PRilika 2010- Danijela Lalic -Upotreba drustvenih mreza u internoj komunikaciji

Drustvo Srbije za odnose s javnoscu
Drustvo Srbije za odnose s javnoscuDrustvo Srbije za odnose s javnoscu
Upotreba dru š tvenih mre ž a u internoj komunikaciji dr Danijela Lalić
Sadržaj ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],?
Z b r k a sa p o j m o v ima Interni odnosi s javno šću vs. interne komunikacije (Odnosi s internom javnošću?) Društveni/socijalni mediji Društvene/socijalne mreže Social network vs. social networking sites vs. social network sites PREDLOG: definisanje pojmovnika?
Socijalne(i) vs. dru š tvene(i)
Najvažnije discipline u komunikacionom menadžmentu www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2009 / n max = 1,863 PR profesionalaca iz 34 evropske zemlje; Q 4: Koliko su važne sledeće oblasti delovanja u vašoj organizaciji ili konsultantskoj kući? Da li će one dobiti na većoj ili manjoj važnosti tokom naredne tri godine? (1 = nisu važne; 5 = veoma važne); važna disciplina = skala bodova 4-5. Strelica označava promene u rangiranju najvažnijih disciplina; opšte gledano, sve discipline su u porastu. Danas U 2012 1 Korporativna komunikacija 2 Marketing/ B r e nd i  Komunikacija sa potrošačima 3 Krizna komunikacija 4 Interna komunikacija i Upravljanje promenama 5 Javni poslovi / Lobiranje 1 Korporativna komunikacija 2 Interna komunikacija i Upravljanje promenama 3 Marketing/Br e nd i Komunikacija sa potrošačima 4 CSR (KDO)  i Održivost 5 Javni poslovi / Lo biranje     
Očekivani razvoj disciplina i oblasti prakse Značajne discipline www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2009 / n max = 1,863 PR profesionalaca iz 34 evropske zemlje; Q 4: Koliko su važne sledeće oblasti delovanja u vašoj organizaciji ili konsultantskoj kući? Da li će one dobiti na većoj ili manjoj važnosti tokom naredne tri godine? (1 = nisu važne; 5 = veoma važne); važna disciplina = skala bodova 4-5. Za sve discipline se smatra da će biti važnije 2012; poređenje pokazuje razliku u odnosu na prosečan porast (23.6%). Značaj danas  Značaj u 2012 Korporativna komunikacija Marketing/Brend i komunikacija sa potrošačima Krizna komunikacija Interna komunikacija i Upravljanje promenama Javni poslovi, Lobiranje Menadžment važnih dešavanja Odnos investitora, Finansijska komunikacija Korporativna društvena odgovornost i Održivost Međunarodna komunikacija Lična obuka, Trening komunikacionih veština
Dugoročni razvoj komunikacionih disciplina: Interna može da prevaziđe marketing/ tržišnu  u 2012 www.communicationmonitor.eu / Zerfass i dr. 2009 / n max = 1,863 PR profesionalaca iz 34 evropske zemlje; Q 4; Zerfass i dr. 2008 / n = 1,524 PR profesionalaca iz 37 zemalja; Q 2; Zerfass i dr. 2007 / n = 1,087 iz 22 zemlje; Q 3 Korporativna komunikacija Interna komunikacija Krizna komunikacija Marketing/Brend i ptrošačka komunikacija Korporativna društvena odgovornost i Održivost
Glavni izazovi u internoj komunikaciji tokom narednih 12 meseci www.communicationmonitor.eu / Zerfass i dr. 2009 / n = 1,863 PR profesionalaca iz 34 evropske države; Q 12: Koji su glavni izazovi kada komunicirate sa zaposlenima u narednih 12 meseci? Molimo da izaberete ona tri koja su najvažnija sa vaše tačke gledišta (1 = Nije važno; 5 = veoma važno); u obzir je uzeta skala bodova 1-2 Suočavanje sa digitalnom evolucijom i društvenom  mrežom Internacionalizacija interne komunikacije Ponovno uspostavljanje izgubljenog kredibiliteta u menadžmentu Izbegavanje reputacionog rizika kroz online širenje informacija 34.1% 19.5% 28.7% 28.4% Povezivanje interne komunikacije sa korporativnim strategijama 68.8% Baratanje preopterećenjem informacija 54.7% Podrška organizacionoj promeni i restruktuiranju 66.1%
