Anzeige
Pes grundläggande program sve hela
Pes grundläggande program sve hela
Pes grundläggande program sve hela
Pes grundläggande program sve hela
Anzeige
Pes grundläggande program sve hela
Pes grundläggande program sve hela
Pes grundläggande program sve hela
Pes grundläggande program sve hela
Pes grundläggande program sve hela
Anzeige
Pes grundläggande program sve hela
Pes grundläggande program sve hela
Pes grundläggande program sve hela
Pes grundläggande program sve hela
Pes grundläggande program sve hela
Anzeige
Pes grundläggande program sve hela
Pes grundläggande program sve hela
Pes grundläggande program sve hela
Pes grundläggande program sve hela
Pes grundläggande program sve hela
Anzeige
Pes grundläggande program sve hela
Pes grundläggande program sve hela
Pes grundläggande program sve hela
Pes grundläggande program sve hela
Pes grundläggande program sve hela
Anzeige
Pes grundläggande program sve hela
Pes grundläggande program sve hela
Pes grundläggande program sve hela
Nächste SlideShare
KongressmaterialKongressmaterial
Wird geladen in ... 3
1 von 27
Anzeige

Más contenido relacionado

Más de PES Stockholm Citygroup, Sweden(18)

Anzeige

Pes grundläggande program sve hela

 1. 1 PES: Fundamental Programme Det Grundläggande Programmet eller ESP Partiprogram
 2. 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning............................................................................................................................ 2 1 Ett stolt rekord av prestationer..................................................................................................... 3 Ett progressivt alternativ för Europa............................................................................................... 3 1.1 Utmaningar vi står inför under det 21:a århundradet.......................................................... 4 1.2 Vår progressiva vision för Europa........................................................................................ 5 2 En ny politisk ekonomi................................................................................................................. 7 2.1 För ett offentligt europeiskt och sann demokrati .................................................................7 2.2 Vi lever i ett samhälle, inte i en ekonomi.............................................................................. 8 2.3 För en intressentekonomi...................................................................................................... 9 2.4 Tämja finansiell kapitalism och återta realekonomin......................................................... 10 2.5 Hållbar tillväxt som skapar välstånd för alla...................................................................... 11 2.6 Kampen mot ojämlikhet...................................................................................................... 12 2.7 Rättvis beskattning.............................................................................................................. 13 3 Ett nytt socialt kontrakt för Europa............................................................................................ 13 3.1 Ansvaret för att leva ett gott liv i ett rättvist samhälle ....................................................... 14 3.2 För jämställdhet .................................................................................................................. 14 3.3 Stärka och modernisera våra välfärdsstater ....................................................................... 15 3.4 För en högklassig utbildning.............................................................................................. 16 3.5 För kvalitetsfylld och meningsfull sysselsättning .............................................................. 17 3.6 En tillräcklig lön att leva på och lika lön för lika arbete..................................................... 18 3.7 För att upprätthålla offentliga nyttigheter och offentliga tjänster...................................... 19 4 En union för och med solidaritet................................................................................................ 20 4.1 Tillsammans är vi starkare.................................................................................................. 20 4.2 Kampen mot extremism, diskriminering och främlingsfientlighet.................................... 21 4.3 För en union med gemensamma mål och sammanhållning .............................................. 22 4.4 För gemensamma europeiska sociala normer.................................................................... 22 4.5 För hållbar utveckling......................................................................................................... 23 4.6 En värdebaserad utrikespolitik........................................................................................... 24 4.7 Den Europeiska unionen som en föregångare för fred och global social rättvisa.............. 25 Ett progressivt alternativ för Europas framtid .............................................................................. 26
 3. 3 PES/ESP: Partiprogram 1 Ett stolt rekord av prestationer Historien har visat att socialister och socialdemokrater alltid strävat efter anställningstrygghet, en stark välfärd, jämlikhet och rättvisa. Vi banade väg för välfärdsstaten, allmän tillgång till utbildning, hälsovård och lika rättigheter för alla medborgare. Vi har alltid trott på att förena människor på lokal, nationell, europeisk och internationell nivå. Det är därför vi alltid samarbetat med arbetare, feminister, ungdomar och medborgarrättsrörelser, och kommer att fortsätta att göra så. Vi vill bjuda in så många som möjligt i vår kamp för ett rättvisare samhälle och ett värdigt liv för alla. Vår politiska rörelse sträcker sig över ett helt århundrade och har överlevt krig, diktatur och totalitarism. Vi tror att det goda rättvisa samhället, där människor bemöts med omsorg och respekt, är bästa sättet att förena människor och undvika konflikter och krig. Därför är vi mycket positiva till det europeiska projektet. Vi vill gärna också betona att EU började som ett freds- och solidaritetsprojekt vars främsta syfte var frihet, trygghet och välstånd. Detta är vårt Europa, vi vill ingjuta hopp och framtidstro hos européerna! Det europeiska socialdemokratiska partiet, PES är ett modernt progressivt europeiskt parti. I vårt partiprogram, i det så kallade Fundamental program eller Grundläggande program, har vi definierat Ett progressivt alternativ för Europa Vi tror på EU som ett projekt som ger människor, samhällen, regioner och stater tillsammans under parollen ”Fred, välstånd och framsteg för alla”. Vi anser att vårt politiska uppdrag erbjuder en alternativ vision för Europas framtid, så att den kan utvecklas och blomstra och återigen bär ett budskap om hopp för alla män och kvinnor. Ett gemensamt manifest och en gemensam kandidat till EU- kommissionens ordförande, som vi ska presentera under Europavalet, kommer att symbolisera vår politiska enighet för progressiv förändring i Europa.
 4. 4 fem starka värderingar som utgör vår moraliska kompass, och ligger till grund för vår politiska inriktning. Våra fem ledstjärnor är: Demokrati, Yttrandefrihet, Jämlikhet, Rättvisa och Solidaritet. I vårt grundläggande program beskriver vi vår vision för det progressiva samhället och visar på hur vi vill ta ansvar för Europas framtid. För att förverkliga visionen om fred, välstånd under det kommande decennierna, måste vi erövra makten och göra EU till plattform för vårt politiska arbete. 1.1 Utmaningar vi står inför under det 21:a århundradet Våra visioner om ett rättvist, solidariskt och ekologiskt samhälle attackeras från högerkrafterna. Den otyglade kapitalismen och finansmarknaden har försatt oss i en ekonomisk och ekologisk kris som hotar inte bara fred och välstånd, utan äventyrar hela mänsklighetens fortlevnad. Vinstbegär och spekulationsekonomi har trappat upp ojämlikheter och snedvridit maktförhållanden i samhället på ett sätt som vi knappast kunnat föreställa oss för bara några årtionden tillbaka. Arbetslöshet, fattigdom, och social utslagning sprider sig över hela Europa. Och förtroendet för demokratin och det europeiska projektet minskar. Vi ser mycket allvarlig på denna utveckling. Främlingsfientlighet och nationalism är på stark tillväxt i dagens Europa. Arbetslösheten bland Europas ungdomar är så hög och har pågått så länge att många förlorat framtidshopp. Andra utmaningar som den ökade migrationen, samt en allt äldre befolkning spetsar till situationen ytterligare. Skall vi klara dessa utmaningar måste vi ha en stark politik för solidaritet och ökad välfärd. Världen förändras snabbt. Teknisk utveckling och innovationer har lett till stora förbättringar av levnadsstandarden för många människor. Vi lever i en global by, med ett ekonomiskt och kulturellt utbyte som aldrig tidigare skådats i historien. Globaliseringen påverkar oss in i minsta vardagshandling. Många har fått det bättre, inte minst i de växande ekonomierna i tredje världen. Samtidigt lever fortfarande nästan en miljard människor i världen kvar i yttersta fattigdom. I Europa har den nya ekonomin lett till strukturomvandlingar som gjort miljontals människor arbetslösa. Människor har dessutom ställts utanför välfärdssystemet, på grund av nedskärningar och hårdare villkor, vilket försvårat möjligheterna att uppnå ett värdigt liv.
