Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Nuorten Palvelu ry: Toimintasuunnitelma 2012

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 8 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Nuorten Palvelu ry: Toimintasuunnitelma 2012 (20)

Weitere von Nuorten Palvelu ry (20)

Anzeige

Nuorten Palvelu ry: Toimintasuunnitelma 2012

  1. 1. Nuorten Palvelu ry Toimintasuunnitelma 2012 16.11.2011 Sisältö Etääntyminen todellisuudesta Toiminnanjohtajan saatesanat 1 yllättää Tarkoitus, toiminta-ajatus, visio ja arvot 2 Henkilöstö 2 Strategia 3 Toiminta 4-8
  2. 2. Nuorten Palvelu ry:n tarkoitus on: • toimia kasvatuksellisena järjestönä nuorille vapaaehtoistyöntekijöille • auttaa päihde- ym. psykososiaalisissa vaikeuksissa olevia nuoria ja heidän omaisiaan • edistää nuorten terveitä elämäntapoja • toimia paikallisten rekisteröityjen, nuorten palvelutoimintaa harjoittavien yhdistysten liittona Toiminta-ajatus Nuorten Palvelu ry toimii nuorten hyvinvoinnin puolesta heidän omilla reviireillään. Visio Nuorten Palvelu on järjestö jossa tunnemme vaikeassa elämäntilanteessa elävän nuoren arjen, etsimme tuen, löydämme auttajat ja toimimme yhdessä. Toimimme nuorten monialaisen sosiaalisen työn ja arjen asiantuntijana sekä valtakunnallisesti laadukkaan järjestö- ja vapaaehtoistyön toteuttajana. Olemme arvostettu yhteistyökumppani ja omaamme sisältöalueemme kannalta laajan kansainvälisen yhteistyöverkoston. Nuorten Palvelun toimintaa ohjaavat arvot ovat: Vapaaehtoisuus Vapaaehtoistoimijat ovat Nuorten Palvelu ry:n tärkein voimavara – avun antaminen ja vastaanottaminen on vapaaehtoista Luottamuksellisuus Toiminnan ehdoton edellytys ja työväline on luottamuksellisuus Tasa-arvoisuus Kaikki ovat tervetulleita toimintaan - jokainen tarvitsee joskus tukea Vuorovaikutuksellisuus Haluamme ylläpitää toivoa, kunnioittaa nuoren ääntä ja arvokkuutta Erilaisuuden kunnioittaminen Moninaisuus tekee elämästä rikkaan ja on puolustamisen arvoista Page 2
  3. 3. Strategia ja sen toteuttaminen 2012 Toimintastrategia vuosille 2010-2015, osa-alueet: 1. Nuorten Palvelua kehitetään asiantuntevana nuorisokasvatuksen, sosiaalisen vahvistamisen, monialaisen etsivän työn ja nuorten vapaa-ajan arjen toimijana 2. Tehdään laadukasta vapaaehtois- ja järjestötoimintaa 3. Edistetään innovatiivisen valtakunnallisen nuorten osattomuuden ehkäisemisen kehittämis- ja kokeilutoimintaa 4. Ylläpidetään ja kehitetään kansainvälistä toimintaa 5. Ylläpidetään ja kehitetään järjestön kestävää taloutta Strategian toteuttaminen 2012 1. Toteutetaan etsivän nuorisotyön ja siihen liittyvä katu- ja huoltopäivystystyön koulutusta, ensiapukoulutusta sekä kasvatus kannattaa kampanjatoimintaa. Toteutetaan myös ABC- liikennemyymälöiden ja kauppakeskusten toimintaan liittyvää kehittämistyötä. 2. Toteutetaan hyvää koulutustarjontaa, kehitetään koulutussisältöjä, nuorten hyvinvointikyselymallia, nuorten lähiötoimintaa, etsivän nettityön löytäjäverkostoa ja tukihenkilötoimintaa. 