SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 15
Η χρήση των ιστορικών
πηγών στο μάθημα της
Ιστορίας
Προετοιμασία μαθήματος με πηγές
1. Τα μαθήματα πρέπει να επιλεγούν και να προγραμματιστούν από
πριν.
2. Έλεγχος αν οι πηγές που προσφέρονται στα σχολικά βιβλία είναι
ικανοποιητικές ή χρειάζεται να συμπληρωθούν με άλλες.
3. Ποια μέσα παρέχει το σχολείο : βιβλία, χ’αρτες, διαφάνειες,
εικόνες κ.α.Πλήρης κατάλογος αναγκών
4. Οι πηγές που θα επιλέξουμε να έίναι σχετικές με την εποχή που
μελετάται, να καλύπτουν τομείς που δε θίγονται στο εγχειρίδιο
και να οδηγούν σε γόνιμο προβληματισμό.
• 5. Να είναι πιστές και κατανοητές από τους μαθητές. Να δίνεται
μετάφραση χωρίς αλλίωση, περικοπές.
• 6. Παράθεση σχετικών επεξηγήσεων και σχολίων σε κάθε πηγή.
• 7.Όσες χρειάζονται για την κάλυψη των στόχων και ανάλογες με
το χρόνο μας.
• Επαφή με διάφορα είδη πηγών – να αντιληφθούν την
πολλαπλότητα τους.
Οδηγίες για τη χρήση πηγών
• Αναγκαιότητα ιστορικής
βιβλιοθήκης
• Ανάπτυξη ερευνητικής
ικανότητας των μαθητών
• Ώθηση για επιπλέον
πληροφορίες σε κάθε ενότητα
• Χρήση τους ως εισαγωγή στο
μάθημα ή την ενότητα-
κέντρισμα ενδιαφέροντος
• Κατά τη διάρκεια της
επεξεργασίας του μαθήματος-
στήριξη θέσεων και παράθεση
αντίθετης άποψης
• Στο τέλος ως συμπληρωματικό
υλικό για εμπέδωση ή
αξιολόγηση
Στάδια προσέγγισης πηγών
Εξωκειμενική, κειμενική, διακειμενική προσέγγιση και σύνθεση κειμένου
Εξωκειμενική Κειμενική
• Επισήμανση πληροφοριών πέρα
από το περιεχόμενο της πηγής
• Πληροφορίες για το δημιουργό –
συντάκτη και για συνθήκες
δημιουργίας
• Τοποθετεί ο μαθητής στο πλαίσιο
χρόνου, χώρου.
• Ποιος-γιατί-ποιους στόχους-ποιες
κοινωνικοπολιτιστικές ή άλλες
συνέβαλλαν στη δημιουργία της;
• Επεξεργασία περιεχομένου πηγής
• Διάκριση αφηγηματικού μέρους
από επιχειρηματολογία,
αντικειμενική περιγραφή από
μυθοπλασία, απόψεις από
συμπεράσματα, αιτίες από
αποτελέσματα
• Ερμηνείες που θα δώσει ο
μαθητής να προκύπτουν από
τεκμήρια της εποχής όχι
σύγχρονες αντιλήψεις αλλιώς
ιστορικά σφάλματα -
αναχρονισμοί
Διακειμενική Σύνθεση κειμένου
• Κριτική επεξεργασία πηγών,
συγκριτική μελέτη,
συσχετισμός παρεχόμενων
πληροφοριών
• Σύνθετη επεξεργασία
περισσότερων του ενός
κειμένων.
• Άσκηση των μαθητών σε
κείμενα όπου πρέπει να
εντοπίσουν κοινά σημεία ή
διαφορές
• Σύνθεση σε δοκιμιακό λόγο
βάσει πληροφοριών των
πηγών.
• Παραγωγή νέου κειμένου,
όπου θα φαίνονται οι γνώσεις
του μαθητή η κριτική του
ικανότητα στην αφαίρεση
περιττών και στη σύνθεση των
αναγκαίων
Διαδικασία αξιολόγησης με τη χρήση
ιστορικών πηγών
• Θεμελιώνεται πάνω σε ένα κεντρικό διερευνητικό ερώτημα που
συνδιαμορφώνεται από τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές.
• Ερώτημα απορρέει από τους στόχους και το περιεχόμενο ενότητας
• Ερώτημα καίριο, να αφορά σημαντικό ιστορικό περιεχόμενο με
σύγχρονες και διαχρονικές προεκτάσεις.
• Στοχεύοντας στην απάντηση του ερωτήματος και ανα΄λογα με το
αντιληπτικό επίπεδο των μαθητών επιλέγεται ένα σύνολο
ιστορικών πηγών.
• Εύστοχη επιλογή ώστε να διευκολύνει το μαθητή.
Προσέγγιση πηγών με πνεύμα αμφισβήτησης
και ελέγχου
