Závěrečný úkol KPI

Česká technologická platforma pro potraviny

Argumentace:

Toto téma spadá do mého oborového předmětu Inovační procesy. Jedná se o případovou studii na téma
technologické platformy. Technologcká platforma je oborové seskupení, které sdružuje průmyslové podniky,
různé instituce, asociace uživatelů atd. Cílem těchto uskupení je naplňovat vize a strategie k dosažení vize.

Anotace:

Česká technologická platforma pro potraviny je organizační složkou Potravinářské komory. Zahrnuje několik
společností a institucí. V článku je uvedena vize platformy a cíle potřebné k naplnění vize. Dále se zde nachází
výčet činností, které platforma plní.

Klíčová slova:

potraviny, platforma, spotřebitelé, poradentské centrum projektůČeská technologická platforma pro potraviny (ČTPP) byla ustanovena 20. březnem 2006 jako
organizační složka Potravinářské komory, v souladu s iniciativou Evropské komise ze dne 16. června
2004 (týkající se vytvoření technologických platforem), je samostatnou ekonomickou (účetní)
jednotkou, na kterou se vztahují vnitřní právní normy PK ČR. Koordinátorem platformy je tedy
Potravinářská komora ČR, nejvyšším orgánem platformy je plenární zasedání, vlastní vedení zajišťuje
řídící výbor volený na dobu dvou let ve spolupráci s vědeckým výborem a poradní skupinou.

ČTP sčítá v současnosti necelých 100 členů - společnosti a instituce, které mají vztah k potravinám a
působí v celém průběhu potravinového řetězce – od zemědělců přes zpracovatelský průmysl, vysoké
školy, výzkumné ústavy, dopravce, maloobchod až po spotřebitelské svazy. Prostřednictvím
dohlížecího výboru je zajištěna účast státních a dozorových orgánů. Jejími hlavními prioritami jsou:
bezpečnost potravin, kvalita potravin, potraviny a spotřebitel a potraviny a zdraví a také komunikace,
vzdělávání a transfer znalostí. Priority jsou promítnuty do základních dokumentů platformy: vizí,
strategické výzkumné agendy a implementačního plánu.

„Vizí ČTPP je účinná integrace strategicky zaměřeného národního a koordinovaného výzkumu v
oblasti výživy, potravin a spotřebitele a řízení potravinového řetězce, což přinese inovované, nové a
zdokonalené potravinářské výrobky pro regionální, národní a globální trhy. Tyto nové produkty budou
lépe odpovídat potřebám a očekáváním spotřebitelů a budou mít společně s doporučenými změnami
ve stravovacích návycích a životním stylu pozitivní dopad na veřejné zdraví a kvalitu života. Takto
cílené aktivity budou podporovat úspěšný a konkurenceschopný celoevropský agro-potravinářský
průmysl, jehož podnikatelské řízení bude založené na ekonomickém růstu, transferu technologií,
ekologické udržitelnosti produkce a důvěře spotřebitelů.“ [1]

„Cílem ČTPP je naplnění uvedené vize na národní úrovni a širší zapojení českých účastníků do
evropských aktivit v oboru. Je třeba zdůraznit, že podmínky evropské a národní jsou odlišné. Proto i
způsob naplnění a dosažení cílů je a bude národně specifický. Tomu je uzpůsobena i organizační
struktura, která nenaplnila v ČTPP pro potraviny oproti evropské ETP "Food for Life" oblast
horizontálních aktivit, ale soustředila se na štíhlou organizační strukturu co se týká administrace
platformy. Dále se zaměřila na efektivní podporu činnosti pracovních skupin v rámci priorit.“ [1]
Plán činnosti

