Anzeige

17º domingo toc 2013 noso pai

25. Jul 2013
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige
Anzeige

17º domingo toc 2013 noso pai

 1. Xesús inaugura unha linguaxe completamente nova ao aplicar a Deus a palabraXesús inaugura unha linguaxe completamente nova ao aplicar a Deus a palabra “Abbá”.“Abbá”. ““Abbá” é o primeiro balbuceo do neno que empeza a emitir sonsAbbá” é o primeiro balbuceo do neno que empeza a emitir sons e fai feliz a seu pai e á súa nai dicindo ”papá e mamá” (“abbá/immá”).e fai feliz a seu pai e á súa nai dicindo ”papá e mamá” (“abbá/immá”). ““Abbá” é infantil, familiar e cotián.Abbá” é infantil, familiar e cotián. Ninguén ousaría dirixirse a Deus coma un neno pequeno a seu papá.Ninguén ousaría dirixirse a Deus coma un neno pequeno a seu papá. Este tratamento provén do seu excepcional coñecemento de Deus.Este tratamento provén do seu excepcional coñecemento de Deus. É o Fillo o que coñece o Pai e pode dalo a coñecer.É o Fillo o que coñece o Pai e pode dalo a coñecer. Este “Abbá” é unha das máis seguras “ipsissima vox Iesu”,Este “Abbá” é unha das máis seguras “ipsissima vox Iesu”, e é o corazón da súa mensaxe.e é o corazón da súa mensaxe. E máis aínda: na introdución ao Nosopai Xesús entráganos eseE máis aínda: na introdución ao Nosopai Xesús entráganos ese coñecemento e comunícanos o “dereito” de dirixirnos a Deus como “Papá”,coñecemento e comunícanos o “dereito” de dirixirnos a Deus como “Papá”, co que inaugura a nova relación con Deus que é o corazón da Boa Nova,co que inaugura a nova relación con Deus que é o corazón da Boa Nova, a porta que abre a entrada ao Reino.a porta que abre a entrada ao Reino. Porque Xesús, o Fillo, informoume de quen son e de Quen es.Porque Xesús, o Fillo, informoume de quen son e de Quen es. Por iso podo levantar a vista, alzar a fronte, ollarte aos ollos e dicir:Por iso podo levantar a vista, alzar a fronte, ollarte aos ollos e dicir: PAI.PAI. José Enrique GalarretaJosé Enrique Galarreta Texto: Lucas 11,1-13 // Tiempo ordinario 17º C // 28 xullo 2013 Comentarios e presentación: Asun Gutiérrez. Música: Gure Aita. Orfeón Donostiarra.
 2. Un día estaba Xesús orando en certo lugar. Cuando acabou,Un día estaba Xesús orando en certo lugar. Cuando acabou, un dos seus discípulos díxolle:un dos seus discípulos díxolle: - Señor, ensínanos a orar, como Xoán ensinou os seus discípulos.- Señor, ensínanos a orar, como Xoán ensinou os seus discípulos. Xesús díxolles:Xesús díxolles: - Cando oredes, dicide:- Cando oredes, dicide: Lucas mostra a Xesús orando só, en grupo, en momentos de alegría e de crise.Lucas mostra a Xesús orando só, en grupo, en momentos de alegría e de crise. Coma sempre, Xesús vai moito máis alá do que lle piden os seus discípulos.Coma sempre, Xesús vai moito máis alá do que lle piden os seus discípulos. Para El, ensínanos a orar non significa ensínanos unha oración.Para El, ensínanos a orar non significa ensínanos unha oración. Xesús non ensina fórmulas.Xesús non ensina fórmulas. Ante a petición dunha forma ritual de orar, Xesús ofrece un estilo de oración-vidaAnte a petición dunha forma ritual de orar, Xesús ofrece un estilo de oración-vida que implica a confianza absoluta en Deusque implica a confianza absoluta en Deus e o compromiso persoal e social.e o compromiso persoal e social.
