Sua chua cac benh ve may tinh

free lance
free lanceC.I.O um free lance
Page 1 of 2
                       GIÁO TRÌNH PH N C NG MÁY TÍNH
               Xin chào : ð Trư ng Long  Lư t truy c p : 7  S dư : 125800  H n s d ng (mm/dd/yy) : 5/31/2009
        T NG QUAN   .      S a ch a các b nh c a Máy tính

                               1. B nh 1 : Máy không vào ñi n, không có ñèn báo ngu n,
        CASE & NGU N                   qu t ngu n không quay .
                               2. B nh 2 : Máy có ñèn báo ngu n khi b t công t c nhưng
        MAIN_BOARD .                   không lên màn hình, không có ti ng kêu l i Ram hay l i
                                 Card Video .
        VI X  LÝ - CPU                3. B nh 3 : B t ngu n máy tính th y có ti ng Bíp......
                                 Bíp......Bíp........ có nh ng ti ng Bíp dài trong máy phát
        B  NH  RAM .                  ra, không có gì trên màn hình .
                               4. B nh 4 : Máy tính kh i ñ ng, có lên màn hình nhưng
          _HDD, CDROM                 thông báo không tìm th y ñĩa kh i ñ ng , ho c thông
                                 báo h th ng ñĩa b h ng .
        T_B NH P XU T                   DISK BOOT FAILURE , INSERT SYSTEM DISK AND
                                 PRESS ENTER
        CARD M   R NG                5. B nh 5 : Khi kh i ñ ng máy tính thông báo trên màn hình
                                 là không tìm th y A ho c A h ng :
        L P RÁP M.TÍNH                  Boot Failure
                                 Insert BOOT Diskete in A
        CÀI WINDOW 98                  Press any key when ready
                               6. B nh 6 : Máy kh i ñ ng vào ñ n Win XP thì Reset l i, cài
        CÀI WIN2000, XP                  l i h ñi u hành Win XP thì thông báo l i và không th cài
                                 ñ t.
                               7. B nh 7 : Máy ch y thư ng xuyên b treo ho c ch y ch m
        PARTION MAGIC
                                 so v i t c ñ th c .

file://C:DOCUME~1MR5CA7~1.CANLOCALS~1Temp1QZLN6KN.htm                                     1/20/200
Page 2 of 2
        TI N ÍCH GHOST


        LAN - INTERNET          - Máy tính là m t b máy g m nhi u thi t b k t h p l i c ng
                         v i ph n m m ñi u khi n ñã t o lên m t b máy tinh vi và ph c
        Dowload G.Trình          t p, b t k hư h ng    m t thi t b ph n c ng nào hay l i do
                         ph n m m ñ u làm cho máy tính b tr c tr c
        PH N S / CH A           - ð s a ch a t t b n c n có c ki n th c v ph n c ng và
                         ph n m m c a máy tính, các ki n th c ñó ñã ñư c trình bày
                         trong các chương    trên.
                         - Sau ñây là các b nh hư h ng liên quan ñ n ph n h p máy,
                         nguyên nhân và phương pháp ki m tra s a ch a .


                        Các b nh thưòng g p c a máy tính

                       1. B nh 1 : Máy không vào ñi n, không có ñèn báo ngu n, qu t ngu n
                         không quay .
                       2. B nh 2 : Máy có ñèn báo ngu n khi b t công t c nhưng không lên
                         màn hình, không có ti ng kêu l i Ram hay l i Card Video .
                       3. B nh 3 : B t ngu n máy tính th y có ti ng Bíp...... Bíp......Bíp........
                         có nh ng ti ng Bíp dài trong máy phát ra, không có gì trên màn
                         hình .
                       4. B nh 4 : Máy tính kh i ñ ng, có lên màn hình nhưng thông báo
                         không tìm th y ñĩa kh i ñ ng , ho c thông báo h th ng ñĩa b
                         h ng .
                         DISK BOOT FAILURE , INSERT SYSTEM DISK AND PRESS
                         ENTER
                       5. B nh 5 : Khi kh i ñ ng máy tính thông báo trên màn hình là không
                         tìm th y A ho c A h ng :
                         Boot Failure
                         Insert BOOT Diskete in A
                         Press any key when ready
                       6. B nh 6 : Máy kh i ñ ng vào ñ n Win XP thì Reset l i, cài l i h ñi u
                         hành Win XP thì thông báo l i và không th cài ñ t .
                       7. B nh 7 : Máy ch y thư ng xuyên b treo ho c ch y ch m so v i t c
                         ñ th c .

file://C:DOCUME~1MR5CA7~1.CANLOCALS~1Temp1QZLN6KN.htm                                  1/20/200
Page 3 of 2

                         Trong các b nh trên thì B nh 1, B nh 2 và B nh 6 thông thư ng
                         do h ng Mainboard còn các b nh khác thư ng do h ng RAM,
                               Card Video,  c ng ho c l i ph n m m
                        Nguyên nhân và phương pháp ki m tra s a ch a

                        B nh 1 : Máy không vào ñi n, không có ñèn báo ngu n, qu t
                            ngu n không quay .
                        Nguyên nhân : ( do m t trong các nguyên nhân sau )

                         H ng b ngu n ATX
                         H ng m ch ñi u khi n ngu n trên Mainboard
                         H ng công t c t t m Power On

                        Ki m tra :

                         S d ng m t b ngu n t t ñ th , n u máy ho t ñ ng ñư c thì do

file://C:DOCUME~1MR5CA7~1.CANLOCALS~1Temp1QZLN6KN.htm                             1/20/200
Page 4 of 2

                         h ng b ngu n trên máy => Phương pháp s a ngu n ñư c ñ c p
                          chương CASE và NGU N .
                         Ki m tra công t c t t m ho c dùng Tô vít ñ u ch p tr c ti p hai
                         chân P.ON trên Mainboard => N u máy ho t ñ ng là do công t c
                         không ti p xúc .
                         Các bi n pháp trên v n không ñư c là do h ng m ch ñi u khi n
                         ngu n trên Mainboard .
                             M ch ñi u khi n ngu n trên Mainboard


