E öğrenme teknolojileri ve medya sunum

O
5.BÖLÜM
e-ÖĞRENME TEKNOLOJİLERİ VE
MEDYA
Ayşin Güneş
Meryem
Gökdemir
Mustafa Öztürk
Oğuzhan Küsmüş
İÇİNDEKİLER
o e-Öğrenme Teknolojileri ve Medya
• e-Kitap, e-Rehber, e-Dergi, e-Gazete ve e-Bülten
• Radyo ve Televizyon Desteği
• Çoklu Ortam(Görsel İşitsel) Uygulamaları
• Akışkan Ses
• Akışkan Video
• İtme Teknolojileri ve Veri Kanalları
• Sesli ve Görüntülü Sohbet/Konferans
• Google Meet
• Skype
• Öğrenme Nesneleri
• Medyanın Zaman ve Mekan Boyutu
• Medyanın Pedagojik Özellikleri
• Metin: Pedagojik Özellikleri
• Görsel: Pedagojik Özellikleri
• Ses: Pedagojik Özellikleri
• Video: Pedagojik Özellikleri
• Çoklu ve Sosyal Ortamlar
• Eğitsel Medyanın Pedagojik Özellikler Açısından Analizi
• Eğitsel Medyanın İletim Türleri Açısından Analizi
• Medya ve Teknoloji Seçim Süreci
• Teknolojinin hızla
gelişmesi eğitim sektörünü
de her açıdan etkilemiştir.
Teknolojik gelişmelerin ,
yeniliklerin eğitim
ortamına uyumlu hale
getirilmesi
amaçlanmaktadır. e-
Öğrenme için tek bir araç
seçmek mümkün değildir.
Yazılımlar ve teknolojik
araçlar hakkında bilgi
sahibi olmamız hangi
araçları kullanacağımızı
seçmemizde bize yol
gösterecektir.
e-Öğrenme Teknolojileri ve Medya
• E -öğrenme birçok ürün kullanılarak oluşturulur. Öğrenme birimleri
bir programdan oluşabileceği gibi bireysel medya bileşenleriyle de
yapılabilir. Her birimin boyutu çözünürlük düzeyidir. En kapsamlı
çözünürlük düzeyine program sahiptir.
Öğrenme ürünlerini seçerken hangi ölçütleri kullanmamız gerektiğine dikkat etmeliyiz.
 Teknolojinin eğitmenin yerini alabileceği durumlar,
 Öğrenenler için hangi medya ve teknolojinin daha verimli olduğu ,
 İçeriğin hangi kısımlarının yüz yüze hangi kısımlarını dijital ortamda yapılacağı ,
 Kullanacağımız dijital ortamın içerikle uyumluluğu
gibi yönergeler dahilinde seçimler yapmamız gerekir.
• Eğitimde kullanabileceğimiz medya türleri metin , görsel , ses , video , çoklu ve sosyal ortamlar olarak
sınıflandırabiliriz.
• Aynı zamanda e-kitap , e-rehber , e-dergi , e-gazete , ve e-bültenden de yararlanabiliriz.
• E-öğrenme için sanal sınıf ortamını medya , bunu sağlayan altyapının da teknoloji olduğunu
söyleyebiliriz.
e-Kitap
• e-Öğrenme süreçlerinin vazgeçilmez öğretim materyalleri e-
kitaplardır.
• Hazırlanması, erişimi ve kullanımı en kolay materyaldir.
e-Rehber
• Bu kaynaklarda öğrencilerin konuyu nasıl çalışacağına ilişkin
yönergeler, eğitmen ve diğer öğrencilerle nasıl iletişim kurulacağı
bilgiler yer alır.
• Dersin genel yaklaşımı ve felsefesi, öğrenci kazanımları gibi konuları
aktarmanın en iyi yoludur.
e-Dergi, e-Gazete ve e-Bülten: Makaleler
• Konuya ilişkin uygulamalar ve güncel kaynaklar öğrencilere
ulaştırılabilir.
• Süreli yayınlara dayalı etkinlikler ve tartışmalar gerçekleştirilebilir.
e-Kitap, e-Rehber, e-Dergi, e-Gazete ve e-Bülten
• Eğitimde ve haberleşmede sıkça kullandığımız radyo ve TV
de medyanın desteklerindendir. Radyo ve TV yayınları tek
yönlü olsa da öğreticidir. Radyonun kullanımı daha esnek
olduğu için daha çok tercih edildiğini söyleyebiliriz.
Radyo ve Televizyon Desteği
• Çoklu ortam (görsel-işitsel)
uygulamaları öğrenenler için
daha etkili olduğunu
söylenebilir. Ancak
kullanımında altyapıda
(teknolojide yaşanan herhangi
bir aksaklık) olan bir sorun
örneğin internet hızı süreci
olumsuz etkileyebilmektedir.
Üretimleri daha maliyetli olduğu
için de çok fazla tercih
edilmediği söylenebilir.
Çoklu Ortam ( Görsel- İşitsel) Uygulamaları
Ses dosyaları ilk çoklu ortam uygulamalarını oluşturur. Ses dosyaları internet üzerinde
için hazırlanırken boyutlarında değişim yapılabilir. Geçmişte her ses dosyası için farklı
uygulamalar gerekse de günümüzde teknolojinin gelişmesiyle bir uygulamayla işlemler
gerçekleştirilebilir.
Günümüzde akışkan ses (streaming audio) dosyaları:
• Önceden kaydedilmiş ders içerikleri
• Konuklarla söyleşiler
• Öğrenci projeleri
• Röportajlar
• Sınıf içi iletişim örnekleri
• Örnek olay diyalogları
• Müzik derslerine destek
gibi konularda geleneksel eğitime destek için ya da e-öğrenme ortamlarında
Akışkan Ses
Video dosyalarının boyutları ses dosyalarına oranla daha büyüktür. Videoların içeriğinde görsellerin ve fiziksel
hareketlerin de bulunması bunu etkilemektedir.
