Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Memòria Oficina de Cooperació per al Desenvolupament 2012-13

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG

Memòria d’activitats 2012-2013
Oficina de Cooper...
Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG

2

INDEX
I.
II.
III.

IV.
V.

VI.

VII.
VIII.
IX...
Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG

3

I. Introducció
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 74 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Memòria Oficina de Cooperació per al Desenvolupament 2012-13 (20)

Anzeige

Memòria Oficina de Cooperació per al Desenvolupament 2012-13

 1. 1. Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG Memòria d’activitats 2012-2013 Oficina de Cooperació per al Desenvolupament 1
 2. 2. Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG 2 INDEX I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. Introducció Recull d’activitats de l’OCD Activitats Solidàries i de cooperació III.I. Activitats Solidàries III.II. Cooperació internacional III.III. Voluntariat de Nacions Unides (VNU) III. IV. Suport a Activitats Solidàries. Programes d’acolliment Formació Sensibilització V.I. Exposicions V.II. Campanyes V.III. Actes, jornades i diades V.IV. El butlletí Cooperem V.V. Publicacions Participació en congressos i jornades VI.I. Congressos i jornades VI.II. Jornades de formació Comunicació de l’OCD El recurs Arquicoopera L’OCD als mitjans de comunicació Previsió d’activitats 2013-2014 3 7 15 16 21 30 32 33 38 39 45 47 52 54 56 57 61 62 67 69 73
 3. 3. Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG 3 I. Introducció
 4. 4. Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG 4 Marc legal introductori Les universitats espanyoles han anat creant, des de fa molts anys, estructures solidàries per portar a terme la seva responsabilitat social, i cal assenyalar que la majoria compta amb una o diverses estructures solidàries per portar a terme aquesta tasca. En el conjunt de les universitats s’han anat definint les línies estratègiques que han de regir aquesta activitat. Així, l’any 2000, el Comité Español Universitario de Relaciones Internacionales (CEURI) de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) va aprovar la primera Estrategia de la cooperación universitaria al desarrollo (ESCUDE), document que ha regit durant molts anys la cooperació universitària espanyola i que encara és vigent per a les universitats que no s’han adherit al codi de conducta. En aquesta estratègia, es defineixen com a funcions de la cooperació universitària al desenvolupament (CUD): la formació; la sensibilització i l’educació per al desenvolupament; la recerca per al desenvolupament i la transferència de tecnologia. Posteriorment, l’any 2006, el Plenari del CEURI va aprovar el Código de conducta de las universidades españolas en materia de cooperación al desarrollo, que ha de ser ratificat per cadascuna de les universitats, en el seu respectiu consell de govern. En l’article 11 s’hi defineix quina ha de ser la tasca de la Universitat en el camp de la CUD, vinculant-la, d’una banda, al seu àmbit natural d’actuació: la docència i la recerca, i de l’altra, a l’enfortiment institucional dels sistemes universitaris i a l’assessorament i suport tècnic a programes de desenvolupament, conjuntament amb la sensibilització de la comunitat universitària. També, en els articles 12 i 13, considera que la cooperació al desenvolupament és part essencial del compromís social de la universitat i, com a tal, no es pot entendre com una activitat extraacadèmica ni restringida a compromisos individuals, sinó integrada en el conjunt d’activitats que li són pròpies. Això implica que la universitat s’ha de comprometre institucionalment amb aquesta tasca, donant-hi suport amb mitjans tècnics, humans i financers. Aquest codi de conducta, la UdG el va aprovar en el Consell de Govern del mes de febrer de 2007. Com podem observar en ambdós documents, es descriuen com a funcions de la universitat la formació i la sensibilització en cooperació al desenvolupament com unes de les eines per incidir en l’educació per al desenvolupament i en la creació d’una ciutadania formada i sensible en aquest àmbit, generadora d’una cultura solidària, compromesa en la lluita contra la pobresa i l’exclusió i en la promoció del desenvolupament humà i sostenible. A més, també cal assenyalar que tots aquests documents elaborats per les universitats, així com els diferents plans directors de la cooperació espanyola, en l’elaboració dels quals les universitats també han participat activament, han contribuït a demostrar el rol i la funció que tenen les universitats com a actors de la cooperació al desenvolupament. Aquest rol ens ha portat a participar en l’elaboració de molts altres documents, entre altres, al 2007, en l’Estrategia de educación para el desarrollo, de l’AECID, o en la recent
 5. 5. Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG 5 revisió d’aquesta al 2011, el document Líneas estratégicas e intervenciones priorizadas en educación para el desarrollo. És evident que tot aquest dinamisme i tota aquesta conceptualització també ha contribuït que tot això es reflecteixi en lleis vinculades a la formació universitària, com per exemple en els reials decrets d’ordenació de les ensenyances universitàries del 2007, o en l’Estatut de l’Estudiant (2010), en què les activitats solidàries són considerades com a activitats susceptibles de reconeixement acadèmic que han de promoure totes les universitats. Si bé aquest és el panorama en l’àmbit general, també cal destacar que des de l’àmbit universitari català, des de l’ACUP, es va elaborar el Pla de Cooperació Universitària per al Desenvolupament 2011-2015, la primera part del qual analitza la importància de l’educació superior i la recerca per al desenvolupament, la responsabilitat de les universitats en el desenvolupament humà global i el seu paper en la formació d’una ciutadania responsable, a més del rol de les universitats com a actors de desenvolupament. Igualment, fa un repàs de la situació actual de la cooperació universitària per al desenvolupament a les universitats catalanes i les polítiques respectives en l’àmbit català, espanyol i europeu. La segona part estableix els objectius principals que es volen aconseguir, i també els eixos prioritaris i les línies estratègiques de treball per als anys 2011-2015. Aquest Pla CUD ha estat elaborat i assumit per totes les universitats catalanes i ha tingut el suport de l’Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament (ACCD) per a la seva elaboració i difusió. A més, cadascuna de les universitats també ha generat les seves línies d’actuació i estratègies per portar a terme aquests principis. La Universitat de Girona (UdG) compta amb una oficina de cooperació des de 1995, i el 2002 i el 2004 va aprovar els seus primers documents marc sobre la cooperació al desenvolupament, en els quals es defineix com un dels eixos bàsics la sensibilització i l’educació per al desenvolupament i s’estableix que es destinarà un 25 % del pressupost de cooperació a aquestes finalitats. A més, ha establert mesures per definir aquestes actuacions tant en els seus plans estratègics com en les seves ordenances universitàries, que analitzarem a continuació. El Pla Estratègic 2008-2013 de la UdG, en l’àmbit 3, «La Universitat de Girona com a referent social», i en l’àmbit 4, «La comunitat universitària», exposa una sèrie d’eixos estratègics i línies d’actuació per incidir en la formació integral dels estudiants, mitjançant activitats solidàries. En la línia 18.2, es proposa, com a elements distintius dels estudis de la UdG, el disseny de mecanismes per fomentar l’adquisició de valors i competències socials que contribueixin a una millor integració de l’estudiant en la societat i a la plena assumpció del seu rol d’agent actiu amb responsabilitat social. Per portar a terme aquesta línia d’actuació, es va plantejar que calia atendre les necessitats de formació integral de les persones, mitjançant el desenvolupament de competències transversals a les assignatures de grau i d’altres que s’ofereixen a través de l’Oficina de Cooperació per al Desenvolupament (OCD).
 6. 6. Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG 6 Per dissenyar-les, s’han tingut en compte també les lleis que s’han publicat sobre aquesta matèria. Entre aquestes, el Reial decret 1397/2007, de 29 d’octubre, d’estudis universitaris, que estableix que «els estudiants podran obtenir reconeixement acadèmic en crèdits de participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació fins a un màxim de 6 crèdits del total del pla d’estudis cursat». Posteriorment, també s’han tingut en compte els principis que emanen de l’Estatut de l’Estudiant (RD 1791/2010, de 30 de desembre, capítol XIV, article 67), que estableix una sèrie de principis generals que promouen el dret i el deure de l’alumnat universitari a participar en activitats formatives de participació social i cooperació al desenvolupament que incideixin en la seva formació en valors, i que li siguin acreditades com a tals. A la nostra Universitat, al maig de 2009, el Consell de Govern va aprovar els crèdits que s’han de reconèixer per la realització d’activitats solidàries i de cooperació. Concretament, es va aprovar que es poguessin reconèixer activitats solidàries i de cooperació declarades, tant en l’àmbit internacional (6 crèdits), con en l’estatal (6 crèdits) i l’autonòmic (6 crèdits), així com en els programes d’acollida (6 crèdits). Arran d’aquesta aprovació, i davant la necessitat de transformar els anteriors cursos de cooperació en activitats que promoguin l’adquisició de competències, l’OCD es va proposar els objectius següents: – Transformar la formació bàsica dels cooperants i el voluntariat universitari en una formació amb capacitat per incidir en el desenvolupament de competències transversals. – Aplicar una nova modalitat de formació centrada en l’aprenentatge-servei. – Potenciar la relació amb el territori mitjançant la implicació en projectes que portin a terme les ONGD i entitats solidàries. – Promoure la incorporació dels estudiants a projectes de cooperació per al desenvolupament en l’àmbit internacional. – Dissenyar instruments per avaluar les competències transversals desenvolupades. Per aquest motiu, el Vicerectorat d’Estudiants, Cooperació i Igualtat va impulsar que l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament (OCD) assumís aquest compromís mitjançant l’organització d’accions per a la consecució dels objectius anteriorment exposats. Les activitats solidàries organitzades per l’OCD per a tots els estudiants de la UdG s’han dissenyat i portat a terme mitjançant la metodologia pedagògica de l’aprenentatge i servei, de manera que els estudiants puguin desenvolupar les competències transversals seleccionades per la universitat en l’àmbit de la solidaritat, i arribin a aprendre de forma competencial i amb responsabilitat social, mitjançant activitats de formació i pràctica a les diferents entitats, institucionals solidàries i institucions públiques vinculades al territori de referència de la UdG.
