2 000 plastuniv i plastunok, a v 1930 r. bulo 93 kureni i 6 000 plastuniv i plastunok Oskilky Plast vyxovuvav povnocinnyx svidomyx ukra]nciv z providnyckymy qkostqmy, polska vlada zaboronyla plastovu diqlnist na Volyni v 1928 roci, v Halyçyni v 1930 roci. 59 Mytropolyt Andrej Íeptyckyj i joho brat Klymentij z plastunamy v Pidlgtomu v 1928 roci. Vodnyj tabir na Dnistri 5-ho kur. im. kn. Osmomysla v Stryg 1927-1928 r. 05 istoria 12/18/08 1:20 AM Page 7
 70. 70. 60 Vo[nnyj ças V 1939 r. vybuxla Druha Svitova Vijna. Pislq bilßovycko] okupa- ci] Zaxidno] Ukra]ny, v 1941 roci koly nimci okupuvaly ukra]nski zemli, plastuny probuvaly vidnovyty svog diqlnist vidkryto, ale nimecki okupanty coho ne dozvolyly. Plastuny dalße diqly ta[mno pid nazvog Vyxovno] Spilnoty Ukra]nsko] Molodi (VSUM). ISTORIQ Tretij etap (1930-1944 rr.) Ta[mnyj Plast Xoç Plast buv zaboronenyj, plastuny v Halyçyni dalße pracgvaly ta[mno pid vyhlqdom orhanizaci] — Komisi] Vyxovnyx Osel i Mandrivok Molodi (KVOMM) i pid opikog tovarystva Ridna Íkola. Todi vyxodyv Ωurnal “Vohni”. Praceg keruvav ta[mnyj provid — Plastovyj Centr. Plastovyx providnykiv, qkyx vykryvaly, polska vlada hostro karala areßtamy ta uv'qznennqm u koncentracijnyx taborax. Plast na Zakarpatti Pislq Perßo] Svitovo] Vijny Zakarpattq naleΩalo do Çexo- Slovaççyny. Tut plastova diqlnist vidkryto rozvyvalasq: plastuny spivpracgvaly z çeskymy, slovackymy ta inßymy skavtamy. Qkyjs ças Plast diqv na Prqßivwyni, a v Prazi plastuny stvoryly plastovu orhanizacig, wo nazyvalasq Sogz Ukra]nskyx Plastuniv Emi©rantiv (SUPE). Plastovi hrupy diqly po riznyx mistax Evropy, napr., v Danci©u (Ìdansku), ParyΩi, Za©rebi. V 1938 roci Karpatska Ukra]na (Zakarpattq) proholosyla nezaleΩnist. Çleny SUPE j plastuny Zakarpattq vklgçalysq v ukra]nsku hromadsku ta vijskovu diqlnist; vony dopomahaly tvoryty Orhanizacig Nacionalno] Oborony “Karpatska Siç”. U toj ças Plast na Zakarpatti naraxovuvav 3 000 çleniv. V 1939 roci madqry okupuvaly Zakarpattq j prypynyly diqlnist Plastu. V toj ças perestalo diqty takoΩ SUPE. Perßa “Lisova Íkola” v 1938 r. u Soloçyni pry Svalqvi, Zakarpattq. 05 istoria 12/18/08 1:20 AM Page 8
 71. 71. 62 P'qtyj etap (1950-1990 rr.) Plastovi orhanizaci] po sviti Na poçatku 1950-yx rokiv u ßistox kra]nax (Avstrali], Ar©entini, Velykobritani], SÍA (ZSA), Kanadi j Nimeççyni) buly stvoreni krajovi provody. Vsgdy postaly podibni orhanizacijni struktury: plastovi stanyci v poodynokyx miscevostqx, ob'[dnani u krajovij orhanizaci], qku oçolgvala Krajova Plastova Starßyna. V Avstrali] buly çotyry postijni stanyci, v Ar©entini odna (deqkyj ças bulo try), u Velykobritani] odna (svoho çasu bulo sim), u SÍA (ZSA) miΩ 25 i 30, u Kanadi sim i v Nimeççyni odna. Wo dva roky vidbuvalysq krajovi z']zdy dlq