Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige
Anzeige

Vuorovaikutus, kohtaaminen ja ohjaaminen 7.4.2016

 1. Vuorovaikutus, kohtaaminen ja ohjaaminen Pilvikki Sadou, 7.4.2016 CC-BY-SA
 2. Päivän ohjelma 09.30 – 10.00 Tervetuloa ryhmään 10.00 – 11.00 Työvalmentaja vuorovaikutuksen ja kohtaamisen kentällä 11.00 – 12.00 Vuorovaikutustreenit 12.00 – 13.00 Lounas 13.00 – 14.00 Luotsina ohjattavan polulla – Ohjauksen teoreettiset lähtökohdat 14.00 – 15.30 Case-työskentely – Oman elämän ohjaustarinat
 3. Työvalmentaja vuorovaikutuksen ja kohtaamisen kentällä
 4. Alkulämmittely Kirjoita itsenäisesti ajatuksiasi paperille siitä…  Mitä on vuorovaikutus?  Mitä on kohtaaminen?  Mitä on dialogi? Keskustelkaa 2-3 hengen ryhmässä näkemyksistänne ja muodostakaa keskustelun pohjalta metaforalause, joka kuvaa yhtä käsitteistä. Ryhmä 1. Vuorovaikutus Ryhmä 2. Kohtaaminen Ryhmä 3. Dialogi Esimerkki: Ohjaus on kuin kartan piirtämistä tutun ja tuntemattoman välille.
 5. Vuorovaikutuksen määritelmiä  Intentionaalista ajatusten, ideoiden ja tiedon ilmaisemista sanoman muodossa.  Viestin välittämisen, vastaanottamisen, tulkinnan ja reagoimisen kenttä.  Sosiaalinen prosessi, jossa erilaiset per- soonallisuudet kohtaavat.  Vuorovaikutusta ei voi irrottaa persoo- nallisuuden rakennusaineista.  Persoonallisuus = tuntemisen, toimimi- sen ja käyttäytymisen tapa Sisältö- ja suhde- ulottuvuus Roolit ja identiteetit Viestintätilanne Yhteiskunta ja kulttuuri Mukailtu: Helsingin yliopisto, 2010.
 6. Vuorovaikutustaidot Yksilön vuorovaikutustaidot vaikuttavat siihen, miten yksilö toimii ryhmän jäsenenä. Vuorovaikutustaitoja ovat:  Kuuntelemisen ja havainnoinnin taidot  Argumentointitaidot  Taito osoittaa tukea  Taito ottaa ja pitää puheenvuoroja  Taito jatkaa toisen puheenvuorosta  Taito ylläpitää keskustelua
 7. Vuorovaikutuksen ulottuvuudet Duaalisuus - Subjektiivisuus Fyysinen viestintä Sanallinen viestintä Läsnäoloviestintä Tunneviestintä Voimien viestintä Mukailtu: Dunderfelt, 2012.
 8. Sanallinen viestintä  Sanallisella viestinnällä tarkoitetaan kaikkea sitä, mitä sanallisella ja kielellisellä ilmaisulla voidaan saada aikaan.  Äänensävyt ja -painot,  Puheen nopeus tai hitaus  Sanavalinnat  Murteet ja eri kielet.
