SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 34
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Työssäoppimisen ja
ammattiosaamisen näytön
info
päivitetty4.8.2016
Työssäoppimispaikkojen hakeminen ja
jakaminen
Ryhmänohjaaja tilaa paikat ryhmälleen
Yhdysopettajat (Pia Viitanen ja Joanna Riihimäki)
hankkivat paikat
Ryhmänohjaaja jakaa saadut paikat ryhmälleen
Ryhmänohjaaja tekee työssäoppimissuunnitelmat
Työssäoppimisvastaavat (Nina Eskola-Salin ja Seija
Ahola) laittavat ohjaavan opettajan
Opiskelijan valmentaminen
työssäoppimiseen
• Opiskelijat saavat tutkinnon osan
arviointilomakkeen tutkinnonosan alussa
• Ammattitaitovaatimukset kulkevat opetuksessa
mukana kaiken aikaa – yhteys
ammattitaitovaatimuksiin tuodaan selkeästi esiin
kussakin opintojaksossa →
Ammattitaitovaatimukset tulevat opiskelijoille
tutuiksi
• Työssäoppimisen tutkinnon osan sisällöllinen
perehdyttäminen kuuluu ns. pääaineen-opettajalle
opetuksen yhteydessä!
3
Toimintaympäristöt
• Vaihtelee tutkinnon osittain
• Pääaineen opettaja esittelee erilaiset
tutkinnon osan työssäoppimispaikat
Mukaan otettavat ja siististi
säilytettävät asiakirjat
• Työvuorotaulukko
• Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön
arviointilomakkeet x 2 kpl. (1 opiskelijalle ja 1
työssäoppimisen ohjaajalle)
• Tredu Työssäoppijan perehdyttäminen –lomake
Ohjaava opettaja tuo allekirjoitettavaksi
ensimmäiselle ohjauskäynnille
• Työssäoppimissuunnitelma x 3 kpl (1 opiskelijalle,
1 opettajalle ja 1 työssäoppimisen ohjaajalle
Työaika
• Keskimäärin 7h/päivä ja 35h/viikko
työssäoppimispaikassa tehtävää työtä
• Viralliset juhlapyhät (arkipyhät) vähentävät
työaikaa 7h/päivä
• Muut työaikaa vähentävät asiat:
– Oppilaitoksessa pidettävä ohjaus, opetus ja/tai arviointi
– Mahdolliset työhön liittyvät messut tms.
– Ylioppilaskirjoitukset, vanhojen tanssit
• Opiskelija tekee pääsääntöisesti ohjaajan
työvuoroja ml. aamu, ilta, yö (ei alle 18-vuotiaat),
arki, viikonloppu
Työvuorolista ja sen täyttö
• Muista työvuorolistan oikea täyttö!
– kirjataan työvuorotaulukkoon kuulakärkikynällä
– muutokset yliviivataan, viereen toteutunut / uusi
aika
• Palauta alkuperäinen työvuorolista koululle
palautepäivänä asianmukaisilla
allekirjoituksilla varustettuna
Poissaolot ja niistä ilmoittaminen
• Luvallisia poissaoloja ovat vain sairauspoissaolot
• Ilmoita poissaolosta puhelimitse työpaikalle ennen
työvuoron alkua ja lähetä asiasta viesti ohjaavalle
opettajalle
• Poissaoloissa toimitaan työpaikan toimintamallien
mukaisesti
– Esim. 2-3 päivää työpaikan esimiehen luvalla tai
sairauslomatodistus heti ensimmäisestä päivästä, jos se
työntekijöiltäkin edellytetään
• Poissaolojen korvaamisesta sovitaan opiskelijan, ohjaavan
opettajan ja työpaikkaohjaajan kesken tapauskohtaisesti
Ruokailu työssäoppimisjaksolla
• Vaihtoehdot:
– Opiskelija varaa mukaansa omat eväät
– Opiskelija käy syömässä työpaikkaruokalassa ja maksaa
itse
– Opiskelija käy syömässä läheisessä Tredun toimipisteessä
• Opiskelija saa jakson jälkeen laskuttaa työvuorolistan
mukaisesti ruokailukorvausta 3,38€ /
työssäoppimispäivä, jolloin on syönyt omia eväitä tai
työpaikkaruokalassa omakustanteisesti
Työssäoppimisen ohjaus
• Tavoitekeskustelu, jossa
– Keskustellaan työssäoppimisen pelisäännöistä, jakson tavoitteista ja
näyttöön valmistautumisesta
– Allekirjoitetaan työssäoppimissuunnitelma
• Ohjausistunto koululla (2 vkkoa työssäoppimisen alusta)
– Mitä olet työssäoppimispaikassa tehnyt ja mitä oppinut/työn keskeinen
sisältö?
– Miten osoitat näissä asioissa osaamisesi näytössä?
– Onko työn keskeisessä sisällössä asioita, joita työssäoppimispaikassasi on
hankala oppia tai näyttää?
– Onko arviointilomakkeen kriteereissä sellaisia, joita työssäoppimispaikassasi
on hankala oppia tai näyttää?
– Onko arviointilomakkeen kriteereissä sellaisia, joita koet hankalaksi
ymmärtää?
– Eteneekö oman oppimisen suunnitelma (eHOPS) tavoitteen mukaisesti?
• Näyttövalmiuden toteaminen ja näyttösuunnitelma
• Arviointikeskustelu 10
Työssäoppijan velvollisuudet ja vastuut
• Eettisyys
• Salassapito
• Huolellisuus
• Tiedottaminen
• Ohjeiden noudattaminen
• Työaikojen noudattaminen
• Siisteys
• Savuttomuus
Salassapitovelvoite
• Terveydenhuollon ammattihenkilöiden
salassapitovelvollisuudesta on säädetty laissa.
• ”Terveydenhuollon ammattihenkilö ei saa sivulliselle
luvatta ilmaista yksityisen tai perheen salaisuutta, josta
hän asemansa tai tehtävänsä perusteella on saanut
tiedon”. Lähde: Laki terveydenhuollon
ammattihenkilöistä 1994/559 3 luku 17§
• Salassapitovelvollisuus säilyy työssäoppimisjakson
päättymisen jälkeen.
• Salassapitovelvollisuus koskee yhtälailla työssäoppijoita
kuin työntekijöitä
Työturvallisuus
• Opiskelijalla on oikeus turvalliseen fyysiseen ja
psyykkiseen opiskeluympäristöön
oppilaitoksessa ja työssäoppimispaikalla
