Raport

O
Oliwia CyranowiczSenior Recruiter at EY GDS um EY
Rynek pracodawcy, 
czy rynek kandydata 
w przemyśle farmaceutycznym? 
W ostatnich dwóch dekadach polski rynek farmaceutyczny przeszedł diametralną zmianę. Na jego obecny kształt 
miały wpływ nie tylko zmiana struktury własności, nowe regulacje prawne i zmiany w systemie administracyjnym, 
lecz także konsolidacje oraz inwestycje zagranicznych koncernów. To wszystko miało oczywisty wpływ na stabilizację 
finansową przedsiębiorstw produkcyjnych, działających obecnie w Polsce w tym sektorze, a także – na zatrudnienie. 
Dlatego warto zadać sobie pytania: jaki jest dziś newralgiczny obszar w rozmowach na temat warunków zatrudnienia? 
Jakie trendy obserwują headhunterzy? I w końcu podstawowa kwestia: która z grup „trzyma władzę” na rynku pracy 
w branży: pracownicy, czy ich szefowie? 
Oliwia Cyranowicz 
Konsultantka Antal Engineering & Operations 
3/2014 e-wydanie do pobrania na: www.farmacom.com.pl 
Obraz rynku 
Szacuje się, że wartość polskiego rynku farmaceutycznego wy-nosi 
ponad 25 mld złotych. Ministerstwo Gospodarki podało, że po 
III kwartale 2013 roku w przemyśle farmaceutycznym, w Polsce, 
działało łącznie 66 przedsiębiorstw, liczba ta dotyczy fi rm zatrud-niających 
powyżej 49 osób, natomiast produkcja leków zaspokaja 
około 60 % krajowego zapotrzebowania. 
Warto zwrócić uwagę na fakt, że mimo wprowadzenia w 2012 
roku nowych zasad refundacji leków, co doprowadziło do gwałtow-nego 
wzrostu poziomu współpłatności za nie, to nadal pozostaje 
on najwyższy w Europie. Polska wciąż jest jednym z największych 
rynków farmaceutycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. 
Czas próby po spowolnieniu gospodarczym 
Wprowadzenie nowych zasad refundacji leków zaburzyło sta-bilizację 
rynku farmaceutycznego – jego wartość zmalała aż o 6% 
w skali roku. Spowolnienie gospodarcze negatywnie wpłynęło na ry-nek 
pracy w branży. Doświadczyła ona głębokiej restrukturyzacji, co 
skutkowało grupowymi zwolnieniami. Dziś przedstawiciele sektora 
biorą głęboki oddech i odrabiają poniesione straty. Analitycy rynku 
PMR szacują wartość średniorocznego wzrostu w Polsce na 4,7% 
dla lat 2013-2015. 
16. edycja cyklicznego badania Antal Global Snapshot mającego 
na celu oszacowanie dynamiki zatrudnienia specjalistów i mene-dżerów 
w sektorze farmaceutycznym w Polsce daje optymistyczny 
obraz rynku – przedsiębiorstwa skupiają się na rozwoju produktów, 
co generuje potrzeby rekrutacyjne w działach wsparcia, np. B+R. 
W konsekwencji ponad 44% fi rm działających w tej branży planuje 
w najbliższych 3 miesiącach przeprowadzenie rekrutacji, zaś dyna-mika 
planowanych zwolnień wynosi 9% i utrzymuje się na poziomie 
poniżej średniej dla naszego kraju w analogicznym okresie. 
Warto porównać wartości dotyczące dynamiki zatrudnienia dla 
siostrzanej branży, czyli przemysłu chemicznego. 44% pracodawców 
z tego obszaru planuje rekrutacje w ciągu najbliższych 3 miesięcy, 
a w tym samym czasie 11% z nich sugeruje zwolnienia. 
Kto tak naprawdę rozdaje karty? 
Ważnym czynnikiem determinującym odpowiedź na pytanie, czy 
w danej branży mamy do czynienia z rynkiem pracodawcy jest to, 
kto „rozdaje karty” w zakresie wynagrodzeń. 