3. Toteutetaan tunturikeskusten huoltopäivystystoiminnan kehittämistyötä, etsivän työn kehittämistoimintaa koulutoiminnan yhteydessä, kauppakeskusissa tehtävää sosiaalista nuorisotyötä sekä nuorten työttömyydestä aiheutuvien haittojen torjuntaan liittyvää kehittämistyötä. 4. Toteutetaan laadukasta ja laajaa lähialueyhteistyötä ja toiminta kansainvälisen vapaaehtoistoiminnan alueella jatkuu. 5. Kehitetään edelleen tuotteistettuja toimintamalleja ja hinnoiteltua asiantuntijuutta. Kelot-tijärven leirimajan ja Sopentuvan leirikeskuksen osalta jäntevöitetään markkinointia ja toi-minnallisuuden kehittämistä ja yhteiskuntavastuuta kehitetään kaupallisten toimijoiden kanssa. Henkilöstö Nuorten Palvelu ry:n kotipaikka on Kuopio, jossa sijaitsee myös keskustoimisto osoitteessa Tulli-portinkatu 11, 2.krs. Vuoden 2012 ammattihenkilöiden työ vastaa 10 henkilötyövuoden työpanosta. Keskustoimistossa työskentelee viisi henkilöä: toiminnanjohtaja, toimialajohtaja, toimistosihteeri, nuorisoagentti ja järjestöagentti. Keskustoimistolla työskentelee lisäksi hankehenkilökuntaa. Vuonna 2012 jatkuu ABC –kohtaa nuo-ria hanke, jossa työskentelee kaksi henkilöä. Etsivässä nettityössä toimii 2 x 0,5 htv:tä. Tyttötyötä toteutetaan Iisalmessa yhden henkilötyövuoden ammattityöpanoksella ja sosiaalisen nuorisotyön kansainvälistä yhteistyötä jatkaa hankekoordinaattori toimimalla Luoteis-Venäjän alueella.
  4. 4. Toiminta vuonna 2012 Toiminta (otsikkotasolla) Sisältö (kuvaustasolla) Ajoitus, seuranta ja raportointi (milloin, kuinka paljon, kuka raportoi) Ko ulutus Ko ulutus kale nte ri KO U LU TU S KALE N TE RI N TO TE U TU M I N E N Ryhmäno hj aaj ako ulutus Koulutusmateriaali, koulutuksen toteutusmäärä, Käsitellään ryhmän ja ryhmäyttämisen koulutuspalaute periaatteita, hyvän ohjaajan ominaisuuksia, vapaaehtoisuuden periaatteita sekä vuorovaikuutukseen liittyviä asioita. Katup äivys tys ko ulutus Koulutusmateriaali, koulutuksen toteutusmäärä, Tavoitteena on perehtyä päivystystoiminnan koulutuspalaute periaatteisiin ja luoda katupäivystykselle pelisäännöt. Koulutuksessa käsitellään nuorten kohtaamista, nuorten päihteidenkäyttöä ja siihen puuttumista, katupäivystystoiminnan suunnittelua ja organisointia sekä alueen nuorison ominaispiirteitä ja katupäivystyskartoittamista. Koulutus suunnitellaan aina paikkakohtaisesti. Vap aae hto is to iminnan ko ulutus Koulutusmateriaali, koulutuksen toteutusmäärä, Koulutuksessa käydään lävitse koulutuspalaute vapaaehtoistoiminnan periaatteet, vapaaehtoisen oikeudet ja velvollisuudet, toiminnan löhtökohdat ja tavoitteet sekä vuorovaikutukseen liittyviä teemoja. Lö ytäj äve rko s to ko ulutus Koulutusmateriaali, koulutuksen toteutusmäärä, Verkkonuorisotyöhön liittyvä koulutus, jonka koulutuspalaute jälkeen koulutetut voivat toimia vapaaehtoisina etsivän nettityön Chat- keskustelijoina etsivän nettityön työntekijöiden tuella. Koulutuksessa käsitellään etsivän nuorisotyön, etsivän nettityön, vuorovaikutuksen netissä ja löytäjätoiminnan perusteita. Page 4 Newsletter Header
