Frokostseminar 062011 nordic_marineinnovation_econpoyry

Nordic Innovation
Nordic InnovationNordic Innovation
Value propositions i nordisk marin sektor
                     Frokostseminar 16. juni 2011
Audun Iversen, Nofima Marked og Renate Enemark Bergersen, Econ Pöyry
           På oppdrag fra:
Agenda
     Markedet for sjømat

     Marine verdikjeder

     Nøkler til brukerdreven innovasjon
                    På oppdrag fra:
                             1
Agenda
     Markedet for sjømat

     Marine verdikjeder

     Nøkler til brukerdreven innovasjon
                    På oppdrag fra:
                             2
Sjømatens andel av verdens matkonsum øker


        Verdens samlede fangst og oppdrett av fisk, samt
             verdens befolkning (2008)
Fisk (mill. tonn)                                               Befolkning (mrd.)
 180                                                           8

 160                                                           7
                                                                  • Produksjonen av fisk har økt
 140
                                                                   raskere enn
                                                              6
                                                                   befolkningsveksten
 120
                                                              5
 100                                                               • Veksten i tilbud av sjømat de
                                                              4
  80                                                                siste 20 årene kommer fra
  60
                                                              3     oppdrett
  40
                                                              2
                                                                  • De nordiske landene har et
  20                                                           1     stor overskudd av fisk, og er
  0                                                           -     viktige eksportnasjoner
    1950    1955  1960   1965    1970  1975  1980   1985   1990   1995   2000   2005

            Verdens fangst (millioner tonn)   Verdens havbruk (millioner tonn)   Befolkning (mrd.)     Kilde: FAO og The World Bank.
                                                            På oppdrag fra:
                                                                                   3
Nordisk fisk spiller en stor rolle i verdenshandelen med sjømat

 De største eksportørland av fisk
 . Kilde: FAO.


  •  Kina er verdens største eksportnasjon av fisk
  •  Norge er verdens nest største eksportør
  •  Samlet er Nordens eksport vesentlig større enn Kinas
  •  I europeisk sammenheng er de nordiske landene også store produsenter av sjømat

                             På oppdrag fra:
                                             4
Takket være en tilpasningsdyktig og innovativ næring
eksporteres nordisk fisk til hele verden• Norden, som er blant de rikeste i verden,
 eksporterer fisk til hele verden – rike som fattige
 – Laks som delikatesse til for eksempel
  Frankrike
 – Sild som billige proteiner til for eksempel
                              • Innovasjonen har i hovedsak vært
  Nigeria
                               rettet mot effektivisering, og mindre
                               mot verdiøkning
• Dette er mulig fordi fiskerinæringen har evnet å
                              • Potensialet for økt verdiskapning
 tilpasse seg konkurransesituasjonen næringen til
                               virker stort
 enhver tid har stått overfor
 – Moderne og teknologisk avansert flåte
 – Stor utvikling i fartøydesign
 – Kraftig utvikling i ustyr for fiskeleting, fangst,
   bearbeiding og innfrysing
                             På oppdrag fra:
                                                5
Handelen med sjømat mellom de nordiske landene er betydelig

   Import av sjømat fra andre nordiske land (2009) 1000 NOK

   5 000 000

   4 500 000

   4 000 000

   3 500 000

   3 000 000

   2 500 000

   2 000 000

   1 500 000

   1 000 000

    500 000

       -
           Danmark     Sverige     Finland       Norge      Island   Færøyene

                Eksport fra Norge  Eksport fra Sverige  Eksport fra Danmark
                Eksport fra Island  Eksport fra Finland  Eksport fra Færøyene

   Kilder: Statistisk Sentralbyrå (SSB), Statistiska Centralbyrån (SCB), Danmarks Statistik (DST), Finnish Game and
   Fisheries Research Institute, Finland Statistics, Hagstofa Islands, Hagstova Føroya
                                      På oppdrag fra:
                                                            6
Agenda
     Markedet for sjømat

     Marine verdikjeder

     Nøkler til brukerdreven innovasjon
                    På oppdrag fra:
                             7
Verdikjeden for sjømat har forandret seg

             En ”tradisjonell” verdikjede (øverst)
           og to eksempler på ”moderne” verdikjeder.
    Kilde: NOFIMA og Econ Pöyry


