Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 27 Anzeige

Sj stainless steel multistage deep well submersible pump

Herunterladen, um offline zu lesen

Sj stainless steel multistage deep well submersible pump

Sj stainless steel multistage deep well submersible pump

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von Công ty cổ phần OKS | Tổng thầu thi công Nhà máy GMP, Tổng thầu thi công Nhà kho GSP (20)

Anzeige

Sj stainless steel multistage deep well submersible pump

 1. 1. ÍÖçëôëðئ ÍÖçëôêðئ ÍÖéëôëðئ ÍÖéëôêðئ ìí ìë ìé ìç Ü»º·²·¬·±² ±º ³±¼»´ Ñ°»®¿¬·±² ½±²¼·¬·±²-
 2. 2. ìë ìë îê îì îê îé ÍÖéë Í Öçë éë îðòè íð ïðð èòí îéòè íè éòë éë éç ΰë çë îêòì ìð ïîð ïïòï ííòí íì çòî éë èð ΰë éë îðòè ìð ïîð ïïòï ííòí íð ïí éë éç ΰë çë îêòì ëð ïìë ïíòç ìðòí îé ïë éë èð ΰë ì ì ì è è è ïï ïï ïï ïê ïê ïê îî îî îî íî íî íî ìì ìì ìì êì êì êì èè èè èè ïîè ïîè ïîè ïéê ïéê ïéê îëê îëê îëê ííð ííð ÍÖ ëðئ ÍÖ êðئ Ï ×ÓòÙÐÓ Ï ËÍòÙÐÓ Ï ËÍòÙÐÓ íëð íðð îðð ïîð ïðð èð êð ìð îð ïð Ø ³ íëð íðð îðð ïîð ïðð èð êð ìð îð ïð Ø ³ ïïëð çëð éèì êìð ëîì íçî íîð îêî ïçê ïêð ïíï èð ìð Ø º ¬ ïïëð çëð éèì êìð ëîì íçî íîð îêî ïçê ïêð ïíï èð ìð Ø º ¬ ðòè ï ïòî ïòê î í ì ë ê è ïð ïî ïìïê îð íð ìð êð éë ïððïîð ïëð Ï ³ ñ¸í ðòè ï ïòî ïòê î í ì ë ê è ïð ïî ïê îð íð ìð êð éð ïððïîð ïëð Ï ³ ñ¸í Ï ´ñ-ðòì ðòê ðòè ï ïòê î í ì ê è ïð ïê îð îë íð íë ìë Ï ´ñ-ðòì ðòê ðòè ï ïòê î í ì ê è ïð ïê îð îë íð íë ìë ì è ïï ïê îî íî ìì êì èè ïîè ïéê îëê Ï ×ÓòÙÐÓ îî ïí
 3. 3. ÍÍíðìñìîðñìíï ß×Í×íðìñìîðñìíï Ý·®½«´¿¬·±² ±® ¾±±-¬·²¹ º±® ½´»¿² ©¿¬»®ô ¼»³·²»®¿´·ó ¦»¼ ©¿¬»®ò É¿¬»® -«°°´§ô ·®®·¹¿¬·²¹-§-¬»³ò Ô±©»®·²¹ ¹®±«²¼ ©¿¬»® ´»ª»´ò Þ±±-¬·²¹ò Ѭ¸»® ·²¼«-¬®·¿´ ¿°°´·½¿¬·±²-ò Ü·-½¸¿®¹» ¸»¿¼ Ê¿´ª»½¿° Ü·-½¸¿®¹» ¼·ºº«-»® ׳°»´´»® ²«¬ ׳°»´´»® ׳°»´´»® ½±²» Ü·ºº«-»® ͬ®¿°- ײ¼«½»® Ы³° -¸¿º¬ Í«½¬·±² ײ¬»®½±²²»½¬±® Ò»½µ ®·²¹ Ý¿¾´» ¹«¿®¼ Í«¾³»®-·¾´» ³±¬±® ײ´»¬ -°¿½»® ݱ²²»½¬·²¹ -´»»ª» Ý¿®¾±² ÐÞÌñÒÞÎ ì Ó±¬±® ͬ¿·²´»-- -¬»»´ø¬¸»®» ·-¾®±²¦» º´¿²¹» ±® -- º´¿²¹»÷ Í·²¹´» °¸¿-»æ ðòíéµÉ ¢ ïòëµÉ ̸®»» °¸¿-»æ ðòíéµÉ¢éòë µÉ ê Ó±¬±® Ý¿-¬ ·®±²øͬ¿²¼¿®¼÷ô ͬ¿·²´»-- -¬»»´ø׺ ®»¯«·®»¼ô ²»»¼ ¬± -°»½·º§÷̸®»» °¸¿-»æìµÉ¢íé µÉ è Ó±¬±® Ý¿-¬ ·®±²øͬ¿²¼¿®¼÷ô ͬ¿·²´»-- -¬»»´ø׺ ®»¯«·®»¼ô ²»»¼ ¬± -°»½·º§÷̸®»» °¸¿-»æëòëµÉ¢éë µÉ
 4. 4. Í·¦»ø³³÷