 7. 7. Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG II. Recull d’activitats de l’OCD 7
 8. 8. Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG Convenis signats amb entitats/institucions 48 convenis signats durant el curs 2012-2013: AECC-CATALUNYA CONTRA EL CÀNCER AJUNTAMENT DE GIRONA AJUNTAMENT DE SALT AMPA DEL CEE FONT DE L’ABELLA ASSOCIACIÓ CATALANA D’ENGINYERIA SENSE FRONTERES ASSOCIACIÓ CATALANA D’AMICS DEL POBLE SAHRAUÍ ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL CCU ASSOCIACIÓ DE CARDIOPATIES CONGÈNITES ASSOCIACIÓ DE NATURALISTES DE GIRONA ASSOCIACIÓ DE SUPORT A LES JOVES SUBSAHARIANES ASSOCIACIÓ MIFAS ASSOCIACIÓ MONTSENY-GUILLERIES ASSOCIACIÓ SÍNDROME D’ASPERGER GIRONA BANC DE SANG I TEIXITS CÀRITAS DIOCESANA DE GIRONA CASAL DELS INFANTS PER L’ACCIÓ SOCIAL ALS BARRIS CENTRE CeDRe DE LA COORDINADORA D’ONG SOLIDÀRIES DE LES COMARQUES GIRONINES I ALT MARESME CENTRE INFANTIL I JUVENIL PARROQUIAL DE SANTA EUGÈNIA CONSORCI SANT GREGORI CREU ROJA ESPANYOLA A GIRONA DAGUA ESCOLA CARRILET ESCOLA LA DRAGA ESCOLA SA FORCANERA ESCOLA TORRES JONAMA (PALAFRUGELL) 8
 9. 9. Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG ESPIRAL ENTITAT DE SERVEIS FACTORIA DE SOSTENIBILITAT FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL FUNDACIÓ JAUME BOFILL FUNDACIÓ LES VETES FUNDACIÓ ONCOLLIGA GIRONA FUNDACIÓ PRÍNCEP DE GIRONA FUNDACIÓ PRIVADA BANC DELS ALIMENTS COMARQUES DE GIRONA FUNDACIÓ PRIVADA ESCOLA SANT VICENÇ DE PAÜL FUNDACIÓ TRESC FUNDACIÓ VIES VERDES GRAMC (Grups de Recerca i Actuació amb Minories Culturals i Treballadors Estrangers) GREC (Grup de Recerca i Estudi dels Conflictes) GRUP FUNDACIÓ RAMON NOGUERA (FUNDACIÓ MONTILIVI) GRUP PLATAFORMA EDUCATIVA INSTITUT ESCOLA LLORET DE MAR INSTITUT SERRALLARGA (BLANES) LLARS DE L’AMISTAT CHESHIRE, FUNDACIÓ PRIVADA-LLAR OXALIS ONA, ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS I TUTORS DE DISCAPACITATS INTEL·LECTUALS DE L’ALT EMPORDÀ PLATAFORMA CÍVICA PER L’ÚS DE LA BICICLETA I LA MOBILITAT SOSTENIBLE MOU-TE EN BICI TEIXIDORS DE XARXES UNICEF-COMITÈ DE GIRONA UNIVERSIDAD MENÉNDEZ PELAYO 9
 10. 10. Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG 10 Activitats Solidàries Activitats Solidàries, Activitats Solidàries puntuals i Packs d’ctivitats Solidàries i formació Cooperació internacional X Convocatòria d’Ajuts a Projectes de Cooperació per al Desenvolupament. Any 2012 XI Convocatòria d’Ajuts a Projectes de Cooperació per al Desenvolupament. Any 2013 | 31 de maig 1 projectes PCI Haití | del 2 al 10 de març | Haití Voluntariat internacional Programa de Voluntariat Internacional de les Nacions Unides (VNU) | desembre 2012 - juny 2013 | 2 estudiants Formació
 11. 11. Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG 11 Exposicions a la UdG Exposició itinerant de la 3a edició del concurs de fotografia “Amb ulls de cooperant” | abril-juny Col·laboració en l’organització de l’exposició itinerant “Mecenas de vida” | febrer-juny Exposició “Arquicoopera: Cooperació per al desenvolupament en arquitectura i enginyeria d’edificació de l’EPS” | del 9 al 30 de març | EPS Col·laboració en l’organització de l’exposició “El viaje de Allikay” | del 6 al 13 de maig Col·laboració en l’organització de l’exposició “ONGD de les comarques gironines” | del 6 al 20 de maig Exposició de l’Oficina de Cooperació per al Desenvolupament “Voluntariat i cooperació a la UdG” Campanyes a la UdG Campanya de Nadal a la UdG de recollida de joguines de Creu Roja Joventut | del 5 al 21 de desembre Campanya de recollida d’aliments i productes d’higiene personal de Càritas de Girona | del 5 al 21 de desembre Carpa per a la sensibilització de l’AECC sobre el Dia Mundial Contra el Càncer | 4 de febrer Col·laboració en la Campanya “Recicla la cultura” | del 15 al 25 d’abril Campanya de recollida de sang amb el Banc de Sang i Teixits | 8 de maig Taula informativa i de sensibilització de l’AECC sobre el Dia Mundial Sense Tabac | 31 de maig Actes, jornades i diades XII Fira d’Entitats de Voluntariat de Girona | 8 de novembre | Girona Coorganitzadors de la 7a Nit Jove de Cinema Solidari | 29 de novembre Lliurament dels diners de les vagues a Càritas i al Banc dels Aliments de Girona | 12 de desembre | UdG Acte de la Fundació Ramon Noguera de reconeixement al voluntariat i a l’Oficina de Cooperació de la UdG | 12 de desembre | Girona
 12. 12. Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG 12 Jornada: “La cooperació a la Facultat d’Infermeria: què podem fer?” | 7 febrer | Facultat d’Infermeria 3a edició del Concurs de Fotografia “Amb ulls de cooperant” | 15 de febrer Coorganitzadors del 2n concurs de relats curts de la UdG “Els objectius del desenvolupament del mil·lenni des d’una perspectiva de gènere” | 8 de març Acte d’entrega de premis del 2n concurs de relats curts “Els ODM des d’una perspectiva de gènere” | 22 d’abril | Girona 3a Diada de la Solidaritat de la UdG | 8 de maig | UdG Sopar solidari Fundació Oncolliga | 24 de maig | UdG 5a Festa solidària “Apadrina un avi” | 7 de juny | Girona El butlletí Cooperem Butlletí número 8 Butlletí número 9 Butlletí número 10 Butlletí número 11 Publicacions Coorganitzadors de la publicació Recursos naturals, riquesa o espoliació?, 1r volum de la col·lecció Visions d’Amèrica Llatina | 4 d’abril 2n concurs de relats curts de la UdG “Els objectius de desenvolupament del mil·lenni des d’una perspectiva de gènere” | abril Capítol del llibre Buenas prácticas de Educación para el Desarrollo en las Universidades. Universidad de las Palmas de Gran Canaria
 13. 13. Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG 13 Congressos i jornades I Jornades sobre Universitat i Educació per al Desenvolupament | del 29 al 31 d’octubre | Navarra Primera Trobada Interuniversitària “Universitas ODM, formando ciudadanía” | del 12 al 15 de desembre | Santander Workshop sobre voluntariat internacional “EU Aid Volunteers” | 6 i 7 de març | Madrid VI Congrés Universitat i Cooperació al Desenvolupament | del 24 al 26 d’abril | València 6a Conferència Internacional de Barcelona sobre Ensenyament Superior. GUNI 2013 | 13, 14 i 15 de maig | Barcelona IV UNIVEST “Estratègies cap a l’aprenentatge col·laboratiu” | 4 i 5 de juliol | Girona XXVI Seminari internacional AISOC “Organizaciones en tiempos de crisis. Perspectivas, diagnósticos, alternativas y propuestas” | 8 i 9 de juliol | Madrid Jornades i seminaris de formació Jornadas sobre evaluación y cooperación internacional para el desarrollo. En el marco de la revisión de la política de evaluación de la cooperación española | 10 i 11 de desembre | Madrid Seminari sobre APS | 5 de febrer | Tarragona Formació Info@AD organitzat per l’OCUD (Observatori de Cooperació Universitària per al Desenvolupament) | 11 març | Madrid El recurs Arquicoopera Gestió del bloc Arquicoopera | 363 visites Projectes de cooperació internacional | 1 projecte Activitats Solidàries i projectes locals | 3 projectes
 14. 14. Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG 14 Comunicació de l’OCD Elaboració de notícies i bàners a les pàgines de la UdG | 90 notícies Facebook i Twitter | 2.000 seguidors Creació de cartells per als actes de la OCD | 12 cartells Blog UdG Cooperem | 532 visites Realització de vídeos de projectes i activitats de l’OCD | 2 vídeos Seguiment del PACI | Introducció de les dades a info@OD L’OCD als mitjans de comunicació La revista ONGC publica un article sobre “Visions d’Amèrica Llatina” | número 51 | tardor 2012 El Punt-Avui ressalta l'èxit del voluntariat a la UdG | 9 de desembre Al portal VilaWeb, estudi del percentatge de voluntaris sobre el total d’estudiants de les universitats catalanes | 11 de febrer El Punt (versió impresa i digital) “Les cicatrius del planeta” sobre la UdG i la sensibilització contra les injustícies | 19 de maig Concurs de fotografia “Amb ulls de cooperant"” | Reportatge a TVGi | 21 de maig TVGi recull l’experiència de l’activitat solidària a La Sopa | 23 de maig Projecte Pis Solidari | Reportatge al TN Comarques de Girona de TV3 | 27 de maig
 15. 15. Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG III. Activitats Solidàries i de Cooperació 15
 16. 16. Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG 16 III.I Activitats solidàries Packs 3% Dades generals: Nombre d’entitats: 72 Nombre d’Activitats Solidàries: 254 2011-2012 (91 solidàries, 28 puntuals, 3 packs) Activitats solidàries puntuals 22% Tipus d’activitat 2012-2013 (103 solidàries, 28 puntuals, 4 packs) Nombre d’estudiants: 1.373 2011-2012: 533 2012-2013: 840 (increment del 63%) Activitats solidàries 75% Coreus gestionats: 2.323 En aquests gràfics es mostra el nombre d’estudiants que han participat en el programa d’activitats solidàries i la formació corresponent que hi està vinculada i que organitza l’Oficina de Cooperació per al Desenvolupament. Ambdós gràfics fan referència al període que va des del 2011 –moment en què es va iniciar el programa– fins a l’actualitat.