Buduće značajne akcije za internu komunikaciju www.communicationmonitor.eu / Zerfass i dr. 2009 / n = 1,863 PR profesionalaca iz 34 evropske države; Q 13: Prilikom implementacije interne komunikacije, mislite li da će neki od narednih aspekata imati značaj u naredne tri godine (1 = nije važno; 5 = veoma važno); u obzir je uzeta skala bodova 1-2 Obučavanje menadžera da deluju kao komunikatori Širenje autentičnog sadržaja umesto doteranih izveštaja Korišćenje online zajednica za interni dijalog Odvajanje ozbiljnih činjenica od komentara Zamena teksta video materijalima Smanjivanje informacionih kanala
Industrijsko vs. informaciono društvo EKONOMSKI RAST Efikasnost u prozvodnji i profitu TEHNOLOŠKI RAZVOJ Akumulacija i generisanje novog znanja IZVOR PRODUKTIVNOSTI Castells, 1996
Va žni kanali i instrumenti www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2009 / n max = 1,863 PR Profesionalci iz 34 evropske države; Q 5: Koliko su važni sledeći metodi u komunikaciji sa interesnim grupama , individualcima i auditorijumom? Da li će se to promeniti u naredne tri godine? (1 = ne bitno; 5 = veoma bitno); bitan kanal = skala bodova 4-5. Strelice pokazuju promene u okviru rangiranja instrumenata.
Važnost društvenih medija www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2009 / n max = 1,863 PR Profesionalci iz 34 evropske države; Q 5; Zerfass i dr. 2008 / n = 1,524; Q 3; Zerfass i dr. 2007 / n = 1,087; ; Q 4 : Koliko su važni sledeći metodi u komunikaciji sa deoničarima , individualcima i auditorijumom? (1 = ne bitno; 5 = veoma bitno); bitan kanal = skala bodova 4-5. Značajni istrumenti u komunikaciji sa interesnim grupama , individualcima i auditorijumom 2009 2008 2007 Online komunikacija (website, e-mail, intr a net) Odnosi štampe i medija, online mediji Društveni mediji (blog, podcast, zajednice) se skoro udvostručila tokom poslednja 24 meseca, ali ostali online instrumenti su daleko ispred
Vrste društvenih medija http://www. draganvaragic.com 2008 Wikis Social bookmarking Social News Sites Opinion sites Blogs Microblogs Social networking Social networking aggregation Events Photo sharing Video sharing Livecasting Audio and Music Sharing Virtual worlds Online gaming Game sharing BuzzMetrics SocialRadar
Sa kim mi to imamo “posla” i kakve veze društvene mreže imaju s tim?
D ? N? W? E? generation??? Y - ( Goetz & Barger , Gangadharbatla , 2008 ) C - ( Kaplan-Leiserson 2005; Trendwatching 2005 , Towers, Smith, and Bruns 2005) G - http://trendwatching.com/trends/generationg/2009 F - Gary Hamel | Source: HCI | Published: September 23, 2010 , http://www.hci.org/lib/facebook-generation-vs-fortune-500# Y G C F
Kakvu strategiju primeniti? ,[object Object]
 “ Nove ” generacije zaposlenih i nova “pravila” ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Kako? Zainteresovati, anga žovati, omogućiti i podsticati vrednosti stvorene od strane zaposlenih. Uveriti  zaposlene da su deo kompanije. Menadžeri moraju naučiti da budu “ social media and technological savvy ”! Zaposleni nisu samo HR problem!
TEORIJE JAVNOST MODELI STILOVI ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Stručna javnost Administracija Pomoćne službe (Ne)uključena javnost Participativni stil Uključujući stil Konsultativni stil Stil informisanja Stil instrukcija Propagandni model Model javnog informisanja Dvosmerni asimetrični model Dvosmerni simetrični model
Prvo zaposleni pa svi ostali ,[object Object],employees emotions experiences enthusiasm 4 E
I teorija ka že... Za postizanje izvrsnosti internih odnosa, organizacije moraju slediti sledećih 13 ciljeva (izdvojena su samo dva) : Poboljšati tokove informacija (ko, šta, kada, kome, kako i s čim ) Definisati kriterijume za merenje zadovoljstva zaposlenih Za efikasnu internu komunikaciju neophodno je 7 elemenata (izdvojen je samo jedan) : U pravljanje kanalima komunikacije Gruban, Verčič i Zavrl (1998) Quirke (2000)