 5. 5. Í·¦»ø³³÷
 6. 6. Í·¦»ø³³÷
 7. 7. Í·¦»ø³³÷
 8. 8. Í·¦»ø³³÷
 9. 9. ÍÖïéóï ÍÖïéóî ÍÖïéóí ÍÖïéóì ÍÖïéóë ÍÖïéóê ÍÖïéóé ÍÖïéóè ÍÖïéóç ÍÖïéóïð ÍÖïéóïï ÍÖïéóïî ÍÖïéóïí ÍÖïéóïì ÍÖïéóïë ÍÖïéóïê ÍÖïéóïé ÍÖïéóïè ÍÖïéóïç ÍÖïéóîð ÍÖïéóîï ÍÖïéóîî ÍÖïéóîí ÍÖïéóîì ÍÖïéóîë ÍÖïéóîê ðòëë ïòï îòî îòî íòð ìòð ìòð ëòë ëòë ëòë éòë éòë éòë çòî çòî çòî çòî ïï ïï ïï ïí ïí ïí ïí ïë ïë ì ïðòë îðòë íï ìï ëî êî éí èí çí ïðí ïïí ïîí ïíí ïìí ïëí ïêí ïéí ïèì ïçì îðì îïì îîì îíë îìë îëë îêë ê ïð îð íð ìð ëï êï éï èï çï ïðï ïïï ïîï ïíï ïìï ïëï ïêï ïéï ïèï ïçï îðï îïï îîï îíï îìï îëï îêï îî ì è ïí ïè îí îé íï íê ìð ìë ëð ëë êð êë éð éë éç èì èç çì çç ïðì ïðç ïïí ïïè ïîî îð ë ïðòë ïê îî îè íì ìð ìë ëî ëè êì éð éë èï èé çî çè ïðì ïïð ïïê ïîï ïîé ïíí ïíç ïìë ïëð ïé êòë ïíòë îðòë îè íë ìî ìç ëé êì éî éç èé çë ïðî ïðç ïïê ïîí ïíð ïíè ïìë ïëî ïêð ïêé ïéì ïèï ïèç ïì è ïê îìòë ííòë ìî ëï ëç êé éê èë çì ïðî ïïï ïïç ïîè ïíê ïìë ïëì ïêî ïéï ïèð ïèè ïçé îðë îïí îîî ïî èòë ïè îé íêòë ìë ëë êì éí èî çï ïðð ïðç ïïè ïîè ïíé ïìê ïëë ïêì ïéì ïèì ïçí îðî îïï îîð îîç îíè ïð ç ïç îèòë íè ìè ëè êé éé èé çé ïðê ïïë ïîë ïíì ïìì ïëì ïêí ïéí ïèî ïçî îðî îïï îîï îíð îìð îëð è çòë ïçòë îçòë íçòë ëð êð éð èð çð ïðð ïðç ïïç ïîç ïíç ïìè ïëè ïêé ïéé ïèé ïçé îðé îïé îîé îíê îìê îëê б©»® Ø ø³ Ï ø³ ñ ¸ ÷íÓ±¼»´ Í·¦»ø³³÷øݱ«°´»¼ ¬± ìùñêù ³±¬±®÷
 10. 10. Í·¦»ø³³÷øݱ«°´»¼ ¬± ìùñêù ³±¬±®÷
 11. 11. ì èòë ïí ïè îí îè íî íê ìð ìë ìç ëì ëè êí êé éî éé èï èê çð çë çç é ïìòë îî îç íè ìë ëî ëè êë éî éç èé çì ïðî ïðç ïïê ïîí ïíï ïíè ïìë ïëî ïêð èòë ïé îêòë íê ìë ëì êí éî èð èç çè ïðé ïïê ïîë ïíì ïìí ïëî ïêï ïéð ïéç ïèè ïçé ç ïèòë îè íé ìé ëé êê éë èì çí ïðí ïïî ïîî ïíï ïìð ïëð ïëç ïêè ïéè ïèé ïçê îðë ïðòë îïòë íîòë ìí ëì êê éé èé çé ïðè ïïç ïíð ïìï ïëî ïêí ïéì ïèì ïçë îðê îïé îîè îíè ïî îì íê ìç êï éì èê çè ïïð ïîî ïíì ïìê ïëè ïéð ïèî ïçì îðê îïè îíï îìí îëë îêé ïîòë îëòë íèòë ëî êë éè çï ïðì ïïé ïíð ïìî ïëë ïêè ïèï ïçì îðé îîð îíí îìê îëç îéï îèí ïí îê ìð ëí êê éç çî ïðë ïïè ïíî ïìì ïëé ïéð ïèí ïçê îðçîê îîî îíë îìè îêï îéì îèé îê Í·¦»ø³³÷øݱ«°´»¼ ¬± ìùñêù ³±¬±®÷
 12. 12. Í·¦»ø³³÷øݱ«°´»¼ ¬± ìùñêù ³±¬±®÷
