Macro Economics c6 นโยบายการคลัง

Ornkapat Bualom
Ornkapat BualomInstructeur um Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi
เศรษฐศาสตร ์มหภาค
MACROECONOMICS
บทที่ 6
อรคพัฒร ์ บัวลม
นโยบายการคลัง
การคลังสาธารณะ
1.งบประมาณแผ่นดิน
2.หนี้สาธารณะ
3.นโยบายการคลัง
4.รายรับของรัฐบาล
5.รายจ่ายของรัฐบาล
เครื่องมือนโยบาย
การคลัง
เครื่องมือนโยบายการคลัง
การประยุกต์ใช้
นโยบายการคลัง
นโยบายการคลังที่ส่งผล
กระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจ
การคลัง
◦1.การคลังสาธารณะ
◦2.รายรับและรายจ่ายของรัฐบาล
◦3.งบประมาณแผ่นดิน
◦4.รายรับของรัฐบาล
◦5.รายจ่ายของรัฐบาล
การคลังสาธารณะ (Public Finance)
การใช้จ่ายเงินเพื่อบริหารประเทศของรัฐบาล วิธีการแสวงหารายได้ของรัฐบาล
ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้จ่ายเงิน และการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล การคลัง
รัฐบาลส่วนใหญ่ประกอบด้วย
◦ งบประมาณแผ่นดิน ( Government Budget )แผนการเกี่ยวกับการหารายได้และการใช้
จ่ายเงินตามโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล
◦ หนี้สาธารณะ ( Public Debt )เกี่ยวกับวิธีการกู้เงินของรัฐบาลประเภทเงินกู้ถือเป็ นรายรับที่
มีภาระต้องชําระเงินต้นและดอกเบี้ยคืนและผลของการก่อหนี้ที่มีต่อเศรษฐกิจของประเทศ ทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคต
◦ นโยบายการคลัง ( Fiscal Policy )ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ รายจ่าย และหนี้สินของ
รัฐบาลอันจะมีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันและอนาคตนโยบายกาคลังเป็ นเครื่องมือ
ควบคุมและแก้ไขให้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีเสถียรภาพ
1.งบประมาณแผ่นดิน ( Government Budget )
งบประมาณแผ่นดิน คือ แผนการใช้เงินของรัฐบาลที่จัดทําขึ้นเพื่อแสดงรายรับ
รายจ่ายของโครงการต่างๆ ที่กําหนดไว้ในปีถัดไป
งบประมาณมีกําหนดเวลา 12 เดือน หรือ 1 ปี โดยงบประมาณที่จัดทําขึ้นในแต่ละ
ปีงบประมาณเรียกว่า งบประมาณประจําปี (annual budget) แต่ละรอบจะนับจาก 1
ตุลาคม – 30 กันยายน เช่น งบประมาณแผ่นดินปี 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30
กันยายน 2563)
นโยบายงบประมาณ
◦ งบประมาณสมดุล คือ รายได้และรายจ่ายของรัฐบาลมีจํานวนเท่ากัน
◦ งบประมาณขาดดุล คือรายได้ของรัฐบาลตํ่ากว่ารายจ่าย
◦ งบประมาณเกินดุล คือ รายได้ของรัฐบาลสูงกว่ารายจ่าย
ประเภทงบประมาณแผ่นดิน
1. งบประมาณรายรับ
◦ งบรายได้
◦ งบเงินกู้หรือหนี้
สาธารณะ
◦ เงินคงคลัง
2. งบประมาณรายจ่าย
• รายจ่ายเศรษฐกิจ
• รายจ่ายด้านการศึกษา
• รายจ่ายด้านสาธารณูปโภค
• รายจ่ายด้านบริการสังคม
• รายจ่ายด้านการป้องกันประเทศ
• รายจ่ายด้านการรักษาความสงบภายในประเทศ
• รายจ่ายด้านบริหารทั่วไป
• รายจ่ายด้านการชําระหนี้เงินกู้
• รายจ่ายด้านอื่นๆ
ลักษณะของงบประมาณที่ดี
◦ เป็ นศูนย์รวมของเงินแผ่นดิน
◦ งบประมาณถือหลักพัฒนา
◦ งบประมาณถือหลักประหยัด
◦ งบประมาณมีระยะเวลาที่เหมาะสม
2.หนี้สาธารณะ ( Public Debt )
หนี้สาธารณะ เกิดจาก การกู้โดยตรง หรือการคํ้าประกันเงินกู้ของรัฐ เรียกอีกชื่อ
