Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

C04 Równość Szans

8.256 Aufrufe

Veröffentlicht am

C04 Równość Szans

Veröffentlicht in: Technologie
 • Als Erste(r) kommentieren

C04 Równość Szans

 1. 1. Łódzka Akademia PO KL Zasada równości szans w projektach realizowanych w ramach PO KL C04 Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca
 2. 2. Plan prezentacji Przedstawienie założeń warsztatu Analiza potrzeb uczestników Zasada równości szans i równości płci Standard minimum Praktyczne wskazówki, analiza przypadków i możliwości przestawienia we wniosku o dofinansowanie zagadnień dotyczących przedmiotowej polityki Podsumowanie warsztatów, prezentacja wyników prac, dyskusja, wymiana doświadczeń 2
 3. 3. Kryteria horyzontalne w PO KL Ogólne kryteria horyzontalne zostały wskazane w załączniku nr 1 Uchwały nr 18 Pre-Komitetu Monitorującego PO KL 22 września 2007 roku i związane są z koniecznością zapewnienia przebiegu projektów zgodnie z celami strategicznymi Programu. Składają się na nie: 1. Zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym; 2. Zgodność z prawodawstwem krajowym; 3. Zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013; 3
 4. 4. Kryteria horyzontalne w PO KL Weryfikowane metodą „0-1” Brak ich uwzględnienia w projekcie, jak również zawarcie zapisów wskazujących na sprzeczność projektu z zasadami wspólnotowymi, obowiązującym prawem bądź Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL, powoduje automatyczne odrzucenie projektu składanego w trybie konkursowym. 4
 5. 5. Kryteria horyzontalne w PO KL Ocena wniosku o dofinansowanie pod kątem spełnienia kryteriów horyzontalnych wymaga zapoznania się z całym wnioskiem. Wynika to z faktu, że kryteria mają charakter przekrojowy, tak więc w formularzu wniosku nie przewidziano odrębnego pola, w którym należy wskazać sposób realizacji zagadnień wynikających z wymagań kryteriów horyzontalnych. 5
 6. 6. Kryteria horyzontalne w PO KL Zasady horyzontalne, które mogą być uwzględnione w projekcie: • rozwój lokalny • zrównoważony rozwój • równość szans • rozwój społeczeństwa informacyjnego • innowacyjność, współpraca ponadnarodowa • partnerstwo 6
 7. 7. „Obowiązkowość” Każdy projekt musi być ustosunkowany pozytywnie bądź neutralnie. W przypadku równości płci musi być spełniony tzw. standard minimum 7
 8. 8. Cel realizacji zasady Zwalczanie wszelkich przejawów dyskryminacji, w tym m.in. ze względu na: • Wiek • Płeć • Rasę • Niepełnosprawność 8
 9. 9. Równość szans w PO KL Pojmowana nie tylko jako równość szans mężczyzn i kobiet, ale również jako jednakowy dostęp do edukacji, informacji i zatrudnienia. Eliminacja barier fizycznych, finansowych, socjalnych czy psychologicznych, które utrudniają lub zniechęcają do brania udziału w życiu społeczeństwa. Cel: umożliwienie wszystkim osobom czynnego uczestnictwa w rynku pracy i integracji z otoczeniem. 9
 10. 10. Równość szans w PO KL Zasada odnosi się do: • Równości kobiet i mężczyzn; • Równości osób niepełnosprawnych; • Mieszkańców obszarów wiejskich; • Osób wykluczonych społecznie na rynku pracy. 10
 11. 11. Osoby niepełnosprawne Wsparcie ON w dostępie do rynku pracy: • Zwiększenie poziomu zatrudnienia; 2. Ułatwienie dostępu do edukacji i podnoszenia lub zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych; 3. Rozwój usług wspierających i ułatwiających włączenie do rynku pracy (np. transportowych, opiekuńczych); 4. Poszerzenie dostępu do doradztwa, poradnictwa zawodowego, informacji, konsultacji Zasada równości szans musi być przestrzegana na każdym etapie realizacji PO KL. 11
