Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Polityka otwartego dostępu, Uniwersytet Gdański

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 22 Anzeige

Polityka otwartego dostępu, Uniwersytet Gdański

Herunterladen, um offline zu lesen

Prezentacja: dr Katarzyna Świerk

Krajowe Warsztaty Otwartego Dostępu OpenAIRE 2020, Polska
8 czerwca 2020

OpenAIRE National Workshop in Poland (2020), organized as part of the OpenAIRE Advance project, was be devoted to the implementation of open access policies in Polish scientific institutions.

http://pon.edu.pl/politykiotwartosci/

Prezentacja: dr Katarzyna Świerk

Krajowe Warsztaty Otwartego Dostępu OpenAIRE 2020, Polska
8 czerwca 2020

OpenAIRE National Workshop in Poland (2020), organized as part of the OpenAIRE Advance project, was be devoted to the implementation of open access policies in Polish scientific institutions.

http://pon.edu.pl/politykiotwartosci/

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (7)

Ähnlich wie Polityka otwartego dostępu, Uniwersytet Gdański (20)

Anzeige

Weitere von Platforma Otwartej Nauki (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Polityka otwartego dostępu, Uniwersytet Gdański

 1. 1. Polityka Otwartego Dostępu Uniwersytet Gdański Dr Katarzyna Świerk Krajowe Warsztaty Otwartego Dostępu OpenAIRE 08.06.2020 r.
 2. 2. Dr Katarzyna Świerk Zalecenia MNiSW Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce (2015) Polityka Otwartego Dostępu(2017) – Uchwała Senatu UG Baza Wiedzy UG – system ewidencji dorobku naukowego Repozytorium Platforma - Uniwersyteckie Czasopisma Naukowe
 3. 3. Dr Katarzyna Świerk Polityka Otwartego Dostępu na UG – uchwała Senatu 62/17 z dnia 14.12.2017 Dokument określa zasady deponowania publikacji z afiliacją UG w Repozytorium UG, a także zalecenia dotyczące udostępniania zarówno publikacji, jaki i pozycji wydawanych przez Wydawnictwo UG. Zadania z zakresu wdrożenia zasad OA w UG koordynuje Pełnomocnik UG ds. otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych. Deponowanie poprzez formularz zgłoszeniowy Dodawanie pełnego tekstu do publikacji, która już jest w Bazie Wiedzy Repozytorium UG – Deponowanie 1610 – dołączonych plików/ 1215 artykułów i 45 książek w dostępie publicznym [27.05.2020]
 4. 4. Dr Katarzyna Świerk Zasady gromadzenia i wprowadzania danych reguluje Zarządzenie Rektora UG nr 79/R/2019 • System ewidencji dorobku naukowego pracowników, doktorantów oraz studentów UG • Obejmuje publikacje i cytowania od 2008 roku • System został udostępniony w 2018 r. • Stan bazy na dzień 31.12.2019 r. to ponad 59 tysięcy rekordów • Profile naukowe – 13 942
 5. 5. Dr Katarzyna Świerk
 6. 6. Dr Katarzyna Świerk • 31 czasopism naukowych (spośród 40) • Wszystkie czasopisma umieszczone na Platformie UCN są publikowane w modelu otwartego dostępu • Artykuły otrzymują identyfikatory DOI. • W 2019 r. zanotowano 37 206 wyświetleń abstraktów oraz 25 162 pobrania plików PDF artykułów z lat 2018-2019
 7. 7. Dr Katarzyna Świerk Informacje, szkolenia, instrukcje, odnośniki
 8. 8. Dr Katarzyna Świerk Inne działania w ramach Polityki Otwartego Dostępu: • Udział w konkursie MNiSW „Wsparcie czasopism naukowych” – dofinansowanie 7 tytułów • Szkolenia, warsztaty, konferencje: Analiza danych z bazy Web of Science , szkolenia dla redaktorów, członków i sekretarzy redakcji wydziałowych czasopism naukowych, posiedzenia senackiej Komisji ds. Nauki poświęcone sprawom OA (dostępne w Raporcie rocznym Pełnomocnika ds.OA) • Raporty do instytucji zewnętrznych : raport roczny do MNiSW , do stowarzyszenie Uniwersytetów Europejskich (EUA) • „Opracowanie długoterminowego planu rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego jako uczelni badawczej”- w ramach zadania 1.3. – wdrożenie i upowszechnianie OA – otrzymaliśmy jedynie zwiększenie subwencji i będziemy realizować wybrane elementy planu.
 9. 9. Dr Katarzyna Świerk Uczestnictwo w programie - Springer Open Choice - licencja Compact • Program umożliwia bezpłatne publikowanie artykułów otwartych na licencji CC BY w czasopismach hybrydowych* wydawnictwa Springer • Koszty publikacji są finansowane przez MNiSW w ramach licencji krajowej Springer • Liczba artykułów, które mogą być sfinansowane w roku 2020 jest ograniczona do 2133 54 zgłoszenia 40 -zaakceptowan ych
 10. 10. Dr Katarzyna Świerk Rezultaty Rok Artykuły (inne) Artykuły Open Access SUMA % udział artykułów OA 2016 7942 1958 9900 20% 2017 8442 2228 10670 21% 2018 8974 2535 11509 22% 2019 9439 2878 12317 23% 2020 9526 2938 12464 24% Na podstawie danych z Web of Science [15.05.2020]