• Työnantaja perehdyttää työhön, olosuhteisiin
ja työturvallisuuskysymyksiin
• Työssäoppija noudattaa työturvallisuudesta ja
työsuojelusta saamiaan ohjeita
Opiskelijan vakuutusturva
työssäoppimisen aikana
 Opiskelija voi loukata itsensä
 Henkilövakuutukset
 Oppilaitos ottanut opiskelijoille lakisääteisen
tapaturmavakuutuksen
 Kattaa myös työmatkalla sattuneet tapaturmat
 tai aiheuttaa muille vahinkoa
 Vastuuvakuutukset
 Työnantajan vastuuvakuutus ensisijaisesti
 TREDU:n opiskelijoille ottama ryhmävastuuvakuutus, mikäli
työnantajan vakuutus ei korvaa
 ”Joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon,
on velvollinen sen korvaamaan…”
 Lähde: Vahingonkorvauslaki 1974/412 2 luku 1§
Menettely työtapaturmatilanteissa
• Kerro heti tapaturmasta työpaikalla
• Hakeudu tapaturman laadusta riippuen viipymättä ensiapuun
tai lääkäriin
• Kerro lääkärissä / ensiavussa, että oppilaitos on vakuuttanut
sinut
• Tapaturman kiireellisyydestä riippuen heti tai ensiavun jälkeen
ota yhteys opettajaan, jotta saat opettajalta, opintotoimistosta
tai terveydenhoitajalta vakuutustodistuksen, jos vahinko vaatii
ensiapuun tai lääkäriin menoa.
• Käy täyttämässä Tapaturmien ja Läheltä piti –tilanteiden
ilmoituslomake, joka löytyy Wilman etusivulta
• Täytä yhdessä ohjaajan kanssa mahdolliset työpaikan
tapaturmailmoituslomakkeet
• Turvan vakuutusnumero on 551-2005218-X
Hoitopaikat tapaturmatilanteissa
• Kiireellistä hoitoa tarvitsevat hoidetaan virka-
aikana ensisijaisesti oman paikkakunnan
terveysasemalla.
• Tampereella lisäksi Koskiklinikka, jossa hoidetaan
murtumat, venähdykset ja haavojen ompelu.
Koskiklinikalle voi opiskelija mennä koti- tai
opiskelupaikkakunnasta riippumatta ma-pe 8-19,
la-su 10-16.
• Ensiapu Acutaan Tampereella vain ne, joita ei
virka-aikana voida hoitaa omalla terveysasemalla
tai Koskiklinikalla.
Sotealan erityiskysymykset
• Rokotukset
• Omasta terveydestä huolehtiminen (sairaana ei töihin
tartuttamaan asiakkaita)
• Tehostettu hygienia, hiukset, hajusteet, tupakointi
• Sairaalainfektiot
• Veritapaturmat
• Neulanpistotapaturma!!!
• Lävistykset
• Ergonomia!!!
• Asianmukainen työasu ja työjalkineet
• Nimineula
Veritapaturman toimintaohje
Iholta tai limakalvolta:
• Veri huuhdellaan välittömästi pois iholta tai limakalvolta runsaalla
vedellä ihoa puristelematta.
• Kohta kuivataan ja pistoskohdan päälle laitetaan alkoholipitoinen
(70-80% alkoholilla A12t) haude pariksi minuutiksi.
Pistohaavasta tai rikkonaiselta iholta:
• Veri huuhdotaan ensin vedellä ja kuivataan, sitten vauriokohta
valellaan 70-80% alkoholilla (A12t).
• Alkoholipitoinen haude jätetään pistoskohdan päälle pariksi
minuutiksi.
Ota virka-aikana yhteys opiskelijaterveydenhuoltoon / muuna aikana
Acutaan tai oman terveyskeskuksen päivystykseen
Menettely läheltä piti -tilanteissa
• Jos työssäoppimisjaksolla tapahtuu opiskelijan
terveyttä tai työturvallisuutta uhkaava läheltä
piti –tilanne, täytetään ilmoituslomake, joka
löytyy Wilman etusivulta
Yhteydenpito ohjaavaan opettajaan
• Ota rohkeasti yhteyttä ohjaavaan opettajaan,
mikäli sinulla on työssäoppimiseen,
näyttösuunnitelmaan tai ammattiosaamisen
näyttöön liittyvää kysyttävää tai mietityttävää
– Puhelimitse
– Wilman kautta
– Sähköpostitse
Näyttövalmiuden saavuttaminen
• Opiskelijat saavat tutkinnon osan arviointilomakkeen tutkinnonosan
alussa
• Kunkin opintojakson jälkeen ammattiaineen opettaja merkitsee
eHopsiin tiedot mahdollisista osaamisen täydentämisen tarpeista
esim. poissaoloihin liittyen (tiedot, taidot jne.)
• Opiskelija kirjoittaa Wilmaan oman esityksensä osaamisen
hankkimiseksi. Työssäoppimisen aikana opiskelija itse päivittää
suoritustietoa (esim. kirjaa mitä oppinut Taito-pajassa, menossa
Taito—pajaan, menossa tenttiin, kävin tentissä yms.)
– Areenassa ohje ”Osaamisen täydentäminen – Wilmaan kirjaamisen ohje
opiskelijalle”
• Opiskelija itse huolehtii, että sovitut suoritukset on tehty ja
näyttövalmius on saavutettu ennen ammattiosaamisen näyttöä
Näyttösuunnitelma 1/2
• Ennen ammattiosaamisen näyttöä opiskelija laatii ohjatusti
kirjallisen näyttösuunnitelman, jonka työpaikkaohjaaja ja
opettaja hyväksyvät.
• Lomake löytyy Opetuksen Areenalta
– Polku: https://omaareena.sharepoint.com → Opetuksen Areena
→ Tredu (opetus) → Hyvinvointi (opetus) → Työssäoppiminen
→Muut lomakkeet →näyttösuunnitelmalomake
• Näyttösuunnitelma palautetaan sähköpostilla
työpaikkaohjaajalle ja opettajalle, jotka hyväksyvät
suunnitelman.
• Suunnitelma palautetaan vähintään viikkoa ennen näytön
alkamista.
Näyttösuunnitelma
• Näyttösuunnitelmaa tehdessäsi kuvaa jokaista
tutkinnon osa kortissa olevaa työn keskeinen
sisältö toimintoa, miten toteutat/näytät
osaamisesi näytössä
• Esim Hoito ja huolenpito tutkinnon osa
– Perushoidon toteuttaminen ja päivittäisissä
toimissa ohjaaminen ja tukeminen
