Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Oğuz yavuz si̇stem modelleme ve tasarim

1.642 Aufrufe

Veröffentlicht am

si̇stem modelleme ve tasarim 2014 2.dnm Ödev

Veröffentlicht in: Bildung
  • Als Erste(r) kommentieren

Oğuz yavuz si̇stem modelleme ve tasarim

  1. 1. AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS SİSTEM MODELLEME VE TASARIM DÖNEM ÖDEVİ HAZIRLAYAN OĞUZ YAVUZ 132172596 KASIM - 2014
  2. 2. 2 İÇİNDEKİLER 1. PROJENİN TANIMI 1.1 Proje Bilgileri 3 1.2 Mevcut Durum ve Problemler 3 1.3 Amaç ve Hedefler 3 2. PROJENİN DURUM TESPİTİ 2.1 Projenin Paydaşları 4 2.2 Uygulanan Durum Tespiti Yöntemleri 4 3. SİSTEM KARAKTERİSTERİKLERİ 3.1 Çevre 5 3.2 Sınırlar 5 3.3 Girdiler 5 3.4 Çıktılar 5 4. SİSTEM İSTERLERİ 5 5. İÇERİK ŞEMASI 6 6. 0 SEVİYE VERİ AKIŞ DİYAGRAMI 7
  3. 3. 3 1.PROJENİN TANIMI 1.1 Proje Bilgileri Proje Tanımı: İşletmeler de çalışanların kendi süreçleri veya içinde bulundukları ortam hakkındaki önerilerini, istek veya şikayetlerini bildire bilecekleri ve takibini sağlayabilecekleri yönetim bilgi sistemidir. 1.2 Mevcut Durum ve Problemler İns an Kaynakları De partmanının Rolü: Mavi yaka çalışanlarının öneri kutularına bıraktıkları öneri,istek,ş ika yet formlarının toplanması, sisteme girilmes i, kapsamlarına göre sorumlu personelin atanması ve tüm departmanlarla koordinasyon içerisinde bulunacak işlerin gerçekleştirilmesi. Kaize n De partmanı Rolü: Sisteme girilen önerilerin değerlendirilip puanlanmas ı ve derecesine göre kaizen'e dönüştürülmesi işlemlerinin yapılması. Kaizen yönetim sistemine veri sağlamak Bilgi Te knolojile ri De partmanı Rolü: Sistemin aktif olarak çalışmasını sağlamak, bakım ve onarımlarının yapılması Tüm Ofislerin Ortak Rolü: Sisteme girilen bildirimlerin(ö neri,iste k,ş ikayet) kendi bölümleri ile alakalı olanlarının termin tarihinde tamamlanmasını ve takibini sağlamak. Problemler: Mavi ve beyaz yaka çalışanların kendi fikir ve önerilerini, istek ve şikayetlerini bildirebilecekleri ortak bir sistemin olmayış ı, gelen bildirimlerin tamamlanmas ı konusunda takibinin yapılamamas ı çalışanları kendi süreçlerine sahip çıkma ve işi benimseyememe konusunda sorunlar yaratmaktadır. Buna bağlı olarak da tüm süreçlerde gerekli iyileştirme lerin tespit edilememesinden dolayı maliyetlerin azalması mümkün olmamaktadır. 1.3 Amaç ve Hedefler İşletme içerisindeki tüm çalışanların kendi süreçleri ve bulundukları ortamı iyileştirme ye yönelik fikir ve öneriler üretmesini, memnun oldukları veya olmadıkları konularda istek ve şikayetlerini sistem aracılığıyla gizlilik ilkelerine göre üst yöneticisine veya insan kaynakları departmanına iletebilmelerini sağlamaktır. Öneri veren personel ve verilen öneri puanlama sistemi ile derecelendirilip, öneriyi veren kişi ödüllendirilecektir. Bu sayede katılımın artması ve rekabet duygusunun geliştirilmes i hedeflenmiştir. Gelen öneriler kaizen birimi tarafından gerek duyulduğunda kaizen'e dönüştürülüp, ilgili öneri sayesinde işletmenin sağladığı faydanın parasal karşılığı da öneri veren kişi yada kişilere ayrıca pay edilecektir. Bu sayede çalışanlar her zaman süreçlerinde aktif durumda olup kendi şartlarını kendilerinin nasıl daha iyi bir hale getirebileceklerini hususunda süreçleri ile ilgili çalışmalara sevk edecektir. Bu da işletmeye süreç iyileştirme lerinde n dolayı maliyetlerinin azalarak karlılık oranlarının artı yönde değişmesini sağlayacaktır.
  4. 4. 4 2. PROJENİN DURUM TESPİTİ 2.1 Projenin Paydaşları I. Kullanıcılar  Tüm beyaz yaka çalışanlar  Departman Sorumluları  Sistem Yöneticileri  Teknik Uzmanlar  Mavi Yaka Bölüm Şefleri II. Müşteriler  Proje Yetkilisi  İşletme Yönetimi III. Teknik Personel  Bilgi Teknolojileri Sistem Sorumlusu  Bilgi Teknolojileri Yazılım Birimi 2.2 Uygulanan Durum Tespit Yöntemleri I. Anket Yöntemi Tüm Sistem kullanıc ılarına uygulandı.Ya pıla n anketin içeriğinde; kullanıc ıların mevcut sisteme ilişkin görüşleri değerlendirildi. Yaşanan aksaklıkların, verilen önerilerin,istek ve şikayetlerin sorumlular tarafından zamanında yapılmadığı, bunların takibi olmadığı için de kullanıc ıların