 13. 13. ïçé ΰë Í·¦»ø³³÷øݱ«°´»¼ ¬± êùñèù ³±¬±®÷ ÍÖéëóî éòë íêòë íìòë íî íð îé îë îí ïç ïîòë ÍÖéëóï ì ïè ïé ïëòë ïìòë ïí ïî ïï ç ëòë ÍÖéëóí ïï ëìòë ëîòë ìç ìë ìï íè íëòë îç îïòë ÍÖéëóì ïë éíòë éï êêòë êï ëëòë ëî ìè ìð íð ÍÖéëóë ïèòë çî èç èí éê éð êë êðòë ëï íè ÍÖéëóê îî ïïï ïðé ïðð çï èì éç éí êî ìé ÍÖéëóé íð ïíð ïîë ïïè ïðé çè çí èé éí ëê ÍÖéëóè íð ïìè ïìí ïíë ïîì ïïí ïðé ïðï èë êë ÍÖéëóç íé ïêé ïêï ïëî ïìð ïîè ïîï ïïì çê éì ÍÖéëóïð íé ïèë ïéè ïêç ïëé ïìí ïíë ïîé ïðé èí ÍÖéëóïï ìë îðí ïçê ïèë ïéî ïëè ïìè ïíç ïïè çî ÍÖéëóïî ìë îîî îïì îðî ïèè ïéî ïêî ïëî ïîç ïðð ÍÖéëóïí ëë îìï îíî îîð îðì ïèê ïéë ïêì ïíç ïðè ÍÖéëóïì ëë îêî îëï îíè îîð îðð ïèè ïéê ïìç ïïê ÍÖéëóïë ëë îèí îéï îëê îíê îïì îðï ïèè ïëç ïîì ÍÖéëóïê êí íðí îçï îéì îëí îîç îïë îðî ïêç ïíí ÍÖéëóïé êí íîí íïð îçî îéð îìë îîç îïë ïéç ïìî ÍÖéëóïè éë íìî íîç íðç îèê îëç îìí îîè ïçð ïëð ÍÖéëóïç éë íêï íìé íîé íðî îéì îëé îìï îðï ïëè ÍÖéëóîð éë íèï íêê íìë íïè îèè îéï îëì îïî ïêé íð ìð ëð êð éð éë èð çð ïðð ïìîìñïìïï èïðñéèð êïìñêíï ïìíñïèìÍÖéëóî éèñçé ïîêè éèð ìèè ïìíÍÖéëóï ëê ÍÖéëóí ïêêðñïëéé çîðñèîð éìðñéëé ïìíñïèì çîñïïê ÍÖéëóì ïèçêñïéìí ïðíðñèêð èêêñèèí ïìíñïèì ïïðñïíì ÍÖéëóë îðèîñïèçç ïðçðñèçð ççîñïððç ïìíñïèì ïîîñïëî ÍÖéëóê îîéèñîðéë ïïêðñçìð ïïïèñïïíë ïìíñïèì ïìïñïéè ÍÖéëóé îëéìñîíïï ïííðñïðëð ïîììñïîêï ïìíñïèì ïéïñîïï ÍÖéëóè îéððñîìíé ïííðñïðëð ïíéðñïíèé ïìíñïèì ïéêñîïê ÍÖéëóç íðêêñîêêí ïëéðñïïëð ïìçêñïëïí ïìíñïèì îðìñîíí ÍÖéëóïð íïçîñîéèç ïëéðñïïëð ïêîîñïêíç ïìíñïèì îðçñîíè ÍÖéëóïï íððë ïîìð ïéêë ïèì îëê ÍÖéëóïî íïíï ïîìð ïèçï ïèì îêï ÍÖéëóïí ííèé ïíéð îðïé ïèì îéç ÍÖéëóïì íëïí ïíéð îïìí ïèì îèë ÍÖéëóïë íêíç ïíéð îîêç ïèì îçð ÍÖéëóïê íèèë ïìçð îíçë ïçî íðç ÍÖéëóïé ìðïï ïìçð îëîï ïçî íïë ÍÖéëóïè ìïèé ïëìð îêìé ïçî íìï ÍÖéëóïç ìíïí ïëìð îééí ïçî íìê ÍÖéëóîð ììíç ïëìð îèçç ïçî íëï éë
 14. 14. ïçé ΰë ìð ëð êð éð èð çð ïððçë ïïð ïîð ÍÖçëóî çòî íê íì íî îèòë îê îïòë îð ïé ïî íòë ÍÖçëóí ïí ëì ëî ìèòë ììòë ìð íí íð îê ïç ê ÍÖçëóì ïèòë éî éð êë êð ëì ìë ìï íê îëòë ïðòë ÍÖçëóë îî çï èé èïòë éë êè ëé ëïòë ìê íî ïìòë ÍÖçëóê îë ïïð ïðì çè çð èï êç êî ëë íè ïè ÍÖçëóé íð ïîç ïîî ïïë ïðë çì èï éí êë ìë îî ÍÖçëóè íé ïìè ïìï ïíï ïîð ïðè çí èì éë ëî îê ÍÖçëóç íé ïêé ïëç ïìè ïíë ïîî ïðë çë èë ëç íï ÍÖçëóïð ìë ïèê ïéé ïêë ïëï ïíê ïïé ïðê çë êé íê ÍÖçëóïï ìë îðë ïçë ïèî ïêé ïëð ïíð ïïé ïðë éë ìî ÍÖçëóïî ëë