obhovorennq problem, plqniv i obrannq provodu. Wob zatrymaty [dnist Plastu, v 1954 r. vsi krajovi plastovi orhanizaci] stvoryly Konferencig Ukra]nskyx Plastovyx Orhanizacij (KUPO). Wo try roky na zbory KUPO z']ΩdΩalysq dele©aty vsix plastovyx orhanizacij, woby vybraty provid: Holovnu Plastovu Bulavu ta Holovnu Plastovu Radu. Osidok provodu buv u SÍA (ZSA) abo Kanadi. Na çoli plastovoho ruxu stoqv Naçalnyj Plastun qk symvol [dnosty. Dlq usuçasnennq plastovo] praci bulo sklykano try Plastovi Kon©resy. ISTORIQ Perßyj Plastovyj Krajovyj Z’]zd u SÍA (ZSA) v 1951 r. Perßyj Plastovyj Krajovyj Z’]zd u Kanadi v 1951 r. 05 istoria 12/18/08 1:20 AM Page 10
 72. 72. 61 5Pislq vijny, velyke çyslo ukra]nciv opynylosq poza meΩamy Ukra]ny, holovno v taborax pereselenciv u Nimeççyni j Avstri]. Tam Plast vidnovyv svog diqlnist: plastuny tvoryly hurtky; vidbuvaly plastovi tabory; vydavaly plastovi Ωurnaly. Vyjßov plastovyj spivanyk “V Dorohu”. Plastovyj provid — Holovna Plastova Starßyna j Holovna Plastova Rada — buv u Mgnxeni. Kilka rokiv pislq vijny bahato ukra]nciv, v tomu çysli plastuniv, pere]xalo do inßyx zaxidnoevropejskyx derΩav i za okean do Pivniçno] i Pivdenno] Ameryky. V Kanadi i SÍA we dalße isnuvaly ukra]nski skavtski hrupy, stvoreni nezaleΩno vid orhanizaci] Plast, wo postala v Halyçyni. Ale plastuny, wo pry]xaly, vidnovyly svog orhanizacig i trymaly zv'qzok iz provodom Plastu v Mgnxeni. (Poky poçalasq masova emi©raciq z Evropy, provid Plastu v Nimeççyni doruçyv indyvidualnym plastunam hurtuvaty plastuniv i orhanizuvaty plastovi hrupy u ]xnix novyx kra]nax poselennq.) MiΩ 1946 i 1950 rokamy z'qvylysq hrupy plastuniv u Tunisi], Franci], Brazyli], Avstrali], Ar©entini j Velykobritani], a najbilße oseredkiv postalo v SÍA (ZSA) j u Kanadi. Nevelyke çyslo plastuniv zalyßylosq v Nimeççyni i v Avstri]. Çetvertyj etap (1945-1950 rr.) Perexidnyj ças Perßyj z’]zd plastuniv pislq Druho] Svitovo] Vijny v Mittenvaldi, v Nimeççyni v 1947 r. ISTORIQ 05 istoria 12/18/08 1:20 AM Page 9
 73. 73. 63 5 ISTORIQ Plastovi zanqttq Okrim wotyΩnevyx plastovyx zanqt, vidbuvalysq riznoho rodu litni ta zymovi tabory dlq UPN i UPG. }x orhanizuvaly kurinni, stanyçni abo krajovi provody. Vyxodyly plastovi Ωurnaly: dlq UPN “Hotujs”, dlq UPG “Gnak”, dlq USP “Do Vysot”, potim spilno z UPS “Plastovyj Ílqx”, a dlq vyxovnykiv “Vohon Orlyno] Rady” i “V Dorohu z Gnactvom”. Deqki kureni USP i UPS maly svo] vydannq. Vyßkoly Dlq vyxovnykiv re©ulqrno vidbuvalysq vyßkoly vporqdnykiv i hnizdovyx UPN (Rady Orlynoho Vohng) i vyßkoly vporqdnykiv i zv'qzkovyx UPG. Na tereni Kanady ta SÍA (ZSA) postaly takoΩ miΩkrajovi vyßkoly: “Zolota Bulava” — dlq samovdoskonalennq gnakiv i gnaçok ta dlq vyroblennq providnyckyx qkostej i vmin, “Lisova Íkola” j “Íkola Bulavnyx” — dlq vyßkolennq çleniv bulav gnackyx taboriv. Hospodarka V usix miscevostqx plastuny pidßukaly dlq sebe plastovi domivky, a v deqkyx miscevostqx zakupyly vlasni domy j oseli: v Avstrali] dvi plastovi oseli, v Ar©entini plastovyj dim i oselg, u Velykobritani] plastovu oselg, v Kanadi dvi plastovi oseli j çotyry plastovi domy, u SÍA (ZSA) ßist plastovyx osel i ßist plastovyx domiv. 