Özellikle;
• Örnek olaylar
• Canlandırmalar
• Rol oynamalar
• Gösterip-yaptırma
• Sanal alan gezisi
• Tartışma
• Yetiştirme
gibi görselliğin ön plana çıktığı konuların öğretimi için son derece uygundur.
Akışkan Video
• İtilmiş içerik kanalları genellikle zengin ve
dinamik içerik sunan kanallardır.
• Kanallar bilgisayarlar arasında isteğe bağlı
olarak uyarlanmış iletişim alanlarıdır.
Tarayıcıdaki ‘Sık Kullanılanlar’ ile benzerlik
gösterir ama daha fazla özellik ve etkileşim
içerir.
• Bu tür uygulamalarla, sınıf ortamında
kullandığımız etkinlikleri güncel bilgilerle
destekleyebiliriz.
İtme Teknolojileri ve Veri
Kanalları
İnternete bağlı herhangi iki bilgisayar arasında ses bağlantıları
gerçekleştirilebilmektedir. Telefon sistemine alternatif olarak ücretsiz bir çözüm
olduğu söylenebilir. İnternet telefonu ile öğrenciler dünyanın herhangi bir yeriyle
iletişim kurabilirler. Kültürel alışverişin sağlanmasını da olumlu yönde etkilediğini
söylemek mümkün.
Sesli ve Görüntülü Sohbet/Konferans
• Google Meet
Sesli ve görüntülü sohbet yapmaya
sağlar. Bu uygulamayla bilgisayardan ,
telefondan veya tabletten istenilen kişiler
(en fazla 10 kullanıcı) ile görüşme
yapılabilir.
• Skype
Google Meet gibi sesli ve görüntülü
sohbete olanak sağlar. Ticari amaçlı bazı
özellikleri olan Skype ile aynı anda daha
çok kişi ile yüz yüze grup olarak görüntülü
görüşme yapılabilir, sesli mesaj
belge, video klip veya fotoğraf
gönderilebilir. Çağrı yönlendirme, ekran
paylaşma ve cep telefonuna SMS
gönderme gibi etkinlikler yapılabilir.
• Öğrenme nesneleri öğretim amacıyla
derslerde kullanılır. Metin , grafik ,
ses , video veya etkileşim içeren
dosyalardan oluşur. Öğrenme
nesneleri bir ünite , ders veya konu
olabilir. Ders içeriğine eklenerek
kullanılabilen tüm nesnelerdir. Bir
röportajdan alıntı , bir olaydan
sahne, etkileşimli bir animasyon ,
eğitici bir oyun veya bir çizim
öğrenme nesnesine örnektir.
Öğrenme Nesneleri
• Medya ve teknolojideki farklılık zaman ve
mekana göre değişiklik gösterir.
Öğrenmeyi yönlendirme ve öğrenciler
için daha esnek ortam oluşturmaya
olanak sağlar. Bu boyutlar canlı ya da
kayıt ve eş ya da farklı zamanlı olabilir.
• Canlı medya; dersler, seminerler ve
sohbetler olabilir.
• Kayıtlı medya ise video ya da ses kaydı
gibi istenildiğinde erişilebilen içeriklerdir.
• Eş zamanlı teknolojiler farklı mekanda
olsalar bile tüm katılımcıların aynı anda
bir arada olmalarını gerektirir.
• Farklı zamanlı teknolojiler katılımcıların
tercihleri doğrultusunda istedikleri zaman
ve yerden bilgiye erişimine ya da
iletişimine olanak sağlar.
Medyanın Zaman ve Mekan Boyutu
Doğru teknolojiyi seçmek için bu sorulara
cevap aranmalıdır:
1. Bilgi ve öğretmeye ilişkin epistemolojik
yaklaşımım nedir?
2. Öğretim sonucunda beklenen öğrenme
çıktıları nelerdir?
3. Öğrenmeyi yönlendirmek için hangi
yöntemler kullanılmalıdır?
4. Mevcut kaynaklar nelerdir?
5. Medya ve teknolojinin özellikleri eğitsel
özellikleri ile öğretim sürecinden
beklenenler nasıl eşleştirilecek?
Medyanın Pedagojik Özellikleri
• Medya seçimini etkileyen 3 temel
faktör:
İçerik sunumu: Medya farklı türdeki içeriği
sunabildiği sürece farklılaşır.
İçerik yapılandırması: Medya içeriği yapılandırdığı
sürece farklılaşır.
Kazandırılması hedeflenen beceriler: Medya farklı
becerileri geliştirdiği sürece farklılaşır.
• Matbaanın keşfi ile birlikte basılı kaynaklar en önemli öğretim
teknolojisi olarak hayatımıza girmiştir.
• Günümüzde teknolojik gelişmelere rağmen basılı veya dijital
içerikli kitaplar eğitim-öğretimde önemli bir role sahiptir.
• Öğretim sürecinde metinler:
o Genelleme ve soyutlama yapmamızı sağlar,
o Bilginin doğrusal bir yapıda sunulmasını destekler,
o Bilimsel verilere dayalı olarak sonuç çıkarmaya ve sorgulamaya
olanak sağlar,
o Doğrusal yapısı sayesinde fikirlerin ve tartışmaların sürdürülmesini
sağlar,
o Kayıtlı ve kalıcı olması, içeriğin bağımsız olarak analiz edilmesini ve
yorumlanmasını sağlar.
Metin: Pedagojik Özellikleri
• Görsel ögeler, öğretim amacıyla grafik, şema, poster, kavram haritası, bilgi grafiği ve çizim
gibi farklı biçimlerde kullanılabilir.
• Görseller öğretim sürecinde:
o metin içindeki soyut kavramları somutlaştırmak
o karmaşık metinleri basitleştirmek,
o metindeki kavramların detaylarını vererek zenginleştirmek
o renk ve doku gibi ögelerin kullanımı ile anlamayı kolaylaştırmak
o bilişsel süreçleri yönetmek
o alan gezilerinde kayıtlar oluşturmak
o konuya giriş yapmak ya da özetlemek gibi amaçlarla kullanılabilir.