 9. Sanaton eli nonverbaalinen viestintä Sanaton viestintä Kehon ilmaisu Läsnäolo viestintä Tunne- viestintä Voimien viestintä
 10. Fyysinen viestintä eli kehonilmaisu  Fyysinen viestintä eli kehonilmaisu pitää sisällään selvästi kehon toi- minnasta syntyvän vuorovaikutuksen. Sanattoman viestinnän osa alue.  Eleet, ilmeet ja katseet  Tapa liikkua  Tapa ottaa tilaa ryhmässä  Vaatetus  Hajut ja tuoksut
 11. Läsnäoloviestintä  Toimii sanallisen ja fyysisen viestinnän sisällä. Sanat ja puhe ovat eri asia kuin merkitys niiden takana.  Taito olla psyykkisesti läsnä toisen ja toiselle puhuessa ja kyky muokata omaa puhetta muille ymmärrettävään muotoon.  Intuitiivista viestintää, jossa kuunnellaan muiden puhumisen ja esiin- tymisen taakse ja vuorovaikutetaan merkitysten kautta.  Ajatukset  Ideat  Ihanteet  Uskomukset  Teoriat  Maailmankatsomukset Merkitykset - Aaltopituus
 12.  Sanatonta ja kokemuksellista viestintää, jonka olemus kiteytyy puheeseen sisältyvän tunnelatauksen ja sen vaikutuksen ympärille.  Positiivinen tai negatiivinen lataus: Yksilöt projisoivat omat tapansa muihin yksilöihin kohdistuviksi tiedostamattomiksi vaatimuksiksi.  Se, millä latauksella viesti lähetetään tai vastaanotetaan riippuu siitä, millainen etäisyys yksilöille ominaisten tapojen välillä vallitsee.  Heijastaa ulospäin persoonallisuuden ja temperamentin rakenteita.  Tapa ajatella  Tapa toimia  Tapa vuorovaikuttaa  Arvot  Asenteet Tunneviestintä Lataus Lataus Lataus
 13.  Sanatonta auktoriteetti- ja valtaviestintää, joka perustuu yksilön energiaan ja voi olla positiivisesti tai negatiivisesti latautunutta.  Positiivinen voimien viestintä: me-henki, hyväksyminen tai yhteen- kuuluvuus.  Negatiivinen voimien viestintä: dominointi, aggressiivisuus tai kiusaaminen.  Voidaan määritellä tilan haltuun ottamiseksi ja muiden toiminnan ohjaa- miseksi, joiden kautta auktoriteetti ja voima välittyvät.  Tahto  Tarpeet  Motivaatio Voimien viestintä Olemus
 14. Dialogi – Yhdessä ajattelemisen taito Dialogin tunnusmerkkejä…  Kunnioittava ja tasa-arvoinen kohtaaminen, vastavuoroisuus  Avoin ja aktiivinen kuunteleminen, ymmärtämään pyrkiminen  Erimielisyyden salliminen ja jopa sen ruokkiminen  Edellytyksenä hyvä itsetunto, itsetuntemus ja tunnetaidot Dialogi toteutuu, kun…  Omasta mielipiteestä ei pidetä kiinni, eikä sitä puolusteta lukkiutuvasti  Keskustelussa esiintyy myös oman ajatuksen epäilemistä  Kenenkään mielipidettä ei vähätellä, ohiteta tai torjuta  Keskustelussa esiintyy kiinnostusta eri näkökulmiin ja niiden taustoihin  Kaikki keskustelijat ovat intensiivisesti läsnä tilanteessa  Keskustelussa ilmenee todellista ja aitoa oivallusta  Ihmiset pystyvät ottamaan tavallisuudesta poikkeavia rooleja LOGOS = LÄPI DIA = KAUTTA
 15. Vuorovaikutus treenit  Harjoitus 1. Dialoginen asenne  Harjoitus 2. Dialoginen toimintaote  Harjoitus 3. Dialoginen hetki  Harjoitus 4. Dialoginen kokonaiskuva
 16. Dialoginen asenne  Symmetrinen osallistuminen  Aktiivinen osallistuminen ja kannustaminen  Minäkeskeisyydestä luopuminen  Itsen ja toisen kunnioittaminen ja arvostaminen  Vastavuoroinen toiminta ja luottamus  Dialogiin sitoutuminen  Avoin, vilpitön ilmaiseminen
 17. Harjoitus 1: Symmetrisesti Tavoite: Oppia osallistumaan symmetrisesti keskusteluun ja tiedonluomi- seen. Se tarkoittaa osallistumista tasapuolisesti omaa ajattelua kertoen ja muiden ajattelua kuunnellen. Otetaan ja annetaan tilaa yhtä paljon. Teema: Mitkä asiat johtavat onnistumiseen asiakkaan työvalmennuksessa?  Harjoituksen 1: Symmetrisesti ohjeistus  Miltä harjoitus tuntui?
 18. Dialoginen toimintaote  Sanatarkka vastaan ottaminen  Vuoron ottaminen ja antaminen  Pysähtyminen ja keskittyminen  Viipyminen toisten puheessa  Omien lähtöolettamusten ja ennakkokäsitysten tiedostaminen  Omien lähtöolettamusten ja ennakkokäsitysten syrjään vetämi- sen ja esiin tuomisen säätely
 19. Harjoitus 2: Keskusteluliput Tavoite: Oppia säätelemään osallistumista keskusteluissa ja yhteisessä tiedonluomisessa. Jokainen puhuu ja kuuntelee toisen puhetta. Osallistuja sisäistää vuoroin puhumisen ja kuuntelemisen rytmin. Teema: Asiakkaan työvalmennusprosessissa toimimisessa haastavaa on…  Harjoituksen 2: Keskusteluliput ohjeistus  Miltä harjoitus tuntui?
