Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

äNPeen Sanomat 1 2014

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 2 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Andere mochten auch (20)

Ähnlich wie äNPeen Sanomat 1 2014 (20)

Anzeige

Weitere von Nuorten Palvelu ry (20)

Aktuellste (17)

Anzeige

äNPeen Sanomat 1 2014

  1. 1. Nuorten Palvelu ry:n to- teuttama koulutus kauppa- keskus Triossa toi Vuoden kauppakeskusteko 2014 - kilpailun voiton. Koulutus liittyy Kauppakeskus- ten nuoret –hankkeeseen, joka on yhdessä ABC kohtaa nuoria –hankkeen kanssa tehnyt uraa- uurtavaa työtä. Molemmat ovat olleet ainutlaatuisia pelinavauk- sia suomalaisella hankekentällä ja hieno osoitus siitä, miten hyvin Nuorten Palvelu ry on ollut ajan hermolla ja ehkäpä jopa edellä aikaansa. Molemmat hankkeet on myös noteerattu varsin laajasti eri medioissa. ”Kauppakeskus Trio (Lahti) on voittanut Vuoden kauppa- keskusteko 2014-kilpailun ”Nuoret kauppakeskuksessa” teollaan, joka tähtää nuorten parempaan huomioimiseen kauppakeskuksissa ja suomalai- sessa yhteiskunnassa.” – sanotaan Nuorten Palvelu ry:n tiedotteessa. Siis nuorten pa- rempaan huomioimiseen, ei vain kauppakeskuksissa, vaan koko suomalaisessa yhteiskun- nassa. Nuoria ei enää hätistellä pois kauppakeskuksista tai huoltoasemilta, sillä kaupalliset toimijat ovat tajunneet, että nuorilla on merkitystä ja he ovat tulevaisuuden perheenisiä ja –äitejä. Nuoret ovat jo nyt osa yhteiskuntaa, eikä mikään irrallinen joukkio, jolle mieti- tään ”mitä niiden kanssa pitäisi tehdä?”. Mitenkä on kaupungin ja muiden julkisten toimijoiden laita? Ihminen on ”laumaeläin” ja haluaa näin ollen kuulua johon- kin. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että osallisuus on tehokkaimpia keinoja torjua syrjäytymistä ja ehkäistä syr- jäyttämistä. Samaan johtopää- tökseen Euroopan tasolla tul- tiin myös Thessalonikin EU:n nuorten konferenssin julkilau- sumassa. Nuorten edustajat ja poliitikot EU:n 28 jäsenvaltios- ta laativat konferenssin työpa- joissa yhteisen 21 suosituksen listan mm. nuorten syrjäytymi- sen ehkäisystä. Yhdeksi avain- teemaksi tuli nuorten aktiivi- nen osallisuus ja nuorten täysi- painoisen yhteiskuntaan osallis- tumisen mahdollistaminen. Juuri tästähän on kysymys myös Nuorten Palvelu ry:n toiminnassa. Nuorten palvelu ry tarjoaa, ei vain mahdollisuut- ta osallistua järjestön toimin- taan, vaan mahdollisuutta tulla osalliseksi yhteiskuntaan ja saada äänensä kuuluviin. Yh- dessä olemme vahvoja! Aurinkoista kesän odotusta ja mukavia kevätpäiviä kaikille! Petri Karhu Osallisuus ehkäisee tehokkaasti syrjäytymistä Valtakunnalliset Kevätpäivät Jämsässä Nuorten Palvelu ry:n valta- kunnalliset kevätpäivät ja vuosikokous pidetään 26.