 5. 5 Vi socialister, socialdemokrater, arbetare och progressiva demokrater förkastar den politik av pessimism som hävdar att ingenting kan göras. Vi tar avstånd från fördomar och hat som pekar ut vissa människor till syndabockar för problemen i samhället. Istället vill vi ge ett svar på de utmaningar som människor möter och återställa tron på framtiden genom att ställa människan först, i ett ”nytt socialt kontrakt” för Europa. 1.2 Vår progressiva vision för Europa Vi lovar att arbeta för ett progressivt Europa, där människor får möjlighet att leva ett meningsfullt liv i inkluderande och rättvisa samhällen. Vi vill se full sysselsättning, men är också för en utvidgad syn på arbetsbegreppet, till att även innefatta även ideellt och socialt arbete samt kultur etc. Vi vill utveckla en känsla av tillhörighet och delaktighet för Europas invånare. Vi vill återställa EU till ett projekt av hopp för medborgarna och fokusera på tre viktiga områden: En ny demokratiserad ekonomi, En ny definition av social rättvisa och En ny progressiv modell för EU. Vi behöver en ny ekonomisk politik, och återta initiativet och kontrollen över den finansiella marknaden, vilken bidragit till en alltför stor koncentration av rikedom i händerna på ett litet fåtal, och skapat sådana maktobalanser, att det hotar hela det politiska och demokratiska systemet. Vi vill ta tillbaka den demokratiska och ekonomiska makten till folket. Det innebär t ex att politiska och ekonomiska processer och beslut måste göras med transparenta, och att politiker kan ställas till svars inför folket. Idag uppfattas EU som teknokratisk projekt, toppstyrt, slutet, och långt ifrån människors verklighet och vardag. Vi vill istället utveckla en europeisk offentlig sfär nära människan med genomlysta demokratisk processer och ansvarsskyldighet för inblandade politiker och makthavare. Vi vill vi att medborgarna skall engagera sig i samhället och politiken. Genom att skapa social och ekonomisk rättvisa kan vi vända trenden av fragmentering och växande fattigdom. Ojämlikhet och brist på resurser försvårar människors möjligheter att delta i samhället, detta vill vi ändra på. Vårt engagemang för ekonomisk, social och politisk egenmakt leder till en ny definition av social rättvisa ”A new social deal for Europe - People first”. Ett nytt socialt kontrakt för Europa – människorna först. Ett Europa där människors behov och rättigheter sätts i centrum. Vi vill omforma EU så att det blir en union präglad av solidaritet och jämlikhet. Detta innebär att vi vill skapa ett europeiskt samhälle där vi
 6. 6 agerar ansvarsfullt gentemot varandra och resten av världen. Detta ska forma vårt sätt att leva och arbeta tillsammans! Genom att stärka den inre ekonomiska sociala och territoriella sammanhållningen kommer EU:s förmåga att agera på internationell nivå för fred och välstånd att öka. Vi lever i en globaliserad värld där alla är ömsesidigt beroende av varandra. Vi har inte rätt att utvecklas på bekostnad av andra delar av världen, utan vår solidaritet måste även omfatta länder utanför EU:s gränser. En progressiv, demokratisk utveckling av den europeiska unionen säkerställer denna utveckling.
 7. 7 2 En ny politisk ekonomi Vårt uppdrag är att bygga och omdefiniera det europeiska projektet, ekonomiskt, socialt och politiskt. För detta måste vi ytterligare öka integrationen med syftet att bygga upp en starkare ekonomisk och politisk union. Det är vår övertygelse att EU måste skapa ett regelverk för att återinföra ekonomisk stabilitet, välstånd och social utveckling. En ny politisk ekonomi, baserad på kopplingen till våra grundläggande värderingar om frihet och demokrati, måste återställa den demokratiska kontrollen över det ekonomiska beslutsfattandet. Detta kommer att bana väg för en ekonomi där alla intressenter, medborgare och samhällets behov, får en demokratisk kontroll över den sociala marknadsekonomin. Ekonomin ska vara till gagn för människorna och samhället. Detta borde vara en central uppgift för de europeiska och nationella institutionerna. Det huvudsakliga målet för ekonomin är att skapa full sysselsättning av hög kvalitet respektive välstånd. Högkvalitativa arbetstillfällen ska garantera en ekonomisk trygghet och välfärd för arbetarna nu och för kommande generationer. Full sysselsättning av god kvalitet kommer att utgöra grunden för en rättvis och hållbar tillväxt som respekterar människor och miljö och förstärker den sociala sammanhållningen. Vi vill att människorna och samhället kommer före politik, ekonomi och prioriteringar av den reala ekonomin som ensidigt görs den finansiella kapitalismen. Detta innebär demokratiskt legitimerade politiska institutioner ska bli en motvikt till marknadskrafterna. Demokratisk kontroll och demokratisk styrning på överstatlig nivå måste därför förbättras. 2.1 För ett offentligt europeiskt rum och sann demokrati En verklig europeisk demokrati är vårt mål. Den förkroppsligar den förståelse för ömsesidiga rättigheter och skyldigheter, som definieras i vår övertygelse att vi tillsammans kan åstadkomma mer. Samtalet är en demokratiform där vi formar ömsesidiga relationer mellan människor i ett samhälle, medan politiken förblir i deras tjänst och på deras uppdrag styr socioekonomiska processer. Denna process måste sättas in i en sund europeisk offentlig sfär som fungerar som en plats för ständig dialog. Vi måste förbättra den europeiska demokratin. De centrala europeiska institutionerna måste demokratiseras. Rollen som enda direktvalda
 8. PES: Fundamental Programme © PES Aktivistförening i Stockholm 8 institution, Europaparlamentet, måste stärkas. Den Europeiska kommissionen måste återspegla resultatet av valet till Europaparlamentet. Vi, som rörelse, har ett ansvar för att demokratisera våra partier och garantera lika representation inom de berörda parterna. Det europeiska offentliga rummet måste bli ett permanent inslag i EU. Arbetet i de europeiska politiska partierna är ett beslutsamt steg i rätt riktning. Dessutom måste det fungera kontinuerligt, under Europavalet, samt genom olika former av medborgardeltagande. Det europeiska medborgarinitiativet är här ett exempel. Att stärka den sociala dialogen och den roll som fackföreningarna har är också viktigt. Deras värdefulla synpunkter på uppdrag av alla arbetande kvinnor och män bör kompletteras med bidrag från det civila samhällets organisationer, som bland annat, även främjar deltagandet av alla dem som står utanför avtalsområdet för organiserad arbetskraft. EU måste återfå sin sårade trovärdighet om man vill återställa stabiliteten och återigen bli ett medel för framsteg och välstånd för alla. Unionen har varit belastad av en elitistisk karaktär i dess beslutsprocesser och ytterligare underminerats av sin försummelse av sjunkande offentligt stöd och företrädet för den inre marknaden som tagit över de samhällsfrågor som den förespråkade. Framtida fördragsreformer inom EU, för att stärka demokratin i Europa, bör ta fram en konvention i vilken parlamenten och regeringarna samarbetar på lika villkor och där det civila samhället kan delta. För att öka EU:s trovärdighet, måste vi stärka de demokratiska rättigheterna för alla EU-medborgare. Därför bör rätten att rösta på regional nivå öppnas för alla EU-medborgare i den medlemsstat han eller hon är bosatt. 2.2 Vi lever i ett samhälle, inte i en ekonomi Ekonomin måste tjäna samhället. Det måste underordnas den demokratiskt legitimerade politiken som ska bestämma de regler inom vilka ekonomin och de finansiella marknaderna lyder under. En reformerad politisk ekonomi måste ge människor möjlighet att utöva demokratisk kontroll och att formulera det politiska mandatet till alla europeiska institutioner. Detta mandat ska ges en ny ekonomisk, social och demokratisk institutionell inställning. Baserat på regler som följer principerna om ansvarsskyldighet och öppenhet, måste det styra mot en social marknadsekonomi.
