Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Open Data - zarządzanie danymi w projektach badawczych NCN

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 24 Anzeige

Open Data - zarządzanie danymi w projektach badawczych NCN

Herunterladen, um offline zu lesen

Prezentacja: dr Laura Bandura-Morgan (Narodowe Centrum Nauki)

Krajowe Warsztaty Otwartego Dostępu OpenAIRE 2020, Polska
Polityki otwartości w Polsce
Cześć 2: dane badawcze

25 listopada 2020, online

OpenAIRE National Workshop in Poland (2020), organized as part of the OpenAIRE Advance project, was be devoted to the implementation of open access policies in Polish scientific institutions.

http://pon.edu.pl/politykiotwartosci/

Prezentacja: dr Laura Bandura-Morgan (Narodowe Centrum Nauki)

Krajowe Warsztaty Otwartego Dostępu OpenAIRE 2020, Polska
Polityki otwartości w Polsce
Cześć 2: dane badawcze

25 listopada 2020, online

OpenAIRE National Workshop in Poland (2020), organized as part of the OpenAIRE Advance project, was be devoted to the implementation of open access policies in Polish scientific institutions.

http://pon.edu.pl/politykiotwartosci/

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Open Data - zarządzanie danymi w projektach badawczych NCN (20)

Anzeige

Weitere von Platforma Otwartej Nauki (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Open Data - zarządzanie danymi w projektach badawczych NCN