                         => B n hãy dò ngư c t chân P.ON ( chân c p ngu n cáp 20 chân,
                         chân có dây m u xanh lá là P.ON ) v ñ bi t IC khu ch ñ i ñ m
                         Damper, dò m ch ñi u khi n ngu n theo sơ ñ trên, ki m tra
                         Transistor trên ñư ng P.ON  trên , ki m tra ñi n áp nuôi (5V) c p
                         cho IC Damper, thay th IC Damper .
                         - N u m ch ho t ñ ng thì sau khi b t công t c, chân P.ON ñang t
                         3V gi m xu ng 0V .
                         => Dùng máy hàn khò hàn l i IC Chipset nam Sourth Bridge

                        Phng pháp s d ng máy hàn khò


file://C:DOCUME~1MR5CA7~1.CANLOCALS~1Temp1QZLN6KN.htm                                1/20/200
Page 5 of 2
                         Máy hàn khò có 2 tri t áp là
                         - Tri t áp ch nh nhi t ñ là HEAT
                         - Tri t áp ch nh gió là AIR
                         - Nút ch nh nhi t ñ b n ñ ch ng 30 ñ n 40% , ho c kho ng 400o
                         C ( n u máy có ñ ng h ño nhi t )
                         - Nút ch nh gió b n ñ 40% .
                               S d ng máy hàn hơi


file://C:DOCUME~1MR5CA7~1.CANLOCALS~1Temp1QZLN6KN.htm                             1/20/200
Page 6 of 2
                         - Hàn l i Chipset Sourth Bridge - Khi hàn b n pha nh a thông vào
                         nư c r a m ch in r i quét lên lưng IC .
                         - ðưa m hàn ñ u kh p trên lưng IC, khi c m giác t i nhi t ñ nóng
                         ch y c a thi c thì dùng Panh n nh IC xu ng ñ m i hàn ti p xúc,
                         Chipset là IC chân g m .
                              Chipset Sourth Bridge là IC chân g m
                       B nh 2 : Máy có ñèn báo ngu n, qu t ngu n quay khi b t công
                           t c nhưng không lên màn hình, không có ti ng kêu l i
                           Ram hay l i Card Video .


file://C:DOCUME~1MR5CA7~1.CANLOCALS~1Temp1QZLN6KN.htm                               1/20/200
Page 7 of 2
                        Nguyên nhân :

                         Ngu n m t ñi n áp P.G
                         H ng CPU
                         H ng Mainboard
                         L i ph n m m trên ROM BIOS
                         H ng loa bên trong máy và Ram ho c Card video ñ ng th i
                         = N u các thi t b trên t t mà l i Ram hay Card Video thì có ti ng
                         kêu khi kh i ñ ng .
                         = N u h ng các    ñĩa thì v n lên màn hình, v n báo phiên b n Bios

                        Ki m tra :

                         B n c n ki m tra ñ k t lu n xem có ph i do Mainboard ho c CPU
                         hay không ?
                         Trư c tiên hãy thay m t b ngu n ATX t t ñ lo i tr , n u thay
                         ngu n khác mà máy ch y ñư c thì do h ng ngu n trên máy
                         = B n s a b ngu n trên máy = lưu ý chân PG ( m u xám ) khi
                         qu t ngu n quay chân này ph i có ñi n áp kho ng 3V ñ n 4V, n u
                         chân này không có ñi n thì máy không kh i ñ ng ñư c . PG ( Power
                         Good = Ngu n t t )
                         Ki m tra loa bên trong máy và ch c ch n r ng loa bên trong máy
                         v n t t.

file://C:DOCUME~1MR5CA7~1.CANLOCALS~1Temp1QZLN6KN.htm                                  1/20/200
Page 8 of 2
                            Loa báo s c cho máy tính


                         Tháo RAM, Card Video và các   ñĩa ra kh i máy ch ñ l i CPU g n
                         trên Mainboard r i b t công t c ngu n ñ ki m tra .
                         = N u không có ti ng kêu   loa thì = Mainboard ho c CPU chưa
                         ho t ñ ng .
                         = Thi t l p l i Jumper cho ñúng t c ñ BUS c a CPU ( v i
                         Mainboard Pentium 2 và Pentium 3 )
                         = N u ñã thao tác như trên nhưng máy v n không có các ti ng bíp
                         dài   loa là h ng Mainboard ho c h ng CPU
                         = S a ch a Mainboard ñư c ñ c p     ph n sau
                       B nh 3 : B t ngu n máy tính th y có ti ng Bíp.....Bíp......Bíp......
                             có nh ng ti ng Bíp dài  trong máy phát ra, không có gì
                             trên màn hình .

                       Nguyên nhân :

                         Máy b l i RAM
                         = L i RAM thư ng phát ra nh ng ti ng Bíp....... dài liên t c .
                         Máy b h ng Card Video
                         = H ng Card Video thư ng phát ra m t ti ng Bíp.......dài và ba ti ng
                         Bip Bip Bip ng n .
file://C:DOCUME~1MR5CA7~1.CANLOCALS~1Temp1QZLN6KN.htm                                 1/20/200
Page 9 of 2
                       Ki m tra S a ch a :

                         N u máy có nh ng ti ng Bíp........Bíp.......Bíp....... dài liên t c thì
                         thông thư ng do l i RAM, b n hãy tháo RAM ra kh i Mainboard ,
                         dùng d u RP7 làm v sinh s ch s chân ti p xúc trên RAM và khe
                         c m sau ñó g n vào và th l i .
                          V sinh s ch khe c m RAM b ng d u RP7 ho c b ng xăng
file://C:DOCUME~1MR5CA7~1.CANLOCALS~1Temp1QZLN6KN.htm                                  1/20/200
Page 10 of 2


                          V sinh s ch chân RAM cho kh năng ti p xúc t t nh t


                         N u không ñư c thì b n hãy thay m t thanh RAM m i r i th l i


                         N u máy có m t ti ng Bíp dài và nhi u ti ng bíp ng n thì thông
                         thư ng là do l i Card Video .
                         = B n hãy v sinh chân Card Video và khe c m Card Video tương
                         t chân RAM .
                           V sinh khe c m AGP
                            V sinh chân c m Card video


                         = N u không ñư c b n hãy thay m t Card Video t t cùng lo i r i
                         th l i .
                       B nh 4 : Máy tính kh i ñ ng, có lên màn hình nhưng thông báo
                            không tìm th y  ñĩa kh i ñ ng , ho c thông báo h

file://C:DOCUME~1MR5CA7~1.CANLOCALS~1Temp1QZLN6KN.htm                              1/20/200
Page 11 of 2
                             th ng ñĩa b h ng .
                         DISK BOOT FAILURE , INSERT SYSTEM DISK AND
                         PRESS ENTER
                         ( ðĨA KH I ð NG B H NG, CHO ðĨA H TH NG
                         VÀO VÀ B M PHÍM B T KỲ )
                        Nguyên nhân :