• Puhtaus ja pukeutuminen
• Syöminen ja juominen
Asiakassuunnitelma 1/2
• Katu: opiskelija tutustuu lapsen/lasten
varhaiskasvatussuunnitelmiin ja arvioi niiden
toteutumista
• Hohu: opiskelija laatii hoitoa ja huolenpitoa edistävän
suunnitelman yhdelle asiakkaalle ja toimii sen
mukaisesti sekä arvioi suunnitelman toteumista
• Kutu: opiskelija laatii kuntoutumista edistävän
suunnitelman yhdelle asiakkaalle, toimii sen mukaisesti
ja arvioi suunnitelman toteutumista
• Osaamisalat: LaNu päivittää, muut aluevastuussa
olevat laativat
Asiakassuunnitelma 2/2
• Opiskelija kirjoittaa asiakassuunnitelman
näyttösuunnitelmaansa (ja arvioi sen
toteutumista näytön arviointikeskustelussa):
- asiakkaan toimintakyvyn, tarpeiden, elämäntilanteen ja
palvelujen kartoitus
- tavoitteiden määrittely: mitä asiakkaan toimintakyvyn
ylläpitämiseksi/edistämiseksi pitäisi tehdä
- toteutus: mitä teen ja miten toimin, jotta tavoitteet toteutuvat
- arviointi: miten tekemiseni edisti tämän suunnitelman
tavoitteiden saavuttamista, mitä olisi pitänyt tehdä toisin,
näkemykseni vaihtoehdoista
Näyttövalmiuden arvioinnista
• Opiskelija ja työpaikkaohjaaja tekevät väliarvioinnin
ammattiosaamisen näytön arviointilomaketta käyttäen
• Tämän jälkeen opettaja ja työpaikkaohjaaja toteavat
näyttövalmiuden näyttösuunnitelman ja
puhelinkeskustelun pohjalta
• Mikäli näyttövalmiutta ei ole saavutettu (poissaolojen
vuoksi, sovitut suoritukset eivät ole toteutuneet tai
muusta syystä), tehdään suunnitelma työssäoppimisen
jatkamisesta tai muusta oppimisen täydentämisestä
• Suunnitelma täydentämisestä tai jatkamisesta kirjataan
Wilmaan kyseisen työssäoppimisen kohtaan kohtaan:
”Opiskelijan kanssa sovittavat suoritukset”:
Muuta näytöstä sovittua
• Ammattiosaamisen näytön kesto sovitaan
opiskelijakohtaisesti
• Näyttöpäivät (3-5 pv) sovitaan ennakkoon
opettajan, opiskelijan ja ohjaajan kesken ja
kirjataan näyttösuunnitelmaan
• Ammattiosaamisen näyttö sijoittuu
tutkinnonosan työssäoppimisjakson
loppupuolelle
Arviointikeskustelu
• Työssäoppimisen arviointi (S)
• Ammattiosaamisen näytön arvioinnissa
arvioidaan ennalta sovittuina näyttöpäivinä
osoitettua osaamista
• Ammattiosaamisen näyttö pohjautuu
työpaikkaohjaajan ja opiskelijan ennalta
laatimaan arviointiin
• Arviointikeskusteluun osallistuvat opiskelija,
työpaikkaohjaaja sekä opettaja, joka toimii
puheenjohtajana.
Opiskelijan itsearviointi
• Itsearviointi on oleellinen osa oppimisprosessia ja
osaamisen arviointia
• Ennen arviointikeskustelua opiskelija täyttää
itsearvioinnin arviointilomakkeelle = sanallinen
arviointi Huomioita –sarakkeeseen kustakin
arvioinnin kohteesta (työprosessin hallinta ym.)
• Arviointikeskustelua ei käydä ellei opiskelija ole
tehnyt itsearviointiaan kirjallisesti
• Opiskelijan itsearvioinnilla on merkittävä rooli
arviointikeskustelussa
Arvosanasta päättäminen
• Ammattiosaamisen näytön arvosanasta
päättävät opettaja ja työelämän edustaja
yhdessä arviointikeskustelun pohjalta.
Arvioinnin oikaisu
• Opiskelija voi hakea muutosta opintojen etenemistä tai
tutkinnon suorittamista koskevaan arviointiin 14 päivän
kuluessa saatuaan arvioinnista tiedon arvioinnin
suorittaneelta opettajalta.
• Arvioinnin suorittaneen opettajan tulee kirjata arviointi
kahden viikon kuluessa opintojakson tai opinto
kokonaisuuden päättymisestä opiskelijahallinto-ohjelmaan,
jolloin opiskelijan katsotaan saaneen tiedon arvioinnista.
• Kirjallinen tai suullinen oikaisuanomus tehdään arvioinnin
suorittaneelle opettajalle tai muulle arvioinnista päätöksen
tehneelle henkilölle.
• Jokaisesta, myös suullisesta, oikaisusta tulee täyttää aina
lomake, joka toimitetaan koulutusalajohtajalle. Uudelleen
arvioinnista päättää koulutusalajohtaja keskusteltuaan
arviointiin osallistuneiden henkilöiden kanssa.
Arvioinninoikaisun 1.vaihe
Opiskelija on tyytymätön
saamansa arviointiin
Opiskelija keskustelee
asiasta arvioijan kanssa
Jos opiskelija on edelleen
tyytymätön, oikaisupyyntö
suullisena tai kirjallisena
koulutusalajohtajalle.
Koulutusalajohtajan päätös
asiasta joko ei muutosta TAI
uudelleen arviointi.
Arvioinninoikaisun 2. vaihe
Opiskelija on tyytymätön
koulutusalajohtajan
päätökseen
Opiskelija voi valittaa ed.
arviointipäätöksestä esittämällä
kirjallisen oikaisupyynnön
näyttötoimikunnalle 14
vuorokauden kuluessa
päätöksestä
Näyttötoimikunta käsittelee
oikaisupyynnön. Päätös joko
ei muutosta TAI
uudelleen arviointi
Päätös tiedoksi opiskelijalle ja
arvioijalla ja koulutusalajohtajalle,
joka huolehtii mahdollisista
jatkotoimista.
Työssäoppimisen jälkeen
• Opiskelija
– osallistuu palautepäivään
– Toimittaa allekirjoitetun työvuorotaulukon
opettajalle ellei sitä ole palautettu jo
arviointikeskustelun yhteydessä
– antaa palautteen työssäoppimisesta, lomake
löytyy Wilman etusivulta nimellä TopAmos
opiskelijan palaute