 17. 17. Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG 17 Les activitats solidàries a la universitat El Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, estableix que tots els plans d’estudis universitaris de grau oficials han de preveure la possibilitat del reconeixement d’almenys 6 crèdits amb activitats universitàries, entre elles les activitats solidàries i de cooperació. Per a l’obtenció d’aquests crèdits ECTS, l’Oficina de Cooperació per al Desenvolupament ofereix «reconeixement de crèdits per la participació en activitats solidàries» i per la realització de cursos i activitats pràctiques de voluntariat. La formació en l’àmbit de la solidaritat i el voluntariat és necessària per situar l’estudiant en aquests conceptes. Les activitats pràctiques es porten a terme en institucions i entitats solidàries del nostre entorn, mitjançant la metodologia d’aprenentatge i servei (APS), que integra l’aprenentatge de continguts, competències, habilitats, actituds i valors realitzant un servei a la comunitat. Què són les activitats solidàries puntuals? Les activitats solidàries puntuals són activitats que es concentren en mig dia (5 h) o bé en un dia complet (10 h), en les quals els estudiants poden participar de forma esporàdica. Què són els paquets de formació + activitat solidària? Es tracta d’una formació vinculada a activitats solidàries associades. D’aquesta manera, amb un paquet de 50 hores els alumnes aconsegueixen uns coneixements específics per al desenvolupament d’activitats solidàries vinculades a la formació que han seguit. Crèdits ECTS Mitjançant la realització de formació i d’activitats solidàries o activitats solidàries puntuals, els estudiants poden obtenir crèdits ECTS, en funció dels blocs realitzats, segons els quadres següents:
 18. 18. Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG 18 Com funciona? Les activitats sorgeixen com a resultat de la proposta feta per les entitats, de l’anàlisi posterior de la seva idoneïtat per part de l’OCD i de la signatura d’un conveni de col·laboració entre la UdG i l’entitat, en què s’exposen els deures i drets de l’entitat o institució i dels estudiants participants. Les activitats es classifiquen segons els àmbits següents: educació, cultural, social, salut, discapacitats, sostenibilitat i comunicació. L’estudiant consulta a la web de l’OCD els diferents àmbits i els projectes oferts en cadascun, i escull entre les places disponibles. A partir d’aquest moment, es posa en contacte amb l’OCD amb la finalitat de poderse adreçar a l’entitat i signar el seu pla d’acció. Acabada l’activitat, a la base de dades de l’OCD s’acumulen les hores (tant de formació com d’activitats solidàries) durant tota l’estada acadèmica de l’estudiant a la Universitat, perquè siguin reconegudes quan ho sol·liciti. Entitats i localitzacions Les activitats solidàries es poden realitzar en un gran nombre d’entitats socials i institucions públiques repartides per les comarques gironines. Les entitats seleccionades treballen amb col·lectius en risc d’exclusió social del nostre entorn: infància, joventut, discapacitats, ancians, persones sense sostre, immigrants, etc.
 19. 19. Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG 19 Metodologia Les activitats solidàries es porten a terme mitjançant la metodologia basada en l’aprenentatge i servei (APS), que facilita l’aprenentatge i l’adquisició de coneixements, habilitats, actituds, valors i competències, i promou la participació i el compromís social dels estudiants. D’aquesta manera, l’APS es planteja com una aportació a la integració de la universitat a la comunitat i als processos d’ensenyament i aprenentatge, amb una dimensió ètica i de compromís social, tal com es descriu en el Pla Estratègic de la UdG, aprovat pel Claustre el 22 de maig del 2008. En funció de la tipologia dels projectes que es realitzen, es pot incidir amb més o menys intensitat en l’assoliment de les competències transversals que promou la UdG. En un intent d’establir la relació de les principals competències que es treballen amb les Activitats Solidàries, segons la metodologia de l’APS i la classificació de les competències transversals de la UdG, es presenta el quadre següent: Avaluació Les avaluacions es basen en l’informe d’avaluació de l’estudiant, que emplenen conjuntament (en alguns aspectes) l’estudiant i el seu tutor a l’entitat. Aquest informe inclou, principalment, tres aspectes: implicació de l’estudiant; capacitats, actituds i competències de l’estudiant mostrades en el projecte, i autoavaluació dels aprenentatges realitzats per l’estudiant. De l’estudi de les avaluacions realitzades en el període 2011-2012 (250 avaluacions) es pot extreure la conclusió que les entitats estan molt satisfetes amb els estudiants que hi han participat, ja que valoren la seva implicació i adaptació al medi, alhora que els estudiants valoren molt positivament l’aprenentatge de nous coneixements i la participació en els projectes, així com la gratificació que això els ha suposat. Els resultats obtinguts, doncs, han estat els següents:
 20. 20. Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG 20
 21. 21. Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG 21 III.II. Cooperació internacional «La UdG té la voluntat de promoure, realitzar i donar suport a activitats de cooperació per al desenvolupament en aquells àmbits i zones on pugui exercir de manera més efectiva la seva capacitat de transformació i millora de les condicions de vida de les persones. Per aquesta raó situa el seu camp d’actuació preferent en aquells països de menor índex de desenvolupament humà (IDH), en situacions de greu desequilibri social i en els sectors de població del nostre entorn més desafavorits.» [Document marc de la UdG sobre la cooperació per al desenvolupament.]
 22. 22. Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG 22 Actuacions principals Des de la UdG es donarà suport i s’impulsaran les actuacions següents: – Projectes prioritaris de la UdG – Convocatòries d’ajuts a mobilitat i projectes de cooperació per al desenvolupament – Ajuts d’emergència – Sensibilització i formació de la comunitat universitària – Campanyes – Cessió de material – Altres actuacions Crèdits ECTS Tal com consta a la Normativa de reconeixement i transferència de crèdits en estudis de grau aprovada a aquest efecte pel Consell de Govern, núm. 5/09 de 28 de maig de 2009, de la Universitat de Girona, es reconeixeran crèdits ECTS per la participació en algun dels projectes de cooperació que rebin ajut de la convocatòria d’ajuts a projectes de cooperació per al desenvolupament de la UdG, segons la durada de l’estada i si s’ha efectuat el curs de cooperació ofert per l’OCD. Crèdits reconeguts com a “Participació en Activitats Solidàries i de cooperació internacional” 2 crèdits ECTS •Estades entre 2 setmanes i 1 mes 4 crèdits ECTS •Estades d’1 a 3 mesos 6 crèdits ECTS •Estades de més de 3 mesos Projectes de cooperació per al desenvolupament arreu del món Les principals línies d’actuació de la cooperació internacional per al desenvolupament són: – L’alfabetització i l’educació fonamental – L’eradicació de la pobresa – La promoció de la salut – La cobertura de les necessitats socials i la infraestructura bàsica – El desenvolupament del teixit associatiu – El foment de la pau – La sostenibilitat ambiental – La capacitat d’emprendre
 23. 23. Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG – La promoció dels drets humans – Els drets de les dones – Els drets dels pobles indígenes – La protecció a la infància i el foment d’un comerç just i solidari – 23 La promoció de l’equitat científica i tecnològica La cooperació per al desenvolupament a la Universitat de Girona, període 2001-2012 Des del 2001, l’Oficina de Cooperació recolza els projectes de cooperació internacional; el 2002 va iniciar les convocatòries d’ajuts a projectes de cooperació per al desenvolupament, encara activa en l’actualitat. La convocatòria d’ajuts a projectes de cooperació per al desenvolupament de la Universitat de Girona té com a objectiu donar suport econòmic a projectes de cooperació per al desenvolupament i facilitar la participació dels membres de la comunitat universitària en aquestes actuacions. L’última convocatòria aprovada, la desena (2012), estava dotada amb 50.000 €, dels quals com a mínim 17.500 € es destinaran a projectes ja iniciats i consolidats, i com a mínim 11.250 € es destinaran a projectes d’iniciació.
 24. 24. Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG 24 La relació de participació de la comunitat universitària per a la convocatòria 2012 és la següent: Facultat/Escola Estudiants FLL 4 PDI PAS 2 FEP Estudiants 3r cicle Gènere 2 homes 4 EPS 2 7 dones / 1 home 4 1 dona / 5 homes FD 1 1 FC 2 2 2 dones / 2 homes FT 3 1 4 dones F Medicina 2 1 dona /1 home FI 1 1 home FCCE 1 dona / 1 home 1 1 home UdG TOTAL 2 15 4 11 2 dones 2 18 dones / 14 homes La Comissió de Cooperació va aprovar els projectes següents: PROJECTES CONSOLIDATS Projecte educatiu i de construcció d’habitatges per a infants a Jujuy (Argentina) i Xile El projecte consisteix en l’organització d’activitats educatives per als infants de la comunitat que, OBJECTIU: d’altra banda, passarien el dia al carrer. S’aportarà material escolar i una nova nevera per completar la cuina que es va construir en el projecte anterior. A més, el projecte preveu la construcció d’habitatges amb maons de terra compactada per a aquelles famílies que viuen en situació d’extrema pobresa. SOL·LICITANT: Francisco Javier Quirós Sanromán CONTACTE: Francisco Javier Quirós Sanromán CORREU ELECTRÒNIC: ccugirona@udg.edu CONTRAPART: Sociedad Femenina de Fomento (CE.DE.POS) UBICACIÓ: San Salvador de Jujuy (Argentina) i La Bandera (Xile) FINANÇAMENT UdG: Projecte: 8.875 €. Mobilitat: 2.625 € (5 estudiants)
 25. 25. Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG 25 Carta arqueològica de la regió de Mehairiz (Sàhara Occidental, territoris alliberats) / Continuació del seguiment del reassentament de la població sahrauí als territoris alliberats (Sàhara Occidental) L’objectiu d’aquest projecte consisteix a realitzar una carta dels territoris del nord del Sàhara Occidental, en col·laboració amb el Ministeri de Cultura de la RASD. L’equip de la UdG té abundant OBJECTIU: material sobre el patrimoni històric i arqueològic d’algunes zones dels territoris alliberats, però no s’ha elaborat mai un treball de cartografia per identificar i preservar els jaciments, alguns dels quals tenen un alt valor científic i estan en un greu risc d’espoli. SOL·LICITANT: Carles Serra Salamé CONTACTE: Carles Serra Salamé CORREU ELECTRÒNIC: carles.serra@udg.edu CONTRAPART: Ministeri de Cultura de la RASD / Ministeri dels Territoris Alliberats de la RASD UBICACIÓ: Mehairiz, territoris alliberats (Sàhara Occidental) FINANÇAMENT UdG: Projecte: 8.900 €. Mobilitat: 1.400 € (4 PDI) Creació d’una unitat d’àmbit públic model per a la consecució de la sostenibilitat dels sistemes instal·lats amb energies renovables a la Amazònia equatoriana – Fase II (Equador) En aquesta segona fase es pretén consolidar la feina de la unitat i alhora reforçar el teixit de coneixement sobre energies renovables a la província. Per una banda, es fomentaran les OBJECTIU: capacitacions tant d’usuaris com de tècnics comunitaris i, de l’altra, s’augmentaran les capacitacions locals mitjançant la participació en esdeveniments públics, fires o mostres. S’introduiran també nous mòduls d’energia renovable. SOL·LICITANT: Isaac Pérez Sanz CONTACTE: Isaac Pérez Sanz CORREU ELECTRÒNIC: isaac.perez.esf@gmail.com CONTRAPART: Gobierno autónomo descentralizado municipal Francisco de Orellana UBICACIÓ: Orellana (Equador) FINANÇAMENT UdG: Projecte: 13.940,74 €. Mobilitat: 525 € (1 estudiant)