 12. 12. Projekty skierowane do osób 1. Zasady i kryteria naboru uczestników; • Akcja promocyjna i informacyjna o projekcie; 3. Łatwa rejestracja kandydatów; 4. Kryteria rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia powinny uwzględniać eliminację barier fizycznych, finansowych, socjalnych czy psychologicznych. 12
 13. 13. Równość kobiet i mężczyzn Traktat Amsterdamski • TA wyraża dążenie do likwidacji dyskryminacji kobiet i promowanie równości kobiet i mężczyzn - art. 2, art. 3, ust. 2 • TA upoważnia Wspólnotę do podejmowania inicjatyw mających na celu zwalczanie (…) wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną - art.13 • TA daje możliwość stosowania tak zwanych działań pozytywnych („zasada równego traktowania nie wyklucza utrzymania lub wprowadzenia przez państwa członkowskie rozwiązań i środków prawnych przewidujących specjalne prerogatywy dla nieproporcjonalnie nisko reprezentowanej płci, w celu ułatwienia jej przedstawicielom wykonywania pracy zawodowej lub w celu zapobieżenia lub zrekompensowania utrudnień w przebiegu kariery zawodowej”) - art. 141 13
 14. 14. Strategiczne cele na rzecz równości KE Równy stopień niezależności ekonomicznej kobiet i mężczyzn • Godzenie życia prywatnego i zawodowego • Równe uczestnictwo w podejmowaniu decyzji • Wykorzenianie wszelkich form przemocy ze względu na płeć • Eliminowanie stereotypów związanych z płcią • Propagowanie równości płci w stosunkach zewnętrznych oraz polityce rozwojowej 14
 15. 15. Bariery równości płci 1. Segregacja pozioma i pionowa rynku pracy; 2. Różnice w płacach kobiet i mężczyzn; 3. Mała dostępność elastycznych rozwiązań czasu pracy; 4. Niski udział mężczyzn w wypełnianiu obowiązków rodzinnych; 5. Niski udział kobiet w procesach podejmowania decyzji; 6. Przemoc ze względu na płeć; 7. Niewidoczność kwestii płci w ochronie zdrowia; 8. Niewystarczający system opieki przedszkolnej; 9. Stereotypy płci we wszystkich obszarach; 10. Dyskryminacja wielokrotna, szczególnie w odniesieniu do kobiet starszych, imigrujących, niepełnosprawnych oraz należących do mniejszości etnicznych. 15
 16. 16. Bariery równości płci • Segregacja pionowa i pozioma rynku pracy. Segregacja pozioma to podział sektorów gospodarki i zawodów na “męskie” i “kobiece”, podział będący konsekwencją stereotypów płci. Segregacja pionowa: utrudniony dla kobiet dostęp do awansu, zajmowania stanowisk kierowniczych i decyzyjnych. • Dyskryminacja wielokrotna – dyskryminacja danej osoby wynikająca z więcej niż jednej cechy np. kobiety starsze dyskryminowane z powodu płci i wieku na rynku pracy, kobiety emigrantki, lesbijki, kobiety i mężczyźni niepełnosprawni mieszkający na terenach wiejskich. 16
 17. 17. Równość kobiet i mężczyzn • Rozporządzenie 1083/2006/WE, 1081/2006/WE • Poradnik ”Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL” • Zasada gender mainstreaming: - włączenie zasady równości szans kobiet i mężczyzn w główny nurt polityk na wszystkich ich etapach, to jest na etapie planowania, realizacji i ewaluacji. - ma być wdrażana na każdym etapie realizacji PO KL. 17
 18. 18. Interwencje EFS • Konieczność zwiększenia zatrudnienia kobiet i mężczyzn, w tym w szczególności kobiet /szczególna sytuacja na rynku pracy/. • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kobiet i mężczyzn, w tym w szczególności wsparcia osób o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach w tym kobiet powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich i wychowawczych. • Rozwijanie aktywności ekonomicznej kobiet i mężczyzn jako odpowiedzi na wyzwania rynkowe /postawy przedsiębiorcze/. 4. Godzenie życia zawodowego i prywatnego poprzez zwiększanie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi i osobami zależnymi. 18