                           På oppdrag fra:
                                    8
Verdiskapningen er størst lengst fremme i verdikjeden
        Verdiskaping for ulike ledd i verdikjeden,
              (2009) Mill. NOK.
 16 000

 14 000

 12 000
                                                        Verdiskapingen er
 10 000                                                    her beregnet som
 8 000
                                                        resultat (hvor
                                                        EBITDA som
 6 000                                                    resultatmål) +
                                                        arbeidskraft-
 4 000                                                    kostnader.
 2 000

   -
         Fangst         Oppdrett       Bearbeiding       Engros

            Norge  Sverige  Danmark  Island  Finland  Færøyene

Kilde: Statistisk Sentralbyrå (SSB), Statistiska Centralbyrån (SCB), Danmarks Statistik (DST), Finnish Game and Fisheries Research
Institute, Finland Statistics, Hagstofa Island, Hagstova Føroya, Fiskeridirektorat Norge, Fiskeriverket Sverige, Fødevareministeriet
Danmark, RavnInfo Tall for Sverige, Finland og Færøyene er for 2008, samt bearbeiding og engros i Danmark. Færøyene og Finland
har ikke statistikk for engros.                                        På oppdrag fra:
                                                                    9
Verdiskapningen per innbygger varierer mellom landene

           Verdiskaping for sjømatnæringen i de nordiske land, og næringens
                  andel av landets BNP (2009) Mill. NOK.


       25 000                                          14,2 %     15 %


       20 000                                                 12 %

                                    8,6 %
       15 000                                                 9%


       10 000                                                 6%


       5 000                                                 3%
              1,2 %
                      0,1 %     0,3 %            0,04 %
         -                                                  0%
              Norge     Sverige   Danmark     Island    Finland    Færøyene

           Fangst  Oppdrett   Bearbeiding   Engros  Verdikjedens verdiskaping i % av landets BNP


  Kilde: Statistisk Sentralbyrå (SSB), Statistiska Centralbyrån (SCB), Danmarks Statistik (DST), Finnish Game and Fisheries
  Research Institute, Finland Statistics, Hagstofa Island, Hagstova Føroya, Fiskeridirektorat Norge, Fiskeriverket Sverige,
  Fødevareministeriet Danmark, RavnInfo. Tall for engrosleddet i Finland og Island mangler.                                      På oppdrag fra:
                                                                10
Lønnsomheten varierer mellom land og ledd i verdikjeden
                 Totalkapitalrentabiliteten per ledd i verdikjeden
                     for de nordiske landene (2009)

   20 %
   18 %
   16 %
   14 %
   12 %
   10 %
    8%
    6%
    4%
    2%
    0%
          Norge       Sverige     Danmark       Island     Færøyene       Finland

                   Fangst    Oppdrett     Bearbeiding     Engros

   Kilder: Statistisk Sentralbyrå (SSB), Statistiska Centralbyrån (SCB), Danmarks Statistik (DST), Finland Statistics,
   Hagstofa Island, Hagstova Føroya, Fiskeridirektorat Norge, RavnInfo.

                                      På oppdrag fra:
                                                              11
Innovasjonene i norsk marin sektor er rettet mot kvalitet og
 kostnadsreduksjoner

         Formål med innovasjoner i norsk bearbeidingsindustri (2008)


               Forbedre kvalitet i varer eller tjenester


          Redusere arbeidskostnader per produsert enhet


               Utvide spekter av varer eller tjenester


                       Gå inn i nye markeder


        Økt kapasitet for produksjon av varer eller tjenester


                         Øke markedsandel


                 Oppfylle forskrifter eller standarder

         Forbedre fleksibilitet for produksjon av varer eller
                    tjenester

                           Forbedre miljø


                   Forbedre helse eller sikkerhet


            Erstatte utdaterte produkter eller prosesser


. Kilde: SSB.                              0  10  20  30  40   50  60


                                                 På oppdrag fra:
                                                          12
For å innovere er man avhengig av gode samarbeidspartnere

                Viktigste samarbeidspartnere ved innovasjon (2008)

       Leverandører av utstyr, materiell,
       komponenter eller dataprogram
                    Kunder
                     UoH                                             Smoltoppdrett
        Offentlige/ private forsknings-
                                             Bearbeidingsindustri
              institutter
                                             Matfiskoppdrett               Konsulentforetak
       Andre foretak i samme konsern
       Kommersielle laboratorier, FoU-
             foretak