 26. 26. Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG 26 Alfabetització de les comunitats indígenes de la Costa Carib Sud (Nicaragua) Aquesta campanya d’alfabetització a la RAAS (Región Autónoma del Atlántico Sur) enfortirà les OBJECTIU: organitzacions comunals territorials, locals i regionals, així com les autoritats municipals, i reduirà els índexs d’analfabetisme, i els de malalties diarreiques i respiratòries per mitjà de la salut preventiva i el suport a través de pautes per millorar el medi ambient de la regió. SOL·LICITANT: Joan Colomer i Ribas CONTACTE: Joan Colomer i Ribas CORREU ELECTRÒNIC: joancolomer1@gmail.com CONTRAPART: Asociación de Educación Popular Carlos Fonseca Amador (AEPCFA), Nicaragua UBICACIÓ: Kukra Hill i Bluefields (Nicaragua) FINANÇAMENT UdG: Projecte: 0 €. Mobilitat: 700 € (1 estudiant) PROJECTES INICIATS Realització d’un curs de formació per a monitors d’educació en el lleure i d’un casal per a infants i joves amb risc social al barri de Lo Sierra (Xile) Realització d’un casal/colònies per a nois i noies del barri de Lo Sierra. Es proporcionarà, a més, OBJECTIU: formació específica a un grup de joves de més edat per tal que, en el futur, siguin ells mateixos els que continuïn la tasca del casal com a monitors. SOL·LICITANT: Núria Felip i Jacas CONTACTE: Núria Felip i Jacas CORREU ELECTRÒNIC: nuria.felip@udg.edu CONTRAPART: Comunidad Cristiana Laica de Educadores Populares UBICACIÓ: Santiago de Xile (Xile) FINANÇAMENT UdG: Projecte: 1.500 €. Mobilitat: 525 € (1 PDI)
 27. 27. Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG 27 Projecte d’instal·lació d’un biohort i un jardí de plantes medicinals a l’alberg de menors Chaskawasi per a la sostenibilitat i el desenvolupament d’activitats educatives i socioambientals (Perú) La instal·lació d’aquest biohort millorarà l’aportació alimentària dels membres de la comunitat, en especial dels infants, a través del consum d’hortalisses amb alt valor nutricional i vitamínic. La OBJECTIU: construcció i manteniment d’aquest hort ecològic afavorirà, a més, la consciència mediambiental de la comunitat i el seu vincle ancestral amb la terra. Incloure plantes medicinals a l’hort servirà per recuperar les pràctiques medicinals tradicionals. SOL·LICITANT: Anna Labrada Estruch CONTACTE: Anna Labrada Estruch CORREU ELECTRÒNIC: alabest@hotmail.com CONTRAPART: Asociación Civil Reserva Ecológica Chontachaka UBICACIÓ: Salvación (Perú) FINANÇAMENT UDG: Projecte: 1.000 €. Mobilitat: 700 € (1 estudiant) Estudi dels materials sostenibles autòctons per a l’aplicació en la construcció del pavelló espanyol (Índia) Desplaçament on es desenvoluparà el projecte del pavelló espanyol, per a la investigació dels OBJECTIU: materials, elements i sistemes constructius que s’utilitzaran en la construcció. Col·laboració en l’execució de la memòria descriptiva del pavelló dins la zona internacional d’Auroville, seguint criteris de sostenibilitat ambiental i energètica. SOL·LICITANT: Arnau Sargatal Prat CONTACTE: Arnau Sargatal Prat CORREU ELECTRÒNIC: arnau1000@hotmail.com CONTRAPART: Auroville Foundation UBICACIÓ: Auroville (Índia) FINANÇAMENT UdG: Projecte: 0 €. Mobilitat: 892,5 € (2 estudiants)
 28. 28. Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG 28 Recer de la Sostenibilitat: un espai per acollir bons propòsits, intercanviar coneixements i experiències, descobrir talents i fer créixer (Brasil) El recer serà un espai amb un diferencial de formació on s’oferiran diverses capacitacions que OBJECTIU: responguin a les demandes professionals de la zona (hostaleria, agricultura, artesania...) amb l’objectiu d’atendre, de forma prioritària, la població més jove, la qual, un cop finalitzada la secundària, no té possibilitat de continuar la seva formació. SOL·LICITANT: Lidia Ochoa Cañigueral CONTACTE: Lidia Ochoa Cañigueral CORREU ELECTRÒNIC: lidia.ochoa@udg.edu CONTRAPART: Asociación Movimiento Mecenas de Vida UBICACIÓ: Itacaré i Sierra Grande (Brasil) FINANÇAMENT UdG: Projecte: 5.840 €. Mobilitat: 700 € (1 PDI) PROJECTES D’INICIACIÓ Projecte d’educació en la prevenció del VIH/sida i de la convivència amb la malaltia al barri de Jasina Machel d’Inhambane (Moçambic) Aquest projecte pretén millorar el coneixement i la prevenció contra el VIH a través de sessions educatives a uns determinats grups objectiu (joves i dones) de la població. Després dels tallers formatius s’elaboraran productes de difusió; d’una banda, s’editarà un llibre-quadern on es mostrarà OBJECTIU: el treball entre els curanderos i curanderes i els tècnics de salut d’Inhambane, i de l’altra, s’elaborarà un CD amb les cançons de sensibilització fetes pels grups de joves i dones. Finalment, també s’editarà un vídeo documental en el qual, a més de les recomanacions dels tècnics i curanderos participants en el projecte, també es comptarà amb el testimoni de persones seropositives que explicaran la seva experiència quotidiana amb la malaltia. SOL·LICITANT: Enric Alonso Alegre CONTACTE: Enric Alonso Alegre CORREU ELECTRÒNIC: enricalonso2@hotmail.com CONTRAPART: Asociación Positivo Moçambic UBICACIÓ: Inhambane (Moçambic) FINANÇAMENT UdG: Projecte: 685,66 €. Mobilitat: 472,5 € (1 estudiant)
 29. 29. Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG 29 Desenvolupament rural a Mboluembou (Senegal) Amb aquest projecte es pretén dotar la població de Mbolembou, situada en una regió molt OBJECTIU: castigada per les inclemències meteorològiques, d’una estructura de supervivència durant tot l’any i, alhora, dotar la població dels coneixements necessaris per gestionar correctament aquestes eines. SOL·LICITANT: Josep Casafont Cendra CONTACTE: Josep Casafont Cendra CORREU ELECTRÒNIC: u1901813@campus.udg.edu CONTRAPART: Meragemu UBICACIÓ: Mbolembou (Senegal) FINANÇAMENT UdG: Projecte: 565 €. Mobilitat: 700 € (1 estudiant) Convocatòria 2013 En la convocatòria actual, l’onzena, corresponent al 2013, s’aprova una quantitat total de 100.000 €, dels quals com a mínim 35.000 € es destinaran a projectes consolidats, i com a mínim 30.000 € es destinaran a projectes d’iniciació. S’han presentat un total de 14 projectes, amb accions proposades en 11 països diferents d’Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia. S’estima una participació superior a la de l’any anterior. La Comissió de Cooperació resoldrà la convocatòria el 21 de juny i la resolució pública es realitzarà el 27 de juny.
 30. 30. Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG 30 III.III. Voluntariat internacional de les Nacions Unides El Programa de Voluntaris de Nacions Unides (VNU) facilita la incorporació de joves universitaris per donar suport a serveis enfocats als Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni. D’aquesta manera, el programa abraça diverses àrees de participació; a més de les TIC, inclou sanitat, educació i medi ambient. Fins l’any 2010, s’havien adherit al conveni del Programa de Voluntaris de Nacions Unides 27 universitats. La Universitat de Girona s’hi va incorporar precisament aquell any. Els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni de l’Organització de Nacions Unides són: 1. Abolir la pobresa extrema i la fam 2. Assolir l’escolarització primària universal 3. Promoure la igualtat entre els gèneres i l’autonomia de la dona 4. Reduir la mortalitat infantil 5. Millorar la salut materna 6. Combatre el VIH/sida, el paludisme i altres malalties 7. Garantir la sostenibilitat del medi ambient 8. Fomentar una associació mundial per al desenvolupament Aquests voluntaris/àries universitaris, estan diferenciats de las resta dels voluntaris d’altres programes de Nacions Unides. La principal diferència és que no rebran remuneració de VNU, sinó un ajut econòmic de les universitats respectives i dels patrocinadors de la Red (Agència Espanyola de Cooperació Internacional i ajudes d’algunes comunitats autònomes). 1. Selecció per part de l’Oficina de Cooperació de les candidatures presentades La UdG recull 13 candidatures, i aquestes sol·licituds són revisades pel grup de selecció, format per Pep Freixa (psicòleg de la UdG), Kathy Barry (professora d’anglès de la UdG) i Sílvia Lloveras (responsable de l’Oficina de Cooperació de la UdG), per tal de considerar la idoneïtat de les candidatures respecte als requisits del programa. Requisits: – Ser estudiant (grau, postgrau o doctorand) de la Universitat de Girona el curs 2011-2012 o 20122013. – Tenir 25 anys complerts.
 31. 31. Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG – Gran capacitat d’adaptació a un país estranger. – 31 Alt nivell d’anglès, així com el nivell de qualsevol altre idioma addicional requerit a cada lloc (es realitza una petita entrevista en anglès, a càrrec de Kathy Barry). – Coneixements de l’àrea específica de cooperació, així com en els àmbits dels ODM i les TIC. – Experiència o interès en el món del voluntariat, ONG i/o cooperació al desenvolupament. – Alt nivell de compromís i responsabilitat. Eel grup de selecció de la UdG escull 4 candidatures. Finalment, el programa de Nacions Unides selecciona 2 candidatures de les proposades. Corresponen a Brasília i Panamà. 2. Sessions de formació prèvies a la sortida Participació obligatòria en el seminari de formació a la ciutat de Madrid (Colmenar Viejo). El seminari de Madrid inclou un mínim de formació sobre els temes següents:  Els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni.  El programa de Voluntaris Universitaris de Nacions Unides davant els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni.  Drets i deures del voluntari.  El voluntariat i la cooperació internacional al desenvolupament.  Informació sobre els països de destinació.  Aprenentatge intercultural.  Taller de resolució de conflictes.  Experiències d’anteriors voluntaris.  Sistema de Nacions Unides.  Condicions i normes de seguretat en el terreny. El seminari va ser impartit els dies 19, 20 i 21 de novembre de 2012. 3. Firma dels corresponents compromisos de preselecció, selecció i “letter of undertaking” En aquests documents es detallen els compromisos i drets dels voluntaris que participen en el programa.
