Anzeige

Hubungan Etnik.pptx

15. Feb 2023
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Hubungan Etnik.pptx

  1. Perkara 152 & Perkara 153 TharseegaSharonA/PAnthonyB2101186 RashvineeA/PThiyagaRajanB2101233 TanKaiEnB2100720 FanJunWei B2100739 LeeJiaHaoB2100737 IzratBintiMohammadSaeedB1901333
  2. Pengenalan
  3. Latar Belakang ● Perkara 152,bahasa Melayumerupakan salah satu daripada empat unsurtradisi Perlembagaan ● Kontrak Sosial ● Perkara 153 mengenakan kewajipan kepada Yang di-Pertuan Agong untukmelindungi bukan sahaja taraf istimewaorang Melayu dananak negeri, tetapijugakepentingan sahkaum lain sebagai warganegara Malaysia. ● Perjanjian Negeri 1948
  4. PERBINCANGAN ● Yangdi-Pertuan Agong (Raja Malaysia) didakwa melindungi "kedudukan istimewa'Melayu' danorang asli mana-mana Negeri Sabah dan Sarawak dan kepentingan sahmasyarakat lain. ● Bahasa Melayu, umumnya dikenali sebagai BahasaMalaysia, adalah bahasa rasmi,yang fungsi dan statusnya sebagai BahasaKebangsaan tidak boleh dipertandingkan, mengikut Perkara 152Perlembagaan Persekutuan.
  5. Cadangan dan Pendapat ● Kurangnya pemahaman ● Isu diskriminasi kaum
  6. Penutup
  7. Terima Kasih
Anzeige