                         H ng cáp tín hi u c a  c ng
                         Cáp ngu n c a  c ng không ti p xúc
                         H ng h ñi u hành trên    c ng
                         ð u sai Jumper trên   c ng
                         H ng  c ng

                        Ki m tra S a ch a :

                         C m l i cáp tín hi u và cáp ngu n c a  c ng cho ti p xúc t t
file://C:DOCUME~1MR5CA7~1.CANLOCALS~1Temp1QZLN6KN.htm                              1/20/200
Page 12 of 2
                                Cáp  c ng


                         N u máy có hai c ng thì t m th i tháo m t ra và th l i
                         N u ñ hai c m trên m t dây cáp thì c n thi t l p m t là MS
                         (Master -  chính) và m t  là SL (Slaver-  ph )
                               Hai  c ng ñ u chung cáp
file://C:DOCUME~1MR5CA7~1.CANLOCALS~1Temp1QZLN6KN.htm                            1/20/200
Page 13 of 2
                             V trí thi t l p Jumper trên
                         Vào màn hình CMOS ñ ki m tra xem máy ñã nh n   c ng chưa ?
                         = Khi kh i ñ ng b m liên ti p vào phím Delete ñ vào màn hình
                         CMOS .
                         - B m vào dòng Standard CMOS Feature
                         xu t hi n như sau :
                          trên cho th y dòng IDE Channel 0 Master ñã nh n ñư c
                         [Memorex DVD +/-RW Tru]
                         và dòng IDE Channel 2 Master ñã nh n ñư c
                         [WDC WD800JD-00HKA0]

file://C:DOCUME~1MR5CA7~1.CANLOCALS~1Temp1QZLN6KN.htm                             1/20/200
Page 14 of 2


                         = N u như t t c các dòng trên ñ u báo [ None ] thì nghĩa là máy
                         chưa nh n ñư c   c ng nào c   = B n c n ki m tra cáp tín hi u
                         ho c thay cáp r i th l i = N u k t qu máy v n không nh n ñư c
                          ñĩa thì b n c n thay   c ng m i .
                         = N u máy ñã nh n ñư c     c ng như trên thì b n hãy cài ñ t l i h
                         ñi u hành cho máy .
                       B nh 5 : Khi kh i ñ ng máy tính thông báo trên màn hình là
                           không tìm th y    A ho c  A h ng :
                          Boot Failure
                          Insert BOOT Diskete in A
                          Press any key when ready

                       Nguyên nhân :

                         Khi kh i ñ ng máy, trong   A v n có ñĩa quên chưa b ra .
                          A b h ng
                         Máy h t Pin CMOS
                         Máy không l p  A nhưng trong CMOS l i khai báo    A là [1,44M
                         3,5 in ]

                       Ki m tra S a ch a :

                         Tháo h t ñĩa ra kh i   A khi m máy
                         Ki m tra Pin CMOS n u 3V thì thay Pin m i sau ñó thi t l p l i
                         CMOS .
                         - Khi máy h t Pin CMOS = c u hình máy ñư c thi t l p trong RAM
                         CMOS s b xoá h t, khi ñó máy s s d ng b n Default       trong
                         BIOS ñ ki m tra thi t b , trong b n Default luôn luôn khai báo    A là
                         [ 1.44M 3,5in ] vì v y n u máy không l p   A nó s b báo l i khi kh i
                         ñ ng .
                         N u máy không l p    A thì ph i khai báo trong màn hình CMOS    A

file://C:DOCUME~1MR5CA7~1.CANLOCALS~1Temp1QZLN6KN.htm                                    1/20/200
Page 15 of 2

                         là [ None ],  B là [ None ]
                          Phiên b n Default luôn luôn khai báo    A như trên
                         N u b n không l p    A vào máy thì c n
                          khai báo   A là [None] ,  B là [None] như hình trên
                       B nh 6 : Máy kh i ñ ng vào ñ n Win XP thì Reset l i, cài l i h
                           ñi u hành Win XP thì thông báo l i và không th cài ñ t .

                       Nguyên nhân :

                         Máy b l i RAM (    d ng nh )
                         Máy g n 2 thanh RAM khác ch ng lo i ho c khác t c ñ Bus
                         Trên Mainboard b khô ho c b ph ng lưng các t hoá l c ngu n .
                         Máy b xung ñ t thi t b , g n nhi u Card lên khe PCI

                       Ki m tra S a ch a :

file://C:DOCUME~1MR5CA7~1.CANLOCALS~1Temp1QZLN6KN.htm                             1/20/200
Page 16 of 2
                         Ki m tra RAM, n u trên máy g n 2 thanh thì hãy tháo th m t thanh
                         ra ngoài r i th l i, khi g n 2 thanh vào máy thì ph i cùng Bus, cùng
                         ch ng lo i và nên có dung lư ng b ng nhau .
                         Thay th thanh RAM khác r i th l i .
                         Tháo h t các Card m r ng ra, ch ñ l i Card Video trên máy r i th
                         l i = n u máy ch y ñư c là do l i Card ho c máy xung ñ t thi t b .
                         Quan sát các t hoá l c ngu n trên Mainboard n u th y có hi n
                         tư ng ph ng lưng thì b n c n thay th t m i .
file://C:DOCUME~1MR5CA7~1.CANLOCALS~1Temp1QZLN6KN.htm                                 1/20/200
Page 17 of 2
                         C dãy t bên trên b ph ng lưng = c n thay m i
                         Chú ý :
                         - Khi thay t hoá trên Mainboard b n ph i cho th t nhi u nh a thông
                         sao cho khi tháo t ra thì mũi m hàn ph i chìm bên trong nh a
                         thông, n u b n tháo khan có th s làm h ng m ch in c a
                         Mainboard .
                         - B n có th thay t m i có ñi n áp b ng ho c cao hơn t h ng và
                         ñi n dung có th thay sai s ñ n 20% .
file://C:DOCUME~1MR5CA7~1.CANLOCALS~1Temp1QZLN6KN.htm                                1/20/200
Page 18 of 2


                       B nh 7 : Máy ch y thư ng xuyên b treo ho c ch y ch m so v i
                           t c ñ th c .