Wielkość zatrudnienia w polskim sektorze przemysłu farmaceu-tycznego 
- jak podaje Ministerstwo Gospodarki - szacuje się na oko-ło 
20 tys. osób. Rokrocznie, czterokrotnie więcej osób kończy studia 
kierunkowe niż jest dostępnych dla nich miejsc pracy. Można by po-myśleć, 
że duża liczba dostępnych na rynku absolwentów farmacji 
i biotechnologii może kusić zagraniczne koncerny do rozważania na-szego 
kraju, jako miejsca potencjalnych inwestycji. Jednak z drugiej 
strony warto pamiętać, że nie są to pracownicy gotowi do podjęcia 
pracy na samodzielnym stanowisku, gdyż do osiągnięcia niezależno-ści 
zawodowej brakuje im zwykle kilku lat stażu. 
Efekt jest taki, że pracodawcy sięgają do wąskiego grona do-świadczonych 
specjalistów i menedżerów z konkurencyjnych przed-siębiorstw, 
którzy praktycznie natychmiast mogą stanowić wartość 
dodaną dla fi rmy, podczas gdy liczba absolwentów bez pierwszego 
doświadczenia zawodowego wciąż rośnie. Z tego względu może-my 
mówić o rynku pracodawcy. Wyraźną zmianę widać dopiero po 
7-8-letnim stażu pracy (z wyłączeniem praktyk i stażów) na stano-wiskach 
związanych z obszarem produkcji i inżynierii (mówimy tutaj 
o doświadczeniu w pracy z określoną technologią oraz doświadcze-niach 
hybrydowych, które pokrywają wiedzę i praktyki z zakresu kil-ku 
dyscyplin, np. technologia i zakupy) oraz po zdobyciu wysokiej 
specjalizacji. Wtedy to kandydat warunki zaczyna stawiać. 
22 |
3/2014 e-wydanie do pobrania na: www.farmacom.com.pl 
Niezależnie jednak od specjalizacji w branży, kluczowa jest spe-cjalizacja. 
Gdy dzięki licznym sukcesom i stale pogłębianej wiedzy 
kierunkowej uda się uzyskać na rynku renomę eksperta, rekruterzy 
sami zwrócą się do nas z propozycją pracy. To kluczowy moment 
w karierze, kiedy doświadczamy „luksusu” negocjowania atrakcyj-nych 
warunków zatrudnienia, pozwalających na uzyskanie wyna-grodzenia 
o kilka-kilkanaście procent wyższego niż aktualne zarobki. 
Nadzieją dla młodych farmaceutów i biotechnologów jest rynek 
B+R, który od kilku lat prężnie się rozwija dzięki zmianie trendu 
wspierania inwestycji produkcyjnych na projekty ze strefy badań 
i rozwoju. Do największych ośrodków B+R należą obecnie poznań-ski 
i gdański. Z obserwacji Antal wynika, że kandydaci chwalą sobie 
warunki fi nansowe oferowane przez podobne instytucje, a także 
możliwość współpracy w międzynarodowym środowisku i dostęp 
do wartościowych szkoleń zagranicznych. 
Z kim wiążą swoją karierę specjaliści i menedżerowie? Jak po-kazują 
wyniki ostatniej edycji badania Antal International „Najbar-dziej 
pożądani pracodawcy”, dynamiczna sytuacja rynkowa skłania 
kandydatów do poszukiwania stabilnego zatrudnienia w fi rmach 
mających pozycję lidera w branży. Poniższe zestawienie prezentuje 
pięć najbardziej pożądanych fi rm, które specjaliści i menedżerowie 
wskazali jako potencjalnie najlepsze miejsce rozwoju zawodowego: 
Wyniki 4 ed. badania Antal Najbardziej Pożądani Pracodawcy: 
Healthcare & Pharmaceuticals. Źródło: Antal International 
Warto wspomnieć także o powiązanej z branżą farmaceutyczną 
fi rmie 3M Poland, która okazała się najbardziej pożądanym praco-dawcą 
w kategorii produkcji przemysłowej z wynikiem 9,5%. 
A gdy to pracownik dyktuje warunki? 
Ostatnie badanie Antal International „Aktywność specjalistów 
i menedżerów na rynku pracy” wskazuje na coraz większą pasyw-ność 
kandydatów. Aż 58% spośród ponad 1200 badanych planuje 
zmienić pracę w przeciągu najbliższych miesięcy. Co ciekawe jed-nak, 
tylko 27% z nich poszukiwała pracy aktywnie, a 51% jedynie 
zamieszczała CV na portalach rekrutacyjnych. 