                         0  10  20  30  40   50   60Kilde: SSB


                                   På oppdrag fra:
                                                        13
Endringer i design og nye måter i produktplassering er de
vanligste markedsinnovasjonene i norsk bearbeidingsindustri

                   Typer av markedsinnovasjoner i norsk bearbeidingsindustri (2008)       Vesentlige endringer i design
     Nye måter for produktplassering
       Nye media eller nye måter for
          promotering
         Nye metoder for prising
                       0  10  20  30   40   50   60    70  80    90
Kilde: SSB

                                    På oppdrag fra:
                                                       14
Å øke eller å opprettholde markedsandelen er den viktigste
 effekten av markedsinnovasjoner
                       Effekter av markedsinnovasjoner (2008)   Øke eller opprettholdt markeds-
         andel
       Introdusere prod. til nye                             Bearbeiding
       geografiske markeder                               Oppdrett
   Introdusere prod. til nye kunde-
        grupper
                     0    10  20  30  40  50   60  70  80Kilde: SBB

                                     På oppdrag fra:
                                                       15
Norden har globale kunnskapsnav innen oppdrettsteknologi og
skipsutvikling

• Nordisk sjømatnæring er langt fremme på mange områder, og for enkelte kan man
 antagelig si at vi har de vi kan kalle globale kunnskapsnav:
 – Oppdrettsteknologi: storstilt automatisering og effektivisering, forskningsbaserte
  innovasjoner innen fór, vaksine, avl osv.
 – Skipsutvikling: den nordiske fiskeflåte er trolig den mest moderne og effektive i
  verden


• For bearbeiding, og ikke minst for forbrukerrettet utvikling av nye produkter og
 konsepter, ser det ut til at nordisk sjømatindustri både lærer mye, og kan lære mer, av
 den utviklingen som foregår i annen næringsmiddelindustri.
                            På oppdrag fra:
                                              16
Agenda
     Markedet for sjømat

     Marine verdikjeder

     Nøkler til brukerdreven innovasjon
                  På oppdrag fra:
                           17
Hva skal til for å komme fra produktinnovasjoner til
markedsinnovasjoner?

• Ha fokus på kundens behov
 – ”Pull” fra markedet må komme gjennom hele verdikjeden, helt til fisker

• Anvende produktutviklings- og markedskompetanse
 – Markedsinvesteringer

• Utnytte mattrender
 – Health, convience, taste, environment

• Innta større roller i verdikjeden?
                           På oppdrag fra:
                                       18
Oslo                   Stavanger
Econ Pöyry                Econ Pöyry
Pöyry Management Consulting (Norway) AS  Pöyry Management Consulting (Norway) AS
Postboks 9086 Grønland, 0133 Oslo     Kirkegaten 3
Schweigaards gate 15B, 0191 Oslo     4006 Stavanger

Telefon: +47 45 40 50 00         Telefon: +47 45 40 50 00
Faks: +47 22 42 00 40           Faks: +47 51 89 09 55
e-post: oslo.econ@poyry.com        e-post: stavanger.econ@poyry.com

            www.poyry.com   www.econ.no
Nordic Innovation | Stensberggt. 25 | NO-0170 Oslo
Telefon +47 61 44 00 | Fax +47 22 56 55 65 | www.nordicinnovation.org
1 von 20

Recomendados

about Social Media von
about Social Mediaabout Social Media
about Social MediaToño Hernández
374 views55 Folien
Comte Analyseb von
Comte AnalysebComte Analyseb
Comte AnalysebErlend Nyhammer
247 views12 Folien
Seguro de bicicleta von
Seguro de bicicletaSeguro de bicicleta
Seguro de bicicletaSheila Oliveira
433 views1 Folie
6.7 von
6.76.7
6.7Чили Пепперс
235 views2 Folien
Us7689650 von
Us7689650Us7689650
Us7689650Mehul Sanghavi
246 views18 Folien
Nada Franka tribute to diligence von
Nada Franka tribute to diligenceNada Franka tribute to diligence
Nada Franka tribute to diligenceNada Cakar
373 views10 Folien

