Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Umowy dot. autorskich praw majątkowych w praktyce wydawców książek naukowych

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Open Content
Open Content
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 29 Anzeige

Umowy dot. autorskich praw majątkowych w praktyce wydawców książek naukowych

Herunterladen, um offline zu lesen

Umowy dot. autorskich praw majątkowych w praktyce wydawców książek naukowych
dr Sybilla Stanisławska-Kloc (UJ)

Webinarium "Prawne aspekty publikowania otwartych monografii” organizowane przez Platformę Otwartej Nauki i Komisję ds. Wydawnictw Naukowych przy KRASP.
15 grudnia 2022

Umowy dot. autorskich praw majątkowych w praktyce wydawców książek naukowych
dr Sybilla Stanisławska-Kloc (UJ)

Webinarium "Prawne aspekty publikowania otwartych monografii” organizowane przez Platformę Otwartej Nauki i Komisję ds. Wydawnictw Naukowych przy KRASP.
15 grudnia 2022

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Umowy dot. autorskich praw majątkowych w praktyce wydawców książek naukowych (13)

Weitere von Platforma Otwartej Nauki (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Umowy dot. autorskich praw majątkowych w praktyce wydawców książek naukowych

 1. 1. Umowy dotyczące autorskich praw majątkowych w praktyce wydawców książek naukowych (otwarty dostęp do książek naukowych) dr Sybilla Stanisławska-Kloc Katedra Prawa Własności Intelektualnej Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Jagielloński 15. Grudnia 2022 r. Komisja KRASP do spraw wydawnictw naukowych oraz ICM UW
 2. 2. Umowy z zakresu prawa autorskiego „Rien n’est plus pratique qu’une bonne theorie” "nic nie jest bardziej praktyczne niż dobra teoria".
 3. 3. Umowy z zakresu prawa autorskiego 1. Autorskie prawa majątkowe (art. 17, 2, 50) - charakter praw:  prawa bezwzględne, czasowo ograniczone  prawa przenoszalne 2. Autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby na podstawie :  umowy  dziedziczenia (ustawowe lub testamentowe - art.922 i nast. kodeksu cywilnego, zapis windykacyjny - art. 981 „1” k.c.) 3. Autorskie prawa osobiste nie są przedmiotem umów przenoszących, ale ich wykonywanie może być umownie regulowane 4. Przyszłe zmiany (m.in. w związku z implementacją dyrektywy 2019/790) -wynagrodzenie słuszne (art. 18), - wypowiedzenie umowy (art. 22)
 4. 4. Umowy z zakresu prawa autorskiego 1. Umowa : dwustronna czynność prawna, na którą składają się dwa oświadczenia woli  oświadczenie woli - art. 60 kc 2. Rodzaje umów dotyczących autorskich praw majątkowych:  umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe  umowy licencyjne (upoważniające/upoważ.-zobowiązujące do korzystania z utworu) 3. Umowy dotyczące nośnika materialnego, na którym utrwalono utwór (art. 52)- w praktyce wydawniczej „zanikają”  nośnik - rzecz w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (książka, płyta cd, gazeta)
 5. 5. Umowy z zakresu prawa autorskiego 1. Ustawa o prawie autorskim – szczegółowe uregulowania – art. 41 – 68  wymogi dotyczące treści umowy - pola eksploatacji  domniemania prawne - konsekwencje wprowadzenia w zakresie ciężaru dowodu  zasada swobody kształtowania umów i jej ograniczenia w pr. aut. 2. Kodeks cywilny : zasady ogólne dot. umów:  zdolność do czynności prawnych - art. 11-20 k.c.  wykładnia oświadczeń woli - art. 65 k.c.  forma oświadczenia woli - art. 73 i nast. k.c.  sposób zawarcia umowy - art. 66 i nast. k.c. 3. Brak ogólnopolskiego rejestru umów dot. praw autorskich - rejestry wydawców