 9. PES: Fundamental Programme © PES Aktivistförening i Stockholm 9 Den ekonomiska styrningen i EU måste bli ett verktyg för att gemensamt och beslutsamt utforma den ekonomiska politiken i en anda av solidaritet. Den måste bli förankrad i en demokratisk debatt på alla nivåer. Den ekonomiska styrningen bör inte bara ta hänsyn till budget och marknadsöverväganden, utan även till sociala effekter och behovet av en väl fungerande välfärdsstat. Vår referensram är EU bestående av tjugoåtta medlemsstater, trots att de ekonomiska utmaningar vi står inför är globala. De marknadsekonomiska krafterna kräver en stark samhällelig och politisk motvikt. EU-institutionerna måste överbrygga de nationella intressena. Först då kommer verklig demokratisk kontroll över det ekonomiska beslutsfattandet förverkligas, och då kommer alla intressenter att göras ansvariga inför varandra. Som det direktvalda organet, bör Europaparlamentet kunna föreslå lagar. Dessutom bör det vara en del av beslutsprocessen för den Årliga Tillväxinriktningen samt ha en viktig roll i det europeiska samtalet. Vi anser också att Europeiska centralbanken ska spela en avgörande roll för att lösa den nuvarande krisen, framför allt genom att köpa statsobligationer. Prisstabilitet kan inte vara det enda målet för Europeiska centralbanken. Framtida inriktning av Europeiska centralbanken bör även omfatta sysselsättning och ekonomisk tillväxt. 2.3 För en intressentekonomi Vi strävar efter att bygga en europeisk social marknadsekonomi. Ekonomin måste bli en tjänare för medborgarnas intressen och ett verktyg för att förbättra levnadsvillkoren för alla européer. Medborgarna måste bli en stark intressegrupp som styr över den ekonomiska politiken. Den makten får inte endast finnas hos ett fåtal aktieägare. Denna demokratiska princip är i centrum för vår nya politiska ekonomi. Varje kvinna och man är en kugge i den reala ekonomin, antingen som arbetstagare eller som företagare, investerare eller konsument eller som en slutanvändare av offentliga tjänster. Den offentliga sektorn, sociala företag, samt små och stora privata företag är även de intressenter. Vi måste sträva efter att alla intressenter är delaktiga i utformningen av den sociala marknadsekonomin. På så sätt kan vi bekämpa det maktvakuum som producerats av de oreglerade marknaderna.
 10. PES: Fundamental Programme © PES Aktivistförening i Stockholm 10 Den europeiska sociala marknadsekonomin måste formas av tydliga regler. Vi kan inte tillåta att en sådan hög koncentration av inkomster, förmögenhet och makt ackumuleras i händerna på ett fåtal. Detta har möjliggjort för enskilda personer och organisationer att skapa enorma tillgångar vars storlek kan föra demokratiska stater till randen av konkurs. Bättre samordning och samarbete på alla förvaltningsnivåer och med inbyggda demokratiska kontrollmekanismer behövs, både för att ta itu med överdriven finansiell kapitalism och för att förbättrad transparensen vid fördelningen och användningen av offentliga medel. Men vi måste också kombinera budgetdisciplinen med en europeisk form av gemensamt risktagande. Dessutom kan ett bättre engagemang och skydd för konsumenter och slutanvändare inom produktutveckling och tjänster säkerställa bättre kvalitet och smartare konsumtionsmönster. För att bättre fördela makten mellan intressegrupperna vill vi uppmuntra medbestämmande och arbetstagarnas delaktighet. Genom stöd till kooperativ och ömsesidiga organisationer försöker vi stimulera demokratiska entreprenörskapsmodeller. 2.4 Tämja finansiell kapitalism och återta realekonomin Makten i realekonomin måste återtas från de finansiella marknaderna. Finansmarknaden måste hållas ansvarig inför folket, samhället och de folkvalda. Girighet, spekulationer och brist på insyn i den finansiella sektorn har djupt skadliga effekter på människors liv. Det har lett till maktobalanser och växande ojämlikhet. Global finansiell kapitalism måste övervakas, genom lämpliga regleringar, kontroll och samordning, på internationell, europeisk och nationell nivå. Vi är för en finansiell transaktionsskatt som ett av verktygen för att tygla den finansiella kapitalismen. Socialdemokraterna kämpar mot skatteparadisen, skattebedrägerier, skatteflykt och aggressiv skatteplanering. Skatteparadisen ska stängas. Den finansiella sektorn ska säkerställa likviditet och skydda insättningar och samtidigt tillhandahålla krediter för investeringar genom att låna ut till intressenterna i den reala ekonomin. EU måste bli en del av ett ramverk för samordning av arbetet med att etablera regler för insyn i de finansiella marknaderna och för banksektorn. Separera bankernas in och utlåningsverksamhet från
 11. PES: Fundamental Programme © PES Aktivistförening i Stockholm 11 investeringsverksamheten. Ett fullt genomförande av regler för företagsstyrning och nya löne- och ersättningssystem kommer att bekämpa ett oansvarigt beteende. Konsumentskyddslagstiftningen måste stärkas för att skydda människors besparingar. Kapitalkrav och avvecklingsfonder som fastställts på europeisk och internationell nivå kommer att bidra till att garantera ett mer motståndskraftigt finansiellt system och banksektor. Samtidigt är det viktigt att rättigheter, skyldigheter samt röster ifrån icke euromedlemmar respekteras. " 2.5 Hållbar tillväxt som skapar välstånd för alla Välstånd är resultatet av en ekonomisk utveckling som kombinerat hållbar tillväxt och social utveckling för alla. Full sysselsättning som bygger på att säkerställa högkvalitativa arbetstillfällen som skapar välfärd och välbefinnande, en hög levnadsstandard och en god social sammanhållning kommer att bevara naturresurserna och förbättra miljön. Alla dessa kriterier är indikatorer på rättvis och hållbar tillväxt. Vi kommer att uppnå detta genom investeringar i forskning, innovation, infrastruktur och humankapital. För att uppnå en hållbar och rättvis tillväxt, behöver vi etablera nya sätt att mäta ekonomiska resultat, med en rad kvalitativa indikatorer som kompletterar BNP. Europeiska unionen behöver en ny hållbar utvecklings- och välståndsstrategi. Den måste ge möjlighet för regionerna att utvecklas efter sin bästa förmåga och samtidigt öka den sociala, ekonomiska och territoriella sammanhållningen i hela unionen. En ny europeisk industripolitik agenda bör uppmuntra till regional specialisering och öka de komparativa fördelarna i industriella tillväxtbranscher. Den måste byggas på EU:s lokala och regionala myndigheters lokala kunskap om industrins struktur i varje region. Europa behöver en stark och sund industri som skapar rättvisa arbeten för de europeiska medborgarna och bidrar till en hållbar tillväxt. En europeisk industripolitik måste utvecklas syftande till att stödja industrin och tillhandahålla nödvändig infrastruktur, särskilt för små och medelstora företag, samtidigt som de sociala och miljömässiga normerna säkras. I stället för att konkurrera om de lägsta priserna, måste europeiska varor och tjänster konkurrera med den bästa kvaliteten och innovationerna.