• Συνοδευτικά ερωτήματα να ξεκλειδώσουν περιεχόμενο: Ποιοι
ισχυρισμοί μπορούν να υποστηριχθούν με βάση τις πληροφορίες
που παρέχει η πηγή;
• Ποιοι ισχυρισμοί καταρρίπτονται με βάση το περιεχόμενο της
πηγής;
• Ποια επιχειρήματα παρέχει η πηγή για τη στήριξη του ισχυρισμού
που διατυπώνουμε;
• Επαρκούν τα δεδομένα της πηγής για να διατυπώσουμε σχετικά
ασφαλείς ισχυρισμούς;
Επιλογή κατάλληλων πηγών για κριτική
σκέψη
• Να ρίχνουν φως σε σημαντικά ιστορικά ζητήματα
• Να περιλαμβάνουν ικανό αριθμό δεδομένων και νύξεων ώστε να
διευκολύνουν το μαθητή να θεμελιώσει ισχυρισμούς και
συμπεράσματα βασιζόμενος στο περιεχόμενό τους.
• Να συνδυάζονται μεταξύ τους με τρόπο ώστε να αναδεικνύουν τις
αιτιώδεις συσχετίσεις που συνέχουν ιστορικά συμβάντα
• Να ενσωματώνουν γεγονότα, μαρτυρίες, απόψεις και
αντιπαραθέσεις πολυσήμαντες και επιδεκτικές εναλλακτικών
ερμηνειών για συγκρότηση επιχειρημάτων
Ερωτήσεις κατανόησης
• Να προωθούν διεξαγόμενη διερεύνηση, ενεργοποιούν γνωστικές
λειτουργίες και προάγουν ιστορική σκέψη.
• Σε μικρούς ή αμύητους μαθητές οι ερωτήσεις να περιορίζονται
στην αναγνώριση του είδους της ιστορικής πηγής και στην
κατανόηση της
• Σε μεγαλύτερους ερωτήσεις που να υπερβαίνουν τα αναφερόμενα
και να αγγίζουν ευρύτερες τάσεις και δομές του ιστορικού
χωροχρόνου.
• Να κατευθύνουν το μαθητή και να παρέχουν ερεθίσματα
Μέσω των ερωτήσεων ο μαθητής καλείται
• Να οργανώσει, συνθέσει, ερμηνεύσει, αντιπαραβάλει, αξιολογήσει
πληροφορίες προκειμένου να προσεγγίσει έννοιες, προβλήματα
• Να εξετάσει το μελετώμενο ιστορικό ζήτημα από διαφορετικές
οπτικές γωνίες, να αξιολογήσει τη δύναμη των ανταγωνιστικών επ
• Να ανακαλέσει προϋπάρχουσες γνώσεις και να δείξει ότι έχει
κατανοήσει έννοιες, ιδέες και αρχές συναφείς με την περίοδο
• Να χρησιμοποιήσει μεθοδολογία έρευνας και τρόπους επικοινωνίας
συμβατούς με την ιστορική σπουδή
• Να παράγει προφορικό και γραπτό ιστορικό λόγο
• Να επεξεργαστεί διαχρονικές έννοιες και προβλήματα ή ζητήματα
της επικαιρότητας που απασχολούν το σύγχρονο άνθρωπο
• Να κοινοποιήσει τη γνώση που κατέκτησε, να παρουσιάσει τα
συμπεράσματά του, να συζητήσει τη σημασία και τις επιπτώσεις
των συμπερασμάτων του και όπου χρειάζεται να αναλάβει δράση
• Οδηγείται έτσι στη σύνθεση της τελικής εργασίας που συνήθως
είναι η συγγραφή ενός δοκιμίου
• Παραγόμενο έργο να υπερβαίνει την καταγραφή γεγονότων και να
αποτελεί προσωπικό δημιούργημα
Βάση της σύγχρονης διδασκαλίας οι πηγές
• Σκοπός να σκέφτεται ο μαθητής ιστορικά: διαμόρφωση ιστορικής
σκέψης, συνείδησης, κατανόηση παρελθόντος στην ολότητά του,
σύνδεση με το παρόν - υπεύθυνος πολίτης
• Οι επιλεγμένες ιστορικές πηγές: η γέφυρα που συνδέει το ιστορικό
περιεχόμενο με την παιδαγωγική πράξη
• Αίσθημα πραγματικότητας, αντίληψη πολλών όψεων, συμπάθεια
για το θέμα που μελετάμε - πρωτογενείς πηγές
• Γραπτές ή εικονιστικές πηγές συμβάλλουν στο να «γίνεται ιστορία
μέσα στη σχολική τάξη»
Βιβλιογραφία
• Κωνσταντάρος, Κ. (2018). Η χρήση των ιστορικών πηγών στο
μάθημα της Ιστορίας στο Η Διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας
σ.64-74. Εκδόσεις Γρηγόρη