- 27.4. Jämsässä. Majoittuminen, ruokailu ja oh- jelma ovat Kievari Rantapirtissä Jämsän Koskenpäällä. Lauantai- na ohjelma alkaa klo 12 ja sun- nuntaina klo 9. Kevätpäivien teemana on ”Nuorilta nuorille”. Kevätpäiviä isännöi Jämsänjokilaakson Nuorten Palvelu ry. Lauantaina pääosassa ovat nuoret, jotka iltapäivällä järjestävät osallistujil- le ohjelmaa ja ryhmätyötä. Illalla ohjelma jatkuu saunomisen ja yhdessäolon lomassa. Osallistumismaksu 10 e/hlö kattaa majoituksen, ruokailun ja ohjelman. Ilmoittautumiset 8.4. mennessä vuokko.husso@nuortenpalvelu.fi Lisätietoja: Tiina Kiiskinen (Kuopio), 044 744 9598 ja Leila Seppälä (Jämsä), 0400 694 687. Ohjelma ja materiaalit: www.nuortenpalvelu.fi Tervetuloa Jämsään! Puheenjohtajan tervehdys äNPeen Sanomat 1/2014 Tässä numerossa Puheenjohtajan tervehdys 1 Valtakunnalliset Kevätpäivät Jämsässä 1 Toiminnanjohtajan palsta 2 Nuorten reviireillä 2 Kännilaseja vuokra- taan 2 Kolme kovaa kas- vatuksesta 3 Tunturikeskukset nuorten silmin 3 Harjoittelijana Nuorten Palvelu ry:ssä 4 Kylässä Tyttöjen Tahtotilalla 4 Järjestökalenteri 2014 4 Yhteystiedot 4 2,5 promillen näkymiä vas- taavat kännilasit ovat vuok- rattavissa valistuskäyttöön Nuorten Palvelu ry:n kes- kustoimistolta. Tee tilaus ajoissa, vähintään 10 päivää aikaisemmin, koska kännilasit ovat saa- vuttaneet suuren suosion. Vuokraus 20 € / lasit, lisäk- si vuokraaja maksaa palau- tuspostikulut pakettina noin 8 €. Jäsenjärjestöille ja toimipis- teille kännilaseja lainataan postikuluja vastaan. Varaa kännilasit ajoissa: täytä nettisivuillamme ole- va varauslomake, saat var- mistuksen sähköpostiisi. Lisätietoja: järjestöagentti Riitta Rönkkö, p. 040 487 4683 riitta.ronkko@nuortenpalvelu.fi Nuorten Palvelu ry:n yksi slogan on ollut ”yhdessä olemme vahvoja”. Sloganin idean mukaan yhdes- sä oleminen antaa voimaa ja yhdessä tekemisellä on merki- tystä tekijöille itselleen. Poru- kan voima näkyy myös aikaan- saamisessa. Yhdessä tehdään isoja juttuja. Herää kuitenkin kysymys, missä on Nuorten Palvelu ry:n yhteisöllisyys? Onko meitä riittävästi antamaan toisillem- me voimaa ja merkitystä? Kyllä ja ei. Meitä pieniä porukoita ja yhteistyön teki- jöitä on eri puolilla Suomea, mutta ei meidänkään yhteisöl- lisyys ole enää vuosiin vetänyt väkeä kasapäin vaikka tukihen- kilöryhmiä ja tempausten teki- jöitä aina löydetäänkin. Niinpä muutaman ihmisen liikkeelle saamiseen pitää olla tyytyväi- nen. Ehkä joukkoliikkeiden aika taas koittaa, kun taloudellisen alamäen ja kärjistyvien tu- loerojen kehitys vahvistuu, nationalismin ja kylmän sodan tuulet puhaltelevat ja ilmake- hän lämpötila nostaa meren pintaa riittävästi. Nykynuorille ja tuleville aikuisille näyttäisikin jäävän perinnöksi entistä mustaval- koisempi arvoilmapiiri, isom- mat velat ja tuloerot, huo- nommat sosiaali- ja terveys- palvelut, pienemmät eläkkeet ja ekokatastrofi. ”Ei huono” – sanoisi Jorma Uotinen. Yhdessä on mukavampi tehdä hommaa kuin hommaa. Inhimillisen kanssakäymisen matematiikka on yksinkertais- ta, jaettu suru puolittuu ja jaettu ilo kertaantuu. Yrite- tään me Nuorten Palvelu ry:ssä kehitellä entistä enem- män tilanteita ja tilaisuuksia, jossa ne, joilla on jaettavaa, pystyvät oman asiansa jaka- maan ja ne jotka voivat ilonsa kaksinkertaistaa, sen aina voi- sivat tehdä. Jussi