Podpora udržitelného a konkurenceschopného agro-potravinářského průmyslu v České republice.
Podpora zaměstnanosti a podnikatelských příležitostí. Přispívat k udržitelnému rozvoji v tuzemsku i
v Evropě. Podporovat přístup „od farmy po vidličku“ přidávající hodnotu podél potravinového
řetězce. Zajišťovat účinnou a udržitelnou interakci mezi všemi zainteresovanými stranami.
Prezentace dobře definovaného Strategického plánu výzkumu (SRA) pro inovační potravinářskou
výrobu. Nabízet plán implementace, který bude zahrnovat mobilizaci zdrojů na
podporu celoevropského výzkumu, školení, vzdělávání a šíření poznatků na bázi spolupráce.
Vytvářet   u   spotřebitelů  větší  důvěru   v potraviny  a   potravinářské  výrobky.
Významně snižovat náklady na potraviny přispívající ke zlepšení zdraví populace.
Rozšiřovat dlouhodobé pracovní příležitosti v rámci českého a evropského potravinářství. Pořádat
diskusní setkání (na evropské i národní úrovni) s cílem dosáhnout společné vize České technologické
platformy pro potraviny mezi širokou škálou zainteresovaných stran z agro-potravinářského průmyslu
a souvisejících odvětví, agrochemického průmyslu, maloobchodu, výzkumných institucí, regulačních
orgánů a spotřebitelských organizací, čímž se vytvoří účinná a udržitelná interakce mezi
zainteresovanými stranami. Zajištění plnění strategického plánu, vytvářet plán implementace,
vytvářet komunikační plán, zahrnující ucelenou komunikaci všech zainteresovaných členů i nečlenů
platformy se spotřebiteli. Provádět výzkum navrhovaný a upřednostňovaný stranami
zainteresovanými na této platformě (využívání sdílené excelence evropských odborníků) po zajištění
výdajů na výzkum a vývoj od průmyslu, EK a národních vlád. Tento výzkum zvýší důvěru v zásobování
potravinami mezi evropskými spotřebiteli, sníží národní a regionální výdaje na zdravotnictví, přispěje
k   výrobě   potravin,  která  je  ekonomicky,    ekologicky  i  sociálně  udržitelná.
A v neposlední řadě je to zabezpečení účasti platformy na schvalovacích, administrativních a
rozhodovacích procesech spojených s podporou podnikání a výzkumu poskytovanou státními a jinými
institucemi. [2]

Poradenské centrum projektů

Za účelem zlepšení informovanosti a přístupu zpracovatelských subjektů k podporám EU zřídilo
plenární zasedání České technologické platformy pro potraviny v roce 2008 Poradenské centrum
projektů (PCP), jehož hlavní náplní je metodická a organizační podpora pro členy ČTP v oblasti
získávání podpor z evropských a národních fondů a institucí pro zajištění cílů ČTP. Hlavním cílem PCP
je posílení konkurenceschopnosti podniků činných v oblasti zpracovávání zemědělské produkce a
výroby potravin a nápojů.
Strategickými cíli PCP jsou: zvýšení efektivity při tvorbě podnikatelských plánů a realizačních projektů;
zlepšení informovanosti a přístupu k národním a evropským finančním podporám výrobců potravin,
nápojů a krmiv, zpracovatelů zemědělské produkce, prvovýrobců a institucí VaV a vývoje; být
partnerem národních i mezinárodních projektů přispívajících ke zvýšení konkurenceschopnosti
podniků potravinářského sektoru prostřednictvím vývoje a aplikace inovačních procesů či
prostřednictvím transferu technologií. [3]
Organizační struktura České technologické platformy pro potraviny
Seznam zdrojů:
[1] Česká technologická platforma [online] 2012 [cit. 21. 4. 2012] Dostupné z WWW:
http://www.ctpp.cz
[2] Česká technologická platforma. Základní informace. [online] 2012 [cit. 21. 4. 2012] Dostupné
z WWW: http://www.ctpp.cz/cze/pages/5-zakladni-informace/
[3] Česká technologická platforma. Poradenské centrum projektů. [online] 2012 [cit. 21. 4. 2012]
Dostupné z WWW: http://pcp.ctpp.cz

Hodnocení proč uvedené zdroje považuji za kvalitní a relevantní k mému textu:
- oficiální stránky České technologické platformy
- kvalitní zdroj
- stránky se neustále aktualizují
- odborný zdroj

Recomendados

206478 vaculikova pavla-prezentace-ctpp von
206478 vaculikova pavla-prezentace-ctpp206478 vaculikova pavla-prezentace-ctpp
206478 vaculikova pavla-prezentace-ctppPavla Vaculíková
240 views10 Folien
AVO - MPO 2 von
AVO - MPO 2AVO - MPO 2
AVO - MPO 2AVOprezentace
365 views6 Folien
Registrace j.broučková von
Registrace j.broučkováRegistrace j.broučková
Registrace j.broučkováMarek Šmíd
222 views18 Folien
Risk Taker Media Maker Lighting Pres Powerpoint von
Risk Taker Media Maker Lighting Pres PowerpointRisk Taker Media Maker Lighting Pres Powerpoint
Risk Taker Media Maker Lighting Pres Powerpointrisktakermediamaker
145 views15 Folien
Logroll von
LogrollLogroll
Logrolljtay123
1.2K views4 Folien
My Poems von
My PoemsMy Poems
My PoemsRomi Jain
227 views6 Folien