 3. Pai, Xesús fainos entrega do seu Deus, da súa propia relación con Abbá.Xesús fainos entrega do seu Deus, da súa propia relación con Abbá. Dinos que chamemos a Deus como o chama el, Abbá (papaíño). A palabra aramea coaDinos que chamemos a Deus como o chama el, Abbá (papaíño). A palabra aramea coa que os nenos chaman familiarmente a seu pai. Palabra confidencial, agarimosa,que os nenos chaman familiarmente a seu pai. Palabra confidencial, agarimosa, familiar, que non ten a solemnidade da lingua litúrxica.familiar, que non ten a solemnidade da lingua litúrxica. Para falar con Deus, Xesús utiliza a linguaxe dos nenos e non a dos rabinos.Para falar con Deus, Xesús utiliza a linguaxe dos nenos e non a dos rabinos. Utiliza a lingua da casa e non a dos documentos. Utiliza o dialecto do corazón.Utiliza a lingua da casa e non a dos documentos. Utiliza o dialecto do corazón. E dinos que fagamos o mesmo.E dinos que fagamos o mesmo.
 4. santificado sexa o teu nome;santificado sexa o teu nome; ““A santidade é o aroma da proximidade de Deus”A santidade é o aroma da proximidade de Deus” (Guardini).(Guardini). Dicir “santificado sexa o teu nome” é prestar a nosa voz para que resoe noDicir “santificado sexa o teu nome” é prestar a nosa voz para que resoe no mundo a gloria de Deus, prestar nosa vida para que nela se transparente omundo a gloria de Deus, prestar nosa vida para que nela se transparente o brillo da súa presenza.brillo da súa presenza. Mirando a Xesús aprenderemos a santificar o nome do Pai, porque ninguénMirando a Xesús aprenderemos a santificar o nome do Pai, porque ninguén sabe facelo como o fai El.sabe facelo como o fai El.
 5. veña o teu Reino;veña o teu Reino; O Reino de Deus é o núcleo da mensaxe de Xesús, o motor da súa vida.O Reino de Deus é o núcleo da mensaxe de Xesús, o motor da súa vida. Mentres sigan existindo persoas enfermas, tristes, marxinadas, desilusionadas,Mentres sigan existindo persoas enfermas, tristes, marxinadas, desilusionadas, empobrecidas, violentadas... o Reino de Deus non se ten instaurado.empobrecidas, violentadas... o Reino de Deus non se ten instaurado. A tarefa e a misión das seguidoras e seguidores de Xesús é anunciar o Reino, non sóA tarefa e a misión das seguidoras e seguidores de Xesús é anunciar o Reino, non só con palabras, senón con signos creativos e creadores.con palabras, senón con signos creativos e creadores. Pedir que veña o Reino é vivir para construílo, para facelo realidade. É traballar paraPedir que veña o Reino é vivir para construílo, para facelo realidade. É traballar para cambiar o mundo.cambiar o mundo. Todos estamos chamados a construír o Reino. O Reino é o noso regalo, a nosa tarefa,Todos estamos chamados a construír o Reino. O Reino é o noso regalo, a nosa tarefa, a nosa misión.a nosa misión.
 6. Dános cada día o pan que necesitamos; Xesús fala da necesidade do día a día,Xesús fala da necesidade do día a día, o que supón non acugular, non amorear.o que supón non acugular, non amorear. Ten sentido pedir, cada día, o que me sobra?Ten sentido pedir, cada día, o que me sobra? Teño eu o pan dos que, cada día, non teñen o necesario?Teño eu o pan dos que, cada día, non teñen o necesario? Ten sentido pedir para os demais se eu teño o que lles pertence?Ten sentido pedir para os demais se eu teño o que lles pertence? ““Non pidas a Deus que faga o que El espera que ti fagas polos demais”.Non pidas a Deus que faga o que El espera que ti fagas polos demais”. ““Dádelles vós de comer”. “Gratis tedes recibido, dade gratis”.Dádelles vós de comer”. “Gratis tedes recibido, dade gratis”. “A Min mo facedes”.“A Min mo facedes”.