• İnsanlar en fazla görerek öğrenir. Görseller, metin ve ses ile zenginleştirilerek daha etkili
biçimde kullanılabilir.
Görsel: Pedagojik Özellikleri
• Sözlü iletişim, radyo yayınları ve ses kayıtlarının öğretim sürecinde önemli bir işlevi vardır.
Ses medyası:
o Konuşma dilini geliştirme,
o müzik dinleme,
o görüşme,
o tartışma,
o tiyatro ve oyun kayıtlarını izleme,
o örnek olayları gözlemleme
o ders anlatımları ya da özeti gibi amaçlarla kullanılabilir.
Ses: Pedagojik Özellikleri
• Günümüzde gelişsen teknoloji ile video kaydı yapmak, kayıtları saklamak ve paylaşmak oldukça
kolaylaşmıştır. Video, metin ve ses ile kıyaslandığında son derece zengin bir medyadır. Öğretim
sürecinde video;
o örnek olayların incelenmesi,
o tehlikeli doğa olaylarının gözlemlenmesi
o fiziksel modelleri gösterilmesi
o adım adım işlemlerin gösterilmesi
o gösterip yaptırma istenen süreçlerin kontrolü
o uygulamaların paylaşılması
o performansların sergilenmesi
o soyut kural ve kavramların anlatılması gibi amaçlarla kullanılır.
Video:
 Durdurulabilir.
 Tekrar izlenebilir.
 Hem göze hem kulağa hitap eder.
 Hızlı ve güvenli gözlem yapma olanağı sağlar.
Video: Pedagojik Özellikleri
• Çokluortamlar farklı medyaların bir arada kullanıldığı ortamlar, sosyal ortamlar ise hem Çokluortam içeriği
hem de kullanıcı etkileşimini destekleyen ortamlardır.
• Bu medya ortamları, metin, görsel ses ve video bileşenlerinin bazılarının ya da tamamının bir arada
kullanılmasına olanak sağlar.
• Animasyonlar ve simülasyonlar, tartışma forumları, sanal dünyalar ve sosyal medya ortamları örnek verilebilir.
• Öğretim sürecinde,
o otantik öğretim materyalleri tasarlamak ve sunmak,
o zengin öğrenme ortamları oluşturmak,
o internet üzerindeki nitelikli kaynaklara erişimi sağlamak
o animasyon ve simülasyon oluşturmak,
o öğrenmeyi kişiselleştirmek,
o iletişimde süreklilik sağlamak,
o elektronik değerlendirme yapmak amacıyla kullanılabilir.
Çoklu ve Sosyal Ortamlar
• Bates (2015) eğitsel medyayı pedagojik açıdan analiz ettiği bir çerçeve önermiştir. Eğitsel medyayı bir
taraftan nesnelci, oluşturmacı , bağlantıcı yaklaşımla ele almıştır. Diğer yandan öğrenen ve eğitmen
merkezli olarak sınıflandırmıştır.
• Bates’e göre nesnelci yaklaşım daha eğitmen merkezlidir. Bağlantıcı yaklaşıma doğru, daha öğrenen
merkezli etkinlik ve uygulamalar öne çıkar.
Eğitsel Medyanın Pedagojik Özellikler Açısından Analizi
Medya seçimi ve farklı medyanın birlikte kullanımı konusundaki kararların;
• genel öğretim felsefesine,
• öğretilecek içeriğin yapısına,
• öğrenenlere kazandırılması gereken bilgi , beceri ve tutum ile,
• medyadan beklentilere göre şekillenmesi beklenmektedir.
Lee ve Owens (2000) medyayı iletim türlerine göre sınıflandıran ve analiz eden farklı bir
bakış açısı sunmuştur. Sistematik ve dikkatli bir medya seçimi yapabilmek uzun bir
süreç gerektirir. Bu süreçte gerçekleştirilecek adımlar:
1. Beklentilere uygun medyanın bulunması ,
2. Medyanın avantajlarının ve sınırlılıklarının belirlenmesi ,
3. Sonuçların karşılaştırılması ve karar verilmesi ,
4. Sonuç raporunun hazırlanmasıdır.
Eğitsel Medyanın İletim Türleri Açısından Analizi
Medya Açıklama
Eğitmen (öğretici) tabanlı Bir eğitmen tarafından sunulması planlanan
materyallerdir. Geleneksel sınıf ortamlarında
kullanılabilirler. Sunular ders anlatımı, tartışma,
uygulamalı gösterme ve diğer medya türlerini
kapsayabilir.
Bilgisayar tabanlı Bilgisayarla yapılan her türlü iletimdir. Basılı
materyalleri ve öğreticiyi destekleyen bilgisayar destekli
öğretim ve tüm içeriğin bilgisayar ile sunulduğu
bilgisayar tabanlı öğretim seçeneklerini içerir.
Uzaktan eğitim Öğretimin, televizyon, telefon veya uydu aracılığı ile
uzak alanlara iletilmesi yoluyla gerçekleşir.
Uzaktan yayın Televizyon, telefon veya uygu aracılığı ile uzak
bölgelere yapılan yayınlardır. Sesli veya görüntülü
telekonferanslar, etkileşimli yayınlar vb.
Web tabanlı Öğretimin İnternet veya İntranet kullanılarak
aktarılmasıdır.
Ses/Video Önceden kaydedilmiş ses ve video görüntülerinin
öğretimi iletmek amacıyla kullanılmasıdır.
Elektronik Performans Destek Sistemleri (EPDS) Destek aracını kullanma dışında özel bir bilgi veya
eğitim gerektirmeden kullanılabilen, elektronik veya
basılı destek araçlarıdır.
Lee ve Owens- İletimlerine Göre Medya Türleri
• Medya ve teknolojilerin seçim süreci için Bates bir öneri geliştirmiştir. İngilizcesi ACTIONS olan
faktörler şu şekildedir:
Medya ve Teknoloji Seçim Süreci
Erişim ve Esneklik
(Access and Flexibility)
Teknoloji hedef grup için ne kadar esnek ve ne kadar
erişilebilir?