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Código de Ética Odontológico
Código de Ética OdontológicoCódigo de Ética Odontológico
Código de Ética OdontológicoYuriAnjos4
 
Higiene corporea do cliente
Higiene corporea do clienteHigiene corporea do cliente
Higiene corporea do clienteViviane da Silva
 
Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut
Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisutOpetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut
Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisutHarto Pönkä
 
Conteúdo Teórico Módulo 3 Humanização
Conteúdo Teórico Módulo 3 HumanizaçãoConteúdo Teórico Módulo 3 Humanização
Conteúdo Teórico Módulo 3 Humanizaçãoaagapesantamarcelina
 
Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä vanhemmuuden voimavarojen vahvist...
Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä vanhemmuuden voimavarojen vahvist...Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä vanhemmuuden voimavarojen vahvist...
Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä vanhemmuuden voimavarojen vahvist...THL
 
ApresentaçãO Morte
ApresentaçãO MorteApresentaçãO Morte
ApresentaçãO Morteguestb58853
 
Verkkopedagogiikka 18.1.22
Verkkopedagogiikka 18.1.22Verkkopedagogiikka 18.1.22
Verkkopedagogiikka 18.1.22Matleena Laakso
 
Slides sistemasdesaude
Slides sistemasdesaudeSlides sistemasdesaude
Slides sistemasdesaudeMarcos Nery
 
Oppimisprosessin suunnittelu
Oppimisprosessin suunnitteluOppimisprosessin suunnittelu
Oppimisprosessin suunnitteluHanne Koli
 
Oppimateriaalia verkosta!
Oppimateriaalia verkosta!Oppimateriaalia verkosta!
Oppimateriaalia verkosta!Matleena Laakso
 
Design de interação e a qualidade de vida na UTI.
Design de interação e a qualidade de vida na UTI.Design de interação e a qualidade de vida na UTI.
Design de interação e a qualidade de vida na UTI.Gabriela Silvares
 
Verkkokurssin rakentajan 10 askelta
Verkkokurssin rakentajan 10 askeltaVerkkokurssin rakentajan 10 askelta
Verkkokurssin rakentajan 10 askeltaMatleena Laakso
 
gerenciamento de enfermagem
gerenciamento de enfermagemgerenciamento de enfermagem
gerenciamento de enfermagemjosi uchoa
 
