Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Viêm Cầu Thận Cấp - Bs. Trần Nguyễn Như Uyên

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 38 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von Phiều Phơ Tơ Ráp (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Anzeige

Viêm Cầu Thận Cấp - Bs. Trần Nguyễn Như Uyên

 1. 1. VIÊM CẦU THẬN CẤP Bs. Trần Nguyễn Như Uyên
 2. 2. VIÊM CẦU THẬN CẤP Mục tiêu: • Định nghĩa • Nguyên nhân • Triệu chứng LS, CLS của VCTC hậu nhiễm liên cầu trùng • Chẩn đoán được VCTC do liên cầu ở trẻ em • Nguyên tắc điều trị VCTC hậu nhiễm liên cầu • Cách phòng ngừa VCTC hậu nhiễm LC
 3. 3. VIÊM CẦU THẬN CẤP Định nghĩa: là một hội chứng lâm sàng: • Phù • Tiểu ít • Tiểu máu • Tiểu đạm • Cao huyết áp • Đôi khi có tăng urê huyết
 4. 4. VIÊM CẦU THẬN CẤP Nguyên nhân: • Nhiễm trùng: - Hậu nhiễm liên cầu trùng - Các loại vi trùng, siêu vi trùng khác: +Vi trùng:thương hàn,giang mai,viêm phổi phế cầu, nhiễm trùng huyết, viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn,viêm thận do shunt… +Siêu vi: VGSVB, quai bị,sởi, thủy đậu… +KST: sốt rét, bệnh toxoplasma
 5. 5. Vieâm caàu thaän haäu nhieãm Filariasis Trypanasomiasis ToxoplasmosisScrub typhus MalariaCoccidioides immitis KSTNAÁM vaø RICKETTSIA Varicella zosterSyphilis MumpsSalmonella typhi MeaslesLeptospirosis Epstein-Barr virusStaphylococcus aureus CytomegalovirusStreptococcus viridans Hepatitis B Sieâu viVi truøng Group A β-hemolytic streptococci
 6. 6. VIÊM CẦU THẬN CẤP Nguyên nhân: • Bệnh hệ thống: lupus, Henoch Schonlein, Goodpasture… • Bệnh cầu thận tiên phát: viêm cầu thận tăng sinh màng, bệnh Berger • Các nguyên nhân khác: Hc Guillain-Barre, bệnh huyết thanh, sau chích ngừa DTC…
 7. 7. VIÊM CẦU THẬN CẤP Xét nghiệm cận lâm sàng: • Nước tiểu: có hồng cầu, tiểu đạm ít dưới ngưỡng thận hư, tiểu máu từ cầu thận (soi nước tiểu tìm HC dysmorphic,tìm trụ HC) • Xét nghiệm tìm bằng chứng nhiễm liên cầu
 8. 8. 9
 9. 9. 10
 10. 10. 11
 11. 11. 12
 12. 12. 13
 13. 13. 14
 14. 14. 15
 15. 15. 16
 16. 16. 17
 17. 17. VIÊM CẦU THẬN CẤP HẬU NHIỄM LIÊN CẦU -Nguyên nhân: Xảy ra sau nhiễm liên cầu ß tan huyết nhóm A dòng độc thận M type: 1,2,4,12,18,25,49,55,57 và 60. Nơi nhiễm : ở da hay viêm họng do liên cầu - Cơ chế: là bệnh lý miễn dịch
 18. 18. Beänh caàu thaän qua trung gian mieãn dòch: Vieâm
 19. 19. Beänh caàu thaän qua trung gian mieãn dòch: Vieâm Yeát toá taùc ñoäng teá baøo Ñaùp öùng Taêng sinh Xô hoùa TGF-βPDGF Caùc teá baøo caàu thaän: noäi moâ trung moâ teá baøo chaân giaû BC ña nhaân Ñaïi thöïc baøo
 20. 20. Caùc tieâu chuaån cuûa beänh caên nhieãm truøng • Coù moái töông quan thôøi gian vôùi moät beänh • Taùc nhaân ñaëc hieäu ñöôïc phaân laäp • Ñaùp öùng huyeát thanh hoïc ñöôïc xaùc ñònh baèng hieäu giaù khaùng theå taêng • Xaùc ñònh khaùng nguyeân hoaëc khaùng theå trong caàu thaän • Khoâng coøn hình aûnh beänh hoïc khi loaïi tröø taùc nhaân gaây nhieãm • Hình aûnh beänh hoïc coù theå taùi taïo ôû ñoäng vaät thí nghieäm
 21. 21. Streptococcus β tan huyeát nhoùm A coù 2 protein khaùc bieät veà khaùng nguyeân M vaø T trong phaàn ngoaøi cuûa thaønh teá baøo ñöôïc duøng ñeå phaân loaïi Voû boïc: hyaluronic acid Protein thaønh teá baøo: M,T,R Group carbohydrates Mucopeptide Maøng nguyeân sinh chaát Pili
 22. 22. “Nephritogenic” Streptococci Nhoùm-M Loaïi-T Vieâm haàu hoïng Vieâm da muû 1 1 + 2 8/25/Imp 19 + 3 + 4 + 12 12 + 25 + 49 14/49 + + 55 8/25/Imp 19 + / - + 57 8/25/Imp 19 + / - + 60 4 + / - +