 1. 1. Open Data - zarządzanie danymi w projektach badawczych NCN Dr Laura Bandura-Morgan 25 listopada 2020r. Krajowe Warsztaty Otwartego Dostępu OpenAIRE
 2. 2. Zarządzanie danymi – definicje • Obiekt badawczy - zbiór jednego lub więcej obiektów cyfrowych wyprodukowanych przez lub wykorzystywanych do badań naukowych. W rzeczywistości każdy obiekt badawczy traktujemy jako formę danych. • Dane badawcze - to wszelkie informacje (cyfrowe, ale także niecyfrowe), które zostały zebrane, zaobserwowane, wygenerowane, użyte do weryfikacji oryginalnych wyników badań: slajdy, artefakty, okazy, próbki, filmy, obrazy, teksty, kwestionariusze, modele, algorytmy, oprogramowanie, przepływy pracy, standardowe procedury operacyjne, usługi. • Dane odczytywalne maszynowo (wykonalne) - maszyna może względnie niezależnie znajdować dane, uzyskiwać do nich dostęp, przetwarzać je i ponownie wykorzystywać do celów, dla których zostały zaprojektowane.
 3. 3. Zarządzanie danymi – dlaczego? • Pozwala zapobiegać utracie danych • Wypadki/zdarzenia losowe (backup) • Nieznajdywalne pliki (nazwy plików, wersjonowanie) • Rotacja personelu (własność danych) • Widoczność i wpływ na rozwój kariery • Udostępnienie danych zwiększa cytowalność i daje możliwość nawiązania współpracy: https://datacite.org/index.html, https://Databib.org • Strukturyzacja danych zwiększa ich jakość/ profesjonalizm. • Rzetelność naukowa i możliwość walidacji przez innych naukowców • Ponowne wykorzystanie danych jest efektywne pod względem kosztów i czasu.
 4. 4. Plan Zarządzania Danymi
 5. 5. Zarządzanie danymi – cykl życia projektu https://www.slideshare.net/MariekeGuy/research-lifecyclenorthampton
 6. 6. Zarządzanie danymi – planowanie • Czy konieczne jest zbieranie nowych danych aby odpowiedzieć na pytanie badawcze? Czy są już istniejące dane? Czy sa one relewantne do badań? Czy mogą być użyte? • Kto jest właścicielem danych istniejących? Od kogo pozyskać zgody/licencje na ich wykorzystanie? Czy jest możliwe ? OPEDAS GoFair? Jaki jest format danych? Czy będą użyte dane referencyjne, np. LITMED albo UniProt? https://www.go-fair.org/implementation-networks/overview/opedas/ • Czy wzięto pod uwagę w jaki sposób zachowana zostanie anonimizacja lub pseudonimizacja danych? • Gdzie dane będą przechowywane i czy mamy na to odpowiednią infrastrukturę i pojemność. • Kto w projekcie będzie odpowiedzialny za dane? • Kto będzie współautorem publikacji i na jakich zasadach? • Kto będzie podejmował decyzję o udostępnieniu danych?
 7. 7. Zarządzanie danymi – zbieranie danych • Kwestie etyczne w badaniach z udziałem ludzi • Zgody Komisji oraz zgody uczestnika badania • Inne konieczne zgody wymagane prawem (Prawo własności intelektualnej i Prawo autorskie) • Ochrona danych poufnych i wrażliwych • Zgoda na przekazanie i użytkowanie danych, w tym danych osobowych spoza jednostki naukowej prowadzącej badania, z innego kraju UE, spoza UE, • Zgodność z RODO, • Ocena skutków ochrony danych (tzw. Data Protection Impact Assessment (DPIA) – kontrola dostępu do danych osobowych, szyfrowana komunikacja, • Przetwarzanie danych przez stronę trzecią.
 8. 8. Przechowywanie danych  Struktura folderu  Kopie zapasowe - zasada 3-2-1  Wersjonowanie - x.y.v.0.1 Umożliwia odnalezienie „kroków poprzednich” – powtarzalność wyników
 9. 9. Zarządzanie danymi - metadane  Metadane to dane o danych.  Zgodnie z zasadami FAIR istotny element każdego zbioru danych.  Metadane są dostępne na licencji Creative Commons Public Domain.  Metadane posiadają trwały i unikalny identyfikator (np. DOI) umożliwiający odszukanie ich maszynowo oraz manualnie.  Są kluczem do uzyskania dostępu do danych badawczych, ich zrozumienia i ponownego wykorzystania.
 10. 10. Zarządzanie danymi - metadane  Zidentyfikuj i zastosuj odpowiednie standardy określając te, które zawierają pola potrzebne do opisania twoich danych;  Jakie informacje są wymagane aby użytkownicy mogli je znaleźć, wykorzystać i zrozumieć;  Należy wziąć pod uwagę odpowiedzi na pytania: kto, gdzie, co, kiedy i dlaczego (5Ws) oraz opis jakościowy;  Opis powinien zawierać informacje co można a czego nie można robić z danymi.
 11. 11. Zarządzanie danymi – standardy  Metadata  General (descriptive) standards: Dublin Core i Data Cite  Disciplinary metada standards: Darwin Core (life sciences) TEI (text- based doc) i CDWA (humanities), VRA Core (Art Objects)’  Akceptowane formaty  UK Data Service  DANS https://support.datacite.org/docs/schema-optional-properties-v43 https://support.datacite.org/docs/field-descriptions-for-form http://dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/
 12. 12. Zarządzanie danymi – archiwizacja danych • Ochrona danych i metadanych • Dokumentacja • Co zrobiłeś i jak? • Na jakich warunkach dane mogą być ponownie użyte? • Otwarte licencje CC – licencje Creative Commons nie są alternatywą do praw autorskich. • Licencje umożliwiają autorom/właścicielom danych określenie warunków dot. udostępnienia i ponownego wykorzystania danych. Jednocześnie pozwala autorom na zachowanie pełnych praw do dzieła i uznania ich autorstwa (cytowanie). Prawo autorskie to wyłączne prawo autora dzieła do reprodukcji, publikacji, modyfikacji etc. dzieła/danych. Prawa autorskie mogą zostać przeniesione, na drodze pisemnej umowy, przez autora na osobę trzecią (często wydawcę). • Trwałe identyfikatory – długotrwałe odniesienie do obiektu cyfrowego • Digital Object Identifier (DOI), Handle Guide to Creative Commons for Scholarly Publications and Educational Resources by P. Braak, H. de Jonge, G.Trentacosti, I. Verhagen; S. Woutersen-Windhouwer, 28.10.2020 zenodo
