Báo cáo thực tập quản trị nhân sự tại công ty Bất Động Sản Win Home

Dịch vụ Làm Luận Văn 0936885877
Dịch vụ Làm Luận Văn 0936885877Nhận làm bài luận văn, tải tài liệu zalo 0936885877 luanvantrithuc.com um Nhận làm bài luận văn, tải tài liệu zalo 0936885877 luanvantrithuc.com

Báo cáo thực tập quản trị nhân sự tại công ty Bất Động Sản Win Home

HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
KHOA VẬN TẢI HÀNG KHÔNG
----------------------
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
TIỂU LUẬN:
KHAI THÁC SÂN ĐỖ VÀ SÂN BAY
Giảng viên hướng dẫn Sinh viên thực hiện
TP. HỒ CHÍ MINH – 2019
HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
KHOA VẬN TẢI HÀNG KHÔNG
----------------------
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
TÊN ĐỀ TÀI:
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY
TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN WIN HOME
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
Giảng viên hướng dẫn Sinh viên thực hiện
TP. HỒ CHÍ MINH – 2019
LỜI CẢM ƠN

Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn Ban Chủ nhiệm Khoa Vận Tải Hàng
Không Học Viện Hàng Không Việt Nam, cùng Quý thầy, cô đã tận tình dạy dỗ, truyền
đạt những kiến thức quý báu cho tôi. Đặc biệt, tôi xin chân thành cảm ơn ThS. Vũ
Hoàng Minh đã tận tình hướng dẫn tôi thực hiện báo cáo thực tập tốt nghiệp.
Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám đốc và tập thể cán bộ, công
nhân viên Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Win Home, công ty đã tạo cơ hội cho
tôi được tiếp cận với thực tế, đã hướng dẫn, giúp đỡ và cung cấp tài liệu cũng như
thông tin để tôi có thể hoàn thành tốt báo cáo.
Do thời gian có hạn và kiến thức còn hạn chế nên bài báo cáo thực tập này không
thể tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Quý
thầy, cô cùng các anh chị, các bạn để báo cáo được hoàn thiện hơn.
Cuối cùng, tôi kính chúc sức khỏe đến Quý thầy, cô Khoa Vận Tải Hàng Không,
cũng như toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Win
Home và ThS. Vũ Hoàng Minh.
TP Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2019
Sinh viên thực hiện
LỜI CAM ĐOAN

Tôi cam đoan rằng báo cáo thực tập này là do chính tôi thực hiện, các số liệu
thu thập và kết quả phân tích trong báo cáo là trung thực. các dữ liệu lấy từ nguồn
khác đều được trích dẫn nguồn đầy đủ.
TP Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2019
Sinh viên thực hiện
NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………...
TP Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2019
Phó Giám Đốc Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Win Home
(ký tên và đóng dấu)
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
TP Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2019
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ............................................................................ i
DANH SÁCH CÁC HÌNH ẢNH................................................................................ i
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT.................................................................................. ii
LỜI MỞ ĐẦU.............................................................................................................1
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN WIN
HOME.........................................................................................................................4
Lịch sử ra đời....................................................................................................4
1.1.1. Giới Thiệu chung công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Win Home.......5
1.1.2. Nhiệm vụ ....................................................................................................7
1.1.3. Tầm nhìn- Sứ mệnh- 5 Giá trị cốt lõi.........................................................7
Đặc điểm về cơ cấu bộ máy, lao động của công ty. .........................................8
1.2.1. Tổ chức bộ máy của công ty ......................................................................8
1.2.2. Đặc điểm lao động của công ty ................................................................11
Các hoạt động kinh doanh của công ty...........................................................13
1.3.1. Các lĩnh vực kinh doanh của công ty .......................................................13
1.3.2. Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm 2016 - 2018 ....................18
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ NHÂN SỰ VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN
SỰ TẠI CÔNG TY TNHH ĐT&PT WIN HOME...................................................20
Phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của công ty
TNHH ĐT&PT Win Home ...................................................................................20
2.1.1. Đánh giá theo năng suất lao động ............................................................20
2.1.2. Đánh giá theo quỹ tiền lương và thu nhập ...............................................21
Thực trạng quản lý và sử dụng nguồn nhân lực của công ty..........................22
2.2.1. Đánh giá chung.........................................................................................23
2.2.2. Thực trạng về sử dụng lao động hiện nay của công ty.............................23
2.2.3. Thực trạng lao động của công ty căn cứ vào cơ cấu lao động theo độ tuổi
lao động ..............................................................................................................27
2.2.4. Công tác tuyển dụng.................................................................................28
2.2.5. Đào tạo và phát triển nhân lực..................................................................30
2.2.6. Đãi ngộ đối với người lao động................................................................31
Đánh giá việc quản lý và sử dụng lao động của công ty ................................34
2.3.1. Những thuận lợi........................................................................................35
2.3.2. Những khó khăn .......................................................................................35
2.3.3. Nguyên nhân.............................................................................................36
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ
NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH ĐT&PT WIN HOME ......................................37
Phương hướng và nhiệm vụ đề ra trong năm 2019 ........................................37
3.1.1. Phương hướng ..........................................................................................37
3.1.2. Nhiệm vụ ..................................................................................................40
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân sự của Công ty TNHH
ĐT & PT Win Home..............................................................................................40
3.2.1. Tiến hành tổ chức, sắp xếp lại bộ máy và cán bộ trong công ty ..............41
3.2.2. Tuyển dụng và thu hút lao động chặt chẽ, nghiêm túc.............................41
3.2.3. Chú trọng bồi dưỡng, đào tạo và phát triển nhân lực...............................44
3.2.4. Xây dựng chế độ trả lương, thưởng, bảo hiểm, trợ cấp hợp lý ................45
3.2.5. Xây dựng hệ thống định mức lao động ....................................................46
PHẦN KẾT LUẬN...................................................................................................48
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO..................................................................49
i
DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ
Bảng 1.1: Cơ cấu lao động trong Công ty (2016 - 2018)..........................................12
Bảng 1.2: Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2016 - 2018..................................18
Bảng 1.3: Cơ cấu nguồn vốn của Công ty TNHH ĐT & PT Win Home. ...............19
Bảng 2.1: Năng suất lao động bình quân 2016 - 2018..............................................20
Bảng 2.2: Thu nhập của người lao động trong Công ty............................................21
Bảng 2.3: Lao động trong các phòng ban. ................................................................24
Bảng 2.4: Tổng hợp số lượng tuyển dụng và thôi việc từ 2016 – 2018....................25
Bảng 2.5: Trình độ trưởng phòng ban, cán bộ lãnh đạo trong Công ty. ...................26
Bảng 2.6: Cơ cấu lao động thông qua độ tuổi lao động............................................27
Bảng 3.1: Mô tả công việc của nhân viên Kỹ thuật..................................................38
Bảng 3.2: Chấm công KPI nhân viên bộ Kỹ thuật....................................................39
Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty...........................................................9
Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tóm tắt khái quát nội dung của Quản trị nhân sự. .........................22
Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tóm tắt quy trình tuyển dụng nhân sự............................................29
DANH SÁCH CÁC HÌNH ẢNH
Hình 1.1: Logo công ty. ..............................................................................................4
Hình 1.2: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN WIN HOME..................5
ii
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
TNHH......................................................................................... Trách nhiệm hữu hạn
ĐT & PT........................................................................................Đầu tư và Phát triển
VNĐ .....................................................................................................Việt Nam đồng
QL – BV – VS.....................................................................Quản lý -Bảo vệ - Vệ sinh
1
LỜI MỞ ĐẦU
1.Lý do chọn đề tài
Cùng với xu thế chung của thế giới hiện nay, Việt Nam cũng đã và đang bước
vào thời kỳ hội nhập, mở cửa giao lưu với tất cả các nước trên thế giới để cùng phát
triển. Đặc biệt, sau khi gia nhập WTO thì nguồn vốn nước ngoài đổ vào Việt Nam
tăng đáng kể. Có thể nói, thị trường Việt Nam là một thị trường tiềm năng để phát
triển, sức hút của nó càng ngày càng lớn và đi cùng với nó cũng là sự cạnh tranh vô
cùng khốc liệt. Chúng ta đang có một cơ hội lớn và cũng là một thách thức. Một trong
những thị trường tiềm năng đó chính là thị trường Bất động sản.
Trong một vài năm gần đây, thị trường Bất động sản phát triển và luôn chịu ảnh
hưởng trực tiếp sự tăng trưởng của nền kinh tế. Nhiều công ty kinh doanh Bất động
sản ra đời, nhiều sàn giao dịch Bất động sản được thành lập, nhiều tổ chức cá nhân
đã tham gia vào thị trường mới mẻ đầy hấp dẫn này. Do nhu cầu thành lập các công
ty thương mại hay các văn phòng đại diện của các công ty nước ngoài tại Việt Nam
ngày càng lớn, đó chính là khó khăn cho các nhà quản lý hiện nay. Vấn đề đặt ra là
quỹ đất của chúng ta là có hạn không thể nào đáp ứng được toàn bộ nhu cầu của các
nhà đầu tư, từ đó gây khó khăn cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp nói riêng
và cả nền kinh tế nói chung. Đứng trước tình hình này, mô hình văn phòng cho thuê
là một giải pháp hữu hiệu nhất.
Tổng số doanh nghiệp thành lập mới của 7 tỉnh, thành phố phía Nam trong năm
2016 là 47.799 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 371.543 tỷ đồng, chiếm 43,41%
về số lượng doanh nghiệp và 41,69% về số vốn đăng ký so với cả nước; trong đó, Tp.
Hồ Chí Minh là địa bàn có số doanh nghiệp thành lập mới cao nhất, tiếp theo là các
tỉnh như Bình Dương, Đồng Nai…Từ đó, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động
của 7 tỉnh, thành phố phía Nam lên khoảng 367.742 doanh nghiệp, chiếm 73,7 % so
với cả nước.
Ngày 16.5.2016, Chính phủ ban hành Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát
triển DN đến năm 2020. Nghị quyết nêu rõ, mục tiêu đến năm 2020, xây dựng DN
2
Việt Nam có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững; cả nước có ít nhất 1 triệu DN
hoạt động, trong đó có các DN có quy mô lớn, nguồn lực mạnh. Khu vực tư nhân
đóng góp khoảng 48 - 49% GDP, khoảng 49% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Năng suất
các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp khoảng 30 - 35% GDP. Năng suất lao động xã
hội tăng khoảng 5%/năm. Hàng năm, khoảng 30 - 35% DN Việt Nam có hoạt động
đổi mới, sáng tạo... Thực hiện chủ trương Nhà nước kiến tạo, lấy doanh nghiệp là đối
tượng phục vụ
Nghị quyết nhấn mạnh, để xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, tạo môi
trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển và trở thành động lực
của nền kinh tế, cần bảo đảm các nguyên tắc: Nhà nước bảo vệ quyền sở hữu tài sản
hợp pháp và quyền tự do kinh doanh của người dân, doanh nghiệp theo quy định của
pháp luật. Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà
pháp luật không cấm. Đồng thời, thực hiện chủ trương Nhà nước kiến tạo, lấy doanh
nghiệp là đối tượng phục vụ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh và
phát triển để xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện những quy định của pháp luật
liên quan đến doanh nghiệp.
Công ty TNHH ĐT & PT Win Home là một công ty hoạt động trong lĩnh vực
Bất động sản quản lý Tòa Nhà Văn phòng. Với hy vọng sẽ góp một phần vào sự phát
triển, gia tăng năng lực của công ty thông qua yếu tố con người và được sự đồng ý
của Ban lãnh đạo công ty tôi chọn đề tài “Tình hình quản trị nhân sự tại Công ty
TNHH ĐT & PT Win Home, thực trạng và giải pháp”.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm phát
triển nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu thu hút được nhân tài và đồng thời phải kích
thích, động viên đội ngũ nhân viên hiện tại phấn đấu học tập nâng cao trình độ và tận
tâm với công việc, gắn bó lâu dài không những với công ty TNHH ĐT & PT Win
Home mà còn với những công ty có mô hình kinh doanh tương tự để gia tăng năng
lực cạnh tranh và mở rộng quy mô hoạt động sản xuất công ty. Các giải pháp nhằm
thu hút, đào tạo và duy trì nguồn nhân lực.
3
3. Phương pháp nghiên cứu
Đề tài được thực hiện bằng các phương pháp chủ yếu là thống kê, điều tra, phân
tích và tổng hợp từ các dữ liệu thứ cấp. Thông tin và số liệu thu thập dựa trên nhiều
nguồn như: hệ thống hồ sơ lưu trữ của công ty, điều tra trực tiếp, tham khảo ý kiến
các chuyên gia và người có kinh nghiệm.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là những vấn đề về hoạch định, tuyển dụng, sử
dụng lao động, chế độ lương bổng và đãi ngộ, đào tạo và phát triển nhân lực tại Công
ty TNHH ĐT & PT Win Home.
Phạm vi nghiên cứu của đề tài là phân tích và đánh giá về nguồn nhân lực hiện
tại của Công ty TNHH ĐT & PT Win Home và đề ra các giải pháp hoàn thiện nguồn
nhân lực có thể thực hiện được tại Công ty.
5. Kết cấu báo cáo thực tập
Ngoài phần mở đầu và tài liệu tham khảo, báo cáo thực tập tốt nghiệp được chia
làm 3 chương sau đây:
Chương 1: Khái quát về Công ty TNHH ĐT & PT Win Home
Chương 2: Thực trạng về nhân sự và công tác quản lý nhân sự tại Công ty
TNHH ĐT & PT Win Home
Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác nhân sự tại Công ty
TNHH ĐT & PT Win Home
4
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT
TRIỂN WIN HOME
Lịch sử ra đời
Công ty TNHH ĐT & PT Win Home là 1 trong 6 công ty con thuộc hệ sinh thái
Tập đoàn Lean Group chuyên về Quản lý tòa nhà, các công ty con bao gồm:
Công ty TNHH ĐT & PT Win Home
Công ty Lean Tech
Công ty Lean Real
Công ty Lean Office
Công ty Lean Cons
Công ty Lean Pearl
Tập đoàn Lean Group là tập đoàn đầu tư và phát triển đa ngành có trụ sở đặt tại
Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Tiền thân của Lean Group là tập đoàn Cenrea,
hoạt động chính trong lĩnh vực môi giới tư vấn và quản lý cao ốc văn phòng nhiều
năm tại thị trường Việt Nam, sau đó đổi tên và chính thức được gọi là Lean Group
vào ngày 01/08/2010.
Với tầm nhìn trở thành tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu việt nam và vươn
tầm thế giới, Lean Group tập trung hoạt động trong các lĩnh vực như: bất động sản
cho thuê, tư vấn chiến lược đầu tư, quản trị hệ thống doanh nghiệp bằng phần mềm,
xây dựng, đầu tư.
CÔNG TY TNHH ĐT & PT WIN HOME LÀ ĐƠN VỊ DẪN ĐẦU THỊ
TRƯỜNG VỀ QUY MÔ
Quản lý & vận hành hơn 40 tòa nhà tại 11 quận, Win Home tự hào là đơn vị số
1 trên thị trường về chuỗi văn phòng cho thuê vừa và nhỏ tại TP. Hồ Chí Minh. Với
nguồn vốn từ các tập đoàn, quỹ đầu tư kết hợp với doanh thu ổn định, chúng tôi luôn
đảm bảo về mặt tài chính cho việc mở rộng thị trường & lợi nhuận cho nhà đầu tư.
Hình 1.1: Logo công ty.
5
Thống kê đến năm 2018, Win Home luôn đảm bảo tối thiểu 90% không gian tòa nhà
được thuê & sử dụng.
KHẢ NĂNG QUẢN LÝ HIỆU QUẢ & KHAI THÁC TỐI ƯU
Luôn thực hiện chiến lược đầu tư và quản lý dài hạn vào các tòa nhà tiềm năng.
Trong suốt quá trình này, chúng tôi áp dụng quy trình quản lý chặt chẽ, phương án
bảo dưỡng định kỳ kết hợp với tối đa hoá hiệu quả các không gian trong tòa nhà, đảm
bảo chất lượng công trình và hoạt động kinh doanh.
CƠ HỘI KẾT NỐI VỚI MẠNG LƯỚI CÁC DOANH NGHIỆP
Với tiêu chí xây dựng hệ sinh thái doanh nghiệp cho các doanh nghiệp vừa và
nhỏ, Win Home tạo ra sự liên kết nhiều đối tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau như
tài chính, marketing, nội thất, luật … thông qua các buổi gặp gỡ, giao lưu để cùng
chia sẻ và tạo ra giá trị thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp.
ĐỘI NGŨ CHUYÊN MÔN, KINH NGHIỆM, CHUYÊN NGHIỆP
Win Home được vận hành bởi đội ngũ nhà lãnh đạo, nhà điều hành nhiệt huyết,
với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, kết hợp với hơn 100 nhân sự
phân bổ tại các phòng ban tư vấn – bán hàng, nghiên cứu thị trường và quản lý công
trình được đào tạo bài bản và chú trọng hiệu quả công việc.
1.1.1. Giới Thiệu chung công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Win Home
Hình 1.2: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN WIN HOME.
6
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN WIN HOME
(WIN HOME DEVELOPMENT AND INVESTMENT COMPANY
LIMITED)
Địa chỉ trụ sở: Số 10 Phan Đình Giót, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Mã số thuế: 0313067394;
Ngày hoạt động: 26/12/2014;
Giấy phép kinh doanh: 0313067394;
Lĩnh vực: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ
sử dụng hoặc đi thuê.
Thành lập 2014, với khẩu hiệu “Mái nhà chung của doanh nghiệp”, Công ty
TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Win Home ra đời với với mục đích khởi tạo một “Hệ
sinh thái doanh nghiệp” vừa và nhỏ tại Việt Nam.
Đến với mái nhà chung Win Home, các doanh nghiệp sẽ được trải nghiệm môi
trường làm việc năng động qua chuỗi hệ thống văn phòng cho thuê đạt chuẩn, mạng
lưới dịch vụ chuyên nghiệp và toàn diện.
Để trở thành một tổ chức uy tín và có trách nhiệm với những Nhà đầu tư đặt
niềm tin vào Win Home, chúng tôi không chỉ tập trung phát triển chiến lược kinh
doanh, nghiên cứu thị trường, cải tiến công nghệ mà còn đẩy mạnh mảng tư vấn và
cung cấp giải pháp khai thác bất động sản tối ưu nhất. Năm 2018, Win Home tự hào
vận hành hiệu quả hơn 40 Bất động sản
Văn phòng và tư vấn thành công cho trên 100 Chủ đầu tư toà nhà với độ phủ
toàn khu vực Hồ Chí Minh và đạt danh hiệu top 50 thương hiệu Việt Nam được ưa
chuộng năm 2018 do người tiêu dùng bình chọn.
Chặn đường phát triển:
2014: Thành lập công ty
2016: Thu hút hơn 100 nhà đầu tư
2017: Mua lại Lean Center
7
2017: 70 nhân viên
2019: Quản lý hơn 40 tòa nhà tại 12 quận tp.hcm
1.1.2. Nhiệm vụ
Đối với thị trường: Win Home Cung cấp các sản phẩm – dịch vụ cao cấp với
chất lượng quốc tế và am hiểu bản sắc địa phương; mang tính độc đáo và sáng tạo
cao; bên cạnh giá trị chất lượng vượt trội, trong mỗi sản phẩm – dịch vụ đều chứa
đựng những thông điệp văn hóa… nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu chính đáng của
khách hàng. Hướng đến những sản phẩm – dịch vụ hoàn hảo, mang giá trị đặc trưng
khác biệt cho từng đối tượng phục vụ.
Đối với cổ đông và đối tác: Áp dụng triết lý win – win. Cam kết trở thành
“Người đồng hành số 1” của các đối tác và cổ đông; luôn gia tăng các giá trị đầu tư
hấp dẫn và bền vững.
Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động,
sáng tạo và nhân văn; tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho
tất cả nhân viên.
Đối với xã hội: Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội; đóng góp tích
cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân
và niềm tự hào đối với Tổ quốc.
1.1.3. Tầm nhìn- Sứ mệnh- 5 Giá trị cốt lõi
TẦM NHÌN
Xây dựng chuỗi sản phẩm dịch vụ văn phòng cho thuê lớn nhất Việt Nam. Vươn
tầm Châu Á và Quốc Tế.
SỨ MỆNH
Tạo nên một tập đoàn mang lại nhiều giá trị nhất cho xã hội. Thực hiện ước mơ
An cư – Lạc nghiệp cho người dân Việt Nam.
GIÁ TRỊ CỐT LÕI 5C (Chính Trực - Chủ Động - Chia Sẻ - Chu Đáo - Chiến
Thắng)
- Chính Trực
8
Tôn trọng sự thật, sống ngay thẳng, can đảm sống vì lẽ phải. Luôn giữ tấm lòng
mạnh mẽ, đánh giá đúng tình hình theo như bản chất, không bị phân tâm bởi những
lợi ích tạm thời, sai phạm. Dám chịu trách nhiệm về suy nghĩ, hành động.
- Chu Đáo
Vừa quan tâm tới tổng thể nhưng cũng chăm sóc những tiểu tiết, giúp cho văn
hoá doanh nghiệp vững mạnh và trao cho khách hàng niềm tin về một sản phẩm dịch
vụ được làm ra không chỉ vì lợi nhuận, mà còn vì tình yêu và đam mê.
- Chủ Động
Tự đặt ra cho bản thân những mục tiêu trong cuộc sống và làm việc, khi đã đạt
được, có cách thiết lập mục tiêu mới, tốt hơn và ngày càng hoàn thiện hơn nữa. Luôn
trong tư thế sẵn sàng tìm ra giải pháp trước mọi vấn đề, trong công việc lẫn mối quan
hệ xã hội.
- Chia Sẻ
Hỗ trợ đồng đội, đoàn kết trong nội bộ, chia sẻ
để cùng tiến bộ, giúp nhau hoàn thành công việc, để hướng đến mục tiêu chung,
mang lại giá trị lớn nhất cho xã hội.
- Chiến Thắng
Làm việc trong tinh thần nhiệt huyết, xông xáo từ những công việc nhỏ nhất.
Hành động một cách mạnh mẽ, nhanh chóng, hoàn thiện và chiến thắng chính bản
thân mình, mang lại chiến thắng cho tập thể.
Đặc điểm về cơ cấu bộ máy, lao động của công ty.
1.2.1. Tổ chức bộ máy của công ty
Căn cứ vào nhiệm vụ, chức năng, đặc điểm cấu quá trình kinh doanh, tính phức
tạp của việc ký hợp đồng mua bán, bộ máy quản lý của Công ty được tổ chức theo cơ
cấu - chức năng của từng bộ phận.
9
Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty.
NGUỒN: PHÒNG HÀNH CHÍNH
Giám Đốc: Là người có quyền lực nhất, là người đại diện pháp nhân của Công
ty, được phép sử dụng con dấu riêng. Giám đốc Công ty là người quyết định chiến
lược và chiến thuật kinh doanh cho Công ty, là người có quyền điều hành và phân
cấp hoạt động kinh doanh của Công ty. Giám đốc Công ty có thể tự xem xét quyết
định thành lập, tổ chức lại, giải thể hoặc sáp nhập các phòng ban trực thuộc.
Giám đốc Công ty có quyền uỷ quyền cho cấp dưới thay mình điều hành các
hoạt động của Công ty trong thời gian giám đốc vắng mặt.
Phó Giám Đốc: Là người tham mưu, trợ giúp cho Giám đốc trong quá trình
hoạt động kinh doanh của Công ty. Thay thế Giám đốc điều hành công ty khi Giám
đốc đi vắng, tư vấn cho giám đốc về mặt kỹ thuật, quản lý và ký kết các hợp đồng
của Công ty.
Phòng Quản lý: Tham mưu cho Giám đốc Công ty về công tác quản lý tòa nhà.
Là Bộ phận trực tiếp tiếp nhận các phản hồi từ khách hàng doanh nghiệp trong tòa
nhà, đồng thời phản hồi nhanh và xử lý mọi yêu cầu của khách hàng như về hư đèn,
điện, thiết bị.... Bên cạnh đó là bộ phận trực tiếp điều phối và giám sát quản lý nhân
viên Bảo vệ và Vệ sinh của toàn hệ thống.