Aula emergencias psiquiatricas
Aula emergencias psiquiatricasAula emergencias psiquiatricas
Aula emergencias psiquiatricasErivaldo Rosendo
 
Aktivoivia opetusmenetelmiä
Aktivoivia opetusmenetelmiäAktivoivia opetusmenetelmiä
Aktivoivia opetusmenetelmiäAnu Ylitalo
 
APH Atendimento Pré-Hospitalar ou Socorro Pré-Hospitalar
APH Atendimento Pré-Hospitalar ou Socorro Pré-HospitalarAPH Atendimento Pré-Hospitalar ou Socorro Pré-Hospitalar
APH Atendimento Pré-Hospitalar ou Socorro Pré-HospitalarWesley J. Brizola
 

Was ist angesagt? (20)

Código de Ética Odontológico
Código de Ética OdontológicoCódigo de Ética Odontológico
Código de Ética Odontológico
 
Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis ...
Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis ...Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis ...
Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis ...
 
Escala de braden
Escala de braden Escala de braden
Escala de braden
 
Higiene corporea do cliente
Higiene corporea do clienteHigiene corporea do cliente
Higiene corporea do cliente
 
Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut
Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisutOpetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut
Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut
 
Conteúdo Teórico Módulo 3 Humanização
Conteúdo Teórico Módulo 3 HumanizaçãoConteúdo Teórico Módulo 3 Humanização
Conteúdo Teórico Módulo 3 Humanização
 
Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä vanhemmuuden voimavarojen vahvist...
Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä vanhemmuuden voimavarojen vahvist...Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä vanhemmuuden voimavarojen vahvist...
Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen sekä vanhemmuuden voimavarojen vahvist...
 
ApresentaçãO Morte
ApresentaçãO MorteApresentaçãO Morte
ApresentaçãO Morte
 
Esterilizacao desinfeccao veterinaria
Esterilizacao desinfeccao veterinariaEsterilizacao desinfeccao veterinaria
Esterilizacao desinfeccao veterinaria
 
Verkkopedagogiikka 18.1.22
Verkkopedagogiikka 18.1.22Verkkopedagogiikka 18.1.22
Verkkopedagogiikka 18.1.22
 
Slides sistemasdesaude
Slides sistemasdesaudeSlides sistemasdesaude
Slides sistemasdesaude
 
Oppimisprosessin suunnittelu
Oppimisprosessin suunnitteluOppimisprosessin suunnittelu
Oppimisprosessin suunnittelu
 
Oppimateriaalia verkosta!
Oppimateriaalia verkosta!Oppimateriaalia verkosta!
Oppimateriaalia verkosta!
 
Design de interação e a qualidade de vida na UTI.
Design de interação e a qualidade de vida na UTI.Design de interação e a qualidade de vida na UTI.
Design de interação e a qualidade de vida na UTI.
 
A Primeira Consulta do Recém-nascido na Atenção Primária
A Primeira Consulta do Recém-nascido na Atenção PrimáriaA Primeira Consulta do Recém-nascido na Atenção Primária
A Primeira Consulta do Recém-nascido na Atenção Primária
 
Verkkokurssin rakentajan 10 askelta
Verkkokurssin rakentajan 10 askeltaVerkkokurssin rakentajan 10 askelta
Verkkokurssin rakentajan 10 askelta
 
gerenciamento de enfermagem
gerenciamento de enfermagemgerenciamento de enfermagem
gerenciamento de enfermagem
 
Aula emergencias psiquiatricas
Aula emergencias psiquiatricasAula emergencias psiquiatricas
Aula emergencias psiquiatricas
 
Aktivoivia opetusmenetelmiä
Aktivoivia opetusmenetelmiäAktivoivia opetusmenetelmiä
Aktivoivia opetusmenetelmiä
 
APH Atendimento Pré-Hospitalar ou Socorro Pré-Hospitalar
APH Atendimento Pré-Hospitalar ou Socorro Pré-HospitalarAPH Atendimento Pré-Hospitalar ou Socorro Pré-Hospitalar
APH Atendimento Pré-Hospitalar ou Socorro Pré-Hospitalar
 

Ähnlich wie Yleisinfo Tredun soten työssäoppimisesta

TopLaaja Kalanviljelija Salpaus 2012
TopLaaja Kalanviljelija Salpaus 2012TopLaaja Kalanviljelija Salpaus 2012
TopLaaja Kalanviljelija Salpaus 2012Hanna
 
1 topo vastuut ja velvollisuudet
1 topo vastuut ja velvollisuudet1 topo vastuut ja velvollisuudet
1 topo vastuut ja velvollisuudetomniatopo
 
Pirko 2+1 nuorten oppisopimusmalli laajennettuun työssäoppimiseen
Pirko 2+1 nuorten oppisopimusmalli laajennettuun työssäoppimiseenPirko 2+1 nuorten oppisopimusmalli laajennettuun työssäoppimiseen
Pirko 2+1 nuorten oppisopimusmalli laajennettuun työssäoppimiseenTopLaaja
 
eAMK webinaari: YAMK opettajana verkossa – haasteita ja ratkaisuja
eAMK webinaari: YAMK opettajana verkossa – haasteita ja ratkaisujaeAMK webinaari: YAMK opettajana verkossa – haasteita ja ratkaisuja
eAMK webinaari: YAMK opettajana verkossa – haasteita ja ratkaisujaeamkhanke
 
Suurryhmien verkkototeutuksen suunnittelu
Suurryhmien verkkototeutuksen suunnittelu Suurryhmien verkkototeutuksen suunnittelu
Suurryhmien verkkototeutuksen suunnittelu eamkhanke
 