Maliyet
(Cost)
Teknolojinin maliyeti nedir? Her bir öğrenci için
kullanım maliyeti nedir? Farklı bağlamlarda maliyet
değişmekte midir?
Öğretme ve Öğrenme
(Teaching and Learning)
Hangi öğretim yöntemleri kullanılacak ve öğrenme
nasıl gerçekleşecek? Bu tercihler en iyi hangi
teknoloji ile desteklenebilir?
Etkileşim ve Kullanıcı Dostu
(Interactivity and User-friendliness)
Etkileşim tek yönlü mü olacak, çift yönlü mü?
Teknoloji ne tür bir etkileşimi destekliyor? Kullanımı
kolay mı?
Organizasyon
(Organization Issues)
Teknoloji kullanımı için organizasyonda bir değişiklik
yapmak gerekiyor mu? Ne tür değişiklikler?
Açıklık
(Novelty)
Teknoloji ne kadar yeni ve ne kadar güvenilir?
Gerçekten katkı sağlayacak mı?
Hız
(Speed)
Bu teknolojiyle ders içerikleri ne kadar hızlı
oluşturulabilecek ve uyarlanabilecek?
Bates (2015) daha sonra önerdiği modeli güncellemiş ve bu modele SECTIONS adını
vermiştir.
Öğrenciler
Kullanım Kolaylığı
Maliyet
Öğretim Süreci
Etkileşim
Kurumsal Konular
Ağ Oluşturma
Güvenlik ve Gizlilik
Öğrenciler
• Öğrenen
özerkliği
• Erişim,
öğrenme
sürecindeki
farklılıklar
Kullanım Kolaylığı:.
•Teknoloji okur-
yazarlığı,
oryantasyon,
arayüz tasarımı ve
güvenilirlik
Maliyet
•Giderlerin
sınıflandırılması
•Ürün geliştirme
maliyeti
•İletim ve bakım
maliyetleri
Öğretim Süreci
•Basitlik
•İpuçları
•Medya zenginliği
•Yakınlık
•Uyumluluk
•Tutarlılık
•Parçalara ayırma
•Çokluortam
ögeleri
•Kişiselleştirme
Etkileşim
•Öğrenen-
Öğrenen,
Öğrenen-
Eğitmen ve
Öğrenen-İçerik
arasındaki
etkileşim
•Doğal etkileşim,
Tasarlanmış
etkileşim, Kullanıcı
yönlendirmeli
etkileşim
Kurumsal Konular
•Hazır bulunuşluk
düzeyi
•Uzman desteği
Ağ Oluşturma
•Tasarıma etkisi
•Mevcut
platformlar ile
bütünleştirme
•Kullanıcı
tarafından
oluşturulmuş
öğrenme
kaynakları
•Öz yönlendirmeli
öğrenme
toplulukları
•Açık erişim
materyalleri
Güvenlik ve Gizlilik
•Öğretim
sürecinde
güvenlik ve gizlilik
ihtiyacı
•Bulut bilişim
tabanlı
ortamlarda gizlilik
• Medya analiz ve seçim sürecinde farklı modeller ve öneriler de vardır. Bu
amaca , hedef kitleye , teknolojiye ve farklı tercihlere bağlı olarak öne çıkan
değişse de genel anlamda öğrenme bağlamına odaklanılmıştır.
SONUÇ
• https://ilke.org.tr/mebin-uzaktan-egitim-yonetimi-kafalar-mi-karisik-mevzuat-mi
• https://www.artistanbul.io/blog/2016/12/09/egitimde-binlere-hitap-etmek-canvas-lms/
• https://www.mobiluygulama.com/en-iyi-10-e-kitap-uygulamasi/
• https://pctecherilker.wordpress.com/2014/03/15/coklu-ortam-tasarim-prensipleri/
• https://manycam.com/blog/optimize-your-live-streaming-audio/
• https://tr.eyewated.com/web-tarayici-sik-kullanilanlari-nasil-alinir/
• https://kunduz.com/tr_tr/blog/ozel-ders-dershane-ders-videolari-izleyerek-calismak-hangisi-senin-icin-uygun-271825/
• https://www.socialbusinesstr.com/2020/05/06/7-populer-video-konferans-uygulamasi/
• https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings&hl=tr&gl=US
• https://tr.wikipedia.org/wiki/Skype_Technologies
• https://www.pngegg.com/en/png-noihh/download
• https://www.sozcu.com.tr/2021/egitim/online-ve-hibrit-egitim-nedir-yuz-yuze-egitim-ile-arasinda-ne-fark-vardir-6756077/
• https://www.loopmultimedia.com/sunum-hazirlama/
• https://gaiadergi.com/cocuklar-ve-sosyal-medya-ne-yapacagiz/
• https://ilke.org.tr/mebin-uzaktan-egitim-yonetimi-kafalar-mi-karisik-mevzuat-mi
• https://www.pngwing.com/tr/free-png-hekeq/download
• https://vizyonergenc.com/icerik/mikro-ogrenme-hakkinda-bilmek-i-stediginiz-her-sey
• https://www.pngwing.com/tr/free-png-kiswa/download
• https://gorselprojeler.com/performans-pazarlama-nedir/
• https://eticaretyap.com/sosyal-medya-gorsel-ve-video-boyutlari-nelerdir-2021/
• https://www.neoldu.com/kitle-iletisim-nedir-9286h.htm
KAYNAKÇA
1 von 32

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Web tabanlı egıtımWeb tabanlı egıtım
Web tabanlı egıtımlevent06
5.2K views26 Folien
fatihprojesi12fatihprojesi12
fatihprojesi12FLastaff
264 views55 Folien
Uzaktan EğitimUzaktan Eğitim
Uzaktan EğitimEsra İpek
430 views15 Folien

Was ist angesagt?(11)

Web tabanlı egıtımWeb tabanlı egıtım
Web tabanlı egıtım
levent065.2K views