 7. Dános cada día o pan que necesitamos; A porcentaxe de nenos e nenas en risco deA porcentaxe de nenos e nenas en risco de  pobreza ou exclusión en Españapobreza ou exclusión en España  aumentou do 26,2% al 30,6% , un dato que " aumentou do 26,2% al 30,6% , un dato que "confirma o incremento daconfirma o incremento da pobreza infantil“.pobreza infantil“. Pedir o pan necesario supón combater as inxustizas que orixinan oPedir o pan necesario supón combater as inxustizas que orixinan o empobrecemento de tantas persoas que non teñen o necesario para cadaempobrecemento de tantas persoas que non teñen o necesario para cada día.día.
 8. Perdóanos os nosos pecados,Perdóanos os nosos pecados, porque tamén nós perdoamosporque tamén nós perdoamos a todo o que nos ofende;a todo o que nos ofende; Está claro que o problema non é o perdón por parte de Deus,Está claro que o problema non é o perdón por parte de Deus, que está garantido en todo o Evanxeo.que está garantido en todo o Evanxeo. O perdón, a un mesmo e aos demais pode resultar máis complicado.O perdón, a un mesmo e aos demais pode resultar máis complicado. Sentirse perdoado e saber perdoar é fonte de liberación e de paz.Sentirse perdoado e saber perdoar é fonte de liberación e de paz. Acoller o perdón incondicional e gratuíto de Deus capacítanosAcoller o perdón incondicional e gratuíto de Deus capacítanos para perdoarnos e para perdoar.para perdoarnos e para perdoar. Síntome perdoado incondicionalmente?Síntome perdoado incondicionalmente? Cústame perdoarme e perdoar? Oféndome con facilidade?Cústame perdoarme e perdoar? Oféndome con facilidade? Digo o Nosopai por rutina, sen comprometerme e facelo vida?Digo o Nosopai por rutina, sen comprometerme e facelo vida?
 9. e non nos deixes caer na tentación.e non nos deixes caer na tentación. Xesús invítanos a orar non para estar libres de probas, senón para saberXesús invítanos a orar non para estar libres de probas, senón para saber superalas, para non quedar atrapados nelas.superalas, para non quedar atrapados nelas. Xesús coñece a tentación e as nosas tentacións, sempre contamos coa súaXesús coñece a tentación e as nosas tentacións, sempre contamos coa súa comprensión e a súa forza para aeudarnos a re-evanxelizarnos, a non desfalecer nocomprensión e a súa forza para aeudarnos a re-evanxelizarnos, a non desfalecer no camiño de solidariedade cos demais e na confianza no Pai.camiño de solidariedade cos demais e na confianza no Pai.
 10. E engadiu:E engadiu: Imaxinádevos que un de vós ten un amigo e acode a el a media noite, dicíndolle:Imaxinádevos que un de vós ten un amigo e acode a el a media noite, dicíndolle: «Amigo, préstame tres pans, porque acaba de vir á miña casa un amigo que pasaba de«Amigo, préstame tres pans, porque acaba de vir á miña casa un amigo que pasaba de camiño e non teño nada que ofrecerlle». Imaxinádevos tamén que o outro respondecamiño e non teño nada que ofrecerlle». Imaxinádevos tamén que o outro responde desde dentro: «Non me molestes; a porta está pechada, e os meus fillos e mais eudesde dentro: «Non me molestes; a porta está pechada, e os meus fillos e mais eu estamos xa deitados; non podo erguerme a darchos». Dígovos que se non se ergue aestamos xa deitados; non podo erguerme a darchos». Dígovos que se non se ergue a darllos por ser o seu amigo, cando menos para que non siga amolándoo erguerase edarllos por ser o seu amigo, cando menos para que non siga amolándoo erguerase e daralle canto necesite.daralle canto necesite. A constancia na chamada,A constancia na chamada, a confianza total no Amigo,a confianza total no Amigo, a seguridade inquebrantablea seguridade inquebrantable de que a petición será escoitada,de que a petición será escoitada, fan que se consigafan que se consiga o que se necesita.o que se necesita. Sobre todo sabendo que Deus éSobre todo sabendo que Deus é máis que un amigo,máis que un amigo, é Pai/Nai.é Pai/Nai.