1990 492 117 124 2767 1066 182 4748 1980 702 102 159 4063 1293 207 6527 1969 882 244 110 4363 1590 166 7355 1959 — — — — — — 5100 Kraj Avstraliq Ar©entina Velykobritaniq SÍA (ZSA) Kanada Nimeççyna Razom Çlenstvo 05 istoria 12/18/08 1:20 AM Page 11
 74. 74. 1. OsnovopoloΩnyk Plastu d-r Oleksander Tysovskyj i perßyj Naçalnyj Plastun, Severyn Levyckyj, sered plastovyx providnykiv na perßij GMPZ na oseli “Plastova Siç” u Kanadi v 1957 r. 2. GMPZ na oseli “Baturyn” v Kanadi v 1967 r. 3. GMPZ na oseli “Vovça Tropa” v SÍA v 1962 r. i pokaz plastovyx odnostro]v. 4. GMPZ v Avstrali] v 1986/7 r. 5. GMPZ u Nimeççyny v 1983 r. 6. GMPZ na oseli “Vovça Tropa” v 1982 r. ISTORIQ MiΩkrajovi zanqttq 1 2 Wo p’qt rokiv vidbuvalysq miΩkrajovi plastovi zustriçi na terenax SÍA (ZSA), Kanady, Nimeççyny ta Avstrali]. Ci zustriçi davaly nahodu plastovij molodi nav’qzuvaty druΩbu j spivΩyttq. 4 64 05 istoria 12/18/08 1:20 AM Page 12
 75. 75. 5 ISTORIQ 6 3 5 65 05 istoria 12/18/08 1:21 AM Page 13
 76. 76. 66 ISTORIQ Krajovi Plastovi Orhanizaci] vklgçylysq v krajovi hromadski nadbudovy, a Plast, qk svitova orhanizaciq, stav çlenom Svitovoho Kon©resu Vilnyx Ukra]nciv (teper SKU) — najvywo] ob'[dnugço] (strißno]) orhanizaci] ukra]nciv poza meΩamy Ukra]ny. Plast u hromadi Indyvidualno, plastuny zavΩdy braly aktyvnu uçast u riznyx haluzqx ukra]nskoho suspilnoho Ωyttq: v polityci, ekonomi], nauci, osviti, mystectvi, suspilnij sluΩbi towo. Plastovi providnyky u comu dopomahaly. Napryklad, pl. sen. Copa Pali]v prodovΩ desqtok rokiv zaoxoçuvala plastuniv pracgvaty v hromadi j stymulgvala novi naprqmy ta rozvytok hromady, holovno v dilqnci osvity. Plastunky, qki orhanizuvaly Svitlyçku i Ukra]nsku Kooperatyvnu Íkolu v Toronti, nazvaly ]x im. Copy Pali]v. Plastunky stanyci Toronta zi svo]my ruçnymy robotamy na plastovomu bazari v 1972 roci. Plastovi hrupy braly uçast u riznyx hromadskyx pro[ktax. Napryklad, kiß plastunok v Toronti orhanizuvav qrmarky ruçnyx robit ta pryznaçuvav fondy na vydannq “Encyklopedi] Ukra]noznavstva” Naukovoho Tov. im. T. Íevçenka. Plast stav naj- bilßym fundatorom-mecenatom encyklopedi]. Fundatory buly holovnog pidporog vydannq. pl. sen. Copa Pali]v 1906-1968 05 istoria 12/18/08 1:21 AM Page 14