 19. 19. Równość kobiet i mężczyzn GENERALNA ZASADA PO KL NA ETAPIE WDRAŻANIA: Dobór działań i instrumentów wspierających powinien wynikać diagnozy sytuacji kobiet i mężczyzn w danych obszarze i oceny wpływu projektu na sytuację płci. (GENDER IMPACT ASSESSMENT) 19
 20. 20. Instrumenty wspierające • Usługi towarzyszące - transportowe, opiekuńcze, udział asystentów, trenerów, psychologów, lekarzy, itp. przyczyniających się do wyrównywania szans kobiet i mężczyzn w obszarze projektowym. • Powinny uwzględniać indywidualne potrzeby i bariery /obowiązki domowe, bariery psychologiczne, brak zrozumienia w najbliższym otoczeniu, tradycyjne postrzeganie roli kobiety w rodzinie/. • Zadanie - zachęcić do uczestnictwa w projekcie. 20
 21. 21. Zasady równości szans kobiet i mężczyzn Realizowanie zasady równości szans kobiet i mężczyzn w praktyce nie wyklucza możliwości składania i wdrażania projektów skierowanych wyłącznie do mężczyzn lub kobiet. ZALEŻY od uzasadnienia i specyfiki projektu. 21
 22. 22. Zasady równości szans kobiet i mężczyzn • W Polsce dyskryminacja jest “rodzaju żeńskiego” tzn. dotyczy przede wszystkim kobiet /rynek pracy i edukacja. • W przypadku PO KL zdecydowana większość konkretnych działań wspierających równość płci będzie służyła poprawie sytuacji kobiet i dziewcząt. • Projekty skierowane tylko do kobiet czy dziewczyn nie dyskryminują mężczyzn i są zgodne z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. 22
 23. 23. Zasady równości szans kobiet i mężczyzn Źródło: Poradnik ”Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL” 24
 24. 24. Zasady równości szans kobiet i mężczyzn Źródło: Poradnik ”Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL” 25
 25. 25. Zasady równości szans kobiet i mężczyzn 26
 26. 26. Standard minimum • część A Karty merytorycznej • od 01/04/2009 • odpowiedź na każdy punkt standardu • co najmniej 2 pozytywne oceny • od 2010 będzie wymaganych więcej 27
 27. 27. Standard minimum - pyt 1. • Czy uzasadnienie potrzeby realizacji projektu uwzględnia analizę sytuacji kobiet i mężczyzn, która wskazuje na nierówności ze względu na płeć? • Wymóg PO KL - w punkcie 3.1 analiza ujawniająca różnice między położeniem kobiet i mężczyzn w oparciu o dane ilościowe/jakościowe oraz wskazanie barier równościowych. 28
 28. 28. Standard minimum - pyt 2. • Czy analiza sytuacji kobiet i mężczyzn zawarta w uzasadnieniu potrzeby realizacji projektu zwiera dane ilościowe, które wskazują na brak istniejących nierówności w obszarze problemowym projektu? • W punkcie 3.1 brak nierówności musi zostać wykazany danymi weryfikowalnymi dla członków KOP. 29
 29. 29. Standard minimum - pyt 3. • Dane w podziale na płeć użyte w uzasadnieniu potrzeby realizacji projektu dotyczą zasięgu i obszaru interwencji projektu. • Dane dotyczą regionu, powiatu, kraju, instytucji, przedsiębiorstwa, jak również obszaru interwencji np.. adaptacyjności, rynku pracy, edukacji, danej branży czy sektora. 30
 30. 30. Standard minimum - pyt 4. • Rozwiązanie planowane do wypracowania* i działania podejmowane w projekcie odpowiadają na nierówności lub bariery ze względu na płeć, istniejące w obszarze problemowym projektu, lub różnicują działania (formy wsparcia) dla kobiet i mężczyzn przyczyniając się do zmniejszenia istniejących nierówności w obszarze projektu (punkt 3.2*, 3.3.)? • W sytuacji brak barier należy przestrzegać zasady aby na żadnym etapie realizacji projektu nie pojawiły się nierówności szans kobiet i mężczyzn. 31