îîì îïí ïçç ïèí ïêë ïìí ïîç ïïê èì ìè ÍÖçëóïí ëë îìí îíï îïê ïçç ïèð ïëê ïìï ïîé çí ëí ÍÖçëóïì ëë îêî îìç îíí îïë ïçë ïêç ïëí ïíè ïðî ëç ÍÖçëóïë êí îèï îêè îëð îíï îïð ïèí ïêê ïìç ïïï êì ÍÖçëóïê êí íðï îèê îêé îìé îîë ïçé ïéè ïêð ïïç éð ÍÖçëóïé éë íîï íðì îèì îêí îìð îïð ïçð ïéï ïîé éë ÍÖçëóïè éë íìî íîí íðî îéç îëë îîî îðî ïèî ïíë èï Í·¦»ø³³÷øݱ«°´»¼ ¬± êùñèù ³±¬±®÷ ÍÖçëóî ïìèìñïìíï èéðñèðð êïìñêíï ïìíñïèì èíñïðë ÍÖçëóï ïîêè éèð ìèè ïìí ëé ÍÖçëóí ïéîðñïêïé çèðñèêð éìðñéëé ïìíñïèì ïððñïîç ÍÖçëóì ïçëêñïééí ïðçðñèçð èêêñèèí ïìíñïèì ïïçñïìè ÍÖçëóë îïëîñïçìç ïïêðñçìð ççîñïððç ïìíñïèì ïíèñïéë ÍÖçëóê îíìèñîïîë ïîíðñççð ïïïèñïïíë ïìíñïèì ïëëñïèè ÍÖçëóé îëéìñîíïï ïííðñïðëð ïîììñïîêï ïìíñïèì ïéìñîïí ÍÖçëóè îçìðñîëíé ïëéðñïïëð ïíéðñïíèé ïìíñïèì îðîñîíï ÍÖçëóç íðêêñîêêí ïëéðñïïëð ïìçêñïëïí ïìíñïèì îðèñîíé ÍÖçëóïð îèéç ïîìð ïêíç ïèì îëì ÍÖçëóïï íððë ïîìð ïéêë ïèì îêð ÍÖçëóïî íîêï ïíéð ïèçï ïèì îéç ÍÖçëóïí ííèé ïíéð îðïé ïèì îèì ÍÖçëóïì íëïí ïíéð îïìí ïèì îçð ÍÖçëóïë íéëç ïìçð îîêç ïçî íïð ÍÖçëóïê íèèë ïìçð îíçë ïçî íïê ÍÖçëóïé ìðêï ïëìð îëîï ïçî íìî ÍÖçëóïè ìïèé ïëìð îêìé ïçî íìè ÍÖçëóï ì ïéòë ïêòë ïëòë ïì ïîòë ïðòë çòë è ë çë
 15. 15. ÍÖï º¬ ÍÖïóì ÍÖïóé ÍÖïóïð ÍÖïóïë ÍÖïóîð ÍÖïóîë ÍÖïóîç ÍÖïóíë ðòì íîòë ëè èì ïîê ïêè îïï îìì îçë ðòê íî ëéòë èí ïîë ïêê îðé îìï îçï ðòè íïòë ëê èï ïîí ïêí îðí îíê îèë ïòð íï ëë éç ïïè ïëè ïçè îíð îéé ðòî íí ëèòë èë ïîé ïéð îïí îìé îçé ïòî îçòë ëí éë ïïì ïëî ïçð îîï îêé ïòì îè ëð éï ïðè ïìì ïèð îðç îëî ïòê îëòë ìê êê ïðð ïíí ïêé ïçí îíì ïòè îîòë ìï ëç èç ïïç ïìç ïéî îðç Ø ø³ Ï ø³ ñ ¸ ÷í ΰïïñì Í·¦»ø³³÷
 16. 16. ÍÖí º¬ ÍÖíóí ÍÖíóë ÍÖíóé ÍÖíóïð ÍÖíóïì ÍÖíóïç ÍÖíóîí ÍÖíóîé ÍÖíóíí ìòê ç ïê îí íí ìê êí éê èç ïïð ìòð ïì îì íì ìç êç çí ïïî ïíî ïêî íòê ïêòë îè ìð ëé èï ïðç ïíî ïëê ïçï íòð îð íì ìé êè çë ïîç ïëê ïèí îîí îòì îî íé ëî éì ïðë ïìî ïéî îðî îìè îòð îí íç ëìòë éè ïïð ïìç ïèð îïî îêð ïòê îì ìðòë ëêòë èï ïïì ïëë ïèé îîð îêç ïòî îìòë ìïòë ëè èì ïïé ïëç ïçí îîê îéé ðòê îë ìí êð èê ïîï ïêì ïçç îíí îèê Ø ø³ Ï ø³ ñ ¸ ÷í ΰïïñì Í·¦»ø³³÷