ว่า หนี้ของรัฐบาล (อังกฤษ: Government debt) คือหนี้ที่ถือโดยรัฐบาลกลาง, หน่วยการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น, องค์กรของรัฐ รวมไปถึง รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนการคํ้าประกันหนี้สิน
โดยรัฐบาล
การเกิดขึ้นของหนี้สาธารณะส่วนใหญ่ของรัฐบาลทั่วโลก มาจากการดําเนิน
นโยบายของรัฐแบบขาดดุล หรือก็คือรายได้ของรัฐน้อยกว่ารายจ่ายของรัฐ ทําให้ต้องมีการ
กู้เพื่อชดเชยการขาดดุลในแต่ละรอบปีงบประมาณ
วัตถุประสงค์ของการกู้ยืม
◦ เพื่อใช้จ่ายในโครงการต่างๆ
◦ เพราะรายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่าย
◦ เพื่อรักษาดุลงบประมาณ
◦ เพื่อใช้จ่ายเมื่อจําเป็ นเร่งด่วน
ประเภทของการกู้เงิน
1. แบ่งตามระยะเวลาการกู้
◦ กู้ระยะสั้น 1 ปี
◦ กู้ระยะปานกลาง ไม่เกิน 5 ปี
◦ กู้ระยะยาว 5 ปีขึ้นไป
2. แบ่งตามแหล่งเงินกู้
◦ กู้ภายในประเทศ
◦ กู้จากต่างประเทศ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจของหนี้สาธารณะ
◦ ผลกระทบต่องบประมาณรายจ่าย เป็ นภาระที่ต้องแบ่งภาษีส่วนหนึ่งชําระหนี้คืนทําให้
งบประมาณขาดดุล
◦ ผลกระทบต่อการลงทุนและตลาดการเงิน ทําให้ตลาดทุนมีเงินทุนน้อยลงอัตราดอกเบี้ยสูง
การลงทุนของธุรกิจลดลง
◦ ผลกระทบต่อภาวะดุลการค้าและอุปสงค์การกู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายของรัฐเป็ นการเพิ่ม
ปริมาณเงินในระบบ อาจทําให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ
◦ การกู้เงินจากธนาคารกลาง ทําให้ปริมาณเงินเพิ่มขึ้นเกิดเงินเฟ้อได้
3.นโยบายการคลัง
นโยบายการคลัง (Fiscal policy) คือ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการหารายได้และ
รายจ่ายของรัฐบาล ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่ของรัฐบาลมาจากการเก็บภาษี (Tax) ประเภทต่างๆ
เช่น ภาษีสรรพาสามิต ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็ นต้น
นโยบายการคลังเป็ นเครื่องมือของรัฐบาลในการปรับสมดุลทางเศรษฐกิจอย่างหนึ่ง
หรือที่เรียกว่าการรักษเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เมื่อรัฐบาลตัดสินใจเพิ่มหรือลดภาษี ย่อม
ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ
*ยกตัวอย่างเช่น การขึ้นอัตราภาษีมีผลให้เงินสดที่อยู่ในมือเราลดลง เนื่องจากรายได้ส่วน
หนึ่งต้องนําไปจ่ายภาษีมากขึ้น เงินที่เหลือจะใช้จ่ายก็จะลดลง ทําให้เศรษฐกิจชะลอตัว
นโยบายการคลังสามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท
◦ นโยบายการคลังแบบขยายตัว (Expansionary fiscal policy)
การที่รัฐบาลใช้จ่ายมากกว่ารายได้ภาษีที่จัดเก็บได้ เรียกว่า “งบประมาณขาดดุล”
(deficit budget) ใช้เมื่อเศรษฐกิจถดถอย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่ออัดฉีดเงินเข้า
ระบบเศรษฐกิจ
◦ นโยบายการคลังแบบหดตัว (contractionary fiscal policy)
การที่รัฐบาลจ่ายน้อยกว่ารายได้ภาษีที่จัดเก็บได้เรียกว่า “งบประมาณเกินดุล ”
(surplus budget) ใช้เมื่อเกิดปัญหาเงินเฟ้อในระบบเศรษฐกิจ เพื่อดูดเงินออกจาก
ระบบเศรษฐกิจ
รายรับของรัฐบาล
1.รายได้
◦ รายได้จากภาษีอากร
◦ รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร (รัฐพาณิชย์ค่าธรรมเนียม รัฐสามิต)