 20. Dialoginen hetki  Ajattelun avaaminen  Kompakti ilmaiseminen  Avoimesti kysyminen  Suljetusti kysyminen  Kysymyksiin vastaaminen  Sanatarkka jatkaminen edeltävästä puheesta  Avainlausumien tunnistaminen ja avaaminen
 21. Harjoitus 3: Muotoile ja puhdista Tavoite: Oppia ilmaisemaan senhetkistä ajattelua lyhyesti ja ytimekkäästi siitä huolimatta että itsellä olisi vielä paljon kerrottavaa. Tavoitteena on oppia puhdistamaan ja ”siivoamaan” omaa puhetta selkeämmäksi. Teema: Asiakkaan ja valmentajan välisessä vuorovaikutuksessa tärkeää on…  Harjoituksen 3: Muotoile ja puhdista ohjeistus  Miltä harjoitus tuntui?
 22. Dialoginen kokonaiskuva  Synteesin muodostaminen  Ajattelun tai toiminnan aukkojen paljastaminen  Uuden keskustelupolun avaaminen  Uusien kysymysten tuottaminen
 23. Harjoitus 4: Tiedustele uraauurtavasti Tavoite: Oppia uutta ymmärrystä luotaessa tiedustelemaan ajattelua ja tiedonluomista uusille urille vievin kysymyksin. Oppia avaamaan synteesin pohjalta uusia polkuja yhteisessä tiedonluomisessa. Teema: Asiakkaan työvalmennusprosessissa toimimisessa haastavaa on…  Harjotuksen 4: Tiedustele uraauurtavasti ohjeistus  Miltä harjoitus tuntui?
 24. Luotsina ohjattavan polulla – Ohjauksen teoreettiset lähtökohdat
 25. Viisi asiaa, jotka tiedän…  Kirjoita paperille viisi asiaa, jotka tiedät ohjauksesta tai jotka koet merkitykselliseksi käytännön ohjaustyössä tai ohjaustilanteessa.  Valitse kirjoittamistasi asioista yksi ja kirjaa se valkotaululle.  Valmistaudu perustelemaan, miksi valitsit juuri tämän asian.  Miksi asia on merkityksellinen?  Miten se on esiintynyt työssäsi?  Mitä tahtoisit tietää siitä lisää?
 26. Ohjaus on… Huomiota Kunnioitusta Aikaa
 27. Ohjauksen lähtökohdat  Ohjausosaaminen on valmentajalle sekä työväline että vuorovaikutustapa  Tehtävä: Ohjauksen tavoitteena on edistää keskustelun keinoin ohjattavan kykyä parantaa elämäänsä hänen tahtomallaan tavalla.  Suhde tietoon: Ohjauksessa korostetaan asioiden tulkinnan varaisuutta, erilaisia näkökulmia ja useita toimintamahdollisuuksia.  Ohjattavan rooli: Ohjattava osallistuu aktiivisesti esittämiensä pulmien ratkaise- miseen. Ohjattavan tavoitteet ja tulkinnat ovat toiminnan lähtökohta.  Ohjaajan rooli: Ohjaaja pyrkii vuorovaikutuksessa vahvistamaan ohjattavan toimintakykyä ja välttää valmiiden ratkaisumallien tarjoamista.  Ohjauskeskustelu: Keskustelussa luodaan tila ohjattavan kokemuksille. Keskus- teluun vaikuttaa ohjattavan aloitteellisuus ja ohjaajan lähestymistapa.