 12. PES: Fundamental Programme © PES Aktivistförening i Stockholm 12 Medlemsstaterna, de lokala och regionala myndigheterna samt arbetsmarknadens parter måste fullt ut delta i utarbetandet av en europeisk industripolitik. Europa måste vara starkt globalt engagerat. EU ska ha en övergripande strategi som inbegriper höga krav på sociala-, miljömässiga och mänskliga rättigheter med full respekt för kulturell mångfald, för att ingå handelsavtal med tredjeland. Det är brådskande att skapa många arbetstillfällen med anständiga villkor för att minska den höga arbetslösheten och fattigdomen. 2.6 Kampen mot ojämlikhet Vårt engagemang för full sysselsättning och högkvalitativa arbetstillfällen står i centrum för vårt progressiva löfte och våra politiska handlingar. Vi behöver ett nytt jämviktsförhållande mellan arbetets värde och kapitalets värde. Genom skapandet av en hållbar tillväxt och säkerställandet av en rättvis fördelning av inkomster, välstånd och makt kommer vi att skapa mer jämlika samhällen med större social rörlighet. Detta kräver starka arbetsmarknadsinstitutioner och sociala skyddsregler - i dess egenskap av automatiska stabilisatorer. Dessa institutioner och regler utgör en unik konkurrensfördel för Europa i den globala ekonomin. Europeiska unionen och dess medlemsstater kommer att öka sin kapacitet att agera till förmån för tillväxt genom att fullt ut utnyttja den europeiska budgetens resurser och potential. EU ska vara rustad med en välbalanserad och rättvis europeisk budget. Budgeten måste reformeras så att fördelningen av de ekonomiska resurserna bättre ska tjäna ekonomiskt välstånd, teknisk innovation och social rättvisa. Vi måste sträva mot radikala reformer av EU:s budget för att säkerställa investeringar i arbetstillfällen, tillväxt och framtida industri. Detta kommer att återspegla den tydliga politiska valet att investera i välfärden för alla europeiska medborgare. Dessutom, ökad demokratisk kontroll och insyn i EUs budgetpolitik är avgörande för att uppnå dessa mål. På sikt bör vi därför överväga en synkronisering av den europeiska budgetprocessen och det politiska mandatet, i synnerhet när det gäller Europaparlamentets roll. Diskussionen om den Europeiska unionens finansiella uppbyggnad måste gå längre än de teknokratiska talen som är fokuserade på maktskifte och subsidiaritetsprinciper. Struktur- och sammanhållningsfonderna är
 13. PES: Fundamental Programme © PES Aktivistförening i Stockholm 13 verktyg för att öka den politiska handlingskraften på lokal, regional och nationell nivå. 2.7 Rättvis beskattning Finanspolitiken är grunden för att minska ojämlikheten och skapa en rättvis och hållbar ekonomisk tillväxt. Vi behöver kraftiga åtgärder mot skatteflykt. Vi kan inte längre tillåta denna form av bristande solidaritet. För att skapa social rättvisa inom EU behöver vi en finanspolitik där vi går mot samma mål. Skattesystemen måste vara progressiva och rättvisa. Skattebördan måste förskjutas från arbete till kapital, genom att införa rättvisa bolagsbeskattningssystem. Dessutom måste dessa skatteincitament till fullo utnyttjas för investeringar i nya arbetstillfällen, utbildning, forskning och innovation. Skattekonkurrens som leder till social dumpning måste stoppas. EU och medlemsstaterna måste ta en ledande roll för att säkerställa finanspolitisk rättvisa. Vi måste främja en politik som prioriterar tillväxt och investeringar och samtidigt en mer rättvis fördelning av inkomster, välfärd och inflytande som bygger på respekten för de nationella olikheterna. En rättvis finanspolitisk agenda är ett grundläggande verktyg för att skapa en positiv incitamentsstruktur för tillväxt i EU och för att säkerställa långsiktig hållbarhet i den Europeiska Monetära Unionen, EMU. Detta kommer att bidra till att balansera den offentliga skuldhanteringen och stimulera till investeringar. EU ska aktivt arbeta för att täppa till kryphål och snedvridningar i skattepolitiken och dess regler samt bekämpa skatteparadisen. EU måste bekämpa de mekanismer som möjliggör ägare och förvaltare av förmögenheter att undkomma sitt ansvar för samhället. 3 Ett nytt socialt kontrakt för Europa Alla människor är födda lika. Det är därför allas mänskliga, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter är garanterade och respekterade. Alla har samma rättigheter att få leva ett meningsfullt liv i ett rättvist samhälle, där jämställdhet främjas och genomförs på alla nivåer och inom alla områden. Vårt politiska uppdrag handlar om kontinuerlig frigörelse för varje kvinna och man oavsett ålder, sexuell läggning, etnisk eller social bakgrund, ursprung och religiös övertygelse, funktionshinder, könsidentitet eller psykisk respektive fysisk förmåga. Alla människor har rätt till utveckling,
 14. PES: Fundamental Programme © PES Aktivistförening i Stockholm 14 att genomföra sin klassresa utan att hindras av några former av diskriminering eller ärvda privilegier. Varje kvinna och man har ett ansvar att leva ett gott liv, bidra till samhället, enligt hans eller hennes förmågor. Detta förverkligar vår princip om social rättvisa. 3.1 Ansvaret för att leva ett gott liv i ett rättvist samhälle Rättvisa samhällen är samhällen där kvinnor och män arbetar tillsammans, på lika villkor och för lika lön, för att skapa förutsättningar för ett tryggt och meningsfullt liv. Vidare så är det dessa inkluderande samhällen som skapar styrka av alla människors mångfald. Ett inkluderande samhälle innebär att alla ska med. Alla ska få kraften att bygga inkluderande och rättvisa samhällen, att dela ansvaret för samhällets utveckling och att dra nytta av den trygghet och de möjligheter vi skapar tillsammans. Dessa samhällen har en rikedom som går bortom materiellt välstånd, vilket gör att varje persons självförverkligande också är en del av en kollektiv strävan. För att möjliggöra att alla människor får ett självförverkligande och lovande liv, måste alla ha lika rätt att utöva sina rättigheter och möjligheter i varje skede av sina liv. Detta är målet för det nya Sociala Kontraktet för Europa. Det speglar vår beslutsamhet att skapa ekonomisk trygghet och skydd mot riskerna i livet. Det förkroppsligar också vår övertygelse att välbefinnande och livskvalitet är viktigt för att få ett meningsfullt och lovande liv. Vi kommer att göra detta möjligt för alla människor tack vare meningsfull sysselsättning, kvalitetsutbildning, hälsa, tillgång till kultur och ett uthålligt boende. Alla ska ha möjligheten att delta i samhället. 3.2 För jämställdhet Kvinnor och män måste dela arbetet lika, dela makten, dela tid och roller, både i den offentliga och i den privata delen av samhället. Jämställdhet är en av de grundläggande principerna för vår rörelse och ett centralt värde i den Europeiska unionen. Våra mål är att stärka kvinnors rätt i samhället, på arbetsplatsen, i politiskt och ekonomiskt beslutsfattande och i den privata sfären samt bekämpa stereotypa könsroller, som skadar både kvinnors och mäns självförverkligande. EU bör investera i strategier för att främja en jämlik representation av kvinnor och män, till exempel genom inkvotering i politik och näringsliv. Dessa bör ses som ett steg mot jämställdhet. Kvinnors ekonomiska
 15. PES: Fundamental Programme © PES Aktivistförening i Stockholm 15 oberoende måste stärkas, särskilt genom ekonomiska styrningar, med syftet att minska löne- och pensionsklyftorna mellan könen. Att garantera kvinnors sexuella och reproduktiva hälsorättigheter ges uttryck i vår övertygelse om att kvinnor har rätt att välja och bestämma själva. EU ska arbeta för att avskaffa våld mot kvinnor liksom alla former av könsstereotyper. Dessutom har EU en skyldighet att säkerställa att kvinnors rättigheter och jämställdhet inkluderas i alla avtal med tredje land. 3.3 Stärka och modernisera våra välfärdsstater De moderna välfärdsstaterna bygger på värderingar om jämlikhet, rättvisa och solidaritet. Rättigheter och skyldigheter för alla måste vara den vägledande principen för att säkerställa sammanhållning och samstämmighet i våra samhällen. Vi har åtagit oss att skydda, reformera och stärka välfärdsstater. Välfärdsstater är en förutsättning för att säkerställa en rättvis och hållbar ekonomisk tillväxt och för att minska ojämlikhet baserad på kulturell och socioekonomisk bakgrund samt ojämlikheter mellan kvinnor och män. Vi måste återinföra dynamiken i det jämlika samhället och därmed förståelsen för välfärdsstaten. Välfärdsstaten ska erbjuda ett balanserat, socialt rättvist och ekonomiskt rimligt svar på den demografiska förändringen, omvandlingen av de arbetsmarknadspolitiska strukturerna och de nya sociala riskerna. Kontinuerliga reformer måste möjliggöra för våra välfärdsstater att bättre kunna hantera den snabba samhällsutvecklingen och en värld i omvandling. Det är därför som Europa behöver en grundläggande progressiv förskjutning för att stärka och modernisera välfärdsstater. Medlemsstaterna bör uppmuntras och stödjas för att utveckla aktiva välfärdsstater, som tillhandahåller utbildning och aktiva arbetsmarknadsåtgärder. Alla i EU ska ha tillgång till social trygghet och hälso- och sjukvård. Utvecklingen av våra välfärdsstater måste fokusera på att skapa självständighet i livet i motsats till beroende. Klyftorna mellan innanförskap och utanförskap på arbetsmarknaden måste övervinnas. Det innebär också att investera i kvalitet i offentliga och sociala tjänster. Demografiska förändringar kräver en utveckling av barnomsorg och offentliga pensionssystem.