  5. 5. O s allis uus ko ulutus Koulutusmateriaali, koulutuksen toteutusmäärä, Mitä on osallisuus? Käydään teemaa läpi koulutuspalaute tutustumalla osallisuuden muotoihin ja osallisuuden tasoihin. Työmenetelmänä koulutuksessa käytetään "Yhteinen kaupunkimme vaarassa" -draamapeliä. Tukihe nkilö ko ulutus Koulutusmateriaali, koulutuksen toteutusmäärä, Tukihenkilökoulutuksessa suorittaminen on koulutuspalaute edellytys toimimiselle tukihenkilönä. Koulutuksessa käsitellään seuraavia aiheita: tukihenkilötoiminnan perusteet, tukihenkilön vastuu, vuorovaikutus sekä lapsen ja nuoren kasvun tukeminen. Tap ahtumat Kevätkokous 21.-22.4.2012 Osallistujat, palaute Syyskokous 27.-28.10.2012 Osallistujamäärä, palaute Koulujen päättymisviikonloppu 1.-2.6.2012 Paikkakunnat, osallistujamäärä, palaute Merenneitoillat Osallistujamäärä, palaute Kas vatus kannattaa kamp anj a Kasvatus kannattaa kampanja rakennetaan tammi- Paikkakunnat (14 ABC paikkakuntaa, Kittilä, Kolari, helmikuun aikana ja se toteutetaan huhti- Kuusamo) toukokuun aikana. Kampanjaa toteutetaan Tilaisuudet ja tapahtumat vanhempainiltojen ja yleisötapahtumien kautta. Tukihe nkilö to iminta Kuopio: Tukihenkilöiden ja tuettavien yhteen Kuopio saattaminen ja tukisuhteen etenemisen tarkkailu. Varkaus Tukihenkilöiden aktiivinen tuki ja Iisalmi tukihenkilötapaamiset. Paikka Muut paikkakunnat: Uudet tukihenkilökoulutukset Raportointi ja toiminnan aloittaminen ja juurruttaminen uusille paikkakunnille. Uusien paikkakuntien aktiivisten toimijoiden etsiminen ja sitouttaminen toimintaan. T yt ö t t o i m i i Vertaisryhmätoimintaa 12-18-vuotiaille tytöille, Tyttöryhmien tapaamisten tilastointu ja raportointi yksilötyötä, nettityötä, päihde- ja kolmen kuukauden välein, tapahtumat ja muut seksuaalikasvatus -radat, vapaaehtoisten ajankohtaiset asiat raportoidaan myös, raportoinnin rekrytointi ja perehdytys, yhteistyökuviot eri hoitaa tyttötyön ohjaaja. toimijoiden kanssa, mediakasvatusta, katupäivystystoimintaa, tapahtumien järjestämistä nuorille. Issue 1 Page 5
  6. 6. E t s i vä n e t t i t yö Nettivastaanottotyötä ma, ti, ke klo 20-23.30 Kävijäseuranta Torstaisin myös henkilökohtaista tuki- ja Prosessiseuranta ja raportointi viranomaistyötä Tapauskuvaukset Tiedottaminen ja viestintä Henkilöprosessien kuvaaminen L ä h i ö t yö j a u u s i a va u s Archipelago ja uusi avaus hankkeiden jälkeinen Kuvataan toteutunut toiminta erikseen syys- ja lähiötyö (ryhmätoiminta) kevätkaudella 2012 Ke hittämis työ ABC kohtaa nuoria -hanke jatkaa vuorovaikutusta Hanke raportoidaan erikseen ohjausryhmälle (S-ryhmä) ja ABC kohtaa nuoria -hanke parantavien ja rakentavien toimintatapojen rahoittajalle (RAY) Kaupallisissa tuottamista, tukemista sekä yhteistyöverkoston kasvuympäristöissä sitouttamista. Hankkeen keskeisimpiä tavoitteita tehtävä työ vuodelle 2012 on pilottipaikkakunnilla Tunturikeskukset mallinnettujen hyvien käytäntöjen levittäminen ja juurruttaminen viestinnän ja koulutusten avulla myös muolle toimialoille. Sen lisäksi tiivistetään yhteistyötä nuorisotutkimuksen ja nuorisoalan oppilaitoisten kanssa. Toimintojen suunnittelussa ja toteutuksessa lisätään nuorten osallisuutta. Kaupallisten ympäristöjen lisääntyvää