10
Phòng Hành chính Nhân sự: chuyên về công tác quản lý văn phòng, hội nghị,
văn thư lưu trữ, quản lý và điều động trang thiết bị văn phòng, công tác bảo vệ và
thông tin liên lạc, chấm công nhân sự, quản lý tuyển dụng, theo sát tình hình nhân
viên, lương bổng, chế độ đãi ngộ cho nhân viên trong công ty. Đưa ra các chính sách,
các văn bản do Giám đốc ban hành.
Phòng Kỹ thuật: Phụ trách về phần kỹ thuật, đảm nhiệm thầu các công trình
xây dựng và lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị của các toà nhà trên toàn hệ
thống, hỗ trợ phòng kinh doanh. Nhân viên trong phòng đòi hỏi phải có trình độ tay
nghề chuyên môn tốt.
Phòng Tài chính - Kế toán: có nhiệm vụ cung cấp thông tin kinh tế, quản lý
toàn bộ công tác tài chính - kế toán, quản lý vốn, thu hút vốn, huy động vốn. tập hợp
các khoản chi phí kinh doanh, đánh giá giá thành sản phẩm qua các lần xuất nhập sản
phẩm, tính toán kết quả sản xuất kinh doanh, theo dõi tăng giảm tài sản và thanh quyết
toán các hợp đồng kinh tế, đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước về
các khoản phải nộp
Phòng Kinh Doanh: Có nhiệm vụ nắm bắt các biến động trên thị trường tiêu
thụ, tìm kiếm và khảo sát để lấy dự án mới về cho công ty, tìm kiếm khách hàng có
nhu cầu tiêu thụ sản phẩm của Công ty, giúp doanh nghiệp tăng cường lợi nhuận và
ngày càng phát triển.
Các nhân viên của phòng Kinh Doanh phải biết sử dụng máy vi tính, thành thạo
nghiệp vụ kinh doanh, am hiểu thị trường về lĩnh vực mà Công ty đang kinh doanh,
hiểu rõ về các đối thủ cạnh tranh trong ngành.
Phòng Marketing: Có nhiệm vụ Lập kế hoạch marketing cho công ty. Nghiên
cứu và tổng hợp các nguồn thông tin thị trường để đề ra những chiến lược kinh doanh
hợp lý. Quản lý, giám sát và phân phối các tài liệu quảng cáo, in ấn, xuất bản liên
quan đến công ty cũng như cung cấp và định hướng thông tin cho công chúng. Đề ra
các chiến dịch truyền thông và quảng bá thương hiệu nhằm khuếch trương hình ảnh
của công ty. Ngoài ra còn tập trung xây dựng và tổ chức các sự kiện thu hút sự chú ý
của khách hàng, đối tác và cộng đồng, tổ chức sự kiện công ty, xây dựng phong trào
11
tập thể nhằm nâng cao tinh thần sáng tạo, đoàn kết và chia sẻ của toàn bộ các thành
viên trong công ty
Bộ máy công ty được bố trí theo cơ cấu - chức năng của từng bộ phận. Đặc điểm
của cơ cấu này là điều hành theo phương pháp mệnh lệnh hành chính, mọi quyết định
đưa ra đến các phòng ban triển khai thực hiện. Vì Công ty là doanh nghiệp vừa và
nhỏ nên áp dụng và bố trí theo cơ cấu này là hợp lý, tránh được sự cồng kềnh.
Giải quyết công việc theo hệ cấp bậc cho phép phân công lao động theo tính
chất công việc, từng phòng ban phụ trách từng mảng vấn đề, đồng trực tiếp điều hành
hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện công việc chịu sự chi phối của người đứng
đầu bộ phận điều này tạo được tính linh hoạt.
1.2.2. Đặc điểm lao động của công ty
Do đặc điểm là công việc sản xuất kinh doanh nên công việc luôn ổn định; vì
vậy bố trí lao động trong Công ty luôn hợp lý. Do doanh nghiệp ngày càng phát triển
nên để đáp ứng nhu cầu trong công việc, Công ty phải tuyển thêm lao động để đảm
bảo cho doanh nghiệp có điều kiện ngày càng phát triển.
Yêu cầu lao động trong công ty phải là những người có trình độ, có năng lực,
có bằng cấp và sức khỏe tốt
12
Bảng 1.1: Cơ cấu lao động trong Công ty (2016 - 2018).
Chỉ tiêu
Năm 2016 Năm 2017 2018
SL % SL % SL %
Tổng số lao động 55 100 70 100 115 100
Phân theo tính chất công việc
Lao động trong danh sách 35 65.64 60 85.71 90 78.26
Hợp đồng 25 45.45 55 78.67 75 65.22
Phân theo trình độ, cấp bấc
Đại Học 25 45.45 35 50 65 56.52
Trung Cấp + Cao Đẳng 15 27.27 20 28.57 10 8.7
Nam 45 81.82 56 80 85 73.9
Nữ 10 18.18 14 20 30 26.1
NGUỒN: PHÒNG HÀNH CHÍNH
13
Qua gần 5 năm hoạt động Công ty đã có sự biến chuyển về nhân sự; điều này
chứng tỏ công ty ngày càng phát triển, ngày càng mở rộng thu hút thêm được lao
động. để đảm bảo công việc luôn tiến triển tốt, Công ty phải tuyển thêm lao động theo
hợp đồng để đáp ứng được nhu cầu phát triển.
Căn cứ vào số liệu trên ta thấy lao động theo hợp đồng chiếm đa số. Khi tiến
hành tuyển dụng lao động theo hợp đồng thì phải cần chi phí và chi phí này được tính
vào chi phí nhân công; đây là một trong các yếu tố trong giá thành sản lượng làm tăng
chi phí. Để giảm chi phí tuyển dụng lao động hợp đồng, cần tăng số lượng trong biên
chế một cách phù hợp để dễ dàng quản lý được lao động trong Công ty.
Căn cứ vào bảng cơ cấu trong Công ty, ta thấy lượng lao động nam chiếm tỷ lệ
cao hơn vì các phòng ban có nhu cầu nam lớn hơn do tính chất của công việc.
Các hoạt động kinh doanh của công ty
1.3.1. Các lĩnh vực kinh doanh của công ty
Quản lý Bất động sản thuê và cho thuê
Win Home tự hào là đơn vị số 1 trên thị trường về chuỗi văn phòng cho thuê
vừa và nhỏ với hơn 40 tòa nhà trải đều rộng khắp tại TP. Hồ Chí Minh.
Quản lý bất động sản là dịch vụ cốt lõi và trọng tâm tại Win Home, từ đó chúng
tôi có thể giúp chủ đầu tư gia tăng tối đa hiệu quả quản lý và mang lại giá trị thiết
thực cho doanh nghiệp thông qua những văn phòng chuyên nghiệp cùng nhiều dịch
vụ cao hơn chuẩn thị trường.
Dịch vụ An Ninh: Mỗi tòa nhà đều có nhân viên bảo vệ trực 24/7 cùng công
tác tuần tra bài bản nhằm đảm bảo an ninh tối đa cho tòa nhà và giữ gìn tài sản cho
khách hàng. Không chỉ làm công tác bảo vệ, đội ngũ an ninh còn góp phần hỗ trợ,
hướng dẫn khách hàng và đối tác một cách nhiệt thành tại các tòa nhà.
Tuần tra và bảo vệ tòa nhà
Kiểm soát tài sản, hàng hoá
Kiểm soát khách, nhân viên
Huấn luyện về các nghiệp vụ an toàn cháy nổ
14
Xử lý tình trạng khẩn cấp
Giữ xe ô tô, xe máy
Dịch vụ Vệ sinh: Bố trí nguồn nhân lực vệ sinh thường trực, được trang bị các
thiết bị vệ sinh hiện đại như máy hút bụi, máy chà sàn, máy đánh bóng … được thực
hiện và giám sát theo quy trình bài bản để đảm bảo mọi không gian trở nên sạch đẹp
và không ảnh hưởng tới hoạt động chung của tòa nhà.
Kiểm tra hệ thống điện, thang máy, dàn lạnh.
Kiểm tra tình trạng tòa nhà.
Hỗ trợ xử lý kỹ thuật cho khách hàng.
Tu bổ, cải tạo, sơn sửa & dựng vách.
Hỗ trợ giải quyết khiếu nại của khách hàng.
Tư vấn thiết kế văn phòng khách hàng.
Dịch vụ Bảo Dưỡng: Win Home cam kết duy trì chất lượng thông qua việc
kiểm tra hệ thống điện, bảo dưỡng thang máy, tình trạng chống thấm hàng tháng và
tiến hành vệ sinh, trang trí tòa nhà 2 lần/ năm. Khi hệ thống phát sinh lỗi hoặc khách
hàng yêu cầu hỗ trợ, bộ phận kỹ thuật phụ trách luôn có mặt trong vòng 30 phút và
đảm bảo khắc phục vấn đề trong ngày cho khách hàng.
Lập kế hoạch vệ sinh tòa nhà
Kiểm tra vệ sinh tòa nhà
Vệ sinh khu vực tiền sảnh
Vệ sinh khu vực văn phòng
Vệ sinh khu vực vệ sinh chung
Vệ sinh thang máy, vách kính
Dịch Vụ Văn Phòng Ảo: là dịch vụ cho thuê địa chỉ toà nhà để làm giấy phép
đăng ký kinh doanh và đặt văn phòng đại diện để tiếp khách dành cho tất cả doanh
nghiệp tại Việt Nam. Đây là loại hình đã xuất hiện từ lâu trên thế giới nhưng chỉ vừa
được các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm trong vài năm trở lại đây, trong đó Win
Home là một trong những doanh nghiệp đã bắt kịp xu hướng này.
15
Văn phòng ảo tại Win Home sẽ cung cấp đầy đủ tiện ích như khi doanh nghiệp
thuê một văn phòng truyền thống như:
- Bộ phận tiếp tân, bộ phận nhận bưu phẩm, thư ký, kế toán chuyên nghiệp;
- Thông tin doanh nghiệp, địa chỉ đăng ký kinh doanh, số điện thoại liên
lạc, số fax…
- Các thiết bị, máy móc như máy in, máy photo, điện thoại bàn… Các
không gian văn phòng như phòng họp, phòng tiếp khách, quầy lễ tân;
Lựa chọn văn phòng ảo của Win Home, quý đối tác sẽ được:
- Có địa chỉ văn phòng đặt tại một hoặc nhiều trong tổng số 9 quận trên
TP.HCM;
- Văn phòng hiện đại, khang trang, đầy đủ tiện ích và các dịch vụ kèm theo;
- Bộ phận tư vấn và pháp lý chuyên nghiệp, giải đáp tất cả các thắc mắc
của bạn về dịch vụ, giá cả, quy định của pháp luật…
- Nhiều chương trình khuyến mãi, ưu đãi hấp dẫn cho các khách hàng thân
thiết.
Văn Phòng Chia Sẻ (Hay Shared Office): là một mô hình cho thuê diện tích
văn phòng nhỏ với đầy đủ các tiện ích đi kèm phục vụ cho nhu cầu hoạt động như
một văn phòng thực thụ đáp ứng cho từng đối tượng sử dụng giúp chia sẻ chi phí giữa
các doanh nghiệp. Với sự kết hợp tuyệt vời này không những tiết kiệm tối đa chi phí
mà còn giúp tối ưu nhân sự, sử dụng các nguồn lực và tài nguyên có sẵn, tập trung
công việc và tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh.
Văn phòng chia sẻ phù hợp với:
- Các công ty doanh nghiệp vừa và nhỏ, mới thành lập hoặc muốn mở rộng
thị trường.
- Chuyên viên tư vấn/ Nhóm dự án hoạt động kinh doanh tự do.
- Cá nhân đang chuẩn bị thành lập công ty.
- Công ty nước ngoài cần đặt văn phòng đại diện hoạt động thăm dò thị
trường tại Việt Nam cần một không gian vừa đủ cho một vài nhân viên
làm việc.
16
- Giám đốc, nhân viên không làm việc trực tiếp tại công ty của mình do
thường xuyên đi công tác hoặc xa nhà hay mở rộng thị trường từ các tỉnh
thành khác.
Lợi ích khi sử dụng văn phòng chia sẻ của Win Home:
- Có ngay một địa chỉ đắc địa và tuyệt đẹp tại trung tâm thành phố giúp các
cuộc trao đổi, giao dịch trở nên dễ dàng và tiếp cận được nhiều nguồn
khách hàng tiềm năng.
- Tên doanh nghiệp của bạn sẽ được đặt sang trọng tại tòa nhà và hiển thị
trên bảng điện tử trước quầy lễ tân giúp khách hàng dễ dàng nhận biết và
tin tưởng.
- Khách hàng của bạn khi đến tại văn phòng sẽ được nhân viên lễ tân thông
thạo ngoại ngữ sẽ hướng dẫn và giúp đỡ khách hàng của bạn nhiệt tình
nhất.
- Có khu vực tiếp khách rộng lớn, thân thiện có tầm nhìn tuyệt đẹp của
thành phố tạo nên phong cách lịch sự và chuyên nghiệp.
- Miễn phí sử dụng đầy đủ các trang thiết bị và tiện ích tiêu chuẩn của 1
văn phòng cao cấp.
- Giúp bạn giảm bớt thời gian và công sức trong rất nhiều công đoạn điều
hành doanh nghiệp từ đó tập trung nguồn lực vào những hoạt động kinh
doanh.
Văn Phòng Cao Cấp: tại Win Home thường tập trung ở các quận trung tâm
TP.HCM như quận 1, quận 3 hoặc Phú Nhuận. Văn phòng cao cấp thường là lựa chọn
của các công ty lớn, các tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp uy tín trên thị trường
trong những lĩnh vực như tài chính, chứng khoán, ngân hàng…
Lợi ích khi sử dụng văn phòng cao cấp tại Win Home:
- Nâng cao hình ảnh của doanh nghiệp đối với các đối tác, khách hàng.
- Giúp cho hiệu suất quản lý nhân viên được tốt hơn, tương tác giữa lãnh
đạo với nhân viên, nhân viên với nhân viên được nhanh chóng và hiệu
quả hơn do tất cả chỗ ngồi làm việc cùng được bố trí trên một mặt sàn.
17
- Góp phần tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp hơn, từ đó nâng
cao hiệu suất làm việc của mỗi nhân viên, các lãnh đạo cấp trung và toàn
bộ doanh nghiệp.
- Giúp cho doanh nghiệp quản lý chi phí tốt hơn do các chi phí an ninh, vệ
sinh, tiền điện điều hòa (với đa số các tòa nhà) đều đã bao gồm trong giá
thuê. Doanh nghiệp không mất thời gian để thuê và kiểm soát chi phí bảo
vệ, vệ sinh, tiền điện.
- An ninh, an toàn cho hồ sơ tài liệu, tài sản của doanh nghiệp, của mỗi cá
nhân tốt hơn.
- Quyền lợi khách thuê theo Hợp đồng thuê văn phòng được các chủ tòa
nhà là những doanh nghiệp lớn đảm bảo và tuân thủ. Không bị những thay
đổi tùy tiện từ phía một số chủ căn hộ chung cư, nhà riêng, là những cá
nhân cho thuê.
18
1.3.2. Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm 2016 - 2018
Bảng 1.2: Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2016 - 2018.
Đơn vị: VNĐ
Năm
Chỉ tiêu
2016 2017 2018
Doanh thu 49.765.000.000 56.432.000.000 62.730.000.000
Chi phí 37.615.000.000 41.290.000.000 45.128.000.000
Lợi nhuận trước thuế 12.150.000.000 15.142.000.000 17.602.000.000
Thuế thu nhập doanh nghiệp 2.330.000.000 3.030.000.000 3.520.000.000
Lợi nhuận sau thuế 9.820.000.000 12.112.000.000 14.082.000.000
NGUỒN: PHÒNG KẾ TOÁN
Qua bảng kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, so với năm 2016 năm 2018
đã có sự biến chuyển sâu sắc. Doanh thu qua các năm đều tăng đáng kể, và qua đó
cũng có thể dự báo được năm này tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty còn
khả quan hơn.
Cụ thể ở đây là doanh thu năm 2017 đã tăng lên so với năm 2016 là
6.967.000.000 VNĐ. doanh thu năm 2018 đã tăng lên so với năm 2017 là
6.298.000.000 VNĐ.
Qua những điều trên ta thấy được lãnh đạo Công ty đang có những bước đi đúng
đắn trong việc quản lý nhân sự cũng như có những bước đi đúng đắn trong kế hoạch
kinh doanh của mình.
19
Bảng 1.3: Cơ cấu nguồn vốn của Công ty TNHH ĐT & PT Win Home.
Đơn vị: VNĐ
Chỉ tiêu 2017 2018
Tiền vốn 15.500.000.000 20.900.000.000
Vốn cố định 10.000.000.000 15.500.000.000
Vốn lưu động 5.500.000.000 5.000.000.000
NGUỒN; PHÒNG TÀI CHÍNH
Nguồn vốn của công ty hiện đang đến từ các Nhà đầu tư vào dự án là toà nhà,
đầu tư vào công ty Win Home với lợi nhuận được tính hàng tháng công ty thanh toán
cho Nhà đầu tư rất cao, Nhà đầu tư có lợi nhiều hơn khi đầu tư vào công ty TNHH
ĐT & PT Win Home thay vì để tiền trong Ngân hàng hay đầu tư lướt ván các giao
dịch khác không đảm bảo lợi nhuận ổn định. Vì thế mà hằng năm khoảng kêu gọi vốn
từ các Nhà đầu tư đổ về công ty ngày càng nhiều và ổn định.
20
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ NHÂN SỰ VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ
NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH ĐT&PT WIN HOME
Phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực
của công ty TNHH ĐT&PT Win Home
2.1.1. Đánh giá theo năng suất lao động
Năng suất lao động là một chỉ tiêu quan trọng phản ánh khả năng sử dụng lao
động của Công ty có hiệu quả không. Căn cứ vào năng suất lao động bình quân năm,
ta có thể thấy được một cán bộ công nhân viên trong Công ty có thể tạo ra bao nhiêu
giá trị. Để phản ánh được hiệu quả làm việc của lao động trong Công ty, ta có bảng
sau:
Bảng 2.1: Năng suất lao động bình quân 2016 - 2018.
Chỉ tiêu Đơn vị 2016 2017 2018
Tổng doanh thu VNĐ 9.820.000.000 12.112.000.000 14.082.000.000
Số LĐ BQ trong
năm
Người 55 70 115
Năng suất lao
động
Tr.đ/ng/năm 178.550.000 173.030.000 122.450.000
NGUỒN: PHÒNG HÀNH CHÍNH
Qua bảng số liệu trên ta thấy năm 2017 tổng doanh thu của cả Công ty là
12.112.000.000 VNĐ đã tăng lên so với năm 2016 là 6.967.000.000 VNĐ. doanh
thu năm 2018 đã tăng lên so với năm 2017 là 6.298.000.000 VNĐ. Nhưng Năng suất
lao động theo bảng thống kê đang giảm đi trên từng người. Thực tế thì lượng lao động
trên theo từng năm có sự tăng lên do số lượng cộng tác viên, nhân viên bán thời gian
tăng lên, nhằm giải quyết các công việc thời vụ của công ty, nên thực tế năng suất
21
2.1.2. Đánh giá theo quỹ tiền lương và thu nhập
Thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên cũng là một chỉ tiêu quan trọng
đánh giá hiệu quả sử dụng lao động trong Công ty. Thu nhập có thể phản ánh được
mức sống của người lao động. Thu nhập phụ thuộc vào quỹ tiền lương và thu nhập
khác (quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, thu từ các hoạt động khác). Nếu quỹ lương cao
thì người lao động có thu nhập cao, đời sống được cải thiện.
Bảng 2.2: Thu nhập của người lao động trong Công ty.
Chỉ tiêu Đơn vị 2016 2017 2018
Doanh thu VNĐ 9.820.000.000 12.112.000.000 14.082.000.000
Tốc độ tăng
doanh thu
% 123.34 116.3
Quỹ lương
năm
VNĐ 1.733.000.000 2.395.000.000 4.500.000.000
Số lao động
bình quân
Người 55 70 115
Năng suất
lao động
Tr.đ/ng/năm 178.550.000 173.030.000 122.450.000
Thu nhập
BQ 1
CBCNV
VNĐ/ng/tháng 2.625.000 2.851.000 3.260.000
Tốc độ tăng
TNBQ
% 10.86 11.43
NGUỒN: PHÒNG KẾ TOÁN
22
Căn cứ vào bảng số liệu trên ta thấy thu nhập bình quân của một nhân viên tăng
lên hàng năm. Năm 2016 là 2.625.000vnđ/người/tháng, năm 2017 là 2.851.000
vnđ/người/tháng và năm 2018 đã lên tới 3.260.000vnđ/người/tháng. Điều này cho
thấy Công ty làm ăn có uy tín, luôn giữ được mối làm ăn với khách cũ và luôn tìm
kiếm khách hàng mới, Công ty đã có định hướng mở rộng thị trường trong tương lai.
Điều này giúp nâng cao đời sống của nhân viên trong Công ty, cũng như tạo điều kiện
cho nhân viên phát huy hết tài năng của mình. Nếu giữ được phương pháp kinh doanh
như vậy, Công ty sẽ ngày càng làm ăn có hiệu quả trong những năm tới. Cách tính
lương trên là lương cơ bản của công ty trả theo ưuy định, còn cácphần thưởng và hoa
hồng của nhân viên kinh doanh được tính trên sản phẩm bán ra không được coi là
doanh thu ổn định nên chưa kể trên.
Thực trạng quản lý và sử dụng nguồn nhân lực của công ty
Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tóm tắt khái quát nội dung của Quản trị nhân sự.
Quản trị nguồn nhân lực của công ty là quá trình tổ chức lao động cho doanh
nghiệp, phân bổ sử dụng lao động một cách khoa học, năng suất và hiệu quả dựa trên
23
quá trình phân tích công việc, bố trí lao động hợp lý, trên cơ sở xác nhận nhu cầu lao
động và tuyển dụng, đào tạo, phát triển nhân sự hợp lí.
Thông qua sơ đồ trên ta có thể đánh giá được phần nào hiệu quả của việc Quản
trị nhân lực hiện tại trong công ty.
2.2.1. Đánh giá chung
Đây là một Công ty mới thành lập được 5 năm nay, với nguồn lực ban đầu còn
khiêm tốn. Kể từ khi Công ty chính thức đi vào hoạt động với tư cách là doanh nghiệp
tư nhân, có tư cách pháp nhân và có vốn riêng. Số lao động của công ty luôn luôn
thay đổi, theo chu kỳ tăng dần.
Năm 2015, Công ty tiến hành sắp xếp bố trí lao động một cách hợp lý và có hiệu
quả, sử dụng nhiều biện pháp tối ưu hóa tổ chức, sử dụng lao động phù hợp với yêu
cầu của Công ty. Cơ cấu tổ chức được bố trí lại một cách hiệu quả hơn, kênh thông
tin trong quản lý thông suốt hơn nhằm giúp quản lý điều hành Công ty một cách có
hiệu quả hơn.
Hàng năm, Công ty đều có đợt tuyển dụng nhân viên mới. Nhân viên mới hầu
hết là sinh viên tốt nghiệp đại học mới ra trường là những người có năng lực và trình
độ thực sự.
2.2.2. Thực trạng về sử dụng lao động hiện nay của công ty
2.2.2.1. Đánh giá về số lượng lao động
Vì là Công ty kinh doanh, công việc luôn bận rộn nên Công ty luôn cần lực
lượng lao động dồi dào để phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh của mình. Vì
vậy, Công ty phải tuyển thêm nhân viên; do vậy, lực lượng lao động tăng lên đã gây
khó khăn trong vấn đề quản lý nguồn nhân lực trong Công ty.