2.รายรับที่ไม่ใช่รายได้ (เงินกู้)
◦ กู้จากภายในประเทศ
◦ กู้จากต่างประเทศ
3.เงินคงคลัง
4.รายได้จากเงินช่วยเหลือต่างประเทศ
5.รายได้อื่นๆ
กราฟภาษี
ภาษีแบบเหมาจ่าย ภาษีอัตราก้าวหน้า
T
Y Y
T
Ta
T=Ta+ tY
Ta
T = f(Y)
T = Ta+tY
T = รายได้ภาษีอากร
Ta = รายได้ภาษีอากรที่ไม่ขึ้นกับรายได้ประชาชาติ
Y = รายได้ประชาชาติ
Y
T
t
∆
∆
= รายได้ภาษีอากรเปลี่ยนแปลงเมื่อรายได้ประชาชาติเปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย
วัตถุประสงค์ของการเก็บภาษีอากร
◦ เพื่อเป็ นรายได้ของรัฐ
◦ เพื่อจัดสรรและกระจายรายได้
◦ เพื่อควบคุมการบริโภค การผลิต การนําเข้า และส่งออก
◦ เพื่อการชําระหนี้ของรัฐบาล
◦ เพื่อเป็ นเครื่องมือนโยบายการคลัง แก้ปัญหาเงินเฟ้อ และเงินฝืด
◦ เพื่อเป็ นเครื่องมือนโยบายธุรกิจ
หลักการเก็บภาษี
◦ หลักความยุติธรรม (อัตราก้าวหน้า)
◦ หลักความแน่นอน
◦ หลักความสะดวก
◦ หลักความประหยัด
◦ หลักความยืดหยุ่น
ประเภทภาษี
1. แบ่งตามลักษณะของฐานภาษี
◦ เก็บจากทรัพย์สิน
◦ เก็บจากโภคภัณฑ์
◦ เก็บจากเงินได้
2. แบ่งตามหลักการผลักภาระภาษี
◦ ภาษีทางตรง
◦ ภาษีทางอ้อม
อัตราภาษี
◦ อัตราคงที่ เช่น ภาษีการค้า ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร
◦ อัตราก้าวหน้า เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งการเก็บตามอัตรานี้ได้รับการยกย่องว่า
ให้ความเป็ นธรรมแก่ประชาชน
◦ อัตราภาษีถอยหลัง เช่น ภาษีบํารุงท้องที่ ซึ่งมีลักษณะที่ถดถอย กล่าวคือยิ่งที่ดินมีราคา
ต่อไร่สูง จะเสียอัตราภาษีตํ่ากว่าที่ดินที่มีราคาต่อไร่สูง
*รัฐอาจเก็บภาษีแบบเหมาจ่าย (Lump Sum Taxes) เป็ นการเก็บภาษีล่วงหน้าไว้
จํานวนหนึ่งโดยไม่กําหนดจากรายได้
รายจ่ายของรัฐบาล
◦ รายจ่ายประจํา เช่น เงินเดือน สวัสดิการต่างๆ ,
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและบริการ
◦ รายจ่ายเพื่อการลงทุน เช่น การสร ้างโครงสร ้าง
พื้นฐาน การลงทุนรัฐพาณิชย์โครงการต่างๆของ
รัฐตามนโยบายรัฐบาล
◦ รายจ่ายเพื่อชําระหนี้ เช่น หนี้จากการกู้ยืม การ
ซื้อพันธบัตรคืน การคืนเงินคงคลัง
Ga
G
Y
0
ผลกระทบของรายจ่ายของรัฐบาล
1. ผลกระทบของรายจ่ายรัฐบาลต่อระบบเศรษฐกิจ
◦ ผลกระทบต่อการผลิตและการจ้างงาน
◦ ผลกระทบต่อรายได้ประชาชาติ
2. ผลกระทบต่อการกระจายรายได้
เครื่องมือนโยบาย
การคลัง
◦ เครื่องมือนโยบายการคลัง
เครื่องมือนโยบายการคลัง
1. ค่าใช้จ่ายรัฐบาล คือ เมื่อเงินเฟ้อ รัฐงดค่าใช้จ่าย เพื่อลดปริมาณเงินหมุนเวียนใน
ระบบ
2. รายได้รัฐบาล คือ เก็บภาษีเพิ่มเมื่อต้องการลดปริมาณเงินในระบบ
3. หนี้สาธารณะ คือ ก่อหนี้เพิ่มเพื่อนําเงินมาใช้จ่าย เป็ นการเพิ่มปริมาณเงินในระบบ
4. งบประมาณแผ่นดิน คือ ตัดสินใจใช้งบประมาณเกินดุลแก้ปัญหาเงินเฟ้อ
การประยุกต์ใช ้
นโยบายการคลัง
◦ นโยบายการคลังที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
งานกลุ่ม
◦ แบ่งเป็ น 4 กลุ่ม (ห้องละ 2 กลุ่ม)
◦ ค้นหาข้อมูลการใช้นโยบายการคลังที่ผ่านมาของรัฐบาลไทย มา 1 เหตุการณ์
◦ นําเสนอ หัวข้อ “นโยบายการคลังที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ” โดยตัวแทนกลุ่ม
หน้าชั้นเรียน พร ้อมตอบข้อสักถามของอาจารย์และเพื่อนๆ ในคาบต่อไป
1 von 26