 13. 13. Zarządzanie danymi – kryteria wyboru repozytorium • Trwałość funkcjonowania repozytorium– czy repozytorium jest zarządzane przez uznaną organizację? • Adekwatność prawna – na podstawie jakiej jurysdykcji prawnej przeprowadzono/finansowano badania? • Integracja i interoperacyjność danych – czy dane mogą być połączone z innymi, istniejącymi danymi? • Funkcjonalność – czy istnieje możliwość przechowywania dużej ilości danych i czy dostęp do nich wymaga posiadania specjalnych narzędzi dostępu? COAR Community Framework for Good Practices in Repositories – opublikowane 8.10.2020 https://www.coar-repositories.org/coar-community-framework-for-good- practices-in-repositories/
 14. 14. Zarządzanie danymi – repozytoria otwarte
 15. 15. Zarządzanie danymi – w sposób FAIR FAIR data ≠ Open data “As open as possible, as closed as necessary” F – Findable – (meta)dane są znajdywalne poprzez posiadanie unikalnego i trwałego identyfikatora (PID); A – Accessible – (meta)dane są dostępne przy użyciu znormalizowanego protokołu, bezpłatnego i otwartego; I - Interoperable – (meta)dane są interoperacyjne dzięki użyciu formalnego, rozpoznawalnego i szeroko stosowanego formatu; R - Re-usable – (meta)dane są dobrze opisane, z wieloma dokładnymi atrybutami, co pozwoli na ich ponowne wykorzystanie przez innych użytkowników.
 16. 16. Plan Zarządzania Danymi 1. Ogólne informacje o danych • Pochodzenie danych : istniejące , nowe • Typ, rozmiar, format, własność. Różne formaty są dobre do różnych rzeczy: formaty otwarte są bardziej trwałe, np.: tif, xml, rtf, wav. Formaty zastrzeżone lub skompresowane są trudniejsze do przechowywania, ale są szeroko stosowane, np.: doc, jpg, mp3. Można wybrać jeden format do analizy, a następnie przekonwertować na format standardowy w celu archiwizacji i udostępniania. 2. Dokumentacja i jakość danych • Standardy metadanych • Jakie informacje użytkownik potrzebuje aby zrozumieć dane?
 17. 17. Plan Zarządzania Danymi 3. Przechowywanie danych w trakcie realizacji projektu • Ochrona danych (techniczna, organizacyjna) • Kontrola dostępu • Kto ma dostęp do danych, czy do wszystkich danych? 4. Etyczne aspekty badań i wymogi prawne • Zgoda uczestników badania • Zgoda na wykorzystanie danych 5. Archiwizowanie danych po zakończeniu projektu • Wybór otwartego repozytorium • Anonimizacja danych • Wybranie odpowiedniego formatu dla danych: nieszyfrowany, nieskompresowany, otwarty; udokumentowany standard (ASC II, Unicode). Rekomendowane: CSV, PLAIN TEXT< HTML, RTF, MP4, Codec: Theora, TIFF, JPG2000, XML, • Ochrona danych..
 18. 18. Skąd wiemy, że DMP jest OK 1. Is the plan appropriate?  adopting relevant standards  practices in line with norms for that field  use of support services e.g. university storage, subject repositories 2. Does it seem feasible to implement? 3. Is Openness on the author’s mind? 4. Has sufficient detailed information been provided? 5. Has advice been sought where needed? 6. Are restrictions and costs properly justified? Based on Sarah Jones: Developing and reviewing DMPs
 19. 19. Plan Zarządzania Danymi - przykład “we will use suitable formats to ensure that our data can be preserved and sustained over the long term” • Which formats? Name them! • Does the team know which are suitable? • Does the chosen repository have prefered data format?
 20. 20. Plan Zarządzania Danymi - przykład “data will be made available upon request to bona fide medieval historians”  Why is it restricted?  Could other communities not reuse the data?  Will the research team be around to handle access requests in the future?
 21. 21. Zarządzanie danymi – ocena ekspercka “Online resource development will cost 21,000 PLN” versus “Online resource development, 60 days at 350 PLN” • Don’t make reviewers dig around for information • Be consistent in what you say in DMP and proposal
 22. 22. Zarządzanie danymi – ocena ekspercka • First impressions count • Stick to page limits, follow the template if mandated, provide information in the relevant section… • Beware blanket copy/paste • A limited amount of information can be provided as boilerplate text. Always read and adjust to your project. • Avoid hyperbole, buzzwords and jargon • Stick to clear statements and the strength of your technical approach will evidence itself. Remember to explain abbreviations. • Be clear and inspire trust in your plan • Mention the agreements you have made with service providers • Make all project partners contribute and commit to the DMP • Mention community procedures or good practices, but avoid lip service.
 23. 23. www.ncn.gov.pl Gramy dla polskiej nauki

×