 16. PES: Fundamental Programme © PES Aktivistförening i Stockholm 16 Moderna välfärdsstater måste säkerställa ett rättsligt erkännande av hushållsarbete, vilket är avgörande för att hantera en åldrande befolkning och förändrade strukturer på arbetsmarknaden. Målet är att eliminera konsekvenserna av åtstramningar, som urholkar den sociala sammanhållningen och tilliten, jämställdheten och äventyrar människors möjligheter i livet. 3.4 För en högklassig utbildning Tillgång till kostnadsfri, kvalitativ utbildning för alla är en hörnsten i ett rättvist samhälle. Det Nya Sociala Kontraktet måste garantera lika möjligheter att lära och att göra framsteg för alla kvinnor och män under hela livet. Kvalitetsutbildning förkroppsligar vårt löfte att alla garanteras lika möjligheter under hela livet, oavsett socioekonomisk, kulturell bakgrund, kön, den plats de bor i eller deras ställning i samhället. Kvalitetsutbildning ger människor, som medborgare och arbetstagare, möjlighet att påverka samhället de lever i. Vårt engagemang för principen om den individuella egenmakten motsvaras av vårt krav på lika tillgång till utbildning av hög kvalitet och gott lärande för alla, samtidigt som kunskap och information bör ses som en allmän resurs tillgänglig för alla. Genom att börja vid tidiga år, får alla möjligheten att skaffa sig kunskaper, färdigheter och förmågor. Utbildningen ska utrusta människor för att övervinna alla utmaningarna i livet. Lika tillgång till utbildning av god kvalitet börjar vid de tidigaste stadierna i livet, genom hög kvalitet och prisvärd barnomsorg för alla, vilket är den första och viktiga byggstenen för ett meningsfullt liv. Det är ett verktyg också för att bekämpa stereotyper, fördomar och stigmatisering. Formellt och informellt lärande är viktigt. Ytterligare ansträngningar för att korrekt bedöma utbildning och färdigheter på EU-nivå är önskvärt för att säkerställa att principen om jämlikhet och social rättvisa ska gälla för alla. En gemensam bedömning av utbildning och kompetens i hela EU är nödvändigt för att säkerställa att lika möjligheter gäller för alla och på samma sätt på den europeiska arbetsmarknaden. Gemensamma kvalitetsnormer för dubbel utbildning, för lärlingsplatser och praktikplatser ska tillämpas, för att säkerställa bästa möjliga utbildning, och samtidigt undvika att unga människor utnyttjas.
 17. PES: Fundamental Programme © PES Aktivistförening i Stockholm 17 De europeiska utbytesprogrammen ska främja interkulturell förståelse och känslan av en europeisk identitet. De ska vidareutvecklas. 3.5 För kvalitetsfylld och meningsfull sysselsättning Vi tror på allas omistliga rätt till ett kvalitetsfyllt och meningsfullt arbete. Detta härrör sig från vårt åtagande för full sysselsättning. Varje kvinna och man, ung eller gammal, skall ges möjlighet att få ett jobb som motsvarar deras kunskaper, färdigheter och förmågor, samtidigt som det ger möjligheter till utveckling och att avancera professionellt. Meningsfulla jobb måste garantera ekonomisk trygghet och självständighet samt erbjuda möjlighet till personlig utveckling. Kvalitetssysselsättning måste vara en grundsten i våra välfärdsstater. Lämplig socialpolitik, sjukvårdspolitik, utbildningspolitik och sociala försäkringar måste möjliggöra för människor att känna sig trygga och ges möjligheten att leva ett meningsfullt liv. En Social union måste skapas parallellt med den Ekonomiska unionen med syftet att övervinna ojämlikhet, garantera sociala framsteg och att skapa full sysselsättning av god kvalitet. Kärnan av en Social union är att det ska det finnas en social utvecklingspakt, som består av bindande sociala framsteg mål inom områdena sysselsättning, utbildning, innovation och social sammanhållning, som beslutas av medlemsstaterna, EU och de sociala parterna. För att uppnå en social samordning på de högsta nivåerna, ska nya och mer ambitiösa alleuropeiska gemensamma sociala normer införas. Investering i en ny europeisk sysselsättnings- och socialpolitik kommer att ge ett svar på den stora ökningen av fattigdom, sociala orättvisor, arbetslöshet och hög ungdomsarbetslöshet i vissa medlemsstater. Effektiva verktyg på lokal, regional, nationell och europeisk nivå - till exempel ungdomsgarantin och omfördelning av arbetstid - måste komma på plats för att bekämpa denna tragedi. På vägen mot sociala framsteg och social rättvisa, bör den roll som arbetsmarknadens parter i EU och på nationell nivå har stärkas. Arbetsmarknadens parter ska ingå i utformningen av avtal om de europeiska arbetsmarknadsreglerna. Arbetsrelaterade risker ska kontinuerligt följas upp. Stress, överbelastning och isolering som leder till utbrändhet bör ses som ett samhällsproblem och inte ett individuellt problem. Arbetsgivarna ska ha skyldighet att tillhandahålla metoder för att förhindra att arbetstagarna utsätts för dessa risker.