 28. OHJAAJAN ROOLIT OPASTAJA Antaa selkeät ohjeet Kannustaa, innostaa rohkaisee Antaa korjaavaa palautetta Testaa ymmärryksen Auttaa selviämään pettymyksistä TUKIJA Tukee näkemään laajempia yhteyksiä Haastaa perusteluun ja keskusteluun Arvioi säännöllisesti toimintaa On avoin oppimaan myös itse VALMENTAJA Tarjoaa haasteita ja antaa vastuuta Auttaa asettamaan tavoitteita Antaa palautetta tavoitteen suunnassa Rohkaisee itsearviointiin
 29. Ohjaustyylit  Ohjaustilanteessa esiintyy ohjaustyylien erilaisia yhdistelmiä vuorotellen tilanteen tavoitteen sekä ohjattavan valmiuksien mukaan.  Ohjaajan ammattitaitoon liittyy kyky käyttää erilaisia lähestymistapoja mahdollisimman monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti.  Määräävä tyyli  Hyväksyvä tyyli  Konfrontoiva tyyli  Katalysoiva tyyli YKSIKÄÄN TYYLI EI YKSIN JOHDA PARHAASEEN TULOKSEEN
 30. Määräävä tyyli  Määräävää tyyliä käytetään ohjaustilanteissa eniten. Tyyliä käytettäessä ratkaisut ovat selkeitä ja nopeita.  Ohjaaja on asiantuntija-asemassa ja antaa ohjattavalle suoria määräyksiä, neuvoja ja ohjeita tehtävien tekemisestä  Ohjaaja määrittelee ongelman ja tarjoaa valmiin ratkaisun  Ohjattava ei siis osallistu ongelmanratkaisuprosessiin EI KYSYMYKSIÄ
 31. Hyväksyvä tyyli  Hyväksyvän tyylin lähtökohtana on, että ilmiöitä katsotaan ohjattavan näkökulmasta. Ohjaaja ei määrää, ehdota tai esitä omia mielipiteitään.  Ohjattava jäsentää itse tilannettaan ja ohjaajan tehtäväksi jää aktiivinen kuuntelu, ymmärryksen osoittaminen ja rohkaisevat puheenvuorot.  Ohjaajan tehtävänä on luoda psykologisesti turvallinen ilmapiiri, jossa ohjattava voi vapaasti edetä ongelmanratkaisussaan.  Oletuksena on, että kun ohjattava saa riittävästi aikaa asioidensa prosessointiin, hän löytää itse ratkaisun. ? MILTÄ
 32. Konfrontoiva tyyli  Konfrontoinnilla tarkoitetaan vierekkäin asettamista eli ristiriidan osoittamista.  Ohjaajan tehtävä on osoittaa ohjattavan sanomisen, ajattelun, kertomusten ja tekemisten välillä tai sisällä olevia ristiriitoja.  Konfrontoinnin tarkoituksena on auttaa ohjattavaa tiedostamaan risti- riitoja. Konfrontaatioiden tulisi olla selkeitä ja objektiivisia.  Ammattitaitoisen ohjaajan velvollisuus on osoittaa ristiriita silloin, kun se selvästi on este kehitysprosessin etenemiselle. ? MIKSI
 33. Katalysoiva tyyli  Katalysointi tarkoittaa tehtävän suorittamisen tukemista ja reaktion jou- duttamista ottamatta itse siihen osaa.  Ohjaaja tukee ajatus- ja oppimisprosessia jakamalla tietoa sekä aktivoi- malla ja selkeyttämällä sen käyttöä.  Ohjaaja tukee ja kannustaa ohjattavaa itsenäisessä ongelmanmäärittelyssä ja -ratkaisussa.  Katalyyttisen tyylin käyttö sopii tilanteisiin, joissa ohjattava tarvitsee lisää tietoa tai sen jäsentämistä. ? KUKA, MIKÄ, MISSÄ, MILLOIN, MITEN
 34. Tyylien käyttö  Määrävä tyyli sopii tilanteisiin, joissa ohjattava ei pääse tehtävän ratkaisussa tai työskentelyssä eteenpäin ja jolloin tilannetta on joudutettava.  Hyväksyvä tyyli sopii ohjaajan vastaanottavaan ja kuuntelevaan rooliin ohjattavan elämänhallinnallisten tai ammatilliseen kasvuun liittyvien pohdintojen tukijana.  Konfrontoivaa tyyliä on hedelmällistä käyttää yksittäisissä kommenteissa ilmen- neiden ristiriitojen tai jumiutumisten purkamiseen ja näkyväksi tekemiseen.  Katalysoiva tyyli sopii tilanteisiin, joissa ohjattava joutuu pohtimaan asioita eri puolilta, tutkimaan ja tekemään johtopäätöksiä annetun tehtävän äärellä.
 35. Ohjaavia kysymyksiä Ongelman jäsentäminen  Kerro tilanteesta omin sanoin.  Mikä mielestäsi aiheutti tilanteen?  Kuvaile tämänhetkistä tilannetta.  Kuinka haluaisit asioiden olevan?  Mitä olet ajatellut tehdä?  Mitä muita vaihtoehtoja olisi?  Mitä vaikeuksia tilanne aiheuttaa?  Mitä olet aiemmin kokeillut?  Miten luulet tilanteen kehittyvän? Päätöksenteon tukeminen  Mitkä ovat vaihtoehdot?  Mitkä ovat vaihtoehtojen hyvät/huonot puolet?  Mitkä ovat seuraukset?  Mikä olisi sinun ihanneratkaisusi?  Minkä vaihtoehdon valitset?  Mitkä ovat tämän ratkaisun seuraamukset? Päätösten toteuttamisen  Miten toteutat päätökset?  Miten sinun on nyt edettävä?  Mistä aloitat?  Missä aikataulussa etenet?  Miten tarkkailet edistymistä?  Mitä vastoinkäymisiä voit kohdata? Hohto-projekti, 2016.