Czym pracodawca może skusić potencjalnego kandydata do roz-ważenia 
jego oferty? Na pierwszym miejscu stawiane jest wyższe 
od dotychczasowego wynagrodzenie podwyżka w wysokości 25% 
dotychczasowego uposażenia – taki wzrost płacy zasugerowali tak-że 
specjaliści i menedżerowie z obszaru inżynierii. 
Inne czynniki, które wskazują specjaliści i menedżerowie jako 
skuteczne argumenty w rozmowie z przyszłym pracodawcą, to ce-niona 
marka, atrakcyjne narzędzia pracy, jasno określone warunki 
awansu i oferowany pakiet medyczny. Gdy przyszła praca wymaga 
relokacji, czyli zmiany miejsca zamieszkania, dodatkowego zna-czenia 
nabiera atrakcyjna miejska lokalizacja, a także przyznanie 
fi nansowego pakietu relokacyjnego, który pokryje koszty związane 
z podróżą oraz koniecznością pozyskania nowego lokum. Wyniki ba-dania 
wskazują, że temat ten jest bliski co drugiej badanej osobie 
– aż 51% specjalistów i menedżerów choć raz w życiu przeprowa-dzało 
się ze względu na pracę. Wartości te są jeszcze wyższe dla 
niektórych specjalizacji zwłaszcza kadry zarządzającej (69%), czy 
inżynierów (54%). 
Gdy klienci pytają mnie o radę, jak zwiększyć atrakcyjność 
ich organizacji jako pożądanego miejsca pracy, zawsze wskazu-ję 
im ten sam obszar: inwestycje w pracowników. Kluczowe są 
tu benefi ty, które pomogą zatrzymać wartościowego pracow-nika 
w strukturach zespołu, takie jak opłacenie i dofi nansowa-nie 
szkoleń merytotycznych i studiów podyplomowych, a także 
organizowanie wewnętrznych szkoleń pogłębiających kompe-tencje 
miękkie oraz kursów językowych. Nie wolno zapominać 
o tym, że pracownik średnio raz w miesiącu może dostawać 
konkurencyjną ofertę pracy, a wówczas jego lojalność wobec 
naszej organizacji zostaje wystawiona na poważną próbę. Nie-bezpieczeństwo 
utraty dobrego pracownika jest duże, bowiem 
aż 96% badanych deklaruje gotowość rozważenia oferty otrzy-manej 
od rekrutera. 
W obliczu takich informacji nie dziwią wyniki Raportu Pła-cowego 
Antal 2014, które szacują średnią wysokość zarobków 
specjalistów i menedżerów na 10 021 PLN (w porównaniu do 
9 380 PLN w 2012 roku). Jeżeli chodzi o stanowiska inżynierskie, 
średnia wysokość wynagrodzenia wynosi 8 101 PLN. Kluczo-we 
jest tu jednak ponowne podkreślenie, że taki poziom płac 
osiągają osoby z kilkuletnim stażem pracy, które zajmują eks-ponowane 
stanowiska w organizacjach, najczęściej w fi rmach 
z zagranicznym kapitałem. 
Wyniki 4 ed. badania Antal Aktywność Specjalistów i Menedżerów na rynku pracy 
Źródło: Antal International 
24 |
Co przyniesie przyszłość? 
Na jakim poziomie utrzyma się dynamika rynku pracy w branży 
w nadchodzących latach? Czy pracodawca utrzyma pozycję lidera? 
Wstępne wyniki najnowszej edycji badania Antal Global Snapshot 
wskazują na poprawę nastrojów na rynku. 
Pracodawcy z sektora przemysłu farmaceutycznego nie odczu-wają 
dużej presji ze strony pracownika. Spora liczba absolwen-tów 
studiów kierunkowych, którzy w poszukiwaniu pierwszego 
doświadczenia zawodowego nie mogą sobie pozwolić na postawy 
roszczeniowe względem pracodawców powoduje, że istnieje spora 
Wyniki Raportu Płacowego Antal 2014 z podziałem 
na specjalizacje. Źródło: Antal International 
konkurencja wśród kandydatów aplikujących na dane stanowisko, 
w tym i na te związane z produkcją. Dlatego też firmy jak narazie 
nadal będą miały komfort wyboru najlepszego kandydata przy sto-sunkowo 
niskich kosztach jego zatrudnienia. 