Escola module 3 trEscola module 3 tr
Escola module 3 tr
caniceconsulting125 views
Web destekli̇ eği̇ti̇mWeb destekli̇ eği̇ti̇m
Web destekli̇ eği̇ti̇m
Gonca Arslan1.1K views
fatihprojesi12fatihprojesi12
fatihprojesi12
FLastaff264 views
Uzaktan EğitimUzaktan Eğitim
Uzaktan Eğitim
Esra İpek430 views
BdöBdö
Bdö
pskkkabatas1.1K views
BelgeBelge
Belge
Sezer Kara715 views
COKLU ORTAMCOKLU ORTAM
COKLU ORTAM
shawnodese2.1K views
E ogrenmeE ogrenme
E ogrenme
hrnasl42 views

Similar a E öğrenme teknolojileri ve medya sunum(20)

E öğrenme teknolojileri ve medya sunum

 • 1. 5.BÖLÜM e-ÖĞRENME TEKNOLOJİLERİ VE MEDYA Ayşin Güneş Meryem Gökdemir Mustafa Öztürk Oğuzhan Küsmüş
 • 2. İÇİNDEKİLER o e-Öğrenme Teknolojileri ve Medya • e-Kitap, e-Rehber, e-Dergi, e-Gazete ve e-Bülten • Radyo ve Televizyon Desteği • Çoklu Ortam(Görsel İşitsel) Uygulamaları • Akışkan Ses • Akışkan Video • İtme Teknolojileri ve Veri Kanalları • Sesli ve Görüntülü Sohbet/Konferans • Google Meet • Skype • Öğrenme Nesneleri • Medyanın Zaman ve Mekan Boyutu • Medyanın Pedagojik Özellikleri • Metin: Pedagojik Özellikleri • Görsel: Pedagojik Özellikleri • Ses: Pedagojik Özellikleri • Video: Pedagojik Özellikleri • Çoklu ve Sosyal Ortamlar • Eğitsel Medyanın Pedagojik Özellikler Açısından Analizi • Eğitsel Medyanın İletim Türleri Açısından Analizi • Medya ve Teknoloji Seçim Süreci
 • 3. • Teknolojinin hızla gelişmesi eğitim sektörünü de her açıdan etkilemiştir. Teknolojik gelişmelerin , yeniliklerin eğitim ortamına uyumlu hale getirilmesi amaçlanmaktadır. e- Öğrenme için tek bir araç seçmek mümkün değildir. Yazılımlar ve teknolojik araçlar hakkında bilgi sahibi olmamız hangi araçları kullanacağımızı seçmemizde bize yol gösterecektir. e-Öğrenme Teknolojileri ve Medya
 • 4. • E -öğrenme birçok ürün kullanılarak oluşturulur. Öğrenme birimleri bir programdan oluşabileceği gibi bireysel medya bileşenleriyle de yapılabilir. Her birimin boyutu çözünürlük düzeyidir. En kapsamlı çözünürlük düzeyine program sahiptir.
 • 5. Öğrenme ürünlerini seçerken hangi ölçütleri kullanmamız gerektiğine dikkat etmeliyiz.  Teknolojinin eğitmenin yerini alabileceği durumlar,  Öğrenenler için hangi medya ve teknolojinin daha verimli olduğu ,  İçeriğin hangi kısımlarının yüz yüze hangi kısımlarını dijital ortamda yapılacağı ,  Kullanacağımız dijital ortamın içerikle uyumluluğu gibi yönergeler dahilinde seçimler yapmamız gerekir.
 • 6. • Eğitimde kullanabileceğimiz medya türleri metin , görsel , ses , video , çoklu ve sosyal ortamlar olarak sınıflandırabiliriz. • Aynı zamanda e-kitap , e-rehber , e-dergi , e-gazete , ve e-bültenden de yararlanabiliriz. • E-öğrenme için sanal sınıf ortamını medya , bunu sağlayan altyapının da teknoloji olduğunu söyleyebiliriz.
 • 7. e-Kitap • e-Öğrenme süreçlerinin vazgeçilmez öğretim materyalleri e- kitaplardır. • Hazırlanması, erişimi ve kullanımı en kolay materyaldir. e-Rehber • Bu kaynaklarda öğrencilerin konuyu nasıl çalışacağına ilişkin yönergeler, eğitmen ve diğer öğrencilerle nasıl iletişim kurulacağı bilgiler yer alır. • Dersin genel yaklaşımı ve felsefesi, öğrenci kazanımları gibi konuları aktarmanın en iyi yoludur. e-Dergi, e-Gazete ve e-Bülten: Makaleler • Konuya ilişkin uygulamalar ve güncel kaynaklar öğrencilere ulaştırılabilir. • Süreli yayınlara dayalı etkinlikler ve tartışmalar gerçekleştirilebilir. e-Kitap, e-Rehber, e-Dergi, e-Gazete ve e-Bülten
 • 8. • Eğitimde ve haberleşmede sıkça kullandığımız radyo ve TV de medyanın desteklerindendir. Radyo ve TV yayınları tek yönlü olsa da öğreticidir. Radyonun kullanımı daha esnek olduğu için daha çok tercih edildiğini söyleyebiliriz. Radyo ve Televizyon Desteği
 • 9. • Çoklu ortam (görsel-işitsel) uygulamaları öğrenenler için daha etkili olduğunu söylenebilir. Ancak kullanımında altyapıda (teknolojide yaşanan herhangi bir aksaklık) olan bir sorun örneğin internet hızı süreci olumsuz etkileyebilmektedir. Üretimleri daha maliyetli olduğu için de çok fazla tercih edilmediği söylenebilir. Çoklu Ortam ( Görsel- İşitsel) Uygulamaları