Más contenido relacionado

Destacado

Rotina diaria von
Rotina diaria  Rotina diaria
Rotina diaria nmbsc
498 views26 Folien
På tjenestesafari med kunden von
På tjenestesafari med kundenPå tjenestesafari med kunden
På tjenestesafari med kundenHSMAIeurope
477 views22 Folien
Opplev Alpene von
Opplev AlpeneOpplev Alpene
Opplev AlpeneHarald Hansen
330 views9 Folien
свадьбы турандот New von
свадьбы турандот Newсвадьбы турандот New
свадьбы турандот Newdellosevents
336 views15 Folien
презентация купикупон von
презентация купикупонпрезентация купикупон
презентация купикупонМира Т.
220 views8 Folien
Importancia de las redes sociales en la empresas. von
Importancia de las redes sociales en la empresas.Importancia de las redes sociales en la empresas.
Importancia de las redes sociales en la empresas.doercr
446 views73 Folien

Destacado(15)

Rotina diaria von nmbsc
Rotina diaria  Rotina diaria
Rotina diaria
nmbsc498 views
På tjenestesafari med kunden von HSMAIeurope
På tjenestesafari med kundenPå tjenestesafari med kunden
På tjenestesafari med kunden
HSMAIeurope477 views
свадьбы турандот New von dellosevents
свадьбы турандот Newсвадьбы турандот New
свадьбы турандот New
dellosevents336 views
презентация купикупон von Мира Т.
презентация купикупонпрезентация купикупон
презентация купикупон
Мира Т.220 views
Importancia de las redes sociales en la empresas. von doercr
Importancia de las redes sociales en la empresas.Importancia de las redes sociales en la empresas.
Importancia de las redes sociales en la empresas.
doercr446 views
Geography 400 1 von Ashodell33
Geography 400 1Geography 400 1
Geography 400 1
Ashodell33301 views
Sopa de letras tecnologia von camilarojo8
Sopa de letras tecnologiaSopa de letras tecnologia
Sopa de letras tecnologia
camilarojo8836 views
Taller 1 Julio Cesar Gallego Cristian Montoya Danny Villegas von guestc182ae7
Taller 1 Julio Cesar Gallego Cristian  Montoya Danny VillegasTaller 1 Julio Cesar Gallego Cristian  Montoya Danny Villegas
Taller 1 Julio Cesar Gallego Cristian Montoya Danny Villegas
guestc182ae7239 views

Similar a Frokostseminar 062011 nordic_marineinnovation_econpoyry

Fiske von
FiskeFiske
Fisketarzanol
42 views15 Folien
Torskefiskkonferansen 2011 - Geir Ove Ystmark von
Torskefiskkonferansen 2011 - Geir Ove YstmarkTorskefiskkonferansen 2011 - Geir Ove Ystmark
Torskefiskkonferansen 2011 - Geir Ove YstmarkNorwegian Seafood Council
342 views11 Folien
"Makrellen har kommet!" - Holberg Triton von
"Makrellen har kommet!" - Holberg Triton"Makrellen har kommet!" - Holberg Triton
"Makrellen har kommet!" - Holberg TritonNordnet Norge
259 views36 Folien
Torrfiskeksport til Italia von
Torrfiskeksport til ItaliaTorrfiskeksport til Italia
Torrfiskeksport til ItaliaStein Ulve
171 views13 Folien
Generell presentasjon av Norges sjømatråd og norsk sjømat 2012 von
Generell presentasjon av Norges sjømatråd og norsk sjømat 2012Generell presentasjon av Norges sjømatråd og norsk sjømat 2012
Generell presentasjon av Norges sjømatråd og norsk sjømat 2012Norwegian Seafood Council
896 views59 Folien
Prosjekt Superfresh - Terje Kjølsøy - Jubileum 2011 von
Prosjekt Superfresh - Terje Kjølsøy - Jubileum 2011Prosjekt Superfresh - Terje Kjølsøy - Jubileum 2011
Prosjekt Superfresh - Terje Kjølsøy - Jubileum 2011Norwegian Seafood Council
988 views29 Folien

Similar a Frokostseminar 062011 nordic_marineinnovation_econpoyry(6)