Raittisen sanoin ”kaikkihan me samassa ve- neessä ollaan, joku järjestys on saatu tähänkin jollaan, toi- set soutaa ja toiset vähän me- lalla avittaa”. Kaikki mukaan Nuorten Palvelu ry:n yhtei- seen ”kirkkoveneeseen”, jossa kaikille löytyy paikkoja, matka on yhteinen eikä homma ole turhan vakavaa. Jaakko Nuotio Nuorten reviireillä –projekti aloitti maaliskuussa Toiminnanjohtajan palstaKÄNNILASIT äNPeen Sanomat 1/2014 Nuorten Palvelu ry on maalis- kuun alussa aloittanut uuden kolmivuotisen RAY:n rahoitta- man projektin nimeltään Nuorten reviireillä. Projektin toiminta-aika on vuodet 2014– 2016 ja sen tavoite on: Edistää nuorten osallisuut- ta, vastuullisuutta ja tasa- arvoa kaupallisissa tiloissa sekä kehittää tiloissa toimi- vien aikuisten ja nuorten keskinäistä ymmärrystä. Projektissa yhdistetään aiempien Kauppakeskusten nuoret -hankkeen ja ABC kohtaa nuoria -hankkeen hyvät käytänteet. Lisäksi projektissa tehdään yhteistyötä joidenkin market-myymälöiden kanssa. Nuoret viettävät entistä enemmän aikaansa kaupallisis- sa tiloissa ja hengailusta eli vapaasta oleilusta ja tilan hal- tuunotosta olemalla on tullut merkityksellinen nuoruusiän piirre. Hengailun puitteissa toteutetaan nuoruuden kehi- tystehtäviä, kuten ryhmiin liittymistä ja rajojen kokeilua. Tämä on nuorille tärkeää omaa aikaa poissa arjen rutii- neista ja aikaa, jolloin ollaan kavereiden kanssa. Hengailun tapahtuessa kaupallisissa tilois- sa pääosassa on nuorten kan- nalta sosiaalisuus, ei niinkään itse kuluttaminen. Julkiset ja puolijulkiset tilat saattavat joillekin olla niitä ainoita paik- koja, joissa muiden ihmisten tapaaminen ja ajan viettäminen on mahdollista. Nuorten viettäessä aikaan- sa kaupallisissa tiloissa, ovat niissä työskentelevät uudenlai- sen haasteen edessä. Kaupalli- set tilat on suunniteltu kulut- tamista varten ja niiden henki- lökunnan koulutukseen tai työtehtäviin ei yleensä kuulu nuorten kanssa toimiminen. He kuitenkin kohtaavat monia kasvattajien rooliin kuuluvia nuoruuden reaktioita, kuten auktoriteetin testaamista. Kau- pallisissa tiloissa työskentele- vät aikuiset ovat nuorten kas- vamisen kannalta tärkeitä ai- kuiskontakteja. Nuorten hyvinvointia ja osallisuutta voidaan kaupallisis- sa tiloissa sekä muissa tiloissa lisätä parantamalla nuorten osallisuutta ja asiakaskohtelua, ohjaamalla heitä vastuulliseen tilankäyttöön, kehittämällä heidän kanssaan tekemisen muotoja sekä lisäämällä van- hempien kasvatustietoisuutta ja toiminnan mahdollisuuksia. Projektissa tehdään käytännön yhteistyötä nuorten, kauppa- keskustoimijoiden, liikenne- myymälöiden, turvallisuusalan, nuorisoalan ja muutamien oppilaitosten kanssa. Yhteis- työssä ovat mukana Citycon Finland Oy, Kauppakeskus Itäkeskus Oy, ABC- liikennemyymäläketju, Osuus- kauppa Arina, Securitas Oy, Mikkelin ammattikorkeakoulu ja Savon ammatti- ja aikuis- opisto. Mikko Leppävuori ja Pauliina Lampela www.nuortenpalvelu.fi FACEBOOK: Facebook.com/ NuortenPalvelu Twitter: @NuortenPalvelu Yhteisöllisyyttä kirkkoveneeseen, please!