Mặt khác, do phải tuyển dụng thêm lao động, Công ty phải bỏ ra một khoản chi
phí tuyển dụng cũng như tái đào tạo cho phù hợp với văn hoá Công ty và chi phí này
được tính vào chi phí nhân công trực tiếp. Đây là một phần chi phí ảnh hưởng đến lợi
nhuận của Công ty. Đây là một trong những khó khăn của Công ty, vì vậy Công ty
phải có biện pháp làm sao để giảm chi phí một cách tốt nhất.
24
Số lao động bố trí trong các phòng ban của Công ty được thể hiện trong bảng
sau:
Bảng 2.3: Lao động trong các phòng ban.
Đơn vị: Người
Phòng ban Tổng CBCNV hiện có
Tổng số lao động 125
Ban lãnh đạo 2
Phòng Quản lý (QL-BV-VS) 60
Phòng Kỹ thuật 10
Phòng Kinh doanh 30
Phòng Hành Chính Nhân sự 6
Phòng Tài chính Kế toán 12
Phòng Marketing 5
NGUỒN: PHÒNG HÀNH CHÍNH
Số lao động bố trí trong các phòng ban của Công ty không đồng đều nhau, có
phòng nhiều nhân viên và có phòng ít nhân viên là do mỗi phòng ban có nhiệm vụ
khác nhau. Ban lãnh đạo chỉ có 2 người (1 Giám đốc, 1 phó Giám đốc). Ngoài ra ,
với sự phân bổ các phòng ban như vậy có các trưởng bộ phận là người giúp quản lý
nhân viên cấp dưới, họ là những người trực tiếp quản lý nhân viên của mình và cũng
là cầu nối giữa nhân viên và cấp trên. Vào cuối tháng bộ phận tài chính tiến hành tính
toán đưa ra các dự khoản trình lên ban giám đốc, thanh toán tiền lương cho nhân viên
25
đưa ra ngân sách dự toán cho kì sau. Ban giám đốc quản lý thông qua báo cáo của
các trưởng phòng ban để nắm tình hình và đưa ra quyết định cho công ty.
Trên thực tế số lượng nhân viên chính thức kí hợp đồng lao động lâu năm và
nhân viên kì cựu của công ty không nhiều, trừ những nhân viên trụ cột, thì số lượng
nhân viên kinh doanh vì đặc tính bán hàng của Văn phòng mà thường xuyên thay đổi.
Bảng 2.4: Tổng hợp số lượng tuyển dụng và thôi việc từ 2016 – 2018.
Đơn vị: Người
Năm
Tổng số
lao động
Số lượng tuyển dụng và thôi việc
Tuyển mới Tỷ lệ(%) Thôi việc Tỷ lệ(%)
2016 55 5 9 2 3.64
2017 70 10 14.3 5 7.14
2018 115 20 17.4 7 6.09
NGUỒN: PHÒNG HÀNH CHÍNH
Nhận xét:
Qua bảng 2.3 ta thấy số lượng tuyển dụng lao động và thôi việc của Công ty rất
nhỏ so với tổng số lao động. Điều này cho thấy Công ty duy trì khá ổn định nguồn
nhân lực tại và chỉ tiến hành tuyển dụng lao động khi thật sự cần thiết cho tình hình
kinh doanh nhằm đáp ứng kịp thời lực lượng lao động, tránh gây trì trệ trong quá trình
hoạt động của Công ty.
2.2.2.2. Đánh giá về chất lượng lao động
Căn cứ vào bảng cơ cấu lao động trong Công ty, phần lớn lao động có trình độ
đại học, năm 2016 là 25 người, chiếm hơn 50%; năm 2017 số nhân viên này chiếm
50% = 35 người và năm 2018 là 65 người,; còn lao động có trình độ trung cấp và cao
đẳng cũng là một phần trong tổng số nhân viên trong Công ty.
26
Bảng 2.5: Trình độ trưởng phòng ban, cán bộ lãnh đạo trong Công ty.
Vị trí Trình độ Nơi đào tạo
Giám đốc điều hành Cử nhân Đại học Kiến trúc TP.HCM
Phó Giám đốc Cử nhân Đại học Luật TP.HCM
Trưởng Phòng Cử nhân Đại học Tài chính Marketing
Đại học Quốc Gia
Đại học Ngoại thương
Đại học Văn Lang
Đại học Ngân hàng
Đại học Kinh tế - Luật
NGUỒN: PHÒNG HÀNH CHÍNH
Căn cứ vào bảng số liệu trên ta thấy, bộ máy quản lý của Công ty 100% là tốt
nghiệp đại học; đây chính là nhân tố ảnh hưởng tích cực đến hoạt động sản xuất kinh
doanh của Công ty.
Ban lãnh đạo, trưởng phòng ban 100% là tốt nghiệp các trường Đại học Kinh
tế, Kiến trúc... vì vậy họ rất phù hợp với việc quản lý cũng như điều hành kinh doanh
của Công ty. Tuy nhiên, do ban lãnh đạo tuổi đời còn trẻ nên kinh nghiệm cũng như
thâm niên trong việc điều hành chưa cao và cần phải tích lũy kinh nghiệm cũng như
học hỏi để quản lý Công ty được tốt hơn. Bên cạnh đó thường xuyên xuất hiện các
Cố vấn chiến lược, công nghệ mới từ Singapore đến hỗ trợ công ty, đây cũng là một
nguồn chi phí về đào tạo nhân sự khá cao mà công ty đã mạnh tay chi trả.
27
2.2.3. Thực trạng lao động của công ty căn cứ vào cơ cấu lao động theo độ
tuổi lao động
Độ tuổi lao động cũng là một vấn đề đáng quan tâm, nó phản ánh việc sử dụng
lao động trong Công ty có hiệu quả hay không. Nếu độ tuổi lao động của nhân viên
trẻ thì khả năng làm việc của họ sẽ cao, năng suất lao động cao
Bảng 2.6: Cơ cấu lao động thông qua độ tuổi lao động.
Đơn vị: Người
Chỉ tiêu
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
SL % SL % SL %
Tổng số lao
động
55 100 70 100 115 100
1. Dưới 30
tuổi
45 81.82 40 57.14 75 65.22
2. Từ 30 trở
lên
10 18.18 30 42.86 40 34.78
NGUỒN: PHÒNG HÀNH CHÍNH
Qua bảng số liệu trên ta thấy lao động của Công ty phần lớn là lao động trẻ, chủ
yếu là độ tuổi dưới 30. Đây là độ tuổi mà sức khỏe lao động tương đối dồi dào và
sung sức, phù hợp với công việc kinh doanh của Công ty. Đây chính là điều kiện góp
phần tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
Bên cạnh đó, số Cán bộ, Công nhân viên ở độ tuổi 30 trở lên chiếm khoảng 30%
nhưng họ là những người có trình độ, dày dạn kinh nghiệm. Họ là đội ngũ lao động
chính, có năng lực, trình độ chuyên môn cao; do vậy trong công việc họ là lực lượng
chủ chốt.
28
Tóm lại, sự đan xen giữa các lao động trong Công ty là cần thiết, luôn có sự bổ
sung lẫn nhau giữa kinh nghiệm và sức khỏe của nhân viên.
2.2.4. Công tác tuyển dụng
Để có được đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn cao, cần phải thực hiện
tốt khâu tuyển dụng. Công ty dùng hình thức phỏng vấn cũng như tiến hành kiểm tra
chặt chẽ trình độ, năng lực lao động trước khi tiến hành nhận nhân viên làm việc tại
Công ty.
Với các trường hợp tuyển dụng đột xuất như có nhân viên không thể tiếp tục
công việc với những lí do đặc biệt, hay do những dự án đầu tư không dự báo trước
thì công ty vẫn thực hiện đầy đủ các bước tuyển dụng nhưng sẽ rút ngắn thời gian,
giảm bớt một số quá trình sau khi được ban giám đốc thông qua.
Sau khi được tuyển dụng, số nhân viên này phải trải qua thực tế ít nhất là một
tháng. Nếu trong quá trình thử việc, họ tỏ ra là người có khả năng hoàn thành tốt công
việc được giao thì sẽ được ký hợp đồng lao động với Công ty, ngược lại nếu ai vi
phạm kỷ luật hoặc lười biếng hoặc năng lực quá kém so với yêu cầu của công việc
thì Công ty sẽ không ký hợp đồng.
29
Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tóm tắt quy trình tuyển dụng nhân sự.
Người ra quyết định cuối cùng là Giám đốc Công ty. Sau khi số nhân viên mới
hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, Giám đốc sẽ xem xét và đi đến tuyển dụng lao
động chính thức.
Trong năm 2019 với nhiều dự định phát triển, công ty sẽ tiến hành chiêu mộ
tuyển dụng một số lượng lớn nhân viên từ cán bộ quản lý cho đến các nhân viên kinh
doanh. Đồng thời cũng đáp ứng mong muốn mở rộng trên thị trường đầu tư và kinh
doanh của công ty.
Công ty sử dụng các loại hợp đồng sau:
Hợp đồng thử việc: Nhân viên sau khi được tuyển dụng sẽ được ký hợp đồng
thử việc (thời gian thử việc tối thiểu là 1 tháng). Trong thời gian này, nhân viên được
30
nhận lương cơ bản, không được nhận thêm các khoản phụ cấp nào của Công ty như
ăn trưa, nghỉ mát, bảo hiểm, công đoàn... Đồng thời sẽ có một quyển sổ theo dõi thử
việc ghi lại các công việc được giao và những đánh giá. Trong quá trình thử việc,
người nhân viên sẽ được giao nhiều nhiệm vụ khác nhau, đồng thời chỉ huy trực tiếp
có trách nhiệm hướng dẫn cũng như kiểm tra mọi mặt xem xét họ có đáp ứng được
các yêu cầu công việc hay không, khả năng giải quyết các vấn đề đó đến đâu, ý thức
chấp hành kỷ luật như thế nào? Trong toàn bộ quá trình thử việc, mỗi tuần nhân viên
phải làm một bản báo cáo về những vấn đề mình gặp phải, lí do và phương pháp giải
quyết từ đó học hỏi được gì trong quá trình thử việc để nộp cho Trưởng phòng ban
trực thuộc quản lý quyết định có nhận hay không, hoặc nếu chưa phù hợp sẽ đơn cử
vào các phòng ban khác.
Hợp đồng lao động và đào tạo: Nhân viên sau khi thi tuyển được ký hợp đồng
lao động với thời gian tối đa là 6 tháng để thử thách. Trong thời gian ký hợp đồng lao
động thử việc, Công ty có thể từ chối tuyển dụng người lao động với bất kỳ lý do nào.
Nhân viên sau khi kết thúc thời gian thử việc, nếu đủ điều kiện và năng lực làm việc
sẽ được tiếp tục ký hợp đồng lao động đầu tiên với thời hạn 3 năm. Đây là khoảng
thời gian nhân viên học hỏi về mọi mặt.
2.2.5. Đào tạo và phát triển nhân lực
Để đổi mới và nâng cao trình độ cũng như kinh nghiệm cho nhân viên, Công ty
nên bố trí và tạo điều kiện cho một số nhân viên cũng như cán bộ tham gia những
khóa đào tạo kinh doanh ngắn hạn để tích lũy thêm kinh nghiệm nhằm phục vụ lợi
ích cho Công ty hiện tại và trong tương lai.
Kinh nghiệm của các doanh nghiệp thành đạt trên thế giới cho thấy công ty nào
có ban lãnh đạo chú trọng tới các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công nhân
viên thì công ty đó thành công trong kinh doanh. Việc định hướng và đào tạo này
không những được thực hiện với mọi cấp lãnh đạo mà còn xuống tới từng nhân viên
với những hình thức huấn luyện khác nhau.
Phát triển nguồn nhân lực là các hoạt động nhằm hỗ trợ, giúp các thành viên,
các bộ phận và toàn bộ tổ chức hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời nó còn cho phép
31
tổ chức đáp ứng kịp thời những thay đổi của con người, công việc và môi trường.
Quá trình phát triển đối với một nhân viên được tiến hành từ khi người đó bắt đầu
vào làm việc trong doanh nghiệp cho đến khi nghỉ việc, quá trình này giúp cho nhân
viên đó hòa nhập vào doanh nghiệp khi mới được tuyển.
Việc đào tạo và phát triển nhân lực tại Công ty đã được ban Giám đốc đưa ra
ngay từ những ngày đầu mới thành lập và được tổ chức theo các hình thức dưới đây:
Đối với những cán bộ có trình độ cao, hàng năm Công ty vẫn cử đi học các
lớp phát triển nghiệp vụ để họ có thể nắm được các phương pháp làm việc mới tốt
hơn, bổ sung thêm các bằng cấp chuyên sâu về Quản trị, để nâng cao tính chuyên
môn sao cho phù hợp với sự phát triển của đất nước nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển
của Công ty trong tương lai.
Đối với nhân viên mới làm trong Công ty, do thiếu kinh nghiệm trong kinh
doanh nên Công ty trực tiếp cử người có trình độ truyền đạt lại kinh nghiệm cho họ,
hoặc cử họ đi học những lớp ngắn hạn về kỹ năng, hiệu suất làm việc nhằm giúp họ
luôn giữ được thái độ tích cực, tinh thần tốt và có thêm kiến thức để dễ dàng hơn
trong công việc.
Những chi phí về đào tạo cho cán bộ công nhân viên đều do Công ty trích từ
quỹ ra nhằm kích thích người lao động học tập tốt. Trong thời gian đi học Công ty
vẫn trả lương cho họ.
Sau thời gian được đào tạo, khi trở về làm việc cho Công ty, họ đã giúp rất
nhiều cho Công ty về mọi mặt, giúp doanh thu của doanh nghiệp tăng lên rõ rệt.
Ngoài ra Công ty còn mời gia sư Ngoại ngữ các thứ tiếng và những cán bộ cấp
cao chuyên môn Quản trị, Công nghệ mới từ nước ngoài về trực tiếp giảng dạy cho
các Nhân viên có nỗ lực, phấn đấu phát triển trong công ty.
2.2.6. Đãi ngộ đối với người lao động
Vấn đề tạo động lực cho người lao động là một trong những vấn đề rất quan
trọng trong việc kích thích người lao động, trong đó vấn đề trả lương thưởng cho
32
người lao động (nhân viên) là rất quan trọng. Nó có ý nghĩa to lớn và quyết định đến
hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
2.2.6.1. Chế độ về tiền lương:
Nếu chính sách tuyển dụng lao động là một quá trình phức tạp nhằm lựa chọn
những nhân viên có khả năng vào làm việc, thì chính sách lương bổng là đòn bẩy kinh
tế kích thích họ làm việc hăng say và có hiệu quả hơn trong công việc. Chính sách về
lương nhằm duy trì, củng cố lực lượng lao động làm việc tại Công ty bởi vì đối với
người lao động sống chủ yếu dựa vào đồng lương thì tiền lương là mối quan tâm hàng
ngày của họ. Nó là nguồn thu nhập chính nhằm duy trì và nâng cao mức sống của
người lao động và gia đình họ. Có thể nói ngày nay vấn đề mà các nhà quản lý quan
tâm hàng đầu là chính sách tiền lương cho người lao động bởi dù doanh nghiệp có
tuyển chọn được đội ngũ lao động có trình độ và tay nghề, được bố trí vào những vị
trí thích hợp nhưng chính sách lương bổng không phù hợp làm cho người lao động lo
lắng về cuộc sống của họ không được ổn định dẫn đến tinh thần sa sút và hiệu quả
lao động sẽ không cao. Việc tuyển dụng được những người phù hợp vào làm tại doanh
nghiệp đã rất khó, khi họ đã vào làm tại doanh nghiệp mà có thể giữ chân được họ lại
là điều khó hơn. Để làm được điều này cần tạo ra các chính sách về lương bổng đãi
ngộ, các chính sách ưu tiên và khuyến khích khác.
Hiểu rõ vấn đề này, Công ty TNHH ĐT&PT Win Home sử dụng tiền lương
không chỉ với mục đích đảm bảo đời sống vật chất cho người lao động mà còn thông
qua việc trả lương để kiểm tra, theo dõi, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ của
người lao động. Do Công ty có nhiều công việc khác nhau nên có nhiều cách trả lương
khác nhau sao cho phù hợp với từng công việc, điều đó khuyến khích lao động làm
việc với năng suất cao và cho phép kiểm soát dễ dàng hơn.
Công ty áp dụng các hình thức trả lương sau:
Lương theo thời gian được áp dụng đối với tất cả nhân viên trong Công ty. Để
trả lương chính xác, kế toán căn cứ vào số ngày làm việc thực tế thể hiện trên bảng
chấm công và hệ số lương của từng người để tính toán. Hiện nay theo quy định của
33
Nhà nước, một tuần được nghỉ thêm ngày thứ bảy nên lương theo thời gian được tính
như sau:
TL = (Hs + Pc) x M x Nh
TL: Tiền lương thực tế phải trả cho nhân viên
Hs: Hệ số lương
Pc: Phụ cấp
M: Mức lương tối thiểu hiện hành (780.000 đồng)
Nh: Ngày công thực tế
Ví dụ: Một người có hệ số lương là 3,1 thì tiền lương một tháng là:
780.000 x 3,1 = 2.418.000 đồng
(Tiền lương tối thiểu Nhà nước quy định là: 780.000 đồng).
Ngoài ra, theo quy định của Nhà nước, lương phép, lương nghỉ ốm được tính
như sau:
Lương phép, ốm = M x (Hs + Pc) x Số ngày nghỉ phép, ốm
2.2.6.2. Chính sách thưởng của Công ty:
Ngoài phần lương chính là những khoản thu bổ sung khác nhằm khuyến khích
người lao động làm tròn công việc, nhằm quán triệt hơn nữa nguyên tắc phân phối
theo lao động với quan điểm lợi nhuận được tạo ra do nhân tố lao động quyết định,
bởi vì người lao động là nhân tố quyết định của quá trình sản xuất kinh doanh. Vì vậy
hàng tháng, quý, năm đều có khoản trích thưởng cho cán bộ công nhân viên có thành
tích tốt trong công việc. Hàng năm, Công ty đều trích lợi nhuận lập quỹ khen thưởng;
đây là đòi hỏi tất yếu, hợp lý, dựa vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân.
Ngoài ra, Công ty còn khen thưởng cho các cá nhân, tập thể về các thành tích
sau:
- Khen thưởng do tăng năng suất lao động, sáng tạo ra phương thức làm
việc hiệu quả;
- Khen thưởng cho cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong vấn đề cải
tiến phương pháp quản lý;
34
- Vào các ngày tết âm lịch hàng năm, Công ty có thưởng lương tháng 13
cho tất cả Cán bộ, Công nhân viên làm việc trên 1 năm tại công ty.
Thời gian làm việc và nghỉ ngơi
Vì doanh nghiệp làm việc trong ngành dịch vụ chính vì vậy thời gian làm việc
dài hơn, sáng từ 8h đến 12h, chiều từ 13h30 đến 17h30. Đối với các bộ phận Kỹ thuật,
Bảo vệ, và một phần nhân sự làm việc cả ngày chủ nhật, tuy nhiên họ sẽ được nghỉ
bù vào một ngày khác trong tuần và tiền lương được tính theo quy định của Nhà nước
cho việc làm thêm
Thời gian nghỉ ngơi tại Công ty cũng được áp dụng theo quy định của Nhà nước.
Ngoài 8 ngày lễ tết trong năm, toàn thể Công nhân viên trong Công ty được nghỉ thêm
12 ngày phép (sau khi đã làm đủ 12 tháng) trong điều kiện làm việc bình thường.
Nghỉ cá nhân, kết hôn, con kết hôn, gia đình có tang đều được nghỉ theo quy định của
Nhà nước.
Như vậy, Công ty TNHH ĐT&PT Win Home đã thực hiện đầy đủ quy định của
Nhà nước về thời gian làm việc và nghỉ ngơi cho Cán bộ, Công nhân viên.
Chế độ bảo hiểm, chính sách xã hội
Công ty thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động
theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
Chế độ phúc lợi
Hàng năm, Công ty đã tổ chức cho các cán bộ công nhân viên đi nghỉ mát, tham
quan với nhiều hình thức khác nhau cả trong và ngoài nước. Thực hiện chế độ nghỉ
dưỡng sức tại chỗ với nguồn kinh phí BHXH theo quy định mới.
Đánh giá việc quản lý và sử dụng lao động của công ty
Qua thời gian khảo sát thực tế, kết hợp với quá trình phân tích tình hình nhân
sự tại Công ty TNHH ĐT&PT Win Home, tôi thấy Công ty đã biết áp dụng nhiều
biện pháp quản lý mang lại những kết quả đáng kể. Việc tuyển dụng và đào tạo,
khuyến khích người lao động đã được Công ty quan tâm làm cho hiệu quả sử dụng
35
nhân sự ở Công ty tăng lên. Song bên cạnh những điểm đã đạt được, vẫn còn tồn tại
một số ít mặt hạn chế, tôi xin mạnh dạn đánh giá như sau:
2.3.1. Những thuận lợi
Công ty đạt được kết quả trên là nhờ sự cố gắng của toàn bộ ban lãnh đạo cũng
như đội ngũ cán bộ nhân viên của Công ty đã làm việc hết mình để phục vụ lợi ích
của Công ty cũng như lợi ích của chính mình.
Cơ cấu tổ chức một số năm gần đây đã thay đổi đáng kể và dần dần hoàn thiện
hơn nhằm phù hợp hơn với nền kinh tế thị trường cùng với sự phát triển của đất nước.
Hiện nay Công ty đã tạo cho mình thế đứng trên thị trường và là một trong những
Công ty đạt doanh thu và thu nhập bình quân đầu người cao. Bộ máy lãnh đạo và các
phòng ban trong Công ty ngày càng phát huy tốt chức năng nhiệm vụ, ý thức kỷ luật
và trách nhiệm luôn luôn được đánh giá tốt. Công ty đã phát huy được sự hợp tác
giữa các cá nhân trong công việc, giữa cấp dưới với cấp trên, qua đó chất lượng công
việc ngày càng cao.
Ban lãnh đạo có chủ trương, đường lối điều hành Công ty một cách hợp lý, thúc
đẩy nhân viên nhiệt tình trong công việc của mình để thu lợi nhuận cao nhất cho Công
ty.
Cán bộ công nhân viên trong Công ty đều một lòng vì sự phát triển của Công
ty, quyết tâm ký kết được những hợp đồng lớn cho Công ty nhằm thu lợi nhuận.
Các hợp đồng lớn mà Công ty ký kết đều được sự đôn đốc của ban lãnh đạo.
2.3.2. Những khó khăn
Bên cạnh những kết quả đạt được trong thời gian qua, Công ty cũng không thể
tránh khỏi những thiếu sót, khiếm khuyết trong công tác quản lý công việc, thể hiện
ở mặt sau đây:
Những hợp đồng ký kết trước đây thường là nhỏ, lợi nhuận không cao do chưa
có nhiều kinh nghiệm trong kinh doanh.
Mối quan hệ giữa các đơn vị cũng như các phòng ban chức năng còn chưa chặt
chẽ.
36
Còn một số cán bộ công nhân viên có trình độ chuyên môn còn non kém, chất
lượng làm việc chưa đáp ứng được nhu cầu hiện tại của Công ty, ý thức trách nhiệm
trong công việc chưa cao.
Công tác khuyến khích vật chất chưa có tác dụng kích thích mạnh mẽ.
2.3.3. Nguyên nhân
Chưa coi trọng việc phân tích công việc, không có cán bộ chuyên trách đảm
nhận, không được tiến hành một cách khoa học.
Việc nghiên cứu, phân tích công việc chỉ dừng lại ở việc nhìn nhận khách quan
bên ngoài và ý kiến chủ quan của người phân tích.
Trong công tác tuyển dụng lao động, Công ty vẫn chưa thực hiện đầy đủ các
bước mà công tác tuyển dụng cần có. Điều này làm cho chất lượng tuyển chọn chưa
cao.
Đào tạo Cán bộ, Công nhân viên là cần thiết trong thời buổi hiện nay nhưng
Công ty thực hiện chưa tốt thể hiện qua việc chi phí bỏ ra để đào tạo nhân viên chưa
phát huy hiệu quả cao. Nhân viên chỉ tăng thêm trình độ và kinh nghiệm hiểu biết qua
công việc, qua thời gian làm việc chứ không được đào tạo một cách cơ bản.