Recomendados

บทที่ 9 รายได้ประชาชาติ การบริโภค การออม และการลงทุน von
บทที่ 9 รายได้ประชาชาติ การบริโภค การออม และการลงทุนบทที่ 9 รายได้ประชาชาติ การบริโภค การออม และการลงทุน
บทที่ 9 รายได้ประชาชาติ การบริโภค การออม และการลงทุนOrnkapat Bualom
120.5K views58 Folien
บทที่ 6 ทฤษฎีการผลิต von
บทที่ 6 ทฤษฎีการผลิตบทที่ 6 ทฤษฎีการผลิต
บทที่ 6 ทฤษฎีการผลิตOrnkapat Bualom
146K views34 Folien
Macro Economics c5 นโยบายการเงิน von
Macro Economics c5 นโยบายการเงินMacro Economics c5 นโยบายการเงิน
Macro Economics c5 นโยบายการเงินOrnkapat Bualom
824 views59 Folien
Macro Economics c3 องค์ประกอบรายได้ประชาชาติ von
Macro Economics c3 องค์ประกอบรายได้ประชาชาติMacro Economics c3 องค์ประกอบรายได้ประชาชาติ
Macro Economics c3 องค์ประกอบรายได้ประชาชาติOrnkapat Bualom
203 views46 Folien
Ch12 von
Ch12Ch12
Ch12Chaira Nawar
2.1K views22 Folien
Chapter5 ทฤษฎีการผลิต von
Chapter5 ทฤษฎีการผลิตChapter5 ทฤษฎีการผลิต
Chapter5 ทฤษฎีการผลิตPattapong Promchai
16.3K views46 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

บทที่ 5 ทฤษฎีว่าด้วยพฤติกรรมผู้บริโภค von
บทที่ 5 ทฤษฎีว่าด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคบทที่ 5 ทฤษฎีว่าด้วยพฤติกรรมผู้บริโภค
บทที่ 5 ทฤษฎีว่าด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคOrnkapat Bualom
117.5K views22 Folien
การกำหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพ von
การกำหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพการกำหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพ
การกำหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพtumetr1
21.5K views88 Folien
Macro Economics c8 การจ้างงานและวัฏจักรเศรษฐกิจ von
Macro  Economics c8 การจ้างงานและวัฏจักรเศรษฐกิจMacro  Economics c8 การจ้างงานและวัฏจักรเศรษฐกิจ
Macro Economics c8 การจ้างงานและวัฏจักรเศรษฐกิจOrnkapat Bualom
347 views40 Folien
Exim14เอกสารเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออก von
Exim14เอกสารเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกExim14เอกสารเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออก
Exim14เอกสารเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกWannarat Wattananimitkul
23.7K views33 Folien
3การแลกเปลี่ยนแก๊ส von
3การแลกเปลี่ยนแก๊ส3การแลกเปลี่ยนแก๊ส
3การแลกเปลี่ยนแก๊สWan Ngamwongwan
102.9K views22 Folien
บทที่ 3 ความยืดหยุ่นของอุปสงค์อุปทาน von
บทที่ 3 ความยืดหยุ่นของอุปสงค์อุปทานบทที่ 3 ความยืดหยุ่นของอุปสงค์อุปทาน
บทที่ 3 ความยืดหยุ่นของอุปสงค์อุปทานOrnkapat Bualom
194.9K views39 Folien