Weitere ähnliche Inhalte

Ähnlich wie Η χρήση των ιστορικών πηγών στο μάθημα της.pptx

μια ματιά στις ερευνητικές εργασίες Α λυκείου
μια ματιά στις ερευνητικές εργασίες Α λυκείουμια ματιά στις ερευνητικές εργασίες Α λυκείου
μια ματιά στις ερευνητικές εργασίες Α λυκείουΜεταξούλα Μανικάρου
 
Eρευνητικές εργασίες Βρυώνης. Η.- Παπαδοπούλου, Μ.
Eρευνητικές εργασίες Βρυώνης. Η.- Παπαδοπούλου, Μ.Eρευνητικές εργασίες Βρυώνης. Η.- Παπαδοπούλου, Μ.
Eρευνητικές εργασίες Βρυώνης. Η.- Παπαδοπούλου, Μ.Mary Pap
 
ερευνητικές εργασίες
ερευνητικές εργασίεςερευνητικές εργασίες
ερευνητικές εργασίεςpantazi
 
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΠΕ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΠΕΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΠΕ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΠΕvmantzorou
 
σενάριο διδασκαλίας
σενάριο διδασκαλίαςσενάριο διδασκαλίας
σενάριο διδασκαλίαςeustathia24
 
Σημειώσεις_5εβδομάδα-Παραγωγή_κειμένου.pptx
Σημειώσεις_5εβδομάδα-Παραγωγή_κειμένου.pptxΣημειώσεις_5εβδομάδα-Παραγωγή_κειμένου.pptx
Σημειώσεις_5εβδομάδα-Παραγωγή_κειμένου.pptxDimitraKamara
 
Kainotomia matsaggouras
Kainotomia matsaggourasKainotomia matsaggouras
Kainotomia matsaggourasdimitramp
 
Kainotomia matsaggouras
Kainotomia matsaggourasKainotomia matsaggouras
Kainotomia matsaggourasdimitramp
 
διαθεματικές και σημασία
διαθεματικές και σημασίαδιαθεματικές και σημασία
διαθεματικές και σημασίαMichailidis Nikodimos
 