 32. 32. Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG 32 4. La Universitat de Girona realitza el seguiment dels voluntaris durant tota la seva estada en el país d’acollida En el moment del retorn, se’ls requerirà un informe d’avaluació intermedi i un informe final. També es podran animar a participar en els seminaris de formació d’edicions posteriors dels nous voluntaris, així com en altres activitats de difusió i sensibilització associades al programa i a l’Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG. III. IV. Suport a Activitats Solidàries. Programes d’acolliment: L’Oficina de Cooperació realitza les convalidacions dels estudiants que han participat en activitats com ara: - Mentoria en el Projecte Rossinyol: 98 estudiants han pogut convalidar crèdits ECTS dins de les activitats realitzades com a programes d’acolliment I, II i III. o En aquest projecte també es porta tota la gestió econòmica (pagament als mentors, desplaçaments dels coordinadors, pagaments als professors de la formació, despeses diverses). - Tàndem lingüístic: 77 estudiants han pogut convalidar crèdits ECTS dins de les activitats realitzades com a programes d’acolliment I i II.
 33. 33. Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG 33 IV. Formació
 34. 34. Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG 34 La formació permet formar els nostres estudiants amb coneixements centrats en l’àmbit de la cooperació i el voluntariat, en els seus conceptes, definicions i terminologia, tant a escala global com específica, en relació amb les diferents tipologies de projectes, i amb el projecte mateix. La formació incorpora totes les tasques necessàries per poder dur a terme els cursos i la gestió i organització dels cursos, la localització dels ponents, la reserva dels espais, la gestió econòmica, etc. També es realitzen unes avaluacions posteriors als estudiants, que es revisen per tal de garantir que s’han obtingut criteris de qualitat del professorat, i també l’adquisició de coneixements i el desenvolupament d’habilitats i actituds. Un total de 455 estudiants han participat en els cursos de formació Facultat de Ciències Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials Facultat de Dret Àmbit educatiu Facultat de Lletres Facultat de Medicina Facultat de Turisme Facultat d'Educació i Psicologia Facultat d'infermeria Escola universitària de la Salut i l'Esport
 35. 35. Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG 35 Curs en línia sobre els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni | 25h | inici: 19 d’octubre Amb aquest curs en línia es pretenia dotar l’estudiant de coneixements i reflexions sobre els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, promocionar valors solidaris dins la Universitat, motivar la participació i el compromís de la comunitat universitària i promoure activitats locals que puguin tenir repercussió global sobre el desenvolupament humà. Curs solidari d’educació viària | 25 h | 9, 16 i 23 d’octubre i 6 de novembre Aquesta formació de 25 h va permetre als voluntaris realitzar sessions d’educació viària en diferents centres i institucions de la ciutat de Girona, amb la col·laboració i el suport de professionals de tots els àmbits relacionats amb aquesta temàtica: el Servei Català de Trànsit i els diferents cossos policials de la demarcació, i amb l’aportació de material de l’autoescola FPC. Curs al centre penitenciari | 25 h | 5, 19 i 26 d’octubre L’objectiu d’aquest curs era donar als estudiants l’oportunitat de veure i experimentar el funcionament d’un centre penitenciari i les seves realitats. El tipus de tasques que l’estudiant havia de realitzar eren participar en activitats esportives i de reinserció amb els interns.
 36. 36. Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG 36 Curs de Cooperació |1r semestre | 25 h | 5, 19 i 26 d’octubre Els estudiants van aprendre a elaborar un projecte de cooperació i a tenir en compte aspectes com ara les mesures sanitàries o les realitats del país de destinació. Va comptar amb el testimoni de cooperants que han rebut ajuts de la Convocatòria d’Ajuts per a Projectes de Cooperació de la UdG. Seminari “Transformacions Socials i Justícia Transicional: Rwanda-Congo” | 10 h | 9 i 16 de novembre Aquest seminari va oferir una visió introductòria als conflictes a l’Àfrica Central, una exposició de les diverses iniciatives de justícia a escala nacional i internacional per a la defensa de les víctimes de conflictes violents i l’apoderament de les capacitats de la població civil per construir pacíficament nous horitzons consensuats i compartits, com a model de canvi social a partir del paradigma del diàleg i la no-violència activa contemporània (Diàleg Intrarwandès). Joves Promotors de la Salut | 25 h | 12, 14, 19, 21 i 26 de febrer Aquest programa es va organitzar conjuntament amb l’Associació Espanyola Contra el Càncer-Catalunya per fomentar la importància de la conscienciació sobre la pròpia salut. Els voluntaris van rebre formació sobre diferents drogues i addiccions i van participar en un seguit d’accions de conscienciació i difusió entre la comunitat universitària dels bons hàbits saludables.
 37. 37. Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG 37 5es Jornades Visions d’Amèrica Llatina | 25 h | 15 i 22 de febrer Aquest cicle de conferències l’organitzaven conjuntament la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat de Lleida, la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat de Girona. Aquest any es va enfocar al paper de la dona a l’Amèrica Llatina. Curs de Cooperació | 2n semestre | 25 h | 1, 8 i 15 de març Els estudiants van aprendre a elaborar un projecte de cooperació i a tenir en compte aspectes com ara les mesures sanitàries o les realitats del país de destinació. Va comptar amb el testimoni de cooperants que han rebut ajuts de la Convocatòria d’Ajuts per a Projectes de Cooperació de la UdG. Projecte Som.nit | 25h | 4, 5, 6 i 17 d’abril El SOM.NIT és un projecte d’informació, prevenció i reducció de riscos en el consum de drogues adreçat a joves. S’intervé principalment en espais d’oci nocturn, on s’instal·len estands amb informació sobre prevenció i reducció de riscos amb les drogues anomenades “Intervenció bàsica” o “Tipus I”. En aquest curs es va formar els estudiants perquè poguessin realitzar aquesta tasca de sensibilització amb coneixements específics sobre bons hàbits de vida, sexe i consum de drogues.
 38. 38. Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG 38 V. Sensibilització
 39. 39. Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG 39 V.I. Exposicions Col·laboració en l’organització de l’exposició itinerant “Mecenas da Vida”, realitzada pel grup de cooperació Senders cap a la Sostenibilitat | febrer-maig L’exposició estava formada per cinc conjunts de fotografies. Cadascun representava la mirada d’un col·lectiu sobre el seu territori, la seva quotidianitat i sobre les activitats de Mecenas da Vida. La peculiaritat de les imatges que s’exposen és que els seus autors són els agricultors, les dones i la mainada de la zona rural de Serra Grande (Bahia, Brasil). Exposició “Arquicoopera: cooperació per al desenvolupament en arquitectura i enginyeria d’edificació de l’EPS” | del 9 al 30 de març | EPS En aquesta exposició es van mostrar diversos projectes de cooperació vinculats als àmbits de l’arquitectura i l’enginyeria d’edificació en els quals han participat professors, estudiants i PAS de l’EPS.
 40. 40. Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG 40 Exposició itinerant de la 3a edició del concurs de fotografia “Amb ulls de cooperant” | abril-juliol Per tercer any consecutiu s’ha organitzat el concurs de fotografia “Amb ulls de cooperant”, a partir del qual es crea una exposició itinerant que es mostra a les diverses escoles i facultats de la UdG. En aquesta exposició es poden veure les fotografies fetes pels cooperants que van rebre ajuts de la Convocatòria d’Ajuts per a Projectes de Cooperació de la UdG. Col·laboració en l’organització de l’exposició “El viaje de Allikay”, de Creu Roja | del 6 al 13 de maig | Facultat d’Infermeria Aquesta exposició forma part d’una campanya d’àmbit estatal per conscienciar sobre la importància del dret universal a la salut i com és d’imprescindible posar fi a les desigualtats en l’educació, l’alimentació, la justícia social, i en l’accés a un habitatge digne i a un lloc de treball, per aconseguir que qualsevol ciutadà del món pugui gaudir d’una bona salut.
 41. 41. Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG 41 Col·laboració en l’organització de l’exposició “ONGD de les comarques gironines”, de la Coordinadora d’ONG Solidàries de Girona | del 6 al 20 de maig | Facultat d’Educació i Psicologia Aquesta mostra se centrava en la cooperació al desenvolupament, l’educació per al desenvolupament, els drets humans i la governança democràtica, el dret a l’aigua i a la salut, l’apoderament de la dona, la cultura de la pau, la sostenibilitat ambiental, les capacitats productives i els drets laborals. Exposició de l’Oficina de Cooperació per al Desenvolupament “Voluntariat i Cooperació a la UdG” | 13 i 14 de juny | Facultat de Lletres L’exposició volia donar a conèixer les activitats que desenvolupa l’Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG. En aquest sentit, s’hi podien veure els dos grans àmbits sobre els quals treballa l’OCD: la cooperació internacional i les Activitats Solidàries, camps en els quals la comunitat universitària pot participar de forma activa.
 42. 42. Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG 42 V.II. Campanyes Campanya de Nadal a la UdG de recollida de joguines de Creu Roja Joventut | del 5 al 21 de desembre L’Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG es va adherir a la campanya de recollida de joguines de Creu Roja Joventut “Apropa’ns la nostra il·lusió! Un gest, una joguina!”. Per això va fer una crida a tota la comunitat universitària a participar-hi. Es van recollir un total de 270 joguines. Campanya de Nadal a la UdG de recollida d’aliments i productes d’higiene personal de Càritas de Girona | del 5 al 21 de desembre L’Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG es va adherir a la campanya de recollida d’aliments i productes d’higiene personal de Càritas Diocesana de Girona. Per això va fer una crida a tota la comunitat universitària a participar-hi. Es va recollir prop de mitja tona d’aliments i productes d’higiene personal.