 6. 6. Umowy z zakresu prawa autorskiego 1. Tytuł umowy – przenosząca prawa autorskie, umowa licencyjna, umowa wydawnicza, umowa o korzystanie z utworu, umowa o dzieło - data, miejsce zawarcia umowy 2. Określenie charakteru umowy - przenosząca prawo - art. 64 - licencyjna (wyłączna/niewyłączna, z opcją sublicencji - art. 66, 67) 3. Domniemanie udzielenia licencji - art. 65 „W braku wyraźnego postanowienia o przeniesieniu prawa, uważa się, że twórca udzielił licencji.”
 7. 7. Umowy z zakresu prawa autorskiego 1. Forma umowy: zasada swobody formy oświadczenia woli z kc 2. Wyjątek od zasady - zastrzeżenie formy pisemnej zwykłej pod rygorem nieważności dla umów: • przenoszących prawo (art. 53) • licencyjnych wyłącznych (art. 67 ust. 5) - Kiedy skuteczna forma dokumentowa?
 8. 8. Umowy z zakresu prawa autorskiego - Kiedy skuteczna forma dokumentowa? (email) - Sądu Apelacyjnego w Warszawie -17.12.2015 r., VI ACa 1735/14: - Teza podstawowa oczywista : W świetle prawa autorskiego wymóg formy pisemnej jako warunek skutecznego i ważnego zawarcia umowy dotyczy umowy o przeniesienie praw autorskich (art. 53 u.p.a.p.p.) i umów licencji wyłącznej (art. 67 ust. 5 u.p.a.p.p.). Nie obejmuje natomiast licencji niewyłącznej. Oświadczenie woli stron w przypadku umowy licencji niewyłącznej mogą być więc złożone w dowolny sposób wyrażający ich wolę w sposób dostateczny, zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z art. 60 k.c.  Ale dwa inne frg. ważne tezy:  Na gruncie art. 68 § 1 Prawa autorskiego możliwość zawarcia klauzuli przewidującej wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy licencyjnej dopuszcza się w przypadku umów licencyjnych, takich jak zawierane w tej sprawie - a więc umów licencyjnych o charakterze niewyłącznym, z wynagrodzeniem ustalonym jednorazowo jako określona kwota pieniężna płatna wraz z zawarciem umowy, zgodnie z którymi dalsze korzystanie z utworu w zakresie udzielonej licencji nie wymaga od licencjodawcy żadnych dodatkowych obowiązków (zob. w szczególności: T. Targosz, w: Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, LEX 2015, uwaga 8 do art. 68).  W umowie z dnia 1 kwietnia 2009 r. zawarte zostały również postanowienia zawierające zobowiązanie powoda do rezygnacji z wykonywania wobec pozwanej spółki i jej następców prawnych praw autorskich osobistych, w tym prawa do nadzoru autorskiego. Z przyczyn wskazanych powyżej uznać należy, że również uzgodnienia w tym zakresie zostały przez strony włączone do zawieranych po dniu 31 marca 2010 r. umów licencyjnych. Wskazać należy przy tym, że niezbywalny charakter praw autorskich osobistych nie wyłącza możliwości umownego zrzeczenia się przez twórcę wykonywania części tych praw na rzecz osób trzecich. W szczególności dotyczy to prawa podnoszonego w tej sprawie, to jest uprawnienia do oznaczenia danego utworu nazwiskiem autora.
 9. 9. Umowy z zakresu prawa autorskiego 1. Strony umowy: - uprawniony z tytułu autorskich praw majątkowych /licencjodawca • twórca/współtwórca • pracodawca • wydawca • nabywca autorskich praw majątkowych (art. 41 ust. 1 pkt 2), o ile umowa przenosząca prawo nie stanowi inaczej • licencjobiorca upoważniony do udzielenia sublicencji • student – art. 15 a pr. aut. • organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi • spadkobierca (spadkobiercy - postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po autorze, notarialne poświadczenie dziedziczenia ?) 2. Nabywca/licencjobiorca 3. Oznaczenie stron, identyfikacja stron - zasady reprezentacji stron (KRS), pełnomocnictwo do zawarcia umowy - pełnomocnictwo do zawarcia umowy licencyjnej/przenoszącej aut. pr. maj.