Αναστασία Δ. Βακαλούδη, "ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ Τ...
Αναστασία Δ. Βακαλούδη, "ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ Τ...Αναστασία Δ. Βακαλούδη, "ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ Τ...
Αναστασία Δ. Βακαλούδη, "ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ Τ...Βακαλούδη Αναστασία
 
οικολογική καταστροφή
οικολογική καταστροφήοικολογική καταστροφή
οικολογική καταστροφήsofkar46
 
διδακτικο σενάριο ν.ε.γλώσσα
διδακτικο σενάριο ν.ε.γλώσσαδιδακτικο σενάριο ν.ε.γλώσσα
διδακτικο σενάριο ν.ε.γλώσσαMichailidis Nikodimos
 
Από το Ρωμαιοκαθολικισμό στον Προτεσταντισμό και την πνευματική διαίρεση της ...
Από το Ρωμαιοκαθολικισμό στον Προτεσταντισμό και την πνευματική διαίρεση της ...Από το Ρωμαιοκαθολικισμό στον Προτεσταντισμό και την πνευματική διαίρεση της ...
Από το Ρωμαιοκαθολικισμό στον Προτεσταντισμό και την πνευματική διαίρεση της ...ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΒΔΙΚΟΥ
 
διδακτική πρόταση για την ιστορία α΄γυμν. η αρχαϊκή τέχνη
διδακτική πρόταση για την ιστορία α΄γυμν. η αρχαϊκή τέχνηδιδακτική πρόταση για την ιστορία α΄γυμν. η αρχαϊκή τέχνη
διδακτική πρόταση για την ιστορία α΄γυμν. η αρχαϊκή τέχνηatzikakou
 
Δημιουργική Σκέψη και Γραφή στην Ιστορία
Δημιουργική Σκέψη και Γραφή στην Ιστορία  Δημιουργική Σκέψη και Γραφή στην Ιστορία
Δημιουργική Σκέψη και Γραφή στην Ιστορία LIA KARIMALI
 
αξιολογηση εκπαιδευτικου υλικου
αξιολογηση εκπαιδευτικου υλικουαξιολογηση εκπαιδευτικου υλικου
αξιολογηση εκπαιδευτικου υλικουAntonios Perdikaris
 
Vasiliki Gr Papadopoulou
Vasiliki Gr PapadopoulouVasiliki Gr Papadopoulou
Vasiliki Gr Papadopoulouvpapad
 

Ähnlich wie Η χρήση των ιστορικών πηγών στο μάθημα της.pptx (20)

μια ματιά στις ερευνητικές εργασίες Α λυκείου
μια ματιά στις ερευνητικές εργασίες Α λυκείουμια ματιά στις ερευνητικές εργασίες Α λυκείου
μια ματιά στις ερευνητικές εργασίες Α λυκείου
 
Eρευνητικές εργασίες Βρυώνης. Η.- Παπαδοπούλου, Μ.
Eρευνητικές εργασίες Βρυώνης. Η.- Παπαδοπούλου, Μ.Eρευνητικές εργασίες Βρυώνης. Η.- Παπαδοπούλου, Μ.
Eρευνητικές εργασίες Βρυώνης. Η.- Παπαδοπούλου, Μ.
 
ερευνητικές εργασίες
ερευνητικές εργασίεςερευνητικές εργασίες
ερευνητικές εργασίες
 
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΠΕ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΠΕΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΠΕ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΠΕ
 
σενάριο διδασκαλίας
σενάριο διδασκαλίαςσενάριο διδασκαλίας
σενάριο διδασκαλίας
 
μυκηναικοσ πολιτισμοσ
μυκηναικοσ πολιτισμοσμυκηναικοσ πολιτισμοσ
μυκηναικοσ πολιτισμοσ
 
Σημειώσεις_5εβδομάδα-Παραγωγή_κειμένου.pptx
Σημειώσεις_5εβδομάδα-Παραγωγή_κειμένου.pptxΣημειώσεις_5εβδομάδα-Παραγωγή_κειμένου.pptx
Σημειώσεις_5εβδομάδα-Παραγωγή_κειμένου.pptx
 