 18. PES: Fundamental Programme © PES Aktivistförening i Stockholm 18 Vi vill också ägna stor uppmärksamhet till hur arbetslivet passar in i de övriga sociala och personliga aktiviteterna och i kvaliteten på arbetsmiljön, eftersom det har en inverkan på produktiviteten och på det personliga välbefinnandet. Arbete ska vara en viktig del i våra välfärdsstater. Det är dock endast en dimension av en persons liv. Det är därför möjligheten att förena privatliv och yrkesliv för både kvinnor och män som måste ligga till grund för både arbetsmarknaden och de statliga välfärdsreformerna. Att ha familj, njuta av fritiden och deltar i frivilligarbete och ha medborgerliga engagemang kan vara lika viktigt för att få ett meningsfullt liv. 3.6 En tillräcklig lön att leva på och lika lön för lika arbete Arbetet måste ge tillräckliga inkomster för att möjliggöra en ekonomisk trygghet. En tillräcklig lön att leva på för alla måste inramas av rättvisa, juridiskt bindande avtal utformade enligt arbetsrätten och de beslut som fattas genom en social dialog. Minimilöner bör införas i varje medlemsstat, med hänsyn till de befintliga förhållandena på arbetsmarknaden och med full respekt för den sociala dialogen. Arbetet ska också garantera en social trygghet och är därmed alltid förankrad i våra välfärdsstater. Arbetstagarna skall äga rätt att ha en meningsfull uppfattning om löneavtal. På detta vis kan en rättvisare fördelning av bolagets vinst ske till alla anställda. Bonusar ska också utsättas för ökad kontroll. Arbetsmarknadsavtal och institutioner på nationell, europeisk och internationell nivå är verktyg för att uppnå ökad jämställdhet och effektivitet. En ökad reglering av den finansiella sektorn och ökad arbetstagarrepresentation i bolagsstyrelser på större arbetsplatser ska garantera större jämlikhet och effektivitet på arbetsplatsen. Principen lika lön för lika arbete är nödvändig för att tillhandahålla social rättvisa, lika rätt till självständighet och för att minska löneskillnaderna mellan könen. Att minska klyftan mellan könen är inte bara att garantera lika lön för lika arbete mellan kvinnor och män, utan ska också ta itu med andra bristande jämställdhetsaspekter såsom deltidsarbete, glastaket, fattigdom, vertikal och horisontell segregering och bättre balans mellan arbete och privatliv för alla kvinnor och män. Vi motsätter oss också tydligt lönediskriminering av något slag, såsom diskriminering av etniska minoriteter, invandrare eller personer med funktionshinder. Detta måste ytterligare förstärkas genom att alla arbetsgivare har samma skyldigheter för samtliga anställda enligt de avtal som finns för arbetsplatsen och
 19. PES: Fundamental Programme © PES Aktivistförening i Stockholm 19 oavsett företagets säte, vilken typ av kontrakt som den anställde har, eller om arbetsgivaren är en underentreprenör. Kampen mot social dumpning, som fortsätter att ske via kryphål och bristande övervakning, måste vara en prioritet för socialister och socialdemokrater. Praktik som underlättar inträdet av unga kvinnor och män på arbetsmarknaden måste anses skapa såväl pedagogiska erfarenheter och som följer de avtal som reglerar social trygghet och lön. Praktikanter måste behandlas ekonomiskt rättvist, och inte i något fall bör praktikplatser fungera som en möjlighet för arbetsgivare att utnyttja ungdomar ekonomiskt. Rättigheterna till pensionsförmåner skall följa kraven på social rättvisa och mänsklig värdighet. Detta förkroppsligar vårt engagemang för att aktivt förhindra exploatering, diskriminering, fattigdom och social dumpning. 3.7 För att upprätthålla offentliga nyttigheter och offentliga tjänster Kollektiva nyttigheter är viktigt för samhället att fungera och för att uppnå social rättvisa. De bildar ett kitt som skapar en känsla av kollektivt ansvar och en känsla av tillhörighet i samhället. De är länken mellan individuellt och kollektivt ansvar. Att skydda de offentliga nyttigheterna bygger på ömsesidighet mellan en persons rättigheter att dra nytta av en kollektiv nyttighet och hans eller hennes ansvar att bevara detsamma. Detta innebär att andra, inklusive framtida generationer också får möjlighet att njuta av dess användning och dess fördelar. Dessutom, för att säkerställa lika tillgång till offentliga tjänster, bör de vara av generell karaktär. Starka och ansvariga myndigheter längs hela den demokratiska kedjan, från lokala, regional och nationell nivå till EU-nivå, är avgörande för att garantera både ömsesidighet och generellt tillhandahållande över tiden. Offentliga myndigheter måste säkerställa leveransen och hållbarheten av de offentliga varorna genom att skapa ett modernt ramverk för generellt tillgängliga, högkvalitativa och prisvärda offentliga tjänster. Dessa mål måste vara gemensamma för alla medlemsstater. Den Europeiska Unionen måste sätta en miniminivå för tillhandahållande av kollektiva nyttigheter och offentliga tjänster som garanterar en självständig organisation och självständiga offentliga myndigheter på nationell, regional eller lokal nivå för att säkerställa en effektiv avsättning
 20. PES: Fundamental Programme © PES Aktivistförening i Stockholm 20 av dessa varor och tjänster. Våra välfärdsstater står och faller med möjligheten att tillhandahålla offentliga tjänster. Sociala tjänster är en form av offentliga tjänster som måste förses med en kombination av lika för alla men ändå tillgodoser de individuella behoven. Välfärdstjänster ska värnas från vinstmotiverad konkurrens. De bör betraktas som allmänna rättigheter och verktyg för egenmakt för att skapa ett självförverkligande, vilket ska visa att jämlikhet och effektivitet är två sidor av samma mynt. Förutom att värna kulturella undantag, konstnärer och kreatörer rättigheter, måste EU utveckla en kulturpolitik som syftar till att garantera mångfald och tillgänglighet för alla former av kulturella och konstnärliga uttryck. 4 En union för och med solidaritet Vi måste skapa en union av solidaritet. Vårt politiska uppdrag är att kämpa för att tron på att solidaritet gör en progressiv förändring möjlig, eftersom endast ett enat folk kan uppnå mer. En union av solidaritet ska vägleda vårt sätt att leva och arbeta tillsammans. Unionen för solidaritet skulle forma det sätt på vilket EU tar sitt ansvar för att leverera fred, framsteg och välstånd inom och utanför EU. Genom att minska ojämlikheten inom den Europeiska unionen kommer vi att stärka EU:s förmåga att agera i världen. Människor måste ges möjligheten att ta ansvar för varandra och för det sätt som vi lever tillsammans. Genom en ökad solidaritet kan vi återupprätta människors glädje av att tillhöra den Europeiska unionen. 4.1 Tillsammans är vi starkare Vi strävar mot ett europeiskt samhälle där alla människor definierar sig själva inte bara som medlemmar av en nationell, regional eller lokal gemenskap utan också som européer och där människor, länder och regioner gemensamt tar ansvar för varandra. Vi tror att vi är starkare när vi samarbetar. Solidaritet innebär att förenas för en gemensam sak. Människor måste ha rätt att ta ansvar för varandra, kvinnor och män, olika befolkningsgrupper och mellan generationerna. Vår förnyade vision om solidaritet är en gemensam investering i vår gemensamma framtid. Det betyder varaktig rättvisa och solidaritet mellan generationerna. Vi måste se till att pensioner, hälsovård och social
 21. PES: Fundamental Programme © PES Aktivistförening i Stockholm 21 trygghet system är tillgängliga för äldre människor. Tillgången till allmän och kostnadsfri utbildning är avgörande för att våra barn och barnbarn ska få möjlighet att uppnå sina drömmar. Inom vår union strävar vi tillsammans för att utveckla våra samhällen, våra landsbygdsområden, städer och regioner. Initiativ som organiserar livet i våra samhällen och som främjar frivilligarbete måste stödjas. Det ger möjlighet för människor att träffas och att arbeta tillsammans för att skapa den progressiva förändring vi alla längtar efter. Därför måste vi utveckla nya strategier för att stärka den sociala sammanhållningen och utbyten mellan grupper och människor. Vi kommer att förhindra utslagning och stigmatisering genom att skapa nya band mellan olika grupper. Dessa insatser kan återskapa den goda känslan av att tillhöra EU. 4.2 Kampen mot extremism, diskriminering och främlingsfientlighet Respekten för demokratin och rättsstaten i Europa är grundläggande värden som måste upprätthållas med tydliga sanktioner och förstärkningsmekanismer när nationalism, antidemokratisk propaganda, diskriminering, främlingsfientlighet och homofobi vinner mark. Krisen ledde till spridning av den högerextrema nationalistiska populismens påverkan. Dessa trender leder till en brist på demokratiska normer och underminerar konstitutionell styrning, varför det är viktigt att lagstiftningen mot diskriminering och EUs stadga om de grundläggande rättigheterna kraftfullt genomförs och rättmätigt respekteras av samtliga medlemsstater. Social integration måste bygga på insikten att alla människor har samma rättigheter och ansvar. För att säkerställa att integrationen når framgång, måste ett inkluderande synsätt genom utbildning för barn från tidig ålder, språkkunskaper, tillgång till sysselsättning, bostäder, socialtjänst och samhällsliv antas och samtidigt utkräva respekt och ansvar. Mänskliga rättigheter ska finnas i vår strategi för migration i motsats till den säkerhetssyn som gör invandrare till syndabockar för missförhållanden i samhället och i ekonomin. Genom att stärka vår strategi för de gemensamma yttre gränserna, med fördelat ansvar, bidrar vi till att förhindra människohandel, särskilt med