 17. 17. ÍÖë º¬ éòë èòë ïëòë îî íï ìì êð êç èî ïðé éòð ïïòë ïçòë îé íç ëë éë èé ïðí ïíë êòð ïëòë îêòë íé ëí éì ïðï ïïé ïíç ïèî ëòë ïé îç ìð ëè èî ïïï ïîç ïëî ïçç ëòð ïè íï ìí êî èè ïïç ïíè ïêí îïí ìòë ïç íîòë ìê êê çí ïîë ïìë ïéî îîë ìòð îð íì ìè êç çé ïíï ïëî ïèð îíë íòë îï íëòë ëð éî ïðï ïíé ïëç ïèè îìê íòð îî íé ëî éë ïðë ïìí ïêë ïçê îëê îòð îí íç ëë éç ïïï ïëï ïéë îðé îéï ïòð îì ìï ëé èí ïïê ïëè ïèí îïê îèî ÍÖëóí ÍÖëóë ÍÖëóé ÍÖëóïð ÍÖëóïì ÍÖëóïç ÍÖëóîî ÍÖëóîê ÍÖëóíì Ø ø³ Ï ø³ ñ ¸ ÷í ΰïïñî Í·¦»ø³³÷
 18. 18. ÍÖèóí ÍÖèóì ÍÖèóë ÍÖèóé ÍÖèóè ÍÖèóç ÍÖèóïï ÍÖèóïî ÍÖèóïë ÍÖèóïè ÍÖèóîï ÍÖèóîë ÍÖèóîè Ø ø³ ïíòë ïè îîòë íî íê ìï ëð ëì êè èï çë ïïí ïîê ïî ïëòë îðòë îê íé ìî ìè ëè êí éç çë ïïï ïíî ïìè ïï ïé îí îç ìð ìê ëí êì éð èè ïðë ïîí ïìê ïêì ïð ïèòë îìòë íï ìí ìç ëê êç éë çì ïïí ïíî ïëé ïéê ç ïçòë îê íîòë ìê ëî ëç éî éç çè ïïè ïíè ïêì ïèì è îðòë îé íì ìè ëë êî éê èí ïðí ïîì ïìì ïéî ïçî é îï îè íëòë ëð ëé êì éç èê ïðé ïîè ïìç ïéé ïçç ê îî îç íêòë ëï ëè êê èï èç ïïï ïíí ïëë ïèì îðê ë îîòë íð íè ëí êð êè èí çï ïïì ïíé ïêð ïçð îïí ì îíòë íïòë íç ëë êî éð èê çì ïïè ïìî ïêê ïçê îïç í îì íî ìð ëê êì éî èè çé ïîï ïìé ïéï îðï îîë î Ï ø³ ñ ¸ ÷í ïòï ïòï ïòë îòî îòî í í ì ì ëòë ëòë éòë éòë Ùî ÍÖèóí èðç ììð íêç ïé ïè îî îë îê îè îç íï íî íé íç ìê ìé ìïï ìëí ëíé ëéç êîï éðë éìé èéí ççç ïïîë ïîçí ïìïç ììð ìéð ëïð ëïð êîð êîð éëð éëð èìð èìð çîð çîð èëï çîí ïðìé ïðèç ïîìï ïíîë ïìçé ïêîí ïèíç ïçêë îîïí îííç ÍÖèóì ÍÖèóë ÍÖèóé ÍÖèóè ÍÖèóç ÍÖèóïï ÍÖèóïî ÍÖèóïë ÍÖèóïè ÍÖèóîï ÍÖèóîë ÍÖèóîè ÍÖè ð ë ïð ïë îð îë íð íë ð ë ïð ïë îð îë íð íë ìð ìë îîð îðð ïèð ïêð ïìð ïîð ïðð èð êð ìð îð ð éðð êðð ëðð ìðð íðð îðð ïðð 𠺬 ï î í ì ë ê é è ç ïð ïï ï î í ì ë ê é è ç ïð ïï ð ðòë ïòð ïòë îòð îòë íòð ðòè ðòì ð ðòê ðòì ðòî ð îè îë îï ïè ïë ïî ïï ç é è ë ì í Í·¦»ø³³÷
 19. 19. îïîðïèïêïìïîïðèêì îòî îòî í ì ëòë ëòë éòë éòë ÍÖïîóí ÍÖïîóì ÍÖïîóë ÍÖïîóé ÍÖïîóè ÍÖïîóïð ÍÖïîóïî ÍÖïîóïì ïî ïêòë îï îè íî ìð ìç ëé ïíòë ïè îîòë íî íê ìë ëì êí ïé îîòë îè íç ìë ëê êé éç ïçòë îê íîòë ìê ëî êë éç çî îî îç íê ëï ëè éî èé ïðï îí íï íèòë ëì êî éé çî ïðè îì íî ìð ëê êì èð çê ïïî îë íí ìïòë ëè êê èí çç ïïê îê íë ìì êï éð èé ïðì ïîî îé íê ìë êí éî çð ïðè ïîê Ø ø³ Ï ø³ ñ ¸ ÷í ÍÖïîóí ÍÖïîóì ÍÖïîóë ÍÖïîóé ÍÖïîóè ÍÖïîóïð ÍÖïîóïî ÍÖïîóïì çïë çèð ïïëë ïìïë ïëéð ïéðð ïçïð îðìð ëïð ëïð êîð éëð èìð èìð çîð çîð ìðë ìéð ëíë êêë éíð èêð ççð ïïîð îì îë îè îç íë íê ìî ìí Ùî ð ïð îð íð ìð ëð êð ð ïð îð íð ìð ëð êð éð ÍÖïî ïîð ïíð ïïð ïðð çð èð éð êð ëð ìð íð îð ïð ð ìðð íëð íðð îëð îðð ïëð ïðð ëð 𠺬 î ì ê è ïð ïî ïì ïê ïè î ì ê è ïð ïî ïì ïê ïè ð ï î í ì ë ðòè ðòì ð ðòê ðòì ðòî ð ïì ïî ïð è é ë ì í Í·¦»ø³³÷