Kainotomia matsaggouras
Kainotomia matsaggourasKainotomia matsaggouras
Kainotomia matsaggouras
 
Kainotomia matsaggouras
Kainotomia matsaggourasKainotomia matsaggouras
Kainotomia matsaggouras
 
διαθεματικές και σημασία
διαθεματικές και σημασίαδιαθεματικές και σημασία
διαθεματικές και σημασία
 
Αναστασία Δ. Βακαλούδη, "ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ Τ...
Αναστασία Δ. Βακαλούδη, "ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ Τ...Αναστασία Δ. Βακαλούδη, "ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ Τ...
Αναστασία Δ. Βακαλούδη, "ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ Τ...
 
οικολογική καταστροφή
οικολογική καταστροφήοικολογική καταστροφή
οικολογική καταστροφή
 
η καταστροφή των ψαρών
η καταστροφή των ψαρώνη καταστροφή των ψαρών
η καταστροφή των ψαρών
 
ΜΥΚΗΝΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-Β
ΜΥΚΗΝΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΒΜΥΚΗΝΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-Β
ΜΥΚΗΝΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-Β
 
διδακτικο σενάριο ν.ε.γλώσσα
διδακτικο σενάριο ν.ε.γλώσσαδιδακτικο σενάριο ν.ε.γλώσσα
διδακτικο σενάριο ν.ε.γλώσσα
 
Από το Ρωμαιοκαθολικισμό στον Προτεσταντισμό και την πνευματική διαίρεση της ...
Από το Ρωμαιοκαθολικισμό στον Προτεσταντισμό και την πνευματική διαίρεση της ...Από το Ρωμαιοκαθολικισμό στον Προτεσταντισμό και την πνευματική διαίρεση της ...
Από το Ρωμαιοκαθολικισμό στον Προτεσταντισμό και την πνευματική διαίρεση της ...
 
διδακτική πρόταση για την ιστορία α΄γυμν. η αρχαϊκή τέχνη
διδακτική πρόταση για την ιστορία α΄γυμν. η αρχαϊκή τέχνηδιδακτική πρόταση για την ιστορία α΄γυμν. η αρχαϊκή τέχνη
διδακτική πρόταση για την ιστορία α΄γυμν. η αρχαϊκή τέχνη
 
Δημιουργική Σκέψη και Γραφή στην Ιστορία
Δημιουργική Σκέψη και Γραφή στην Ιστορία  Δημιουργική Σκέψη και Γραφή στην Ιστορία
Δημιουργική Σκέψη και Γραφή στην Ιστορία
 
αξιολογηση εκπαιδευτικου υλικου
αξιολογηση εκπαιδευτικου υλικουαξιολογηση εκπαιδευτικου υλικου
αξιολογηση εκπαιδευτικου υλικου
 
Vasiliki Gr Papadopoulou
Vasiliki Gr PapadopoulouVasiliki Gr Papadopoulou
Vasiliki Gr Papadopoulou
 

Kürzlich hochgeladen

Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptx
Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptxΕκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptx
Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptx36dimperist
 
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικής
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικήςΚωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικής
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικήςssuser44c0dc
 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ.docx
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ.docxΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ.docx
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ.docxAreti Arvithi
 
ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ αρσενικιά θηλυκιά ουδέτερα
ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ αρσενικιά θηλυκιά ουδέτεραΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ αρσενικιά θηλυκιά ουδέτερα
ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ αρσενικιά θηλυκιά ουδέτεραssuser2bd3bc
 
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptxΞενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptxDimitraKarabali
 
Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.
Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.
Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.Michail Desperes
 
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptxΕξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptxntanavara
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdf
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdfΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdf
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdfssuser2f8893
 
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptxΈκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx7gymnasiokavalas
 