 10. 10. Umowy z zakresu prawa autorskiego 1. Określenie przedmiotu umowy- utworu/utworów : rodzaj i charakter dzieła - opisanie utworu w celu ułatwienia „identyfikacji” (tytuł, objętość - ilość arkuszy, nośnik na jakim zostanie dostarczony, format), - Kluzula? („wszystkie utwory autorstwa XYZ opublikowane dotychczas w ABC” - oświadczenie twórcy, iż stworzył utwór samodzielnie i nie zawiera on niedozwolonych/nieoznaczonych zapożyczeń, utworów osób trzecich - oświadczenie twórcy, iż utwór nie narusza praw osób trzecich - utwory przyszłe - art. 41 ust. 3 pr. aut. - termin dostarczenia utworu przez autora - konsekwencje niedotrzymania terminu, wyznaczenie nowego terminu z zastrzeżeniem odstąpienia od umowy
 11. 11. Umowy z zakresu prawa autorskiego Znaczenie pól eksploatacji dla określenia zakresu udzielonego prawa : - wyraźne wskazanie pól eksploatacji - art. 41 ust. 2 (tzw. zasada specyfikacji praw przenoszonych, obrót pierwotny/wtórny?) - pola eksploatacji znane w chwili zawarcia umowy - art. 41 ust. 4 (znane od kiedy? –gdzie : Polska/świat?; um.przd/ kryt. tech./ekon.?) - wynagrodzenie za każde pole eksploatacji - art. 45 - art. 50 - przykładowe kategorie pól eksploatacji
 12. 12. Umowy z zakresu prawa autorskiego 1. Znaczenie pól eksploatacji dla określenia zakresu udzielonego prawa 2. Celowość szczegółowego wymieniania pól eksploatacji 3. Nowe a odrębne pola eksploatacji: - „otwarty dostęp” to nie pole eksploatacji - prawa zależne to nie pole ekspoatacji - problemy praktyczne : ustalenie od kiedy pole już istnieje
 13. 13. Umowy z zakresu prawa autorskiego Przykładowe kategorie pól eksploatacji - art. 50 pr. aut.  w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz cyfrową;  w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Problem do dyskusji: - czy zawsze należy posługiwać się terminologią z art. 50 ? - czy lepiej wymieniać bardziej ogólnie pola eksploatacji czy bardziej szczegółowo ? „wszystkie znane w chwili zawarcia umowy pola eksploatacji”
 14. 14. Umowy z zakresu prawa autorskiego Pola eksploatacji a licencje CC  w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz cyfrową;  w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Problem do dyskusji: -udostępniać na licencji CC może podmiot, który uzyskał prawa autorskie w zakresie odpowiednich pól eksploatacji
 15. 15. Umowy z zakresu prawa autorskiego Licencje CC : Uznanie Autorstwa • Użycie Niekomercyjne •  Bez Utworów Zależnych • Na Tych Samych Warunkach  „Podstawowym narzędziem Creative Commons są licencje prawne pozwalające zastąpić tradycyjny model „Wszystkie prawa zastrzeżone” zasadą „Pewne prawa zastrzeżone” – przy jednoczesnym poszanowaniu zasad prawa autorskiego. Licencje Creative Commons oferują różnorodny zestaw warunków licencyjnych – swobód i ograniczeń. Dzięki temu autor może samodzielnie określić zasady, na których chce dzielić się swoją twórczością z innymi. W ciągu dziesięciu lat działalności Creative Commons zbudowała silną pozycję na świecie poprzez intensywną promocję twórczości oraz tworzenie warunków legalnego dostępu do dóbr kultury.  Wszystkie licencje Creative Commons posiadają cechy wspólne (poszanowanie praw autorskich osobistych) oraz dodatkowe warunki wybrane przez licencjodawcę (czy twórcę). Warunki licencyjne są niczym klocki – zasady określone przez daną licencję są wynikiem złożenia razem dwóch lub trzech takich warunków.  Twórca korzystając z licencji zawsze zachowuje prawa autorskie, jednocześnie umożliwia innym kopiowanie i rozpowszechnianie, dodatkowo może określić czy ich wykorzystywanie może odbywać się wyłącznie w warunkach niekomercyjnych lub ograniczyć możliwości tworzenia utworów zależnych.”  źródło: https://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons/
