วิจารณ์ พานิช กสศ. ประเวศ วะสี การเรียนรู้ การศึกษา โรงเรียนพัฒนาตนเอง knit tsqp scbf ความเสมอภาคทางการศึกษา eef km transformative learning ชีวิตที่พอเพียง สกสว. community-engaged health professional education สถาบันคลังสมอง pmac cehpe กายภาพบำบัด กระทรวง อว. ครู โควิด ๑๙ วิพากษ์ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ pmaf มูลนิธิสยามกัมมาจล public engagement อุดมศึกษา สกว. hper มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ online plc มอ. มหาวิทยาลัยศรีปทุม 21st century learning สถาบันคลังสมองของชาติ prince mahidol award conference r2r มหาวิทยาลัยมหิดล นวัตกรรม ววน. การจัดการงานวิจัย มช. tl km วันละคำ thailandpod ครูเพื่อศิษย์ social engagement มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยหุ้นส่วนสังคม พันธกิจมหาวิทยาลัยกับสังคม ระบบการศึกษา covid-19 สอวช. อว. วิกฤติการเรียนรู้ ธนาคารโลก สู่การศึกษาคุณภาพสูง wb wdr 2018 ครูรัก(ษ์)ถิ่น โรงเรียน ควอท. ระบบวิจัย การสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ ๒๑ การวิจัยสหวิทยาการ โรงเรียนรุ่งอรุณ สถาบันอาศรมศิลป์ psu ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม engagement thailand learning organization การจัดการความรู้ learning หนังสือ ประเมินเพื่อหนุนการพัฒนา ประเมินเพื่อพัฒนา ประเมินเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน developmental evaluation ทำงานเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา อววน. ระบบ ววน. เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง lifelong learning การเรียนรู้ตลอดชีวิต tep นวัตกรรมการสอน สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข สมาคมโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด การศึกษาไทยในศตวรรษที่ ๒๑ ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม คิดนอกกรอบ การวิจัยการศึกษาสหวิทยากร tdri โรงเรียนเพลินพัฒนา หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ คุณธรรม long term care ผกาวลี พุ่มสุทัศน์ สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ plc university 4.0 มหาวิทยาลัย ๔.๐ lo สรพ. km 4.0 prince mahidol award conference 2017 ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช การศึกษาไทย แพทย์ศิริราช starfish มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล การศึกษาคุณภาพสูง คุณภาพการศึกษา pmac 2021 โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ลปม. pmayp การบริหารงานวิจัย mini ukm miniukm creative accreditation anhperf 6 accreditation ประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพ ประกันคุณภาพ wfme hperf 6 hperf ตำแหน่งวิชาการ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา มทร. กรุงเทพ มทร. จริยธรรม สพฐ. kmutt thaipod สถาบันคลังสมองฯ transformative education วิจัยและนวัตกรรม สุขภาวะ สถาบันพระบรมราชชนก moph มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี engagement การวิจัยการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ pmac 2020 เครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ กลุ่มอาสาคิลานธรรม กายภาพบำบัดศึกษา change agent สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข betagro ธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยแห่งอนาคต การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระบบสุขภาพ การบริหารแบบคิดนอกกรอบ hpe จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย thailand 4.0 pmac2017 flipped classroom aaah innovation education แพทย์ศิริราชรุ่น ๗๑ ปัญญาจักรวาล youth program ระบบสุขภาพองค์รวม future health systems สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ ปาฐกถาธาดา ยิบอินซอย agentic citizen พลเมืองผู้ก่อการ online plc coaching future scenario สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ nia de ครูสอนคน มูลนิธิสดศรีฯ 21st century skills reflective coaching transfer