Más de Nordic Innovation

Finn Mortensen, Executive Director, State of Green von
Finn Mortensen, Executive Director, State of GreenFinn Mortensen, Executive Director, State of Green
Finn Mortensen, Executive Director, State of GreenNordic Innovation
2K views16 Folien
Jesper Lövkvist, Concept, strategy, communications, Utopia Arkitekter von
Jesper Lövkvist, Concept, strategy, communications, Utopia ArkitekterJesper Lövkvist, Concept, strategy, communications, Utopia Arkitekter
Jesper Lövkvist, Concept, strategy, communications, Utopia ArkitekterNordic Innovation
592 views63 Folien
Östen Ekengren, Vice General Manager, IVL The Swedish Environmental Research ... von
Östen Ekengren, Vice General Manager, IVL The Swedish Environmental Research ...Östen Ekengren, Vice General Manager, IVL The Swedish Environmental Research ...
Östen Ekengren, Vice General Manager, IVL The Swedish Environmental Research ...Nordic Innovation
766 views25 Folien
Inari Virkkala, Architect SAFA, B&M Architects von
Inari Virkkala, Architect SAFA, B&M ArchitectsInari Virkkala, Architect SAFA, B&M Architects
Inari Virkkala, Architect SAFA, B&M ArchitectsNordic Innovation
452 views26 Folien
Mette Skjold, CEO, SLA von
Mette Skjold, CEO, SLAMette Skjold, CEO, SLA
Mette Skjold, CEO, SLANordic Innovation
687 views34 Folien
Anne Stenros, Chief Design Officer, City of Helsinki von
Anne Stenros, Chief Design Officer, City of HelsinkiAnne Stenros, Chief Design Officer, City of Helsinki
Anne Stenros, Chief Design Officer, City of HelsinkiNordic Innovation
1.3K views22 Folien

Más de Nordic Innovation(20)

Finn Mortensen, Executive Director, State of Green von Nordic Innovation
Finn Mortensen, Executive Director, State of GreenFinn Mortensen, Executive Director, State of Green
Finn Mortensen, Executive Director, State of Green
Jesper Lövkvist, Concept, strategy, communications, Utopia Arkitekter von Nordic Innovation
Jesper Lövkvist, Concept, strategy, communications, Utopia ArkitekterJesper Lövkvist, Concept, strategy, communications, Utopia Arkitekter
Jesper Lövkvist, Concept, strategy, communications, Utopia Arkitekter
Nordic Innovation592 views
Östen Ekengren, Vice General Manager, IVL The Swedish Environmental Research ... von Nordic Innovation
Östen Ekengren, Vice General Manager, IVL The Swedish Environmental Research ...Östen Ekengren, Vice General Manager, IVL The Swedish Environmental Research ...
Östen Ekengren, Vice General Manager, IVL The Swedish Environmental Research ...
Nordic Innovation766 views
Inari Virkkala, Architect SAFA, B&M Architects von Nordic Innovation
Inari Virkkala, Architect SAFA, B&M ArchitectsInari Virkkala, Architect SAFA, B&M Architects
Inari Virkkala, Architect SAFA, B&M Architects
Nordic Innovation452 views
Anne Stenros, Chief Design Officer, City of Helsinki von Nordic Innovation
Anne Stenros, Chief Design Officer, City of HelsinkiAnne Stenros, Chief Design Officer, City of Helsinki
Anne Stenros, Chief Design Officer, City of Helsinki
Nordic Innovation1.3K views
Luciane Aguiar Borges, Senior Research Fellow, Nordregio von Nordic Innovation
Luciane Aguiar Borges, Senior Research Fellow, NordregioLuciane Aguiar Borges, Senior Research Fellow, Nordregio