37
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH ĐT&PT WIN HOME
Phương hướng và nhiệm vụ đề ra trong năm 2019
3.1.1. Phương hướng
Căn cứ vào kết quả đạt được trong thời gian vừa qua, cùng với những điều kiện
mà công ty đang có, Công ty đã đưa ra phương hướng thực hiện trong thời gian tới
như sau:
Công ty sẽ tham gia ký kết những hợp đồng có giá trị lớn và những hợp đồng
quen thuộc trong khu vực và những hợp đồng nhỏ lẻ để bố trí đội ngũ nhân viên tích
lũy thêm kinh nghiệm để phục vụ cho Công ty.+ Công ty sắp xếp lại cán bộ, sắp xếp
lại bộ máy quản lý, mở thêm các chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty ở các
vùng lân cận nhằm giúp Công ty ngày càng đứng vững trên thị trường.
Đầu tư thêm thiết bị tốt nhất để phục vụ lợi ích kinh doanh cho Công ty.
Nâng cao tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân trong Công ty, đặc biệt là
các cán bộ quản lý từng bộ phận, với tinh thần vì sự nghiệp vì tính ổn định bền vững
và vì sự phát triển của Công ty.
Công việc quản lí cả trăm nhân sự đã không còn đơn giản là có người đại diện
đứng ra giám sát, theo dõi công việc hoàn thành hay chưa, tiến độ thế nào, mà phải
nhờ vào máy móc, công nghệ, như máy chấm công hiện đã được đưa vào hoạt động
và cây KPI cũng đang được chạy theo quy trình, cần cho quy trình có công nghệ vào
quản lí chạy mượt hơn, mọi người chấp hành đầy đủ, theo kế hoạch của công ty đề
ra, thì khâu quản lí sẽ bao quát và thuận lợi hơn, từ đó nhân sự được công bằng, và
có nhu cầu thăng tiên, nề nếp, kỷ luật lơn. Sau đây là mẫu bảng Mô tả công việc và
chấm công KPI của nhân viên phòng bộ phận Kỹ thuật.
38
Bảng 3.1: Mô tả công việc của nhân viên Kỹ thuật.
NGUỒN: PHÒNG KỸ THUẬT
39
Bảng 3.2: Chấm công KPI nhân viên bộ Kỹ thuật.
NGUỒN: PHÒNG KỸ THUẬT
40
3.1.2. Nhiệm vụ
Căn cứ vào năng lực hiện nay, Công ty đã đề ra nhiệm vụ phải đạt được trong
thời gian tới như sau:
Doanh thu: 70 tỷ đồng.
Tỷ suất lợi nhuận: 2,1%.
Thu nhập bình quân đầu người của cán bộ công nhân viên trong Công ty
4.000.000 đ ¸ 5.500.000 đồng/tháng; thanh toán lương kịp thời, đúng thời hạn theo
thỏa ước lao động.
Xây dựng đội ngũ nhân viên có tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng lao
động và có sự đổi mới về tư duy kỹ thuật.
Xây dựng đội ngũ kinh doanh có tinh thần làm việc cao, hiệu quả trong công
việc.
Tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ công nhân viên phát huy được hết khả năng
và năng lực sẵn có. Chú trọng tới ý thức của Cán bộ, công nhân viên như vệ sinh công
cộng, tác phong làm việc.
Phối hợp công việc giữa các phòng ban một cách linh hoạt, sử dụng hết nguồn
lực của nhân công, tránh tình trạng dư thừa nhân viên. Điều chỉnh mức lương sao cho
phù hợp với thực tế, tránh tình trạng mất cân đối giữa mức lương của cán bộ công
nhân viên ở các phòng ban khác nhau.
Đẩy mạnh công tác chăm lo vật chất cho Cán bộ, công nhân viên vào các dịp
lễ tết, phát động sâu rộng hơn nữa trong toàn thể Cán bộ, công nhân viên phong trào
thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe.
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân sự của
Công ty TNHH ĐT & PT Win Home
Để đạt được phương hướng, mục tiêu mà Công ty đề ra trong thời gian tới, Công
ty cần phải đưa ra giải pháp hợp lý nhằm khắc phục những khó khăn đã nêu. Với
những kiến thức đã học và qua thời gian thực tập tại Công ty, tôi xin đưa ra một số
giải pháp khắc phục những khó khăn trên như sau:
41
3.2.1. Tiến hành tổ chức, sắp xếp lại bộ máy và cán bộ trong công ty
Nhân lực là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công hay thất bại của Công
ty. Vì vậy, Công ty phải thường xuyên chăm lo đến công tác đào tạo và phát triển
nguồn nhân lực sao cho việc sử dụng nhân lực trong Công ty có hiệu quả nhất.
Công ty phải có bộ phận chuyên môn phụ trách nhân sự, phải tiến hành sắp xếp
lại bộ máy của mình
Công ty luôn phải duy trì hoạt động đào tạo cho Cán bộ, Công nhân viên vì đây
không phải là vấn đề một sớm, một chiều mà phụ thuộc vào thời đại, khoa học công
nghệ thay đổi theo từng giờ.
Đối với một số Cán bộ, Công nhân viên trong Công ty, do năng lực còn chưa
cao, trình độ chuyên môn không đáp ứng được nhu cầu của Công ty đặt ra làm ảnh
hưởng đến Công ty. Vì vậy, Công ty cần có biện pháp cứng rắn để thay thế nhằm tạo
điều kiện để Công ty ngày càng phát triển.
3.2.2. Tuyển dụng và thu hút lao động chặt chẽ, nghiêm túc
Thực hiện khâu tuyển dụng nhân viên một cách chặt chẽ và nghiêm túc, đây là
tiền đề cho việc sử dụng hợp lý và phát huy cao khả năng làm việc của nhân viên.
Thực hiện công tác này góp phần không nhỏ vào việc nâng cao hiệu quả sản xuất
kinh doanh, nâng cao doanh thu trong Công ty.
Cần đa dạng hóa hình thức tuyển dụng trên mọi phương tiện như: trên các trang
web tuyển dụng, trên báo chí... thay cho hình thức dán thông báo tuyển dụng ở cơ
quan. Công việc này sẽ giúp cho quy mô chọn lựa nhân lực, công việc tìm người phù
hợp với công việc chuẩn xác hơn.
Công ty cần chú trọng tới nguồn tuyển dụng từ các trường đại học. Đây là nguồn
cung cấp các nhà quản lý, những nhân viên đầy hứa hẹn trong tương lai. Việc tuyển
nhân sự cần thông qua các bước sau:
Bước 1: Chuẩn bị tổ chức tuyển dụng. Công ty thành lập hội đồng tuyển dụng,
đồng thời chuẩn bị các văn bản, quy định các tiêu chuẩn về tuyển dụng nhân viên
theo quy định của Nhà nước và dựa trên yêu cầu của công việc. Hội đồng tuyển dụng
42
này bao gồm những người có trình độ, có kinh nghiệm phỏng vấn, có khả năng nhìn
tổng thể trên cơ sở khoa học để đánh giá con người
Bước 2: Thông báo tuyển dụng. Công ty nên thông báo rộng rãi nhằm thu hút
nhiều người tham gia thi tuyển. Có như vậy mới có thể tìm được những người mà
Công ty cần.
Bước 3: Công ty cần thời gian vừa đủ để tiếp nhận và nghiên cứu kỹ hồ sơ của
các ứng cử viên.
Bước 4. Công ty cần tổ chức các buổi kiểm tra, sát hạch, trắc nghiệm và phỏng
vấn nhằm chọn những người có đủ khả năng cho công việc.
Bước 5: Chọn ra những người xuất sắc nhất. Sau khi đã chọn được những nhân
viên cho vị trí cần tuyển, Công ty cần có một giai đoạn làm “mềm” nhân viên mới để
họ bộc lộ hết khả năng, cũng như các điểm yếu của họ.
Phỏng vấn là một trong các bước quan trọng của quá trình tuyển chọn lao động.
Công ty đã thực hiện việc này khá tốt, nhưng để phỏng vấn có hiệu quả hơn nữa, theo
tôi nên tạo cho bầu không khí phỏng vấn bớt căng thẳng bằng những câu hỏi hóm
hỉnh, khoảng thời gian phỏng vấn không nên quá dài (chỉ từ 20 -30 phút). Trong
những trường hợp đặc biệt có thể điều chỉnh ngắn hơn hoặc dài hơn tùy theo trình độ
và khả năng ứng viên. Tuy nhiên, cũng không nên kéo dài quá 45 phút. Có như vậy
các ứng viên mới có thể trả lời chính xác các câu hỏi mà người phỏng vấn đặt ra và
ứng viên cũng có ấn tượng tốt về sự quan tâm của Công ty dành cho họ thông qua
phỏng vấn. Ngoài ra, nội dung phỏng vấn không chỉ nên bó gọn về kiến thức chuyên
môn, hiểu biết xã hội mà cần có những câu hỏi để kiểm tra, đánh giá thái độ, quan
điểm của ứng viên như:
Bạn đánh giá như thế nào về chế độ đãi ngộ lao động trong doanh nghiệp?
Người quản lý có cá tính như thế nào thì phù hợp với bạn?
Bạn sẽ giải quyết như thế nào nếu như chất lượng công việc không được như
ý?
Bạn thường làm gì khi căng thẳng trong công việc?
43
Bạn sẽ phản ứng thế nào nếu bạn bị khiển trách một vấn đề mà bạn đã làm
đúng hoặc có thể cho ứng viên thảo luận về vị trí cần tuyển về trách nhiệm, quyền
hạn những điều chỉnh gì trong tương lai. Mức thu nhập như thế nào là hợp lý?
Giải pháp về thu hút lao động
Thu hút ứng viên vào vị trí quản lý của Công ty có thể là nhà quản lý nhân sự,
quản lý hành chính, quản lý công việc kinh doanh hoặc có thể là quản lý mọi hoạt
động của Công ty, trong trường hợp Công ty đang muốn tìm kiếm một nhà quản lý
có năng lực thật sự để thay thế vị trí cũ.
Quản lý là một công việc cần thiết; nó là một công việc khó khăn hiếm khi chỉ
nằm trong giới hạn làm việc hành chính 40 giờ/tuần. Công việc này luôn căng thẳng,
nó đề cập đến những mâu thuẫn giữa các nhóm hay cá nhân cạnh tranh với nhau, công
việc này phải có những quyết định cứng rắn phải đương đầu với bất trắc. Vấn đề đặt
ra đối với Công ty TNHH ĐT&PT Win Home là làm sao có thể thu hút và tuyển chọn
được những nhà quản lý có tài năng thật sự và tâm huyết với Công ty, họ có thể sống
hết mình vì công việc, vì sự phát triển của Công ty.
Những nhà quản lý rất khác nhau, họ có những đòi hỏi, mong muốn và động cơ
khác nhau; vì vậy giải pháp ở đây chính là một vài phần thưởng đối với việc quản lý,
do những người quản lý khác nhau về tuổi tác, tình trạng kinh tế, nên họ muốn nhiều
thứ, tuy nhiên chúng thường bao hàm thời cơ, thu nhập và quyền lực.
Trước tiên, mối quan hệ chủ yếu của các ứng viên thường là cơ hội để có dịp
đạt được những kinh nghiệm quản lý sâu rộng, người quản lý đều muốn thấy mình có
công đóng góp vào các mục tiêu của doanh nghiệp. Công ty nên mở rộng thêm thị
phần, mở thêm chi nhánh, văn phòng đại diện ở các tỉnh. Đây cũng là cơ hội để một
nhà quản lý phát huy tài năng của mình.
Thứ hai, người quản lý tìm được những bù đắp về mặt tài chính do cương vị hấp
dẫn mang lại, họ muốn được khen thưởng xứng đáng vì sự đóng góp của họ. Mặc dù
tiền bạc không phải là lý do xui khiến duy nhất đối với người quản lý, nhưng chúng
ta không thể phủ nhận một sự thật là tiền bạc biểu hiện nhiều thứ, trong đó có cả sự
thừa nhận.
44
Thứ ba, phần thưởng với người quản lý là quyền lực. Là người quản lý trong
Công ty, họ phải là những người có quyền lực nhất định đối với công việc của họ. Có
nhiều dạng quyền lực khác nhau bao gồm quyền cưỡng chế, quyền khen thưởng
(quyền trao phần thưởng), quyền chuyên gia (quyền có được do được coi là một
chuyên gia) và quyền được hỏi ý kiến (người cùng cánh với lãnh đạo) và quyền hợp
pháp do quyền hạn gắn với chức vụ trong cấp bậc tổ chức mang lại.
3.2.3. Chú trọng bồi dưỡng, đào tạo và phát triển nhân lực
Để đạt được mục tiêu kinh doanh, Công ty cần đẩy mạnh công tác đào tạo phát
triển nhân lực để tạo ra luồng sinh khí mới cho Công ty. Công tác đào tạo là hết sức
cần thiết nhưng nên tránh tình trạng đào tạo ồ ạt, chi phí cao nhưng hiệu quả thấp.
Cần duy trì công tác đào tạo đã được thực hiện trong thời gian qua. Mở rộng diện bồi
dưỡng chuyên đề về quản lý kinh tế cho các thành viên trong Công ty.
Muốn nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ của mình tài các cơ sở mà công ty cử
đi học cần sử dụng các biện pháp sau:
Tổ chức quan hệ chặt chẽ với cơ sở mà Công ty cử nhân viên của mình tham
gia học tập
Cần sắp xếp thời gian học tập và làm việc hợp lý để tạo điều kiện cho nhân
viên học tập, nhưng vẫn phải đảm bảo được kết quả kinh doanh của Công ty
Công ty cần có một quy hoạch tổng thể về đội ngũ cán bộ cận kề để từ đó có
các phương pháp huấn luyện họ
Công ty nên khuyến khích việc tự đào tạo bằng cách hỗ trợ cho người lao động
về thời gian và một khoản nào đó để kích thích họ, đồng thời có các chế độ ưu đãi
đối với những người tiến bộ trong lao động mà do kết quả tự đào tạo mang lại tốt nhất
và ưu đãi về vật chất.
Ngoài những nghiệp vụ quản lý điều hành kinh doanh, các bộ phận phòng ban
cần phải được đào tạo tốt cả về ngoại ngữ, tin học, ứng xử và giao tiếp nhằm phục vụ
cho công việc lao động.
45
3.2.4. Xây dựng chế độ trả lương, thưởng, bảo hiểm, trợ cấp hợp lý
Chế độ thưởng, phạt, trợ cấp, bảo hiểm là một trong những biện pháp tạo động
lực cơ bản cho nhân viên và sử dụng nhân viên có hiệu quả trong Công ty. Tiền
thưởng là một khoản bổ sung cho tiền lương, nếu thưởng thích hợp sẽ thúc đẩy nhân
viên trong Công ty luôn cố gắng hết mình để tạo ra hiệu quả tối đa cho Công ty.
3.2.4.1. Chế độ phạt:
Do là công ty kinh doanh luôn bận rộn với công việc nên nhân viên phải đảm
nhiệm hoàn thành công việc đúng thời hạn mà Công ty giao phó. Vì vậy theo tôi, để
đảm bảo thưởng phạt công minh, Công ty cần áp dụng các biện pháp:
Đối với việc làm thất thoát tài sản của Công ty, khai khống, tham nhũng, nhận
hối lộ, làm mất uy tín công ty đối với các đối tác bên ngoài, thậm chí xảy ra tranh
chấp hoa hồng giữ các nhân viên không đáng có thì Công ty tiến hành kỷ luật và bắt
bồi hoàn số tiền thiệt hại.
Đối với người mắc khuyết điểm thì tiến hành kỷ luật trước toàn thể Công ty.
Về giờ giấc, nhân viên trong Công ty phải đi làm đúng giờ, nếu chậm 3 lần trong
1 tháng thì sẽ bị Công ty trừ vào tiền lương.
Quy kết trách nhiệm cá nhân đối với những trường hợp làm thất thoát tiền vốn,
hư hỏng tài sản của Công ty, việc này phải được bàn bạc công khai trong Cán bộ,
Công nhân viên.
Ngoài ra, Công ty cần phải áp dụng 3 phương pháp tác động đến người lao động
như sau:
Phương pháp giáo dục: Tác động vào tình cảm, nhận thức của nhân viên trong
Công ty nhằm nâng cao tính tự giác và nhiệt tình của nhân viên. Đây chính là phương
pháp vận dụng các quy luật tâm lý để tác động trong người lao động.
Phương pháp kinh tế: Sử dụng phương pháp kinh tế tạo ra sự quan tâm vật
chất của người quản lý đối với nhân viên. Kích thích kinh tế tác động nhạy bén, linh
hoạt vào khả năng sáng tạo và sự nhiệt tình của nhân viên bởi vì con người làm việc
có động cơ.
46
Phương pháp hành chính: Phương pháp này dựa vào các mối quan hệ tổ chức
của hệ thống quản lý và kỷ luật của doanh nghiệp, là cách tác động của chủ doanh
nghiệp lên tập thể nhân viên dưới quyền bằng các quyết định dứt khoát, mang tính
bắt buộc đòi hỏi nhân viên phải chấp hành, nếu vi phạm sẽ bị xử lý. Nó xác lập trật
tự kỷ cương tại nơi làm việc.
3.2.4.2. Đãi ngộ tinh thần
Việc sử dụng đúng khả năng, bố trí công việc phù hợp với năng lực và sở trường
của mỗi người, tạo điều kiện cho mỗi cá nhân có thể là một hình thức đãi ngộ tinh
thần của Công ty dành cho Cán bộ, Công nhân viên.
Công ty nên tỏ thái độ quan tâm chân thành tới các nhân viên trong Công ty:
nắm vững tên tuổi, hoàn cảnh gia đình, thường xuyên thăm hỏi động viên cấp dưới,
giảm bớt sự phân biệt giữa cấp trên và cấp dưới. Tạo điều kiện để cùng sinh hoạt nghỉ
mát, vui chơi, giải trí, tránh sự phân biệt thái quá trong lĩnh vực đãi ngộ.
Cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao chất lượng vệ sinh trong Công ty để
người lao động đảm bảo được sức khỏe và có tâm trạng thoải mái khi làm việc.
Áp dụng thời gian làm việc linh động và chế độ nghỉ ngơi hợp lý. Tổ chức và
đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua trong doanh nghiệp.
3.2.5. Xây dựng hệ thống định mức lao động
Định mức lao động là hao phí lớn nhất, định mức là cơ sở cho phép:
Xây dựng nhu cầu lao động ở các bộ phận phòng ban để không gây lãng phí
lao động trong quá trình sử dụng lao động.
Thực hiện sự phân công quyền hạn của mỗi nhân viên trong tập thể Công ty.
Có sự phân công quyền hạn, trách nhiệm thì mỗi nhân viên mới làm hết sức mình để
phục vụ doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.
Đánh giá trình độ của từng nhân viên, mức đóng góp của mỗi thành viên vào
kết quả hoạt động chung của tổ chức, của tập thể. Từ đó có biện pháp kịp thời kích
thích người lao động về vật chất và tinh thần. Cùng với sự phát triển không ngừng
của công nghệ, Công ty TNHH ĐT&PT Win Home cũng phát triển không ngừng.
47
Điều này đòi hỏi Công ty phải luôn phát triển và hoàn thiện về tổ chức và mỗi thành
viên trong Công ty cũng phải không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn,
trình độ quản lý. Công ty TNHH ĐT&PT Win Home không có chỗ cho những ai thỏa
mãn với những gì mình có, thỏa mãn với những kết quả đạt được.
Hệ thống định mức của Công ty được xây dựng dựa trên cơ sở phương pháp
thống kê, kinh nghiệm nên thiếu tính chính xác. Vì thế, Công ty nên có tiêu chuẩn để
tính định mức cụ thể, rõ ràng dựa trên tình hình thực tế chứ không được bằng kinh
nghiệm. Công ty nên giao việc tính định mức cho một bộ phận cụ thể, có hiểu biết về
công tác định mức. Tổ chức bộ máy làm công tác định mức lao động trong Công ty
cần gọn nhẹ mà vẫn đảm bảo hiệu quả. Công ty nên giao nhiệm vụ theo dõi, hướng
dẫn định mức lao động cho cán bộ lao động tiền lương, thống kê kiêm nhiệm. Dù tổ
chức dưới hình thức nào, các hoạt động định mức lao động của Công ty cũng cần phải
hướng vào một số công việc cụ thể:
- Rà soát các mức hiện có, chấn chỉnh, bổ sung mức lao động cho những
công việc chưa có mức.
- Trên cơ sở chính sách tiền lương của Nhà nước, dựa vào hiệu quả sản
xuất kinh doanh của từng bộ phận và của Công ty, xây dựng hệ thống đơn
giá tiền lương cho từng bước công việc, từng sản phẩm, từng công việc
được hoàn thành nhằm trước hết phục vụ cho hình thức trả lương theo sản
phẩm và theo lương khoán.
- Xây dựng mức chi phí tiền lương tổng hợp cho một đơn vị kết quả sản
xuất kinh doanh. Trên cơ sở đó thiết kế các biện pháp để khuyến khích
tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí lao động, nhất là các biện pháp
liên quan đến khâu tổ chức lao động khoa học trong Công ty.
Giải pháp này rất quan trọng nó ảnh hưởng đến sự phát triển của doanh nghiệp.
Báo cáo thực tập quản trị nhân sự tại công ty Bất Động Sản Win Home
Báo cáo thực tập quản trị nhân sự tại công ty Bất Động Sản Win Home

Más contenido relacionado

Similar a Báo cáo thực tập quản trị nhân sự tại công ty Bất Động Sản Win Home(20)

Khảo Sát Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công TyKhảo Sát Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty
Khảo Sát Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty
Nhận Viết Thuê Đề Tài Baocaothuctap.net/ Zalo : 0909.232.620346 views
Đề tài phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Masan, RẤT HAYĐề tài phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Masan, RẤT HAY
Đề tài phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Masan, RẤT HAY
Dịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 091719386423.6K views
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THÔNG QUA BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI TRÁCH NHIỆM ...PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THÔNG QUA BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI TRÁCH NHIỆM ...
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THÔNG QUA BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI TRÁCH NHIỆM ...
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0917.193.864 1.3K views
Luận văn: Tạo động lực lao động tại tập đoàn Viễn thông Quân độiLuận văn: Tạo động lực lao động tại tập đoàn Viễn thông Quân đội
Luận văn: Tạo động lực lao động tại tập đoàn Viễn thông Quân đội
Dịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864197 views
Tạo động lực lao động tại khối cơ quan Tập đoàn Viễn thông, HAYTạo động lực lao động tại khối cơ quan Tập đoàn Viễn thông, HAY
Tạo động lực lao động tại khối cơ quan Tập đoàn Viễn thông, HAY
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO 09092326205.7K views
Luận văn: Tạo động lực lao động tại khối cơ quan Tập đoàn Viễn thông Quân độiLuận văn: Tạo động lực lao động tại khối cơ quan Tập đoàn Viễn thông Quân đội
Luận văn: Tạo động lực lao động tại khối cơ quan Tập đoàn Viễn thông Quân đội
Dịch Vụ Viết Thuê Khóa Luận Zalo/Telegram 091719386490 views
Đề tài: Kế toán vốn bằng tiền tại Công ty điện cơ Hải Phòng, HAYĐề tài: Kế toán vốn bằng tiền tại Công ty điện cơ Hải Phòng, HAY
Đề tài: Kế toán vốn bằng tiền tại Công ty điện cơ Hải Phòng, HAY
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0909232620137 views
Phân Tích Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Bất Động Sản.docxPhân Tích Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Bất Động Sản.docx
Phân Tích Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Bất Động Sản.docx
luanvantrust.com DV viết bài trọn gói: 0917193864 19 views
Phân Tích Tài Chính Và Giải Pháp Cải Thiện Tình Hình Tài Chính.docxPhân Tích Tài Chính Và Giải Pháp Cải Thiện Tình Hình Tài Chính.docx
Phân Tích Tài Chính Và Giải Pháp Cải Thiện Tình Hình Tài Chính.docx
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0932091562 72 views
Đề tài: Kế toán vốn bằng tiền tại xí nghiệp sản xuất nhựa, HAYĐề tài: Kế toán vốn bằng tiền tại xí nghiệp sản xuất nhựa, HAY
Đề tài: Kế toán vốn bằng tiền tại xí nghiệp sản xuất nhựa, HAY
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO 090923262085 views
Đề tài tốt nghiệp: Tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền, HOTĐề tài tốt nghiệp: Tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền, HOT
Đề tài tốt nghiệp: Tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền, HOT
Dịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864146 views
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG CÔNG TY - TẢI FREE ZALO: 0934 573...THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG CÔNG TY - TẢI FREE ZALO: 0934 573...