 43. 43. Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG 43 Sensibilització de l’AECC pel Dia Mundial Contra el Càncer | 4 de febrer | Biblioteca | Campus Montilivi Amb motiu del Dia Mundial Contra el Càncer, alguns voluntaris del Programa Joves Promotors de la Salut van instal·lar una carpa davant la Biblioteca de Montilivi per sensibilitzar la comunitat universitària sobre els efectes del consum de droga i la importància de mantenir uns bons hàbits de vida. Col·laboració en la campanya “Recicla cultura” | del 15 al 25 d’abril Quants llibres tenim que no hem llegit? Quants cops hem comprat un llibre que un conegut ens hauria pogut deixar? “Recicla cultura” va ser una iniciativa que buscava evidenciar que la cultura és bàsica per garantir una bona integració i evitar l’exclusió social. Amb els diners que es van recaptar amb la venda d’aquests llibres durant el dia de Sant Jordi es van finançar diversos cursos d’alfabetització per facilitar la integració social a persones nouvingudes. Campanya de recollida de sang amb el Banc de Sang i Teixits | 8 de maig | Campus Montilivi Marató de Sang (Banc de Sang i Teixits) al Campus Montilivi, davant de la Facultat de Ciències, durant més de 3h.
 44. 44. Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG 44 Campanya amb motiu del Dia Mundial sense Tabac, AECC | 31 de maig | Biblioteca del Campus Montilivi Es va instal·lar una taula informativa davant la biblioteca de Montilivi. A més de donar informació sobre els perjudicis del tabac i el consum de drogues, els voluntaris i voluntàries van realitzar, també, una prova ràpida per conèixer com afecta el tabac la capacitat pulmonar dels fumadors i fumadores.
 45. 45. Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG 45 V.III. Actes, jornades i diades XII Fira d’entitats de voluntariat de Girona | 8 de novembre | Girona Aquesta fira tenia l’objectiu de mostrar a la població la tasca que desenvolupen les diferents entitats socials de la demarcació i captar nous voluntaris. Enguany, a més, l’organització va comptar amb la participació de 8 estudiants voluntaris de la Universitat de Girona que van col·laborar en el muntatge i desmuntatge de les parades i en les activitats de la fira. Per la seva banda, l’Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la Universitat de Girona hi va ser present per tal d’explicar a les entitats i al públic general la seva oferta de formació i Activitats Solidàries. Coorganitzadora de la 7a nit jove de cinema solidari | 29 de novembre | Cinema Truffaut | Girona La Coordinadora d’ONG de les comarques de Girona i l’Oficina de Cooperació per al Desenvolupament van tornar a organitzar una marató de cinema de temàtica social. Aquest any es van projectar tres pel·lícules que, de manera directa o indirecta, toquen temàtiques de gènere, laborals o de guerra.
 46. 46. Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG 46 Acte de la Fundació Ramon Noguera de reconeixement al voluntariat i a l’Oficina de Cooperació de la UdG | 12 de desembre | Girona La Fundació va celebrar el 1r acte de reconeixement al voluntariat, en el qual es va destacar la tasca dels voluntaris i de les diferents entitats i col·laboradors. En dos anys, la Fundació Ramon Noguera ha augmentat un 55 % el nombre de voluntaris, gràcies, en part, als estudiants de la Universitat de Girona i al programa d’Activitats Solidàries. Lliurament dels diners de les vagues a Càritas i al Banc dels Aliments de Girona | 12 de desembre | UdG La vicerectora d’Estudiants, Cooperació i Igualtat, M. Rosa Terradellas, va fer entrega a dues entitats de Girona, Càritas Diocesana i Banc dels Aliments, dels imports de les vagues de març i maig de 2012, als quals s’hi va sumar, per acord de la Comissió de Cooperació, la quantitat necessària per arribar a 40.000 euros.
 47. 47. Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG 47 Taula rodona: “La cooperació a la Facultat d’Infermeria: què podem fer? | 7 de febrer | Facultat d’Infermeria Participació en la taula rodona: “La cooperació a la Facultat: què podem fer?”, organitzada arran de les sol·licituds d’informació en temes vinculats a cooperació per part d’alguns estudiants de la Facultat d’Infermeria. Els ponents van donar a conèixer, des d’una perspectiva molt enriquidora i reflexiva, els diferents àmbits des dels quals treballen la cooperació, informant sobre projectes o entitats amb les quals els estudiants sensibilitzats i interessats en cooperació es podrien implicar. 3a edició del concurs de fotografia “Amb ulls de cooperant” | 15 de febrer El III Concurs de Fotografia “Amb ulls de cooperant” es va convocar amb l’objectiu de sensibilitzar la comunitat universitària sobre el compromís que té l’Oficina de Cooperació per al Desenvolupament vers la societat i les seves problemàtiques, i de promoure, a través de les imatges, la participació de l’alumnat, el PAS i el PDI en projectes de cooperació internacional. En aquesta edició s’han recollit 20 imatges que representen els projectes de cooperació que es van dur a terme el curs 2011-2012.
 48. 48. Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG 48 Jornada de portes obertes de la UdG | 22 de febrer | Facultat de Dret L’Oficina de Cooperació per al Desenvolupament va ser present a la jornada de portes obertes de la UdG amb la instal·lació d’una taula informativa al vestíbul de la Facultat de Dret. La diada va ser positiva per proporcionar la informació que requerien els futurs estudiants de la UdG que van visitar la Facultat de Dret durant la jornada. Coorganitzadora del 2n concurs de relats curts de la UdG “Els objectius de desenvolupament del mil·lenni des d’una perspectiva de gènere” | 8 de març El concurs es va organitzar conjuntament amb la Unitat d’Igualtat de Gènere de la UdG. El tema del relat havia d’estar inspirat en una de les nou fotos cedides per Javier Rodríguez, periodista i autor de l’exposició “Planeta Mujer”, en què es mostren els vuit objectius de desenvolupament del mil·lenni des de la vessant del gènere. Es van proposar tres fotografies per a cada un dels col·lectius de la UdG (PAS, PDI i estudiants). D’aquest concurs en va resultar una publicació amb les obres seleccionades. Es van presentar un total de 26 relats.
 49. 49. Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG 49 Acte de lliurament de premis del 2n concurs de relats curts “Els ODM en perspectiva de gènere” | 22 d’abril | Girona El lliurament de premis va comptar amb la presència de la rectora de la Universitat de Girona i amb Javier Rodríguez, periodista i autor de les fotografies i dels relats originals. En aquest acte, es va donar un llibre editat que inclou els relats originals de cada una de les fotografies, i els relats dels guanyadors del concurs, en cada categoria. 3a Diada de la Solidaritat de la UdG | 8 de maig | UdG Per tercer any consecutiu, l’Oficina de Cooperació per al Desenvolupament i el Servei d’Esports van organitzar una jornada solidària amb diverses activitats, xerrades i exposicions. Totes les activitats eren obertes a tots els col·lectius de la UdG. El resum del programa és aquest: Xerrada a càrrec de Rescat K9: “Rescat de persones desaparegudes a causa de desastres naturals o per altres raons”, a la Facultat de Dret. Videoteca: servei de préstec amb pel·lícules i documentals sobre solidaritat, organitzat pel Centre de Recursos per la Pau i la Solidaritat de la Coordinadora d’ONG Solidàries (CeDRe), a la Facultat de Ciències. Activitats esportives: campionat de pàdel i campionat de futbol 7 a les instal·lacions esportives de la UdG (Servei d’Esports). Marató de Sang (Banc de Sang i Teixits), al Campus Montilivi. Exposició “El viaje de Allikay”, sobre drets humans i salut, organitzada per Creu Roja Girona, a la Facultat d’Infermeria i Medicina. Exposició de les ONGD de les comarques gironines a la Facultat d’Educació i Psicologia.
 50. 50. Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG 50 5a Festa Solidària “Apadrina un avi” | 7 de juny | Girona El projecte “Apadrina un avi” afavoreix l’intercanvi intergeneracional entre joves estudiants i persones grans residents en centres geriàtrics. Els estudiants realitzen diverses accions d’acompanyament a la gent gran: lectura de llibres o premsa, jocs de taula o sortides programades a la ciutat. En els darrers dos cursos acadèmics, hi han participat 14 estudiants de la UdG en el marc de les activitats solidàries.
 51. 51. Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG 51 Plenari CICUDE 2013 | 13 i 14 de juny | UdG Aquest any el plenari de la CICUDE (Comisión de Internacionalización y Cooperación de las Universidades Españolas) s’ha desenvolupat a la UdG i ha tingut lloc a les facultats de Lletres i d’Educació i Psicologia. L’OCD hi va ser present.