Flipped Classroom - käänteinen luokkahuone
Flipped Classroom - käänteinen luokkahuoneFlipped Classroom - käänteinen luokkahuone
Flipped Classroom - käänteinen luokkahuoneiloa_kaikkialla
 
Inveon opintopolkuja porvoossa
Inveon opintopolkuja porvoossaInveon opintopolkuja porvoossa
Inveon opintopolkuja porvoossaTopLaaja
 
Maol päivien esitys 2013
Maol päivien esitys 2013Maol päivien esitys 2013
Maol päivien esitys 2013sirpasuontausta
 
Ammatillisen koulutuksen reformi työelämän näkökulmasta
Ammatillisen koulutuksen reformi työelämän näkökulmasta Ammatillisen koulutuksen reformi työelämän näkökulmasta
Ammatillisen koulutuksen reformi työelämän näkökulmasta Opetus- ja kulttuuriministeriö
 
Oppisopimus Stadin ammattiopistossa
Oppisopimus Stadin ammattiopistossaOppisopimus Stadin ammattiopistossa
Oppisopimus Stadin ammattiopistossaStadin ammattiopisto
 
Toimitusharjoittelun hakujärjestelmä lyhyesti
Toimitusharjoittelun hakujärjestelmä lyhyestiToimitusharjoittelun hakujärjestelmä lyhyesti
Toimitusharjoittelun hakujärjestelmä lyhyestimaaritjaakkola
 
TEKO-webinaari: Move! alakoulussa. Nelli Helminen
TEKO-webinaari: Move! alakoulussa. Nelli HelminenTEKO-webinaari: Move! alakoulussa. Nelli Helminen
TEKO-webinaari: Move! alakoulussa. Nelli HelminenTervekoululainen
 
Lark koonti opiskelijat opiskelijoille
Lark koonti opiskelijat opiskelijoilleLark koonti opiskelijat opiskelijoille
Lark koonti opiskelijat opiskelijoilleVantaanammattiopisto
 
Atot työvaltaisesti
Atot työvaltaisestiAtot työvaltaisesti
Atot työvaltaisestiTopLaaja
 
14681 tpo esite-2012
14681 tpo esite-201214681 tpo esite-2012
14681 tpo esite-2012omniatopo
 
Tieto ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä 3 op-kajaani_1luento
Tieto ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä 3 op-kajaani_1luentoTieto ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä 3 op-kajaani_1luento
Tieto ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä 3 op-kajaani_1luentoVille Manninen
 
Elbrus osaamispohjainen ops 23.11.2015
Elbrus osaamispohjainen ops 23.11.2015Elbrus osaamispohjainen ops 23.11.2015
Elbrus osaamispohjainen ops 23.11.2015JuhanaIso
 
Maol päivien esitys 2013 lopullinen
Maol päivien esitys 2013 lopullinenMaol päivien esitys 2013 lopullinen
Maol päivien esitys 2013 lopullinensirpasuontausta
 

Ähnlich wie Yleisinfo Tredun soten työssäoppimisesta (20)

TopLaaja Kalanviljelija Salpaus 2012
TopLaaja Kalanviljelija Salpaus 2012TopLaaja Kalanviljelija Salpaus 2012
TopLaaja Kalanviljelija Salpaus 2012
 
1 topo vastuut ja velvollisuudet
1 topo vastuut ja velvollisuudet1 topo vastuut ja velvollisuudet
1 topo vastuut ja velvollisuudet
 
Pirko 2+1 nuorten oppisopimusmalli laajennettuun työssäoppimiseen
Pirko 2+1 nuorten oppisopimusmalli laajennettuun työssäoppimiseenPirko 2+1 nuorten oppisopimusmalli laajennettuun työssäoppimiseen
Pirko 2+1 nuorten oppisopimusmalli laajennettuun työssäoppimiseen
 
eAMK webinaari: YAMK opettajana verkossa – haasteita ja ratkaisuja
eAMK webinaari: YAMK opettajana verkossa – haasteita ja ratkaisujaeAMK webinaari: YAMK opettajana verkossa – haasteita ja ratkaisuja
eAMK webinaari: YAMK opettajana verkossa – haasteita ja ratkaisuja
 
Suurryhmien verkkototeutuksen suunnittelu
Suurryhmien verkkototeutuksen suunnittelu Suurryhmien verkkototeutuksen suunnittelu
Suurryhmien verkkototeutuksen suunnittelu
 
Top prosessi
Top prosessiTop prosessi
Top prosessi
 
Flipped Classroom - käänteinen luokkahuone
Flipped Classroom - käänteinen luokkahuoneFlipped Classroom - käänteinen luokkahuone
Flipped Classroom - käänteinen luokkahuone
 
Inveon opintopolkuja porvoossa
Inveon opintopolkuja porvoossaInveon opintopolkuja porvoossa
Inveon opintopolkuja porvoossa
 
Maol päivien esitys 2013
Maol päivien esitys 2013Maol päivien esitys 2013
Maol päivien esitys 2013
 
Ammatillisen koulutuksen reformi työelämän näkökulmasta
Ammatillisen koulutuksen reformi työelämän näkökulmasta Ammatillisen koulutuksen reformi työelämän näkökulmasta
Ammatillisen koulutuksen reformi työelämän näkökulmasta
 
Oppisopimus Stadin ammattiopistossa
Oppisopimus Stadin ammattiopistossaOppisopimus Stadin ammattiopistossa
Oppisopimus Stadin ammattiopistossa
 
