Anzeige

2023 MOP 22 - 28 online.pptx

Directeur Onderwijscentrum Brussel at Vlaamse Gemeenschapscommissie
21. Mar 2023
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a 2023 MOP 22 - 28 online.pptx(20)

Anzeige

2023 MOP 22 - 28 online.pptx

 1. Vlaamse Gemeenschapscommissie Management en Operationeel Plan Entiteit Onderwijscentrum Brussel 2022 – 2028
 2. Inleidend
 3. 1. Verwondering wekken bij leerlingen 2. Leerlingen een open blik op de wereld geven 3. Kennis overbrengen bij leerlingen 4. Leerlingen de beste versie van zichzelf laten vinden 5. Talenten van leerlingen ontwikkelen 6. Leerlingen kritischer en wereldwijzer de deur uit zien gaan 7. Leermeester zijn voor het echte leven 8. Leerlingen een extra duwtje in de rug geven 9. Liefde voor een vak overbrengen 10.Leerlingen verrijken als persoon Uit: 100 redenen om leraar te worden Wat is het doel van onderwijs?
 4. Breder kader • 3 grote doelen zijn meer dan ooit … • kwalificatie • socialisatie samen school maken • subjectificatie • Binnen deze doelen moeten leerlingen onderwezen worden, leren en ontwikkelen.
 5. Binnen dit breder kader… Leerkrachten in het Nederlandstalig onderwijs worden stadsleerkrachtenen werken vanuit de inzichten over Urban Education. ChatGPT over Urban Education en Stadsleerkrachten
 6. Wat is Urban Education? = speelt in op uitdagingen van grootstedelijk onderwijs = maakt gebruik van mogelijkheden van de stad • Omgaan met superdiversiteit in de klas en differentiëren • Verbinding maken met superdiverse kinderen/jongeren • Partnerschap aangaan met superdiverse ouders • Samenwerken met de vele mogelijkheden in omgeving • Omgaan met meertaligheid in de superdiverse klas • Omgaan met armoede in de superdiverse klas
 7. Wat is een stadsleerkracht? = rekening houdt met die uitdagingen en gebruik maakt van de mogelijkheden Kenmerken profiel: • kunnen omgaan met superdiversiteit in de klas; • inspelen op grote verschillen in voorkennis, taalvaardigheid,… bij de leerlingen; • het kunnen inzetten van een rijke waaier aan differentiërende maatregelen; • bereid zijn inspanningen te leveren om verbinding te maken met kinderen en jongeren met heel verschillende achtergronden, ervaringen, verwachtingen en interesses; 1/2
 8. • uitbouwen van educatief partnerschap met een superdiverse ouderpopulatie; • samenwerken met professionals uit het uitgebreid buurtnetwerk; • over kennis en vaardigheden beschikken op het vlak van taalverwerving en omgaan met meertaligheid; • over inzichten beschikken over de impact van armoede op onderwijs; • aanvaarden dat werken met ‘probleemleerlingen’ en leerlingen met specifieke noden normaal is; • gedrag van leerlingen kunnen begrijpen vanuit ontwikkelingsperspectief, groepsdynamische processen, culturele en sociale diversiteit. 2/2
 9. Wie we zijn en wat we doen?
 10. Missie en visie Het OCB wil dat ALLE kinderen en jongeren in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel een succesvolle leer- en onderwijsloopbaan kunnen doorlopen. Het OCB realiseert deze missie via professionalisering van stadsleerkrachten vanuit de inzichten van Urban Education. Centrale thema’s : taalonderwijs; omgaan met meertaligheid; omgaan met armoede; transities (onderwijs- en leerloopbaan); verbindend leer-, klas- en schoolklimaat; ouderbetrokkenheid en onderwijsondersteunend thuisklimaat; breed leren en het verbinden van het binnen- en buitenschoolse leren. + leerkrachtentekort, leervertraging
 11. 2. Kracht van OCB • De houding die het OCB aanneemt, wordt zeer gewaardeerd, en versterkt ook het succes van de werking oa ervaringsdeskundig, geëngageerd, authentiek, empathie, kind centraal, respect voor teams, betrouwbaar, toegankelijk, realistisch, kennis van zaken, visie op toekomst, autoriteit… • Een unieke begeleidingsaanpak: oa intensief, nabij, op maat van de noden van leerlingen en leerkrachten, waaier van interventies (van de klasvloer tot op schoolbeleid), theoretische inzichten én vertaling naar de schooleigen praktijk, coach- én expertrol... = ruime expertise + grote ervaringsdeskundigheid over Urban Education, + team van competente kenniswerkers
 12. 3. Begeleidingsvisie (1/5) Onderwijsondersteuning door OCB combineert twee rollen: 1. coach van verandering bij leraren en scholen = stimuleren van de ontwikkeling / het leren van de ander en de potentiële mogelijkheden naar boven laten komen door (1) bewustzijn te vergroten én (2) verantwoordelijkheid te geven 2. expert mbt aantal onderwijsinhouden = expertise binnenbrengen in scholen mbt kernthema’s van OCB (Urban Education)  continuüm tussen coach en expert. Andere rollen: oa facilitator, verbinder, educator, inspirator,…