 • 10. Ses dosyaları ilk çoklu ortam uygulamalarını oluşturur. Ses dosyaları internet üzerinde için hazırlanırken boyutlarında değişim yapılabilir. Geçmişte her ses dosyası için farklı uygulamalar gerekse de günümüzde teknolojinin gelişmesiyle bir uygulamayla işlemler gerçekleştirilebilir. Günümüzde akışkan ses (streaming audio) dosyaları: • Önceden kaydedilmiş ders içerikleri • Konuklarla söyleşiler • Öğrenci projeleri • Röportajlar • Sınıf içi iletişim örnekleri • Örnek olay diyalogları • Müzik derslerine destek gibi konularda geleneksel eğitime destek için ya da e-öğrenme ortamlarında Akışkan Ses
 • 11. Video dosyalarının boyutları ses dosyalarına oranla daha büyüktür. Videoların içeriğinde görsellerin ve fiziksel hareketlerin de bulunması bunu etkilemektedir. Özellikle; • Örnek olaylar • Canlandırmalar • Rol oynamalar • Gösterip-yaptırma • Sanal alan gezisi • Tartışma • Yetiştirme gibi görselliğin ön plana çıktığı konuların öğretimi için son derece uygundur. Akışkan Video
 • 12. • İtilmiş içerik kanalları genellikle zengin ve dinamik içerik sunan kanallardır. • Kanallar bilgisayarlar arasında isteğe bağlı olarak uyarlanmış iletişim alanlarıdır. Tarayıcıdaki ‘Sık Kullanılanlar’ ile benzerlik gösterir ama daha fazla özellik ve etkileşim içerir. • Bu tür uygulamalarla, sınıf ortamında kullandığımız etkinlikleri güncel bilgilerle destekleyebiliriz. İtme Teknolojileri ve Veri Kanalları
 • 13. İnternete bağlı herhangi iki bilgisayar arasında ses bağlantıları gerçekleştirilebilmektedir. Telefon sistemine alternatif olarak ücretsiz bir çözüm olduğu söylenebilir. İnternet telefonu ile öğrenciler dünyanın herhangi bir yeriyle iletişim kurabilirler. Kültürel alışverişin sağlanmasını da olumlu yönde etkilediğini söylemek mümkün. Sesli ve Görüntülü Sohbet/Konferans
 • 14. • Google Meet Sesli ve görüntülü sohbet yapmaya sağlar. Bu uygulamayla bilgisayardan , telefondan veya tabletten istenilen kişiler (en fazla 10 kullanıcı) ile görüşme yapılabilir. • Skype Google Meet gibi sesli ve görüntülü sohbete olanak sağlar. Ticari amaçlı bazı özellikleri olan Skype ile aynı anda daha çok kişi ile yüz yüze grup olarak görüntülü görüşme yapılabilir, sesli mesaj belge, video klip veya fotoğraf gönderilebilir. Çağrı yönlendirme, ekran paylaşma ve cep telefonuna SMS gönderme gibi etkinlikler yapılabilir.
 • 15. • Öğrenme nesneleri öğretim amacıyla derslerde kullanılır. Metin , grafik , ses , video veya etkileşim içeren dosyalardan oluşur. Öğrenme nesneleri bir ünite , ders veya konu olabilir. Ders içeriğine eklenerek kullanılabilen tüm nesnelerdir. Bir röportajdan alıntı , bir olaydan sahne, etkileşimli bir animasyon , eğitici bir oyun veya bir çizim öğrenme nesnesine örnektir. Öğrenme Nesneleri
 • 16. • Medya ve teknolojideki farklılık zaman ve mekana göre değişiklik gösterir. Öğrenmeyi yönlendirme ve öğrenciler için daha esnek ortam oluşturmaya olanak sağlar. Bu boyutlar canlı ya da kayıt ve eş ya da farklı zamanlı olabilir. • Canlı medya; dersler, seminerler ve sohbetler olabilir. • Kayıtlı medya ise video ya da ses kaydı gibi istenildiğinde erişilebilen içeriklerdir. • Eş zamanlı teknolojiler farklı mekanda olsalar bile tüm katılımcıların aynı anda bir arada olmalarını gerektirir. • Farklı zamanlı teknolojiler katılımcıların tercihleri doğrultusunda istedikleri zaman ve yerden bilgiye erişimine ya da iletişimine olanak sağlar. Medyanın Zaman ve Mekan Boyutu
 • 17. Doğru teknolojiyi seçmek için bu sorulara cevap aranmalıdır: 1. Bilgi ve öğretmeye ilişkin epistemolojik yaklaşımım nedir? 2. Öğretim sonucunda beklenen öğrenme çıktıları nelerdir? 3. Öğrenmeyi yönlendirmek için hangi yöntemler kullanılmalıdır? 4. Mevcut kaynaklar nelerdir? 5. Medya ve teknolojinin özellikleri eğitsel özellikleri ile öğretim sürecinden beklenenler nasıl eşleştirilecek? Medyanın Pedagojik Özellikleri
 • 18. • Medya seçimini etkileyen 3 temel faktör: İçerik sunumu: Medya farklı türdeki içeriği sunabildiği sürece farklılaşır. İçerik yapılandırması: Medya içeriği yapılandırdığı sürece farklılaşır. Kazandırılması hedeflenen beceriler: Medya farklı becerileri geliştirdiği sürece farklılaşır.