Toimitusharjoittelun hakujärjestelmä lyhyesti
Toimitusharjoittelun hakujärjestelmä lyhyestiToimitusharjoittelun hakujärjestelmä lyhyesti
Toimitusharjoittelun hakujärjestelmä lyhyesti
 
TEKO-webinaari: Move! alakoulussa. Nelli Helminen
TEKO-webinaari: Move! alakoulussa. Nelli HelminenTEKO-webinaari: Move! alakoulussa. Nelli Helminen
TEKO-webinaari: Move! alakoulussa. Nelli Helminen
 
Lark koonti opiskelijat opiskelijoille
Lark koonti opiskelijat opiskelijoilleLark koonti opiskelijat opiskelijoille
Lark koonti opiskelijat opiskelijoille
 
Atot työvaltaisesti
Atot työvaltaisestiAtot työvaltaisesti
Atot työvaltaisesti
 
Miika keijonen levi 2
Miika keijonen levi 2Miika keijonen levi 2
Miika keijonen levi 2
 
14681 tpo esite-2012
14681 tpo esite-201214681 tpo esite-2012
14681 tpo esite-2012
 
Tieto ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä 3 op-kajaani_1luento
Tieto ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä 3 op-kajaani_1luentoTieto ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä 3 op-kajaani_1luento
Tieto ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä 3 op-kajaani_1luento
 
Elbrus osaamispohjainen ops 23.11.2015
Elbrus osaamispohjainen ops 23.11.2015Elbrus osaamispohjainen ops 23.11.2015
Elbrus osaamispohjainen ops 23.11.2015
 
Maol päivien esitys 2013 lopullinen
Maol päivien esitys 2013 lopullinenMaol päivien esitys 2013 lopullinen
Maol päivien esitys 2013 lopullinen
 

Mehr von Nina Eskola-Salin

Welfare technology and studies in Finland 6.11.2017
Welfare technology and studies in Finland 6.11.2017Welfare technology and studies in Finland 6.11.2017
Welfare technology and studies in Finland 6.11.2017Nina Eskola-Salin
 
Hyvinvointiteknologiaa Tredussa
Hyvinvointiteknologiaa TredussaHyvinvointiteknologiaa Tredussa
Hyvinvointiteknologiaa TredussaNina Eskola-Salin
 
Hyvinvointiteknologiaa lähihoitajille hanako
Hyvinvointiteknologiaa lähihoitajille hanakoHyvinvointiteknologiaa lähihoitajille hanako
Hyvinvointiteknologiaa lähihoitajille hanakoNina Eskola-Salin
 
Erilaisten oppijoiden ohjaus yksilöllisillä opintopoluillaan
Erilaisten oppijoiden ohjaus yksilöllisillä opintopoluillaanErilaisten oppijoiden ohjaus yksilöllisillä opintopoluillaan
Erilaisten oppijoiden ohjaus yksilöllisillä opintopoluillaanNina Eskola-Salin
 
Laajennettu työssäoppiminen entisessä PAOssa
Laajennettu työssäoppiminen entisessä PAOssaLaajennettu työssäoppiminen entisessä PAOssa
Laajennettu työssäoppiminen entisessä PAOssaNina Eskola-Salin
 
Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta
Hoitoon liittyvien infektioiden torjuntaHoitoon liittyvien infektioiden torjunta
Hoitoon liittyvien infektioiden torjuntaNina Eskola-Salin
 
Lait ja asetukset hoitotyötä ohjaamassa
Lait ja asetukset hoitotyötä ohjaamassaLait ja asetukset hoitotyötä ohjaamassa
Lait ja asetukset hoitotyötä ohjaamassaNina Eskola-Salin
 
Potilasturvallisuus osana hoitajan turvaa
Potilasturvallisuus osana hoitajan turvaaPotilasturvallisuus osana hoitajan turvaa
Potilasturvallisuus osana hoitajan turvaaNina Eskola-Salin
 
Laajennettu työssäoppiminen PAOssa
Laajennettu työssäoppiminen PAOssaLaajennettu työssäoppiminen PAOssa
Laajennettu työssäoppiminen PAOssaNina Eskola-Salin
 
Vertaisarviointi top ohjausverkossa
Vertaisarviointi top ohjausverkossaVertaisarviointi top ohjausverkossa
Vertaisarviointi top ohjausverkossaNina Eskola-Salin
 
Potilaan valitustiet vahingon sattuessa
Potilaan valitustiet vahingon sattuessaPotilaan valitustiet vahingon sattuessa
Potilaan valitustiet vahingon sattuessaNina Eskola-Salin
 
Potilasturvallisuus osana hoitajan turvaa
Potilasturvallisuus osana hoitajan turvaaPotilasturvallisuus osana hoitajan turvaa
Potilasturvallisuus osana hoitajan turvaaNina Eskola-Salin
 
Erilaiset oppijat työpaikalla
Erilaiset oppijat työpaikallaErilaiset oppijat työpaikalla
Erilaiset oppijat työpaikallaNina Eskola-Salin
 

Mehr von Nina Eskola-Salin (20)

Welfare technology and studies in Finland 6.11.2017
Welfare technology and studies in Finland 6.11.2017Welfare technology and studies in Finland 6.11.2017
Welfare technology and studies in Finland 6.11.2017
 
Hyvinvointiteknologiaa Tredussa
Hyvinvointiteknologiaa TredussaHyvinvointiteknologiaa Tredussa
Hyvinvointiteknologiaa Tredussa
 