เรียนรู้ระดับเชื่อมโยง challenge ครูผู้ท้าทาย ผู้ก่อการ pmac ioc 630616 หลักสูตรฐานสมรรถนะ cbl ศิริราช สภาการพยาบาล บพท. pmu a กิตติ สัจจาวัฒนา anutin charnvirakul pma 2020 uhc pma การปรับตัวของอุดมศึกษา oecd การประกันคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ anhperf บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตศึกษา inequity ความเหลื่อมล้ำ 621127 ศักรินทร์ ภูมิรัตน ปฏิรูป ออวน. ออวน. คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ สอวน. เกณฑ์เข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ ภัทรพงศ์ อินทรกำเนิด วิจัย และนวัตกรรม วิจัย สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัต ศรีสะเกษ ระยอง ขอนแก่น r2r thailand ไทยรัฐวิทยา university transformation ครูรักถิ่น คุณภาพโรงเรียน การจัดการ สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา ugp วิทยาลัยพยาบาล การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ รางวัลอาจารย์ต้นแบบ รังสีวิทยา ธเนศ ปานรัตน์ รางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการเรียนการสอน รางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน แรงบันดาลใจ โรงเรียนแห่งศตวรรษที่ ๒๑ เพลินพัฒนา คุณภาพสถานพยาบาล ha forum 20 ha forum ha กระบวนการพัฒนาและผลักดันนโยบาย high performance organization network เครือข่ายองค์กรสมรรถนะสูง hpon วิจัยระบบสุขภาพ เครือข่ายวิจัยทางการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา พระพุทธศาสนา พุทธศาสนากับการพัฒนา การแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก แพทย์แผนไทย สวทน. วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรมนุษย์ การจัดการศึกษาไทยในศตวรรษที่ ๒๑ บทบาทของสภามหาวิทยาลัยในบริบทความท้าทายใหม่ บทบาทของสภามหาวิทยาลัย การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ การจัดการเรียนการสอน สมรรถนะอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม teaching and learning higher education in the 21st century การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ university social engagement active learning trf ปฏิรูปการศึกษา before action review คุณภาพมาตรฐานการศึกษา level of process of engagement คุณค่าแห่งการดำรงอยู่และการจากลา วิถีคิลานธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา สหราชอาณาจักร อังกฤษ พันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม uk พรบ. new public management การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน มข. การพัฒนาอย่างบูรณาการ คุณค่า สวรส. คุณอำนวย กระทรวงอุดมศึกษา km workshop pma youth program speech กัญชา cannabis ipe มอ. สันติภาพเพื่อสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย อบจ.ระยอง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สิริวุฒิ บูรณพิร learning platform องค์กรเรียนรู้ vulnerable population พัฒนาอาจารย์ ศสช. thailand human resources for health transformation universal health coverage คณะเทคโนโลยีสารส พัฒนางานประจำสู่ มหาวิทยาลัย คอร์ส ceo6 บริหาร สุรเธียร จักรธราน ประสบการณ์ ceo transformative จัดการความรู้ พัฒนาท้องถิ่น learning skills เซนต์จอห์น skills ศตวรรษที่ 21 องค์ความรู้ สภาการศึกษา นักวิจัยรุ่นใหม่ seminar israel’s agency for international development co childhood thailand international cooperation agency การเรียนการสอน keynote เครือข่ายสังคมสุขภาวะ te shee การจัดการเรียนรู้เชิงรุก โครงงานฐานวิจัย research-based learning prince mahidol award ผู้ป่วยระยะสุดท้าย บันทึกดูแลระยะสุดท้าย พัฒนาตนเองอย่างเป็นองค์รวม การเรียนเป็นทีม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี cml slc อุดม วงษ์สิงห์ สร้างนักเรียน vask เกริกฤทธิ์ สุขสมบูรณ์ ปัณณธร ละม้าย phuket education sandbox กัญช์พิสิฏฐ์ คงนุรัตน์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 smart coaching team สพป.