Luciane Aguiar Borges, Senior Research Fellow, Nordregio
Nordic Innovation353 views
Hans Fridberg & Malin Kock Hansen, Project Managers, Nordic Innovation von Nordic Innovation
Hans Fridberg & Malin Kock Hansen, Project Managers, Nordic InnovationHans Fridberg & Malin Kock Hansen, Project Managers, Nordic Innovation
Hans Fridberg & Malin Kock Hansen, Project Managers, Nordic Innovation
Nordic Innovation453 views
Jonas Törnblom, Director Marketing and Communication, Envac Group von Nordic Innovation
Jonas Törnblom, Director Marketing and Communication, Envac GroupJonas Törnblom, Director Marketing and Communication, Envac Group
Jonas Törnblom, Director Marketing and Communication, Envac Group
Nordic Innovation393 views
Rene Lindsay Sommer, Project Manager, City of Copenhagen von Nordic Innovation
Rene Lindsay Sommer, Project Manager, City of CopenhagenRene Lindsay Sommer, Project Manager, City of Copenhagen
Rene Lindsay Sommer, Project Manager, City of Copenhagen
Nordic Innovation1.2K views
Johan Pitura, Head of Malmö Office, Kjellander & Sjöberg von Nordic Innovation
Johan Pitura, Head of Malmö Office, Kjellander & SjöbergJohan Pitura, Head of Malmö Office, Kjellander & Sjöberg
Johan Pitura, Head of Malmö Office, Kjellander & Sjöberg
Nordic Innovation274 views
Frederik Preisler, Creative Director, Mensch von Nordic Innovation
Frederik Preisler, Creative Director, MenschFrederik Preisler, Creative Director, Mensch
Frederik Preisler, Creative Director, Mensch
Nordic Innovation250 views
Children in urban planning: Barnetråkk, Norway von Nordic Innovation
Children in urban planning: Barnetråkk, NorwayChildren in urban planning: Barnetråkk, Norway
Children in urban planning: Barnetråkk, Norway
Nordic Innovation999 views
Biological diversity: BiodiverCity, Sweden von Nordic Innovation
Biological diversity: BiodiverCity, SwedenBiological diversity: BiodiverCity, Sweden
Biological diversity: BiodiverCity, Sweden
Nordic Innovation695 views
Nordic Built Cities Challenge: Malin Kock Hansen, Project Manager von Nordic Innovation
Nordic Built Cities Challenge: Malin Kock Hansen, Project ManagerNordic Built Cities Challenge: Malin Kock Hansen, Project Manager
Nordic Built Cities Challenge: Malin Kock Hansen, Project Manager
Nordic Innovation678 views
Opening presentation: Karin Wikman, Chair of Nordic Innovation's Board von Nordic Innovation
Opening presentation: Karin Wikman, Chair of Nordic Innovation's BoardOpening presentation: Karin Wikman, Chair of Nordic Innovation's Board
Opening presentation: Karin Wikman, Chair of Nordic Innovation's Board
Nordic Innovation558 views
Integration and anti-segregation: Helhedsplan Gellerup, Denmark von Nordic Innovation
Integration and anti-segregation: Helhedsplan Gellerup, DenmarkIntegration and anti-segregation: Helhedsplan Gellerup, Denmark
Integration and anti-segregation: Helhedsplan Gellerup, Denmark
Nordic Innovation594 views
Climate adaption: Klimakvarter Østerbro, Denmark von Nordic Innovation
Climate adaption: Klimakvarter Østerbro, DenmarkClimate adaption: Klimakvarter Østerbro, Denmark
Climate adaption: Klimakvarter Østerbro, Denmark
Nordic Innovation905 views