 13. Begeleidingsvisie (2/5) Ondersteuning van OCB is een combinatie van vraag- en aanbodgestuurd werken: 1. proces van “vraagsturing” = Scholen stellen ondersteuningsvragen op basis van een zelfevaluatieproces dat begeleid kan worden door de onderwijsondersteuner. De school stelt de vraag, maar de ondersteuner gaat hierover met de school ‘in onderhandeling’ (cfr. ook contracting, menukaarten,…). 2. ondersteuningstraject op basis van actieplan… • …dat tot stand komt via co-creatie, waardoor de school/leraar mede-eigenaar en medeverantwoordelijk is voor het professionaliseringstraject; • …waarin doelen, vertaling van de doelen in acties en criteria om het traject meetbaar te maken worden opgenomen; • …zowel op schoolniveau als lerarenniveau; • …met aandacht voor zowel visie-ontwikkeling als praktijkondersteuning; • …waarbij er procesmatig wordt gewerkt, maar ook aandacht is voor product.
 14. Begeleidingsvisie (3/5) ondersteuningsinterventies op school • Het Onderwijscentrum Brussel hanteert vanuit een intensieve aanwezigheid op school een brede waaier van heel diverse ondersteuningsinterventies • De keuze voor bepaalde interventies wordt bepaald door het traject (doelen, acties), context (leraar, school,…) en de eigenheid van de ondersteuner. Het behoort tot de expertise en de autonomie van de ondersteuner om de interventies te kiezen ifv de realisatie van de doelen.
 15.  Overleg  Feedbackgesprek  Vormende activiteiten  Intervisie  Ontwikkeling van (les)materiaal  Faciliteren van ervaringsuitwisseling  (Participerende) observatie  Voorbereidend werk in de leraarskamer  Video-coaching  Co-teaching  Modelling  Ondersteuning bij schoolorganisatie  Klasgroep overnemen  Leerlingen remediëren  Informeel aanwezig zijn op school (zonder dat je afspraken hebt)  Personeelsvergadering  Pedagogische studiedag  Actief in een werkgroep/kerngroep  Reflectiegesprek  Ad hoc taken opnemen  …
 16. Begeleidingsvisie (4/5) Basisattitude van de ondersteuner Externen erkennen en herkennen de eigenheid van een onderwijsondersteuner van het Onderwijscentrum Brussel via de basishouding die de ondersteuner aanneemt. 1. transformatief sturen = Bij transformatief sturen wordt de uitvoerder (de leraar) betrokken op een ander niveau. Er wordt gezocht naar engagement, betrokkenheid, verantwoordelijkheid,… 2. inclusief denken = Inclusief denken gaat ervan uit dat succes en resultaten niet kunnen verkregen worden zonder de ander of ten koste van de ander. 3. communicatief handelen = Als ondersteuner is het belangrijk om een open houding aan te nemen en professionele vertrouwensrelatie op te bouwen ten aanzien van de school/leraren (evenwaardigheid).
 17. Begeleidingsvisie (5/5) Basisaanpak van de ondersteuner Het OCB realiseert een heel intensieve werkveldnabije begeleiding die inzet op kleine veranderingen, micro-innovaties, met een grote impact. 1. intensieve trajecten, dicht bij de school en de leraar • intensieve aanwezigheid op school (formeel & informeel) • samen op weg gaan met leraren • koppeling visie – praktijk • ondersteuning op de klasvloer 2. werken vanuit micro-innovaties • kleine, haalbare aanpassingen • waar de school en leraren aan toe zijn • die bijdragen tot onderwijseffectiviteit
 18. • 3 adjuncten van de directeur: studie & ontwikkeling + zakelijk beheer (A) • 1 communicatiemedewerker (B) • 1 administratieve en IT ondersteuning (B) • 1 bibliotheekmedewerker (B) • 0.5 administratieve en bibliotheek ondersteuning (B) • 1 onthaalmedewerker (C) • 1 algemene en praktische ondersteuning (D) • 1 ervaringsdeskundige armoede (C) • 3 coördinatoren: aansturing en opvolging van de onderwijsondersteuners (B OO) • 86.1 Onderwijsondersteuners (B OO) + de goede samenwerking en complementariteit met ADOV …dankzij het harde werk van… georganiseerd in functionele teams: - C-team = coördinerend team - A-team = studiedienst en coördinerend team - O-team = administratief, ondersteunend team en onderwijsbibliotheek - 10 regioteams = regionale, zelfsturende teams met OO
 19. Managementplan als instrument
 20. 2010 - 2028 • MOP 2010 – 2016 • Uitbouw ondersteuningsaanbod (integratieproces) • Opstart expertiseluik • Inzetten op bekendheid • MOP 2016 – 2022 • Verdere uitbouw ondersteuningsaanbod (+ brede school, speelpleinen) • Uitbouw studiedienst • Communicatiebeleid en interne organisatie • MOP 2022 – 2028 > rode draden