Nowe miejsca pracy powinny zostać wygenerowane dzięki roz-wojowi 
polskich przedsiębiorstw, a także zwiększeniu inwestycji 
w centra B+R, co z kolei może pozytywnie wpłynąć na zmniejszenie 
się ostrej konkurencji wśród kandydatów. Jeśli w ciągu najbliższych 
dwóch lat tendencja ta utrzyma się, być może już w 2016 roku rynek 
pracodawcy zacznie zanikać. 
25 
reklama

Recomendados

Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy. Ranking 2019 von
Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy. Ranking 2019Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy. Ranking 2019
Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy. Ranking 2019Wroclaw
2.3K views25 Folien
Raport spring 2017_pl_1_0_8 von
Raport spring 2017_pl_1_0_8Raport spring 2017_pl_1_0_8
Raport spring 2017_pl_1_0_8Grupa PTWP S.A.
17.5K views33 Folien
Adecco Poland_Raport Płacowy_2015 von
Adecco Poland_Raport Płacowy_2015Adecco Poland_Raport Płacowy_2015
Adecco Poland_Raport Płacowy_2015Bartlomiej Rozmus
897 views24 Folien
Gospodarka wrzuca niższy bieg von
Gospodarka wrzuca niższy biegGospodarka wrzuca niższy bieg
Gospodarka wrzuca niższy biegGrant Thornton
702 views12 Folien
Firmom coraz mocniej brakuje rąk do pracy von
Firmom coraz mocniej brakuje rąk do pracyFirmom coraz mocniej brakuje rąk do pracy
Firmom coraz mocniej brakuje rąk do pracyGrant Thornton
3.5K views8 Folien
Polska utrzymuje dobry klimat dla zagranicznego biznesu von
Polska utrzymuje dobry klimat dla zagranicznego biznesuPolska utrzymuje dobry klimat dla zagranicznego biznesu
Polska utrzymuje dobry klimat dla zagranicznego biznesuGrant Thornton
987 views45 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Raport

Przewodnik KarieraPlus IT 2015 von
Przewodnik KarieraPlus IT 2015Przewodnik KarieraPlus IT 2015
Przewodnik KarieraPlus IT 2015KarieraPlus.pl
3.1K views56 Folien
Dyrektorzy finansowi prognozują ożywienie koniunktury von
Dyrektorzy finansowi prognozują ożywienie koniunkturyDyrektorzy finansowi prognozują ożywienie koniunktury
Dyrektorzy finansowi prognozują ożywienie koniunkturyGrant Thornton
1.9K views14 Folien
Raport Employer Branding w Polsce 2012 von
Raport Employer Branding w Polsce 2012Raport Employer Branding w Polsce 2012
Raport Employer Branding w Polsce 2012HRM Institute
1.3K views18 Folien
Przegląd płac 2014 - finanse i księgowość von
Przegląd płac 2014 - finanse i księgowośćPrzegląd płac 2014 - finanse i księgowość
Przegląd płac 2014 - finanse i księgowośćGrant Thornton
3K views36 Folien
Wyniki badania build the future 2020 von
Wyniki badania build the future 2020Wyniki badania build the future 2020
Wyniki badania build the future 2020PwC Polska
141 views24 Folien
Dyrektor finansowy roku von
Dyrektor finansowy rokuDyrektor finansowy roku
Dyrektor finansowy rokuGrant Thornton
1.2K views17 Folien

Similar a Raport(20)

Przewodnik KarieraPlus IT 2015 von KarieraPlus.pl
Przewodnik KarieraPlus IT 2015Przewodnik KarieraPlus IT 2015
Przewodnik KarieraPlus IT 2015
KarieraPlus.pl3.1K views
Dyrektorzy finansowi prognozują ożywienie koniunktury von Grant Thornton