  2. 2. Kolme kovaa kasvatuksesta äNPeen Sanomat 1/2014 Tue mua – Älä jätä mua yksin kasvamaan! Nuoruus ei pää- ty 18 vuoden ikään, vanhemmuutta tar- vitaan vielä vuosia täysi-ikäisyyden jälkeenkin. Tämän viestin ovat halun- neet kuopiolaiset nuoret välittää vanhem- milleen Tavallinen Kasvatus Kannattaa – juliste-kampanjassa. Tänä vuonna Nuor- ten Palvelu ry:n vuosittainen Kasvatus Kannattaa -kevätkampanja on saanut uuden ajatuksen. Presidentti Sauli Niinis- tö heitti vuonna 2012 kasvatushaasteen kaikille kansalaisille. Suomessa vallitseva syrjäytymiskehitys on saavuttanut pis- teen, jossa ongelmaa ei voida ratkaista enää pelkillä ammattikasvattajien ja rahan yhdistelmällä, vaan yhteisellä työllä nuor- ten hyväksi. Nuorten Palvelu ry tarttui haasteeseen ja kutsui mukaansa Kuopion kaupungin nuorisopalvelut sekä Kuopion ev.lut. seurakunnat ideoimaan miten tämä viesti viedään eteenpäin. Ensimmäi- sestä hetkestä ajatus oli kirkas: Haastam- me nuoret puhuttelemaan vanhempiaan ja aikuisia. Hyväksy mut sel- laisena kuin olen! 7 kuopiolaista yläkoulua sai oppi- laansa keskustele- maan kasvatuksesta ja nuorten ajatukset nuoruudesta, van- hemmuudesta ja kasvatuksesta muut- tuivat nuorten käsissä puhutteleviksi julisteiksi. Nuoret ovat tuottaneet yli 200 julistetta, jotka kertovat nuorten toiveis- ta aikuisille. Julisteiden kautta nuoret ovat halunneet nostaa kolme tärkeää aihetta aikuisten tietoisuuteen. Vanhem- painilloissa teemat ovat olleet näkyvillä nuorten julisteina ja vanhemmat ovat lähteneet innoissaan keskustelemaan omista kokemuksistaan kasvattamisesta. Anna mulle aikaa – Kuule mua! Puhelimet, tietokoneet ja työ, kolme asiaa kuvaavat nuorten kuvituksissa ai- kasyöppöjä. Tarve tulla nähdyksi ja kuul- luksi on tarve, joka tulee voida täyttää. Vanhempainilloissa keskusteluissa toistui- vat yhteisten arkisten hetkien tärkeys, saunan lauteet ja automatkat voivat olla kasvatuksen kannalta tavallisuudessaan ne tärkeimmät hetket. Julistekampanjan edetessä kaikki kolme nuorten esiin- tuomaa teemaa tulee nähdyksi ja kuulluk- si – Kuopion katukuva saa 12.5. eteen- päin ylleen 5 eri nuoren taiteilemat julis- teet muistut- tamaan meitä aikuisia nuo- ren maail- masta. Huhtikuun aikana jokai- sen koulun 2 edustustyötä ovat netti- äänestyksessä osoitteessa www.po1nt.fi/ tavallinenkasvatuskannattaa. Tule kirjoit- tamaan Kuopion katukuvaan kasvatukses- ta ja äänestä suosikkiasi! Helmi Korhonen Tunturikeskukset nuorten silmin -hanke: Ylläs ja Ruka nuorten asialla Ylläksellä vapaa-aikaa kartoittamassa Kevään kuluessa hankkeessa päästiin kohtaamaan laskettelevia ja lomailevia nuoria ympäri Ylläksen hiihtokeskusta. Rinnetapahtumat Ylläs-Ski Äkäslompolos- sa ja Sport Resort Ylläs Iso-Ylläksellä tempaisivat mukaan monen ikäisiä osallis- tujia ja hauskaa oli. Ohjelmassa