Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 9 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Aktuellste (15)

Anzeige

ทับทิม

  1. 1. ทับทิม (Pomegranate)
  2. 2. สาระย่อ เรื่องทับทิม (Pomegranate) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ประโยชน์ของทับทิมและเพื่อศึกษาว่าทับทิมสามารถนามาผลิตภัณฑ์อะไร ได้บ้าง ขัน้ตอนการศึกษาค้นคว้า ดาเนินการโดยเดินสารวจสอบถามผู้ที่รู้ ประโยชน์ของทับทิมจากชาวบ้านที่ปลูกทับทิมแล้วนามาค้นคว้าข้อมูล เพิ่มเติม โดยจัดทาเป็นรูปเล่มรายงานและนาเสนอเป็นความเรียง
  3. 3. ทับทิม Pomegranate โดยประโยชน์ของทับทิม และสรรพคุณของทับทิมนัน้มีมากมายด้วย ทับทิมนัน้เป็นผลไม้ที่มีรสหวานออกเปรีย้ว นา้ทับทิมจึงมีวิตามินซีสูงและ ยังประกอบด้วยเกลือแร่ต่างๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกายจึงช่วยต่อต้านอนุมูล อิสระได้เป็นอย่างดี และนอกจากนียั้งมีสรรพคุณเป็นเป็นยารักษาโรคได้อีก ด้วย
  4. 4. ประโยชน์ของทับทิม • ทาเป็นยาถ่ายพยาธิตัวตืดและพยาธิตัวกลม • นามาทาเป็นขนมหวาน เช่น ทับทิมกรอบ • ช่วยระงับกลิ่นปากได้ดี • มีฤทธิ์ในการต่อต้านเชือ้แบคทีเรียต่างๆ • ช่วยป้องกันผิวจากแสงแดด ฯลฯ
  5. 5. วิธีและปริมาณที่ใช้ ถ่ายพยาธิตัวตืดและพยาธิตัวกลม ใช้เปลือกสดของราก , ต้น ที่เก็บใหม่ๆ 60 กรัม หรือประมาณ 1/2 กามือ เติมกานพลูหรือกระวานลงไปเล็กน้อย เพื่อแต่งรส ต้มกับนา้ 3 ถ้วยแก้ว เคี่ยวให้เหลือ 1 1/2 ถ้วยแก้ว รับประทานครัง้ละ 2 ช้อนโต๊ะ (30 ซี.ซี.) หลังจากนัน้ประมาณ 2 ชวั่โมง รับประทานยาถ่าย เช่น ดีเกลือ 2 ช้อนโต๊ะ ตาม ควรอดอาหารก่อนรับประทานยา
  6. 6. เรื่องน่ารู้ การวิจัยทางการแพทย์ของสหรัฐอเมริกาพบว่า ในนา้ทับทิมมีสารต้าน อนุมูลอิสระหลายชนิดและมีประสิทธิภาพสูงมาก สามารถลดสภาวะการ สะสมไขมันในผนังเส้นเลือด ป้องกันเส้นเลือดอุดตันและแข็งตัว ซึ่งจะ ก่อให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดตามมา รวมทัง้ทาให้เส้นเลือดที่หนาตัวและมี ไขมันสะสมซึ่งเป็นเส้นเลือดที่ไม่ดีมีความหนาตัวลดลงและลดไขมันที่ สะสมลงอีกด้วย ช่วยบารุงหัวใจในผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดโดยเพิ่ม การไหลเวียนที่ดีขึน้และลดภาวะหัวใจขาดเลือดในผู้ป่วยโรคหัวใจ
  7. 7. ความเชื่อ ทับทิมเป็นผลไม้มงคลของจีน กิ่งใบทับทิมเป็นใบไม้สิริมงคลที่ใช้ทุก งานที่มีนา้มนต์ประกอบพิธี โดยจะใช้พรมนา้มนต์และมีไว้ติดตัวเพื่อ คุ้มครองกันภัย มีเรื่องเล่าว่าเพราะเป็นพันธ์ุไม้ที่ถูกนามาเผยแพร่ในเมือง จีนพร้อมกับพระพุทธศาสนา ซงึ่ประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่า " พระถังซัมจงั๋ " ได้ไปอาราธนาพระไตรปิฎกที่อินเดีย ท่านได้นาพันธ์ุไม้ต่างๆ มาด้วย และ หนงึ่ในนัน้ก็คือทับทิม ด้วยความที่ทับทิมมีเมลด็มาก จึงสื่อความหมายถึง การ ให้มีลูกชายมากๆ
  8. 8. สรุป ทับทิม เป็นพืชสมุนไพรไทย หรือ จะเรียกว่าเป็นผลไม้สมุนไพรก็ได้ด้วย รสชาติที่หอมหวานจึงมีคนนาทับทิมมาประยุกต์เป็นอาหารที่หลากหลาย เช่น นามาใส่ของหวาน ทาทับทิมลอยแก้ว นอกจากนีใ้นด้านการเป็น สมุนไพร ทับทิมยังมีสรรพคุณต่างๆอีกมากมาย
  9. 9. ข้อเสนอแนะ ควรนาข้อมูลที่เราได้จากการศึกษาคือ ทับทิม นาไปใช้ประโยชน์กับ Is3 และการทาผลิตภัณฑ์ขนมไทยจากทับทิมเช่น ทับทิมกรอบเป็นต้น

×