นครสวรรค์ ขยายเครือข่ายโรงเรียน นครสวรรค์ ศาสนากับวิทยาศาสตร์ ควอนตัมจักรวาล พุทธวิธี พุทธทาส วิเชียร ทองแตง experiential learning การพัฒนาผู้บริหาร lifelong learner รวีวรรณ กนกเวชยันต์ นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม กระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อน วิชัย โชควิวัฒน การส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการ สมศ. การศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก seeem ความท้าทาย ใหม่ของการศึกษาไทย สะเต็มศึกษา . สังคมสุขภาวะ well-being synergy for safety ha forum 23 dialogic learning dialogic teaching โครงการเยาวชน สอนเสวนา การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ prince mahidol studentship prince mahidol fund at trinity cambridge university พลังคนหนุ่มสาว generation gap ช่องว่างระหว่างรุ่น งานวิจัยระบบ หัวใจการวิจัย การศึกษากับการวิจัย ประยุทธ ปยุตฺโด พระพรหมคุณาภรณ์ ครูสอนพุทธศาสนา เด็กยุคดิจิทัล ระบบสุขภาพปฐมภูมิ แผ่นดินศานติสุข นักวิชาการ การสร้างปัญญา โรงเรียนเปลี่ยนใหม่ นักเรียนผู้ก่อการ ครูผู้ก่อการ agentic student agency ขจรศักดิ์ ศิลปโภชากุล การเปิดโรงเรียนกับโควิด ธาดา ยิบอินซอย คณะศิลปศาสตร์ blue marble evaluation michael patton bme เครือข่ายนักประเมินการวิจัยและนวัตกรรม fpri tsri นวัตกร นวัตกรสังคม ifmsa-thailand การพัฒนานโยบายสาธารณะ นวัตกรรมทางสังคม สช. social innovation หลักสูตรนโยบาย ววน. วน. stip นักศึกษาพิการ ผู้พิการ ชุมนุมครูเพื่อศิษย์ สร้างการเรียนรู้สู่ระดับเชื่อม การุญ ชาญวิชานนท์ นครราชสีมา การผุดบังเกิด megatrends pmac 2022 ตำแหน่งวิชาการด้านนวัตกรรม entrepreneurship สภาพัฒน์ แผนพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ha forum 21 การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ม. ศรีปทุม learn – unlearn – relearn 640419 วิลาศ มณีวัต ธรรมะสำหรับคนนอกวัด หนังสือวิจารณ์ ปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร การทำงานในอนาคต อนาคตของการทำงาน future of work ชีวิตในอนาคต อนาคตของการใช้ชีวิต future of living วิถีกาละพัฒน์ ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ โรงเรียนกาละพัฒน์ กาละพัฒน์ การผลิตครู วัฒนธรรมการเรียนรู้ mini_ukm learning culture เรียนเพื่อชีวิต เรียนรู้จากการทำงาน reflection 640120 ฉากทัศน์ คนไทย 4.0 scenario u 4.0 ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ยกระดับคุณภาพโรงเรียน ลดความเหลื่อมล้ำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ข้าราชการที่ดี ข้าราชการ มหาวิทยาลัยในอนาคต สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ มหาวิทยาลัยไทย โรงเรียนวัดเนินกระปรอก ปัญหาการศึกษาไทย tft ธรรมาภิบาลอุดมศึกษา university governance ugp 28 เรียนคณิตศาสตร์ ok3r การบริหารจัดการงานวิจัย 630925 แผ่นดินสุขภาวะ wellbeing นโยบาย ววน. stipi หลักสูตรการออกแบบนโยบาย ววน. all for education equity education ปวงชนเพื่อการศึกษา afe สุชาดา เหล่าหุ่ง เรียนรู้สู่ระดับเชื่อมโยง สร้างการเรียนรู้สู่ระดับเชื่อมโยง เรียนรู้ระดับลึก คณะแพทยศาสตร์ agent active citizen ศาล l 630306 ครูใหม่ วิมลศรี ศุษิลวรณ์ ความรู้สะสม met before access to covid 19 vaccines for thais ชีวิตช่วงโควิด ๑๙ ระบาด ครูเพื่อศิษย์ สอนสู่รู้เชื่อมโยง แนวโน้มของอุดมศึกษาไทย แนวโน้มของอุดมศึกษา อุดมศึกษาไทย กำหนดกำรสัมมนำโครงกำรเยำวชนรำงวัลสมเด็จเจ้ำฟ้ำมหิด prince mahidol award youth program networking pmaypn ทุนเยาวชน pmayp networking การตั้งโจทย์วิจัย การปรับตัวของมหาวิทยาลัย 630224 ราชบัณทิตยสภา เซลล์สมองสังคม กฤษณพงศ์ กีรติกร 630123 transformative competencies สถาบันอาศรม การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง david gordon ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โจทย์วิจัย cmu วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ การพยาบาล การวิจัยและนวัตกรรม r&i ศันสนีย์ ไชยโรจน์ วันชัย ดีเอกนามกูล ครูในพื้นที่ห่างไกล evidence-based healthcare nice นวัตกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นวัตกรรมการเรียนรู้สู่อนาคต มธ. tu วิพุธ พูลเจริญ สวน. มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย ระบบวิจัยทางคลีนิก โครงสร้างระบบวิจัยเพื่อนวัตกรรมทางสุขภาพ systems innovation อนาคตชุมชนไทย wisdom movement วิจัยชาวบ้าน วิจัยท้องถิ่น ทุเรียนไทย ตลาดทุเรียนส่งออกไทย ทุเรียน สุรศักดิ์ บูรณะตรีเวทย์ กษาน จาติกวนิช ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี cholangiocarcinoma kku คณะบริหารธุรกิจ อาจารย์มหาวิทยาลัย 4=1 iiee วิชาชีพอาจารย์ ชะอำ pod หุ้นส่วนสังคม พันธกิจสัมพันธ์กับสังคม มรภ. อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ent พลิกวิกฤติอุดมศึกษา ผลิตครูแนวใหม่ โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น การพัฒนามหาวิทยาลัยเชิงระบบและการจัดการ การพัฒนามหาวิทยาลัยเชิงระบบ ภาคีเพื่อการศึกษาไทย การจัดการความรู้ภาคีเพื่อการศึกษาไทย inter-tep forum km inter-tep forum activity ภาพใหม่การศึกษาไทย tep forum 2 tep forum เรื่องราวความสำเร็จ rbl เพาะพันธุ์ปัญญา ชีวิตอาจารย์พยาบาล สภากาชาดไทย งานวิจัยและนวัตกรรม ceo talk การจัดการเรียนรู้สมัยใหม่ในศตวรรษที่ ๒๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา national education accouunt วสศ. ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ nea การเรียนรู้แบบลงมือกระทำ บทบาทกรรมการสภามหาวิทยาลัย ugp-ohec สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กสม. การสร้างเสริมสุขภาพ การพัฒนาสุขภาพ สุขศึกษา งานประจำสู่งานวิจัย มก. ธนกฤต วันต๊ะเมล์ นวัตกรรมการเรียนการสอน วิจัยการศึกษา สกวส. นวัตกรรมการศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สอนด้วยใจ ธีระพันธ์ ชนาพรรณ วิญญาณครู คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สุชาดา เจียพงษ์ integrated learning นิตยา เกิดประสพ ปริญญากิตติมศักดิ์ ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเล้าธนบุรี ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญา เสงี่ยมสุนทร อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน อาจารย์ต้นแบบ inspiring student learning การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ inspiration i-pad collaborative learning constructive learning in-process assessment & development เครือเบทาโกร “กิจกรรมเหย้าเยือน ครั้งที่ 2" เครือข่ายองค์กรสมร learning : key for sustainability การออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม นโยบายด้านการบริหารงานวิจัย หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับคณบดี การยกระดับคุณภาพการศึกษา knowledge and technology transfer university innovation วิทยาลัยแพทยศาสตร์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธ กระบวนทัศน์ใหม่ กระบวนทัศน์ใหม่ของอุดมศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ อุดมศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ๑๓๑ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช humanism humanitude care humanitude concept of humanitude โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครูมืออาชีพ กลยุทธการสอนของครูมืออาชีพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร innovative medical school ihpp วิจัยนโยบายและระบบสุขภาพ วิจัยนโยบายสุขภาพ การวิจัย การพัฒนาเครือข่ายวิจัย rising to the challenge sdgs การเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม จิตตปัญญาศึกษา holistic learning นพ. ฑิณกร โนรี policymaking the asia pacific action alliance on human resource มรภ. เชียงราย เชียงราย เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ให้บริการด้านกฎหมายในพื้นที่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัด สวนช. ยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม นโยบายการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา ระเบียบบริหารราชการ พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ พัฒนาคน คุณภาพคน