Kako izmeriti zadovoljstvo komunikacijom i da li društvene mreže utiču na zadovoljstvo? OCS Organizational Communication Scale CSQ Communication Satisfaction Questionnaire ICA International Communication Association Survey Questionnaire OCD Organizational Communication Development Audit UPZIK Upitnik za proveru zadovoljstva internom komunikacijom Zadovoljstvo komunikacijom u organizacijama i participacija u društvenim mrežama Roberts & O ’ Reilly , 1974 International Communication Association , 1971-1976  Greenbaum, 1988 (autor upitnika: Osmo Wiio , 1988 Downs & Hazen , 1977 Tkalac Vercic i dr., 2007 Lalic, 2009
Zadovoljstvo komunikacijom i participacija 1. Zadovoljstvo korporativnom informisanošću i povratnim informacijama 2. Zadovoljstvo kvalitetom medija komunikacije i komunikacijskom klimom 3. Zadovoljstvo komunikacijom s nadređenima 4. Zadovoljstvo horizontalnom komunikacijom i neformalnom komunikacijom 5. Zadovoljstvo komunikacijom na sastancima 1. Stvaranje i održavanje odnosa 2. Razvoj organizacione klime Zadovoljstvo komunikacijom Participacija u društvenim mrežama
STVARANJE I ODRŽAVANJE ODNOSA primarni efekat participacije u društvenim mrežama
Komunikacija u organizacijama Dva pristupa definisanja interne komunikacije: Organizacija je samo mesto gde se odvija komunikacija Komunikacija je centralni proces u organizaciji (Deetz, 2001)
možemo direktno da utičemo i budemo nosioci ostvarenja ne utičemo direktno već uspostavljanjem plodne klime za razvoj zajedništva i komunikacije Komunikacija koja za cilj ima pružanje informacija Komunikacije koja za cilj ima  stvaranje duha zajedništva
Zabrana upotrebe društvenih mreža na radnom mestu ? Ako nije dobro definisano efikasno poslovanje kroz poslovn e procedur e koje za rezultat ima merljivost rada i efekata po radnom mestu . DA Z abranom se ne posti ž e bolje poslovanje , potrebno je pratiti zaposlene kako raspola žu radnim vremenom i primenjivati metode za merenje u činka zaposlenih .  NE U posebnim instutucijama kao što su vojska i banke (i tu ima izuzetaka). Organizacije mogu samo da imaju korist od participacije u d ru š veni m mre ž a ma ako ih prepoznaju kao mediji i resurs koji mogu staviti u funkciju unapre đ enja svog poslovanja
Klima komunikacije u društvenim mrežama  ≠  organizaciona komunikaciona klima O beležja određene društvene mreže, postaju obeležja komunikacije zaposlenih Svrha postojanja organizacije ≠  svrha postojanja društvene mreže
zajednica nije stupila u tehnološki osvojeni prostor bez osećaja za dobro i loše i bez iskustva prehodnog življenja društvene mreže se protežu duž cele površine komunikacionog prostora učvršćujući njegovo postojanje evolucija , a ne revolucija, komunikacioni prostor kojim se teško može upravljati u smislu postizanja projektovanih uticaja i efekata, ali se on može pospešiti delovanjem određenih sistema.
P ratiti ponašanje zaposlenih na društvenim mrežama Pozitivan ili negativan uticaj participacije zaposlenih zavisi isključivo od tipa organizacije. Svako nametanje korišćenja bilo kog od alata društvenih zajednica, neformalnu komunikaciju bi spustilo na nivo nekreativne formalne komunikacije. ( prisustvom i komunikacijama zaposlenih na društvenim mrežama ne može se upravljati )
Isključiva upotreba tehnologije ne doprinosi stvaranju dobrih odnosa i zadovoljstva komunikacijom. Kanali pomoću kojih se komunicira doprinose zadovoljstvu, integraciji i socijalizaciji zaposlenih Interna komunikacija nije taktičko, već strateško oruđe Organizacije danas mogu opstati samo ako su „učeće“ Društveni mrežni servisi su organizovani oko ljudi, a ne interesa Nove generacije, nove tehnologije i “novi” odnosi između zaposlenih Zaklju čci
 