 31. 31. Standard minimum - pyt 5. • Rezultaty są podane w podziale na płeć i wynikają z uzasadnienia potrzeby realizacji projektu. Rezultaty wskazują jak projekt wpłynie na sytuację kobiet i mężczyzn w obszarze projektu - pkt. 3.4 wniosku. • Równość nie oznacza by po połowie uczestnikami projektu były kobiety i mężczyźni, podział musi wynikać z nierówności wykazanych w uzasadnieniu projektu. 32
 32. 32. Standard minimum - pyt 6. • Projekt przewiduje równościowy sposób zarządzania projektem. • Ważne by wykazać, że organizacja prac wspiera np. godzenie życia rodzinnego z zawodowym pracowników i pracownic. 33
 33. 33. Standard minimum - WYJĄTEK Projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum. Projekty o ograniczonej rekrutacji, która wynika z: 1. profilu działalności projektodawcy (ograniczenia statutowe); 2. realizacji działań pozytywnych (działania te pozwalają na wpłynięcie na niekorzystną sytuację danej płci w konkretnym obszarze, a tym samym wyrównanie jej szans społecznych i zawodowych); 3. zakresu realizacji projektu (zakład karny). 34
 34. 34. Jak badać? • Spełnienie zasady równości szans nie jest kwestią deklaracji ze strony projektodawcy i sprawą dobrej wiary członków KOP. • Uwzględnienie zasady odzwierciedlone jest w całym wniosku z myślą o położeniu kobiet i mężczyzn w danym obszarze i chęcią wyrównania sytuacji między nimi. 35
 35. 35. Uzasadnienie - wsparcie dla osób • Czy dane ilościowe zebrane w uzasadnieniu uwzględniają podział na wskaźniki dotyczące kobiet i mężczyzn? • Czy analiza przyczyn problemu, na który ma odpowiedzieć projekt, uwzględnia społeczno-kulturowe uwarunkowania sytuacji kobiet i mężczyzn? • Czy cele projektu określają adekwatnie i realistycznie liczbowy udział uczestników/uczestniczek projektu w danym obszarze problemowym z podziałem na kobiety i mężczyzn? • Czy projekt identyfikuje i wspiera w szczególny sposób grupę znajdującą się w gorszym położeniu? 36
 36. 36. Uzasadnienie - wsparcie dla instytucji • Czy analiza przyczyn problemu, na który ma odpowiedzieć projekt, uwzględnia społeczno-kulturowe uwarunkowania sytuacji kobiet i mężczyzn? • Czy opis obszaru problemowego zauważa istniejące bariery równości płci? • Czy cele projektu są spójne z diagnozą problemów w danym obszarze i odnoszą się do przynajmniej jednego z celów strategicznych równości płci? 37
 37. 37. Grupy docelowe - wsparcie dla osób • Czy każda grupa docelowa została scharakteryzowana pod kątem płci? • Czy liczba kobiet i mężczyzn wchodzących w skład grup docelowych wyznaczona jest adekwatnie do analizy problemu lub, czy zdecydowanie wspiera grupę znajdującą się w gorszym położeniu? • Czy w przypadku, gdy projekt skierowany jest zarówno do kobiet jak i mężczyzn, w charakterystyce osób, które zostaną objęte wsparciem została opisana i oddzielnie zanalizowana sytuacja obu grup? • Czy określone w projekcie kryteria rekrutacji odpowiadają położeniu grupy docelowej i jej reprezentację liczbową w danym obszarze? 38
 38. 38. Grupy docelowe - wsparcie dla instytucji • Czy osoby pracujące w danych instytucjach zostały scharakteryzowane pod kątem płci? • Czy w przypadku, gdy w projekcie wezmą udział zarówno kobiety jak i mężczyźni, została opisana i poddana analizie sytuacja, w której znajdują się kobiety i mężczyźni? 39
 39. 39. Działania W przypadku wsparcia dla osób: • Czy działania (tematy/programy szkoleń, temat kampanii) przeciwdziałają stereotypowemu postrzeganiu ról kobiet i mężczyzn? • Czy działania zapewnią udział osobom posiadającym mniejszą mobilność, większe obciążenia związane z opieką nad osobami zależnymi etc.? W przypadku wsparcia dla instytucji: • Czy osoby pracujące w danych instytucjach zostały scharakteryzowane pod kątem płci? 40