 36. Ohjausorientaatiot  Tuotos- tai prosessivetoinen ohjaus: Tavoitteena joko ohjausprosessin ennakoitu tuotos tai ohjattavan kokemusten esiintuominen.  Kannatteleva orientaatio: Kuunteleminen ja läsnäolo. Tilanteessa osoitetaan, että ohjattavaa kuunnellaan ja hänen kokemuksensa ja tunteensa hyväksytään.  Tutkiva orientaatio: Kysyminen, tulkinta ja analyysi. Tilannetta, kokemusta tai aihepiiriä tarkastellaan tutkivalla otteella ja kartoitetaan asian eri ulottuvuuksia.  Ongelmanratkaisuorientaatio: Neuvominen ja palaute. Tilanteessa kartoitetaan ongelma ja etsitään ratkaisua. Tavoitteena oppia ohjauksen kohteena olevia taitoja.  Opettamisorientaatio: Tuotos, suoritus tai tulos. Tilanteessa ohjausprosessi jäsennetään suunnitelmallisesti eteneväksi oppimisprosessiksi.
 37. Case-työskentely – Oman elämän ohjaustarinat  Laadi 1-2 kuvausta konkreettisista ohjaustilanteista: Ohjausroolien ja ohjaustyylien kytkennät  Miten ohjasit asiakastasi ja millainen oli roolisi ohjaajana?  Millaisia ohjaustyylejä ja avoimia kysymyksiä käytit? Miksi?  Miksi käyttämäsi ohjaustyyli toimi tai miksi se ei toiminut? Dialogisen vuorovaikutuksen kytkennät  Millainen oli ohjattavasi dialoginen asenne?  Millainen oli oma dialoginen toimintaotteesi?  Miten dialogista hetkeä olisi voinut tukea ?
 38. Case-työskentely – Oman elämän ohjaustarinat  Muodostetaan 2-3 hengen ryhmät.  Ryhmä käy läpi kuvatut ohjaustilanteet ja valitsee yhden esiteltäväksi.  Läpikäynnissä voi hyödyntää ja harjoitella uraauurtavia kysymyksiä.  Oivallukset kirjataan/kuvataan fläppipaperille. Toteutustapa on vapaa.  Kuvaus esitellään koko ryhmälle. Esittelijä on eri kuin “casen omistaja”.
 39. Mikä oli päivän paras oivallus? Millä fiiliksillä lähden kotiin ja saavun huomiseen päivään?
 40. Lähteet  Aarnio, H. 2012. Dialogiset menetelmät. http://www3.hamk.fi/dialogi/diale/menetelmat/method_d3.htm  Cockman - Evans-Reynolds, 1992. Client-Centred Consulting. A Practical Guide for Internal Advisers and Trainers. London: McGraw - Hill.  Dunderfelt, T. 2012. Konttorikemiaa. Helsinki: Karisto  Helsingin yliopisto. 2010. Vuorovaikutus – puhumista ja kuuntelemista. http://www.kielijelppi.fi/puheviestinta/vuorovaikutus-puhumista-ja-kuuntelemista  Hohto-projekti. 2016. Opiskelijan ohjauksen erilaisia tyylejä. http://www.hyvan.helsinki.fi/hohtotpo/ohjaaminen_sisalto/ohjaustyylit.htm  Jyväskylän yliopisto. 2016. Vuorovaikutustaidot. https://www.jyu.fi/viesti/verkko- tuotanto/ryhmaviesti/osallistujat/yksilo/vuorovaikutustaidot.html  Koulutuskeskus Sedu. 2016. Työssä oppijan ohjaaminen työpaikalla. www.sedu.fi/momu- toko/pdf/tpoopas3.pdf  Onnismaa, J. 2007. Ohjaus- ja neuvontatyö. Aikaa, kunnioitusta ja huomiota. Helsinki: Gaudeamus.  Valtikka. 2016. Dialoginen vuorovaikutus. http://www.valtikka.fi/ohjaajille/osallistava- kasvatus/dialoginen-vuorovaikutus/  Vehviläinen, S. 2014. Ohjaustyön opas. Yhteistyössä kohti toimijuutta. Helsinki: Gaudeamus.
Anzeige