Παρατήρηση Κυττάρων στο Μικροσκόπιο _ παρουσίαση /Observation of cells under ...
Παρατήρηση Κυττάρων στο Μικροσκόπιο _ παρουσίαση /Observation of cells under ...Παρατήρηση Κυττάρων στο Μικροσκόπιο _ παρουσίαση /Observation of cells under ...
Παρατήρηση Κυττάρων στο Μικροσκόπιο _ παρουσίαση /Observation of cells under ...Areti Arvithi
 
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptxΠρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptxntanavara
 
ΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docx
ΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docxΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docx
ΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docxtheologisgr
 
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗB2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗChrisa Kokorikou
 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITYΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITYΜαρία Διακογιώργη
 
ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITYΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITYΜαρία Διακογιώργη
 
ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΜαρία Διακογιώργη
 
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptxΕπίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx7gymnasiokavalas
 
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματοςΠαρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματοςDimitra Mylonaki
 

Kürzlich hochgeladen (20)

Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptx
Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptxΕκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptx
Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptx
 
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικής
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικήςΚωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικής
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικής
 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ.docx
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ.docxΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ.docx
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ.docx
 
ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ αρσενικιά θηλυκιά ουδέτερα
ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ αρσενικιά θηλυκιά ουδέτεραΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ αρσενικιά θηλυκιά ουδέτερα
ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ αρσενικιά θηλυκιά ουδέτερα
 
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptxΞενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
 
Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.
Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.
Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.
 
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptxΕξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdf
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdfΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdf
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdf
 
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptxΈκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
 
Παρατήρηση Κυττάρων στο Μικροσκόπιο _ παρουσίαση /Observation of cells under ...
Παρατήρηση Κυττάρων στο Μικροσκόπιο _ παρουσίαση /Observation of cells under ...Παρατήρηση Κυττάρων στο Μικροσκόπιο _ παρουσίαση /Observation of cells under ...
Παρατήρηση Κυττάρων στο Μικροσκόπιο _ παρουσίαση /Observation of cells under ...
 
Στο μουσείο
Στο                    μουσείοΣτο                    μουσείο
Στο μουσείο
 
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptxΠρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
 
ΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docx
ΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docxΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docx
ΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docx
 
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗB2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITYΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
 
ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITYΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
 
Λαπμπουκ .pdf
Λαπμπουκ                          .pdfΛαπμπουκ                          .pdf
Λαπμπουκ .pdf
 
ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptxΕπίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
 
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματοςΠαρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
 