 77. 77. 5 67 Íostyj etap istori] Plastu vid 1990 r. VidrodΩennq Plastu v Ukra]ni VidrodΩenyj Plast perevodyt zaprysqΩennq u Lvovi v 1990 r. Naprykinci 1980-yx rr. u Radqnskomu Sogzi zminylasq polityçna sytuaciq: urqd zlahidnyv kontrolg nad slovom i kontaktamy zi Zaxo- dom. Postaly orhanizaci], qki spryqly nacionalnomu vidrodΩenng. U zaxidnij Ukra]ni, de kolys diqv Plast, zberehlasq pam'qt pro noho i joho tradyci]. Dexto mav nahodu dovidatysq pro Plast za kordonom. Na ukra]nskyx zemlqx poqvlqlasq plastova literatura. Vperße poqvylysq pravylni informaci] pro Plast u presi. Zavdqky praci odynyc i pidderΩky deqkyx novyx orhanizacij, vynykly plastovi hrupy v riznyx seredovywax i riznyx miscevostqx. UΩe v 1990 roci buly plastovi hrupy v Lucku, Ky[vi j Donecku, ale najßyrße Plast rozvynuvsq u Lvovi, de Miska Rada zatverdyla statut plastovoho tovarystva 22 lgtoho 1990 r. Zmahannq za samostijnist i proholoßennq nezaleΩno] Ukra]ny v 1991 r. spryqly rozvytkovi Plastu. Poqvylysq gnacki j starßoplastunski kureni ta novacki hnizda; vidbuvalysq litni tabory; poçalysq oficijni vyßkoly vyxovnykiv; vidbuvalysq krajovi z']zdy; v kvitni 1991 r. zatverdΩeno krajovyj statut i nazvu Plast - Ukra]nska Skautska Orhanizaciq. Poqvylasq plastova presa, “Cvit Ukra]ny”, vydannq stanyci Ternopil. Plastuny z diqspory dopomahaly materiqlamy, vyklykamy /zaproßennqmy vyxovnykiv z Ukra]ny na vyßkoly na zaxid i braly uçast v perevedenni perßyx vyßkoliv v Ukra]ni. ISTORIQ 05 istoria 12/18/08 1:21 AM Page 15
 78. 78. U Ωovtni 1991 r. Plast Ukra]ny pryjnqto do KUPO. U toj Ωe ças poçalysq kontakty z svitovym skavtin©om, wob uvijty v miΩ- narodnyj skavtskyj rux. U 1993 r. vidbulysq v Ukra]ni perßi miΩkrajovi vyßkilni tabory i Gvilejna MiΩkrajova Plastova Zustriç (GMPZ) z nahody 80-littq Plastu. U 1995 r. plastuny razom z inßymy skavtamy z Ukra]ny vzqly uçast u XVIII-mu Svitovomu DΩembori v Niderlqndax. ISTORIQ Nezakinçena lelijka na nezakinçenomu tabori v Ukra]ni v serpni 1991 r. Tabir perervano pislq sproby putçu v Moskvi. Z’]zd KUPO 1991 r. na qkomu pryjnqto orhanizaci] Plastu Ukra]ny, Polwi ta Slovaççyny. Plastun Ihor Hryniv (2-j z prava) z d-r Ûak Moreljo- nom, Heneralnym Sekreta- rem Svitovo] Orhanizaci] Skavtskoho Ruxu (1-yj z liva) pid ças XVII DΩembori Skavtiv u Pivdennij Kore] v 1991 r. 68 05 istoria 12/18/08 1:21 AM Page 16
 79. 79. ISTORIQ 5Inßi skavtski orhanizaci] v Ukra]ni Pislq rozpadu Radqnskoho Sogzu perestaly diqtu pionerski orhanizaci]; bahato lgdej v Ukra]ni turbuvalosq doleg molodi. Po Ukra]ni postalo bahato hrup, wo nazyvaly sebe “skavtskymy”. Ne vsi vony plekaly skavtski idealy çy diqly za skavtskog metodog. VΩe protqhom kilkox rokiv idut perehovory dlq stvorennq odni[] orhanizaci], qka b uvijßla do Svitovo] Orhanizaci] Skavtskoho Ruxu. Plast u Sxidnij Evropi V 1990 r. poçalosq orhanizuvannq plastovyx hrup u Polwi: poqvylysq hurtky gnakiv i gnaçok i troxy pizniße, ro] novactva; poçaly