 11. Pois eu dígovos: Pedide, e recibiredes; buscade e atoparedes; chamade, ePois eu dígovos: Pedide, e recibiredes; buscade e atoparedes; chamade, e abriranvos. Porque todo o que pide recibe; o que busca encontra, e ao queabriranvos. Porque todo o que pide recibe; o que busca encontra, e ao que chama ábrenlle. Que pai, entre vós, se seu fillo lle pide un peixe, lle vai darchama ábrenlle. Que pai, entre vós, se seu fillo lle pide un peixe, lle vai dar en vez do peixe unha serpe? Ou se lle pide un ovo, lle vai dar un escorpión?en vez do peixe unha serpe? Ou se lle pide un ovo, lle vai dar un escorpión? Pois se vós, aínda sendo imperfectos, sabedes dar aos vosos fillos cousasPois se vós, aínda sendo imperfectos, sabedes dar aos vosos fillos cousas boas, canto máis o Pai celestial dará o Espírito Santo aos que llo pidan?boas, canto máis o Pai celestial dará o Espírito Santo aos que llo pidan? Xesús anímanos a pedir, a buscar, a chamar incansablemente, non porque teñamosXesús anímanos a pedir, a buscar, a chamar incansablemente, non porque teñamos que convencer ao Pai, que sabe o que necesitamos antes de pedirllo (Mt. 6, 8), senónque convencer ao Pai, que sabe o que necesitamos antes de pedirllo (Mt. 6, 8), senón para amosar a nosa confianza ilimitada nel en todas as circunstancias da vida.para amosar a nosa confianza ilimitada nel en todas as circunstancias da vida. As preguntas son retóricas, levan a responder: Ninguén faría iso! O que non faría unAs preguntas son retóricas, levan a responder: Ninguén faría iso! O que non faría un pai, unha nai, un amigo, unha amiga..., moito menos o fará o amor gratuíto epai, unha nai, un amigo, unha amiga..., moito menos o fará o amor gratuíto e incondicional do Pai que está disposto a darnos o maior ben: o anticipo do Reino, oincondicional do Pai que está disposto a darnos o maior ben: o anticipo do Reino, o Espírito de Xesús, o único que nos puede poñer en sintonía coa súa vontade eEspírito de Xesús, o único que nos puede poñer en sintonía coa súa vontade e axudarnos a ser as súas testemuñas.axudarnos a ser as súas testemuñas.
 12. Meu fillo, miña filla que estásMeu fillo, miña filla que estás no mundo.no mundo. Es a miña gloria e en ti estáEs a miña gloria e en ti está o meu Reino.o meu Reino. Es a miña vontade e o meu querer.Es a miña vontade e o meu querer. O teu nome é o meu gozo cada día.O teu nome é o meu gozo cada día. Ámote.Ámote. Elévote e sosténoche.Elévote e sosténoche. Douche todo o que é meuDouche todo o que é meu - o pan, os irmáns e irmás,- o pan, os irmáns e irmás, o Espírito -o Espírito - Quero que vivas felizQuero que vivas feliz e que axudes a vivir.e que axudes a vivir. Perdóoteo semprePerdóoteo sempre e pídoche que perdoes.e pídoche que perdoes. No temas.No temas. Eu librareite do malEu librareite do mal e de todas as súas redes.e de todas as súas redes. Día e noite penso en ti,Día e noite penso en ti, meu fillo, miña filla.meu fillo, miña filla. AménAmén Ulibarri Fl.Ulibarri Fl.
Anzeige