Η χρήση των ιστορικών πηγών στο μάθημα της.pptx

 • 1. Η χρήση των ιστορικών πηγών στο μάθημα της Ιστορίας
 • 2. Προετοιμασία μαθήματος με πηγές 1. Τα μαθήματα πρέπει να επιλεγούν και να προγραμματιστούν από πριν. 2. Έλεγχος αν οι πηγές που προσφέρονται στα σχολικά βιβλία είναι ικανοποιητικές ή χρειάζεται να συμπληρωθούν με άλλες. 3. Ποια μέσα παρέχει το σχολείο : βιβλία, χ’αρτες, διαφάνειες, εικόνες κ.α.Πλήρης κατάλογος αναγκών 4. Οι πηγές που θα επιλέξουμε να έίναι σχετικές με την εποχή που μελετάται, να καλύπτουν τομείς που δε θίγονται στο εγχειρίδιο και να οδηγούν σε γόνιμο προβληματισμό.
 • 3. • 5. Να είναι πιστές και κατανοητές από τους μαθητές. Να δίνεται μετάφραση χωρίς αλλίωση, περικοπές. • 6. Παράθεση σχετικών επεξηγήσεων και σχολίων σε κάθε πηγή. • 7.Όσες χρειάζονται για την κάλυψη των στόχων και ανάλογες με το χρόνο μας. • Επαφή με διάφορα είδη πηγών – να αντιληφθούν την πολλαπλότητα τους.
 • 4. Οδηγίες για τη χρήση πηγών • Αναγκαιότητα ιστορικής βιβλιοθήκης • Ανάπτυξη ερευνητικής ικανότητας των μαθητών • Ώθηση για επιπλέον πληροφορίες σε κάθε ενότητα • Χρήση τους ως εισαγωγή στο μάθημα ή την ενότητα- κέντρισμα ενδιαφέροντος • Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του μαθήματος- στήριξη θέσεων και παράθεση αντίθετης άποψης • Στο τέλος ως συμπληρωματικό υλικό για εμπέδωση ή αξιολόγηση
 • 5. Στάδια προσέγγισης πηγών Εξωκειμενική, κειμενική, διακειμενική προσέγγιση και σύνθεση κειμένου
 • 6. Εξωκειμενική Κειμενική • Επισήμανση πληροφοριών πέρα από το περιεχόμενο της πηγής • Πληροφορίες για το δημιουργό – συντάκτη και για συνθήκες δημιουργίας • Τοποθετεί ο μαθητής στο πλαίσιο χρόνου, χώρου. • Ποιος-γιατί-ποιους στόχους-ποιες κοινωνικοπολιτιστικές ή άλλες συνέβαλλαν στη δημιουργία της; • Επεξεργασία περιεχομένου πηγής • Διάκριση αφηγηματικού μέρους από επιχειρηματολογία, αντικειμενική περιγραφή από μυθοπλασία, απόψεις από συμπεράσματα, αιτίες από αποτελέσματα • Ερμηνείες που θα δώσει ο μαθητής να προκύπτουν από τεκμήρια της εποχής όχι σύγχρονες αντιλήψεις αλλιώς ιστορικά σφάλματα - αναχρονισμοί
 • 7. Διακειμενική Σύνθεση κειμένου • Κριτική επεξεργασία πηγών, συγκριτική μελέτη, συσχετισμός παρεχόμενων πληροφοριών • Σύνθετη επεξεργασία περισσότερων του ενός κειμένων. • Άσκηση των μαθητών σε κείμενα όπου πρέπει να εντοπίσουν κοινά σημεία ή διαφορές • Σύνθεση σε δοκιμιακό λόγο βάσει πληροφοριών των πηγών. • Παραγωγή νέου κειμένου, όπου θα φαίνονται οι γνώσεις του μαθητή η κριτική του ικανότητα στην αφαίρεση περιττών και στη σύνθεση των αναγκαίων
 • 8. Διαδικασία αξιολόγησης με τη χρήση ιστορικών πηγών • Θεμελιώνεται πάνω σε ένα κεντρικό διερευνητικό ερώτημα που συνδιαμορφώνεται από τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές. • Ερώτημα απορρέει από τους στόχους και το περιεχόμενο ενότητας • Ερώτημα καίριο, να αφορά σημαντικό ιστορικό περιεχόμενο με σύγχρονες και διαχρονικές προεκτάσεις. • Στοχεύοντας στην απάντηση του ερωτήματος και ανα΄λογα με το αντιληπτικό επίπεδο των μαθητών επιλέγεται ένα σύνολο ιστορικών πηγών. • Εύστοχη επιλογή ώστε να διευκολύνει το μαθητή.