 16. 16. Umowy z zakresu prawa autorskiego Licencje CC : Uznanie Autorstwa • Użycie Niekomercyjne •  Bez Utworów Zależnych • Na Tych Samych Warunkach Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0)  Wolno: • Dzielenie się — kopiuj i rozpowszechniaj utwór w dowolnym medium i formacie • Adaptacje — remiksuj, zmieniaj i twórz na bazie utworu dla dowolnego celu, także komercyjnego. Licencjodawca nie może odwołać udzielonych praw, o ile są przestrzegane warunki licencji.  „źródło: https://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons/ Case study: Czy w takiej umowie lepiej dokładnie podawać, na jakiej licencji chcemy w przyszłości udostępnić książkę, np. CC BY SA, czy tak jak jest teraz - zostawić tylko zapis CC BY?
 17. 17. Umowy z zakresu prawa autorskiego Cztery podstawowe warunki licencji CC to: Uznanie autorstwa. Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać objęty prawem autorskim utwór oraz opracowane na jego podstawie utwory zależne pod warunkiem, że zostanie przywołane nazwisko autora pierwowzoru. Użycie niekomercyjne. Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać objęty prawem autorskim utwór oraz opracowane na jego podstawie utwory zależne jedynie do celów niekomercyjnych. Na tych samych warunkach. Wolno rozprowadzać utwory zależne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny. Bez utworów zależnych. Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać utwór jedynie w jego oryginalnej postaci – tworzenie utworów zależnych nie jest dozwolone.
 18. 18. Umowy z zakresu prawa autorskiego Zakres umowy Przykładowe pola eksploatacji w umowie o publikację: a) utrwalenia utworu na papierze oraz na materialnych nośnikach zapisu cyfrowego, b) wprowadzenia utworu do pamięci komputera, c) jednorazowego zwielokrotnienia utworu drukiem w formie książkowej, w nakładzie 1000 egzemplarzy, d) wprowadzenia egzemplarzy zwielokrotnienia utworu, o kt. mowa w „c” do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Case study: gdy wydawnictwo będzie chciało zrobić dodruk/wznowienie książki po tych 6 latach, czy wówczas jest konieczne zawarcie z autorem aneksu? Czy wystarczy go jedynie o tym dodruku poinformować? (A może w ogóle nie trzeba?)
 19. 19. Umowy z zakresu prawa autorskiego  Nota copyrightowa : jej treść i znaczenie dla uzyskania/dochodzenia ochrony Podstawa prawna– art. III Konwencji powszechnej z 1952 r.  Każde Umawiające się Państwo, które zgodnie ze swym ustawodawstwem wewnętrznym wymaga spełnienia, jako warunku ochrony praw autorskich, takich formalności, jak zdeponowanie, zarejestrowanie, zastrzeżenie, poświadczenie notarialne, uiszczenie opłat, wytworzenie lub opublikowanie na terytorium własnego kraju, powinno uważać te wymagania za spełnione w stosunku do każdego dzieła chronionego w myśl niniejszej konwencji, które zostało opublikowane po raz pierwszy poza terytorium tego Państwa i którego autorem nie jest jego obywatel, oraz jeżeli od pierwszej publikacji tego dzieła wszystkie egzemplarze dzieła opublikowanego z upoważnienia autora lub innego podmiotu prawa autorskiego zostały opatrzone symbolem © oraz nazwą podmiotu prawa autorskiego i wskazaniem roku pierwszej publikacji; symbol, nazwa i rok powinny być zamieszczone w sposób i w miejscu wskazujących wyraźnie zastrzeżenie praw autorskich.  Przykładowe postanowienie: „1. Strony ustalają następujące brzmienie noty „copyright”: © Copyright by XYV, Kraków 2008 2. Nota umieszczona będzie na stronie redakcyjnej egzemplarzy utworów.” Case study: Copyright by Uczelnia, Autor oraz ikonkę wolnej licencji np. CC BY SA?