Frokostseminar 062011 nordic_marineinnovation_econpoyry

 • 1. Value propositions i nordisk marin sektor Frokostseminar 16. juni 2011 Audun Iversen, Nofima Marked og Renate Enemark Bergersen, Econ Pöyry På oppdrag fra:
 • 2. Agenda Markedet for sjømat Marine verdikjeder Nøkler til brukerdreven innovasjon På oppdrag fra: 1
 • 3. Agenda Markedet for sjømat Marine verdikjeder Nøkler til brukerdreven innovasjon På oppdrag fra: 2
 • 4. Sjømatens andel av verdens matkonsum øker Verdens samlede fangst og oppdrett av fisk, samt verdens befolkning (2008) Fisk (mill. tonn) Befolkning (mrd.) 180 8 160 7 • Produksjonen av fisk har økt 140 raskere enn 6 befolkningsveksten 120 5 100 • Veksten i tilbud av sjømat de 4 80 siste 20 årene kommer fra 60 3 oppdrett 40 2 • De nordiske landene har et 20 1 stor overskudd av fisk, og er 0 - viktige eksportnasjoner 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 Verdens fangst (millioner tonn) Verdens havbruk (millioner tonn) Befolkning (mrd.) Kilde: FAO og The World Bank. På oppdrag fra: 3
 • 5. Nordisk fisk spiller en stor rolle i verdenshandelen med sjømat De største eksportørland av fisk . Kilde: FAO. • Kina er verdens største eksportnasjon av fisk • Norge er verdens nest største eksportør • Samlet er Nordens eksport vesentlig større enn Kinas • I europeisk sammenheng er de nordiske landene også store produsenter av sjømat På oppdrag fra: 4
 • 6. Takket være en tilpasningsdyktig og innovativ næring eksporteres nordisk fisk til hele verden • Norden, som er blant de rikeste i verden, eksporterer fisk til hele verden – rike som fattige – Laks som delikatesse til for eksempel Frankrike – Sild som billige proteiner til for eksempel • Innovasjonen har i hovedsak vært Nigeria rettet mot effektivisering, og mindre mot verdiøkning • Dette er mulig fordi fiskerinæringen har evnet å • Potensialet for økt verdiskapning tilpasse seg konkurransesituasjonen næringen til virker stort enhver tid har stått overfor – Moderne og teknologisk avansert flåte – Stor utvikling i fartøydesign – Kraftig utvikling i ustyr for fiskeleting, fangst, bearbeiding og innfrysing På oppdrag fra: 5
 • 7. Handelen med sjømat mellom de nordiske landene er betydelig Import av sjømat fra andre nordiske land (2009) 1000 NOK 5 000 000 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 - Danmark Sverige Finland Norge Island Færøyene Eksport fra Norge Eksport fra Sverige Eksport fra Danmark Eksport fra Island Eksport fra Finland Eksport fra Færøyene Kilder: Statistisk Sentralbyrå (SSB), Statistiska Centralbyrån (SCB), Danmarks Statistik (DST), Finnish Game and Fisheries Research Institute, Finland Statistics, Hagstofa Islands, Hagstova Føroya På oppdrag fra: 6
 • 8. Agenda Markedet for sjømat Marine verdikjeder Nøkler til brukerdreven innovasjon På oppdrag fra: 7
 • 9. Verdikjeden for sjømat har forandret seg En ”tradisjonell” verdikjede (øverst) og to eksempler på ”moderne” verdikjeder. Kilde: NOFIMA og Econ Pöyry På oppdrag fra: 8
 • 10. Verdiskapningen er størst lengst fremme i verdikjeden Verdiskaping for ulike ledd i verdikjeden, (2009) Mill. NOK. 16 000 14 000 12 000 Verdiskapingen er 10 000 her beregnet som 8 000 resultat (hvor EBITDA som 6 000 resultatmål) + arbeidskraft- 4 000 kostnader. 2 000 - Fangst Oppdrett Bearbeiding Engros Norge Sverige Danmark Island Finland Færøyene Kilde: Statistisk Sentralbyrå (SSB), Statistiska Centralbyrån (SCB), Danmarks Statistik (DST), Finnish Game and Fisheries Research Institute, Finland Statistics, Hagstofa Island, Hagstova Føroya, Fiskeridirektorat Norge, Fiskeriverket Sverige, Fødevareministeriet Danmark, RavnInfo Tall for Sverige, Finland og Færøyene er for 2008, samt bearbeiding og engros i Danmark. Færøyene og Finland har ikke statistikk for engros. På oppdrag fra: 9
 • 11. Verdiskapningen per innbygger varierer mellom landene Verdiskaping for sjømatnæringen i de nordiske land, og næringens andel av landets BNP (2009) Mill. NOK. 25 000 14,2 % 15 % 20 000 12 % 8,6 % 15 000 9% 10 000 6% 5 000 3% 1,2 % 0,1 % 0,3 % 0,04 % - 0% Norge Sverige Danmark Island Finland Færøyene Fangst Oppdrett Bearbeiding Engros Verdikjedens verdiskaping i % av landets BNP Kilde: Statistisk Sentralbyrå (SSB), Statistiska Centralbyrån (SCB), Danmarks Statistik (DST), Finnish Game and Fisheries Research Institute, Finland Statistics, Hagstofa Island, Hagstova Føroya, Fiskeridirektorat Norge, Fiskeriverket Sverige, Fødevareministeriet Danmark, RavnInfo. Tall for engrosleddet i Finland og Island mangler. På oppdrag fra: 10