 • 9. Προσέγγιση πηγών με πνεύμα αμφισβήτησης και ελέγχου • Συνοδευτικά ερωτήματα να ξεκλειδώσουν περιεχόμενο: Ποιοι ισχυρισμοί μπορούν να υποστηριχθούν με βάση τις πληροφορίες που παρέχει η πηγή; • Ποιοι ισχυρισμοί καταρρίπτονται με βάση το περιεχόμενο της πηγής; • Ποια επιχειρήματα παρέχει η πηγή για τη στήριξη του ισχυρισμού που διατυπώνουμε; • Επαρκούν τα δεδομένα της πηγής για να διατυπώσουμε σχετικά ασφαλείς ισχυρισμούς;
 • 10. Επιλογή κατάλληλων πηγών για κριτική σκέψη • Να ρίχνουν φως σε σημαντικά ιστορικά ζητήματα • Να περιλαμβάνουν ικανό αριθμό δεδομένων και νύξεων ώστε να διευκολύνουν το μαθητή να θεμελιώσει ισχυρισμούς και συμπεράσματα βασιζόμενος στο περιεχόμενό τους. • Να συνδυάζονται μεταξύ τους με τρόπο ώστε να αναδεικνύουν τις αιτιώδεις συσχετίσεις που συνέχουν ιστορικά συμβάντα • Να ενσωματώνουν γεγονότα, μαρτυρίες, απόψεις και αντιπαραθέσεις πολυσήμαντες και επιδεκτικές εναλλακτικών ερμηνειών για συγκρότηση επιχειρημάτων
 • 11. Ερωτήσεις κατανόησης • Να προωθούν διεξαγόμενη διερεύνηση, ενεργοποιούν γνωστικές λειτουργίες και προάγουν ιστορική σκέψη. • Σε μικρούς ή αμύητους μαθητές οι ερωτήσεις να περιορίζονται στην αναγνώριση του είδους της ιστορικής πηγής και στην κατανόηση της • Σε μεγαλύτερους ερωτήσεις που να υπερβαίνουν τα αναφερόμενα και να αγγίζουν ευρύτερες τάσεις και δομές του ιστορικού χωροχρόνου. • Να κατευθύνουν το μαθητή και να παρέχουν ερεθίσματα
 • 12. Μέσω των ερωτήσεων ο μαθητής καλείται • Να οργανώσει, συνθέσει, ερμηνεύσει, αντιπαραβάλει, αξιολογήσει πληροφορίες προκειμένου να προσεγγίσει έννοιες, προβλήματα • Να εξετάσει το μελετώμενο ιστορικό ζήτημα από διαφορετικές οπτικές γωνίες, να αξιολογήσει τη δύναμη των ανταγωνιστικών επ • Να ανακαλέσει προϋπάρχουσες γνώσεις και να δείξει ότι έχει κατανοήσει έννοιες, ιδέες και αρχές συναφείς με την περίοδο • Να χρησιμοποιήσει μεθοδολογία έρευνας και τρόπους επικοινωνίας συμβατούς με την ιστορική σπουδή • Να παράγει προφορικό και γραπτό ιστορικό λόγο
 • 13. • Να επεξεργαστεί διαχρονικές έννοιες και προβλήματα ή ζητήματα της επικαιρότητας που απασχολούν το σύγχρονο άνθρωπο • Να κοινοποιήσει τη γνώση που κατέκτησε, να παρουσιάσει τα συμπεράσματά του, να συζητήσει τη σημασία και τις επιπτώσεις των συμπερασμάτων του και όπου χρειάζεται να αναλάβει δράση • Οδηγείται έτσι στη σύνθεση της τελικής εργασίας που συνήθως είναι η συγγραφή ενός δοκιμίου • Παραγόμενο έργο να υπερβαίνει την καταγραφή γεγονότων και να αποτελεί προσωπικό δημιούργημα
 • 14. Βάση της σύγχρονης διδασκαλίας οι πηγές • Σκοπός να σκέφτεται ο μαθητής ιστορικά: διαμόρφωση ιστορικής σκέψης, συνείδησης, κατανόηση παρελθόντος στην ολότητά του, σύνδεση με το παρόν - υπεύθυνος πολίτης • Οι επιλεγμένες ιστορικές πηγές: η γέφυρα που συνδέει το ιστορικό περιεχόμενο με την παιδαγωγική πράξη • Αίσθημα πραγματικότητας, αντίληψη πολλών όψεων, συμπάθεια για το θέμα που μελετάμε - πρωτογενείς πηγές • Γραπτές ή εικονιστικές πηγές συμβάλλουν στο να «γίνεται ιστορία μέσα στη σχολική τάξη»
 • 15. Βιβλιογραφία • Κωνσταντάρος, Κ. (2018). Η χρήση των ιστορικών πηγών στο μάθημα της Ιστορίας στο Η Διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας σ.64-74. Εκδόσεις Γρηγόρη