โครงการวิจัยสู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาสังคม บัณฑิตศึกษาพันธุ์ใหม่ การอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทย กระทรวงศึกษาธิการ เชียงใหม่ อุดมศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทย อุดม คชินทร สุขภาพองค์รวม สุขภาพบูรณาการ การบริหารระบบวิจัย วช. spearhead แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย สมาคมโรงเรียนอนุบาล สภามหาวิทยาลัย การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน ศิษย์ในศตวรรษที่ ๒๑ ถอดสลักอุดมศึกษา พัฒนาสังคม บทบาทอาจารย์ มรภ. ลำปาง ลำปาง global health scholar งานวิจัยนโยบาย hitaf hitap สวทช. knowledge managemen digital change beyond knowledge nstda พัฒนาคุณธรรมเด็กและเยาวชน ศูนย์คุณธรรม เด็กและเยาวชน การศึกษาสหวิทยาการ รุ่งอรุณแห่งการศึกษา competences for transformation การพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ แผนพัฒนาสถาบันอาศรมศิลป์ แผนพัฒนาโรงเรียนรุ่งอรุณ wha resolutions environment intervention by thailand climate change wha อาจารย์มืออาชีพ บทบาทหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย หลักสูตรธรรมาภิบาล การจัดการความรู้ในศตวรรษที่ 21 มทร.ศรีวิชัย สถาบันพัฒนศิลป์ พรปวีณ์ ศรีงาม พรปวีณ์ พรปวีณ์ พุ่มเกิด ความรุ่งเรือง asian วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ ศาสตร์แห่งความสำเร็จ วิธีพัฒนาคุณภาพเด็ก สัมฤทธิศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว หัวเฉียว กายภาพศึกษา กายภาพบำบัดในชุมชน commissioned paper ncd intervention wasted buy pmac 2019 jica health security prince mahidol award foundation technocratic best buys barcelona อาศรมศิลป์ bar มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ole learning through km reflection ชื่นใจได้เรียนรู้ ห่วงโซ่อุปทานความรู้ hrd knowledge management km beyond 4.0 mahidol international education สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ international entrepreneurship international college of digital innovation ณพศิษฐ์ จักรพิทักษ์ digital สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยพะเยา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พัฒนาการเรียนการสอน สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น professional learning community พลิกโฉมอุดมศึกษาไทย พระมหาสุเทพ สุทธิญาโณ นิพพานชิมลอง มณฑลแห่งพลัง โสรีย์ โพธิ์แก้ว วิศิษฐ์ วังวิญญู คุณค่าแห่งการดำรงอยู่ อุดมศึกษาไทยในศตวรรษที่ ๒๑ ระบบและกลไกการขับเคลื่อน public engagement ของสหรา “ระบบและกลไกการขับเคลื่อน public engagement ของสหร กลไกการขับเคลื่อน public engagement ผู้บริหารองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัต ทอพ. องค์กรสมรรถนะและธรรมาภิบาล ข้อเสนอเชิงนโยบาย องค์การสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล องค์กรของรัฐที่มีพระราชบัญญัติเฉพาะ สภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยคริสเตียน pt มหาวิทยาลัยขอนแก่น การวิจัยเพื่อท้องถิ่น การวิจัยท้องถิ่น คุณภาพ การบริการสุขภาพด้วยหัวใจ สำนึกใหม่ อารยธรรมใหม่ ระบบการดูแลผู้ป่วยสูงอายุในระยะยาวในกรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย สมชาย ตรีทิพย์สถิต กองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย วงวัฒน์ ลิ่วลักษณ์ ระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาว การดูแลระยะยาวผู้สูงอายุ ระบบการดูแลระยะยาวผู้สูงอายุในพื้นที่ ปี 2559 hsri มส.