 40. 40. Rezultaty - wsparcie dla osób • Czy zaprezentowane rezultaty są spójne z celami i działaniami, jakie zaplanowano w kontekście równości szans kobiet i mężczyzn? • Czy rezultaty zostały przedstawione w sposób umożliwiający stwierdzenie, które z nich i w jakim stopniu dotyczą kobiet i mężczyzn? • Czy osiągnięcie zaplanowanych rezultatów przyczyni się do poprawy sytuacji kobiet i mężczyzn, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb grupy znajdującej się w gorszej sytuacji? 41
 41. 41. Rezultaty - wsparcie dla instytucji • Czy zaprezentowane rezultaty są spójne z celami i działaniami, jakie zaplanowano w kontekście równości szans kobiet i mężczyzn? • Czy osiągnięcie zaplanowanych rezultatów przyczyni się do osiągnięcia przynajmniej jednego ze strategicznych celów równości płci, nie pogłębiając nierówności w innym obszarze? 42
 42. 42. Zarządzanie projektem • Czy organizacja wnioskodawcy lub partnerstwo posiada odpowiednią wiedzę dotyczącą danego problemu ze szczególnym uwzględnieniem problematyki równości płci, sytuacji kobiet i mężczyzn etc.? • Czy projekt włącza przedstawicieli i przedstawicielki grup docelowych w planowanie, realizację i ewaluację projektu poprzez konsultacje, badania ich potrzeb, włączenie w procesy decyzyjne itp.? • Czy w procesie podejmowania decyzji w projekcie (np. Komitet Sterujący, Komisja Rekrutacyjna, Komisja Oceny Biznesplanów, Komisja Oceny Aplikacji Stypendialnych) zapewnione jest uczestnictwo kobiet i mężczyzn? 43
 43. 43. Zarządzanie projektem • „Kobieta”, „mężczyzna” - „osoby”, bezrobotni”, „pracownicy”, „doktoranci”; 2. Dane bez podziału na płeć „poziom bezrobocia wynosi 20,5%”, „uczestnikami studiów dziennych jest 300 osób”, „w gminie mieszka 3000 osób”; 3. Nie ma odniesienia do istniejących nierówności płci (długotrwale bezrobotni, korzystający z opieki medycznej); 4. Działania utrwalające stereotyp - np. kursy krawiectwa dla bezrobotnych kobiet, spawaczy dla mężczyzn; 44
 44. 44. Diagnoza problemu - Analiza 4 Kroków • Krok 1 i 2 - JAK JEST? - reprezentacja, portret uczestnika/uczestniczki; • Krok 3 i 4 - DLACZEGO TAK JEST? - przyczyny zaistniałej sytuacji, potrzeby kobiet i mężczyzn; 45
 45. 45. Diagnoza problemu – Krok 1 Źródło: Poradnik ”Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL” 46
 46. 46. Diagnoza problemu – Krok 2 Źródło: Poradnik ”Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL” 47
 47. 47. Diagnoza problemu – Krok 3 Źródło: Poradnik ”Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL” 48
 48. 48. Diagnoza problemu – Krok 4 Źródło: Poradnik ”Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL” 49
 49. 49. Kryterium 50/50 1. Może pogłębiać nierówność; 2. Może być nierealistyczne do osiągnięcia. ZASADA: wzmacniać tę grupę, która jest w mniej korzystnej sytuacji lub proporcjonalnie. 50
 50. 50. Przykład Z analizy problemu wynika podział 40.000 bezrobotnych K, 10.000 bezrobotnych M. Projekt kierujemy do 50 osób: a/ 25 kobiet, 25 mężczyzn b/ 40 kobiet, 10 mężczyzn c/ 45 kobiet, 5 mężczyzn 51
 51. 51. Praktyczne wskazówki - I Jeśli w celach wskazujemy ilość osób wskażmy podział na płeć np. „Celem projektu jest zwiększenie wiedzy u 30 osób, w tym 20 kobiet, 10 mężczyzn”. Należy używać dwupłciowych określeń np. Pracownik/pracownica, właściciel/właścicielka, uczestnik/uczestniczka. 52