                       Nguyên nhân :

                         H ng qu t CPU
                         Cáp tín hi u và cáp ngu n c a   c ng ti p xúc ch p ch n
                         Máy b nhi m Virus
                         L i h ñi u hành
                          c ng b Bad   phân vùng ch a h ñi u hành .

                       Ki m tra S a ch a

                         Ki m tra xem qu t CPU có quay bình thư ng không ?
                         N u qu t CPU không quay thì máy s b treo
                            sau khi ch y ñư c vài phút
                         Thay th cáp tín hi u c a  c ng và làm v sinh chân c m dây
                         ngu n lên  c ng r i th l i .
file://C:DOCUME~1MR5CA7~1.CANLOCALS~1Temp1QZLN6KN.htm                             1/20/200
Page 19 of 2
                         N u cáp tín hi u c a  c ng ti p xúc ch p
                            ch n s làm cho máy b treo


                         S d ng các ph n m m m i nh t ñ quét Virus cho máy, ph n m m
                         quét Virus c n ph i c p nh t m i thư ng xuyên thì quét m i có hi u
                         qu .
                         Cài l i h ñi u hành cho máy ( xem l i ph n cài ñ t ) .
                         Sau khi ñã làm các bi n pháp trên v n không ñư c thì có th  c ng
                         b Bad, n u  c ng Bad n ng thì khi cài h ñi u hành s b l i, n u
                         Bad nh thì b n v n cài ñ t bình thư ng nhưng khi s d ng máy hay
                         b treo .
                         = Ki m tra  ñĩa có Bad không b n làm như sau :
                         - Vào màn hình CMOS thi t l p cho   CD ROM kh i ñ ng trư c
                         - Cho ñĩa Boot CD vào và kh i ñ ng máy t ñĩa Boot CD s xu t
                         hi n màn hình sau :
                          A:_
                         T màn hình trên b n gõ SCANDISK C : Enter 


file://C:DOCUME~1MR5CA7~1.CANLOCALS~1Temp1QZLN6KN.htm                                1/20/200
Page 20 of 2
                          = ð i cho máy t quét ki m tra , b n b m Enter khi máy d ng l i
                          sau ñó s xu t hi n màn hình SCANDISK như sau :
                           Màn hình trên cho th y trên  C có m t s ñi m b Bad
                            ( các v trí có ch B m u ñ là b Bad ðĩa h ng )                     D ng c ñ s a ch a Máy tính


                     S a ch a các b nh c a Máy tính


                     Phương pháp s a ch a Mainboard
file://C:DOCUME~1MR5CA7~1.CANLOCALS~1Temp1QZLN6KN.htm                               1/20/200
Page 21 of 2
                 Bach Khoa Electronic - Mobil: 0912.421.959 - Email: Daotaotructuyen@vnn.vn

                                 Trang ch
file://C:DOCUME~1MR5CA7~1.CANLOCALS~1Temp1QZLN6KN.htm                            1/20/200

Recomendados

Sua chua cac benh cua may tinh von
Sua chua cac benh cua may tinhSua chua cac benh cua may tinh
Sua chua cac benh cua may tinhfree lance
629 views21 Folien
Phuong phap kiem tra mainboard von
Phuong phap kiem tra mainboardPhuong phap kiem tra mainboard
Phuong phap kiem tra mainboardfree lance
627 views10 Folien
Cai drive cho card video von
Cai drive cho card videoCai drive cho card video
Cai drive cho card videofree lance
320 views9 Folien
Khac phuc hu hong cua dia cung von
Khac phuc hu hong cua dia cungKhac phuc hu hong cua dia cung
Khac phuc hu hong cua dia cungfree lance
536 views7 Folien
Pp sua chua m ain board von
Pp sua chua m ain boardPp sua chua m ain board
Pp sua chua m ain boardfree lance
370 views23 Folien
Phuong phap sua chua mainboard von
Phuong phap sua chua mainboardPhuong phap sua chua mainboard
Phuong phap sua chua mainboardfree lance
782 views23 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Sua chua cac benh ve may tinh

Cac buoc lap rap may tinh von
Cac buoc lap rap may tinhCac buoc lap rap may tinh
Cac buoc lap rap may tinhfree lance
438 views5 Folien
Cac buoc thiet lap mang lan von
Cac buoc thiet lap mang lanCac buoc thiet lap mang lan
Cac buoc thiet lap mang lanfree lance
539 views15 Folien
Kiem tra o cung bang scandisk von
Kiem tra o cung bang scandiskKiem tra o cung bang scandisk
Kiem tra o cung bang scandiskfree lance
359 views6 Folien
Thiet lap cau hinh cho may tinh von
Thiet lap cau hinh cho may tinhThiet lap cau hinh cho may tinh
Thiet lap cau hinh cho may tinhfree lance
380 views7 Folien
Chua hdd bang partition magic von
Chua hdd bang partition magicChua hdd bang partition magic
Chua hdd bang partition magicfree lance
280 views4 Folien
Thiet lap bios von
Thiet lap biosThiet lap bios
Thiet lap biosTrường Tiền
428 views8 Folien

Similar a Sua chua cac benh ve may tinh(20)