Was ist angesagt?(20)

บทที่ 5 ทฤษฎีว่าด้วยพฤติกรรมผู้บริโภค von Ornkapat Bualom
บทที่ 5 ทฤษฎีว่าด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคบทที่ 5 ทฤษฎีว่าด้วยพฤติกรรมผู้บริโภค
บทที่ 5 ทฤษฎีว่าด้วยพฤติกรรมผู้บริโภค
Ornkapat Bualom117.5K views
การกำหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพ von tumetr1
การกำหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพการกำหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพ
การกำหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพ
tumetr121.5K views
Macro Economics c8 การจ้างงานและวัฏจักรเศรษฐกิจ von Ornkapat Bualom
Macro  Economics c8 การจ้างงานและวัฏจักรเศรษฐกิจMacro  Economics c8 การจ้างงานและวัฏจักรเศรษฐกิจ
Macro Economics c8 การจ้างงานและวัฏจักรเศรษฐกิจ
Ornkapat Bualom347 views
Exim14เอกสารเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออก von Wannarat Wattananimitkul
Exim14เอกสารเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกExim14เอกสารเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออก
Exim14เอกสารเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออก
3การแลกเปลี่ยนแก๊ส von Wan Ngamwongwan
3การแลกเปลี่ยนแก๊ส3การแลกเปลี่ยนแก๊ส
3การแลกเปลี่ยนแก๊ส
Wan Ngamwongwan102.9K views
บทที่ 3 ความยืดหยุ่นของอุปสงค์อุปทาน von Ornkapat Bualom
บทที่ 3 ความยืดหยุ่นของอุปสงค์อุปทานบทที่ 3 ความยืดหยุ่นของอุปสงค์อุปทาน
บทที่ 3 ความยืดหยุ่นของอุปสงค์อุปทาน
Ornkapat Bualom194.9K views
5 ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี von Sircom Smarnbua
5 ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี5 ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
5 ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
Sircom Smarnbua91.4K views
เรื่องการสืบพันธ์ของสุนัข von ต๊อบ แต๊บ
เรื่องการสืบพันธ์ของสุนัขเรื่องการสืบพันธ์ของสุนัข
เรื่องการสืบพันธ์ของสุนัข
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ von Ornkapat Bualom
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์
Ornkapat Bualom29K views
Macro Economics c4 การกำหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพและตัวทวีคูณ von Ornkapat Bualom
Macro Economics c4 การกำหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพและตัวทวีคูณMacro Economics c4 การกำหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพและตัวทวีคูณ
Macro Economics c4 การกำหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพและตัวทวีคูณ
Ornkapat Bualom3.7K views
การประเมินโครงการลงทุน von Naphaphat Niyomjan
การประเมินโครงการลงทุนการประเมินโครงการลงทุน
การประเมินโครงการลงทุน
Naphaphat Niyomjan11.2K views
Macro Economics c2 รายได้ประชาชาติ von Ornkapat Bualom
Macro Economics c2 รายได้ประชาชาติMacro Economics c2 รายได้ประชาชาติ
Macro Economics c2 รายได้ประชาชาติ
Ornkapat Bualom642 views
หน่วยที่ 10 เศรษฐกิจระหว่างประเทศppt von apple_clubx
หน่วยที่ 10 เศรษฐกิจระหว่างประเทศpptหน่วยที่ 10 เศรษฐกิจระหว่างประเทศppt
หน่วยที่ 10 เศรษฐกิจระหว่างประเทศppt
apple_clubx9.2K views
โครงสร้างตลาด von tumetr1
โครงสร้างตลาดโครงสร้างตลาด
โครงสร้างตลาด
tumetr122.2K views
บทที่ 8 การกำหนดราคา และผลผลิตในตลาด von Ornkapat Bualom
บทที่ 8 การกำหนดราคา และผลผลิตในตลาดบทที่ 8 การกำหนดราคา และผลผลิตในตลาด
บทที่ 8 การกำหนดราคา และผลผลิตในตลาด
Ornkapat Bualom89.9K views
ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ (Elasticity of demand) von Areewan Plienduang
ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ (Elasticity of demand)ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ (Elasticity of demand)
ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ (Elasticity of demand)
Areewan Plienduang163.7K views
Chapter2 อุปสงค์อุปทาน von Pattapong Promchai
Chapter2 อุปสงค์อุปทานChapter2 อุปสงค์อุปทาน
Chapter2 อุปสงค์อุปทาน
Pattapong Promchai14.4K views