Kontakt: Doc. dr Danijela Lalić Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment Fakultet tehni č kih nauka Univerzitet u Novom Sadu d anijelalalic @uns.ac.rs [email_address] skype: danijela.lalic twitter: danijelalalic tel: 021 / 4852113
1 von 33

Más contenido relacionado

Destacado(6)

StratCom i JP Gradsko stambeno PRiZNANJE 2012StratCom i JP Gradsko stambeno PRiZNANJE 2012
StratCom i JP Gradsko stambeno PRiZNANJE 2012
Drustvo Srbije za odnose s javnoscu309 views
Executive Group/VIP mobile PRiZNANJE 2012Executive Group/VIP mobile PRiZNANJE 2012
Executive Group/VIP mobile PRiZNANJE 2012
Drustvo Srbije za odnose s javnoscu560 views
Sanja Milosavljevic - PRiZNANJE 2010Sanja Milosavljevic - PRiZNANJE 2010
Sanja Milosavljevic - PRiZNANJE 2010
Drustvo Srbije za odnose s javnoscu702 views
Infostud 3, Virtuelni dani karijere - PRiZNANJE 2011Infostud 3, Virtuelni dani karijere - PRiZNANJE 2011
Infostud 3, Virtuelni dani karijere - PRiZNANJE 2011
Drustvo Srbije za odnose s javnoscu312 views
Incest trauma centra Beograd PRiZNANJE 2012Incest trauma centra Beograd PRiZNANJE 2012
Incest trauma centra Beograd PRiZNANJE 2012
Drustvo Srbije za odnose s javnoscu526 views
prof. dr Don W. Stacks - prezentacija PRilika 2012prof. dr Don W. Stacks - prezentacija PRilika 2012
prof. dr Don W. Stacks - prezentacija PRilika 2012
Drustvo Srbije za odnose s javnoscu485 views

Similar a PRilika 2010- Danijela Lalic -Upotreba drustvenih mreza u internoj komunikaciji(20)

CIPF radCIPF rad
CIPF rad
Milos Jovicic172 views
Bilten DSOJ br. 15 (novembar 2014. godine)Bilten DSOJ br. 15 (novembar 2014. godine)
Bilten DSOJ br. 15 (novembar 2014. godine)
Drustvo Srbije za odnose s javnoscu2K views
PR u politiciPR u politici
PR u politici
Milos Djajic978 views
Agenda CSR FORUM 2014 16 decembar 2014Agenda CSR FORUM 2014 16 decembar 2014
Agenda CSR FORUM 2014 16 decembar 2014
Milica Miskovic247 views
Uglješa Atanacković - PRiZNANJE 2011Uglješa Atanacković - PRiZNANJE 2011
Uglješa Atanacković - PRiZNANJE 2011
Drustvo Srbije za odnose s javnoscu427 views
Mirjana Gomilanović INTERVJU PR PortalMirjana Gomilanović INTERVJU PR Portal
Mirjana Gomilanović INTERVJU PR Portal
AgencijaOne2Grow704 views
PR u izbornoj kampanji PR u izbornoj kampanji
PR u izbornoj kampanji
Milos Djajic1.1K views

Más de Drustvo Srbije za odnose s javnoscu(20)

WHERE WE ARE GOING AND WHY THERE? - Anđelko TrpkovićWHERE WE ARE GOING AND WHY THERE? - Anđelko Trpković
WHERE WE ARE GOING AND WHY THERE? - Anđelko Trpković
Drustvo Srbije za odnose s javnoscu325 views
Social Media Risk Management & Compliance - Barbara KrajncSocial Media Risk Management & Compliance - Barbara Krajnc
Social Media Risk Management & Compliance - Barbara Krajnc
Drustvo Srbije za odnose s javnoscu311 views
Budućnost globalnog PRBudućnost globalnog PR
Budućnost globalnog PR
Drustvo Srbije za odnose s javnoscu136 views
1-1-Many’ marketing: Kako su marketing i PR postali jedno?1-1-Many’ marketing: Kako su marketing i PR postali jedno?
1-1-Many’ marketing: Kako su marketing i PR postali jedno?
Drustvo Srbije za odnose s javnoscu207 views
S KIM SI TAKAV SI! Važnost i moć networkingaS KIM SI TAKAV SI! Važnost i moć networkinga
S KIM SI TAKAV SI! Važnost i moć networkinga
Drustvo Srbije za odnose s javnoscu190 views
Brend PR - Erste banka i Njuz.netBrend PR - Erste banka i Njuz.net
Brend PR - Erste banka i Njuz.net
Drustvo Srbije za odnose s javnoscu572 views
Najbolje implementirana internacionalna kampanja - Erste bankaNajbolje implementirana internacionalna kampanja - Erste banka
Najbolje implementirana internacionalna kampanja - Erste banka
Drustvo Srbije za odnose s javnoscu466 views
Najbolje implementirana internacionalna kampanja (Chapter 4 i WWF)Najbolje implementirana internacionalna kampanja (Chapter 4 i WWF)
Najbolje implementirana internacionalna kampanja (Chapter 4 i WWF)
Drustvo Srbije za odnose s javnoscu342 views
PR komunikacija u integrisanim kampanjama (Infostud 3)PR komunikacija u integrisanim kampanjama (Infostud 3)
PR komunikacija u integrisanim kampanjama (Infostud 3)
Drustvo Srbije za odnose s javnoscu451 views
Interne komunikacije (New Moment i Banca Intesa)Interne komunikacije (New Moment i Banca Intesa)
Interne komunikacije (New Moment i Banca Intesa)
Drustvo Srbije za odnose s javnoscu521 views
Korporativne komunikacije - mala i srednja preduzeća (Homepage)Korporativne komunikacije - mala i srednja preduzeća (Homepage)
Korporativne komunikacije - mala i srednja preduzeća (Homepage)
Drustvo Srbije za odnose s javnoscu360 views
Marija Šajkaš: Od prve dame, do prvog predsednika u suknji!Marija Šajkaš: Od prve dame, do prvog predsednika u suknji!
Marija Šajkaš: Od prve dame, do prvog predsednika u suknji!
Drustvo Srbije za odnose s javnoscu295 views
Platforma fandrejzing.rsPlatforma fandrejzing.rs
Platforma fandrejzing.rs
Drustvo Srbije za odnose s javnoscu294 views
Kako da PR & SEO rade zajedno? (Nataša Krstić)Kako da PR & SEO rade zajedno? (Nataša Krstić)
Kako da PR & SEO rade zajedno? (Nataša Krstić)
Drustvo Srbije za odnose s javnoscu1.1K views
PR u kulturi - Jasmina Krstić LatinovićPR u kulturi - Jasmina Krstić Latinović
PR u kulturi - Jasmina Krstić Latinović
Drustvo Srbije za odnose s javnoscu552 views