Dyrektorzy finansowi prognozują ożywienie koniunkturyDyrektorzy finansowi prognozują ożywienie koniunktury
Dyrektorzy finansowi prognozują ożywienie koniunktury
Grant Thornton1.9K views
Raport Employer Branding w Polsce 2012 von HRM Institute
Raport Employer Branding w Polsce 2012Raport Employer Branding w Polsce 2012
Raport Employer Branding w Polsce 2012
HRM Institute1.3K views
Przegląd płac 2014 - finanse i księgowość von Grant Thornton
Przegląd płac 2014 - finanse i księgowośćPrzegląd płac 2014 - finanse i księgowość
Przegląd płac 2014 - finanse i księgowość
Grant Thornton3K views
Wyniki badania build the future 2020 von PwC Polska
Wyniki badania build the future 2020Wyniki badania build the future 2020
Wyniki badania build the future 2020
PwC Polska141 views
Plany inwestycyjne firm 2017 - raport Antal i CBRE von CEO Magazyn Polska
Plany inwestycyjne firm 2017 -  raport Antal i CBREPlany inwestycyjne firm 2017 -  raport Antal i CBRE
Plany inwestycyjne firm 2017 - raport Antal i CBRE
CEO Magazyn Polska127 views
Raport 2017 benefity pozapłacowe co_motywuje_specjalistów_it von Barbara Kowalewska
Raport 2017 benefity pozapłacowe co_motywuje_specjalistów_itRaport 2017 benefity pozapłacowe co_motywuje_specjalistów_it
Raport 2017 benefity pozapłacowe co_motywuje_specjalistów_it
Barbara Kowalewska534 views
KarieraPlus Sprzedaż 2014/2015 von KarieraPlus.pl
KarieraPlus Sprzedaż 2014/2015KarieraPlus Sprzedaż 2014/2015
KarieraPlus Sprzedaż 2014/2015
KarieraPlus.pl2.4K views
Globalny raport ManpowerGroup - Czas Świadomego Kandydata von CEO Magazyn Polska
Globalny raport ManpowerGroup - Czas Świadomego KandydataGlobalny raport ManpowerGroup - Czas Świadomego Kandydata
Globalny raport ManpowerGroup - Czas Świadomego Kandydata
CEO Magazyn Polska176 views
25 lat Capgemini w Polsce - "Raport wpływu" von Wroclaw
25 lat Capgemini w Polsce - "Raport wpływu" 25 lat Capgemini w Polsce - "Raport wpływu"
25 lat Capgemini w Polsce - "Raport wpływu"
Wroclaw1.1K views
Raport Employer Branding w Polsce 2013/2014_HRM_Institute von HRM Institute
Raport Employer Branding w Polsce 2013/2014_HRM_InstituteRaport Employer Branding w Polsce 2013/2014_HRM_Institute
Raport Employer Branding w Polsce 2013/2014_HRM_Institute
HRM Institute1K views
Employer branding od_wymagamy_pl_2013 von Monika Walczak
Employer branding od_wymagamy_pl_2013Employer branding od_wymagamy_pl_2013
Employer branding od_wymagamy_pl_2013
Monika Walczak 1K views
Raport Szczęśliwi Innowacyjni - badanie innowacyjności w Polsce - Ideazone 2021 von Ideazone
Raport Szczęśliwi Innowacyjni - badanie innowacyjności w Polsce - Ideazone 2021Raport Szczęśliwi Innowacyjni - badanie innowacyjności w Polsce - Ideazone 2021
Raport Szczęśliwi Innowacyjni - badanie innowacyjności w Polsce - Ideazone 2021
Ideazone531 views
Badanie Innowacje w Polskich firmach - Od intencji do czynów Innowacje z pers... von zarzadzanie
Badanie Innowacje w Polskich firmach - Od intencji do czynów Innowacje z pers...Badanie Innowacje w Polskich firmach - Od intencji do czynów Innowacje z pers...
Badanie Innowacje w Polskich firmach - Od intencji do czynów Innowacje z pers...