merkitystä nuorten maailmassa seurataan osana hankkeen laajempaa yhteiskunnallista ulottuvuutta. L ä h i a l u e t yö Lähialuetyön painopisteet vuonna 2012 ovat: Hanke raportoidaan vuosittain NP:lle, yleistavoite on kehittää Suomen, Karjalan OKM:lle ja UM:lle Tasavallan ja Leningradin alueen Viipurin piirin lähialuetyötä nuorisoalalla, luoda olosuhteita, jotka edistävät vaikeassa elämäntilanteessa ja/tai terveysrajoitteisten nuorten sosiaalista integraatiota yhteiskuntaan, lisätä venäläisten ja suomalaisten nuorisotyöntekijöiden ammattipätevyyttä ja tietämystä monikulttuurisuudesta ja sosiaalisesta kotouttamisesta, kehittää yhdessä venäläisten ja suomalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa Sortavalan uuden nuorisokeskuksen toimintamallia, vaikuttaa venäläisten ja suomalaisten nuorten asenteisiin suvaitsevaisuuden edistämiseksi, epäluulojen hälventämiseksi ja rajan madaltamiseksi, Page 6 Newsletter Header
  7. 7. kehittää nuorisokasvatuksen ja nuoristyön toimintamalleja, jotka edistävät nuorten osallisuutta, edistää kansalaisyhteiskunnan toteutumista mm. luomalla kolmannen sektorin kansainvälisiä yhteyksiä esim. avarttiohjelman avulla, olla tiiviisti mukana nuorisoalan koulutuksen kehittämisessä, luoda neutraali foorumi viranomaisyhteistyön tiivistämiseksi Ke hittämis työ alue illa Joensuun kaupunki ja Niittylahden nuoriso- opisto/Joensuun Nuorten Palvelu ry Lahden kaupunki/Monon Side ry ja trio kauppakeskusyhteistyö Kuopion kaupunki nuorisotyö Vaikuttamine n j a e dunvalvo nta Allianssiyhteistyö ja edunvalvonta Kuvataan puolivuotiskatsaukseen ja Lastensuojelun keskusliiton yhteistyö ja vuosikertomukseen osallistumiset edunvalvonta Soste ry:n yhteistyö ja edunvalvonta RAY yhteistyö ja edunvalvonta Metsäkartano säätiön hallitus Sopentupa yhdistyksen hallitus Päihdepalvelusäätiö yhteistyö Preventiimi yhteistyö Yhteistyö ELY:n ja AVIen kanssa Yhteistyö Iisalmen ja Kuopion monialaisissa työryhmissä Yhteistyö S-ryhmän kanssa Yhteistyö Lahden ja Joensuun kanssa Yhteistyö LEVIN, RUKAN, YLLÄKSEN kanssa T i e d o t u s , vi e s t i n t ä j a Ulkoinen viestintä Lehdistö- ja mediaseuranta markkino inti Asiantuntija- ja ammattikirjoitukset Julkaistujen kirjoitusten määrä Netti ja sosiaalinen media Viestinnän määrä Sisäinen viestintä Nettijulkaisujen määrä Jäsentiedotteet 2 kertaa Nettilehti/kuukausitiedote 6 kertaa Issue 1 Page 7
  8. 8. Talo us Osto- ja myyntireskontra Palkanlaskenta ti Kirjanpito (viennit ja tililöinti) ti Kuukausiraportointi, tulos- ja taseseuranta Kuukausikuvaaja ja hallitusraportointi Kassan ja talletusten hoito Talouden ja tilintarkastus ti H e nkilö s tö p o litiikka Työparityöskentely ti Työpaikan pelisäännöt (varhainen tuki ja Työpaikan pelisääntöpaperi asiallisuusperiaatteet) Keskustoimiston työnohjaus Kilpailutetaan ja tehdään hankintasopimus Henklöstöpäivät (helmi-, kesä, syys- ja joulukuussa Palautteet päivillä henkilövakuutus Tapiola) ti Kouluttautumissuunnitelma vuosille 2012-2013 Tehdään tammikuussa tammikuussa Kehityskeskustelu Tehdään tammikuussa Page 8 Newsletter Header

×