 20. 20. îê ë ïïòë ïç îê íí ìð ìè ëë êî êç éê èì çï çè ïðë ïïî ïïç ïîê îì êòë ïìòë îí íî ìï ëð ëç êè éé èê çë ïðì ïïí ïîï ïíð ïíç ïìé ïëê îð èòë ïç íð ìî ëí êì éë èê çé ïðè ïïç ïíï ïìî ïëí ïêì ïéë ïèê ïçé ïé ïð îî íë ìè êï éì èé ïðð ïïî ïîë ïíè ïëï ïêì ïéé ïèç îðî îïì îîé ïê ïðòë îí íê ëð êí éê èç ïðî ïïê ïîç ïìí ïëê ïéð ïèí ïçê îðç îîî îíë ïî ïî îëòë ìð ëë êç èí çè ïïí ïîé ïìî ïëê ïéï ïèë ïçç îïì îîè îìî îëê è ïí îé ìî ëè éí èè ïðí ïïç ïíì ïìç ïêì ïéç ïçì îðç îîì îíç îëì îêç ì ïì îè ìì êð éë çð ïðê ïîï ïíé ïëí ïêè ïèí ïçç îïì îîç îììïèòë ïèòë ïèòë îêð îéë ÍÖïéóï ÍÖïéóî ÍÖïéóí ÍÖïéóì ÍÖïéóë ÍÖïéóê ÍÖïéóé ÍÖïéóè ÍÖïéóç ÍÖïéóïð ÍÖïéóïï ÍÖïéóïî ÍÖïéóïí ÍÖïéóïì ÍÖïéóïë ÍÖïéóïê ÍÖïéóïé ÍÖïéóïè Ø ø³ Ï ø³ ñ ¸ ÷í ΰîïñî ïëëð çîð ìíñëì ïêîï èéð èéð çîð çîð çèð çèð ïðíð ïðíð ïðçð ïðçð ïðçð ïêèï ïèðè ïèêè ïçèç îðìç îïêð îîíð îíìï îìðï îìêî êî êí éé éè èé èè çë çê ïðì ïðë ïðê ÍÖïé º¬ Í·¦»ø³³÷øݱ«°´»¼ ¬± ìùñêù ³±¬±®÷
 21. 21. ÍÖí𠺬 ìê ìòë ïïòë ïéòë îë íï íç ìë ëî ëè êë éï éé èì çð çé ïðí ïïð ìì ê ïí îï îç íê ìë ëî êð êé éì èî èç çé ïðì ïïî ïïç ïîê ìð éòë ïé îêòë íê ìê ëë êë éì èí çî ïðî ïïï ïîð ïîç ïíè ïìè ïëé íê çòë îðòë íï ìî ëí êì éë èê çê ïðé ïïè ïîè ïíç ïëð ïêï ïéï ïèî íî ïðòë îí íì ìé ëç éî èì çê ïðè ïîð ïíî ïìì ïëê ïêè ïèð ïçî îðì îíòë íð ïï íê ìç êî éë èè ïðð ïïí ïîë ïíè ïëð ïêí ïéë ïèè îðð îïí îè ïî îìòë íé ëð êì éè çð ïðí ïïê ïîç ïìî ïëê ïêç ïèî ïçë îðè îîï îì ïí îê íç ëí êé èî çê ïðç ïîí ïíé ïëï ïêì ïéè ïçî îðê îïç îíí îð ïíòë îé ìî ëé éî èê ïðð ïïì ïîç ïìí ïëè ïéî ïèé îðï îïë îíð îìì ïê ïë îç ìë êð éì çð ïðë ïîð ïíë ïëð ïêê ïèï ïçê îïï îîê îìï îëê ïî ïëòë íï ìê êî éé çì ïïð ïîë ïìï ïëé ïéí ïèè îðí îïç îíë îëð îêê è ïê íî ìè êì èï çé ïïí ïîç ïìë ïêî ïéè ïçë îïï îîé îììîë îë îë îêð îéê ÍÖíðóï ÍÖíðóî ÍÖíðóí ÍÖíðóì ÍÖíðóë ÍÖíðóê ÍÖíðóé ÍÖíðóè ÍÖíðóç ÍÖíðóïð ÍÖíðóïï ÍÖíðóïî ÍÖíðóïí ÍÖíðóïì ÍÖíðóïë ÍÖíðóïê ÍÖíðóïé Ø ø³ Ï ø³ ñ ¸ ÷í ïíçì èìð çîðïëéð íéñìë ììñëë ïèéì îðíð îïéê îîéî îìîè çîð çèð ïðíð ïðíð ïðçð éé èê çí çë ïðí îêçð îéèê îçëî íðìè îïìì ïïêð ïïêð ïîíð ïîíð ïîíð ïîï ïîí ïíë ïíé ïíç Ø¿²¹¦¸±« Ò¿²º¿²¹ Í°»½·¿´ Ы³° ײ¼«-¬®§ ݱòôÔ¬¼ ìî Í·¦»ø³³÷øݱ«°´»¼ ¬± ìùñêù ³±¬±®÷