Similar a Macro Economics c6 นโยบายการคลัง

Ch5 von
Ch5Ch5
Ch5jimkongkaew
2.5K views47 Folien
Ec961 von
Ec961Ec961
Ec961chanoot29
466 views23 Folien
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารการคลัง และงบประมาณ von
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารการคลัง และงบประมาณความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารการคลัง และงบประมาณ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารการคลัง และงบประมาณชญานิษฐ์ ทบวัน
21.4K views9 Folien
บรรยาย ป้องกันประเทศ (Y54) von
บรรยาย ป้องกันประเทศ (Y54)บรรยาย ป้องกันประเทศ (Y54)
บรรยาย ป้องกันประเทศ (Y54)Link Standalone
858 views84 Folien
มาตรฐานการจัดทำบัญชีภาครัฐ von
มาตรฐานการจัดทำบัญชีภาครัฐมาตรฐานการจัดทำบัญชีภาครัฐ
มาตรฐานการจัดทำบัญชีภาครัฐSureeraya Limpaibul
10.3K views133 Folien
9789740329848 von
97897403298489789740329848
9789740329848CUPress
660 views10 Folien

Similar a Macro Economics c6 นโยบายการคลัง(18)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารการคลัง และงบประมาณ von ชญานิษฐ์ ทบวัน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารการคลัง และงบประมาณความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารการคลัง และงบประมาณ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารการคลัง และงบประมาณ
บรรยาย ป้องกันประเทศ (Y54) von Link Standalone
บรรยาย ป้องกันประเทศ (Y54)บรรยาย ป้องกันประเทศ (Y54)
บรรยาย ป้องกันประเทศ (Y54)
Link Standalone858 views
มาตรฐานการจัดทำบัญชีภาครัฐ von Sureeraya Limpaibul
มาตรฐานการจัดทำบัญชีภาครัฐมาตรฐานการจัดทำบัญชีภาครัฐ
มาตรฐานการจัดทำบัญชีภาครัฐ
Sureeraya Limpaibul10.3K views
9789740329848 von CUPress
97897403298489789740329848
9789740329848
CUPress660 views
บทที่ 5 นโยบายมหาภาค von Thida Noodaeng
บทที่ 5 นโยบายมหาภาคบทที่ 5 นโยบายมหาภาค
บทที่ 5 นโยบายมหาภาค
Thida Noodaeng551 views
Petro policybrief12 jan2012 von jaoa1002
Petro policybrief12 jan2012Petro policybrief12 jan2012
Petro policybrief12 jan2012
jaoa1002136 views
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง von Kowin Butdawong
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Kowin Butdawong8.5K views
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง von Kowin Butdawong
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Kowin Butdawong603 views
บบที่10 von praphol
บบที่10บบที่10
บบที่10
praphol1.2K views
โอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆของเศรฐกิจท้องถิ่น von Image plus Communication
โอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆของเศรฐกิจท้องถิ่นโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆของเศรฐกิจท้องถิ่น
โอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆของเศรฐกิจท้องถิ่น
9789740336365 von CUPress
97897403363659789740336365
9789740336365
CUPress1.7K views
การคลังรัฐบาลและนโยบายการคลัง von tumetr1
การคลังรัฐบาลและนโยบายการคลังการคลังรัฐบาลและนโยบายการคลัง
การคลังรัฐบาลและนโยบายการคลัง
tumetr1913 views
9789740336327 von CUPress
97897403363279789740336327
9789740336327
CUPress520 views