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG CÔNG TY - TẢI FREE ZALO: 0934 573...
Dịch vụ viết thuê Luận Văn - ZALO 0932091562 2.4K views
Đề tài: Phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty lưu giữ hàng hóaĐề tài: Phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty lưu giữ hàng hóa
Đề tài: Phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty lưu giữ hàng hóa
Dịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 091719386427 views
Đề tài: Phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty vận tải Duyên HảiĐề tài: Phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty vận tải Duyên Hải
Đề tài: Phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty vận tải Duyên Hải
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0917.193.864 66 views
Đề tài: Kế toán doanh thu chi phí tại công ty TNHH Minh Thuận, 9đĐề tài: Kế toán doanh thu chi phí tại công ty TNHH Minh Thuận, 9đ
Đề tài: Kế toán doanh thu chi phí tại công ty TNHH Minh Thuận, 9đ
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0917.193.864 46 views
Đề tài: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kin...Đề tài: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kin...
Đề tài: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kin...
Dịch Vụ Viết Thuê Khóa Luận Zalo/Telegram 091719386448 views
Luận văn: Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương...Luận văn: Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương...
Luận văn: Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương...
Dịch Vụ Viết Thuê Khóa Luận Zalo/Telegram 0917193864105 views

Más de Dịch vụ Làm Luận Văn 0936885877(20)

Luận văn thạc sĩ văn hóa học về chợ quê truyền thốngLuận văn thạc sĩ văn hóa học về chợ quê truyền thống
Luận văn thạc sĩ văn hóa học về chợ quê truyền thống
Dịch vụ Làm Luận Văn 093688587733 views
Luận văn Phát triển nông thôn Trong Xây Dựng Nông Thôn MớiLuận văn Phát triển nông thôn Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới
Luận văn Phát triển nông thôn Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới
Dịch vụ Làm Luận Văn 09368858775 views
Luận văn thạc sĩ phát triển nông thôn Kinh Tế Trang TrạiLuận văn thạc sĩ phát triển nông thôn Kinh Tế Trang Trại
Luận văn thạc sĩ phát triển nông thôn Kinh Tế Trang Trại
Dịch vụ Làm Luận Văn 09368858773 views
Tiểu luận thẩm định dự án đầu tư trung tâm kỹ năng Anoz5Tiểu luận thẩm định dự án đầu tư trung tâm kỹ năng Anoz5
Tiểu luận thẩm định dự án đầu tư trung tâm kỹ năng Anoz5
Dịch vụ Làm Luận Văn 0936885877625 views
Tiểu luận thẩm định dự án đầu tư quán cafeTiểu luận thẩm định dự án đầu tư quán cafe
Tiểu luận thẩm định dự án đầu tư quán cafe
Dịch vụ Làm Luận Văn 09368858771.9K views
Tiểu luận văn hóa doanh nghiệp của Tập Đoàn THTiểu luận văn hóa doanh nghiệp của Tập Đoàn TH
Tiểu luận văn hóa doanh nghiệp của Tập Đoàn TH
Dịch vụ Làm Luận Văn 0936885877863 views
Tiểu luận biểu hiện văn hóa doanh nghiệp của Tập Đoàn FPTTiểu luận biểu hiện văn hóa doanh nghiệp của Tập Đoàn FPT
Tiểu luận biểu hiện văn hóa doanh nghiệp của Tập Đoàn FPT
Dịch vụ Làm Luận Văn 0936885877173 views
Tiểu luận ô nhiễm môi trường nước tại Việt Nam hiện tạiTiểu luận ô nhiễm môi trường nước tại Việt Nam hiện tại
Tiểu luận ô nhiễm môi trường nước tại Việt Nam hiện tại
Dịch vụ Làm Luận Văn 09368858772.2K views

Último(20)

Luận Văn Ktx Sinh Viên Trường Đh Ngoại Thương Tp.Hcm.docLuận Văn Ktx Sinh Viên Trường Đh Ngoại Thương Tp.Hcm.doc
Luận Văn Ktx Sinh Viên Trường Đh Ngoại Thương Tp.Hcm.doc
Dịch vụ viết đề tài trọn gói 0934.573.1498 views
Luận Văn Khách Sạn Du Lịch Đồ Sơn.docLuận Văn Khách Sạn Du Lịch Đồ Sơn.doc
Luận Văn Khách Sạn Du Lịch Đồ Sơn.doc
Dịch vụ viết đề tài trọn gói 0934.573.1496 views
Luận Văn Học Viện Văn Hóa Nghệ Thuật Dân Tộc Việt Bắc.docLuận Văn Học Viện Văn Hóa Nghệ Thuật Dân Tộc Việt Bắc.doc
Luận Văn Học Viện Văn Hóa Nghệ Thuật Dân Tộc Việt Bắc.doc
Dịch vụ viết đề tài trọn gói 0934.573.1496 views
Luận Văn Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Ngắn Hạn Đối Với Khách Hàng D...Luận Văn Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Ngắn Hạn Đối Với Khách Hàng D...
Luận Văn Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Cho Vay Ngắn Hạn Đối Với Khách Hàng D...
DỊCH VỤ VIẾT ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO/ TEL: 0909.232.6208 views

Báo cáo thực tập quản trị nhân sự tại công ty Bất Động Sản Win Home

 • 1. HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM KHOA VẬN TẢI HÀNG KHÔNG ---------------------- BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TIỂU LUẬN: KHAI THÁC SÂN ĐỖ VÀ SÂN BAY Giảng viên hướng dẫn Sinh viên thực hiện TP. HỒ CHÍ MINH – 2019
 • 2. HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM KHOA VẬN TẢI HÀNG KHÔNG ---------------------- BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN WIN HOME THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Giảng viên hướng dẫn Sinh viên thực hiện TP. HỒ CHÍ MINH – 2019
 • 3. LỜI CẢM ƠN  Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn Ban Chủ nhiệm Khoa Vận Tải Hàng Không Học Viện Hàng Không Việt Nam, cùng Quý thầy, cô đã tận tình dạy dỗ, truyền đạt những kiến thức quý báu cho tôi. Đặc biệt, tôi xin chân thành cảm ơn ThS. Vũ Hoàng Minh đã tận tình hướng dẫn tôi thực hiện báo cáo thực tập tốt nghiệp. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám đốc và tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Win Home, công ty đã tạo cơ hội cho tôi được tiếp cận với thực tế, đã hướng dẫn, giúp đỡ và cung cấp tài liệu cũng như thông tin để tôi có thể hoàn thành tốt báo cáo. Do thời gian có hạn và kiến thức còn hạn chế nên bài báo cáo thực tập này không thể tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Quý thầy, cô cùng các anh chị, các bạn để báo cáo được hoàn thiện hơn. Cuối cùng, tôi kính chúc sức khỏe đến Quý thầy, cô Khoa Vận Tải Hàng Không, cũng như toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Win Home và ThS. Vũ Hoàng Minh. TP Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2019 Sinh viên thực hiện
 • 4. LỜI CAM ĐOAN  Tôi cam đoan rằng báo cáo thực tập này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong báo cáo là trung thực. các dữ liệu lấy từ nguồn khác đều được trích dẫn nguồn đầy đủ. TP Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2019 Sinh viên thực hiện
 • 5. NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP  ………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………... TP Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2019 Phó Giám Đốc Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Win Home (ký tên và đóng dấu)
 • 6. NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN  .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... TP Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2019 GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
 • 7. MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ............................................................................ i DANH SÁCH CÁC HÌNH ẢNH................................................................................ i DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT.................................................................................. ii LỜI MỞ ĐẦU.............................................................................................................1 CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN WIN HOME.........................................................................................................................4 Lịch sử ra đời....................................................................................................4 1.1.1. Giới Thiệu chung công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Win Home.......5 1.1.2. Nhiệm vụ ....................................................................................................7 1.1.3. Tầm nhìn- Sứ mệnh- 5 Giá trị cốt lõi.........................................................7 Đặc điểm về cơ cấu bộ máy, lao động của công ty. .........................................8 1.2.1. Tổ chức bộ máy của công ty ......................................................................8 1.2.2. Đặc điểm lao động của công ty ................................................................11 Các hoạt động kinh doanh của công ty...........................................................13 1.3.1. Các lĩnh vực kinh doanh của công ty .......................................................13 1.3.2. Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm 2016 - 2018 ....................18 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ NHÂN SỰ VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH ĐT&PT WIN HOME...................................................20 Phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của công ty TNHH ĐT&PT Win Home ...................................................................................20 2.1.1. Đánh giá theo năng suất lao động ............................................................20 2.1.2. Đánh giá theo quỹ tiền lương và thu nhập ...............................................21 Thực trạng quản lý và sử dụng nguồn nhân lực của công ty..........................22 2.2.1. Đánh giá chung.........................................................................................23 2.2.2. Thực trạng về sử dụng lao động hiện nay của công ty.............................23 2.2.3. Thực trạng lao động của công ty căn cứ vào cơ cấu lao động theo độ tuổi lao động ..............................................................................................................27 2.2.4. Công tác tuyển dụng.................................................................................28 2.2.5. Đào tạo và phát triển nhân lực..................................................................30 2.2.6. Đãi ngộ đối với người lao động................................................................31
 • 8. Đánh giá việc quản lý và sử dụng lao động của công ty ................................34 2.3.1. Những thuận lợi........................................................................................35 2.3.2. Những khó khăn .......................................................................................35 2.3.3. Nguyên nhân.............................................................................................36 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH ĐT&PT WIN HOME ......................................37 Phương hướng và nhiệm vụ đề ra trong năm 2019 ........................................37 3.1.1. Phương hướng ..........................................................................................37 3.1.2. Nhiệm vụ ..................................................................................................40 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân sự của Công ty TNHH ĐT & PT Win Home..............................................................................................40 3.2.1. Tiến hành tổ chức, sắp xếp lại bộ máy và cán bộ trong công ty ..............41 3.2.2. Tuyển dụng và thu hút lao động chặt chẽ, nghiêm túc.............................41 3.2.3. Chú trọng bồi dưỡng, đào tạo và phát triển nhân lực...............................44 3.2.4. Xây dựng chế độ trả lương, thưởng, bảo hiểm, trợ cấp hợp lý ................45 3.2.5. Xây dựng hệ thống định mức lao động ....................................................46 PHẦN KẾT LUẬN...................................................................................................48 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO..................................................................49
 • 9. i DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ Bảng 1.1: Cơ cấu lao động trong Công ty (2016 - 2018)..........................................12 Bảng 1.2: Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2016 - 2018..................................18 Bảng 1.3: Cơ cấu nguồn vốn của Công ty TNHH ĐT & PT Win Home. ...............19 Bảng 2.1: Năng suất lao động bình quân 2016 - 2018..............................................20 Bảng 2.2: Thu nhập của người lao động trong Công ty............................................21 Bảng 2.3: Lao động trong các phòng ban. ................................................................24 Bảng 2.4: Tổng hợp số lượng tuyển dụng và thôi việc từ 2016 – 2018....................25 Bảng 2.5: Trình độ trưởng phòng ban, cán bộ lãnh đạo trong Công ty. ...................26 Bảng 2.6: Cơ cấu lao động thông qua độ tuổi lao động............................................27 Bảng 3.1: Mô tả công việc của nhân viên Kỹ thuật..................................................38 Bảng 3.2: Chấm công KPI nhân viên bộ Kỹ thuật....................................................39 Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty...........................................................9 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tóm tắt khái quát nội dung của Quản trị nhân sự. .........................22 Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tóm tắt quy trình tuyển dụng nhân sự............................................29 DANH SÁCH CÁC HÌNH ẢNH Hình 1.1: Logo công ty. ..............................................................................................4 Hình 1.2: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN WIN HOME..................5
 • 10. ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TNHH......................................................................................... Trách nhiệm hữu hạn ĐT & PT........................................................................................Đầu tư và Phát triển VNĐ .....................................................................................................Việt Nam đồng QL – BV – VS.....................................................................Quản lý -Bảo vệ - Vệ sinh
 • 11. 1 LỜI MỞ ĐẦU 1.Lý do chọn đề tài Cùng với xu thế chung của thế giới hiện nay, Việt Nam cũng đã và đang bước vào thời kỳ hội nhập, mở cửa giao lưu với tất cả các nước trên thế giới để cùng phát triển. Đặc biệt, sau khi gia nhập WTO thì nguồn vốn nước ngoài đổ vào Việt Nam tăng đáng kể. Có thể nói, thị trường Việt Nam là một thị trường tiềm năng để phát triển, sức hút của nó càng ngày càng lớn và đi cùng với nó cũng là sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Chúng ta đang có một cơ hội lớn và cũng là một thách thức. Một trong những thị trường tiềm năng đó chính là thị trường Bất động sản. Trong một vài năm gần đây, thị trường Bất động sản phát triển và luôn chịu ảnh hưởng trực tiếp sự tăng trưởng của nền kinh tế. Nhiều công ty kinh doanh Bất động sản ra đời, nhiều sàn giao dịch Bất động sản được thành lập, nhiều tổ chức cá nhân đã tham gia vào thị trường mới mẻ đầy hấp dẫn này. Do nhu cầu thành lập các công ty thương mại hay các văn phòng đại diện của các công ty nước ngoài tại Việt Nam ngày càng lớn, đó chính là khó khăn cho các nhà quản lý hiện nay. Vấn đề đặt ra là quỹ đất của chúng ta là có hạn không thể nào đáp ứng được toàn bộ nhu cầu của các nhà đầu tư, từ đó gây khó khăn cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp nói riêng và cả nền kinh tế nói chung. Đứng trước tình hình này, mô hình văn phòng cho thuê là một giải pháp hữu hiệu nhất. Tổng số doanh nghiệp thành lập mới của 7 tỉnh, thành phố phía Nam trong năm 2016 là 47.799 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 371.543 tỷ đồng, chiếm 43,41% về số lượng doanh nghiệp và 41,69% về số vốn đăng ký so với cả nước; trong đó, Tp. Hồ Chí Minh là địa bàn có số doanh nghiệp thành lập mới cao nhất, tiếp theo là các tỉnh như Bình Dương, Đồng Nai…Từ đó, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động của 7 tỉnh, thành phố phía Nam lên khoảng 367.742 doanh nghiệp, chiếm 73,7 % so với cả nước. Ngày 16.5.2016, Chính phủ ban hành Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển DN đến năm 2020. Nghị quyết nêu rõ, mục tiêu đến năm 2020, xây dựng DN
 • 12. 2 Việt Nam có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững; cả nước có ít nhất 1 triệu DN hoạt động, trong đó có các DN có quy mô lớn, nguồn lực mạnh. Khu vực tư nhân đóng góp khoảng 48 - 49% GDP, khoảng 49% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp khoảng 30 - 35% GDP. Năng suất lao động xã hội tăng khoảng 5%/năm. Hàng năm, khoảng 30 - 35% DN Việt Nam có hoạt động đổi mới, sáng tạo... Thực hiện chủ trương Nhà nước kiến tạo, lấy doanh nghiệp là đối tượng phục vụ Nghị quyết nhấn mạnh, để xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển và trở thành động lực của nền kinh tế, cần bảo đảm các nguyên tắc: Nhà nước bảo vệ quyền sở hữu tài sản hợp pháp và quyền tự do kinh doanh của người dân, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà pháp luật không cấm. Đồng thời, thực hiện chủ trương Nhà nước kiến tạo, lấy doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh và phát triển để xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện những quy định của pháp luật liên quan đến doanh nghiệp. Công ty TNHH ĐT & PT Win Home là một công ty hoạt động trong lĩnh vực Bất động sản quản lý Tòa Nhà Văn phòng. Với hy vọng sẽ góp một phần vào sự phát triển, gia tăng năng lực của công ty thông qua yếu tố con người và được sự đồng ý của Ban lãnh đạo công ty tôi chọn đề tài “Tình hình quản trị nhân sự tại Công ty TNHH ĐT & PT Win Home, thực trạng và giải pháp”. 2. Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu thu hút được nhân tài và đồng thời phải kích thích, động viên đội ngũ nhân viên hiện tại phấn đấu học tập nâng cao trình độ và tận tâm với công việc, gắn bó lâu dài không những với công ty TNHH ĐT & PT Win Home mà còn với những công ty có mô hình kinh doanh tương tự để gia tăng năng lực cạnh tranh và mở rộng quy mô hoạt động sản xuất công ty. Các giải pháp nhằm thu hút, đào tạo và duy trì nguồn nhân lực.
 • 13. 3 3. Phương pháp nghiên cứu Đề tài được thực hiện bằng các phương pháp chủ yếu là thống kê, điều tra, phân tích và tổng hợp từ các dữ liệu thứ cấp. Thông tin và số liệu thu thập dựa trên nhiều nguồn như: hệ thống hồ sơ lưu trữ của công ty, điều tra trực tiếp, tham khảo ý kiến các chuyên gia và người có kinh nghiệm. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là những vấn đề về hoạch định, tuyển dụng, sử dụng lao động, chế độ lương bổng và đãi ngộ, đào tạo và phát triển nhân lực tại Công ty TNHH ĐT & PT Win Home. Phạm vi nghiên cứu của đề tài là phân tích và đánh giá về nguồn nhân lực hiện tại của Công ty TNHH ĐT & PT Win Home và đề ra các giải pháp hoàn thiện nguồn nhân lực có thể thực hiện được tại Công ty. 5. Kết cấu báo cáo thực tập Ngoài phần mở đầu và tài liệu tham khảo, báo cáo thực tập tốt nghiệp được chia làm 3 chương sau đây: Chương 1: Khái quát về Công ty TNHH ĐT & PT Win Home Chương 2: Thực trạng về nhân sự và công tác quản lý nhân sự tại Công ty TNHH ĐT & PT Win Home Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác nhân sự tại Công ty TNHH ĐT & PT Win Home
 • 14. 4 CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN WIN HOME Lịch sử ra đời Công ty TNHH ĐT & PT Win Home là 1 trong 6 công ty con thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Lean Group chuyên về Quản lý tòa nhà, các công ty con bao gồm: Công ty TNHH ĐT & PT Win Home Công ty Lean Tech Công ty Lean Real Công ty Lean Office Công ty Lean Cons Công ty Lean Pearl Tập đoàn Lean Group là tập đoàn đầu tư và phát triển đa ngành có trụ sở đặt tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Tiền thân của Lean Group là tập đoàn Cenrea, hoạt động chính trong lĩnh vực môi giới tư vấn và quản lý cao ốc văn phòng nhiều năm tại thị trường Việt Nam, sau đó đổi tên và chính thức được gọi là Lean Group vào ngày 01/08/2010. Với tầm nhìn trở thành tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu việt nam và vươn tầm thế giới, Lean Group tập trung hoạt động trong các lĩnh vực như: bất động sản cho thuê, tư vấn chiến lược đầu tư, quản trị hệ thống doanh nghiệp bằng phần mềm, xây dựng, đầu tư. CÔNG TY TNHH ĐT & PT WIN HOME LÀ ĐƠN VỊ DẪN ĐẦU THỊ TRƯỜNG VỀ QUY MÔ Quản lý & vận hành hơn 40 tòa nhà tại 11 quận, Win Home tự hào là đơn vị số 1 trên thị trường về chuỗi văn phòng cho thuê vừa và nhỏ tại TP. Hồ Chí Minh. Với nguồn vốn từ các tập đoàn, quỹ đầu tư kết hợp với doanh thu ổn định, chúng tôi luôn đảm bảo về mặt tài chính cho việc mở rộng thị trường & lợi nhuận cho nhà đầu tư. Hình 1.1: Logo công ty.
 • 15. 5 Thống kê đến năm 2018, Win Home luôn đảm bảo tối thiểu 90% không gian tòa nhà được thuê & sử dụng. KHẢ NĂNG QUẢN LÝ HIỆU QUẢ & KHAI THÁC TỐI ƯU Luôn thực hiện chiến lược đầu tư và quản lý dài hạn vào các tòa nhà tiềm năng. Trong suốt quá trình này, chúng tôi áp dụng quy trình quản lý chặt chẽ, phương án bảo dưỡng định kỳ kết hợp với tối đa hoá hiệu quả các không gian trong tòa nhà, đảm bảo chất lượng công trình và hoạt động kinh doanh. CƠ HỘI KẾT NỐI VỚI MẠNG LƯỚI CÁC DOANH NGHIỆP Với tiêu chí xây dựng hệ sinh thái doanh nghiệp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Win Home tạo ra sự liên kết nhiều đối tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau như tài chính, marketing, nội thất, luật … thông qua các buổi gặp gỡ, giao lưu để cùng chia sẻ và tạo ra giá trị thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp. ĐỘI NGŨ CHUYÊN MÔN, KINH NGHIỆM, CHUYÊN NGHIỆP Win Home được vận hành bởi đội ngũ nhà lãnh đạo, nhà điều hành nhiệt huyết, với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, kết hợp với hơn 100 nhân sự phân bổ tại các phòng ban tư vấn – bán hàng, nghiên cứu thị trường và quản lý công trình được đào tạo bài bản và chú trọng hiệu quả công việc. 1.1.1. Giới Thiệu chung công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Win Home Hình 1.2: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN WIN HOME.