 22. 22. éðêðëðìîìðíðîðïð ÍÖìîóï ë ïîòë îð îé íë ìí ëð ëê êì éî éç èé çì ïðï èòë ïç íð ìð ëï êî éí èì çì ïðë ïïê ïîê ïíé ïìè ïïòë îìòë íè ëï êì éé çï ïðì ïïé ïíï ïìì ïëé ïéð ïèí ïí îè ìí ëé éî èé ïðî ïïé ïíï ïìê ïêï ïéê ïçï îðê ïíòë îèòë ìì ëè éí èç ïðë ïîð ïíë ïëð ïêë ïèð ïçê îïï ïë íïòë ìè êë èî çç ïïê ïíí ïìç ïêê ïèî ïçç îïê îíí ïêòë íì ëîòë éð èè ïðé ïîë ïìí ïêï ïéç ïçé îïë îíí îëï ïé íê ëë éì çí ïïï ïíï ïëð ïêè ïèé îðê îîë îìì îêí ÍÖìîóî ÍÖìîóí ÍÖìîóì ÍÖìîóë ÍÖìîóê ÍÖìîóé ÍÖìîóè ÍÖìîóç ÍÖìîóïð ÍÖìîóïï ÍÖìîóïî ÍÖìîóïí ÍÖìîóïì Ø ø³ Ï ø³ ñ ¸ ÷í íòð ëòë çòî ïï ïí ïèòë ïèòë îî îë íð íð íé íé íé íìíí ïëéð ïìéì èéð ïìí êé ïêëí çîð éë èí îðìç ïðçð çè ïðð îíìë ïïêð ïïé îëîè ïîíð ïîë îéìï ïííð ïìï îèëì ïííð ïìí íîðé ïëéð ïéí ííîð ïëéð ïéë º¬ ÍÖìî Í·¦»ø³³÷øݱ«°´»¼ ¬± ìùñêù ³±¬±®÷
 23. 23. ÍÖê𠺬 ïëð Ü ÝÞß ÍÖêðóï ÍÖêðóî ÍÖêðóíóî ÍÖêðóí ÍÖêðóì ÍÖêðóë ÍÖêðóê ÍÖêðóé ÍÖêðóèóî ÍÖêðóè ÍÖêðóçóî ÍÖêðóç ÍÖêðóïð ÍÖêðóïï ÍÖêðóïî íêñìì ììñêî ìëñêí êé èï èç çè ïïì ïïê ïîè ïíð ïìì ïìê ïéï ïéí íëè ìéï ëèì êïð éîí èíê çìç ïðêî ïïéë ïïéë ïîèè ïîèè ïìðï ïëïì ïêîé éëð çîð çîð èéð çèð ïðíð ïðçð ïïêð ïïêð ïîíð ïîíð ïííð ïííð ïëéð ïëéð ïïðè ïíèï ïìðì ïìèð ïéðí ïèêê îðíç îîîî îííë îìðë îëïè îêïè îéèé íðèì íïçé çêñïìí çêñïìí çêñïìí ïìí ïìí ïìí ïìí ïìí ïìí ïìí ïìí ïìí ïìí ïìí ïìí Ü Ó±¼»´ ø µ¹÷ É»·¹¸¬ ÍÖêðóï ÍÖêðóî ÍÖêðóíóî ÍÖêðóí ÍÖêðóì ÍÖêðóë ÍÖêðóê ÍÖêðóé ÍÖêðóèóî ÍÖêðóè ÍÖêðóçóî ÍÖêðóç ÍÖêðóïð ÍÖêðóïï ÍÖêðóïî çðèðéðêðëðìðíðîðïð í èòë èòë ïê îí íï íè ìì ìì ëï ëï ëè êë éï éé é ïë ïé îë íë ìë ëë êì êê éí éë èî çî ïðð ïïï çòë ïç îì íî ìí ëê êç èð èë çï çê ïðî ïïë ïîê ïíç ïï îíòë íï íç ëî êê èï çí ïðð ïðê ïïî ïîð ïíí ïìé ïêî ïîòë îé íë ìì ëç éì çð ïðí ïïï ïïè ïîë ïíì ïìç ïêì ïèð ïë íð íç ìç êê èí ïðð ïïê ïîì ïíí ïìð ïìç ïêê ïèí îðð ïêòë íì ìí ëì éí çï ïïð ïîè ïíè ïìé ïëê ïêë ïèí îðî îîï ïè íé ìé ëè éè çé ïïé ïíê ïìé ïëê ïêê ïéê ïçë îïë îíë ïç íç ìç êð èð ïðð ïîð ïìð ïëî ïêï ïéî ïèï îðî îîí îìì ì éòë éòë çòî ïí ïë ïèòë îî îî îë îë íð íð íé íé б©»® Ø ø³ Ï ø³ ñ ¸ ÷íÓ±¼»´ ΰì Ò±¬»æ ̸» -·¦» Þ ·-ª¿®·»¼ ©·¬¸ ¬¸» ³±¬±®- ±º ¼·ºº»®»²¬ ³¿²«º¿½¬«®»®-ò Í·¦»ø³³÷øݱ«°´»¼ ¬± ìùñêù ³±¬±®÷