ผส. มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ลัดดา ดำริการเลิศ ระบบการดูแลผู้สูงอายุภาพรวมในประเทศไทย การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ระบบดูแลผู้สูงอายุ km facilitator facilitator การปฏิรูปอุดมศึกษา kmi บทบาทของผู้บริหารใน km การเล่าเรื่อง storytelling การพัฒนาผู้นำในอนาคต การบริหารอย่างมีธรรมาภิบาล apichat asavamongkolkul technology-led development i-reform วิชาชีพด้านสุขภาพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ มรภ. นครปฐม open education the end of college มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อุดมศึกษาแนวใหม่ สิ้นยุควิทยาลัย ef rlg สภากายภาพบำบัด mu การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการบริหารและการพัฒนาม หัวหน้าภาควิชา มหิดล hdp กัญชารักษาโรคที่อังกฤษ กัญชารักษาโรค กัญชาเป็นยา ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ training for the trainers on interprofessional edu การเรียนร่วมวิชาชีพ ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ university – community engagement ย่านตาขาวโมเดล การสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย pbl จิตศึกษา ผู้นำโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนต้นแบบ policy implementation ผลการประเมิน pmac pmac retreat ิวิจารณ์ พานิช สถาบันสันติศึกษา วันสันติภาพสากล บทบาทของมหาวิทยาลัยในการสร้างสันติภาพ ระบบสุขภาพไทย คปก. โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก งานวิจัย คปก. สถาบันพัฒนาข้าราชการ สำนักงานศาลยุติธรรม ผู้อำนวยการระดับต้น เครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล การศึกษาที่แท้จริง ปฏิรูปการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม มสส. ปฏิรูปการศึกษาระยอง การศึกษาของบุคลากรสุขภาพ มศก. การศึกษาของวิชาชีพสุขภาพ จารณ์ พานิช ทิศทางการจัดการศึกษา การจัดการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สโมสรโรตารี่สงขลา ประวัติอาคารเย็นศิระ minutes international organizing committee meeting minutes joint secretariat meeting may 2017 switzerland minutes coordinators meeting รศ. ประภาภัทร นิยม การศึกษาปฐมวัย ฟินแลนด์ brainstorming management wisdom simulation based project based 18th ha forum สคส. the power of wisdom & intelligence national ha forum intelligence 18th national ha forum wisdom พลังแห่งปัญญาญาณ เชาวน์ปัญญา inner power charles m. rice ไวรัสตับอักเสบ hepatitis c virus clinical medical research award ไวรัสตับอักเสบ ซี michael j. sofia ralf f.w. bartenschlager the 2016 lasker- open-access stand-alone journals predatory publishers open-access journals jeffrey beall pseudo-science predatory journals ismail serageldin a tale seven kingdoms vulnerable population and socially excluded disability pmac 2017 vulnerable populations inclusive society statement: เลี้ยงลูกเข้มแข็ ิอิทธิพล มูลนิธิสยามกัมมา เลี้ยงลูกยิ่งใหญ ตื่นรู้ การตื่นรู้ มนุษยชาติ awakening การเรียนรู้สู่กา thai health team ทีมสุขภาพไทย primary care cluster คลินิกหมอครอบครั เรียนร่วมวิชาชีพ ipe thailand 4.0 ปฏิรูประบบสาธารณ บุคลากรด้านสุขภา mahidol quality fair ขอบฟ้าใหม่ในการจ managing knowledge – creating quality ef symposium 2016 ทักษะสมอง ทุนมนุษย์ thailand ef partnership หมอชาวบ้าน พ.ร.บ.สิ่งเสพติด กันยายน 2559 ไพศาล ลิ้มสถิตย์ กระท่อม กฎหมายสุขภาพ 9th asia pacific action alliance primary health 21 century health professional brain celebration km day งานวิชาการ สช เวทีเสวนาเครือข่ ukm การพัฒนานักศึกษา เวทีเสวนา คุณภาพบัณฑิต skill กับดักแห่งความสำ อุปสรรค อ่อนน้อมถ่อมตน criteria predatory journal beall open access health professional education foundation พัฒนาการศึกษาบุค การจัดทำแผนยุทธศ นโยบาย บุคลากรสุขภาพ integration สมัชชาสุขภาพ ปฏิรูปหลักสูตร equity พัฒนาบุคลากรสุขภ กาฬสินธุ์ ครุศาสตร์วิจัย ประชาคมอาเซียน creativity interdisciplinary mindset คณะศึกษาศาสตร์ บทบาท หน้าที่ครู growth mindset พัฒนา ตลาดนัดวิจัย พัฒนาเด็กไทย onec framework competency มหาวิทยาลัยสวนดุ competency framework สังคม คลังสมอง การเรียนรู้แห่งศ global education education outcomes privatization reform education reform public investment humanity คณะวิทยาการเรียน new education asean ธรรมศาสตร์ rethinking ประชุมวิชาการ สุขภาพจิต ปาฐกถา จิตเวชเด็ก สติ
Mehr anzeigen