Cac buoc lap rap may tinh von free lance
Cac buoc lap rap may tinhCac buoc lap rap may tinh
Cac buoc lap rap may tinh
free lance438 views
Cac buoc thiet lap mang lan von free lance
Cac buoc thiet lap mang lanCac buoc thiet lap mang lan
Cac buoc thiet lap mang lan
free lance539 views
Kiem tra o cung bang scandisk von free lance
Kiem tra o cung bang scandiskKiem tra o cung bang scandisk
Kiem tra o cung bang scandisk
free lance359 views
Thiet lap cau hinh cho may tinh von free lance
Thiet lap cau hinh cho may tinhThiet lap cau hinh cho may tinh
Thiet lap cau hinh cho may tinh
free lance380 views
Chua hdd bang partition magic von free lance
Chua hdd bang partition magicChua hdd bang partition magic
Chua hdd bang partition magic
free lance280 views
Chuan bi thiet bi cho bo may tinh von free lance
Chuan bi thiet bi cho bo may tinhChuan bi thiet bi cho bo may tinh
Chuan bi thiet bi cho bo may tinh
free lance359 views
Cac buoc thiet lap mang lan(tiep) von free lance
Cac buoc thiet lap mang lan(tiep)Cac buoc thiet lap mang lan(tiep)
Cac buoc thiet lap mang lan(tiep)
free lance278 views
Dinh dang cho dia hdd von free lance
Dinh dang cho dia hddDinh dang cho dia hdd
Dinh dang cho dia hdd
free lance337 views
Chương 7: Phần mềm sửa chữa von viendongcomputer
Chương 7: Phần mềm sửa chữaChương 7: Phần mềm sửa chữa
Chương 7: Phần mềm sửa chữa
viendongcomputer7.5K views
Card video card man hinh von free lance
Card video card man hinhCard video card man hinh
Card video card man hinh
free lance466 views
Cac benh ve ram von free lance
Cac benh ve ramCac benh ve ram
Cac benh ve ram
free lance295 views
Ghost tu dia cung sang dia cung von free lance
Ghost tu dia cung sang dia cungGhost tu dia cung sang dia cung
Ghost tu dia cung sang dia cung
free lance416 views
Chuong7 phanmemsuachua von Hate To Love
Chuong7 phanmemsuachuaChuong7 phanmemsuachua
Chuong7 phanmemsuachua
Hate To Love466 views
Rom bios va ram cmos von free lance
Rom bios va ram cmosRom bios va ram cmos
Rom bios va ram cmos
free lance902 views
Cac buoc thiet lap mang lan von Hate To Love
Cac buoc thiet lap mang lanCac buoc thiet lap mang lan
Cac buoc thiet lap mang lan
Hate To Love299 views
Ghost tu partition sang partition von free lance
Ghost tu partition sang partitionGhost tu partition sang partition
Ghost tu partition sang partition
free lance1.7K views

Más de free lance

Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf von
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdfNhững Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdffree lance
67 views474 Folien
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf von
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdfNhững Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdffree lance
65 views406 Folien
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).... von
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....free lance
18 views407 Folien
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).... von
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....free lance
8 views474 Folien
Thanh lý đồ gỗ bois indochine von
Thanh lý đồ gỗ bois indochineThanh lý đồ gỗ bois indochine
Thanh lý đồ gỗ bois indochinefree lance
52 views26 Folien
Icolor profile CHUYÊN GIA SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆP von
Icolor profile CHUYÊN GIA SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆPIcolor profile CHUYÊN GIA SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆP
Icolor profile CHUYÊN GIA SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆPfree lance
25 views38 Folien

Más de free lance(20)

Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf von free lance
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdfNhững Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf
free lance67 views
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf von free lance
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdfNhững Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).pdf
free lance65 views
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).... von free lance
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....
free lance18 views
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi).... von free lance
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....
Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 2 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi)....
free lance8 views
Thanh lý đồ gỗ bois indochine von free lance
Thanh lý đồ gỗ bois indochineThanh lý đồ gỗ bois indochine
Thanh lý đồ gỗ bois indochine
free lance52 views
Icolor profile CHUYÊN GIA SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆP von free lance
Icolor profile CHUYÊN GIA SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆPIcolor profile CHUYÊN GIA SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆP
Icolor profile CHUYÊN GIA SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆP
free lance25 views
Album kien truc dong duong von free lance
Album kien truc dong duong Album kien truc dong duong
Album kien truc dong duong
free lance25 views
Album kien truc dong duong von free lance
Album kien truc dong duong Album kien truc dong duong
Album kien truc dong duong
free lance22 views
Bois products vn THIẾT KẾ NỘI THẤT PHONG CÁCH ĐÔNG DƯƠNG von free lance
Bois products vn THIẾT KẾ NỘI THẤT PHONG CÁCH ĐÔNG DƯƠNGBois products vn THIẾT KẾ NỘI THẤT PHONG CÁCH ĐÔNG DƯƠNG
Bois products vn THIẾT KẾ NỘI THẤT PHONG CÁCH ĐÔNG DƯƠNG
free lance52 views
Test case phanblogs seo vietnamnet von free lance
Test case phanblogs seo vietnamnetTest case phanblogs seo vietnamnet
Test case phanblogs seo vietnamnet
free lance94 views
Hướng dẫn kiểm tra đường truyền von free lance
Hướng dẫn kiểm tra đường truyềnHướng dẫn kiểm tra đường truyền
Hướng dẫn kiểm tra đường truyền
free lance237 views
Tailieu.laixephongthu von free lance
Tailieu.laixephongthuTailieu.laixephongthu
Tailieu.laixephongthu
free lance194 views
Noi buon chien tranh von free lance
Noi buon chien tranh Noi buon chien tranh
Noi buon chien tranh
free lance236 views
Tong hop muc phat doi voi oto nd34 v1 von free lance
Tong hop muc phat doi voi oto nd34 v1Tong hop muc phat doi voi oto nd34 v1
Tong hop muc phat doi voi oto nd34 v1
free lance157 views
Email marketing von free lance
Email marketingEmail marketing
Email marketing
free lance325 views
Bypassing censorship-vi von free lance
Bypassing censorship-viBypassing censorship-vi
Bypassing censorship-vi
free lance260 views
Tranh to mau cho be von free lance
Tranh to mau cho beTranh to mau cho be
Tranh to mau cho be
free lance658 views
Tranh to mau cho be von free lance
Tranh to mau cho beTranh to mau cho be
Tranh to mau cho be
free lance268 views
Thuyết tương đối hẹp thuyết tương đối cho mọi người von free lance
Thuyết tương đối hẹp thuyết tương đối cho mọi ngườiThuyết tương đối hẹp thuyết tương đối cho mọi người
Thuyết tương đối hẹp thuyết tương đối cho mọi người
free lance809 views
Thuyet thuong doi hep thuyết tương đối cho mọi người von free lance
Thuyet thuong doi hep thuyết tương đối cho mọi ngườiThuyet thuong doi hep thuyết tương đối cho mọi người
Thuyet thuong doi hep thuyết tương đối cho mọi người
free lance240 views