 11. 11. Dr Katarzyna Świerk Rezultaty Na podstawie danych z bazy Scopus [15.05.2020] Rok Artykuły (inne) Artykuły Open Access SUMA % udział artykułów OA 2016 8802 1772 10574 17% 2017 9385 2056 11441 18% 2018 9980 2386 12366 19% 2019 10505 2791 13296 21% 2020 10690 2986 13676 22%
 12. 12. Dr Katarzyna Świerk Program publikacyjny UG Zarządzenie nr 40/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie utworzenia Programu dofinansowania upowszechniania wyników badań naukowych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego – „Program publikacyjny UG” • Finansowane będą koszty wydania publikacji naukowych oraz tryb otwartego dostępu dla publikacji naukowych opublikowanych w prestiżowych czasopismach naukowych/wydawnictwach naukowych • „Premia” za prestiżowe publikacje - nauczycielom akademickim może zostać przyznane przez Rektora świadczenie w jednej z form przewidzianych w Regulaminie Wynagradzania Pracowników UG. 108 wniosków złożonych 10 zatwierdzonyc h [1.06.2020]
 13. 13. Dr Katarzyna Świerk OTWARTE DANE BADAWCZE Projekt MOST DANYCH Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data CEL PROJEKTU - zwiększenie dostępności, poprawa jakości oraz zwiększenie możliwości ponownego wykorzystania zasobów naukowych najważniejszych uczelni Pomorza (PG, UG, GUMed) poprzez budowę centrum gromadzenia, analizy i udostępniania danych badawczych na platformie otwartego dostępu. W ramach projektu zostanie udostępnionych 27 tys. próbek o objętości 142 TB. Uruchomione zostanie narzędzie wspomagające wykonywanie zaawansowanych obliczeń oraz wyciąganie wniosków na podstawie danych o znaczących rozmiarach.
 14. 14. Dr Katarzyna Świerk OTWARTE DANE BADAWCZE Projekt MOST DANYCH Udział Uniwersytetu Gdańskiego: Do realizacji projektu dla UG przeznaczono kwotę ok. 2,7 mln PLN i uczestniczy w nim zespół ok. 30 osób reprezentujących różne dziedziny i dyscypliny naukowe. L.p. Dziedziny Dyscypliny L i c z b a z e s t a w ó w danych 1. n a u k i humanistyczne językoznawstwo 1 historia 1 2. nauki społeczne nauki prawne 1 nauki o polityce 1 psychologia 14 3. n a u k i ś c i s ł e i przyrodnicze nauki o Ziemi i środowisku 30 Aktualnie, w ramach Uniwersytetu Gdańskiego, 6 zespołów wykonuje prace związane z przygotowaniem przewidzianych do udostępnienia danych w odpowiednim formacie cyfrowym i zaopatrzeniem ich w metadane, pozwalające na łatwy i „prosty” dostęp do nich nie tylko wąskiemu kręgowi naukowców ale również osobom nie będącym specjalistami w danej dyscyplinie.
 15. 15. Dr Katarzyna Świerk eCUDO Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCU-DO.pl Projekt ma umożliwić łatwy dostęp do danych charakteryzujących środowisko morskie (Bałtyku) poprzez scentralizowanie dostępu i indeksację danych. Projekt realizowany przez konsorcjum naukowe Sat-Bałtyk, w którego skład weszli lider projektu - Instytut Oceanologii Państwowej Akademii Nauk oraz Uniwersytet Gdański, Akademia Pomorska w Słupsku i Uniwersytet Szczeciński. System informatyczny zapewniający zunifikowany dostęp do krajowych zasobów nauki z zakresu oceanografii będzie obejmował system centralny, moduł wyszukiwania i pozyskiwania metadanych z instytucji zewnętrznych oraz integrację systemów sfederowanych. W ramach projektu UG dostarczy ok. 1 200 000 dokumentów zawierających informacje dla sektora publicznego o łącznej objętości ok. 3,12 TB
 16. 16. Dr Katarzyna Świerk Wsparcie przy Data Management Plan https://www.bg.ug.edu.pl/nauka/data-management-plan
 17. 17. Dr Katarzyna Świerk Wyzwania i problemy Z m i a n y instytucjonalne, r e g u l a m i n y w e w n ę t r z n e , działania oddolne Raport na temat polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych w latach 2015 -2018 (MNiSW, marzec 2018 r. )
 18. 18. Dr Katarzyna Świerk Wyzwania i problemy Europejski program otwartej nauki: • Modele publikacji OA • Otwarte dane FAIR • Chmura naukowa • Alternatywne systemy metryczne • Ocena kariery naukowej • Edukacja i umiejętności • Nauka obywatelska • Uczciwość badań
 19. 19. Dr Katarzyna Świerk Wyniki ankiety dotyczącej obecnych systemów oceny kariery naukowej • 260 jednostek naukowych wypełniło ankietę/z 32 krajów europejskich
 20. 20. Dr Katarzyna Świerk Używane mierniki: IF – 75% h-index – 70% - pozostałe związane z cytowaniem <40% Wyzwania/Problemy - Badacze na początku kariery często nie wiedzą, co będzie ocenione - Instytucje nie zawsze w sposób transparentny ustalają cel/zasady oceny - Warunki oceny mogą nie odzwierciedlać współczesności (realności) - Wymagania dotyczące otwartego dostępu i otwartej nauki nie są akcentowane w systemach oceny
 21. 21. Dr Katarzyna Świerk publish or perish!) share or perish!)
 22. 22. Dziękuję za uwagę katarzyna.swierk@ug.edu.pl Biuro Nauki Uniwersytet Gdański 
 Dr Katarzyna Świerk

×