vidbuvatysq tabory; stvorylasq orhanizacijna struktura. Pomymo trudnowiv pov'qzanyx z tym, wo plastuny duΩe rozkyneni, rozvynulasq normalna plastova pracq. U Slovaççyni Plast rozvyvavsq dosyt povilno: v 1991 r. vidbuvsq perßyj z']zd, a v 1992 r. perßyj tabir. Obydvi krajovi orhanizaci] uvijßly v KUPO v 1991 r. Plastuny v Polwi v 1991 r. 69 Na tabori v Slovaççyni v 1992 r. 05 istoria 12/18/08 1:21 AM Page 17
 80. 80. Plast poza Ukra]nog Z vidrodΩennqm nezaleΩno] Ukra]ny j Plastu v nij, bahato doroslyx plastuniv zvernulo svog dobrodijnu pracg na rozvytok molodo] derΩavy. U vidnoßenni do Plastu, plastuny z diqspory dopomahaly holovno postaçagçy materiqly j vyßkolggçy vyxovnykiv. V 1990-yx rr. u diqspori Plast prodovΩuvav diqty tak qk diqv pered tym: pracq po roqx, hnizdax, hurtkax, kurenqx, u stanycqx, na taborax, vyßkolax, u vydavnyctvi. 1 1 6 ISTORIQ 70 05 istoria 12/18/08 1:21 AM Page 18
 81. 81. 5 1. Vyßkil vporqdnykiv UPG z uçastg plastuniv i skavtiv z Ukra]ny na oseli “Plastova Siç” u Kanadi v 1995 r. 2. U SÍA reklqmugt Ωurnaly. 3. “Hotujs” — Ωurnal dlq novactva. 4. Plastova hrupa v Brazyli] v 1994 r. 5. U redakci] Ωurnalu “Gnak” v 1997 r. 6. Plastuny v Ar©entini v 1997 r. 7. Plastova hrupa u Velykobritani] v 1993 r. 8. Plastuny v Nimeççyni v 1995 r. 2 3 4 5 7 ISTORIQ 8 71 05 istoria 12/18/08 1:21 AM Page 19
 82. 82. ISTORIQ Oleksander Tysovskyj (Drot) 9.8.1886-29.3.1968 ❒ Narodyvsq u seli By- kovi, Mostyskoho ra- jonu, Lvivsko] obl.; ❒ doktor biolohiçnyx nauk; ❒ uçytel pryrodo- znavstva v Akademiç- nij Himnazi] u Lvovi (1911-1939 rr.); ❒ profesor Ukra]n- skoho Ta[mnoho Universytetu u Lvovi (1920-1924 rr.); ❒ çlen NTÍ (Naukove Tovarystvo im. T. Íevçenka); profesor Ukra]nskoho DerΩavnoho Universytetu im I. Franka u Lvovi (1939-1941 rr.); ❒ 1944 r.na emi©raci] v Avstri]; OsnovopoloΩnyky Plastu Ivan Çmola (6.3.1892-lito 1941) ❒ Narodyvsq u Solot- vyni, Bohorodçan- skoho rajonu, Ivano- Frankivsko] obl.; ❒ Ma©ister pryrodnyçyx nauk; ❒ polkovnyk Ukra]nskyx Siçovyx Strilciv ta Armi] Ukra]nsko] Narodno] Respubliky; ❒ u rosijskomu poloni (1915 -1917 rr.), u polskomu poloni (1920 - 1922 rr.); ❒ uçytel istori], heohrafi] ta tilovyxovannq u himnazi] v Qvorovi (1922-1930 rr.); ❒ uv'qznenyj u polskij tgrmi za pracg v Plasti (1930-1932 rr.); ❒ uçytel himnazi] u Petro Franko (21.6.1890-lito 1941) ❒ Narodyvsq u Nahu[vyçax, Drohobyckoho rajo- nu, Lvivsko] obl.; syn pysmennyka Ivana Franka; ❒ vypusnyk Lvivskoho Politexniçnoho Instytutu; ❒ uçytel tilovyxovannq v himnazi] u Lvovi (1911-1914 rr.); ❒ sotnyk Ukra]nskyx Siçovyx Strilciv (1918-1920 rr.); naçalnyk v Ukra]nskij Halyckij Armi]; ❒ uçytel himnazi] u Kolomy] (1922-1930 rr.); ❒ naukovyj spivrobitnyk u Naukovo-Doslidnomu 72 05 istoria 12/18/08 1:22 AM Page 20

×