zarzadzanie1.4K views
Magazyn Employer Branding Q1 2015 von MJCC
Magazyn Employer Branding Q1 2015Magazyn Employer Branding Q1 2015
Magazyn Employer Branding Q1 2015
MJCC5.6K views
Perspektywy na przyszłość w branży spożywczej - komentarz von Grant Thornton
Perspektywy na przyszłość w branży spożywczej - komentarzPerspektywy na przyszłość w branży spożywczej - komentarz
Perspektywy na przyszłość w branży spożywczej - komentarz
Grant Thornton437 views
Przegląd Płac 2013 Finanse i Księgowość von Grant Thornton
Przegląd Płac 2013 Finanse i KsięgowośćPrzegląd Płac 2013 Finanse i Księgowość
Przegląd Płac 2013 Finanse i Księgowość
Grant Thornton1.4K views
Polskie firmy nie chcą rozwijać nowych produktów von Grant Thornton
Polskie firmy nie chcą rozwijać nowych produktów   Polskie firmy nie chcą rozwijać nowych produktów
Polskie firmy nie chcą rozwijać nowych produktów
Grant Thornton583 views

Raport

  • 1. Rynek pracodawcy, czy rynek kandydata w przemyśle farmaceutycznym? W ostatnich dwóch dekadach polski rynek farmaceutyczny przeszedł diametralną zmianę. Na jego obecny kształt miały wpływ nie tylko zmiana struktury własności, nowe regulacje prawne i zmiany w systemie administracyjnym, lecz także konsolidacje oraz inwestycje zagranicznych koncernów. To wszystko miało oczywisty wpływ na stabilizację finansową przedsiębiorstw produkcyjnych, działających obecnie w Polsce w tym sektorze, a także – na zatrudnienie. Dlatego warto zadać sobie pytania: jaki jest dziś newralgiczny obszar w rozmowach na temat warunków zatrudnienia? Jakie trendy obserwują headhunterzy? I w końcu podstawowa kwestia: która z grup „trzyma władzę” na rynku pracy w branży: pracownicy, czy ich szefowie? Oliwia Cyranowicz Konsultantka Antal Engineering & Operations 3/2014 e-wydanie do pobrania na: www.farmacom.com.pl Obraz rynku Szacuje się, że wartość polskiego rynku farmaceutycznego wy-nosi ponad 25 mld złotych. Ministerstwo Gospodarki podało, że po III kwartale 2013 roku w przemyśle farmaceutycznym, w Polsce, działało łącznie 66 przedsiębiorstw, liczba ta dotyczy fi rm zatrud-niających powyżej 49 osób, natomiast produkcja leków zaspokaja około 60 % krajowego zapotrzebowania. Warto zwrócić uwagę na fakt, że mimo wprowadzenia w 2012 roku nowych zasad refundacji leków, co doprowadziło do gwałtow-nego wzrostu poziomu współpłatności za nie, to nadal pozostaje on najwyższy w Europie. Polska wciąż jest jednym z największych rynków farmaceutycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Czas próby po spowolnieniu gospodarczym Wprowadzenie nowych zasad refundacji leków zaburzyło sta-bilizację rynku farmaceutycznego – jego wartość zmalała aż o 6% w skali roku. Spowolnienie gospodarcze negatywnie wpłynęło na ry-nek pracy w branży. Doświadczyła ona głębokiej restrukturyzacji, co skutkowało grupowymi zwolnieniami. Dziś przedstawiciele sektora biorą głęboki oddech i odrabiają poniesione straty. Analitycy rynku PMR szacują wartość średniorocznego wzrostu w Polsce na 4,7% dla lat 2013-2015. 16. edycja cyklicznego badania Antal Global Snapshot mającego na celu oszacowanie dynamiki zatrudnienia specjalistów i mene-dżerów w sektorze farmaceutycznym w Polsce daje optymistyczny obraz rynku – przedsiębiorstwa skupiają się na rozwoju produktów, co generuje potrzeby rekrutacyjne w działach wsparcia, np. B+R. W konsekwencji ponad 44% fi rm działających w tej branży planuje w najbliższych 3 miesiącach przeprowadzenie rekrutacji, zaś dyna-mika planowanych zwolnień wynosi 9% i utrzymuje się na poziomie poniżej średniej dla naszego kraju w analogicznym okresie. Warto porównać wartości dotyczące dynamiki zatrudnienia dla siostrzanej branży, czyli przemysłu chemicznego. 