 21. - aantrekken, houden en professionaliseren van stadsleerkrachten, - expertise ontwikkelen en delen op het vlak van Urban Education, - inzetten op taalvaardigheid Nederlands, - investeren in de meertaligheid van Brusselse leerlingen, - ondersteunen van armoedebeleid op school, - verbinden van het leren met de brede omgeving, - prioriteiten bepalen en keuzes maken, - verhogen van doelgerichtheid en impact, - samenwerking én complementariteit versterken, - draagkracht en flexibiliteit bewaken. Rode draden voor het MOP 22 – 28
 22. • De leerkracht maakt het verschil, over het aantrekken en houden van voldoende leerkrachten en hun professionalisering als stadsleerkracht. • Onderwijs in de stad, over expertise delen over Urban Education. • De schooltaal centraal, over taalkrachtig onderwijs Nederlands. • Meer taal op school, over ruimte voor de ontwikkeling van meertaligheid. • De cirkel doorbreken, over armoedebeleid op school. • De school(m)uren overstijgen, over leren verbinden met de omgeving. • Meer is niet altijd beter, over prioriteiten bepalen en keuzes maken. • OCB maakt het verschil, over verhogen van doelgerichtheid en impact. • Samen sterk, over samenwerking en complementariteit. • Zorg voor medewerkers, over draagkracht en flexibiliteit van de eigen medewerkers. Rode draden > 10 strategische doelstellingen
 23. Enkele voorbeelden: • Nieuw ondersteunings- en vormingsaanbod • Ondersteuning leerkrachtentekort De leerkracht maakt het verschil
 24. Enkele voorbeelden: • Delen van materialen • Samenwerking met wetenschappelijke partners • Uitbouw onderwijsbibliotheek Onderwijs in de stad
 25. Enkele voorbeelden: • Ondersteuning, vorming, materiaalontwikkeling taalonderwijs Nederlands • Centrale toetsen De schooltaal centraal
 26. Enkele voorbeelden: • Ondersteuning, vorming, materiaalontwikkeling meertaligheid • Vreemdetalenonderwijs Meer taal op school
 27. Enkele voorbeelden: • Ondersteuning, vorming, materiaalontwikkeling armoede • Werking Krijt De cirkel doorbreken
 28. Enkele voorbeelden: • Ondersteuning, vorming, materiaalontwikkeling ouderbetrokkenheid • Ondersteuning, vorming, materiaalontwikkeling breed leren De school(m)uren overstijgen
 29. Enkele voorbeelden: • Analyse van de werking • Strategie voor prioriteiten Meer is niet altijd beter
 30. Enkele voorbeelden: • Impact in kaart brengen • Impact en werking op elkaar afstemmen OCB maakt het verschil
 31. Enkele voorbeelden: • Vernieuwen van samenwerkingsafspraken • Ontwikkelen van samenwerkingsafspraken Samen sterk
 32. Enkele voorbeelden: • Analyse van de werking • Ontwikkelen van actieplan binnen de pijlers van werkbaar werk Zorg voor medewerkers
 33. Nog een beschouwing…
 34. 1989 Start eerste onderwijsondersteunende diensten 2000 Opstart VBB 2002 Van kindgerichte naar leerkrachtgerichte werking 2007 Ronde Tafelconferentie Brussel 2008 Oprichting Onderwijscentrum Brussel 2009 Integratie van de onderwijspartners 2014 Opstart Speelpleinondersteuning 2015 Stopzetting van VBB 2018 Hervorming Brede School 2020 Corona 2022 Leerkrachtentekort > Grote impact op externe (en interne) werking ! Moeilijke tijden?
 35. - zwaar door het leerkrachtentekort. - basistaak niet uitvoeren & brandjes blussen (bv. klas opvangen, annulaties,…). - minder impact en minder successen. - veel stress en spanningen in de werkomgeving op school - moeizame samenwerking en weerstanden tav ondersteuners. - onzekerheid over de rol en opdracht van een onderwijsondersteuner op langere termijn - onduidelijkheid over de rol en opdracht van een onderwijsondersteuner op langere termijn - corona > andere ervaring en invulling van werk - … Onder druk…
 36. Adaptability “Flexibility means the capacity to be bent without breaking while adaptability means the ability to change or be changed to fit changed circumstances.” • Sinds 2021 • Werken aan aanpasbaarheid binnen OCB via • Missie, visie en waarden • Het herleiden van systemen en structuren tot een minimum • Het inzicht geven in VUCA-omgeving • Het ontwikkelen van vaardigheden via de 12 concepten van adaptability
 37.  SD7 Meer is niet altijd beter > oa focus en prioriteiten  SD8 OCB maakt het verschil > oa succeservaringen  SD10 Zorg voor medewerkers > oa werkbaar werk + teamdag 10 maart 2023 Doelstellingen MOP 2022 – 2028
 38. Marcqstraat 16 1000 Brussel 02 210 63 90 onderwijscentrumbrussel@vgc.be @onderwijscentrumbrussel onderwijscentrum_brussel centrum voor urban education en professionalisering van stadsleerkrachten
Anzeige