Más contenido relacionado

Destacado

Letter to my future husband a poem by romi von
Letter to my future husband a poem by romiLetter to my future husband a poem by romi
Letter to my future husband a poem by romiRomi Jain
2.7K views7 Folien
Buffer solution syllabus von
Buffer solution syllabusBuffer solution syllabus
Buffer solution syllabusShiddiq Hasanofic
727 views6 Folien
Analysis of kingfisher airlines von
Analysis of kingfisher airlinesAnalysis of kingfisher airlines
Analysis of kingfisher airlinesdspatra
22.1K views31 Folien
Trab 1 bim_com_social von
Trab 1 bim_com_socialTrab 1 bim_com_social
Trab 1 bim_com_socialAdri Lima
213 views12 Folien
Resistencia cuestionario 7 von
Resistencia cuestionario 7Resistencia cuestionario 7
Resistencia cuestionario 7Hernán Peña
258 views4 Folien
Rails プロジェクトでスタートダッシュを決める von
Rails プロジェクトでスタートダッシュを決めるRails プロジェクトでスタートダッシュを決める
Rails プロジェクトでスタートダッシュを決めるTomohiko Himura
2.7K views35 Folien

Destacado(20)

Letter to my future husband a poem by romi von Romi Jain
Letter to my future husband a poem by romiLetter to my future husband a poem by romi
Letter to my future husband a poem by romi
Romi Jain2.7K views
Analysis of kingfisher airlines von dspatra
Analysis of kingfisher airlinesAnalysis of kingfisher airlines
Analysis of kingfisher airlines
dspatra22.1K views
Trab 1 bim_com_social von Adri Lima
Trab 1 bim_com_socialTrab 1 bim_com_social
Trab 1 bim_com_social
Adri Lima213 views
Resistencia cuestionario 7 von Hernán Peña
Resistencia cuestionario 7Resistencia cuestionario 7
Resistencia cuestionario 7
Hernán Peña258 views
Rails プロジェクトでスタートダッシュを決める von Tomohiko Himura
Rails プロジェクトでスタートダッシュを決めるRails プロジェクトでスタートダッシュを決める
Rails プロジェクトでスタートダッシュを決める
Tomohiko Himura2.7K views
Ropa con papel_crepe[1] von Jaaz13
Ropa con papel_crepe[1]Ropa con papel_crepe[1]
Ropa con papel_crepe[1]
Jaaz13152 views
Venda solução, não venda preço von Hamilton Costa
Venda solução, não venda preçoVenda solução, não venda preço
Venda solução, não venda preço
Hamilton Costa785 views
Present tense of regular er and -ir verbs von spanishtutor
Present tense of regular er and -ir verbsPresent tense of regular er and -ir verbs
Present tense of regular er and -ir verbs
spanishtutor7.3K views
Arquitectura de computadores_11o_ano.marcelo_no11_11or von Sofia Gonçalves
Arquitectura de computadores_11o_ano.marcelo_no11_11orArquitectura de computadores_11o_ano.marcelo_no11_11or
Arquitectura de computadores_11o_ano.marcelo_no11_11or
Sofia Gonçalves145 views
Sacos Plasticos von camfh
Sacos PlasticosSacos Plasticos
Sacos Plasticos
camfh195 views
MANUEL ARELLANO MERINO EN ALGÚN LUGAR DE LA SELVA von maarme
MANUEL ARELLANO MERINO EN ALGÚN LUGAR DE LA SELVAMANUEL ARELLANO MERINO EN ALGÚN LUGAR DE LA SELVA
MANUEL ARELLANO MERINO EN ALGÚN LUGAR DE LA SELVA
maarme309 views
Vasos de la cabeza y cuello von anibalcondori
Vasos de la cabeza y cuelloVasos de la cabeza y cuello
Vasos de la cabeza y cuello
anibalcondori662 views
Young entreprenuers linked in von Liz Coleman
Young entreprenuers linked inYoung entreprenuers linked in
Young entreprenuers linked in
Liz Coleman207 views
Hist A11 Europa Politica Social Xvi Ie Xviii Denise S Almeida[1] von josepedrosilva
Hist A11 Europa Politica Social Xvi Ie Xviii Denise S Almeida[1]Hist A11 Europa Politica Social Xvi Ie Xviii Denise S Almeida[1]
Hist A11 Europa Politica Social Xvi Ie Xviii Denise S Almeida[1]
josepedrosilva965 views