 22. PES: Fundamental Programme © PES Aktivistförening i Stockholm 22 kvinnor, och kriminella nätverk. Integration är den andra stora komponenten i vår strategi för migration. 4.3 För en union med gemensamma mål och sammanhållning Framtiden för EU är avhängig av ett förnyat engagemang för solidaritet. Klyftan mellan regioner och länder inom EU är alltför stor och undergräver den demokratiska legitimiteten och förtroendet för de europeiska beslutsprocesserna. Starkare samordning och samarbete behövs för att tämja finansiell kapitalism, minska skillnaderna mellan Europas regioner, övervinna obalans i handeln inom den Europeiska monetära unionen (EMU), förbättra de offentliga finanserna att säkerställa nödvändiga investeringar i en hållbar ekonomisk tillväxt syftande till att övervinna krisen. Vi måste stärka enigheten inom EU. De strukturella svagheterna i euroområdet hindrar EU:s förmåga att agera inför dagens utmaningar. Vi förkastar det synsätt som accepterar att det europeiska projektet är olika delar med olika takt och nivåer av integration. I det långa loppet ger det inte svaret på hur återhämtning skapas och uppnås. Solidaritet – gemensamma mål och sammanhållning - är de enda alternativen till den onda cirkeln av underordning som europeiska regeringar har gentemot kapitalmarknaderna. Närhelst tillämpligt, stöder vi det som förenar inom ramen för ett fördjupat samarbete och som är ett verktyg för att bana vägen framåt för integrering inom särskilda områden så länge det inte undergräver den demokratiska legitimiteten för EU:s institutioner. Dessutom måste kampen mot organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt utgöra en tydlig politisk prioritering inom EU och dess medlemsstater. Dessa brott är ett allvarligt hot mot sammanhållningen, den ekonomiska utvecklingen och människors välfärd. Korruption förbrukar legitimiteten och förtroendet för demokratiska institutionerna och urholkar etik och integritet. Öppenhet i offentlig upphandling, affärsmetoder och i bank-och finanssystemet måste garanteras. 4.4 För gemensamma europeiska sociala normer En union av solidaritet måste garantera miniminormer avseende de europeiska sociala normerna. Detta åtagande avspeglar en ambition att utvecklas fullt ut. De bör garantera mänskliga, sociala, ekonomiska, politiska och kulturella rättigheter för alla kvinnor och män.
 23. PES: Fundamental Programme © PES Aktivistförening i Stockholm 23 Samtidigt, uppfattar vi miniminormer som verktyg och inte som slutliga mål. De är och kommer alltid att vara bara riktmärken på vägen mot förverkligandet av ett inkluderande och ett rättvist samhälle, vilket vi aldrig kommer att sluta sträva efter. I den meningen att de är vägledande och en hjälp för att utvärdera och förstärka politiska åtgärder på lokal, regional, nationell och europeisk nivå. Gemensamma europeiska sociala normer och en nivå för minimiinkomst måste garanteras i hela EU. Exploatering, diskriminering, fattigdom och social dumpning måste aktivt förhindras. Det Sociala Utvecklingsprotokollet måste genomföras för att ge de grundläggande sociala rättigheterna en dominans över de ekonomiska friheterna. Detta kommer att stävja den urholkning av de arbetsmarknadspolitiska reglerna som tillåter en rovdrift och ett missbruk av den tillgängliga arbetskraften. Fler åtgärder måste vidtas för att främja en förbättring av levnads-och arbetsvillkor. I en union av solidaritet, bör EU uppmuntra medlemsstaterna och de lokala och regionala myndigheterna att erbjuda anständiga och rimliga bostäder ur ett socialt perspektiv. 4.5 För hållbar utveckling Vårt starka engagemang för principerna för en hållbar utveckling ligger till grund för en solidarisk union. Vi arbetar för att bevara jordens resurser snarare än att uttömma dem. Miljöns uthållighet och ett hållbart samhälle innebär att vi värnar om naturen för nuvarande och kommande generationer, inte bara i europeiska städer och länder utan i hela världen. Logiken i ett delat ansvar för den miljö vi lever i måste styra vår produktion och konsumtionsbeteende. Vår politik måste vara socialt ansvarstagande och miljövänlig. Vi anser att EU kan återställa sin förmåga att generera välstånd, rikedom och välbefinnande, och att det måste ske genom ekologisk medvetenhet och omtanke. Alla har rätt att leva i en hälsosam miljö, och alla har lika rätt att få tillgång till mat och rent vatten. Dessa är de globala kollektiva nyttigheter som måste garanteras för alla människor, såsom vatten, livsmedelssäkerhet och ekosystem. Miljön är en kollektiv nyttighet, eftersom alla är lika ansvariga för dess bevarande och att framtida generationer ska få samma miljö- kvalitet som vi har nu. Kampen mot klimatförändringarna är också avgörande för bevarandet av de globala ekosystemen, dessa är avgörande för välfärden för människor nu och i framtiden.
 24. PES: Fundamental Programme © PES Aktivistförening i Stockholm 24 Vi måste ta itu med klimatförändringarna och konsumtionen av naturresurser för att upprätthålla kvaliteten i den värld vi lever i och för att förhindra framtida dramatiska konsekvenser för världens befolkning, för vår utveckling och för den globala ekonomin. EU ska bli en global ledare i övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp och resurseffektiv ekonomi samt arbeta för att skapa omfattande globala regler för att minska växthusgasutsläpp och för ett hållbart och ansvarsfullt utnyttjande av naturresurserna. En trovärdig europeisk färdplan för en hållbar värld där global social rättvisa råder och våra ekosystem blomstrar måste omfatta både begränsningar och anpassningar. EU är den lämpliga nivån för att hantera kommande utmaningar på energiområdet. En gemensam europeisk energipolitik måste bli en viktig byggsten i den framtida europeiska integrationen. 4.6 En värdebaserad utrikespolitik Vi bedömer att vi bara kan få en varaktig fred och politisk stabilitet om varje regering ger sina invånare säkerhet, frihet (som betyder demokrati, rättsstatsprincipen och respekten för de mänskliga rättigheterna), ekonomiskt välstånd, sociala framsteg och jämlikhet, inklusive jämställdhet. Vi håller detta som möjligt i den Europeiska unionen och för alla samhällen över hela världen. Våra ekonomiska intressen får inte uppnås på bekostnad av de demokratiska och mänskliga rättigheterna i de regioner och de länder som vi samarbetar med över hela världen. Vi måste utnyttja EU:s särskilda erfarenhet av nära samarbete mellan stater syftande till att garantera fred och välstånd syftande till att stödja våra partners i angränsande regioner och över hela världen. Det finns inte någon generell lösning. Endast i samarbete med lokalt drivna utvecklingsprocesser och utan att fastställa någon specifik modell kan vi nå de mål vi satt för en effektiv utrikespolitik. Vår kompetens och kunskap måste stödja demokratiska, sociala och ekonomiska omvandlingsprocesser som förbättrar livschanserna oavsett var en person är född och med respekt för kvinnans rättigheter. Genom att ta itu med de bakomliggande orsakerna till osäkerhet och instabilitet utanför EU kommer vi att kunna öka säkerheten inom EU. Europa måste stå för öppenhet, insyn och rättvisa i sina utvidgningsprocesser. Detta för att främja Europas kärnvärden, respekt för mänsklig värdighet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och de mänskliga rättigheterna. Dessa kärnvärden gör det möjligt att gemensamt driva dagordningen för fred, välstånd och framsteg för alla.