 24. 24. ïçé ΰë Í·¦»ø³³÷øݱ«°´»¼ ¬± êùñèù ³±¬±®÷ ìð ëð êð éð éë èð çð ïðð ïïð ïîð ÍÖéëóî ïí ëî ëð ìé ìì ìîòë ìðòë íêòë íî îêòë ïçòë ÍÖéëóï éòë îë îì îí îî îï îð ïè ïë ïî è ÍÖéëóí îî íïòëìïìçëêêîêëêééïòëéëòëéèòë ÍÖéëóì íð ììëéêèééèìèèçïçèïðíïðé ÍÖéëóë íé ëééîèìçêïðêïïðïïìïîîïîçïíì ÍÖéëóê ìë éðèéïðîïïëïîêïíîïíéïìêïëìïêð ÍÖéëóé ìë èíïðìïîïïíêïìçïëëïêïïéíïèïïèè ÍÖéëóè ëë çéïîïïìðïëêïéïïéèïèìïçéîðéîïì ÍÖéëóç êí ïïðïíêïëèïééïçìîðïîðèîîïîíîîìð ÍÖéëóïð éë ïîíïëîïééïçèîïéîîìîíîîìéîëèîêé ÍÖéëóïï éë ïíëïêèïçìîïéîíèîìêîëëîéðîèíîçî ÍÖéëóî ïëçìñïìçï çèðñèêð êïìñêíï ïìíñïèì çìñïîí ÍÖéëóï ïîçèñïîèë èïðñéèð ìèèñëðë ïìíñïèì éðñéç ïçððñïêçéÍÖéëóí ïîêñïêîïìíñïèìéìðñéëéïïêðñçìð îïçêñïçííÍÖéëóì ïëêñïçëïìíñïèìèêêñèèíïííðñïðëð îëêîñîïëçÍÖéëóë ïèìñîïîïìíñïèìççîñïððçïëéðñïïëð îíéëÍÖéëóê îîçïèìïïíëïîìð îëðïÍÖéëóé îíëïèìïîêïïîìð îéëéÍÖéëóè îëíïèìïíèéïíéð íððíÍÖéëóç îéîïçîïëïíïìççð íïéçÍÖéëóïð îçèïçîïêíçïëìð ííðëÍÖéëóïï íðìïçîïéêëïëìð ÍÖéë ð ïðð îðð íð𠺬 ïðð îðð íðð ìðð íðð îëð îðð ïëð ïðð ëð ð çðð éëð êðð ìëð íðð ïëð ð ïð îð íð ìð ëð êð éð èð çð ïðð ïïð ð ë ïð ïë îð îë íð éòë êòð ìòë íòð ê ë ì í î ïð îð íð ìð ëð êð éð èð çð ïðð ïïð
 25. 25. ïçé ΰë Í·¦»ø³³÷øݱ«°´»¼ ¬± êùñèù ³±¬±®÷ ïìëïíðïîðïïðïððçëçðèðéðêðëð ïçòëíïíêíèÍÖçëóî ïë ëîëòëìðòëììòëìèëðòëëî èòëïëïéïèòëÍÖçëóï éòë ïîîðîïòëîíîìîë ÍÖçëóí îî çíðíçìéòëëëòëëçêîêééîéëòëéèòë ÍÖçëóì íð ïëìïëíêëéëéçèíçðçêïðîïðë ÍÖçëóë íé îðëïêéèïçìççïðìïïíïîïïîéïíí ÍÖçëóê ìë îêêíèîçèïïíïïçïîëïíêïìëïëíïêð ÍÖçëóé ëë íîéíçêïïêïíîïìðïìêïéíïéðïéçïèé ÍÖçëóè êí íéèìïïðïíîïëïïëçïêéïèîïçìîðëîïì ÍÖçëóç êí ìëçëïîëïëðïéïïèðïèèîðìîïçîíîîìî ÍÖçëóïð éë ëîïðéïìðïêèïçïîðïîïðîîèîììîëèîêç ÍÖçëóî ïêììñïìçï ïðíðñèêð êïìñêíï ïìíñïèì ïðïñïîì ÍÖçëóï ïîçèñïîèë èïðñéèð ìèèñëðë ïìíñïèì éïñèð ïîéñïêíïìíñïèìéìðñéëéïïêðñçìðïçððñïêçéÍÖçëóí ïëèñïçêïìíñïèìèêêñèèíïííðñïðëðîïçêñïçííÍÖçëóì ïèêñîïìïìíñïèìççîñïððçïëéðñïïëðîëêîñîïëçÍÖçëóë îíîïèìïïíëïîìðîíéëÍÖçëóê îëðïèìïîêïïíéðîêíïÍÖçëóé îéðïçîïíèéïìçðîèééÍÖçëóè îéêïçîïëïíïìçðíððíÍÖçëóç íðîïçîïêíçïëìðíïéçÍÖçëóïð ÍÖçë ð ïðð îðð íðð ìðð ïðð îðð íðð ìðð ëðð íðð îëð îðð ïëð ïðð ëð 𠺬 çðð éëð êðð ìëð íðð ïëð ð îð ìð êð èð ïðð ïîð ð ë ïð ïë îð îë íð íë èòë éòð ëòë ìòð é ê ë ì í îð ìð êð èð ïðð ïîð ð

×