 20. 20. Umowy z zakresu prawa autorskiego 1. Domniemanie wynagrodzenia : art. 43 pr. aut. Nieodpłatny charakter udzielonego prawa musi wynikać jednoznacznie z oświadczenia woli 2. Zasady ustalania wynagrodzenia - zakres udzielonego prawa - korzyści dla nabywcy - dokumentacja - art. 47 (uwaga nowelizacja pr. aut.!) - wypłata zaliczki na poczet wynagrodzenia 3. Rodzaje wynagrodzenia: - jednorazowe, - ryczałtowe, - procentowe: mieszane - Projekt nowelizacji pr. aut. – 11. 2022 : - art. 47 otrzymuje brzmienie: „Art. 47. Jeżeli wynagrodzenie twórcy zależy od wysokości wpływów z korzystania z utworu, twórca ma prawo do: 1) otrzymania informacji mającej istotne znaczenie dla określenia wysokości tego wynagrodzenia w sytuacjach, w których nie stosuje się art. 471 ; 2) wglądu w niezbędnym zakresie do dokumentacji mającej istotne znaczenie dla określenia wysokości tego wynagrodzenia.”; 12) po art. 47 dodaje się art. 471 i art. 472 w brzmieniu:
 21. 21. Umowy z zakresu prawa autorskiego 1. Rodzaje umów licencyjnych: - wyłaczna/niewyłaczna - art. 67 - z opcją sublicencji - art. 67 2. Zakres terytorialny umowy licencyjnej – art. 66 3. Określenie czasu trwania umowy licencyjnej (oznaczenie) - umowa na czas oznaczony i termin jej wypowiedzenia - umowa na czas nieoznaczony i termin jej wypowiedzenia
 22. 22. Umowy z zakresu prawa autorskiego  Zasady dokonywania zmian redakcyjnych - konsekwencje niewykonania korekty przez autora w wyznaczonym terminie - zabezpieczenie interesów nabywcy praw - wydawcy na wypadek niedokonania korekty przez autora „Autor upoważnia Nabywcę do wprowadzenia zmian redakcyjnych w Utworze po jego przyjęciu zarówno co do treści, jak i formy oraz niezbędnych skrótów i uzupełnień.”
 23. 23. Umowy z zakresu prawa autorskiego  Postanowienia umowne dotyczące praw zależnych - art. 46: „Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, twórca zachowuje wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, mimo że w umowie postanowiono o przeniesieniu całości autorskich praw majątkowych.”  opracowania, przeróbki, tłumaczenia  zakres korzystania z utworu zależnego  „Licencjodawca upoważnia licencjobiorcę do wykonywania praw zależnych do utworu” + pola eksploatacji  Prawa zależne a licencje CC: nabycie praw zależnych na potrzeby licencji CC
 24. 24. Umowy z zakresu prawa autorskiego Cztery podstawowe warunki licencji CC to: Uznanie autorstwa. Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać objęty prawem autorskim utwór oraz opracowane na jego podstawie utwory zależne pod warunkiem, że zostanie przywołane nazwisko autora pierwowzoru. Użycie niekomercyjne. Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać objęty prawem autorskim utwór oraz opracowane na jego podstawie utwory zależne jedynie do celów niekomercyjnych. Na tych samych warunkach. Wolno rozprowadzać utwory zależne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny. Bez utworów zależnych. Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać utwór jedynie w jego oryginalnej postaci – tworzenie utworów zależnych nie jest dozwolone.
 25. 25. Egzemplarze autorskie Projekt - USTAWA z dnia o uprawnieniach artysty zawodowego Zmiany w obowiązujących przepisach : podatek dochodowy od osób fizycznych Projekt z czerwca 2022 : Art. 58. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.)): (…)  Art. 21. 1. Wolne od podatku dochodowego są:  „150) wartość egzemplarzy autorskich uzyskanych przez twórcę na podstawie art. 63 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych – do wysokości wartości 5 egzemplarzy.”;