 23. 23. TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG • Tuổi đỉnh điểm là trước khi đi học và đầu những năm đi học • < 5 % ở trẻ dưới 2 tuổi • 5-10 % ở người lớn trên 40 tuổi
 24. 24. TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG • Tỉ lệ tấn công chung của chủng hướng thận khoảng 15 % • Nguy cơ sau viêm da mủ do streptococci nhóm 49 khoảng 25 %
 25. 25. TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG • Phù : đột ngột, phù nhẹ kín đáo, phù mặt, có thể phù toàn thân • Tiểu ít • Tiểu đỏ đại thể (30-50%) • Cao huyết áp (50-90%): HA cao có thể dẫn đến biến chứng tim mạch (suy tim,phù phổi cấp), hoặc bệnh não do cao HA
 26. 26. Tieåu maùu ñaïi theå 25-33% Quaù taûi theå tích Phuø 85% Cao huyeát aùp 60-80% Sung huyeát tuaàn hoøan 20% Caùc trieäu chöùng TKTU 10% STC phaûi loïc thaän <1% Taàn suaát caùc bieåu hieän laâm saøng VCTC (Nissenson et al, 1979)
 27. 27. CHẨN ĐOÁN VCTC HẬU NHIỄM LIÊN CẦU Tìm bằng chứng nhiễm liên cầu: • Tiền sử có bị viêm họng, viêm da trước đó 2-3 tuần • Phết họng hay da có liên cầu trùng • XN máu tìm kháng thể kháng liên cầu: ASO, anti DNAse B • Định lượng bổ thể: C3 giảm, trở lại bình thường sau 8 tuần, C4 bình thường
 28. 28. Ñaùp öùng huyeát thanh hoïc vôùi caùc khaùng nguyeân Streptococcus Khaùng theå Vò trí nhieãm truøng V. haàu hoïng V.da muû Anti-streptolysin O + ± Anti-DNAase B + + Anti-NADase + ± Anti-hyaluronidase + + Anti-streptokinase ± ±
 29. 29. CHẨN ĐOÁN VCTC HẬU NHIỄM LIÊN CẦU • Diễn tiến: -Trong vòng 1-2 tuần: hết phù, tiểu nhiều, HA về bình thường, ure, creatinin máu giảm -Tiểu máu đại thể hết trong 2-3 tuần - C3 bình thường sau 6-8 tuần -Tiểu đạm hết trong vòng 3-6 tháng - Tiểu máu vi thể hết trong vòng 1 năm
 30. 30. Caùc chæ ñònh sinh thieát thaän cuûa moät beänh nhaân vieâm caàu thaän caáp laø gì ?
 31. 31. Caùc chæ ñònh sinh thieát thaän 1. Khoâng coù baèng chöùng nhieãm Streptococcus tröôùc 2. Boå theå huyeát thanh bình thöôøng 3. Baèng chöùng cuûa beänh heä thoáng 4. Tieán trieån nhanh 5. Chaäm lui beänh
 32. 32. ĐIỀU TRỊ Nguyên tắc điều trị: • Chưa có điều trị đặc hiệu cho VCTC hậu nhiễm liên cầu • Chủ yếu là điều trị hạ áp phòng không để biến chứng xảy ra • Ăn lạt trong giai đoạn cấp • Kháng sinh: PNC V hay Erythromycin để diệt các liên cầu còn sót lại
 33. 33. Xöû trí vieâm caàu thaän caáp Quaù taûi dòch Haïn cheá muoái vaø dòch Lôïi tieåu quai Cao huyeát aùp Thuoác öùc cheá keânh calcium Thuoác öùc cheá men chuyeån
 34. 34. Xöû trí vieâm caàu thaän caáp Taêng Kai maùu Haïn cheá K trong thöùc aên Chaát trao ñoåi ion Caùc thuoác caáp cöùu Loïc thaän Nhieãm ñoäc ureâ maùu Haïn cheá chaát ñaïm Loïc thaän
 35. 35. Tieân löôïng laâu daøi vieâm caàu thaän caáp haäu nhieãm Streptococcus Nghieân cöùu Theo doõi(naêm) ABN (%) STM Perlman et al, 1965 10 (dòch) 18.3 0/61 Travis et al, 1973 2-5 (ca leû) 19.6 1/54 Baldwin et al, 1974, 1980 2-17 (ca leû) 60.0 6/176 Lien et al, 1979 2-14 (ca leû) 26.3 0/57 Potter et al, 1978, 1982 12-17 (dòch vaø ca leû) 8.8 1/534 Rodriguez-Iturbe et al, 1976, 1981 11-12 (dòch) 12.6 1/71 Pinto et al, 2001 2 (dòch) 42.0 20/67
 36. 36. PHÒNG BỆNH Phòng bệnh: phòng bệnh bằng cách đừng để nhiễm liên cầu: • Vệ sinh tốt: nâng mức sống,kinh tế, y tế ,văn hóa, cải thiện môi trường sống • Nâng cao thể trạng • Điều trị viêm họng, viêm da sớm bằng KS
 37. 37. PHÒNG BỆNH • Trẻ bị VCTC cần được theo dõi tại cơ sở y tế để phòng ngừa và điều trị biến chứng cấp và lâu dài

×