oli mm. Chuckbuddies lennätystä sekä känni- lasiradalla taiteilua. Kartoituskyselyt nuorten vapaa- ajanvietosta toteutettiin henkilökohtaise- na haastatteluna koululaisten lomaviikkoi- na. Nuoret suhtautuivat haastatteluun ja haastattelijoihin kiitettävän innokkaasti ja aidosti. Monen kanssa turistiin vielä pal- jon muutakin varsinaisten kysymysten ulkopuolelta. Mitä ajatuksia Ylläksellä vietetty aika sitten herätti nuorten mielissä? Parasta Ylläksellä on laskettelu. Toiseksi parasta on laskettelu ja kolmanneksi parasta on … rinteet!!! Huonointa Ylläksellä nuor- ten mielestä olivat säät, jotka eivät tosis- saan hiihtolomalaisia näinä viikkoina pääs- seet häikäisemään. Moitittavaa löytyi myös kulkemisesta alueella, kaupan puut- tuminen Iso-Ylläkseltä, liian pienistä par- keista ja liian vähäisestä nuorille suunna- tusta ohjelmasta sekä rinteessä että ilta- sella (ohjelmat olivat nuorten mielestä liian lapsellisia). Lisäksi nuoret valittivat tiedon saamisen vaikeutta eri tapahtumi- en ajankohdista ja paikoista. Toiveitakin nuorilta sateli. Ilmainen vesipiste ja puhelimen latauspiste olisi tärkeää saada alueelle. Iltaohjelmaksi kaivattiin lisää nuorisokonsertteja. Monet nuoret kertoivat myös, että puhtia riittäi- si vielä iltamäkeen, jos sellainen mahdolli- suus vain Ylläksellä olisi. Ollaanpa kuulol- la jatkossakin. Eija Anttila Nuorten omat iltamat Reilissä! Nuorten oma kahvila Reili on ollut toi- minnassa Rukalla sesonkiaikana joulu- kuusta lähtien. Tammikuussa pidimme ensimmäisen kerran oman tapahtumail- lan, jonka kohdistimme pilottimielessä paikallisille nuorille. Illasta tuli menestys ja paikalla oli jopa 30 nuorta lähialueelta! Kiitos tästä menee harjoittelijoillemme, jotka tekivät markkinoinnin ja suunnitte- lun eteen hienon työn. Niina ja Marju kävivät kahvilavastaavamme Jennin kanssa Rukan koululla kysymässä neuvoa hyvistä kisoista ja ohjelmista. Iltaman ohjelmat suunniteltiin tämän pohjalta. Tapahtuma lanseerattiin nimellä Nuorten oma iltama ja samalla konseptil- la jatkettiin myös vilkkailla hiihtolomavii- koilla menestyksekkäästi. Illan aikana on ollut sekä ilma- kiekko- että pöytäjalkapallo- turnauksia, tieto- visoja sekä hieno piirrä ja arvaa - kilpailu! Tapah- tuma ei ole ollut monimutkainen eikä pramea vaan olemme yksinkertaisesti tehneet nuorten kanssa mukavia juttuja yhdessä perjantai- illan ratoksi. Mukava tunnelma ja hienot kilpailut ovat onnistuneet kiitos ihanien nuorten, jotka lähtevät kisoihin mukaan innolla. Osallistujia oli hiihtolomaviikoilla 10–20 nuorta joka perjantai-ilta. Tapahtuman ajatuksena on myös ollut paikallisten ja matkailijanuorten vuorovai- kutuksen lisääminen. Rennolla mielellä ohjattu toiminta on ollut tähän oiva kei- no! Teemme jatkossakin töitä sen eteen, että hanke pystyy antamaan nuorille Ru- kalla