 52. 52. Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG 52 V.IV. El butlletí Cooperem Durant el curs 2012-2013 s’han editat 4 números del butlletí digital Cooperem, una publicació trimestral que l’OCD va començar a impulsar el desembre de 2009. Els continguts del butlletí generalment van encaminats a informar sobre els aspectes més institucionals de l’oficina (participació en congressos i jornades, signatura de convenis, resolució de convocatòries), així com sobre l’edició i publicació de vídeos i llibres, i sobre informació més puntual relacionada amb els cursos de formació i les activitats solidàries. També conté un petit apartat en què s’esmenten i es donen a conèixer les activitats d’entitats o ONG que col·laboren amb l’oficina i participen en projectes de cooperació. Continguts dels butlletins del curs 2012-2013: Butlletí número 8 – Editorial / Cursos de formació / Signatura de nous convenis de voluntariat / Candidatures per participar en el Voluntariat de les Nacions Unides / Ajuts 2012 per a projectes de cooperació / L’Entitast: associació Amics del CCU / I Jornades sobre Universitat i Educació per al Desenvolupament / Debat sobre el IV Pla Director de la Cooperació Espanyola Butlletí número 9 – Canvis en el bloc Cooperem / 1a Trobada Interuniversitària “Universitas ODM” a Santander / Campanya de recollida de joguines i aliments / Els diners de les vagues seran destinats a la
 53. 53. Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG 53 recollida d’aliments / Participació d’estudiants de la UdG en el Voluntariat de les Nacions Unides / L’Entitast: Global R+D / Èxit de públic a la Marató de Cinema Solidari / Felicitació de Nadal Butlletí número 10 – Participació de l’OCD en el IV Congrés Universitat i Cooperació al Desenvolupament / Workshop sobre voluntariat internacional EU AID Volunteers / Projecte de cooperació TIC TAC / I Jornada de formació sobre Aprenentatge-Servei a la UPNA / L’Entitast: Enginyeria sense Fronteres / UdG: la universitat catalana amb més estudiants vinculats a voluntariat i cooperació Butlletí número 11 – Exposició de l’OCD sobre la cooperació i el programa d’activitats solidàries / Edició de nous llibres / Activitats solidàries durant l’estiu / Cursos de formació programats per al curs 2013-2014 / XI Convocatòria d’Ajuts a Projectes de Cooperació per al Desenvolupament / Participació de l’OCD en la 6a Conferència Internacional a Barcelona sobre Ensenyament Superior / El projecte “Pis solidari” explicat en un vídeo / L’Entitast: Mecenas da Vida / Convocatòries de voluntariat internacional
 54. 54. Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG 54 V.V. Publicacions Coeditora de la publicació Recursos naturals, riquesa o espoliació?, 1r volum de la col·lecció Visions d’Amèrica Llatina | 4 d’abril Les jornades “Visions d’Amèrica Llatina” és un cicle anual de ponències que aprofundeix en diversos aspectes econòmics i socials a l’Amèrica del Sud. Les jornades s’organitzen en col·laboració entre les oficines i centres de cooperació per al desenvolupament de les universitats Rovira i Virgili, Lleida, Pompeu Fabra i Girona. D’aquesta experiència n’ha sorgit el primer volum de la col·lecció Visions d’Amèrica Llatina, que recull les ponències dels experts que van participar en els jornades. Aquest primer volum versa sobre les problemàtiques que sorgeixen de l’extracció i aprofitament dels recursos naturals a l’Amèrica Llatina. Tal com es pot llegir a la ressenya: “La col·lecció Visions d’Amèrica Llatina ofereix, de manera compartida, un coneixement crític, real i formatiu, i té la voluntat de sensibilitzar les dones i els homes del futur més pròxim en el sentit que l’obtenció i l’administració dels recursos de la terra ha de respectar els valors humans i mediambientals reconeguts en els protocols internacionals, valors que garanteixen que els éssers humans i tots els éssers vius podran continuar habitant aquesta terra.” Coeditora de la publicació dels relats curts guanyadors del concurs “Els objectius de desenvolupament del mil·lenni des d’una perspectiva de gènere” | abril 2013 El Servei de Publicacions de la UdG va editar un llibre que contenia els relats originals de cada una de les fotografies en què es basava el concurs, i els relats dels guanyadors en cada una de les categories.
 55. 55. Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG 55 Capítol de llibre “Buenas prácticas en el ámbito de la cooperación universitaria al desarrollo” – “Las Actividades Solidarias previstas en el Plan Estratégico de la UdG organizadas por la Oficina de Cooperación para el Desarrollo” Aquest capítol ha estat elaborat per M. Rosa Terradellas i Sílvia Lloveras i forma part del llibre que ha coordinat la unitat de Cooperació al Desenvolupament i Compromís Social de la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria. Fitxes de Bones Pràctiques – CICUE (CRUE) CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL EN REPRODUCCIÓN ASISTIDA EN PORCINO (CRRP) (Acción Integrada PCI: A1/035743/11) LAS ACTIVIDADES SOLIDARIAS COMO BASE PARA LA EpD Y LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES EN LA UdG
 56. 56. Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG 56 VI. Participació en congressos i jornades
 57. 57. Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG 57 VI.I. Congressos i jornades I Jornades sobre Universitat i Educació per al Desenvolupament | del 29 al 31 d’octubre | Pamplona Les comunicacions i els debats d’aquestes jornades anaven encaminats a avaluar la incorporació de l’educació per al desenvolupament en l’àmbit universitari des de múltiples punts de vista. La comunicació de l’Oficina de Cooperació de la UdG, d’una durada de 40 minuts, portava per títol “Avaluació de les activitats solidàries previstes en el pla estratègic de la UdG organitzades per l’Oficina de Cooperació per al Desenvolupament”. Primera Trobada Interuniversitària “Universitas ODM, formando ciudadanía” | del 12 al 14 de desembre | Santander L’objectiu d’“Universitas ODM” és desenvolupar un projecte d’educació per al desenvolupament en l’àmbit universitari que conscienciï els joves sobre la necessitat d’integrar els objectius de desenvolupament del mil·lenni (ODM) com a part fonamental de la seva formació com a professionals i ciutadans. El projecte es va desenvolupar a les universitats d’Alcalá de Henares, Cantàbria, Còrdova, La Laguna, Burgos, Barcelona, Girona, Jaume I de Castelló i Pablo Olavide de Sevilla. A la Universitat de Girona hi van participar prop de cinquanta estudiants, en el marc de les activitats solidàries de l’Oficina de Cooperació per al Desenvolupament. Els autors dels quatre millors projectes de cada universitat van viatjar a Santander els dies del congrés per posar en comú el que ha donat de si aquest projecte. La trobada va comptar també amb la presència de la vicerectora d’Estudiants, Cooperació i Igualtat de la Universitat de Girona, M. Rosa Terradellas, i de Sílvia Lloveras i Ivette Carner, en representació de l’Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG.
 58. 58. Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG 58 Workshop sobre “Voluntariado Internacional para el Desarrollo y Ayuda Humanitaria de la Universidad de Alcalá” | 6 i 7 de març | Alcalá de Henares La responsable de l’Oficina de Cooperació, Sílvia Lloveras, va participar en un workshop destinat a contribuir al procés obert per la posada en marxa de l’EU Aid Volunteers i al procés de debat i reflexió sobre el voluntariat internacional per al desenvolupament i l’ajuda humanitària a Espanya. Per a aquest conjunt de tallers, organitzat per la Universitat d’Alcalá, la participació va consistir a moderar el taller sobre el marc legal i de seguretat en el voluntariat internacional per al desenvolupament. VI Congrés Universitat i Cooperació al Desenvolupament | del 24 al 26 d’abril | València L’Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la Universitat de Girona va participar en el VI Congreso Universidad y Cooperación al Desarrollo, concretament a través de tres propostes de comunicació aprovades pel comitè científic, que portaven per títol: – “Los pisos solidarios como fuente para la EpD mediante el APS”. Sílvia Lloveras, Ivette Carner, M. R. Terradellas – “Las Actividades Solidarias como base para la EpD y la adaptación de competencias transversales en la UdG”. M. Rosa Terradellas, Sílvia Lloveras – “La experiencia del trabajo en red en EpD a través de las Jornadas Interuniversitarias “Visiones de América Latina””. (En col·laboració amb les universitats de Lleida, Rovira i Virgili i Pompeu Fabra). Joan Fuster, Alba Panisello, Sílvia Lloveras El comitè científic del congrés va aprovar, a més a més, el pòster “Arquicoopera: un recurso para potenciar la cooperación para el desarrollo en arquitectura y arquitectura técnica”. Bernat Llauradó, Sílvia Lloveras, M. Rosa Terradellas
 59. 59. Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG 59 The 6th International Barcelona Conference on Higher Education: “Let’s build transformative knowledge to drive social change”, organitzat per GUNI (Global University Network for Innovation)” | del 13 al 15 maig | Barcelona Aquesta edició es va centrar en el coneixement, el compromís i l’educació superior. La conferència va oferir visibilitat i va examinar teòricament una de les tendències més importants: el creixement de la teoria i la pràctica del compromís com un element clau en la millora de l’educació superior. La vicerectora d’Estudiants, Cooperació i Igualtat, Maria Rosa Terradellas, el vicerector de Planificació i Qualitat, Martí Casadesús, i la responsable de l’Oficina de Cooperació, Sílvia Lloveras, van participar en la conferència per exposar les activitats solidàries que ofereix la UdG i van exposar la comunicació “Acquiring and Evaluating transversal competencies through solidarity activities: The practical case of the UdG”. Jornada sobre la metodologia d’aprenentatge i servei a la comunitat | 22 de gener | Pamplona El dia 22 de gener, la vicerectora d’Estudiants, Cooperació i Igualtat, Maria Rosa Terradellas, va participar en la jornada de formació sobre APS, organitzada per la Universitat Pública de Navarra, i hi va intervenir parlant de la “Institucionalització de l’APS a les universitats”. La jornada anava dirigida al personal docent i investigador i tenia com a objectiu donar a conèixer la metodologia APS i promoure la seva implantació a les universitats. Durant la seva intervenció, la vicerectora Maria Rosa Terradellas va repassar a grans trets els processos i les especificitats existents en la implantació de la metodologia aprenentatge-servei a les universitats, i va presentar el projecte d’activitats solidàries amb reconeixement de crèdits a través del qual s’ha aplicat la metodologia a la Universitat de Girona.
 60. 60. Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG 60 IV UNIVEST “Estratègies cap a l’aprenentatge col·laboratiu” | 4 i 5 de juliol | Girona Després de tres edicions en les quals el treball de l’UNIVEST s’ha centrat en temes com l’autogestió de l’aprenentatge, la implicació dels estudiants a la universitat i la figura de l’estudiant com a eix del canvi a la universitat, aquesta quarta edició plantejava avançar en la definició d’estratègies i propostes que facilitin l’aplicació de l’aprenentatge col·laboratiu a la universitat actual. En aquest congrés es va presentar l’article “La adquisición de competencias transversales mediante actividades solidarias de aprendizaje-servicio”, elaborat per M. Rosa Terradellas Piferrer i Sílvia Lloveras Pimentel. XXVI Seminari Internacional AISOC “Organizaciones en tiempos de crisis. Perspectivas, diagnósticos, alternativas y propuestas” | 8 i 9 de juliol | Madrid El XXVI Seminari Internacional AISOC, sota el lema “Organizaciones en tiempos de crisis. Perspectivas, diagnósticos, alternativas y propuestas”, estava organitzat per la Asociación Iberoamericana de Sociología de las Organizaciones y Comunicación (AISOC). Les línies de treball eren les següents: – Responsabilitat social corporativa i societat civil – Experiències de participació i comunicació a Iberoamèrica – Qüestions teòriques i metodològiques sobre organitzacions i emprenedoria – Comunicació i participació – Tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i nous escenaris de participació En aquest seminari es va presentar l’article “La solidaridad mediante aprendizaje-servicio como eje básico de la responsabilidad social en la universidad”, elaborat per Sílvia Lloveras Pimentel i M. Rosa Terradellas.