 • 19. • Matbaanın keşfi ile birlikte basılı kaynaklar en önemli öğretim teknolojisi olarak hayatımıza girmiştir. • Günümüzde teknolojik gelişmelere rağmen basılı veya dijital içerikli kitaplar eğitim-öğretimde önemli bir role sahiptir. • Öğretim sürecinde metinler: o Genelleme ve soyutlama yapmamızı sağlar, o Bilginin doğrusal bir yapıda sunulmasını destekler, o Bilimsel verilere dayalı olarak sonuç çıkarmaya ve sorgulamaya olanak sağlar, o Doğrusal yapısı sayesinde fikirlerin ve tartışmaların sürdürülmesini sağlar, o Kayıtlı ve kalıcı olması, içeriğin bağımsız olarak analiz edilmesini ve yorumlanmasını sağlar. Metin: Pedagojik Özellikleri
 • 20. • Görsel ögeler, öğretim amacıyla grafik, şema, poster, kavram haritası, bilgi grafiği ve çizim gibi farklı biçimlerde kullanılabilir. • Görseller öğretim sürecinde: o metin içindeki soyut kavramları somutlaştırmak o karmaşık metinleri basitleştirmek, o metindeki kavramların detaylarını vererek zenginleştirmek o renk ve doku gibi ögelerin kullanımı ile anlamayı kolaylaştırmak o bilişsel süreçleri yönetmek o alan gezilerinde kayıtlar oluşturmak o konuya giriş yapmak ya da özetlemek gibi amaçlarla kullanılabilir. • İnsanlar en fazla görerek öğrenir. Görseller, metin ve ses ile zenginleştirilerek daha etkili biçimde kullanılabilir. Görsel: Pedagojik Özellikleri
 • 21. • Sözlü iletişim, radyo yayınları ve ses kayıtlarının öğretim sürecinde önemli bir işlevi vardır. Ses medyası: o Konuşma dilini geliştirme, o müzik dinleme, o görüşme, o tartışma, o tiyatro ve oyun kayıtlarını izleme, o örnek olayları gözlemleme o ders anlatımları ya da özeti gibi amaçlarla kullanılabilir. Ses: Pedagojik Özellikleri
 • 22. • Günümüzde gelişsen teknoloji ile video kaydı yapmak, kayıtları saklamak ve paylaşmak oldukça kolaylaşmıştır. Video, metin ve ses ile kıyaslandığında son derece zengin bir medyadır. Öğretim sürecinde video; o örnek olayların incelenmesi, o tehlikeli doğa olaylarının gözlemlenmesi o fiziksel modelleri gösterilmesi o adım adım işlemlerin gösterilmesi o gösterip yaptırma istenen süreçlerin kontrolü o uygulamaların paylaşılması o performansların sergilenmesi o soyut kural ve kavramların anlatılması gibi amaçlarla kullanılır. Video:  Durdurulabilir.  Tekrar izlenebilir.  Hem göze hem kulağa hitap eder.  Hızlı ve güvenli gözlem yapma olanağı sağlar. Video: Pedagojik Özellikleri
 • 23. • Çokluortamlar farklı medyaların bir arada kullanıldığı ortamlar, sosyal ortamlar ise hem Çokluortam içeriği hem de kullanıcı etkileşimini destekleyen ortamlardır. • Bu medya ortamları, metin, görsel ses ve video bileşenlerinin bazılarının ya da tamamının bir arada kullanılmasına olanak sağlar. • Animasyonlar ve simülasyonlar, tartışma forumları, sanal dünyalar ve sosyal medya ortamları örnek verilebilir. • Öğretim sürecinde, o otantik öğretim materyalleri tasarlamak ve sunmak, o zengin öğrenme ortamları oluşturmak, o internet üzerindeki nitelikli kaynaklara erişimi sağlamak o animasyon ve simülasyon oluşturmak, o öğrenmeyi kişiselleştirmek, o iletişimde süreklilik sağlamak, o elektronik değerlendirme yapmak amacıyla kullanılabilir. Çoklu ve Sosyal Ortamlar
 • 24. • Bates (2015) eğitsel medyayı pedagojik açıdan analiz ettiği bir çerçeve önermiştir. Eğitsel medyayı bir taraftan nesnelci, oluşturmacı , bağlantıcı yaklaşımla ele almıştır. Diğer yandan öğrenen ve eğitmen merkezli olarak sınıflandırmıştır. • Bates’e göre nesnelci yaklaşım daha eğitmen merkezlidir. Bağlantıcı yaklaşıma doğru, daha öğrenen merkezli etkinlik ve uygulamalar öne çıkar. Eğitsel Medyanın Pedagojik Özellikler Açısından Analizi
 • 25. Medya seçimi ve farklı medyanın birlikte kullanımı konusundaki kararların; • genel öğretim felsefesine, • öğretilecek içeriğin yapısına, • öğrenenlere kazandırılması gereken bilgi , beceri ve tutum ile, • medyadan beklentilere göre şekillenmesi beklenmektedir.