toimintaa, joka antaa mahdollisuu- den yhdessä tekemiselle ja luo yhteyden paikallisten ja matkailijoiden väliin. Nina Könönen Harjoittelijan terveiset kes- kustoimistolta! Opiskelen sosionomi – kir- kon nuorisotyönohjaajaksi Dia- konia-ammattikorkeakoulussa Pieksämäellä. Suoritan Nuorten Palvelulla opintojeni viimeistä harjoittelua, ennen kuin valmis- tun jouluna. Harjoittelun aiheena on työyhteisöt ja kehittäminen, joten pyrin tutustumaan harjoit- telupaikkaan näistä näkökulmis- ta, mutta myös muita tehtäviä on sisältynyt harjoitteluuni. Saapuessani Nuorten Palve- lulle ensimmäisenä aamuna, en oikeastaan tiennyt, mitä harjoit- teluni tulisi pitämään sisällään, mutta monenlaista tekemistä on löytynyt ja harjoittelu on selkiy- tynyt muutamassa viikossa. Jär- jestö- ja hanketoiminta oli mi- nulle ennestään hyvin tuntema- tonta ja oli hienoa päästä näke- mään ja tutustumaan Nuorten Palvelun toimintaan. Minut otet- tiin Nuorten Palvelulla todella lämpimästi vastaan ja työyhtei- söön oli helppo tulla mukaan. Harjoitteluuni sisältyi yksi työyhteisön tarpeista nouseva kehittämistehtävä, jonka toteutin Nuorten Palvelulla työhyvinvoin- tikyselynä. Toivon mukaan kyse- lystä on suuri hyöty ja lomake jääkin Nuorten Palvelulle tal- teen, jotta työhyvinvointikysely voidaan tulevaisuudessa toteut- taa uudelleen ja näin ollen on mahdollista seurata työhyvin- voinnin kehitystä. Harjoittelun aikana olen tehnyt hyvin monenlaisia tehtä- viä tavallisista toimistotehtävistä alkaen ja osallistunut myös esi- merkiksi koulutuspäiviin. Työhy- vinvointikyselyn lisäksi olen laati- nut muitakin kyselyitä ja muun muassa oikolukenut erilaisia oppaita. Tarjolla on ollut hyvin käytännöllisiä tehtäviä, mutta myös näyttöpäätteen äärellä hoidettavia asioita. Nuorten Palvelulla on ollut todella mukavaa ja harjoittelijalle löytyy tekemistä. Työ on hyvin moniulotteista ja varsin hyvä oppimisympäristö, etenkin jos hanke- ja järjestötoiminta eivät ole ennestään tuttuja. Olen iloi- nen siitä, että pääsin tänne har- joitteluun. Nuorten Palvelu tekee tärkeää työtä ja oli muka- va päästä seuraamaan, millaisia tehtäviä työhön kuuluu. Kiitos Nuorten Palvelu ry:n väelle! Tea Adeola Harjoittelijana Nuorten Palvelu ry:ssä 26.4.2014 Hallituksen kokous, Jämsä 26.-27.4.2014 Kevätpäivät ja vuosikokous, Jämsä (ilm. 8.4. mennessä) 20.9.2014 Hallituksen kokous, Kuopio 22.11.2014 Hallituksen kokous, Kuopio 22.