Último(20)

ICKV2-L3.pptxICKV2-L3.pptx
ICKV2-L3.pptx
AleksandarSpasic57 views
ICK6-L6.pptxICK6-L6.pptx
ICK6-L6.pptx
AleksandarSpasic55 views
ICKV2-L6.pptxICKV2-L6.pptx
ICKV2-L6.pptx
AleksandarSpasic56 views
ICKV1-L3.pptxICKV1-L3.pptx
ICKV1-L3.pptx
AleksandarSpasic57 views
ICKV1-L2.pptxICKV1-L2.pptx
ICKV1-L2.pptx
AleksandarSpasic512 views
IT8-L4.pptxIT8-L4.pptx
IT8-L4.pptx
AleksandarSpasic57 views
ICK6-L5.pptxICK6-L5.pptx
ICK6-L5.pptx
AleksandarSpasic510 views
ICK6-L7.pptxICK6-L7.pptx
ICK6-L7.pptx
AleksandarSpasic55 views
ICKV2-L4.pptxICKV2-L4.pptx
ICKV2-L4.pptx
AleksandarSpasic56 views
ICK6-L10.pptxICK6-L10.pptx
ICK6-L10.pptx
AleksandarSpasic55 views
ICK6-L3.pptxICK6-L3.pptx
ICK6-L3.pptx
AleksandarSpasic55 views
09. -10. WHILE PETLJA.pptx09. -10. WHILE PETLJA.pptx
09. -10. WHILE PETLJA.pptx
Brankica Jokić8 views
ICK6-L11.pptxICK6-L11.pptx
ICK6-L11.pptx
AleksandarSpasic55 views
ICK6-L4.pptxICK6-L4.pptx
ICK6-L4.pptx
AleksandarSpasic55 views
ICK6-L1.pptxICK6-L1.pptx
ICK6-L1.pptx
AleksandarSpasic56 views
ICKV2-L2.pptxICKV2-L2.pptx
ICKV2-L2.pptx
AleksandarSpasic55 views
ICK6-L8.pptxICK6-L8.pptx
ICK6-L8.pptx
AleksandarSpasic56 views
ICKV2-L1.pptxICKV2-L1.pptx
ICKV2-L1.pptx
AleksandarSpasic59 views
ICKV1-L4.pptxICKV1-L4.pptx
ICKV1-L4.pptx
AleksandarSpasic56 views