Sua chua cac benh ve may tinh

 • 1. Page 1 of 2 GIÁO TRÌNH PH N C NG MÁY TÍNH Xin chào : ð Trư ng Long Lư t truy c p : 7 S dư : 125800 H n s d ng (mm/dd/yy) : 5/31/2009 T NG QUAN . S a ch a các b nh c a Máy tính 1. B nh 1 : Máy không vào ñi n, không có ñèn báo ngu n, CASE & NGU N qu t ngu n không quay . 2. B nh 2 : Máy có ñèn báo ngu n khi b t công t c nhưng MAIN_BOARD . không lên màn hình, không có ti ng kêu l i Ram hay l i Card Video . VI X LÝ - CPU 3. B nh 3 : B t ngu n máy tính th y có ti ng Bíp...... Bíp......Bíp........ có nh ng ti ng Bíp dài trong máy phát B NH RAM . ra, không có gì trên màn hình . 4. B nh 4 : Máy tính kh i ñ ng, có lên màn hình nhưng _HDD, CDROM thông báo không tìm th y ñĩa kh i ñ ng , ho c thông báo h th ng ñĩa b h ng . T_B NH P XU T DISK BOOT FAILURE , INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER CARD M R NG 5. B nh 5 : Khi kh i ñ ng máy tính thông báo trên màn hình là không tìm th y A ho c A h ng : L P RÁP M.TÍNH Boot Failure Insert BOOT Diskete in A CÀI WINDOW 98 Press any key when ready 6. B nh 6 : Máy kh i ñ ng vào ñ n Win XP thì Reset l i, cài CÀI WIN2000, XP l i h ñi u hành Win XP thì thông báo l i và không th cài ñ t. 7. B nh 7 : Máy ch y thư ng xuyên b treo ho c ch y ch m PARTION MAGIC so v i t c ñ th c . file://C:DOCUME~1MR5CA7~1.CANLOCALS~1Temp1QZLN6KN.htm 1/20/200
 • 2. Page 2 of 2 TI N ÍCH GHOST LAN - INTERNET - Máy tính là m t b máy g m nhi u thi t b k t h p l i c ng v i ph n m m ñi u khi n ñã t o lên m t b máy tinh vi và ph c Dowload G.Trình t p, b t k hư h ng m t thi t b ph n c ng nào hay l i do ph n m m ñ u làm cho máy tính b tr c tr c PH N S / CH A - ð s a ch a t t b n c n có c ki n th c v ph n c ng và ph n m m c a máy tính, các ki n th c ñó ñã ñư c trình bày trong các chương trên. - Sau ñây là các b nh hư h ng liên quan ñ n ph n h p máy, nguyên nhân và phương pháp ki m tra s a ch a . Các b nh thưòng g p c a máy tính 1. B nh 1 : Máy không vào ñi n, không có ñèn báo ngu n, qu t ngu n không quay . 2. B nh 2 : Máy có ñèn báo ngu n khi b t công t c nhưng không lên màn hình, không có ti ng kêu l i Ram hay l i Card Video . 3. B nh 3 : B t ngu n máy tính th y có ti ng Bíp...... Bíp......Bíp........ có nh ng ti ng Bíp dài trong máy phát ra, không có gì trên màn hình . 4. B nh 4 : Máy tính kh i ñ ng, có lên màn hình nhưng thông báo không tìm th y ñĩa kh i ñ ng , ho c thông báo h th ng ñĩa b h ng . DISK BOOT FAILURE , INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER 5. B nh 5 : Khi kh i ñ ng máy tính thông báo trên màn hình là không tìm th y A ho c A h ng : Boot Failure Insert BOOT Diskete in A Press any key when ready 6. B nh 6 : Máy kh i ñ ng vào ñ n Win XP thì Reset l i, cài l i h ñi u hành Win XP thì thông báo l i và không th cài ñ t . 7. B nh 7 : Máy ch y thư ng xuyên b treo ho c ch y ch m so v i t c ñ th c . file://C:DOCUME~1MR5CA7~1.CANLOCALS~1Temp1QZLN6KN.htm 1/20/200
 • 3. Page 3 of 2 Trong các b nh trên thì B nh 1, B nh 2 và B nh 6 thông thư ng do h ng Mainboard còn các b nh khác thư ng do h ng RAM, Card Video, c ng ho c l i ph n m m Nguyên nhân và phương pháp ki m tra s a ch a B nh 1 : Máy không vào ñi n, không có ñèn báo ngu n, qu t ngu n không quay . Nguyên nhân : ( do m t trong các nguyên nhân sau ) H ng b ngu n ATX H ng m ch ñi u khi n ngu n trên Mainboard H ng công t c t t m Power On Ki m tra : S d ng m t b ngu n t t ñ th , n u máy ho t ñ ng ñư c thì do file://C:DOCUME~1MR5CA7~1.CANLOCALS~1Temp1QZLN6KN.htm 1/20/200
 • 4. Page 4 of 2 h ng b ngu n trên máy => Phương pháp s a ngu n ñư c ñ c p chương CASE và NGU N . Ki m tra công t c t t m ho c dùng Tô vít ñ u ch p tr c ti p hai chân P.ON trên Mainboard => N u máy ho t ñ ng là do công t c không ti p xúc . Các bi n pháp trên v n không ñư c là do h ng m ch ñi u khi n ngu n trên Mainboard . M ch ñi u khi n ngu n trên Mainboard => B n hãy dò ngư c t chân P.ON ( chân c p ngu n cáp 20 chân, chân có dây m u xanh lá là P.ON ) v ñ bi t IC khu ch ñ i ñ m Damper, dò m ch ñi u khi n ngu n theo sơ ñ trên, ki m tra Transistor trên ñư ng P.ON trên , ki m tra ñi n áp nuôi (5V) c p cho IC Damper, thay th IC Damper . - N u m ch ho t ñ ng thì sau khi b t công t c, chân P.ON ñang t 3V gi m xu ng 0V . => Dùng máy hàn khò hàn l i IC Chipset nam Sourth Bridge Phng pháp s d ng máy hàn khò file://C:DOCUME~1MR5CA7~1.CANLOCALS~1Temp1QZLN6KN.htm 1/20/200
 • 5. Page 5 of 2 Máy hàn khò có 2 tri t áp là - Tri t áp ch nh nhi t ñ là HEAT - Tri t áp ch nh gió là AIR - Nút ch nh nhi t ñ b n ñ ch ng 30 ñ n 40% , ho c kho ng 400o C ( n u máy có ñ ng h ño nhi t ) - Nút ch nh gió b n ñ 40% . S d ng máy hàn hơi file://C:DOCUME~1MR5CA7~1.CANLOCALS~1Temp1QZLN6KN.htm 1/20/200