-23.11.2014 Syyspäivät ja syyskokous, Kuopio Nuorten Palvelu ry Tulliportinkatu 34 70100 Kuopio Käyntiosoite: Tulliportinkatu 34 A, 3.krs www.nuortenpalvelu.fi Sähköpostit: etunimi.sukunimi@ nuortenpalvelu.fi Toiminnanjohtaja Jaakko Nuotio 0400 916 569 Järjestökoordinaattori Tiina Kiiskinen 044 744 9598 Toimistosihteeri Vuokko Husso 0400 182 047 Järjestöagentti Riitta Rönkkö 040 487 4683 Nuorisoagentti Helmi Korhonen 0400 231 693 Tyttötoiminnanohjaaja Mirva Matkaniemi, Iisalmi 040 504 3757 Nuorten reviireillä Projektivastaava Mikko Leppävuori 040 157 7848 Nuorten reviireillä Asiantuntija Pauliina Lampela 040 195 0502 Lanuke / Kaupalliset kasvuympäristöt 040 157 7072 Tunturikeskukset nuorten silmin Projektityöntekijät Nina Könönen (Ruka) 044 727 3098 Eija Anttila (Ylläs) 044 727 4054 Etsivä Nettityö Nettietsivät 040 505 2407 (myös WhatsApp) etsiva.nettityo@ nuortenpalvelu.fi IRC-Galleria profiili: EtsiväNettityö SKYPE: etsiva.nettityo@ nuortenpalvelu.fi Facebook: facebook.com/ EtsivaNettityo äNPeen Sanomat 1/2014 Nuorten Palvelu ry:n järjestökalenteri Kylässä Tyttöjen Tahtotilalla Tyttöjen Tahtotilalla Iisal- messa, Pohjolankatu 6:ssä, tytöt saavat viettää vapaa- aikaa lakkaillen kynsiä, pela- ten pelejä tai laitellen hiuk- sia. Tahtotilalta löytyy kauneu- denhoitotuotteita, askartelutar- vikkeita, lehtiä, TV, tabletti, tietokone sekä langaton inter- net. Tahtotilalla on tarjolla kah- via, kaakaota ja mehua sekä toisinaan myös välipalaa. Lisäksi nuoret voivat halutessaan ottaa mukaan omaa välipalaa ja käyttää vapaasti tilan keittiötä. Tahtoti- lalle voi tulla kaverin kanssa tai yksin tutustumaan uusiin tyttöi- hin turvallisen aikuisen läsnä ollessa. Harjoittelija Jonnan sanoin Tahtotila on ”sisustettu hienoksi ja tytöille sopivaksi, tyylikäs, viihtyisä ja moderni”. Tahtotilalla käyneet tytöt ovat myös sano- neet, että tila on kodikas ja sinne on mukava tulla. Tila on auki kevätkaudella maanantaisin klo 14.30–16, tiistaisin klo 13.30–16 ja keskiviikkoisin klo 13–15 noin 2 tunnin ajan. Aukioloaikojen muutoksista ilmoitamme Face- bookissa nimellä ”Tyttöjen Tah- totila” sekä tilan ulko-oven il- moitustaulussa. Avoimien iltapäivien lisäksi huhtikuussa Tahtotilalla järjeste- tään tytöille mm. aamupala- brunssi, vietetään kirpputoripäi- vää ja pidetään tytöille tarkoitet- tu kauneus- ja hyvinvointi- iltapäivä. Tapahtumat ovat tytöil- le maksuttomia. Tytöt Toimii –toiminnan tyttöryhmät kokoontuvat vii- koittain 1-2 tunnin ajan Tyttöjen Tahtotilalla, Iisalmen Nuorisota- lolla ja Kangaslammin Nuoriso- tuvalla tai tilanteen vaatimassa paikassa esimerkiksi keilahallilla tai vaikka kauppakeskuksessa. Tyttöryhmät itse suunnittelevat viikoittaiset tapaamisaiheet. Tänä keväänä tyttöjen kanssa tehdään tutustumiskäyntejä yrityksiin, harrastuksiin sekä käydään retkillä ja leireille. Yhden tyttöryhmän kanssa lähdetään keväällä 2014 Venäjäl- le, Petroskoihin. Matkan tarkoi- tuksena on tutustua kulttuuriin ja nähtävyyksiin sekä siellä asu- viin ihmisiin. Tämän kv- tyttöryhmän kanssa tehdään viikoittaisissa tapaamisessa venä- läistä ja suomalalaista ruokaa, leivotaan, valokuvataan, videoku- vataan, ulkoillaan ja suunnitellaan tulevaa reissua. Mirva Matkaniemi

×