 61. 61. Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG 61 VI.II. Jornades de formació Jornadas sobre “Evaluación y cooperación internacional para el desarrollo, en el marco de la revisión de la política de evaluación de la cooperación española” | 10 i 11 de desembre | Madrid Organitzades pel Ministeri d’Afers Estrangers i Cooperació, aquestes jornades estaven enfocades al paper de l’avaluació en la cooperació per al desenvolupament en el marc del IV Plan Director de la Cooperación Española. Seminari sobre APS | 5 de febrer | Tarragona El seminari sobre aprenentatge i servei de Tarragona tenia l’objectiu de conèixer què és i quines són les estratègies d’institucionalització d’aquest tipus d’aprenentatge, i explorar la seva possible vinculació amb la Universitat dels Nens i les Nenes de Catalunya. Formació Info@OD organitzada per l’OCUD (Observatori de Cooperació Universitària per al Desenvolupament) | 11 de març | Madrid En el taller de formació info@od, els representants de les universitats van ser informats sobre el procediment tècnic d’entrada de dades de les accions i activitats que duen a terme les oficines de cooperació en el nou web que ha creat la Secretaría General de Cooperació Internacional per al Desenvolupament del SGPOLDE (Ministeri d’Afers Estrangers i Cooperació). Anualment cal reportar les accions que formen part de l’ajuda oficial al desenvolupament (AOD) dutes a terme per cada universitat.
 62. 62. Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG VII. Comunicació a l’OCD 62
 63. 63. Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG 63 Elaboració de notícies i bàners per a les pàgines de la UdG El lloc web de l’Oficina de Cooperació és l’eina principal de comunicació i difusió de totes les tasques que desenvolupa l’OCD. És en el web on consta tota la informació, actualitzada dia a dia, sobre l’oferta de formació i activitats solidàries, per a coneixement de tots els estudiants de la UdG; també hi consta tota la informació relacionada amb convocatòries d’ajuts i projectes, voluntariat internacional, cooperació al desenvolupament i drets humans, així com diferents vídeos de testimoniatge en català, castellà i anglès. Durant aquest curs acadèmic i fins avui, s’han elaborat un total de 90 notícies per al web de l’Oficina de Cooperació. Facebook i Twitter Tal com queda establert en la política 2.0 de l’Oficina de Cooperació, tot el contingut que es genera de l’activitat de l’OCD (formació, activitats solidàries, projectes de cooperació...) es difon a través de les principals xarxes socials. Per dur a terme aquesta tasca d’una forma eficaç, és imprescindible una actualització constant i un seguiment dels continguts i de la comunitat virtual. Durant aquest curs 2012-2013 hem incrementat en més de 700 el nombre de seguidors als nostres comptes de Facebook i Twitter, i hem passat a una comunitat de més de 2.000 usuaris entre PDI, PAS i alumnes de totes les facultats i escoles de la UdG, així com ONG i entitats socials de la demarcació.
 64. 64. Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG 64 Creació de cartells per als actes de l’OCD Durant el curs acadèmic 2012-2013 s’han dissenyat 12 cartells per a les diferents activitats, cursos i jornades de l’Oficina de Cooperació, que s’han penjat en panells informatius de totes les facultats i escoles de la UdG. També s’han elaborat dos bàners que han acompanyat el nostre lloc web durant tot el curs. Bloc UdG Cooperem Durant aquest curs hem redissenyat el nostre agregador de blocs sobre cooperació i voluntariat i hem canviat de domini i allotjament. Ara, Cooperem.bloc és més clar i més entenedor i efectiu. Actualment rebem unes 179 visites mensuals i el percentatge de retorn és de més del 60 %, amb un total de 532 visites.
 65. 65. Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG 65 Realització de dos vídeos de projectes realitzats per l’OCD L’OCD ha encarregat, durant els curs 2012-2013, dos vídeos per tal de millorar la comunicació de les activitats que porta a terme. En aquest sentit, els vídeos han servit també per presentar a entitats i institucions alguns dels projectes engegats. Els vídeos realitzats han estat els següents: Projecte Tic-Tac, 7’02’’ Projecte Pisos Solidaris de Salt, 6’35’’ Seguiment del PACI: introducció de les dades a info@OD Al principi de cada any es reporten totes les dades de l’any anterior que són considerades ajuda oficial al desenvolupament realitzada per la Universitat de Girona. Aquestes dades les recull la Secretaria General de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (SGCID) del Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació, per tal que figurin en la publicació anual de seguiment del PACI i perquè siguin transmeses al Comitè d’Ajuda al Desenvolupament (CAD) de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE). Ajuda oficial al desenvolupament (AOD) és el terme que utilitza el CAD de l’OCDE per definir tots els recursos econòmics, materials, tècnics i humans d’un determinat organisme o entitat destinats al desenvolupament de països i territoris empobrits. Per tant, són considerades com a tals, i cal introduir-ne la informació detallada, la majoria de les despeses de l’Oficina de Cooperació: les ajudes a cada un dels projectes de cooperació provinents de la convocatòria anual d’Ajudes a la Cooperació per al Desenvolupament, els projectes que es desenvolupen a la Càtedra UNESCO, les despeses de les activitats de sensibilització que es realitzen a la universitat (activitats lúdiques, conferències, celebracions de la Diada de la Solidaritat), així com els costos de cada un dels cursos de formació relacionats amb la cooperació.
 66. 66. Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG 66 A l’OCD s’introdueixen les dades a la plataforma web info@OD de la Secretaria General de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (SGCID) durant tot l’any, a mesura que es van realitzant les accions. La informació que s’introdueix és la següent: títol de cada una de les accions que computen com a AOD, descriptors, objectius, indicadors, dates d’execució, tipus d’ajuda, via de canalització, classificació segons sectors CRS i sectors CAD, classificació segons instrument, quantitats compromeses i quantitats desemborsades, desglossament per percentatges segons els sectors, dades de les contraparts, cofinançament, país i zona geogràfica, determinació dels objectius del mil·lenni, pla director i beneficiaris.
 67. 67. Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG VIII. El recurs Arquicoopera 67
 68. 68. Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG 68 Enguany s’ha donat continuïtat al recurs Arquicoopera, centrat en la cooperació en l’àmbit de l’arquitectura i l’enginyeria de l’edificació, per donar suport a projectes tant internacionals com locals. En total s’ha contribuït a la realització d’un projecte de cooperació internacional al Marroc i de tres projectes per a les activitats solidàries locals. Gestió del bloc Arquicoopera | 363 visites Projectes de cooperació internacional | 1 projecte Recerca de les dades per iniciar el projecte de cooperació internacional de recuperació del patrimoni arquitectònic a Mhamid, Marroc. Per aquest projecte es van realitzar reunions amb els coordinadors d’ambdós estudis i es van desenvolupar les tasques de gestió per posar en contacte les diverses parts implicades, i també es va elaborar un dossier del projecte per tal que alguna de les parts el pogués iniciar. Activitats solidàries i projectes locals | 3 projectes L’activitat d’Arquicoopera en aquest àmbit s’ha centrat en tres projectes o iniciatives. Per una banda, el projecte d’adequació dels espais interiors de l’escola Carme Auguet, amb la qual es col·labora. En segon lloc, la participació per optimitzar els espais del CEDRE de la Coordinadora d’ONG Solidàries i, finalment, la iniciativa de l’hort ecosolidari de la UdG.
 69. 69. Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG IX. L’OCD als mitjans de comunicació 69
 70. 70. Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG 70 La revista ONGC va publicar un article sobre “Visions d’Amèrica Llatina” | número 51 | tardor 2012 El Punt-Avui ressalta l’èxit del voluntariat a la UdG | 9 de desembre El diumenge dia 9 de desembre el diari es va fer ressò del programa de voluntariat que va engegar fa dos anys l’Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG. Destacava especialment el nombre creixent d’estudiants que participen en el programa d’Activitats Solidàries amb reconeixement de crèdits.
 71. 71. Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG 71 Portal VilaWeb, sobre l’estudi del percentatge de voluntaris sobre el total d’estudiants a les universitats catalanes | 11 de febrer El Punt-Avui (versions impresa i digital) “Les cicatrius del planeta”, sobre la UdG i la sensibilització contra les injustícies | 19 de maig
 72. 72. Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG Concurs de fotografia “Amb ulls de cooperant” | Reportatge a TVGi | 21 de maig TVGi recull l’experiència de l’Activitat Solidària a La Sopa | 23 de maig Projecte “Pis solidari” | Reportatge al TN Comarques de Girona de TV3 | 27 de maig 72
 73. 73. Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG 73 X. Previsió d’activitats 2013-2014
 74. 74. Memòria 2012-2013|Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG 74 Per al proper curs acadèmic 2013-2014 es preveu seguir amb el conjunt d’activitats que s’han desenvolupat durant el curs 2012-2013, i a més incrementar-les per poder continuar donant servei a tota la comunitat universitària. Pel que fa a formació, caldrà augmentar l’oferta de cursos per garantir que els estudiants que acumulen hores puguin obtenir el reconeixement dels crèdits d’Activitats Solidàries. En total, s’organitzaran 8 cursos de formació, tots ells amb una durada de 25 hores. Concretament, els cursos programats a dia d’avui són: – Jornades del món Africà – Jornades “Visions d’Amèrica Llatina” – Curs de cooperació – Curs d’iniciació al voluntariat – Curs d’iniciació a la discapacitat – Curs d’iniciació a la sostenibilitat – Curs Taula Salut – Curs en línia sobre els objectius de desenvolupament del mil·lenni També es preveu que el programa d’Activitats Solidàries vagi en augment i, per tant, que creixi el nombre d’estudiants vinculats a alguna de les activitats. En aquest sentit, i per les trobades que s’han dut a terme fins ara, tot fa pensar que el nombre de projectes amb els quals l’OCD col·laborarà també s’incrementarà. Si analitzem les dades dels darrers dos anys en què s’ha portat a terme el programa d’Activitats Solidàries, veiem que s’ha produït un increment del 14% en un sol any acadèmic; seguint aquesta dinàmica, podem fer una estimació de creixement per al període 2013-2014 de 530 estudiants, amb què s’assoliria la xifra total de 1.369 estudiants. Pel que fa als projectes de cooperació per al desenvolupament de la convocatòria anual de la UdG, es preveu que com a mínim el volum es mantindrà, o que el nombre de sol·licituds augmentarà. En relació amb les activitats vinculades a la sensibilització de la comunitat universitària, i un cop consolidades algunes d’aquestes activitats, la intenció és mantenir-les i potenciar-les per millorar la implicació d’estudiants, PAS i PDI en els diversos àmbits del voluntariat i la cooperació per al desenvolupament. En uns moments tan difícils com els actuals, la participació activa de la comunitat universitària amb les entitats socials i les institucions de l’entorn esdevé un factor que repercuteix en gran mesura en la responsabilitat social de la universitat. Per això, les tasques de sensibilització són també instruments necessaris per assolir aquest grau de compromís social.

×