44% pracodawców z tego obszaru planuje rekrutacje w ciągu najbliższych 3 miesięcy, a w tym samym czasie 11% z nich sugeruje zwolnienia. Kto tak naprawdę rozdaje karty? Ważnym czynnikiem determinującym odpowiedź na pytanie, czy w danej branży mamy do czynienia z rynkiem pracodawcy jest to, kto „rozdaje karty” w zakresie wynagrodzeń. Wielkość zatrudnienia w polskim sektorze przemysłu farmaceu-tycznego - jak podaje Ministerstwo Gospodarki - szacuje się na oko-ło 20 tys. osób. Rokrocznie, czterokrotnie więcej osób kończy studia kierunkowe niż jest dostępnych dla nich miejsc pracy. Można by po-myśleć, że duża liczba dostępnych na rynku absolwentów farmacji i biotechnologii może kusić zagraniczne koncerny do rozważania na-szego kraju, jako miejsca potencjalnych inwestycji. Jednak z drugiej strony warto pamiętać, że nie są to pracownicy gotowi do podjęcia pracy na samodzielnym stanowisku, gdyż do osiągnięcia niezależno-ści zawodowej brakuje im zwykle kilku lat stażu. Efekt jest taki, że pracodawcy sięgają do wąskiego grona do-świadczonych specjalistów i menedżerów z konkurencyjnych przed-siębiorstw, którzy praktycznie natychmiast mogą stanowić wartość dodaną dla fi rmy, podczas gdy liczba absolwentów bez pierwszego doświadczenia zawodowego wciąż rośnie. Z tego względu może-my mówić o rynku pracodawcy. Wyraźną zmianę widać dopiero po 7-8-letnim stażu pracy (z wyłączeniem praktyk i stażów) na stano-wiskach związanych z obszarem produkcji i inżynierii (mówimy tutaj o doświadczeniu w pracy z określoną technologią oraz doświadcze-niach hybrydowych, które pokrywają wiedzę i praktyki z zakresu kil-ku dyscyplin, np. technologia i zakupy) oraz po zdobyciu wysokiej specjalizacji. Wtedy to kandydat warunki zaczyna stawiać. 22 |
  • 2. 3/2014 e-wydanie do pobrania na: www.farmacom.com.pl Niezależnie jednak od specjalizacji w branży, kluczowa jest spe-cjalizacja. Gdy dzięki licznym sukcesom i stale pogłębianej wiedzy kierunkowej uda się uzyskać na rynku renomę eksperta, rekruterzy sami zwrócą się do nas z propozycją pracy. To kluczowy moment w karierze, kiedy doświadczamy „luksusu” negocjowania atrakcyj-nych warunków zatrudnienia, pozwalających na uzyskanie wyna-grodzenia o kilka-kilkanaście procent wyższego niż aktualne zarobki. Nadzieją dla młodych farmaceutów i biotechnologów jest rynek B+R, który od kilku lat prężnie się rozwija dzięki zmianie trendu wspierania inwestycji produkcyjnych na projekty ze strefy badań i rozwoju. Do największych ośrodków B+R należą obecnie poznań-ski i gdański. Z obserwacji Antal wynika, że kandydaci chwalą sobie warunki fi nansowe oferowane przez podobne instytucje, a także możliwość współpracy w międzynarodowym środowisku i dostęp do wartościowych szkoleń zagranicznych. Z kim wiążą swoją karierę specjaliści i menedżerowie? Jak po-kazują wyniki ostatniej edycji badania Antal International „Najbar-dziej pożądani pracodawcy”, dynamiczna sytuacja rynkowa skłania kandydatów do poszukiwania stabilnego zatrudnienia w fi rmach mających pozycję lidera w branży. Poniższe zestawienie prezentuje pięć najbardziej pożądanych fi rm, które specjaliści i menedżerowie wskazali jako potencjalnie najlepsze miejsce rozwoju zawodowego: Wyniki 4 ed. badania Antal Najbardziej Pożądani Pracodawcy: Healthcare & Pharmaceuticals. Źródło: Antal International Warto wspomnieć także o powiązanej z branżą farmaceutyczną fi rmie 3M Poland, która okazała się najbardziej pożądanym praco-dawcą w kategorii produkcji przemysłowej z wynikiem 9,5%. A gdy to pracownik dyktuje warunki? Ostatnie badanie Antal International „Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy” wskazuje na coraz większą pasyw-ność kandydatów. Aż 58% spośród ponad 1200 badanych planuje zmienić pracę w przeciągu najbliższych miesięcy. Co ciekawe jed-nak, tylko 27% z nich poszukiwała pracy aktywnie, a 51% jedynie zamieszczała