 • 6. Page 6 of 2 - Hàn l i Chipset Sourth Bridge - Khi hàn b n pha nh a thông vào nư c r a m ch in r i quét lên lưng IC . - ðưa m hàn ñ u kh p trên lưng IC, khi c m giác t i nhi t ñ nóng ch y c a thi c thì dùng Panh n nh IC xu ng ñ m i hàn ti p xúc, Chipset là IC chân g m . Chipset Sourth Bridge là IC chân g m B nh 2 : Máy có ñèn báo ngu n, qu t ngu n quay khi b t công t c nhưng không lên màn hình, không có ti ng kêu l i Ram hay l i Card Video . file://C:DOCUME~1MR5CA7~1.CANLOCALS~1Temp1QZLN6KN.htm 1/20/200
 • 7. Page 7 of 2 Nguyên nhân : Ngu n m t ñi n áp P.G H ng CPU H ng Mainboard L i ph n m m trên ROM BIOS H ng loa bên trong máy và Ram ho c Card video ñ ng th i = N u các thi t b trên t t mà l i Ram hay Card Video thì có ti ng kêu khi kh i ñ ng . = N u h ng các ñĩa thì v n lên màn hình, v n báo phiên b n Bios Ki m tra : B n c n ki m tra ñ k t lu n xem có ph i do Mainboard ho c CPU hay không ? Trư c tiên hãy thay m t b ngu n ATX t t ñ lo i tr , n u thay ngu n khác mà máy ch y ñư c thì do h ng ngu n trên máy = B n s a b ngu n trên máy = lưu ý chân PG ( m u xám ) khi qu t ngu n quay chân này ph i có ñi n áp kho ng 3V ñ n 4V, n u chân này không có ñi n thì máy không kh i ñ ng ñư c . PG ( Power Good = Ngu n t t ) Ki m tra loa bên trong máy và ch c ch n r ng loa bên trong máy v n t t. file://C:DOCUME~1MR5CA7~1.CANLOCALS~1Temp1QZLN6KN.htm 1/20/200
 • 8. Page 8 of 2 Loa báo s c cho máy tính Tháo RAM, Card Video và các ñĩa ra kh i máy ch ñ l i CPU g n trên Mainboard r i b t công t c ngu n ñ ki m tra . = N u không có ti ng kêu loa thì = Mainboard ho c CPU chưa ho t ñ ng . = Thi t l p l i Jumper cho ñúng t c ñ BUS c a CPU ( v i Mainboard Pentium 2 và Pentium 3 ) = N u ñã thao tác như trên nhưng máy v n không có các ti ng bíp dài loa là h ng Mainboard ho c h ng CPU = S a ch a Mainboard ñư c ñ c p ph n sau B nh 3 : B t ngu n máy tính th y có ti ng Bíp.....Bíp......Bíp...... có nh ng ti ng Bíp dài trong máy phát ra, không có gì trên màn hình . Nguyên nhân : Máy b l i RAM = L i RAM thư ng phát ra nh ng ti ng Bíp....... dài liên t c . Máy b h ng Card Video = H ng Card Video thư ng phát ra m t ti ng Bíp.......dài và ba ti ng Bip Bip Bip ng n . file://C:DOCUME~1MR5CA7~1.CANLOCALS~1Temp1QZLN6KN.htm 1/20/200
 • 9. Page 9 of 2 Ki m tra S a ch a : N u máy có nh ng ti ng Bíp........Bíp.......Bíp....... dài liên t c thì thông thư ng do l i RAM, b n hãy tháo RAM ra kh i Mainboard , dùng d u RP7 làm v sinh s ch s chân ti p xúc trên RAM và khe c m sau ñó g n vào và th l i . V sinh s ch khe c m RAM b ng d u RP7 ho c b ng xăng file://C:DOCUME~1MR5CA7~1.CANLOCALS~1Temp1QZLN6KN.htm 1/20/200
 • 10. Page 10 of 2 V sinh s ch chân RAM cho kh năng ti p xúc t t nh t N u không ñư c thì b n hãy thay m t thanh RAM m i r i th l i N u máy có m t ti ng Bíp dài và nhi u ti ng bíp ng n thì thông thư ng là do l i Card Video . = B n hãy v sinh chân Card Video và khe c m Card Video tương t chân RAM . V sinh khe c m AGP V sinh chân c m Card video = N u không ñư c b n hãy thay m t Card Video t t cùng lo i r i th l i . B nh 4 : Máy tính kh i ñ ng, có lên màn hình nhưng thông báo không tìm th y ñĩa kh i ñ ng , ho c thông báo h file://C:DOCUME~1MR5CA7~1.CANLOCALS~1Temp1QZLN6KN.htm 1/20/200
 • 11. Page 11 of 2 th ng ñĩa b h ng . DISK BOOT FAILURE , INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER ( ðĨA KH I ð NG B H NG, CHO ðĨA H TH NG VÀO VÀ B M PHÍM B T KỲ ) Nguyên nhân : H ng cáp tín hi u c a c ng Cáp ngu n c a c ng không ti p xúc H ng h ñi u hành trên c ng ð u sai Jumper trên c ng H ng c ng Ki m tra S a ch a : C m l i cáp tín hi u và cáp ngu n c a c ng cho ti p xúc t t file://C:DOCUME~1MR5CA7~1.CANLOCALS~1Temp1QZLN6KN.htm 1/20/200
 • 12. Page 12 of 2 Cáp c ng N u máy có hai c ng thì t m th i tháo m t ra và th l i N u ñ hai c m trên m t dây cáp thì c n thi t l p m t là MS (Master - chính) và m t là SL (Slaver- ph ) Hai c ng ñ u chung cáp file://C:DOCUME~1MR5CA7~1.CANLOCALS~1Temp1QZLN6KN.htm 1/20/200
 • 13. Page 13 of 2 V trí thi t l p Jumper trên Vào màn hình CMOS ñ ki m tra xem máy ñã nh n c ng chưa ? = Khi kh i ñ ng b m liên ti p vào phím Delete ñ vào màn hình CMOS . - B m vào dòng Standard CMOS Feature xu t hi n như sau : trên cho th y dòng IDE Channel 0 Master ñã nh n ñư c [Memorex DVD +/-RW Tru] và dòng IDE Channel 2 Master ñã nh n ñư c [WDC WD800JD-00HKA0] file://C:DOCUME~1MR5CA7~1.CANLOCALS~1Temp1QZLN6KN.htm 1/20/200