PRilika 2010- Danijela Lalic -Upotreba drustvenih mreza u internoj komunikaciji

 • 1. Upotreba dru š tvenih mre ž a u internoj komunikaciji dr Danijela Lalić
 • 2.
 • 3. Z b r k a sa p o j m o v ima Interni odnosi s javno šću vs. interne komunikacije (Odnosi s internom javnošću?) Društveni/socijalni mediji Društvene/socijalne mreže Social network vs. social networking sites vs. social network sites PREDLOG: definisanje pojmovnika?
 • 4. Socijalne(i) vs. dru š tvene(i)
 • 5. Najvažnije discipline u komunikacionom menadžmentu www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2009 / n max = 1,863 PR profesionalaca iz 34 evropske zemlje; Q 4: Koliko su važne sledeće oblasti delovanja u vašoj organizaciji ili konsultantskoj kući? Da li će one dobiti na većoj ili manjoj važnosti tokom naredne tri godine? (1 = nisu važne; 5 = veoma važne); važna disciplina = skala bodova 4-5. Strelica označava promene u rangiranju najvažnijih disciplina; opšte gledano, sve discipline su u porastu. Danas U 2012 1 Korporativna komunikacija 2 Marketing/ B r e nd i Komunikacija sa potrošačima 3 Krizna komunikacija 4 Interna komunikacija i Upravljanje promenama 5 Javni poslovi / Lobiranje 1 Korporativna komunikacija 2 Interna komunikacija i Upravljanje promenama 3 Marketing/Br e nd i Komunikacija sa potrošačima 4 CSR (KDO) i Održivost 5 Javni poslovi / Lo biranje     
 • 6. Očekivani razvoj disciplina i oblasti prakse Značajne discipline www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2009 / n max = 1,863 PR profesionalaca iz 34 evropske zemlje; Q 4: Koliko su važne sledeće oblasti delovanja u vašoj organizaciji ili konsultantskoj kući? Da li će one dobiti na većoj ili manjoj važnosti tokom naredne tri godine? (1 = nisu važne; 5 = veoma važne); važna disciplina = skala bodova 4-5. Za sve discipline se smatra da će biti važnije 2012; poređenje pokazuje razliku u odnosu na prosečan porast (23.6%). Značaj danas Značaj u 2012 Korporativna komunikacija Marketing/Brend i komunikacija sa potrošačima Krizna komunikacija Interna komunikacija i Upravljanje promenama Javni poslovi, Lobiranje Menadžment važnih dešavanja Odnos investitora, Finansijska komunikacija Korporativna društvena odgovornost i Održivost Međunarodna komunikacija Lična obuka, Trening komunikacionih veština
 • 7. Dugoročni razvoj komunikacionih disciplina: Interna može da prevaziđe marketing/ tržišnu u 2012 www.communicationmonitor.eu / Zerfass i dr. 2009 / n max = 1,863 PR profesionalaca iz 34 evropske zemlje; Q 4; Zerfass i dr. 2008 / n = 1,524 PR profesionalaca iz 37 zemalja; Q 2; Zerfass i dr. 2007 / n = 1,087 iz 22 zemlje; Q 3 Korporativna komunikacija Interna komunikacija Krizna komunikacija Marketing/Brend i ptrošačka komunikacija Korporativna društvena odgovornost i Održivost
 • 8. Glavni izazovi u internoj komunikaciji tokom narednih 12 meseci www.communicationmonitor.eu / Zerfass i dr. 2009 / n = 1,863 PR profesionalaca iz 34 evropske države; Q 12: Koji su glavni izazovi kada komunicirate sa zaposlenima u narednih 12 meseci? Molimo da izaberete ona tri koja su najvažnija sa vaše tačke gledišta (1 = Nije važno; 5 = veoma važno); u obzir je uzeta skala bodova 1-2 Suočavanje sa digitalnom evolucijom i društvenom mrežom Internacionalizacija interne komunikacije Ponovno uspostavljanje izgubljenog kredibiliteta u menadžmentu Izbegavanje reputacionog rizika kroz online širenje informacija 34.1% 19.5% 28.7% 28.4% Povezivanje interne komunikacije sa korporativnim strategijama 68.8% Baratanje preopterećenjem informacija 54.7% Podrška organizacionoj promeni i restruktuiranju 66.1%
 • 9. Buduće značajne akcije za internu komunikaciju www.communicationmonitor.eu / Zerfass i dr. 2009 / n = 1,863 PR profesionalaca iz 34 evropske države; Q 13: Prilikom implementacije interne komunikacije, mislite li da će neki od narednih aspekata imati značaj u naredne tri godine (1 = nije važno; 5 = veoma važno); u obzir je uzeta skala bodova 1-2 Obučavanje menadžera da deluju kao komunikatori Širenje autentičnog sadržaja umesto doteranih izveštaja Korišćenje online zajednica za interni dijalog Odvajanje ozbiljnih činjenica od komentara Zamena teksta video materijalima Smanjivanje informacionih kanala