CV na portalach rekrutacyjnych. Czym pracodawca może skusić potencjalnego kandydata do roz-ważenia jego oferty? Na pierwszym miejscu stawiane jest wyższe od dotychczasowego wynagrodzenie podwyżka w wysokości 25% dotychczasowego uposażenia – taki wzrost płacy zasugerowali tak-że specjaliści i menedżerowie z obszaru inżynierii. Inne czynniki, które wskazują specjaliści i menedżerowie jako skuteczne argumenty w rozmowie z przyszłym pracodawcą, to ce-niona marka, atrakcyjne narzędzia pracy, jasno określone warunki awansu i oferowany pakiet medyczny. Gdy przyszła praca wymaga relokacji, czyli zmiany miejsca zamieszkania, dodatkowego zna-czenia nabiera atrakcyjna miejska lokalizacja, a także przyznanie fi nansowego pakietu relokacyjnego, który pokryje koszty związane z podróżą oraz koniecznością pozyskania nowego lokum. Wyniki ba-dania wskazują, że temat ten jest bliski co drugiej badanej osobie – aż 51% specjalistów i menedżerów choć raz w życiu przeprowa-dzało się ze względu na pracę. Wartości te są jeszcze wyższe dla niektórych specjalizacji zwłaszcza kadry zarządzającej (69%), czy inżynierów (54%). Gdy klienci pytają mnie o radę, jak zwiększyć atrakcyjność ich organizacji jako pożądanego miejsca pracy, zawsze wskazu-ję im ten sam obszar: inwestycje w pracowników. Kluczowe są tu benefi ty, które pomogą zatrzymać wartościowego pracow-nika w strukturach zespołu, takie jak opłacenie i dofi nansowa-nie szkoleń merytotycznych i studiów podyplomowych, a także organizowanie wewnętrznych szkoleń pogłębiających kompe-tencje miękkie oraz kursów językowych. Nie wolno zapominać o tym, że pracownik średnio raz w miesiącu może dostawać konkurencyjną ofertę pracy, a wówczas jego lojalność wobec naszej organizacji zostaje wystawiona na poważną próbę. Nie-bezpieczeństwo utraty dobrego pracownika jest duże, bowiem aż 96% badanych deklaruje gotowość rozważenia oferty otrzy-manej od rekrutera. W obliczu takich informacji nie dziwią wyniki Raportu Pła-cowego Antal 2014, które szacują średnią wysokość zarobków specjalistów i menedżerów na 10 021 PLN (w porównaniu do 9 380 PLN w 2012 roku). Jeżeli chodzi o stanowiska inżynierskie, średnia wysokość wynagrodzenia wynosi 8 101 PLN. Kluczo-we jest tu jednak ponowne podkreślenie, że taki poziom płac osiągają osoby z kilkuletnim stażem pracy, które zajmują eks-ponowane stanowiska w organizacjach, najczęściej w fi rmach z zagranicznym kapitałem. Wyniki 4 ed. badania Antal Aktywność Specjalistów i Menedżerów na rynku pracy Źródło: Antal International 24 |
  • 3. Co przyniesie przyszłość? Na jakim poziomie utrzyma się dynamika rynku pracy w branży w nadchodzących latach? Czy pracodawca utrzyma pozycję lidera? Wstępne wyniki najnowszej edycji badania Antal Global Snapshot wskazują na poprawę nastrojów na rynku. Pracodawcy z sektora przemysłu farmaceutycznego nie odczu-wają dużej presji ze strony pracownika. Spora liczba absolwen-tów studiów kierunkowych, którzy w poszukiwaniu pierwszego doświadczenia zawodowego nie mogą sobie pozwolić na postawy roszczeniowe względem pracodawców powoduje, że istnieje spora Wyniki Raportu Płacowego Antal 2014 z podziałem na specjalizacje. Źródło: Antal International konkurencja wśród kandydatów aplikujących na dane stanowisko, w tym i na te związane z produkcją. Dlatego też firmy jak narazie nadal będą miały komfort wyboru najlepszego kandydata przy sto-sunkowo niskich kosztach jego zatrudnienia. Nowe miejsca pracy powinny zostać wygenerowane dzięki roz-wojowi polskich przedsiębiorstw, a także zwiększeniu inwestycji w centra B+R, co z kolei może pozytywnie wpłynąć na zmniejszenie się ostrej konkurencji wśród kandydatów. Jeśli w ciągu najbliższych dwóch lat tendencja ta utrzyma się, być może już w 2016 roku rynek pracodawcy zacznie zanikać. 25 reklama