 • 12. Lønnsomheten varierer mellom land og ledd i verdikjeden Totalkapitalrentabiliteten per ledd i verdikjeden for de nordiske landene (2009) 20 % 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8% 6% 4% 2% 0% Norge Sverige Danmark Island Færøyene Finland Fangst Oppdrett Bearbeiding Engros Kilder: Statistisk Sentralbyrå (SSB), Statistiska Centralbyrån (SCB), Danmarks Statistik (DST), Finland Statistics, Hagstofa Island, Hagstova Føroya, Fiskeridirektorat Norge, RavnInfo. På oppdrag fra: 11
 • 13. Innovasjonene i norsk marin sektor er rettet mot kvalitet og kostnadsreduksjoner Formål med innovasjoner i norsk bearbeidingsindustri (2008) Forbedre kvalitet i varer eller tjenester Redusere arbeidskostnader per produsert enhet Utvide spekter av varer eller tjenester Gå inn i nye markeder Økt kapasitet for produksjon av varer eller tjenester Øke markedsandel Oppfylle forskrifter eller standarder Forbedre fleksibilitet for produksjon av varer eller tjenester Forbedre miljø Forbedre helse eller sikkerhet Erstatte utdaterte produkter eller prosesser . Kilde: SSB. 0 10 20 30 40 50 60 På oppdrag fra: 12
 • 14. For å innovere er man avhengig av gode samarbeidspartnere Viktigste samarbeidspartnere ved innovasjon (2008) Leverandører av utstyr, materiell, komponenter eller dataprogram Kunder UoH Smoltoppdrett Offentlige/ private forsknings- Bearbeidingsindustri institutter Matfiskoppdrett Konsulentforetak Andre foretak i samme konsern Kommersielle laboratorier, FoU- foretak 0 10 20 30 40 50 60 Kilde: SSB På oppdrag fra: 13
 • 15. Endringer i design og nye måter i produktplassering er de vanligste markedsinnovasjonene i norsk bearbeidingsindustri Typer av markedsinnovasjoner i norsk bearbeidingsindustri (2008) Vesentlige endringer i design Nye måter for produktplassering Nye media eller nye måter for promotering Nye metoder for prising 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Kilde: SSB På oppdrag fra: 14
 • 16. Å øke eller å opprettholde markedsandelen er den viktigste effekten av markedsinnovasjoner Effekter av markedsinnovasjoner (2008) Øke eller opprettholdt markeds- andel Introdusere prod. til nye Bearbeiding geografiske markeder Oppdrett Introdusere prod. til nye kunde- grupper 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Kilde: SBB På oppdrag fra: 15
 • 17. Norden har globale kunnskapsnav innen oppdrettsteknologi og skipsutvikling • Nordisk sjømatnæring er langt fremme på mange områder, og for enkelte kan man antagelig si at vi har de vi kan kalle globale kunnskapsnav: – Oppdrettsteknologi: storstilt automatisering og effektivisering, forskningsbaserte innovasjoner innen fór, vaksine, avl osv. – Skipsutvikling: den nordiske fiskeflåte er trolig den mest moderne og effektive i verden • For bearbeiding, og ikke minst for forbrukerrettet utvikling av nye produkter og konsepter, ser det ut til at nordisk sjømatindustri både lærer mye, og kan lære mer, av den utviklingen som foregår i annen næringsmiddelindustri. På oppdrag fra: 16
 • 18. Agenda Markedet for sjømat Marine verdikjeder Nøkler til brukerdreven innovasjon På oppdrag fra: 17
 • 19. Hva skal til for å komme fra produktinnovasjoner til markedsinnovasjoner? • Ha fokus på kundens behov – ”Pull” fra markedet må komme gjennom hele verdikjeden, helt til fisker • Anvende produktutviklings- og markedskompetanse – Markedsinvesteringer • Utnytte mattrender – Health, convience, taste, environment • Innta større roller i verdikjeden? På oppdrag fra: 18
 • 20. Oslo Stavanger Econ Pöyry Econ Pöyry Pöyry Management Consulting (Norway) AS Pöyry Management Consulting (Norway) AS Postboks 9086 Grønland, 0133 Oslo Kirkegaten 3 Schweigaards gate 15B, 0191 Oslo 4006 Stavanger Telefon: +47 45 40 50 00 Telefon: +47 45 40 50 00 Faks: +47 22 42 00 40 Faks: +47 51 89 09 55 e-post: oslo.econ@poyry.com e-post: stavanger.econ@poyry.com www.poyry.com www.econ.no Nordic Innovation | Stensberggt. 25 | NO-0170 Oslo Telefon +47 61 44 00 | Fax +47 22 56 55 65 | www.nordicinnovation.org