 • 26. Lee ve Owens (2000) medyayı iletim türlerine göre sınıflandıran ve analiz eden farklı bir bakış açısı sunmuştur. Sistematik ve dikkatli bir medya seçimi yapabilmek uzun bir süreç gerektirir. Bu süreçte gerçekleştirilecek adımlar: 1. Beklentilere uygun medyanın bulunması , 2. Medyanın avantajlarının ve sınırlılıklarının belirlenmesi , 3. Sonuçların karşılaştırılması ve karar verilmesi , 4. Sonuç raporunun hazırlanmasıdır. Eğitsel Medyanın İletim Türleri Açısından Analizi
 • 27. Medya Açıklama Eğitmen (öğretici) tabanlı Bir eğitmen tarafından sunulması planlanan materyallerdir. Geleneksel sınıf ortamlarında kullanılabilirler. Sunular ders anlatımı, tartışma, uygulamalı gösterme ve diğer medya türlerini kapsayabilir. Bilgisayar tabanlı Bilgisayarla yapılan her türlü iletimdir. Basılı materyalleri ve öğreticiyi destekleyen bilgisayar destekli öğretim ve tüm içeriğin bilgisayar ile sunulduğu bilgisayar tabanlı öğretim seçeneklerini içerir. Uzaktan eğitim Öğretimin, televizyon, telefon veya uydu aracılığı ile uzak alanlara iletilmesi yoluyla gerçekleşir. Uzaktan yayın Televizyon, telefon veya uygu aracılığı ile uzak bölgelere yapılan yayınlardır. Sesli veya görüntülü telekonferanslar, etkileşimli yayınlar vb. Web tabanlı Öğretimin İnternet veya İntranet kullanılarak aktarılmasıdır. Ses/Video Önceden kaydedilmiş ses ve video görüntülerinin öğretimi iletmek amacıyla kullanılmasıdır. Elektronik Performans Destek Sistemleri (EPDS) Destek aracını kullanma dışında özel bir bilgi veya eğitim gerektirmeden kullanılabilen, elektronik veya basılı destek araçlarıdır. Lee ve Owens- İletimlerine Göre Medya Türleri
 • 28. • Medya ve teknolojilerin seçim süreci için Bates bir öneri geliştirmiştir. İngilizcesi ACTIONS olan faktörler şu şekildedir: Medya ve Teknoloji Seçim Süreci Erişim ve Esneklik (Access and Flexibility) Teknoloji hedef grup için ne kadar esnek ve ne kadar erişilebilir? Maliyet (Cost) Teknolojinin maliyeti nedir? Her bir öğrenci için kullanım maliyeti nedir? Farklı bağlamlarda maliyet değişmekte midir? Öğretme ve Öğrenme (Teaching and Learning) Hangi öğretim yöntemleri kullanılacak ve öğrenme nasıl gerçekleşecek? Bu tercihler en iyi hangi teknoloji ile desteklenebilir? Etkileşim ve Kullanıcı Dostu (Interactivity and User-friendliness) Etkileşim tek yönlü mü olacak, çift yönlü mü? Teknoloji ne tür bir etkileşimi destekliyor? Kullanımı kolay mı? Organizasyon (Organization Issues) Teknoloji kullanımı için organizasyonda bir değişiklik yapmak gerekiyor mu? Ne tür değişiklikler? Açıklık (Novelty) Teknoloji ne kadar yeni ve ne kadar güvenilir? Gerçekten katkı sağlayacak mı? Hız (Speed) Bu teknolojiyle ders içerikleri ne kadar hızlı oluşturulabilecek ve uyarlanabilecek?
 • 29. Bates (2015) daha sonra önerdiği modeli güncellemiş ve bu modele SECTIONS adını vermiştir. Öğrenciler Kullanım Kolaylığı Maliyet Öğretim Süreci Etkileşim Kurumsal Konular Ağ Oluşturma Güvenlik ve Gizlilik
 • 30. Öğrenciler • Öğrenen özerkliği • Erişim, öğrenme sürecindeki farklılıklar Kullanım Kolaylığı:. •Teknoloji okur- yazarlığı, oryantasyon, arayüz tasarımı ve güvenilirlik Maliyet •Giderlerin sınıflandırılması •Ürün geliştirme maliyeti •İletim ve bakım maliyetleri Öğretim Süreci •Basitlik •İpuçları •Medya zenginliği •Yakınlık •Uyumluluk •Tutarlılık •Parçalara ayırma •Çokluortam ögeleri •Kişiselleştirme Etkileşim •Öğrenen- Öğrenen, Öğrenen- Eğitmen ve Öğrenen-İçerik arasındaki etkileşim •Doğal etkileşim, Tasarlanmış etkileşim, Kullanıcı yönlendirmeli etkileşim Kurumsal Konular •Hazır bulunuşluk düzeyi •Uzman desteği Ağ Oluşturma •Tasarıma etkisi •Mevcut platformlar ile bütünleştirme •Kullanıcı tarafından oluşturulmuş öğrenme kaynakları •Öz yönlendirmeli öğrenme toplulukları •Açık erişim materyalleri Güvenlik ve Gizlilik •Öğretim sürecinde güvenlik ve gizlilik ihtiyacı •Bulut bilişim tabanlı ortamlarda gizlilik
 • 31. • Medya analiz ve seçim sürecinde farklı modeller ve öneriler de vardır. Bu amaca , hedef kitleye , teknolojiye ve farklı tercihlere bağlı olarak öne çıkan değişse de genel anlamda öğrenme bağlamına odaklanılmıştır. SONUÇ
 • 32. • https://ilke.org.tr/mebin-uzaktan-egitim-yonetimi-kafalar-mi-karisik-mevzuat-mi • https://www.artistanbul.io/blog/2016/12/09/egitimde-binlere-hitap-etmek-canvas-lms/ • https://www.mobiluygulama.com/en-iyi-10-e-kitap-uygulamasi/ • https://pctecherilker.wordpress.com/2014/03/15/coklu-ortam-tasarim-prensipleri/ • https://manycam.com/blog/optimize-your-live-streaming-audio/ • https://tr.eyewated.com/web-tarayici-sik-kullanilanlari-nasil-alinir/ • https://kunduz.com/tr_tr/blog/ozel-ders-dershane-ders-videolari-izleyerek-calismak-hangisi-senin-icin-uygun-271825/ • https://www.socialbusinesstr.com/2020/05/06/7-populer-video-konferans-uygulamasi/ • https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings&hl=tr&gl=US • https://tr.wikipedia.org/wiki/Skype_Technologies • https://www.pngegg.com/en/png-noihh/download • https://www.sozcu.com.tr/2021/egitim/online-ve-hibrit-egitim-nedir-yuz-yuze-egitim-ile-arasinda-ne-fark-vardir-6756077/ • https://www.loopmultimedia.com/sunum-hazirlama/ • https://gaiadergi.com/cocuklar-ve-sosyal-medya-ne-yapacagiz/ • https://ilke.org.tr/mebin-uzaktan-egitim-yonetimi-kafalar-mi-karisik-mevzuat-mi • https://www.pngwing.com/tr/free-png-hekeq/download • https://vizyonergenc.com/icerik/mikro-ogrenme-hakkinda-bilmek-i-stediginiz-her-sey • https://www.pngwing.com/tr/free-png-kiswa/download • https://gorselprojeler.com/performans-pazarlama-nedir/ • https://eticaretyap.com/sosyal-medya-gorsel-ve-video-boyutlari-nelerdir-2021/ • https://www.neoldu.com/kitle-iletisim-nedir-9286h.htm KAYNAKÇA