 • 16. 6 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN WIN HOME (WIN HOME DEVELOPMENT AND INVESTMENT COMPANY LIMITED) Địa chỉ trụ sở: Số 10 Phan Đình Giót, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Mã số thuế: 0313067394; Ngày hoạt động: 26/12/2014; Giấy phép kinh doanh: 0313067394; Lĩnh vực: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Thành lập 2014, với khẩu hiệu “Mái nhà chung của doanh nghiệp”, Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Win Home ra đời với với mục đích khởi tạo một “Hệ sinh thái doanh nghiệp” vừa và nhỏ tại Việt Nam. Đến với mái nhà chung Win Home, các doanh nghiệp sẽ được trải nghiệm môi trường làm việc năng động qua chuỗi hệ thống văn phòng cho thuê đạt chuẩn, mạng lưới dịch vụ chuyên nghiệp và toàn diện. Để trở thành một tổ chức uy tín và có trách nhiệm với những Nhà đầu tư đặt niềm tin vào Win Home, chúng tôi không chỉ tập trung phát triển chiến lược kinh doanh, nghiên cứu thị trường, cải tiến công nghệ mà còn đẩy mạnh mảng tư vấn và cung cấp giải pháp khai thác bất động sản tối ưu nhất. Năm 2018, Win Home tự hào vận hành hiệu quả hơn 40 Bất động sản Văn phòng và tư vấn thành công cho trên 100 Chủ đầu tư toà nhà với độ phủ toàn khu vực Hồ Chí Minh và đạt danh hiệu top 50 thương hiệu Việt Nam được ưa chuộng năm 2018 do người tiêu dùng bình chọn. Chặn đường phát triển: 2014: Thành lập công ty 2016: Thu hút hơn 100 nhà đầu tư 2017: Mua lại Lean Center
 • 17. 7 2017: 70 nhân viên 2019: Quản lý hơn 40 tòa nhà tại 12 quận tp.hcm 1.1.2. Nhiệm vụ Đối với thị trường: Win Home Cung cấp các sản phẩm – dịch vụ cao cấp với chất lượng quốc tế và am hiểu bản sắc địa phương; mang tính độc đáo và sáng tạo cao; bên cạnh giá trị chất lượng vượt trội, trong mỗi sản phẩm – dịch vụ đều chứa đựng những thông điệp văn hóa… nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu chính đáng của khách hàng. Hướng đến những sản phẩm – dịch vụ hoàn hảo, mang giá trị đặc trưng khác biệt cho từng đối tượng phục vụ. Đối với cổ đông và đối tác: Áp dụng triết lý win – win. Cam kết trở thành “Người đồng hành số 1” của các đối tác và cổ đông; luôn gia tăng các giá trị đầu tư hấp dẫn và bền vững. Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn; tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên. Đối với xã hội: Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội; đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và niềm tự hào đối với Tổ quốc. 1.1.3. Tầm nhìn- Sứ mệnh- 5 Giá trị cốt lõi TẦM NHÌN Xây dựng chuỗi sản phẩm dịch vụ văn phòng cho thuê lớn nhất Việt Nam. Vươn tầm Châu Á và Quốc Tế. SỨ MỆNH Tạo nên một tập đoàn mang lại nhiều giá trị nhất cho xã hội. Thực hiện ước mơ An cư – Lạc nghiệp cho người dân Việt Nam. GIÁ TRỊ CỐT LÕI 5C (Chính Trực - Chủ Động - Chia Sẻ - Chu Đáo - Chiến Thắng) - Chính Trực
 • 18. 8 Tôn trọng sự thật, sống ngay thẳng, can đảm sống vì lẽ phải. Luôn giữ tấm lòng mạnh mẽ, đánh giá đúng tình hình theo như bản chất, không bị phân tâm bởi những lợi ích tạm thời, sai phạm. Dám chịu trách nhiệm về suy nghĩ, hành động. - Chu Đáo Vừa quan tâm tới tổng thể nhưng cũng chăm sóc những tiểu tiết, giúp cho văn hoá doanh nghiệp vững mạnh và trao cho khách hàng niềm tin về một sản phẩm dịch vụ được làm ra không chỉ vì lợi nhuận, mà còn vì tình yêu và đam mê. - Chủ Động Tự đặt ra cho bản thân những mục tiêu trong cuộc sống và làm việc, khi đã đạt được, có cách thiết lập mục tiêu mới, tốt hơn và ngày càng hoàn thiện hơn nữa. Luôn trong tư thế sẵn sàng tìm ra giải pháp trước mọi vấn đề, trong công việc lẫn mối quan hệ xã hội. - Chia Sẻ Hỗ trợ đồng đội, đoàn kết trong nội bộ, chia sẻ để cùng tiến bộ, giúp nhau hoàn thành công việc, để hướng đến mục tiêu chung, mang lại giá trị lớn nhất cho xã hội. - Chiến Thắng Làm việc trong tinh thần nhiệt huyết, xông xáo từ những công việc nhỏ nhất. Hành động một cách mạnh mẽ, nhanh chóng, hoàn thiện và chiến thắng chính bản thân mình, mang lại chiến thắng cho tập thể. Đặc điểm về cơ cấu bộ máy, lao động của công ty. 1.2.1. Tổ chức bộ máy của công ty Căn cứ vào nhiệm vụ, chức năng, đặc điểm cấu quá trình kinh doanh, tính phức tạp của việc ký hợp đồng mua bán, bộ máy quản lý của Công ty được tổ chức theo cơ cấu - chức năng của từng bộ phận.
 • 19. 9 Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty. NGUỒN: PHÒNG HÀNH CHÍNH Giám Đốc: Là người có quyền lực nhất, là người đại diện pháp nhân của Công ty, được phép sử dụng con dấu riêng. Giám đốc Công ty là người quyết định chiến lược và chiến thuật kinh doanh cho Công ty, là người có quyền điều hành và phân cấp hoạt động kinh doanh của Công ty. Giám đốc Công ty có thể tự xem xét quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể hoặc sáp nhập các phòng ban trực thuộc. Giám đốc Công ty có quyền uỷ quyền cho cấp dưới thay mình điều hành các hoạt động của Công ty trong thời gian giám đốc vắng mặt. Phó Giám Đốc: Là người tham mưu, trợ giúp cho Giám đốc trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty. Thay thế Giám đốc điều hành công ty khi Giám đốc đi vắng, tư vấn cho giám đốc về mặt kỹ thuật, quản lý và ký kết các hợp đồng của Công ty. Phòng Quản lý: Tham mưu cho Giám đốc Công ty về công tác quản lý tòa nhà. Là Bộ phận trực tiếp tiếp nhận các phản hồi từ khách hàng doanh nghiệp trong tòa nhà, đồng thời phản hồi nhanh và xử lý mọi yêu cầu của khách hàng như về hư đèn, điện, thiết bị.... Bên cạnh đó là bộ phận trực tiếp điều phối và giám sát quản lý nhân viên Bảo vệ và Vệ sinh của toàn hệ thống.
 • 20. 10 Phòng Hành chính Nhân sự: chuyên về công tác quản lý văn phòng, hội nghị, văn thư lưu trữ, quản lý và điều động trang thiết bị văn phòng, công tác bảo vệ và thông tin liên lạc, chấm công nhân sự, quản lý tuyển dụng, theo sát tình hình nhân viên, lương bổng, chế độ đãi ngộ cho nhân viên trong công ty. Đưa ra các chính sách, các văn bản do Giám đốc ban hành. Phòng Kỹ thuật: Phụ trách về phần kỹ thuật, đảm nhiệm thầu các công trình xây dựng và lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị của các toà nhà trên toàn hệ thống, hỗ trợ phòng kinh doanh. Nhân viên trong phòng đòi hỏi phải có trình độ tay nghề chuyên môn tốt. Phòng Tài chính - Kế toán: có nhiệm vụ cung cấp thông tin kinh tế, quản lý toàn bộ công tác tài chính - kế toán, quản lý vốn, thu hút vốn, huy động vốn. tập hợp các khoản chi phí kinh doanh, đánh giá giá thành sản phẩm qua các lần xuất nhập sản phẩm, tính toán kết quả sản xuất kinh doanh, theo dõi tăng giảm tài sản và thanh quyết toán các hợp đồng kinh tế, đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước về các khoản phải nộp Phòng Kinh Doanh: Có nhiệm vụ nắm bắt các biến động trên thị trường tiêu thụ, tìm kiếm và khảo sát để lấy dự án mới về cho công ty, tìm kiếm khách hàng có nhu cầu tiêu thụ sản phẩm của Công ty, giúp doanh nghiệp tăng cường lợi nhuận và ngày càng phát triển. Các nhân viên của phòng Kinh Doanh phải biết sử dụng máy vi tính, thành thạo nghiệp vụ kinh doanh, am hiểu thị trường về lĩnh vực mà Công ty đang kinh doanh, hiểu rõ về các đối thủ cạnh tranh trong ngành. Phòng Marketing: Có nhiệm vụ Lập kế hoạch marketing cho công ty. Nghiên cứu và tổng hợp các nguồn thông tin thị trường để đề ra những chiến lược kinh doanh hợp lý. Quản lý, giám sát và phân phối các tài liệu quảng cáo, in ấn, xuất bản liên quan đến công ty cũng như cung cấp và định hướng thông tin cho công chúng. Đề ra các chiến dịch truyền thông và quảng bá thương hiệu nhằm khuếch trương hình ảnh của công ty. Ngoài ra còn tập trung xây dựng và tổ chức các sự kiện thu hút sự chú ý của khách hàng, đối tác và cộng đồng, tổ chức sự kiện công ty, xây dựng phong trào
 • 21. 11 tập thể nhằm nâng cao tinh thần sáng tạo, đoàn kết và chia sẻ của toàn bộ các thành viên trong công ty Bộ máy công ty được bố trí theo cơ cấu - chức năng của từng bộ phận. Đặc điểm của cơ cấu này là điều hành theo phương pháp mệnh lệnh hành chính, mọi quyết định đưa ra đến các phòng ban triển khai thực hiện. Vì Công ty là doanh nghiệp vừa và nhỏ nên áp dụng và bố trí theo cơ cấu này là hợp lý, tránh được sự cồng kềnh. Giải quyết công việc theo hệ cấp bậc cho phép phân công lao động theo tính chất công việc, từng phòng ban phụ trách từng mảng vấn đề, đồng trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện công việc chịu sự chi phối của người đứng đầu bộ phận điều này tạo được tính linh hoạt. 1.2.2. Đặc điểm lao động của công ty Do đặc điểm là công việc sản xuất kinh doanh nên công việc luôn ổn định; vì vậy bố trí lao động trong Công ty luôn hợp lý. Do doanh nghiệp ngày càng phát triển nên để đáp ứng nhu cầu trong công việc, Công ty phải tuyển thêm lao động để đảm bảo cho doanh nghiệp có điều kiện ngày càng phát triển. Yêu cầu lao động trong công ty phải là những người có trình độ, có năng lực, có bằng cấp và sức khỏe tốt
 • 22. 12 Bảng 1.1: Cơ cấu lao động trong Công ty (2016 - 2018). Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 2018 SL % SL % SL % Tổng số lao động 55 100 70 100 115 100 Phân theo tính chất công việc Lao động trong danh sách 35 65.64 60 85.71 90 78.26 Hợp đồng 25 45.45 55 78.67 75 65.22 Phân theo trình độ, cấp bấc Đại Học 25 45.45 35 50 65 56.52 Trung Cấp + Cao Đẳng 15 27.27 20 28.57 10 8.7 Nam 45 81.82 56 80 85 73.9 Nữ 10 18.18 14 20 30 26.1 NGUỒN: PHÒNG HÀNH CHÍNH
 • 23. 13 Qua gần 5 năm hoạt động Công ty đã có sự biến chuyển về nhân sự; điều này chứng tỏ công ty ngày càng phát triển, ngày càng mở rộng thu hút thêm được lao động. để đảm bảo công việc luôn tiến triển tốt, Công ty phải tuyển thêm lao động theo hợp đồng để đáp ứng được nhu cầu phát triển. Căn cứ vào số liệu trên ta thấy lao động theo hợp đồng chiếm đa số. Khi tiến hành tuyển dụng lao động theo hợp đồng thì phải cần chi phí và chi phí này được tính vào chi phí nhân công; đây là một trong các yếu tố trong giá thành sản lượng làm tăng chi phí. Để giảm chi phí tuyển dụng lao động hợp đồng, cần tăng số lượng trong biên chế một cách phù hợp để dễ dàng quản lý được lao động trong Công ty. Căn cứ vào bảng cơ cấu trong Công ty, ta thấy lượng lao động nam chiếm tỷ lệ cao hơn vì các phòng ban có nhu cầu nam lớn hơn do tính chất của công việc. Các hoạt động kinh doanh của công ty 1.3.1. Các lĩnh vực kinh doanh của công ty Quản lý Bất động sản thuê và cho thuê Win Home tự hào là đơn vị số 1 trên thị trường về chuỗi văn phòng cho thuê vừa và nhỏ với hơn 40 tòa nhà trải đều rộng khắp tại TP. Hồ Chí Minh. Quản lý bất động sản là dịch vụ cốt lõi và trọng tâm tại Win Home, từ đó chúng tôi có thể giúp chủ đầu tư gia tăng tối đa hiệu quả quản lý và mang lại giá trị thiết thực cho doanh nghiệp thông qua những văn phòng chuyên nghiệp cùng nhiều dịch vụ cao hơn chuẩn thị trường. Dịch vụ An Ninh: Mỗi tòa nhà đều có nhân viên bảo vệ trực 24/7 cùng công tác tuần tra bài bản nhằm đảm bảo an ninh tối đa cho tòa nhà và giữ gìn tài sản cho khách hàng. Không chỉ làm công tác bảo vệ, đội ngũ an ninh còn góp phần hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng và đối tác một cách nhiệt thành tại các tòa nhà. Tuần tra và bảo vệ tòa nhà Kiểm soát tài sản, hàng hoá Kiểm soát khách, nhân viên Huấn luyện về các nghiệp vụ an toàn cháy nổ
 • 24. 14 Xử lý tình trạng khẩn cấp Giữ xe ô tô, xe máy Dịch vụ Vệ sinh: Bố trí nguồn nhân lực vệ sinh thường trực, được trang bị các thiết bị vệ sinh hiện đại như máy hút bụi, máy chà sàn, máy đánh bóng … được thực hiện và giám sát theo quy trình bài bản để đảm bảo mọi không gian trở nên sạch đẹp và không ảnh hưởng tới hoạt động chung của tòa nhà. Kiểm tra hệ thống điện, thang máy, dàn lạnh. Kiểm tra tình trạng tòa nhà. Hỗ trợ xử lý kỹ thuật cho khách hàng. Tu bổ, cải tạo, sơn sửa & dựng vách. Hỗ trợ giải quyết khiếu nại của khách hàng. Tư vấn thiết kế văn phòng khách hàng. Dịch vụ Bảo Dưỡng: Win Home cam kết duy trì chất lượng thông qua việc kiểm tra hệ thống điện, bảo dưỡng thang máy, tình trạng chống thấm hàng tháng và tiến hành vệ sinh, trang trí tòa nhà 2 lần/ năm. Khi hệ thống phát sinh lỗi hoặc khách hàng yêu cầu hỗ trợ, bộ phận kỹ thuật phụ trách luôn có mặt trong vòng 30 phút và đảm bảo khắc phục vấn đề trong ngày cho khách hàng. Lập kế hoạch vệ sinh tòa nhà Kiểm tra vệ sinh tòa nhà Vệ sinh khu vực tiền sảnh Vệ sinh khu vực văn phòng Vệ sinh khu vực vệ sinh chung Vệ sinh thang máy, vách kính Dịch Vụ Văn Phòng Ảo: là dịch vụ cho thuê địa chỉ toà nhà để làm giấy phép đăng ký kinh doanh và đặt văn phòng đại diện để tiếp khách dành cho tất cả doanh nghiệp tại Việt Nam. Đây là loại hình đã xuất hiện từ lâu trên thế giới nhưng chỉ vừa được các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm trong vài năm trở lại đây, trong đó Win Home là một trong những doanh nghiệp đã bắt kịp xu hướng này.
 • 25. 15 Văn phòng ảo tại Win Home sẽ cung cấp đầy đủ tiện ích như khi doanh nghiệp thuê một văn phòng truyền thống như: - Bộ phận tiếp tân, bộ phận nhận bưu phẩm, thư ký, kế toán chuyên nghiệp; - Thông tin doanh nghiệp, địa chỉ đăng ký kinh doanh, số điện thoại liên lạc, số fax… - Các thiết bị, máy móc như máy in, máy photo, điện thoại bàn… Các không gian văn phòng như phòng họp, phòng tiếp khách, quầy lễ tân; Lựa chọn văn phòng ảo của Win Home, quý đối tác sẽ được: - Có địa chỉ văn phòng đặt tại một hoặc nhiều trong tổng số 9 quận trên TP.HCM; - Văn phòng hiện đại, khang trang, đầy đủ tiện ích và các dịch vụ kèm theo; - Bộ phận tư vấn và pháp lý chuyên nghiệp, giải đáp tất cả các thắc mắc của bạn về dịch vụ, giá cả, quy định của pháp luật… - Nhiều chương trình khuyến mãi, ưu đãi hấp dẫn cho các khách hàng thân thiết. Văn Phòng Chia Sẻ (Hay Shared Office): là một mô hình cho thuê diện tích văn phòng nhỏ với đầy đủ các tiện ích đi kèm phục vụ cho nhu cầu hoạt động như một văn phòng thực thụ đáp ứng cho từng đối tượng sử dụng giúp chia sẻ chi phí giữa các doanh nghiệp. Với sự kết hợp tuyệt vời này không những tiết kiệm tối đa chi phí mà còn giúp tối ưu nhân sự, sử dụng các nguồn lực và tài nguyên có sẵn, tập trung công việc và tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh. Văn phòng chia sẻ phù hợp với: - Các công ty doanh nghiệp vừa và nhỏ, mới thành lập hoặc muốn mở rộng thị trường. - Chuyên viên tư vấn/ Nhóm dự án hoạt động kinh doanh tự do. - Cá nhân đang chuẩn bị thành lập công ty. - Công ty nước ngoài cần đặt văn phòng đại diện hoạt động thăm dò thị trường tại Việt Nam cần một không gian vừa đủ cho một vài nhân viên làm việc.
 • 26. 16 - Giám đốc, nhân viên không làm việc trực tiếp tại công ty của mình do thường xuyên đi công tác hoặc xa nhà hay mở rộng thị trường từ các tỉnh thành khác. Lợi ích khi sử dụng văn phòng chia sẻ của Win Home: - Có ngay một địa chỉ đắc địa và tuyệt đẹp tại trung tâm thành phố giúp các cuộc trao đổi, giao dịch trở nên dễ dàng và tiếp cận được nhiều nguồn khách hàng tiềm năng. - Tên doanh nghiệp của bạn sẽ được đặt sang trọng tại tòa nhà và hiển thị trên bảng điện tử trước quầy lễ tân giúp khách hàng dễ dàng nhận biết và tin tưởng. - Khách hàng của bạn khi đến tại văn phòng sẽ được nhân viên lễ tân thông thạo ngoại ngữ sẽ hướng dẫn và giúp đỡ khách hàng của bạn nhiệt tình nhất. - Có khu vực tiếp khách rộng lớn, thân thiện có tầm nhìn tuyệt đẹp của thành phố tạo nên phong cách lịch sự và chuyên nghiệp. - Miễn phí sử dụng đầy đủ các trang thiết bị và tiện ích tiêu chuẩn của 1 văn phòng cao cấp. - Giúp bạn giảm bớt thời gian và công sức trong rất nhiều công đoạn điều hành doanh nghiệp từ đó tập trung nguồn lực vào những hoạt động kinh doanh. Văn Phòng Cao Cấp: tại Win Home thường tập trung ở các quận trung tâm TP.HCM như quận 1, quận 3 hoặc Phú Nhuận. Văn phòng cao cấp thường là lựa chọn của các công ty lớn, các tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp uy tín trên thị trường trong những lĩnh vực như tài chính, chứng khoán, ngân hàng… Lợi ích khi sử dụng văn phòng cao cấp tại Win Home: - Nâng cao hình ảnh của doanh nghiệp đối với các đối tác, khách hàng. - Giúp cho hiệu suất quản lý nhân viên được tốt hơn, tương tác giữa lãnh đạo với nhân viên, nhân viên với nhân viên được nhanh chóng và hiệu quả hơn do tất cả chỗ ngồi làm việc cùng được bố trí trên một mặt sàn.
 • 27. 17 - Góp phần tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp hơn, từ đó nâng cao hiệu suất làm việc của mỗi nhân viên, các lãnh đạo cấp trung và toàn bộ doanh nghiệp. - Giúp cho doanh nghiệp quản lý chi phí tốt hơn do các chi phí an ninh, vệ sinh, tiền điện điều hòa (với đa số các tòa nhà) đều đã bao gồm trong giá thuê. Doanh nghiệp không mất thời gian để thuê và kiểm soát chi phí bảo vệ, vệ sinh, tiền điện. - An ninh, an toàn cho hồ sơ tài liệu, tài sản của doanh nghiệp, của mỗi cá nhân tốt hơn. - Quyền lợi khách thuê theo Hợp đồng thuê văn phòng được các chủ tòa nhà là những doanh nghiệp lớn đảm bảo và tuân thủ. Không bị những thay đổi tùy tiện từ phía một số chủ căn hộ chung cư, nhà riêng, là những cá nhân cho thuê.
 • 28. 18 1.3.2. Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm 2016 - 2018 Bảng 1.2: Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2016 - 2018. Đơn vị: VNĐ Năm Chỉ tiêu 2016 2017 2018 Doanh thu 49.765.000.000 56.432.000.000 62.730.000.000 Chi phí 37.615.000.000 41.290.000.000 45.128.000.000 Lợi nhuận trước thuế 12.150.000.000 15.142.000.000 17.602.000.000 Thuế thu nhập doanh nghiệp 2.330.000.000 3.030.000.000 3.520.000.000 Lợi nhuận sau thuế 9.820.000.000 12.112.000.000 14.082.000.000 NGUỒN: PHÒNG KẾ TOÁN Qua bảng kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, so với năm 2016 năm 2018 đã có sự biến chuyển sâu sắc. Doanh thu qua các năm đều tăng đáng kể, và qua đó cũng có thể dự báo được năm này tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty còn khả quan hơn. Cụ thể ở đây là doanh thu năm 2017 đã tăng lên so với năm 2016 là 6.967.000.000 VNĐ. doanh thu năm 2018 đã tăng lên so với năm 2017 là 6.298.000.000 VNĐ. Qua những điều trên ta thấy được lãnh đạo Công ty đang có những bước đi đúng đắn trong việc quản lý nhân sự cũng như có những bước đi đúng đắn trong kế hoạch kinh doanh của mình.
 • 29. 19 Bảng 1.3: Cơ cấu nguồn vốn của Công ty TNHH ĐT & PT Win Home. Đơn vị: VNĐ Chỉ tiêu 2017 2018 Tiền vốn 15.500.000.000 20.900.000.000 Vốn cố định 10.000.000.000 15.500.000.000 Vốn lưu động 5.500.000.000 5.000.000.000 NGUỒN; PHÒNG TÀI CHÍNH Nguồn vốn của công ty hiện đang đến từ các Nhà đầu tư vào dự án là toà nhà, đầu tư vào công ty Win Home với lợi nhuận được tính hàng tháng công ty thanh toán cho Nhà đầu tư rất cao, Nhà đầu tư có lợi nhiều hơn khi đầu tư vào công ty TNHH ĐT & PT Win Home thay vì để tiền trong Ngân hàng hay đầu tư lướt ván các giao dịch khác không đảm bảo lợi nhuận ổn định. Vì thế mà hằng năm khoảng kêu gọi vốn từ các Nhà đầu tư đổ về công ty ngày càng nhiều và ổn định.