 • 10. Industrijsko vs. informaciono društvo EKONOMSKI RAST Efikasnost u prozvodnji i profitu TEHNOLOŠKI RAZVOJ Akumulacija i generisanje novog znanja IZVOR PRODUKTIVNOSTI Castells, 1996
 • 11. Va žni kanali i instrumenti www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2009 / n max = 1,863 PR Profesionalci iz 34 evropske države; Q 5: Koliko su važni sledeći metodi u komunikaciji sa interesnim grupama , individualcima i auditorijumom? Da li će se to promeniti u naredne tri godine? (1 = ne bitno; 5 = veoma bitno); bitan kanal = skala bodova 4-5. Strelice pokazuju promene u okviru rangiranja instrumenata.
 • 12. Važnost društvenih medija www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2009 / n max = 1,863 PR Profesionalci iz 34 evropske države; Q 5; Zerfass i dr. 2008 / n = 1,524; Q 3; Zerfass i dr. 2007 / n = 1,087; ; Q 4 : Koliko su važni sledeći metodi u komunikaciji sa deoničarima , individualcima i auditorijumom? (1 = ne bitno; 5 = veoma bitno); bitan kanal = skala bodova 4-5. Značajni istrumenti u komunikaciji sa interesnim grupama , individualcima i auditorijumom 2009 2008 2007 Online komunikacija (website, e-mail, intr a net) Odnosi štampe i medija, online mediji Društveni mediji (blog, podcast, zajednice) se skoro udvostručila tokom poslednja 24 meseca, ali ostali online instrumenti su daleko ispred
 • 13. Vrste društvenih medija http://www. draganvaragic.com 2008 Wikis Social bookmarking Social News Sites Opinion sites Blogs Microblogs Social networking Social networking aggregation Events Photo sharing Video sharing Livecasting Audio and Music Sharing Virtual worlds Online gaming Game sharing BuzzMetrics SocialRadar
 • 14. Sa kim mi to imamo “posla” i kakve veze društvene mreže imaju s tim?
 • 15. D ? N? W? E? generation??? Y - ( Goetz & Barger , Gangadharbatla , 2008 ) C - ( Kaplan-Leiserson 2005; Trendwatching 2005 , Towers, Smith, and Bruns 2005) G - http://trendwatching.com/trends/generationg/2009 F - Gary Hamel | Source: HCI | Published: September 23, 2010 , http://www.hci.org/lib/facebook-generation-vs-fortune-500# Y G C F
 • 16.
 • 17.
 • 18. Kako? Zainteresovati, anga žovati, omogućiti i podsticati vrednosti stvorene od strane zaposlenih. Uveriti zaposlene da su deo kompanije. Menadžeri moraju naučiti da budu “ social media and technological savvy ”! Zaposleni nisu samo HR problem!
 • 19.
 • 20.
 • 21. I teorija ka že... Za postizanje izvrsnosti internih odnosa, organizacije moraju slediti sledećih 13 ciljeva (izdvojena su samo dva) : Poboljšati tokove informacija (ko, šta, kada, kome, kako i s čim ) Definisati kriterijume za merenje zadovoljstva zaposlenih Za efikasnu internu komunikaciju neophodno je 7 elemenata (izdvojen je samo jedan) : U pravljanje kanalima komunikacije Gruban, Verčič i Zavrl (1998) Quirke (2000)
 • 22. Kako izmeriti zadovoljstvo komunikacijom i da li društvene mreže utiču na zadovoljstvo? OCS Organizational Communication Scale CSQ Communication Satisfaction Questionnaire ICA International Communication Association Survey Questionnaire OCD Organizational Communication Development Audit UPZIK Upitnik za proveru zadovoljstva internom komunikacijom Zadovoljstvo komunikacijom u organizacijama i participacija u društvenim mrežama Roberts & O ’ Reilly , 1974 International Communication Association , 1971-1976 Greenbaum, 1988 (autor upitnika: Osmo Wiio , 1988 Downs & Hazen , 1977 Tkalac Vercic i dr., 2007 Lalic, 2009
 • 23. Zadovoljstvo komunikacijom i participacija 1. Zadovoljstvo korporativnom informisanošću i povratnim informacijama 2. Zadovoljstvo kvalitetom medija komunikacije i komunikacijskom klimom 3. Zadovoljstvo komunikacijom s nadređenima 4. Zadovoljstvo horizontalnom komunikacijom i neformalnom komunikacijom 5. Zadovoljstvo komunikacijom na sastancima 1. Stvaranje i održavanje odnosa 2. Razvoj organizacione klime Zadovoljstvo komunikacijom Participacija u društvenim mrežama