Más de Ornkapat Bualom

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน von
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน Ornkapat Bualom
1.8K views21 Folien
Macro Economics C1 ความรู้เบื้องต้นเศรษฐศาสตร์ von
Macro Economics C1 ความรู้เบื้องต้นเศรษฐศาสตร์Macro Economics C1 ความรู้เบื้องต้นเศรษฐศาสตร์
Macro Economics C1 ความรู้เบื้องต้นเศรษฐศาสตร์Ornkapat Bualom
183 views19 Folien
บทที่ 10 การเงินการธนาคาร การคลังรัฐบาล von
บทที่ 10 การเงินการธนาคาร การคลังรัฐบาลบทที่ 10 การเงินการธนาคาร การคลังรัฐบาล
บทที่ 10 การเงินการธนาคาร การคลังรัฐบาลOrnkapat Bualom
12K views40 Folien
บทที่ 7 ต้นทุนการผลิต และรายรับจากการผลิต von
บทที่ 7 ต้นทุนการผลิต และรายรับจากการผลิตบทที่ 7 ต้นทุนการผลิต และรายรับจากการผลิต
บทที่ 7 ต้นทุนการผลิต และรายรับจากการผลิตOrnkapat Bualom
144.5K views29 Folien
บทที่ 4 อุปสงค์และอุปทานในทางปฏิบัติ von
บทที่ 4 อุปสงค์และอุปทานในทางปฏิบัติบทที่ 4 อุปสงค์และอุปทานในทางปฏิบัติ
บทที่ 4 อุปสงค์และอุปทานในทางปฏิบัติOrnkapat Bualom
15.4K views17 Folien
บทที่ 2 อุปสงค์ อุปทานและดุลยภาพ von
บทที่ 2 อุปสงค์ อุปทานและดุลยภาพบทที่ 2 อุปสงค์ อุปทานและดุลยภาพ
บทที่ 2 อุปสงค์ อุปทานและดุลยภาพOrnkapat Bualom
289.6K views38 Folien

Más de Ornkapat Bualom(6)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน von Ornkapat Bualom
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
Ornkapat Bualom1.8K views
Macro Economics C1 ความรู้เบื้องต้นเศรษฐศาสตร์ von Ornkapat Bualom
Macro Economics C1 ความรู้เบื้องต้นเศรษฐศาสตร์Macro Economics C1 ความรู้เบื้องต้นเศรษฐศาสตร์
Macro Economics C1 ความรู้เบื้องต้นเศรษฐศาสตร์
Ornkapat Bualom183 views
บทที่ 10 การเงินการธนาคาร การคลังรัฐบาล von Ornkapat Bualom
บทที่ 10 การเงินการธนาคาร การคลังรัฐบาลบทที่ 10 การเงินการธนาคาร การคลังรัฐบาล
บทที่ 10 การเงินการธนาคาร การคลังรัฐบาล
Ornkapat Bualom12K views
บทที่ 7 ต้นทุนการผลิต และรายรับจากการผลิต von Ornkapat Bualom
บทที่ 7 ต้นทุนการผลิต และรายรับจากการผลิตบทที่ 7 ต้นทุนการผลิต และรายรับจากการผลิต
บทที่ 7 ต้นทุนการผลิต และรายรับจากการผลิต
Ornkapat Bualom144.5K views
บทที่ 4 อุปสงค์และอุปทานในทางปฏิบัติ von Ornkapat Bualom
บทที่ 4 อุปสงค์และอุปทานในทางปฏิบัติบทที่ 4 อุปสงค์และอุปทานในทางปฏิบัติ
บทที่ 4 อุปสงค์และอุปทานในทางปฏิบัติ
Ornkapat Bualom15.4K views
บทที่ 2 อุปสงค์ อุปทานและดุลยภาพ von Ornkapat Bualom
บทที่ 2 อุปสงค์ อุปทานและดุลยภาพบทที่ 2 อุปสงค์ อุปทานและดุลยภาพ
บทที่ 2 อุปสงค์ อุปทานและดุลยภาพ
Ornkapat Bualom289.6K views

Macro Economics c6 นโยบายการคลัง