Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

ONLINE buurten voorstellingsbrochure

555 Aufrufe

Veröffentlicht am

De OCMW's van Brugge en Oostende zetten het proeftuinplatform "ONLINE buurten" op, in samenwerking met Aristoco (ontwikkelaar van het Cubigo platform), de social-profitorganisatie BlueAssist en beide West-Vlaamse hogescholen (Hogeschool West-Vlaanderen en Katholieke Hogeschool VIVES). Deze partners hebben de krachten gebundeld om een sterk platform vorm te geven waarop innovatieve projecten in de ouderenzorg kansen krijgen om geïnitieerd, onderzocht en ingebed te worden. Ontdek de werking van ONLINE buurten in deze voorstellingsfolder en hoe ONLINE buurten een meerwaarde kan betekenen voor uw organisatie of bedrijf.

  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

ONLINE buurten voorstellingsbrochure

  1. 1. CORPORATEBROCHURE 1 ONLINE buurten Zorg Proeftuin West-Vlaanderen www.zorgproeftuinen.be Moderne (thuis)zorg in een inclusieve samenleving
  2. 2. ONLINE buurten zet in op vier opportuniteiten voor innovatie in de (thuis)zorg: 1. Het waarderen van de mogelijkheden van elke inwoner 2. Inspelen op de kracht van de buurtdynamiek 3. Opzetten van nieuwe of vernieuwde samenwerkingen 4. Informatie -en communicatietechnologie maximaal benutten. ! Voorstelling ONLINE buurten2 Buurten gaan online W e staan in de ouderenzorg voor een groot aantal uitdagingen! De sterk stijgende zorgvraag, het tekort aan personeel en budgettaire beperkingen zijn daar enkele van. Een vernieuwende oplossing voor deze uitdagingen is het project “Zorg Proeftuinen”. O NLINE buurten wil innovatie in de zorg mogelijk maken. Dat doen we door samen met u, actoren uit de buurt en met de eindgebruikers nieuwe zorgconcepten, -diensten, -processen en -producten te creëren. Zo krijgt u via ONLINE buurten toegang tot een unieke testomgeving. Innovatie domeinen 1 De Zorg Proeftuin West-Vlaanderen richt zich tot: • Bedrijven (zorg, ICT, telecom, logistiek) • Start-ups & ontwikkelaars • Thuiszorgorganisaties • Welzijnsorganisaties • Dienstencentra • Ziekenfondsen • Residentiële zorgverstrekkers • Gezondheids- en zorgbeoefenaars • Lokale overheden • Seniorenorganisaties • Mantelzorgorganisaties • Patiëntenverenigingen • ... Ook voor u? 2 WORKSHOP: Medewerkers van ONLINE buurten geven workshop rond buurtdynamiek en empowerment “Met ONLINE buurten willen we de levenskwaliteit van thuiswonende ouderen aanzienlijk verbeteren. We spelen in op de krachten van de mensen zelf, op het beter en meer betrekken van de buurt, op de wisselwerking tussen formele en informele zorg alsook op digitale vaardigheden en sociale media.” Bert Desmet Coördinator ONLINE buurten in ONLINE buurten zijn mensen betrokken op en verbonden met elkaar Sluit uw idee en/of project hierbij aan, aarzel niet contact op te nemen met ONLINE buurten.
  3. 3. Voorstelling ONLINE buurten 3 D e gebruikerscommissie vormt het hart van het netwerk van ONLINE buurten. Het is een expertisenetwerk van bedrijven en zorg- en welzijnsorganisaties met interesse voor innovatie in de thuiszorg en voor het bevorderen van de levenskwaliteit bij ouderen. BinnenditnetwerkfungeertONLINEbuurtenalseendraaischijf om innovatievragen te helpen oriënteren, te voeden, te verrijken of eventueel te initiëren in één van de buurten. De gebruikerscommissie komt 2x per jaar samen. Voor de organisatie en inhoudelijke invulling van deze bijeenkomsten werkt ONLINE buurten samen met Trefpunt Zorg, VOKA Health Community, het