 • 14. Page 14 of 2 = N u như t t c các dòng trên ñ u báo [ None ] thì nghĩa là máy chưa nh n ñư c c ng nào c = B n c n ki m tra cáp tín hi u ho c thay cáp r i th l i = N u k t qu máy v n không nh n ñư c ñĩa thì b n c n thay c ng m i . = N u máy ñã nh n ñư c c ng như trên thì b n hãy cài ñ t l i h ñi u hành cho máy . B nh 5 : Khi kh i ñ ng máy tính thông báo trên màn hình là không tìm th y A ho c A h ng : Boot Failure Insert BOOT Diskete in A Press any key when ready Nguyên nhân : Khi kh i ñ ng máy, trong A v n có ñĩa quên chưa b ra . A b h ng Máy h t Pin CMOS Máy không l p A nhưng trong CMOS l i khai báo A là [1,44M 3,5 in ] Ki m tra S a ch a : Tháo h t ñĩa ra kh i A khi m máy Ki m tra Pin CMOS n u 3V thì thay Pin m i sau ñó thi t l p l i CMOS . - Khi máy h t Pin CMOS = c u hình máy ñư c thi t l p trong RAM CMOS s b xoá h t, khi ñó máy s s d ng b n Default trong BIOS ñ ki m tra thi t b , trong b n Default luôn luôn khai báo A là [ 1.44M 3,5in ] vì v y n u máy không l p A nó s b báo l i khi kh i ñ ng . N u máy không l p A thì ph i khai báo trong màn hình CMOS A file://C:DOCUME~1MR5CA7~1.CANLOCALS~1Temp1QZLN6KN.htm 1/20/200
 • 15. Page 15 of 2 là [ None ], B là [ None ] Phiên b n Default luôn luôn khai báo A như trên N u b n không l p A vào máy thì c n khai báo A là [None] , B là [None] như hình trên B nh 6 : Máy kh i ñ ng vào ñ n Win XP thì Reset l i, cài l i h ñi u hành Win XP thì thông báo l i và không th cài ñ t . Nguyên nhân : Máy b l i RAM ( d ng nh ) Máy g n 2 thanh RAM khác ch ng lo i ho c khác t c ñ Bus Trên Mainboard b khô ho c b ph ng lưng các t hoá l c ngu n . Máy b xung ñ t thi t b , g n nhi u Card lên khe PCI Ki m tra S a ch a : file://C:DOCUME~1MR5CA7~1.CANLOCALS~1Temp1QZLN6KN.htm 1/20/200
 • 16. Page 16 of 2 Ki m tra RAM, n u trên máy g n 2 thanh thì hãy tháo th m t thanh ra ngoài r i th l i, khi g n 2 thanh vào máy thì ph i cùng Bus, cùng ch ng lo i và nên có dung lư ng b ng nhau . Thay th thanh RAM khác r i th l i . Tháo h t các Card m r ng ra, ch ñ l i Card Video trên máy r i th l i = n u máy ch y ñư c là do l i Card ho c máy xung ñ t thi t b . Quan sát các t hoá l c ngu n trên Mainboard n u th y có hi n tư ng ph ng lưng thì b n c n thay th t m i . file://C:DOCUME~1MR5CA7~1.CANLOCALS~1Temp1QZLN6KN.htm 1/20/200
 • 17. Page 17 of 2 C dãy t bên trên b ph ng lưng = c n thay m i Chú ý : - Khi thay t hoá trên Mainboard b n ph i cho th t nhi u nh a thông sao cho khi tháo t ra thì mũi m hàn ph i chìm bên trong nh a thông, n u b n tháo khan có th s làm h ng m ch in c a Mainboard . - B n có th thay t m i có ñi n áp b ng ho c cao hơn t h ng và ñi n dung có th thay sai s ñ n 20% . file://C:DOCUME~1MR5CA7~1.CANLOCALS~1Temp1QZLN6KN.htm 1/20/200
 • 18. Page 18 of 2 B nh 7 : Máy ch y thư ng xuyên b treo ho c ch y ch m so v i t c ñ th c . Nguyên nhân : H ng qu t CPU Cáp tín hi u và cáp ngu n c a c ng ti p xúc ch p ch n Máy b nhi m Virus L i h ñi u hành c ng b Bad phân vùng ch a h ñi u hành . Ki m tra S a ch a Ki m tra xem qu t CPU có quay bình thư ng không ? N u qu t CPU không quay thì máy s b treo sau khi ch y ñư c vài phút Thay th cáp tín hi u c a c ng và làm v sinh chân c m dây ngu n lên c ng r i th l i . file://C:DOCUME~1MR5CA7~1.CANLOCALS~1Temp1QZLN6KN.htm 1/20/200
 • 19. Page 19 of 2 N u cáp tín hi u c a c ng ti p xúc ch p ch n s làm cho máy b treo S d ng các ph n m m m i nh t ñ quét Virus cho máy, ph n m m quét Virus c n ph i c p nh t m i thư ng xuyên thì quét m i có hi u qu . Cài l i h ñi u hành cho máy ( xem l i ph n cài ñ t ) . Sau khi ñã làm các bi n pháp trên v n không ñư c thì có th c ng b Bad, n u c ng Bad n ng thì khi cài h ñi u hành s b l i, n u Bad nh thì b n v n cài ñ t bình thư ng nhưng khi s d ng máy hay b treo . = Ki m tra ñĩa có Bad không b n làm như sau : - Vào màn hình CMOS thi t l p cho CD ROM kh i ñ ng trư c - Cho ñĩa Boot CD vào và kh i ñ ng máy t ñĩa Boot CD s xu t hi n màn hình sau : A:_ T màn hình trên b n gõ SCANDISK C : Enter file://C:DOCUME~1MR5CA7~1.CANLOCALS~1Temp1QZLN6KN.htm 1/20/200
 • 20. Page 20 of 2 = ð i cho máy t quét ki m tra , b n b m Enter khi máy d ng l i sau ñó s xu t hi n màn hình SCANDISK như sau : Màn hình trên cho th y trên C có m t s ñi m b Bad ( các v trí có ch B m u ñ là b Bad ðĩa h ng ) D ng c ñ s a ch a Máy tính S a ch a các b nh c a Máy tính Phương pháp s a ch a Mainboard file://C:DOCUME~1MR5CA7~1.CANLOCALS~1Temp1QZLN6KN.htm 1/20/200
 • 21. Page 21 of 2 Bach Khoa Electronic - Mobil: 0912.421.959 - Email: Daotaotructuyen@vnn.vn Trang ch file://C:DOCUME~1MR5CA7~1.CANLOCALS~1Temp1QZLN6KN.htm 1/20/200