Similar a Závěrečný úkol KPI

AVO - Podpora VaV z veřejných prostředků (Ing. Neumajer) von
AVO - Podpora VaV z veřejných prostředků (Ing. Neumajer)AVO - Podpora VaV z veřejných prostředků (Ing. Neumajer)
AVO - Podpora VaV z veřejných prostředků (Ing. Neumajer)AVOprezentace
543 views53 Folien
Projev prezidenta na VS AVO 2015 von
Projev prezidenta na VS AVO 2015Projev prezidenta na VS AVO 2015
Projev prezidenta na VS AVO 2015AVOprezentace
349 views11 Folien
čEsko polská přeshraniční spolupráce von
čEsko polská přeshraniční spoluprácečEsko polská přeshraniční spolupráce
čEsko polská přeshraniční spolupráceMartin Bohuněk
385 views41 Folien
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI von
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaIAnalýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaIMŠMT IPN KREDO
2.4K views54 Folien
TA CR Day - Smart Life (Petr Ocko, TA CR) von
TA CR Day - Smart Life (Petr Ocko, TA CR) TA CR Day - Smart Life (Petr Ocko, TA CR)
TA CR Day - Smart Life (Petr Ocko, TA CR) Technologická agentura ČR
257 views14 Folien
Seminář PARTSIP "Informační služby v evropském kontextu" (Libor Friedel) von
Seminář PARTSIP "Informační služby v evropském kontextu" (Libor Friedel)Seminář PARTSIP "Informační služby v evropském kontextu" (Libor Friedel)
Seminář PARTSIP "Informační služby v evropském kontextu" (Libor Friedel)PARTSIP: Partnerská síť informačních profesionálů
509 views41 Folien

Similar a Závěrečný úkol KPI(20)

AVO - Podpora VaV z veřejných prostředků (Ing. Neumajer) von AVOprezentace
AVO - Podpora VaV z veřejných prostředků (Ing. Neumajer)AVO - Podpora VaV z veřejných prostředků (Ing. Neumajer)
AVO - Podpora VaV z veřejných prostředků (Ing. Neumajer)
AVOprezentace543 views
Projev prezidenta na VS AVO 2015 von AVOprezentace
Projev prezidenta na VS AVO 2015Projev prezidenta na VS AVO 2015
Projev prezidenta na VS AVO 2015
AVOprezentace349 views
čEsko polská přeshraniční spolupráce von Martin Bohuněk
čEsko polská přeshraniční spoluprácečEsko polská přeshraniční spolupráce
čEsko polská přeshraniční spolupráce
Martin Bohuněk385 views
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI von MŠMT IPN KREDO
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaIAnalýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI
MŠMT IPN KREDO2.4K views
Grantové výzvy pro mladé akademiky von KISK FF MU
Grantové výzvy pro mladé akademikyGrantové výzvy pro mladé akademiky
Grantové výzvy pro mladé akademiky
KISK FF MU487 views
Martin Škarka: SME Instrument – nový nástroj na podporu inovací v malých a st... von JIC
Martin Škarka: SME Instrument – nový nástroj na podporu inovací v malých a st...Martin Škarka: SME Instrument – nový nástroj na podporu inovací v malých a st...
Martin Škarka: SME Instrument – nový nástroj na podporu inovací v malých a st...
JIC 805 views
Hodnocení v rámcových programech EU pro výzkum, vývoj a inovace von MEYS, MŠMT in Czech
Hodnocení v rámcových programech EU pro výzkum, vývoj a inovaceHodnocení v rámcových programech EU pro výzkum, vývoj a inovace
Hodnocení v rámcových programech EU pro výzkum, vývoj a inovace
Horizont 2020 – Výhled na další období von KnihovnaUTB
Horizont 2020 – Výhled na další obdobíHorizont 2020 – Výhled na další období
Horizont 2020 – Výhled na další období
KnihovnaUTB513 views
Výbor pro dotační tituly a podporu VaVaI von pavelborek
Výbor pro dotační tituly a podporu VaVaIVýbor pro dotační tituly a podporu VaVaI
Výbor pro dotační tituly a podporu VaVaI
pavelborek22 views
Výbor pro zdraví, bezpečnost a životní prostředí von pavelborek
Výbor pro zdraví, bezpečnost a životní prostředíVýbor pro zdraví, bezpečnost a životní prostředí
Výbor pro zdraví, bezpečnost a životní prostředí
pavelborek44 views
Souhrnná zpráva / Metodika hodnocení ve Výzkumu a vývoji a zásady financování von MEYS, MŠMT in Czech
Souhrnná zpráva / Metodika hodnocení ve Výzkumu a vývoji a zásady financováníSouhrnná zpráva / Metodika hodnocení ve Výzkumu a vývoji a zásady financování
Souhrnná zpráva / Metodika hodnocení ve Výzkumu a vývoji a zásady financování
141111 prezentace transfera_budejovice von Transferacz
141111 prezentace transfera_budejovice141111 prezentace transfera_budejovice
141111 prezentace transfera_budejovice
Transferacz193 views