 26. 26. Dyrektywa 2019/790- zasygnalizowanie problemu  Artykuł 18 Zasada odpowiedniego i proporcjonalnego wynagrodzenia  1. Państwa członkowskie zapewniają, aby w przypadku gdy twórcy i wykonawcy udzielają licencji lub przenoszą swoje wyłączne prawa do eksploatacji ich utworów lub innych przedmiotów objętych ochroną, mieli oni prawo do odpowiedniego i proporcjonalnego wynagrodzenia.  2. Przy wdrażaniu zasady określonej w ust. 1 do prawa krajowego państwa członkowskie mogą stosować różne mechanizmy i uwzględniają zasadę swobody zawierania umów oraz sprawiedliwą równowagę praw i interesów. - umowa nieodpłatna, oświadczenie o słusznym wynagrodzeniu
 27. 27. Dyrektywa 2019/790- zasygnalizowanie problemu  Artykuł 22 Prawo do odwołania  1. Państwa członkowskie zapewniają, aby w przypadku, gdy twórca lub wykonawca udzielili licencji lub przenieśli swoje prawa dotyczące utworu lub innego przedmiotu objętego ochroną na zasadzie wyłączności, twórca lub wykonawca mogli odwołać w całości lub w części licencję lub przeniesienie praw, jeżeli ten utwór lub inny przedmiot objęty ochroną nie jest eksploatowany.  2. Szczegółowe przepisy dotyczące mechanizmu odwołania, określone w ust. 1, mogą być wprowadzone w prawie krajowym, biorąc pod uwagę:  a) specyfikę poszczególnych sektorów i poszczególnych rodzajów utworów i wykonań; oraz  b) jeżeli utwór lub inny przedmiot objęty ochroną zawiera wkład więcej niż jednego twórca lub wykonawcy, stosunkowe znaczenie poszczególnych wkładów i uzasadnione interesy wszystkich twórców i wykonawców, których dotyczy zastosowanie mechanizmu odwołania przez pojedynczego twórca lub wykonawcę.  Państwa członkowskie mogą wyłączyć utwory lub inne przedmioty objęte ochroną ze stosowania mechanizmu odwołania, jeżeli takie utwory lub inne przedmioty objęte ochroną zazwyczaj zawierają wkłady wielu twórców lub wykonawców.  Państwa członkowskie mogą wprowadzić przepisy przewidujące, że mechanizm odwołania stosowany jest wyłącznie w określonych ramach czasowych, jeżeli takie ograniczenie jest należycie uzasadnione specyfiką sektora lub rodzajem utworu lub innego przedmiotu objętego ochroną.  Państwa członkowskie mogą wprowadzić przepisy przewidujące, że twórcy lub wykonawcy mogą podjąć decyzję o zakończeniu wyłączności umowy zamiast odwołania licencji lub przeniesienia praw.  3. Państwa członkowskie wprowadzają przepisy przewidujące, że odwołania przewidzianego w ust. 1 można dokonać dopiero po upływie rozsądnego czasu od zawarcia umowy licencyjnej lub przeniesienia praw. Twórca lub wykonawca powiadamia osobę, której udzielono licencji lub na którą przeniesiono prawa, i określa odpowiedni termin, do którego odbywa się eksploatacja praw przyznanych w ramach licencji lub przeniesienia praw. Po upływie tego terminu twórca lub wykonawca może podjąć decyzję o zakończeniu wyłączności umowy zamiast odwołania licencji lub przeniesienia praw.
 28. 28. Nowelizacja prawa autorskiego Projekt nowelizacji 11. 2022 r.: art. 57 otrzymuje brzmienie: „Art. 57. 1. Jeżeli nabywca autorskich praw majątkowych lub licencjobiorca, któremu udzielono licencji wyłącznej, zobowiązany do rozpowszechnienia utworu nie przystąpi do jego rozpowszechnienia w uzgodnionym terminie, twórca może wyznaczyć mu dodatkowy termin na rozpowszechnienie utworu, nie krótszy niż sześć miesięcy, z zastrzeżeniem że w razie bezskutecznego upływu tego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia. (…) Art. 66 ust. 1 „1. Umowa licencyjna uprawnia do korzystania z utworu w okresie pięciu lat na terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę albo miejsce zamieszkania, chyba że w umowie postanowiono inaczej.”;
 29. 29. . Cz. 1 sybilla.stanislawska-kloc@uj.edu.pl Dziękuję za uwagę ! c.d.n. (część 2)

×