 • 30. 20 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ NHÂN SỰ VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH ĐT&PT WIN HOME Phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của công ty TNHH ĐT&PT Win Home 2.1.1. Đánh giá theo năng suất lao động Năng suất lao động là một chỉ tiêu quan trọng phản ánh khả năng sử dụng lao động của Công ty có hiệu quả không. Căn cứ vào năng suất lao động bình quân năm, ta có thể thấy được một cán bộ công nhân viên trong Công ty có thể tạo ra bao nhiêu giá trị. Để phản ánh được hiệu quả làm việc của lao động trong Công ty, ta có bảng sau: Bảng 2.1: Năng suất lao động bình quân 2016 - 2018. Chỉ tiêu Đơn vị 2016 2017 2018 Tổng doanh thu VNĐ 9.820.000.000 12.112.000.000 14.082.000.000 Số LĐ BQ trong năm Người 55 70 115 Năng suất lao động Tr.đ/ng/năm 178.550.000 173.030.000 122.450.000 NGUỒN: PHÒNG HÀNH CHÍNH Qua bảng số liệu trên ta thấy năm 2017 tổng doanh thu của cả Công ty là 12.112.000.000 VNĐ đã tăng lên so với năm 2016 là 6.967.000.000 VNĐ. doanh thu năm 2018 đã tăng lên so với năm 2017 là 6.298.000.000 VNĐ. Nhưng Năng suất lao động theo bảng thống kê đang giảm đi trên từng người. Thực tế thì lượng lao động trên theo từng năm có sự tăng lên do số lượng cộng tác viên, nhân viên bán thời gian tăng lên, nhằm giải quyết các công việc thời vụ của công ty, nên thực tế năng suất
 • 31. 21 2.1.2. Đánh giá theo quỹ tiền lương và thu nhập Thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên cũng là một chỉ tiêu quan trọng đánh giá hiệu quả sử dụng lao động trong Công ty. Thu nhập có thể phản ánh được mức sống của người lao động. Thu nhập phụ thuộc vào quỹ tiền lương và thu nhập khác (quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, thu từ các hoạt động khác). Nếu quỹ lương cao thì người lao động có thu nhập cao, đời sống được cải thiện. Bảng 2.2: Thu nhập của người lao động trong Công ty. Chỉ tiêu Đơn vị 2016 2017 2018 Doanh thu VNĐ 9.820.000.000 12.112.000.000 14.082.000.000 Tốc độ tăng doanh thu % 123.34 116.3 Quỹ lương năm VNĐ 1.733.000.000 2.395.000.000 4.500.000.000 Số lao động bình quân Người 55 70 115 Năng suất lao động Tr.đ/ng/năm 178.550.000 173.030.000 122.450.000 Thu nhập BQ 1 CBCNV VNĐ/ng/tháng 2.625.000 2.851.000 3.260.000 Tốc độ tăng TNBQ % 10.86 11.43 NGUỒN: PHÒNG KẾ TOÁN
 • 32. 22 Căn cứ vào bảng số liệu trên ta thấy thu nhập bình quân của một nhân viên tăng lên hàng năm. Năm 2016 là 2.625.000vnđ/người/tháng, năm 2017 là 2.851.000 vnđ/người/tháng và năm 2018 đã lên tới 3.260.000vnđ/người/tháng. Điều này cho thấy Công ty làm ăn có uy tín, luôn giữ được mối làm ăn với khách cũ và luôn tìm kiếm khách hàng mới, Công ty đã có định hướng mở rộng thị trường trong tương lai. Điều này giúp nâng cao đời sống của nhân viên trong Công ty, cũng như tạo điều kiện cho nhân viên phát huy hết tài năng của mình. Nếu giữ được phương pháp kinh doanh như vậy, Công ty sẽ ngày càng làm ăn có hiệu quả trong những năm tới. Cách tính lương trên là lương cơ bản của công ty trả theo ưuy định, còn cácphần thưởng và hoa hồng của nhân viên kinh doanh được tính trên sản phẩm bán ra không được coi là doanh thu ổn định nên chưa kể trên. Thực trạng quản lý và sử dụng nguồn nhân lực của công ty Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tóm tắt khái quát nội dung của Quản trị nhân sự. Quản trị nguồn nhân lực của công ty là quá trình tổ chức lao động cho doanh nghiệp, phân bổ sử dụng lao động một cách khoa học, năng suất và hiệu quả dựa trên
 • 33. 23 quá trình phân tích công việc, bố trí lao động hợp lý, trên cơ sở xác nhận nhu cầu lao động và tuyển dụng, đào tạo, phát triển nhân sự hợp lí. Thông qua sơ đồ trên ta có thể đánh giá được phần nào hiệu quả của việc Quản trị nhân lực hiện tại trong công ty. 2.2.1. Đánh giá chung Đây là một Công ty mới thành lập được 5 năm nay, với nguồn lực ban đầu còn khiêm tốn. Kể từ khi Công ty chính thức đi vào hoạt động với tư cách là doanh nghiệp tư nhân, có tư cách pháp nhân và có vốn riêng. Số lao động của công ty luôn luôn thay đổi, theo chu kỳ tăng dần. Năm 2015, Công ty tiến hành sắp xếp bố trí lao động một cách hợp lý và có hiệu quả, sử dụng nhiều biện pháp tối ưu hóa tổ chức, sử dụng lao động phù hợp với yêu cầu của Công ty. Cơ cấu tổ chức được bố trí lại một cách hiệu quả hơn, kênh thông tin trong quản lý thông suốt hơn nhằm giúp quản lý điều hành Công ty một cách có hiệu quả hơn. Hàng năm, Công ty đều có đợt tuyển dụng nhân viên mới. Nhân viên mới hầu hết là sinh viên tốt nghiệp đại học mới ra trường là những người có năng lực và trình độ thực sự. 2.2.2. Thực trạng về sử dụng lao động hiện nay của công ty 2.2.2.1. Đánh giá về số lượng lao động Vì là Công ty kinh doanh, công việc luôn bận rộn nên Công ty luôn cần lực lượng lao động dồi dào để phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh của mình. Vì vậy, Công ty phải tuyển thêm nhân viên; do vậy, lực lượng lao động tăng lên đã gây khó khăn trong vấn đề quản lý nguồn nhân lực trong Công ty. Mặt khác, do phải tuyển dụng thêm lao động, Công ty phải bỏ ra một khoản chi phí tuyển dụng cũng như tái đào tạo cho phù hợp với văn hoá Công ty và chi phí này được tính vào chi phí nhân công trực tiếp. Đây là một phần chi phí ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty. Đây là một trong những khó khăn của Công ty, vì vậy Công ty phải có biện pháp làm sao để giảm chi phí một cách tốt nhất.
 • 34. 24 Số lao động bố trí trong các phòng ban của Công ty được thể hiện trong bảng sau: Bảng 2.3: Lao động trong các phòng ban. Đơn vị: Người Phòng ban Tổng CBCNV hiện có Tổng số lao động 125 Ban lãnh đạo 2 Phòng Quản lý (QL-BV-VS) 60 Phòng Kỹ thuật 10 Phòng Kinh doanh 30 Phòng Hành Chính Nhân sự 6 Phòng Tài chính Kế toán 12 Phòng Marketing 5 NGUỒN: PHÒNG HÀNH CHÍNH Số lao động bố trí trong các phòng ban của Công ty không đồng đều nhau, có phòng nhiều nhân viên và có phòng ít nhân viên là do mỗi phòng ban có nhiệm vụ khác nhau. Ban lãnh đạo chỉ có 2 người (1 Giám đốc, 1 phó Giám đốc). Ngoài ra , với sự phân bổ các phòng ban như vậy có các trưởng bộ phận là người giúp quản lý nhân viên cấp dưới, họ là những người trực tiếp quản lý nhân viên của mình và cũng là cầu nối giữa nhân viên và cấp trên. Vào cuối tháng bộ phận tài chính tiến hành tính toán đưa ra các dự khoản trình lên ban giám đốc, thanh toán tiền lương cho nhân viên
 • 35. 25 đưa ra ngân sách dự toán cho kì sau. Ban giám đốc quản lý thông qua báo cáo của các trưởng phòng ban để nắm tình hình và đưa ra quyết định cho công ty. Trên thực tế số lượng nhân viên chính thức kí hợp đồng lao động lâu năm và nhân viên kì cựu của công ty không nhiều, trừ những nhân viên trụ cột, thì số lượng nhân viên kinh doanh vì đặc tính bán hàng của Văn phòng mà thường xuyên thay đổi. Bảng 2.4: Tổng hợp số lượng tuyển dụng và thôi việc từ 2016 – 2018. Đơn vị: Người Năm Tổng số lao động Số lượng tuyển dụng và thôi việc Tuyển mới Tỷ lệ(%) Thôi việc Tỷ lệ(%) 2016 55 5 9 2 3.64 2017 70 10 14.3 5 7.14 2018 115 20 17.4 7 6.09 NGUỒN: PHÒNG HÀNH CHÍNH Nhận xét: Qua bảng 2.3 ta thấy số lượng tuyển dụng lao động và thôi việc của Công ty rất nhỏ so với tổng số lao động. Điều này cho thấy Công ty duy trì khá ổn định nguồn nhân lực tại và chỉ tiến hành tuyển dụng lao động khi thật sự cần thiết cho tình hình kinh doanh nhằm đáp ứng kịp thời lực lượng lao động, tránh gây trì trệ trong quá trình hoạt động của Công ty. 2.2.2.2. Đánh giá về chất lượng lao động Căn cứ vào bảng cơ cấu lao động trong Công ty, phần lớn lao động có trình độ đại học, năm 2016 là 25 người, chiếm hơn 50%; năm 2017 số nhân viên này chiếm 50% = 35 người và năm 2018 là 65 người,; còn lao động có trình độ trung cấp và cao đẳng cũng là một phần trong tổng số nhân viên trong Công ty.
 • 36. 26 Bảng 2.5: Trình độ trưởng phòng ban, cán bộ lãnh đạo trong Công ty. Vị trí Trình độ Nơi đào tạo Giám đốc điều hành Cử nhân Đại học Kiến trúc TP.HCM Phó Giám đốc Cử nhân Đại học Luật TP.HCM Trưởng Phòng Cử nhân Đại học Tài chính Marketing Đại học Quốc Gia Đại học Ngoại thương Đại học Văn Lang Đại học Ngân hàng Đại học Kinh tế - Luật NGUỒN: PHÒNG HÀNH CHÍNH Căn cứ vào bảng số liệu trên ta thấy, bộ máy quản lý của Công ty 100% là tốt nghiệp đại học; đây chính là nhân tố ảnh hưởng tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban lãnh đạo, trưởng phòng ban 100% là tốt nghiệp các trường Đại học Kinh tế, Kiến trúc... vì vậy họ rất phù hợp với việc quản lý cũng như điều hành kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, do ban lãnh đạo tuổi đời còn trẻ nên kinh nghiệm cũng như thâm niên trong việc điều hành chưa cao và cần phải tích lũy kinh nghiệm cũng như học hỏi để quản lý Công ty được tốt hơn. Bên cạnh đó thường xuyên xuất hiện các Cố vấn chiến lược, công nghệ mới từ Singapore đến hỗ trợ công ty, đây cũng là một nguồn chi phí về đào tạo nhân sự khá cao mà công ty đã mạnh tay chi trả.
 • 37. 27 2.2.3. Thực trạng lao động của công ty căn cứ vào cơ cấu lao động theo độ tuổi lao động Độ tuổi lao động cũng là một vấn đề đáng quan tâm, nó phản ánh việc sử dụng lao động trong Công ty có hiệu quả hay không. Nếu độ tuổi lao động của nhân viên trẻ thì khả năng làm việc của họ sẽ cao, năng suất lao động cao Bảng 2.6: Cơ cấu lao động thông qua độ tuổi lao động. Đơn vị: Người Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 SL % SL % SL % Tổng số lao động 55 100 70 100 115 100 1. Dưới 30 tuổi 45 81.82 40 57.14 75 65.22 2. Từ 30 trở lên 10 18.18 30 42.86 40 34.78 NGUỒN: PHÒNG HÀNH CHÍNH Qua bảng số liệu trên ta thấy lao động của Công ty phần lớn là lao động trẻ, chủ yếu là độ tuổi dưới 30. Đây là độ tuổi mà sức khỏe lao động tương đối dồi dào và sung sức, phù hợp với công việc kinh doanh của Công ty. Đây chính là điều kiện góp phần tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, số Cán bộ, Công nhân viên ở độ tuổi 30 trở lên chiếm khoảng 30% nhưng họ là những người có trình độ, dày dạn kinh nghiệm. Họ là đội ngũ lao động chính, có năng lực, trình độ chuyên môn cao; do vậy trong công việc họ là lực lượng chủ chốt.
 • 38. 28 Tóm lại, sự đan xen giữa các lao động trong Công ty là cần thiết, luôn có sự bổ sung lẫn nhau giữa kinh nghiệm và sức khỏe của nhân viên. 2.2.4. Công tác tuyển dụng Để có được đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn cao, cần phải thực hiện tốt khâu tuyển dụng. Công ty dùng hình thức phỏng vấn cũng như tiến hành kiểm tra chặt chẽ trình độ, năng lực lao động trước khi tiến hành nhận nhân viên làm việc tại Công ty. Với các trường hợp tuyển dụng đột xuất như có nhân viên không thể tiếp tục công việc với những lí do đặc biệt, hay do những dự án đầu tư không dự báo trước thì công ty vẫn thực hiện đầy đủ các bước tuyển dụng nhưng sẽ rút ngắn thời gian, giảm bớt một số quá trình sau khi được ban giám đốc thông qua. Sau khi được tuyển dụng, số nhân viên này phải trải qua thực tế ít nhất là một tháng. Nếu trong quá trình thử việc, họ tỏ ra là người có khả năng hoàn thành tốt công việc được giao thì sẽ được ký hợp đồng lao động với Công ty, ngược lại nếu ai vi phạm kỷ luật hoặc lười biếng hoặc năng lực quá kém so với yêu cầu của công việc thì Công ty sẽ không ký hợp đồng.
 • 39. 29 Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tóm tắt quy trình tuyển dụng nhân sự. Người ra quyết định cuối cùng là Giám đốc Công ty. Sau khi số nhân viên mới hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, Giám đốc sẽ xem xét và đi đến tuyển dụng lao động chính thức. Trong năm 2019 với nhiều dự định phát triển, công ty sẽ tiến hành chiêu mộ tuyển dụng một số lượng lớn nhân viên từ cán bộ quản lý cho đến các nhân viên kinh doanh. Đồng thời cũng đáp ứng mong muốn mở rộng trên thị trường đầu tư và kinh doanh của công ty. Công ty sử dụng các loại hợp đồng sau: Hợp đồng thử việc: Nhân viên sau khi được tuyển dụng sẽ được ký hợp đồng thử việc (thời gian thử việc tối thiểu là 1 tháng). Trong thời gian này, nhân viên được
 • 40. 30 nhận lương cơ bản, không được nhận thêm các khoản phụ cấp nào của Công ty như ăn trưa, nghỉ mát, bảo hiểm, công đoàn... Đồng thời sẽ có một quyển sổ theo dõi thử việc ghi lại các công việc được giao và những đánh giá. Trong quá trình thử việc, người nhân viên sẽ được giao nhiều nhiệm vụ khác nhau, đồng thời chỉ huy trực tiếp có trách nhiệm hướng dẫn cũng như kiểm tra mọi mặt xem xét họ có đáp ứng được các yêu cầu công việc hay không, khả năng giải quyết các vấn đề đó đến đâu, ý thức chấp hành kỷ luật như thế nào? Trong toàn bộ quá trình thử việc, mỗi tuần nhân viên phải làm một bản báo cáo về những vấn đề mình gặp phải, lí do và phương pháp giải quyết từ đó học hỏi được gì trong quá trình thử việc để nộp cho Trưởng phòng ban trực thuộc quản lý quyết định có nhận hay không, hoặc nếu chưa phù hợp sẽ đơn cử vào các phòng ban khác. Hợp đồng lao động và đào tạo: Nhân viên sau khi thi tuyển được ký hợp đồng lao động với thời gian tối đa là 6 tháng để thử thách. Trong thời gian ký hợp đồng lao động thử việc, Công ty có thể từ chối tuyển dụng người lao động với bất kỳ lý do nào. Nhân viên sau khi kết thúc thời gian thử việc, nếu đủ điều kiện và năng lực làm việc sẽ được tiếp tục ký hợp đồng lao động đầu tiên với thời hạn 3 năm. Đây là khoảng thời gian nhân viên học hỏi về mọi mặt. 2.2.5. Đào tạo và phát triển nhân lực Để đổi mới và nâng cao trình độ cũng như kinh nghiệm cho nhân viên, Công ty nên bố trí và tạo điều kiện cho một số nhân viên cũng như cán bộ tham gia những khóa đào tạo kinh doanh ngắn hạn để tích lũy thêm kinh nghiệm nhằm phục vụ lợi ích cho Công ty hiện tại và trong tương lai. Kinh nghiệm của các doanh nghiệp thành đạt trên thế giới cho thấy công ty nào có ban lãnh đạo chú trọng tới các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công nhân viên thì công ty đó thành công trong kinh doanh. Việc định hướng và đào tạo này không những được thực hiện với mọi cấp lãnh đạo mà còn xuống tới từng nhân viên với những hình thức huấn luyện khác nhau. Phát triển nguồn nhân lực là các hoạt động nhằm hỗ trợ, giúp các thành viên, các bộ phận và toàn bộ tổ chức hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời nó còn cho phép
 • 41. 31 tổ chức đáp ứng kịp thời những thay đổi của con người, công việc và môi trường. Quá trình phát triển đối với một nhân viên được tiến hành từ khi người đó bắt đầu vào làm việc trong doanh nghiệp cho đến khi nghỉ việc, quá trình này giúp cho nhân viên đó hòa nhập vào doanh nghiệp khi mới được tuyển. Việc đào tạo và phát triển nhân lực tại Công ty đã được ban Giám đốc đưa ra ngay từ những ngày đầu mới thành lập và được tổ chức theo các hình thức dưới đây: Đối với những cán bộ có trình độ cao, hàng năm Công ty vẫn cử đi học các lớp phát triển nghiệp vụ để họ có thể nắm được các phương pháp làm việc mới tốt hơn, bổ sung thêm các bằng cấp chuyên sâu về Quản trị, để nâng cao tính chuyên môn sao cho phù hợp với sự phát triển của đất nước nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty trong tương lai. Đối với nhân viên mới làm trong Công ty, do thiếu kinh nghiệm trong kinh doanh nên Công ty trực tiếp cử người có trình độ truyền đạt lại kinh nghiệm cho họ, hoặc cử họ đi học những lớp ngắn hạn về kỹ năng, hiệu suất làm việc nhằm giúp họ luôn giữ được thái độ tích cực, tinh thần tốt và có thêm kiến thức để dễ dàng hơn trong công việc. Những chi phí về đào tạo cho cán bộ công nhân viên đều do Công ty trích từ quỹ ra nhằm kích thích người lao động học tập tốt. Trong thời gian đi học Công ty vẫn trả lương cho họ. Sau thời gian được đào tạo, khi trở về làm việc cho Công ty, họ đã giúp rất nhiều cho Công ty về mọi mặt, giúp doanh thu của doanh nghiệp tăng lên rõ rệt. Ngoài ra Công ty còn mời gia sư Ngoại ngữ các thứ tiếng và những cán bộ cấp cao chuyên môn Quản trị, Công nghệ mới từ nước ngoài về trực tiếp giảng dạy cho các Nhân viên có nỗ lực, phấn đấu phát triển trong công ty. 2.2.6. Đãi ngộ đối với người lao động Vấn đề tạo động lực cho người lao động là một trong những vấn đề rất quan trọng trong việc kích thích người lao động, trong đó vấn đề trả lương thưởng cho
 • 42. 32 người lao động (nhân viên) là rất quan trọng. Nó có ý nghĩa to lớn và quyết định đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. 2.2.6.1. Chế độ về tiền lương: Nếu chính sách tuyển dụng lao động là một quá trình phức tạp nhằm lựa chọn những nhân viên có khả năng vào làm việc, thì chính sách lương bổng là đòn bẩy kinh tế kích thích họ làm việc hăng say và có hiệu quả hơn trong công việc. Chính sách về lương nhằm duy trì, củng cố lực lượng lao động làm việc tại Công ty bởi vì đối với người lao động sống chủ yếu dựa vào đồng lương thì tiền lương là mối quan tâm hàng ngày của họ. Nó là nguồn thu nhập chính nhằm duy trì và nâng cao mức sống của người lao động và gia đình họ. Có thể nói ngày nay vấn đề mà các nhà quản lý quan tâm hàng đầu là chính sách tiền lương cho người lao động bởi dù doanh nghiệp có tuyển chọn được đội ngũ lao động có trình độ và tay nghề, được bố trí vào những vị trí thích hợp nhưng chính sách lương bổng không phù hợp làm cho người lao động lo lắng về cuộc sống của họ không được ổn định dẫn đến tinh thần sa sút và hiệu quả lao động sẽ không cao. Việc tuyển dụng được những người phù hợp vào làm tại doanh nghiệp đã rất khó, khi họ đã vào làm tại doanh nghiệp mà có thể giữ chân được họ lại là điều khó hơn. Để làm được điều này cần tạo ra các chính sách về lương bổng đãi ngộ, các chính sách ưu tiên và khuyến khích khác. Hiểu rõ vấn đề này, Công ty TNHH ĐT&PT Win Home sử dụng tiền lương không chỉ với mục đích đảm bảo đời sống vật chất cho người lao động mà còn thông qua việc trả lương để kiểm tra, theo dõi, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ của người lao động. Do Công ty có nhiều công việc khác nhau nên có nhiều cách trả lương khác nhau sao cho phù hợp với từng công việc, điều đó khuyến khích lao động làm việc với năng suất cao và cho phép kiểm soát dễ dàng hơn. Công ty áp dụng các hình thức trả lương sau: Lương theo thời gian được áp dụng đối với tất cả nhân viên trong Công ty. Để trả lương chính xác, kế toán căn cứ vào số ngày làm việc thực tế thể hiện trên bảng chấm công và hệ số lương của từng người để tính toán. Hiện nay theo quy định của
 • 43. 33 Nhà nước, một tuần được nghỉ thêm ngày thứ bảy nên lương theo thời gian được tính như sau: TL = (Hs + Pc) x M x Nh TL: Tiền lương thực tế phải trả cho nhân viên Hs: Hệ số lương Pc: Phụ cấp M: Mức lương tối thiểu hiện hành (780.000 đồng) Nh: Ngày công thực tế Ví dụ: Một người có hệ số lương là 3,1 thì tiền lương một tháng là: 780.000 x 3,1 = 2.418.000 đồng (Tiền lương tối thiểu Nhà nước quy định là: 780.000 đồng). Ngoài ra, theo quy định của Nhà nước, lương phép, lương nghỉ ốm được tính như sau: Lương phép, ốm = M x (Hs + Pc) x Số ngày nghỉ phép, ốm 2.2.6.2. Chính sách thưởng của Công ty: Ngoài phần lương chính là những khoản thu bổ sung khác nhằm khuyến khích người lao động làm tròn công việc, nhằm quán triệt hơn nữa nguyên tắc phân phối theo lao động với quan điểm lợi nhuận được tạo ra do nhân tố lao động quyết định, bởi vì người lao động là nhân tố quyết định của quá trình sản xuất kinh doanh. Vì vậy hàng tháng, quý, năm đều có khoản trích thưởng cho cán bộ công nhân viên có thành tích tốt trong công việc. Hàng năm, Công ty đều trích lợi nhuận lập quỹ khen thưởng; đây là đòi hỏi tất yếu, hợp lý, dựa vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân. Ngoài ra, Công ty còn khen thưởng cho các cá nhân, tập thể về các thành tích sau: - Khen thưởng do tăng năng suất lao động, sáng tạo ra phương thức làm việc hiệu quả; - Khen thưởng cho cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong vấn đề cải tiến phương pháp quản lý;
 • 44. 34 - Vào các ngày tết âm lịch hàng năm, Công ty có thưởng lương tháng 13 cho tất cả Cán bộ, Công nhân viên làm việc trên 1 năm tại công ty. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi Vì doanh nghiệp làm việc trong ngành dịch vụ chính vì vậy thời gian làm việc dài hơn, sáng từ 8h đến 12h, chiều từ 13h30 đến 17h30. Đối với các bộ phận Kỹ thuật, Bảo vệ, và một phần nhân sự làm việc cả ngày chủ nhật, tuy nhiên họ sẽ được nghỉ bù vào một ngày khác trong tuần và tiền lương được tính theo quy định của Nhà nước cho việc làm thêm Thời gian nghỉ ngơi tại Công ty cũng được áp dụng theo quy định của Nhà nước. Ngoài 8 ngày lễ tết trong năm, toàn thể Công nhân viên trong Công ty được nghỉ thêm 12 ngày phép (sau khi đã làm đủ 12 tháng) trong điều kiện làm việc bình thường. Nghỉ cá nhân, kết hôn, con kết hôn, gia đình có tang đều được nghỉ theo quy định của Nhà nước. Như vậy, Công ty TNHH ĐT&PT Win Home đã thực hiện đầy đủ quy định của Nhà nước về thời gian làm việc và nghỉ ngơi cho Cán bộ, Công nhân viên. Chế độ bảo hiểm, chính sách xã hội Công ty thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Chế độ phúc lợi Hàng năm, Công ty đã tổ chức cho các cán bộ công nhân viên đi nghỉ mát, tham quan với nhiều hình thức khác nhau cả trong và ngoài nước. Thực hiện chế độ nghỉ dưỡng sức tại chỗ với nguồn kinh phí BHXH theo quy định mới. Đánh giá việc quản lý và sử dụng lao động của công ty Qua thời gian khảo sát thực tế, kết hợp với quá trình phân tích tình hình nhân sự tại Công ty TNHH ĐT&PT Win Home, tôi thấy Công ty đã biết áp dụng nhiều biện pháp quản lý mang lại những kết quả đáng kể. Việc tuyển dụng và đào tạo, khuyến khích người lao động đã được Công ty quan tâm làm cho hiệu quả sử dụng
 • 45. 35 nhân sự ở Công ty tăng lên. Song bên cạnh những điểm đã đạt được, vẫn còn tồn tại một số ít mặt hạn chế, tôi xin mạnh dạn đánh giá như sau: 2.3.1. Những thuận lợi Công ty đạt được kết quả trên là nhờ sự cố gắng của toàn bộ ban lãnh đạo cũng như đội ngũ cán bộ nhân viên của Công ty đã làm việc hết mình để phục vụ lợi ích của Công ty cũng như lợi ích của chính mình. Cơ cấu tổ chức một số năm gần đây đã thay đổi đáng kể và dần dần hoàn thiện hơn nhằm phù hợp hơn với nền kinh tế thị trường cùng với sự phát triển của đất nước. Hiện nay Công ty đã tạo cho mình thế đứng trên thị trường và là một trong những Công ty đạt doanh thu và thu nhập bình quân đầu người cao. Bộ máy lãnh đạo và các phòng ban trong Công ty ngày càng phát huy tốt chức năng nhiệm vụ, ý thức kỷ luật và trách nhiệm luôn luôn được đánh giá tốt. Công ty đã phát huy được sự hợp tác giữa các cá nhân trong công việc, giữa cấp dưới với cấp trên, qua đó chất lượng công việc ngày càng cao. Ban lãnh đạo có chủ trương, đường lối điều hành Công ty một cách hợp lý, thúc đẩy nhân viên nhiệt tình trong công việc của mình để thu lợi nhuận cao nhất cho Công ty. Cán bộ công nhân viên trong Công ty đều một lòng vì sự phát triển của Công ty, quyết tâm ký kết được những hợp đồng lớn cho Công ty nhằm thu lợi nhuận. Các hợp đồng lớn mà Công ty ký kết đều được sự đôn đốc của ban lãnh đạo. 2.3.2. Những khó khăn Bên cạnh những kết quả đạt được trong thời gian qua, Công ty cũng không thể tránh khỏi những thiếu sót, khiếm khuyết trong công tác quản lý công việc, thể hiện ở mặt sau đây: Những hợp đồng ký kết trước đây thường là nhỏ, lợi nhuận không cao do chưa có nhiều kinh nghiệm trong kinh doanh. Mối quan hệ giữa các đơn vị cũng như các phòng ban chức năng còn chưa chặt chẽ.