mevcut yapıya karşı ön yargılı oldukları tespit edilmiştir.Farklı soru tipleri ile kullanıc ıların yeni sistemden beklentileri ve görüşleri öğrenilmeye çalışılmıştır. II. İnce leme Yöntemi Bu yöntemin kullanılmas ındaki amaç; mevcut süreçlere ilişkin bilgiler toplamak ve genel işleyişin ana hatlarını belirleme ktir. Böylece ortak noktalar belirlenip, kullanıc ıların birbirlerini tetiklemeleri, bilgi akışının tek yönlü değil çift yönlü olması gerektiği düşünülmüştür. Bu yöntemde departman raporları, departmanların mevcut yapıda kullandıkları yazılımlar,üst yönetime aktarılan bilgi türleri değerlendirilmiş tir. III. Mülakat Yöntemi Bu yöntem iki aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada İnsan Kaynakları yöneticileriyle mevcut sistemin durumu, olumsuz ve olumlu yönleri görüşülmüştür. Yeni sisteme ilişkin beklentiler ve eski sistemden yapılacak geçişler, ana verilerin düzgünlüğü, girdi ve çıktıların türleri, yeni sisteme ilişkin beklentiler, yönetimin ihtiyaç duyduğu bilgilerin hangi departmanlar tarafından sağlanacağı, gerekli raporlamaların içerikleri hakkında bilgi alışverişinde bulunulmuş tur. İkinci aşamada ise kullanıc ılar ile görüşülmüştür. Yeni sisteme ait beklentiler ve kullanıc ıların sistem üzerinde ki görev ve sorumlulukları hakkında ki görüşler paylaşılmıştır
  5. 5. 5 3. SİSTEM KARAKTERİSTİKLERİ 3.1 Çevre Uygulanacak sistemin işleyişinin dışında kalan, ancak sistemle doğrudan veya dolaylı yollarla ilişkili etkenlerdir. Bu projedeki etkenler; önerilerin puanlanması ile ortaya çıkan ödülün hediye kart uygulamas ı ile kullanıc ılara iletilmes i için anlaşılan firmalar(Gıda ,teknoloji vb gibi...) 3.2 Sınırlar Uygulanacak sistemde, sistemin çalışmasını daha etkin hale getirebilecek, değiştirile bilir olgulardır. Bu projenin sınırlarını oluşturan etkenler, kullanıc ıların bağlı oldukları departmanlara göre şöyledir: süreçler,iyileştirile bilir süreçler, sabit akışlı süreçler vb gibi... 3.3 Girdiler Sistemin işleyişini sağlayabilmes i için ihtiyaç duyduğu öğeler bütünüdür. Genel olarak kullanıc ıların çalışma alanlarına göre ihtiyaçları: üretim hatları, alınan sipa rişler, stok edilen ürünler,gayrimenkuller, nakit akışı, enerji, reklam, finans kurumlarından alınan krediler vb... 3.4 Çıktılar Temel işlemlerin yerine getirilmes inde n sonra ortaya çıkan ürünler bütünüdür. Bu projenin çıktıları ise genel olarak şöyledir; üst yönetim raporları, kaizen birimi ana verileri, sistem ödüllendirme raporları, kullanıc ı raporları vb... 4. SİSTEM İSTERLERİ Kullanıc ılar sisteme herhangi bir zamanda kolayca bağlanabilme lidirler. Her kullanıc ı sorumlu olduğu önerileri, istekleri, şikayetleri kolayca ulaşabilme lidir.Periyodik olarak alınan raporların dışında anlık olarak hazırlanmas ı gereken demografik raporlarında sistem üzerinde aktif olması gerekmektedir.Bu raporlar kullanıc ının üzerinde değiştirme yapamayacağı şekilde olmalıdır. Ayrıca kullanıc ılar sistem üzerinden sistemin ürettiği numaralar ile de arama ve filtreleme yapabilme lidir.Kullanıc ılar yetkileri düzeyinde sistemi kullanma lıdırlar.Düşük seviye yetkiye sahip olan kullanıc ı üst yetki gerektiren raporlara ve ekranlara ulaşamamalıdır. Departmanlar sadece kendi birimleri içinde sistemi kullanma lıdırlar.Üretim departmanı ARGE departmanının bilgilerine erişememelidir. Mevut yapıda kullanıla n ERP sistemi ile mümkün olduğunca entegre çalışmalıdır.Böylece geçiş sürecinde veri kaybının en aza indirge nmes i sağlanabilme lidir. Sistem belli periyotlarla yedeklenme li ve bakım onarım işlemleri yapılma lıdır(Server ve network bakımları vb gibi...) Çalışanların görev yerlerini değiştirme leri ihtimaline karşılık, web tabanlı bir sistem kullanılma lıdır. Sistem kullanıc ı dostu ekranlar ile dizayn edilmeli ve sade olmalıdır. Sistem kolayca güncellenebilme li ve farklı platformlara entegre edilebilme lidir. Sistemdeki veriler bir veri deposunda süresiz saklanabilme lidir. Ortaya çıkacak sorunlarda, zaman kaybetmeden her an teknik destek alınabilme li.
  6. 6. 6 5. İÇERİK ŞEMASI
  7. 7. 7 6. 0 SEVİYE VERİ AKIŞ DİYAGRAMI
  8. 8. 8

×