 52. 52. Praktyczne wskazówki - II Określajmy działania „szyte na miarę” tj. wynikające i dostosowane do zanalizowanych potrzeb, w tym barier równość; Działania powinny uwzględniać możliwości czasowe/mobilności uczestnika/uczestniczki; Unikać działań pogłębiających stereotypy dotyczące płci; Łączenie szkoleń zawodowych z treningami interpersonalnymi; Wprowadzanie do szkoleń modułów tematycznych dotyczących polityk horyzontalnych UE. 53
 53. 53. Praktyczne wskazówki - III W trakcie działań promocyjno-rekrutacyjnych można informować,iż celem projektu jest przyczynianie się do zniesienia... np. nierówności płci i zapobieganie dyskryminacji”. W informacjach o działaniach zachęcamy do uczestnictwa osoby defaworyzowane na zasadzie „ w szczególności, w szczególnym stopniu zachęcamy, zarówno nauczyciele, jak i nauczycielki”. Zróżnicowane formy rekrutacji, tak by dotrzeć do defaworyzowanych grup. 54
 54. 54. Praktyczne wskazówki - IV 1. Dostosowujemy ankiety do podziału na płeć 2. Kodeks dobrych praktyk równościowych 3. W podejmowanie decyzji projektowych zaangażowano K i M 55
 55. 55. Przykłady z wniosków - I • ... Aby zapewnić równość szans uczesz. w proj. kryteria rekrut. nie będą dotyczyły innych obszarów (w tym związanych z wiekiem, płcią, niepełnosprawnością), a w projekcie zastosowany będzie parytet ze względu na zasadę równości płci (co najmniej 51% uczestników stanowić będą kobiety... • .... Celem działania jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej, rozwijanie uzdolnień indywidualnych, niwelowanie różnic społecznych i dyskryminacji płci, poprzez umożliwienie dzieciom, bez względu na płeć i status materialny ich rodziców, dostępu do atrakcyjnych zajęć.... 56
 56. 56. Przykłady z wniosków - II • ....Celem ogólnym projektu jest zmniejszenie dysproporcji oraz wyrównanie szans edukacyjnych uczniów. Uzasadnieniem wyboru .... występujące problemy w postaci dysproporcji i barier edukacyjnych, niedostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów – uczestników projektu. W doborze uczestników będzie miała zastosowanie zasada równości szans w tym płci i niedopuszczalne będą żadne formy dyskryminacji zgodnie z polityką równych szans... • ... Organizacja szkolenia dla nauczycieli/nauczycielek ... Na temat stereotypów płci i ich zwalczania w edukacji przedszkolnej.... 57
 57. 57. Przykłady - III • ...zakup materiałów dydaktycznych i zabawek, które będą również wykorzystywane do do zajęć na temat równości i szacunku.... • ... Piknik dla dzieci i ich rodziców z tematyki dotyczącej stereotypów.... • ...Działania promujące zaangażowanie mężczyzn w działalność przedszkoli i rad rodziców... 58
 58. 58. Przykłady - IV • ...moduł dla kadry zarządzającej dotyczący prowadzenia polityki równości szans w firmie (prawo pracy, rozwiązania na rzecz równości w ramach rekrutacji, godzenia życia zawodowego i rodzinnego, wynagrodzenia, zapobieganiu molestowaniu i mobbingowi)... • ...w szkoleniach wezmą udział pracownicy/pracownice... • ...opracowanie scenariuszy zajęć wspierających szacunek i otwartość na inność wśród dzieci.... 59
 59. 59. Ćwiczenie W oparciu o dokumentację konkursową wybranych działań PO KL zaproponuj sposoby uwzględnienia w projekcie zasad równości szans 60
 60. 60. Źródła informacji 1. Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Warszawa, 9 lipca 2007 r. 2. Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Warszawa, 20 czerwca 2008 r. 3. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL. Poradnik, M.Branka, M.Rawłuszko, A.Siekiera, Warszawa 2009 4. www.pokl.lodzkie.pl 5. www.efs.gov.pl 6. www.efs.wup.lodz.pl 7. www.funduszeeuropejskie.gov.pl 61
 61. 61. Dziękuję za uwagę i zapraszam do pozyskiwania środków z PO KL

×