Innovatiecentrum en Microsoft Innovation Center (MIC). Focus op waarderen Een duurzaam format om innovatie in de (thuis) zorg te faciliteren U kan met uw project of onderzoeken terecht in één van onze drie natuurlijke testruimtes. Binnen deze testomgeving kunnen we: • Een testpopulatie motiveren om deel te nemen (ouderenpanel met uitgebreide profielinformatie) • Een infrastructuur aanbieden (CUBIGO, een digitaal communicatie- en dienstenplatform, wordt hier ingezet) • U in contact brengen met lokale organisaties en ons expertisenetwerk om uw project te verrijken • Ondersteuning bieden (ONLINE buurten zet oa lokale buurtcoaches in om gebruikers te begeleiden) • Focusgroepen en co-creatiesessies aanbieden met ouderen en stakeholders uit de buurt. • De impact opvolgen van uw project of product op welbevinden van de ouderen en hun omgeving. Aanbod ONLINE buurten 3 De drie experimentele ruimtes zijn “ONLINE buurten Westerkwartier”; “ONLINE buurten Assebroek” en “ONLINE buurten Zeebrugge”. Bij elk experiment staat telkens de betrokkenheid van buurtbewoners en –gebruikers centraal. Samen nadenken rond het vraagstuk van zorg en welzijn in hun buurt, creëert verbondenheid. Deze buurten werden niet lukraak gekozen, de deelgemeente Assebroek geldt als een eerder doorsnee regio, terwijl Zeebrugge een betrekkelijk geïsoleerde gemeente is met verhoogde kansarmoede-indicatoren. Oostende bakent de testpopulatie af in de wijk Westerkwartier. Omgevingsanalyse leert ons dat deze mooi afgebakende regio alle aspecten bezit om een uitdagende, doch transparante testpopulatie aan te leveren. Testpopulatie 4
  4. 4. ONLINE buurten Consortium Contact : Bert Desmet (coördinator) Phone : +32 496 165 945 Email : bert.desmet@onlinebuurten.be volg ons ook op Twitter : @ONLINEbuurten ONLINE buurten is een samenwerking van de OCMW’s van Brugge en Oostende, het bedrijf Aristoco (ontwikkelaar van het Cubigo platform), de social-profit organisatie BlueAssist vzw en beideWest-Vlaamse hogescholen (HogeschoolWest-Vlaanderen en Katholieke Hogeschool VIVES). OCMW Brugge is verantwoordelijk voor de coördinatie van de zorg proeftuin en het panelmanagement. OCMW Oostende trekt het digitaliseringstraject in elk van de buurten via een project sociale economie. IT-partner Aristoco stelt het Cubigo-platform ter beschikking, als technologische onderbouw van deze digitalisering. BlueAssist vzw neemt een adviserende rol op in de stuurgroep vanuit de ervaring met activatie (al dan niet technologisch ondersteund) van aanwezig sociaal kapitaal om anderen te helpen. Tenslotte, door de diversiteit aan opleidingen die de hogescholen aanbieden, ondersteunen ze verschillende aspecten van de proeftuin. Dit gaat van de ontwikkeling van nieuwe applicaties, over onderzoek naar gedragsverandering of naar de plaats van empowerment tot het begeleiden van senioren en aanleren van nieuwe technologie. ONLINE buurten krijgt financiële steun van het IWT, ook Resoc Brugge en Resoc Oostende steunden ONLINE buurten financieel bij de opstart van de proeftuin. Een proeftuin is een gestructureerde testomgeving waarin organisaties innovatieve technologieën, producten, diensten en concepten kunnen testen, gebruik makend van een representatieve groep van eindgebruikers, die als testers worden ingezet in hun eigen leef- en werkomgeving. Het doel is om de innovatie bij te sturen en/of te versnellen of om toekomstige noden te capteren om innovatie uit te lokken.” IWT Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie

×