Závěrečný úkol KPI

 • 1. Česká technologická platforma pro potraviny Argumentace: Toto téma spadá do mého oborového předmětu Inovační procesy. Jedná se o případovou studii na téma technologické platformy. Technologcká platforma je oborové seskupení, které sdružuje průmyslové podniky, různé instituce, asociace uživatelů atd. Cílem těchto uskupení je naplňovat vize a strategie k dosažení vize. Anotace: Česká technologická platforma pro potraviny je organizační složkou Potravinářské komory. Zahrnuje několik společností a institucí. V článku je uvedena vize platformy a cíle potřebné k naplnění vize. Dále se zde nachází výčet činností, které platforma plní. Klíčová slova: potraviny, platforma, spotřebitelé, poradentské centrum projektů Česká technologická platforma pro potraviny (ČTPP) byla ustanovena 20. březnem 2006 jako organizační složka Potravinářské komory, v souladu s iniciativou Evropské komise ze dne 16. června 2004 (týkající se vytvoření technologických platforem), je samostatnou ekonomickou (účetní) jednotkou, na kterou se vztahují vnitřní právní normy PK ČR. Koordinátorem platformy je tedy Potravinářská komora ČR, nejvyšším orgánem platformy je plenární zasedání, vlastní vedení zajišťuje řídící výbor volený na dobu dvou let ve spolupráci s vědeckým výborem a poradní skupinou. ČTP sčítá v současnosti necelých 100 členů - společnosti a instituce, které mají vztah k potravinám a působí v celém průběhu potravinového řetězce – od zemědělců přes zpracovatelský průmysl, vysoké školy, výzkumné ústavy, dopravce, maloobchod až po spotřebitelské svazy. Prostřednictvím dohlížecího výboru je zajištěna účast státních a dozorových orgánů. Jejími hlavními prioritami jsou: bezpečnost potravin, kvalita potravin, potraviny a spotřebitel a potraviny a zdraví a také komunikace, vzdělávání a transfer znalostí. Priority jsou promítnuty do základních dokumentů platformy: vizí, strategické výzkumné agendy a implementačního plánu. „Vizí ČTPP je účinná integrace strategicky zaměřeného národního a koordinovaného výzkumu v oblasti výživy, potravin a spotřebitele a řízení potravinového řetězce, což přinese inovované, nové a zdokonalené potravinářské výrobky pro regionální, národní a globální trhy. Tyto nové produkty budou lépe odpovídat potřebám a očekáváním spotřebitelů a budou mít společně s doporučenými změnami ve stravovacích návycích a životním stylu pozitivní dopad na veřejné zdraví a kvalitu života. Takto cílené aktivity budou podporovat úspěšný a konkurenceschopný celoevropský agro-potravinářský průmysl, jehož podnikatelské řízení bude založené na ekonomickém růstu, transferu technologií, ekologické udržitelnosti produkce a důvěře spotřebitelů.“ [1] „Cílem ČTPP je naplnění uvedené vize na národní úrovni a širší zapojení českých účastníků do evropských aktivit v oboru. Je třeba zdůraznit, že podmínky evropské a národní jsou odlišné. Proto i způsob naplnění a dosažení cílů je a bude národně specifický. Tomu je uzpůsobena i organizační struktura, která nenaplnila v ČTPP pro potraviny oproti evropské ETP "Food for Life" oblast horizontálních aktivit, ale soustředila se na štíhlou organizační strukturu co se týká administrace platformy. Dále se zaměřila na efektivní podporu činnosti pracovních skupin v rámci priorit.“ [1]