 • 46. 36 Còn một số cán bộ công nhân viên có trình độ chuyên môn còn non kém, chất lượng làm việc chưa đáp ứng được nhu cầu hiện tại của Công ty, ý thức trách nhiệm trong công việc chưa cao. Công tác khuyến khích vật chất chưa có tác dụng kích thích mạnh mẽ. 2.3.3. Nguyên nhân Chưa coi trọng việc phân tích công việc, không có cán bộ chuyên trách đảm nhận, không được tiến hành một cách khoa học. Việc nghiên cứu, phân tích công việc chỉ dừng lại ở việc nhìn nhận khách quan bên ngoài và ý kiến chủ quan của người phân tích. Trong công tác tuyển dụng lao động, Công ty vẫn chưa thực hiện đầy đủ các bước mà công tác tuyển dụng cần có. Điều này làm cho chất lượng tuyển chọn chưa cao. Đào tạo Cán bộ, Công nhân viên là cần thiết trong thời buổi hiện nay nhưng Công ty thực hiện chưa tốt thể hiện qua việc chi phí bỏ ra để đào tạo nhân viên chưa phát huy hiệu quả cao. Nhân viên chỉ tăng thêm trình độ và kinh nghiệm hiểu biết qua công việc, qua thời gian làm việc chứ không được đào tạo một cách cơ bản.
 • 47. 37 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH ĐT&PT WIN HOME Phương hướng và nhiệm vụ đề ra trong năm 2019 3.1.1. Phương hướng Căn cứ vào kết quả đạt được trong thời gian vừa qua, cùng với những điều kiện mà công ty đang có, Công ty đã đưa ra phương hướng thực hiện trong thời gian tới như sau: Công ty sẽ tham gia ký kết những hợp đồng có giá trị lớn và những hợp đồng quen thuộc trong khu vực và những hợp đồng nhỏ lẻ để bố trí đội ngũ nhân viên tích lũy thêm kinh nghiệm để phục vụ cho Công ty.+ Công ty sắp xếp lại cán bộ, sắp xếp lại bộ máy quản lý, mở thêm các chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty ở các vùng lân cận nhằm giúp Công ty ngày càng đứng vững trên thị trường. Đầu tư thêm thiết bị tốt nhất để phục vụ lợi ích kinh doanh cho Công ty. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân trong Công ty, đặc biệt là các cán bộ quản lý từng bộ phận, với tinh thần vì sự nghiệp vì tính ổn định bền vững và vì sự phát triển của Công ty. Công việc quản lí cả trăm nhân sự đã không còn đơn giản là có người đại diện đứng ra giám sát, theo dõi công việc hoàn thành hay chưa, tiến độ thế nào, mà phải nhờ vào máy móc, công nghệ, như máy chấm công hiện đã được đưa vào hoạt động và cây KPI cũng đang được chạy theo quy trình, cần cho quy trình có công nghệ vào quản lí chạy mượt hơn, mọi người chấp hành đầy đủ, theo kế hoạch của công ty đề ra, thì khâu quản lí sẽ bao quát và thuận lợi hơn, từ đó nhân sự được công bằng, và có nhu cầu thăng tiên, nề nếp, kỷ luật lơn. Sau đây là mẫu bảng Mô tả công việc và chấm công KPI của nhân viên phòng bộ phận Kỹ thuật.
 • 48. 38 Bảng 3.1: Mô tả công việc của nhân viên Kỹ thuật. NGUỒN: PHÒNG KỸ THUẬT
 • 49. 39 Bảng 3.2: Chấm công KPI nhân viên bộ Kỹ thuật. NGUỒN: PHÒNG KỸ THUẬT
 • 50. 40 3.1.2. Nhiệm vụ Căn cứ vào năng lực hiện nay, Công ty đã đề ra nhiệm vụ phải đạt được trong thời gian tới như sau: Doanh thu: 70 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận: 2,1%. Thu nhập bình quân đầu người của cán bộ công nhân viên trong Công ty 4.000.000 đ ¸ 5.500.000 đồng/tháng; thanh toán lương kịp thời, đúng thời hạn theo thỏa ước lao động. Xây dựng đội ngũ nhân viên có tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng lao động và có sự đổi mới về tư duy kỹ thuật. Xây dựng đội ngũ kinh doanh có tinh thần làm việc cao, hiệu quả trong công việc. Tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ công nhân viên phát huy được hết khả năng và năng lực sẵn có. Chú trọng tới ý thức của Cán bộ, công nhân viên như vệ sinh công cộng, tác phong làm việc. Phối hợp công việc giữa các phòng ban một cách linh hoạt, sử dụng hết nguồn lực của nhân công, tránh tình trạng dư thừa nhân viên. Điều chỉnh mức lương sao cho phù hợp với thực tế, tránh tình trạng mất cân đối giữa mức lương của cán bộ công nhân viên ở các phòng ban khác nhau. Đẩy mạnh công tác chăm lo vật chất cho Cán bộ, công nhân viên vào các dịp lễ tết, phát động sâu rộng hơn nữa trong toàn thể Cán bộ, công nhân viên phong trào thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân sự của Công ty TNHH ĐT & PT Win Home Để đạt được phương hướng, mục tiêu mà Công ty đề ra trong thời gian tới, Công ty cần phải đưa ra giải pháp hợp lý nhằm khắc phục những khó khăn đã nêu. Với những kiến thức đã học và qua thời gian thực tập tại Công ty, tôi xin đưa ra một số giải pháp khắc phục những khó khăn trên như sau:
 • 51. 41 3.2.1. Tiến hành tổ chức, sắp xếp lại bộ máy và cán bộ trong công ty Nhân lực là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công hay thất bại của Công ty. Vì vậy, Công ty phải thường xuyên chăm lo đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực sao cho việc sử dụng nhân lực trong Công ty có hiệu quả nhất. Công ty phải có bộ phận chuyên môn phụ trách nhân sự, phải tiến hành sắp xếp lại bộ máy của mình Công ty luôn phải duy trì hoạt động đào tạo cho Cán bộ, Công nhân viên vì đây không phải là vấn đề một sớm, một chiều mà phụ thuộc vào thời đại, khoa học công nghệ thay đổi theo từng giờ. Đối với một số Cán bộ, Công nhân viên trong Công ty, do năng lực còn chưa cao, trình độ chuyên môn không đáp ứng được nhu cầu của Công ty đặt ra làm ảnh hưởng đến Công ty. Vì vậy, Công ty cần có biện pháp cứng rắn để thay thế nhằm tạo điều kiện để Công ty ngày càng phát triển. 3.2.2. Tuyển dụng và thu hút lao động chặt chẽ, nghiêm túc Thực hiện khâu tuyển dụng nhân viên một cách chặt chẽ và nghiêm túc, đây là tiền đề cho việc sử dụng hợp lý và phát huy cao khả năng làm việc của nhân viên. Thực hiện công tác này góp phần không nhỏ vào việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao doanh thu trong Công ty. Cần đa dạng hóa hình thức tuyển dụng trên mọi phương tiện như: trên các trang web tuyển dụng, trên báo chí... thay cho hình thức dán thông báo tuyển dụng ở cơ quan. Công việc này sẽ giúp cho quy mô chọn lựa nhân lực, công việc tìm người phù hợp với công việc chuẩn xác hơn. Công ty cần chú trọng tới nguồn tuyển dụng từ các trường đại học. Đây là nguồn cung cấp các nhà quản lý, những nhân viên đầy hứa hẹn trong tương lai. Việc tuyển nhân sự cần thông qua các bước sau: Bước 1: Chuẩn bị tổ chức tuyển dụng. Công ty thành lập hội đồng tuyển dụng, đồng thời chuẩn bị các văn bản, quy định các tiêu chuẩn về tuyển dụng nhân viên theo quy định của Nhà nước và dựa trên yêu cầu của công việc. Hội đồng tuyển dụng
 • 52. 42 này bao gồm những người có trình độ, có kinh nghiệm phỏng vấn, có khả năng nhìn tổng thể trên cơ sở khoa học để đánh giá con người Bước 2: Thông báo tuyển dụng. Công ty nên thông báo rộng rãi nhằm thu hút nhiều người tham gia thi tuyển. Có như vậy mới có thể tìm được những người mà Công ty cần. Bước 3: Công ty cần thời gian vừa đủ để tiếp nhận và nghiên cứu kỹ hồ sơ của các ứng cử viên. Bước 4. Công ty cần tổ chức các buổi kiểm tra, sát hạch, trắc nghiệm và phỏng vấn nhằm chọn những người có đủ khả năng cho công việc. Bước 5: Chọn ra những người xuất sắc nhất. Sau khi đã chọn được những nhân viên cho vị trí cần tuyển, Công ty cần có một giai đoạn làm “mềm” nhân viên mới để họ bộc lộ hết khả năng, cũng như các điểm yếu của họ. Phỏng vấn là một trong các bước quan trọng của quá trình tuyển chọn lao động. Công ty đã thực hiện việc này khá tốt, nhưng để phỏng vấn có hiệu quả hơn nữa, theo tôi nên tạo cho bầu không khí phỏng vấn bớt căng thẳng bằng những câu hỏi hóm hỉnh, khoảng thời gian phỏng vấn không nên quá dài (chỉ từ 20 -30 phút). Trong những trường hợp đặc biệt có thể điều chỉnh ngắn hơn hoặc dài hơn tùy theo trình độ và khả năng ứng viên. Tuy nhiên, cũng không nên kéo dài quá 45 phút. Có như vậy các ứng viên mới có thể trả lời chính xác các câu hỏi mà người phỏng vấn đặt ra và ứng viên cũng có ấn tượng tốt về sự quan tâm của Công ty dành cho họ thông qua phỏng vấn. Ngoài ra, nội dung phỏng vấn không chỉ nên bó gọn về kiến thức chuyên môn, hiểu biết xã hội mà cần có những câu hỏi để kiểm tra, đánh giá thái độ, quan điểm của ứng viên như: Bạn đánh giá như thế nào về chế độ đãi ngộ lao động trong doanh nghiệp? Người quản lý có cá tính như thế nào thì phù hợp với bạn? Bạn sẽ giải quyết như thế nào nếu như chất lượng công việc không được như ý? Bạn thường làm gì khi căng thẳng trong công việc?
 • 53. 43 Bạn sẽ phản ứng thế nào nếu bạn bị khiển trách một vấn đề mà bạn đã làm đúng hoặc có thể cho ứng viên thảo luận về vị trí cần tuyển về trách nhiệm, quyền hạn những điều chỉnh gì trong tương lai. Mức thu nhập như thế nào là hợp lý? Giải pháp về thu hút lao động Thu hút ứng viên vào vị trí quản lý của Công ty có thể là nhà quản lý nhân sự, quản lý hành chính, quản lý công việc kinh doanh hoặc có thể là quản lý mọi hoạt động của Công ty, trong trường hợp Công ty đang muốn tìm kiếm một nhà quản lý có năng lực thật sự để thay thế vị trí cũ. Quản lý là một công việc cần thiết; nó là một công việc khó khăn hiếm khi chỉ nằm trong giới hạn làm việc hành chính 40 giờ/tuần. Công việc này luôn căng thẳng, nó đề cập đến những mâu thuẫn giữa các nhóm hay cá nhân cạnh tranh với nhau, công việc này phải có những quyết định cứng rắn phải đương đầu với bất trắc. Vấn đề đặt ra đối với Công ty TNHH ĐT&PT Win Home là làm sao có thể thu hút và tuyển chọn được những nhà quản lý có tài năng thật sự và tâm huyết với Công ty, họ có thể sống hết mình vì công việc, vì sự phát triển của Công ty. Những nhà quản lý rất khác nhau, họ có những đòi hỏi, mong muốn và động cơ khác nhau; vì vậy giải pháp ở đây chính là một vài phần thưởng đối với việc quản lý, do những người quản lý khác nhau về tuổi tác, tình trạng kinh tế, nên họ muốn nhiều thứ, tuy nhiên chúng thường bao hàm thời cơ, thu nhập và quyền lực. Trước tiên, mối quan hệ chủ yếu của các ứng viên thường là cơ hội để có dịp đạt được những kinh nghiệm quản lý sâu rộng, người quản lý đều muốn thấy mình có công đóng góp vào các mục tiêu của doanh nghiệp. Công ty nên mở rộng thêm thị phần, mở thêm chi nhánh, văn phòng đại diện ở các tỉnh. Đây cũng là cơ hội để một nhà quản lý phát huy tài năng của mình. Thứ hai, người quản lý tìm được những bù đắp về mặt tài chính do cương vị hấp dẫn mang lại, họ muốn được khen thưởng xứng đáng vì sự đóng góp của họ. Mặc dù tiền bạc không phải là lý do xui khiến duy nhất đối với người quản lý, nhưng chúng ta không thể phủ nhận một sự thật là tiền bạc biểu hiện nhiều thứ, trong đó có cả sự thừa nhận.
 • 54. 44 Thứ ba, phần thưởng với người quản lý là quyền lực. Là người quản lý trong Công ty, họ phải là những người có quyền lực nhất định đối với công việc của họ. Có nhiều dạng quyền lực khác nhau bao gồm quyền cưỡng chế, quyền khen thưởng (quyền trao phần thưởng), quyền chuyên gia (quyền có được do được coi là một chuyên gia) và quyền được hỏi ý kiến (người cùng cánh với lãnh đạo) và quyền hợp pháp do quyền hạn gắn với chức vụ trong cấp bậc tổ chức mang lại. 3.2.3. Chú trọng bồi dưỡng, đào tạo và phát triển nhân lực Để đạt được mục tiêu kinh doanh, Công ty cần đẩy mạnh công tác đào tạo phát triển nhân lực để tạo ra luồng sinh khí mới cho Công ty. Công tác đào tạo là hết sức cần thiết nhưng nên tránh tình trạng đào tạo ồ ạt, chi phí cao nhưng hiệu quả thấp. Cần duy trì công tác đào tạo đã được thực hiện trong thời gian qua. Mở rộng diện bồi dưỡng chuyên đề về quản lý kinh tế cho các thành viên trong Công ty. Muốn nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ của mình tài các cơ sở mà công ty cử đi học cần sử dụng các biện pháp sau: Tổ chức quan hệ chặt chẽ với cơ sở mà Công ty cử nhân viên của mình tham gia học tập Cần sắp xếp thời gian học tập và làm việc hợp lý để tạo điều kiện cho nhân viên học tập, nhưng vẫn phải đảm bảo được kết quả kinh doanh của Công ty Công ty cần có một quy hoạch tổng thể về đội ngũ cán bộ cận kề để từ đó có các phương pháp huấn luyện họ Công ty nên khuyến khích việc tự đào tạo bằng cách hỗ trợ cho người lao động về thời gian và một khoản nào đó để kích thích họ, đồng thời có các chế độ ưu đãi đối với những người tiến bộ trong lao động mà do kết quả tự đào tạo mang lại tốt nhất và ưu đãi về vật chất. Ngoài những nghiệp vụ quản lý điều hành kinh doanh, các bộ phận phòng ban cần phải được đào tạo tốt cả về ngoại ngữ, tin học, ứng xử và giao tiếp nhằm phục vụ cho công việc lao động.
 • 55. 45 3.2.4. Xây dựng chế độ trả lương, thưởng, bảo hiểm, trợ cấp hợp lý Chế độ thưởng, phạt, trợ cấp, bảo hiểm là một trong những biện pháp tạo động lực cơ bản cho nhân viên và sử dụng nhân viên có hiệu quả trong Công ty. Tiền thưởng là một khoản bổ sung cho tiền lương, nếu thưởng thích hợp sẽ thúc đẩy nhân viên trong Công ty luôn cố gắng hết mình để tạo ra hiệu quả tối đa cho Công ty. 3.2.4.1. Chế độ phạt: Do là công ty kinh doanh luôn bận rộn với công việc nên nhân viên phải đảm nhiệm hoàn thành công việc đúng thời hạn mà Công ty giao phó. Vì vậy theo tôi, để đảm bảo thưởng phạt công minh, Công ty cần áp dụng các biện pháp: Đối với việc làm thất thoát tài sản của Công ty, khai khống, tham nhũng, nhận hối lộ, làm mất uy tín công ty đối với các đối tác bên ngoài, thậm chí xảy ra tranh chấp hoa hồng giữ các nhân viên không đáng có thì Công ty tiến hành kỷ luật và bắt bồi hoàn số tiền thiệt hại. Đối với người mắc khuyết điểm thì tiến hành kỷ luật trước toàn thể Công ty. Về giờ giấc, nhân viên trong Công ty phải đi làm đúng giờ, nếu chậm 3 lần trong 1 tháng thì sẽ bị Công ty trừ vào tiền lương. Quy kết trách nhiệm cá nhân đối với những trường hợp làm thất thoát tiền vốn, hư hỏng tài sản của Công ty, việc này phải được bàn bạc công khai trong Cán bộ, Công nhân viên. Ngoài ra, Công ty cần phải áp dụng 3 phương pháp tác động đến người lao động như sau: Phương pháp giáo dục: Tác động vào tình cảm, nhận thức của nhân viên trong Công ty nhằm nâng cao tính tự giác và nhiệt tình của nhân viên. Đây chính là phương pháp vận dụng các quy luật tâm lý để tác động trong người lao động. Phương pháp kinh tế: Sử dụng phương pháp kinh tế tạo ra sự quan tâm vật chất của người quản lý đối với nhân viên. Kích thích kinh tế tác động nhạy bén, linh hoạt vào khả năng sáng tạo và sự nhiệt tình của nhân viên bởi vì con người làm việc có động cơ.
 • 56. 46 Phương pháp hành chính: Phương pháp này dựa vào các mối quan hệ tổ chức của hệ thống quản lý và kỷ luật của doanh nghiệp, là cách tác động của chủ doanh nghiệp lên tập thể nhân viên dưới quyền bằng các quyết định dứt khoát, mang tính bắt buộc đòi hỏi nhân viên phải chấp hành, nếu vi phạm sẽ bị xử lý. Nó xác lập trật tự kỷ cương tại nơi làm việc. 3.2.4.2. Đãi ngộ tinh thần Việc sử dụng đúng khả năng, bố trí công việc phù hợp với năng lực và sở trường của mỗi người, tạo điều kiện cho mỗi cá nhân có thể là một hình thức đãi ngộ tinh thần của Công ty dành cho Cán bộ, Công nhân viên. Công ty nên tỏ thái độ quan tâm chân thành tới các nhân viên trong Công ty: nắm vững tên tuổi, hoàn cảnh gia đình, thường xuyên thăm hỏi động viên cấp dưới, giảm bớt sự phân biệt giữa cấp trên và cấp dưới. Tạo điều kiện để cùng sinh hoạt nghỉ mát, vui chơi, giải trí, tránh sự phân biệt thái quá trong lĩnh vực đãi ngộ. Cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao chất lượng vệ sinh trong Công ty để người lao động đảm bảo được sức khỏe và có tâm trạng thoải mái khi làm việc. Áp dụng thời gian làm việc linh động và chế độ nghỉ ngơi hợp lý. Tổ chức và đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua trong doanh nghiệp. 3.2.5. Xây dựng hệ thống định mức lao động Định mức lao động là hao phí lớn nhất, định mức là cơ sở cho phép: Xây dựng nhu cầu lao động ở các bộ phận phòng ban để không gây lãng phí lao động trong quá trình sử dụng lao động. Thực hiện sự phân công quyền hạn của mỗi nhân viên trong tập thể Công ty. Có sự phân công quyền hạn, trách nhiệm thì mỗi nhân viên mới làm hết sức mình để phục vụ doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty. Đánh giá trình độ của từng nhân viên, mức đóng góp của mỗi thành viên vào kết quả hoạt động chung của tổ chức, của tập thể. Từ đó có biện pháp kịp thời kích thích người lao động về vật chất và tinh thần. Cùng với sự phát triển không ngừng của công nghệ, Công ty TNHH ĐT&PT Win Home cũng phát triển không ngừng.
 • 57. 47 Điều này đòi hỏi Công ty phải luôn phát triển và hoàn thiện về tổ chức và mỗi thành viên trong Công ty cũng phải không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ quản lý. Công ty TNHH ĐT&PT Win Home không có chỗ cho những ai thỏa mãn với những gì mình có, thỏa mãn với những kết quả đạt được. Hệ thống định mức của Công ty được xây dựng dựa trên cơ sở phương pháp thống kê, kinh nghiệm nên thiếu tính chính xác. Vì thế, Công ty nên có tiêu chuẩn để tính định mức cụ thể, rõ ràng dựa trên tình hình thực tế chứ không được bằng kinh nghiệm. Công ty nên giao việc tính định mức cho một bộ phận cụ thể, có hiểu biết về công tác định mức. Tổ chức bộ máy làm công tác định mức lao động trong Công ty cần gọn nhẹ mà vẫn đảm bảo hiệu quả. Công ty nên giao nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn định mức lao động cho cán bộ lao động tiền lương, thống kê kiêm nhiệm. Dù tổ chức dưới hình thức nào, các hoạt động định mức lao động của Công ty cũng cần phải hướng vào một số công việc cụ thể: - Rà soát các mức hiện có, chấn chỉnh, bổ sung mức lao động cho những công việc chưa có mức. - Trên cơ sở chính sách tiền lương của Nhà nước, dựa vào hiệu quả sản xuất kinh doanh của từng bộ phận và của Công ty, xây dựng hệ thống đơn giá tiền lương cho từng bước công việc, từng sản phẩm, từng công việc được hoàn thành nhằm trước hết phục vụ cho hình thức trả lương theo sản phẩm và theo lương khoán. - Xây dựng mức chi phí tiền lương tổng hợp cho một đơn vị kết quả sản xuất kinh doanh. Trên cơ sở đó thiết kế các biện pháp để khuyến khích tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí lao động, nhất là các biện pháp liên quan đến khâu tổ chức lao động khoa học trong Công ty. Giải pháp này rất quan trọng nó ảnh hưởng đến sự phát triển của doanh nghiệp.