 25. PES: Fundamental Programme © PES Aktivistförening i Stockholm 25 Dessa riktlinjer bör också stödja den europeiska grannskapspolitiken, syftande till att tillsammans bygga demokratiska samhällen som kan ge nya möjligheter. Europa måste ta sitt ansvar för att stödja människor i Mellanöstern och Nordafrika och i asiatiska länder i deras kamp för en bättre framtid. Den Europeiska Unionen bör aktivt bidra till en demokratisk övergång, socioekonomisk utveckling och att garantera social rättvisa. Alla länder som har ambitionen att bli medlemmar, ska bli fullvärdiga medlemmar i EU när de uppfyller villkoren. 4.7 Den Europeiska unionen som en föregångare för fred och global social rättvisa Vi anser att EU måste ta sitt internationella ansvar och spela en viktig roll i att forma den nya, efter krisen, multipolära globala ordningen med starka politiska och ekonomiska block. Denna uppgift måste utföras inom en förstärkt institutionell struktur som människor kan kontrollera politiskt och som banar väg för mer stabilitet. Genom sin gemensamma internationella verksamhet, bör EU omdefiniera sin globala strategi för den internationella säkerheten. Vidare, delaktighet och ansvarstagande är viktigt. Medborgarnas engagemang måste stå i centrum för att fastställa och genomföra strategier för att bekämpa fattigdom och för att skapa ett nytt legitimt ramverk för mänsklig utveckling. Engagemanget för internationell solidaritet medför att EU aldrig får ge upp sin utvecklings-och biståndspolitik. Dessa hotas av nedskärningar på grund av åtstramningar. Vårt djupa löfte till Europa är att solidariteten för mänskligheten ska nå bortom Europa i vår globala kamp mot fattigdom, social utslagning och ökande ojämlikhet samt främja en hållbar mänsklig utveckling och rättvis handel. Allt detta underbyggs med en tro på mänskliga rättigheter. Det speglar vårt ansvar för att garantera en jämn fördelning av kunskap, inkomster och makt som kan möjliggöra en rättvis och hållbar tillväxt. Effektivitet, kvalitet och öppenhet, samt internationella och bilaterala handelsavtal utgör de sätt som EU främjar med bindande åtaganden avseende grundläggande arbets-och miljökrav. Vårt uppträdande måste återspegla det löftet till mänskligheten. Därför kommer vi inte att ge upp vår kamp för en ekonomi som kommer att tjäna folket och planeten, för ett värdigt arbete och en anständiga levnadsstandard, för jämställdhet mellan
 26. PES: Fundamental Programme © PES Aktivistförening i Stockholm 26 kvinnor och män, för egenmakt genom utbildning och tillgång till tillräcklig social trygghet för alla. Samstämmighet inom EU: s politik är avgörande för att nå framsteg i kampen mot globala orättvisor. Dessutom har EU att fortsätta sitt humanitära engagemang för människor som lider på grund av väpnad konflikt - särskilt kvinnor och barn – och samtidigt ge stöd för att bygga freden genom stöd för återuppbyggnad efter det att konflikten är löst. Kvinnor bör inte bara ses som offer utan även som beslutsfattare och verksamma aktörer för förändring, utveckling, fredsbyggande och demokratiseringsprocesser. Att vara en aktör för fred innebär också att först använda alla diplomatiska verktyg för att avsluta konflikter - inklusive införandet av stränga sanktioner mot förövarna - innan man överväger en väpnad konflikt. Våra handlingar styrs även av principen om multilateralism. Vi bekräftar FN:s primära ansvar för upprätthållandet av internationell fred och säkerhet. I händelse av en intervention, ska ett godkännande inom FN sökas. Därför ska de europeiska medlemsstaterna agera i FN på ett mer samordnat sätt och tala med en röst. Vi ska begära en permanent plats för EU i FN: s säkerhetsråd. Vi kämpar för en värld utan kärn- och kemiska vapen. Dessutom stöder vi starkt en stegvis nedrustning och strängare regler för icke-spridning som en integrerad del av vår fredspolitik. I linje med FN och internationella fördrag och förbund, ska EU vara en aktör för fred genom att aktivt kämpa för icke-spridning, nedrustning och mot klustervapen, kemiska eller biologiska vapen och landminor samt genom att använda alla sina tillgängliga politiska verktyg för att göra det. Vi är fast beslutna att stärka den europeiska utrikes-och säkerhetspolitiken syftande till att göra Europa till en föregångare för en aktiv och ansvarsfull fredspolitik. ***** Ett progressivt alternativ för Europas framtid Vi tror på EU som ett projekt som ger människor, samhällen, regioner och stater tillsammans under orden ”Fred, välstånd och framsteg för alla”. Vi anser att vårt politiska uppdrag erbjuder en alternativ vision för Europas framtid, så att den kan utvecklas och blomstra och återigen bära ett budskap om hopp för alla män och kvinnor.
 27. PES: Fundamental Programme © PES Aktivistförening i Stockholm 27 En ny politisk ekonomi syftar till full sysselsättning och att ge alla berörda parter möjlighet att återställa en demokratisk kontroll över det ekonomiska beslutsfattandet. Detta kommer att bana väg för en social marknadsekonomi som är ansvarig inför folket och samhället. Ett nytt socialt åtagande för Europa förkroppsligar vårt engagemang för jämlikhet och rättvisa. Vi tror att EU måste leverera social rättvisa genom att skydda och ge människor möjlighet att leva ett meningsfullt liv i rättvisa samhällen och möta de utmaningar som skapas av en föränderlig värld. Unionen för solidaritet är det sätt som vi vill bygga relationer mellan individer, samhällen och länder. Det återspeglar vårt engagemang för att ta ansvar för varandra och att stå tillsammans i ett gemensamt uppdrag för en fredlig och rättvis värld. PES kommer att arbeta tillsammans med progressiva rörelser över hela världen. Därför måste EU, dess institutioner och politik bli instrumentella i talet om att förverkliga detta politiska uppdrag som beskrivs i vårt ”Grundläggande program”. Som PES – Partiet for Europeiska Socialdemokrater tillsammans med alla sina medlemmar, förtroendevalda, aktivister, partners och supporters – kommer vi att sträva efter att engagera människor i en dialog, för att vinna allmänhetens förtroende och att leverera detta löfte. Ett gemensamt manifest och en gemensam kandidat till EU- kommissionens ordförande, som vi kommer att presentera under Europavalet, kommer att symbolisera vår politiska enighet för progressiv förändring i Europa.
Anzeige