 • 24. STVARANJE I ODRŽAVANJE ODNOSA primarni efekat participacije u društvenim mrežama
 • 25. Komunikacija u organizacijama Dva pristupa definisanja interne komunikacije: Organizacija je samo mesto gde se odvija komunikacija Komunikacija je centralni proces u organizaciji (Deetz, 2001)
 • 26. možemo direktno da utičemo i budemo nosioci ostvarenja ne utičemo direktno već uspostavljanjem plodne klime za razvoj zajedništva i komunikacije Komunikacija koja za cilj ima pružanje informacija Komunikacije koja za cilj ima stvaranje duha zajedništva
 • 27. Zabrana upotrebe društvenih mreža na radnom mestu ? Ako nije dobro definisano efikasno poslovanje kroz poslovn e procedur e koje za rezultat ima merljivost rada i efekata po radnom mestu . DA Z abranom se ne posti ž e bolje poslovanje , potrebno je pratiti zaposlene kako raspola žu radnim vremenom i primenjivati metode za merenje u činka zaposlenih . NE U posebnim instutucijama kao što su vojska i banke (i tu ima izuzetaka). Organizacije mogu samo da imaju korist od participacije u d ru š veni m mre ž a ma ako ih prepoznaju kao mediji i resurs koji mogu staviti u funkciju unapre đ enja svog poslovanja
 • 28. Klima komunikacije u društvenim mrežama ≠ organizaciona komunikaciona klima O beležja određene društvene mreže, postaju obeležja komunikacije zaposlenih Svrha postojanja organizacije ≠ svrha postojanja društvene mreže
 • 29. zajednica nije stupila u tehnološki osvojeni prostor bez osećaja za dobro i loše i bez iskustva prehodnog življenja društvene mreže se protežu duž cele površine komunikacionog prostora učvršćujući njegovo postojanje evolucija , a ne revolucija, komunikacioni prostor kojim se teško može upravljati u smislu postizanja projektovanih uticaja i efekata, ali se on može pospešiti delovanjem određenih sistema.
 • 30. P ratiti ponašanje zaposlenih na društvenim mrežama Pozitivan ili negativan uticaj participacije zaposlenih zavisi isključivo od tipa organizacije. Svako nametanje korišćenja bilo kog od alata društvenih zajednica, neformalnu komunikaciju bi spustilo na nivo nekreativne formalne komunikacije. ( prisustvom i komunikacijama zaposlenih na društvenim mrežama ne može se upravljati )
 • 31. Isključiva upotreba tehnologije ne doprinosi stvaranju dobrih odnosa i zadovoljstva komunikacijom. Kanali pomoću kojih se komunicira doprinose zadovoljstvu, integraciji i socijalizaciji zaposlenih Interna komunikacija nije taktičko, već strateško oruđe Organizacije danas mogu opstati samo ako su „učeće“ Društveni mrežni servisi su organizovani oko ljudi, a ne interesa Nove generacije, nove tehnologije i “novi” odnosi između zaposlenih Zaklju čci
 • 32.  
 • 33. Kontakt: Doc. dr Danijela Lalić Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment Fakultet tehni č kih nauka Univerzitet u Novom Sadu d anijelalalic @uns.ac.rs [email_address] skype: danijela.lalic twitter: danijelalalic tel: 021 / 4852113

Hinweis der Redaktion

 1. Generation Y have been variously labeled as Millennials, the Techo-literate Nexters, latch key kids, Echo Boomers, and the Options Generation.  Generation C focus on Communication, Collaboration, Connexion, Creativity Generacija G (Generosity)...
 2. Ref. Machine Theory - Frederick Taylor, Henry Fayol i Max Weber (1911), Human Relations Theory - Elton Mayo (1933), Human Resources Theory - Miles ( 1965 ) System Theory - Almaney-u (1974) i Weick (1979) PR excellence theory - (Grunig & Hunt, 1984; Grunig, Grunig & Dozier, 2002) Hay i Metod 360 http://www.develor.rs/develorrs/develorrs.head.page?nodeid=84 Podela javnosti - Grunig i Hunt (1984) Modeli u odnosima s javnošću - Grunig i Grunig (Grunig, 1992: 285-325) Dover (Grunig & Hunt, 1984: 241 ) Stilovi interne komunikacije - Smythe i grupa autora (Harrison, 1995: 107)
 3. http://www.thehindubusinessline.com/catalyst/2010/08/05/stories/2010080550050200.htm