 • 2. Plán činnosti Podpora udržitelného a konkurenceschopného agro-potravinářského průmyslu v České republice. Podpora zaměstnanosti a podnikatelských příležitostí. Přispívat k udržitelnému rozvoji v tuzemsku i v Evropě. Podporovat přístup „od farmy po vidličku“ přidávající hodnotu podél potravinového řetězce. Zajišťovat účinnou a udržitelnou interakci mezi všemi zainteresovanými stranami. Prezentace dobře definovaného Strategického plánu výzkumu (SRA) pro inovační potravinářskou výrobu. Nabízet plán implementace, který bude zahrnovat mobilizaci zdrojů na podporu celoevropského výzkumu, školení, vzdělávání a šíření poznatků na bázi spolupráce. Vytvářet u spotřebitelů větší důvěru v potraviny a potravinářské výrobky. Významně snižovat náklady na potraviny přispívající ke zlepšení zdraví populace. Rozšiřovat dlouhodobé pracovní příležitosti v rámci českého a evropského potravinářství. Pořádat diskusní setkání (na evropské i národní úrovni) s cílem dosáhnout společné vize České technologické platformy pro potraviny mezi širokou škálou zainteresovaných stran z agro-potravinářského průmyslu a souvisejících odvětví, agrochemického průmyslu, maloobchodu, výzkumných institucí, regulačních orgánů a spotřebitelských organizací, čímž se vytvoří účinná a udržitelná interakce mezi zainteresovanými stranami. Zajištění plnění strategického plánu, vytvářet plán implementace, vytvářet komunikační plán, zahrnující ucelenou komunikaci všech zainteresovaných členů i nečlenů platformy se spotřebiteli. Provádět výzkum navrhovaný a upřednostňovaný stranami zainteresovanými na této platformě (využívání sdílené excelence evropských odborníků) po zajištění výdajů na výzkum a vývoj od průmyslu, EK a národních vlád. Tento výzkum zvýší důvěru v zásobování potravinami mezi evropskými spotřebiteli, sníží národní a regionální výdaje na zdravotnictví, přispěje k výrobě potravin, která je ekonomicky, ekologicky i sociálně udržitelná. A v neposlední řadě je to zabezpečení účasti platformy na schvalovacích, administrativních a rozhodovacích procesech spojených s podporou podnikání a výzkumu poskytovanou státními a jinými institucemi. [2] Poradenské centrum projektů Za účelem zlepšení informovanosti a přístupu zpracovatelských subjektů k podporám EU zřídilo plenární zasedání České technologické platformy pro potraviny v roce 2008 Poradenské centrum projektů (PCP), jehož hlavní náplní je metodická a organizační podpora pro členy ČTP v oblasti získávání podpor z evropských a národních fondů a institucí pro zajištění cílů ČTP. Hlavním cílem PCP je posílení konkurenceschopnosti podniků činných v oblasti zpracovávání zemědělské produkce a výroby potravin a nápojů. Strategickými cíli PCP jsou: zvýšení efektivity při tvorbě podnikatelských plánů a realizačních projektů; zlepšení informovanosti a přístupu k národním a evropským finančním podporám výrobců potravin, nápojů a krmiv, zpracovatelů zemědělské produkce, prvovýrobců a institucí VaV a vývoje; být partnerem národních i mezinárodních projektů přispívajících ke zvýšení konkurenceschopnosti podniků potravinářského sektoru prostřednictvím vývoje a aplikace inovačních procesů či prostřednictvím transferu technologií. [3]
 • 3. Organizační struktura České technologické platformy pro potraviny Seznam zdrojů: [1] Česká technologická platforma [online] 2012 [cit. 21. 4. 2012] Dostupné z WWW: http://www.ctpp.cz [2] Česká technologická platforma. Základní informace. [online] 2012 [cit. 21. 4. 2012] Dostupné z WWW: http://www.ctpp.cz/cze/pages/5-zakladni-informace/ [3] Česká technologická platforma. Poradenské centrum projektů. [online] 2012 [cit. 21. 4. 2012] Dostupné z WWW: http://pcp.ctpp.cz Hodnocení proč uvedené zdroje považuji za kvalitní a relevantní k mému textu: - oficiální stránky České technologické platformy - kvalitní zdroj - stránky se neustále aktualizují - odborný zdroj