Everon 2
Everon 2Everon 2
Everon 2
 
Everon
EveronEveron
Everon
 
Evondos lääkeautomaatti
Evondos lääkeautomaatti Evondos lääkeautomaatti
Evondos lääkeautomaatti
 
Hoiva turva
Hoiva turvaHoiva turva
Hoiva turva
 
Menumat
MenumatMenumat
Menumat
 
Videovisit
VideovisitVideovisit
Videovisit
 
Hyvinvointiteknologiaa lähihoitajille hanako
Hyvinvointiteknologiaa lähihoitajille hanakoHyvinvointiteknologiaa lähihoitajille hanako
Hyvinvointiteknologiaa lähihoitajille hanako
 
Kirurgisen potilaan hoito
Kirurgisen potilaan hoitoKirurgisen potilaan hoito
Kirurgisen potilaan hoito
 
Erilaisten oppijoiden ohjaus yksilöllisillä opintopoluillaan
Erilaisten oppijoiden ohjaus yksilöllisillä opintopoluillaanErilaisten oppijoiden ohjaus yksilöllisillä opintopoluillaan
Erilaisten oppijoiden ohjaus yksilöllisillä opintopoluillaan
 
Laajennettu työssäoppiminen entisessä PAOssa
Laajennettu työssäoppiminen entisessä PAOssaLaajennettu työssäoppiminen entisessä PAOssa
Laajennettu työssäoppiminen entisessä PAOssa
 
Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta
Hoitoon liittyvien infektioiden torjuntaHoitoon liittyvien infektioiden torjunta
Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta
 
Lait ja asetukset hoitotyötä ohjaamassa
Lait ja asetukset hoitotyötä ohjaamassaLait ja asetukset hoitotyötä ohjaamassa
Lait ja asetukset hoitotyötä ohjaamassa
 
Potilasturvallisuus osana hoitajan turvaa
Potilasturvallisuus osana hoitajan turvaaPotilasturvallisuus osana hoitajan turvaa
Potilasturvallisuus osana hoitajan turvaa
 
Laajennettu työssäoppiminen PAOssa
Laajennettu työssäoppiminen PAOssaLaajennettu työssäoppiminen PAOssa
Laajennettu työssäoppiminen PAOssa
 
Vertaisarviointi top ohjausverkossa
Vertaisarviointi top ohjausverkossaVertaisarviointi top ohjausverkossa
Vertaisarviointi top ohjausverkossa
 
Potilaan valitustiet vahingon sattuessa
Potilaan valitustiet vahingon sattuessaPotilaan valitustiet vahingon sattuessa
Potilaan valitustiet vahingon sattuessa
 
Potilasturvallisuus osana hoitajan turvaa
Potilasturvallisuus osana hoitajan turvaaPotilasturvallisuus osana hoitajan turvaa
Potilasturvallisuus osana hoitajan turvaa
 
Erilaiset oppijat työpaikalla
Erilaiset oppijat työpaikallaErilaiset oppijat työpaikalla
Erilaiset oppijat työpaikalla
 

Yleisinfo Tredun soten työssäoppimisesta

 • 2. Työssäoppimispaikkojen hakeminen ja jakaminen Ryhmänohjaaja tilaa paikat ryhmälleen Yhdysopettajat (Pia Viitanen ja Joanna Riihimäki) hankkivat paikat Ryhmänohjaaja jakaa saadut paikat ryhmälleen Ryhmänohjaaja tekee työssäoppimissuunnitelmat Työssäoppimisvastaavat (Nina Eskola-Salin ja Seija Ahola) laittavat ohjaavan opettajan
 • 3. Opiskelijan valmentaminen työssäoppimiseen • Opiskelijat saavat tutkinnon osan arviointilomakkeen tutkinnonosan alussa • Ammattitaitovaatimukset kulkevat opetuksessa mukana kaiken aikaa – yhteys ammattitaitovaatimuksiin tuodaan selkeästi esiin kussakin opintojaksossa → Ammattitaitovaatimukset tulevat opiskelijoille tutuiksi • Työssäoppimisen tutkinnon osan sisällöllinen perehdyttäminen kuuluu ns. pääaineen-opettajalle opetuksen yhteydessä! 3
 • 4. Toimintaympäristöt • Vaihtelee tutkinnon osittain • Pääaineen opettaja esittelee erilaiset tutkinnon osan työssäoppimispaikat
 • 5. Mukaan otettavat ja siististi säilytettävät asiakirjat • Työvuorotaulukko • Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön arviointilomakkeet x 2 kpl. (1 opiskelijalle ja 1 työssäoppimisen ohjaajalle) • Tredu Työssäoppijan perehdyttäminen –lomake Ohjaava opettaja tuo allekirjoitettavaksi ensimmäiselle ohjauskäynnille • Työssäoppimissuunnitelma x 3 kpl (1 opiskelijalle, 1 opettajalle ja 1 työssäoppimisen ohjaajalle
 • 6. Työaika • Keskimäärin 7h/päivä ja 35h/viikko työssäoppimispaikassa tehtävää työtä • Viralliset juhlapyhät (arkipyhät) vähentävät työaikaa 7h/päivä • Muut työaikaa vähentävät asiat: – Oppilaitoksessa pidettävä ohjaus, opetus ja/tai arviointi – Mahdolliset työhön liittyvät messut tms. – Ylioppilaskirjoitukset, vanhojen tanssit • Opiskelija tekee pääsääntöisesti ohjaajan työvuoroja ml. aamu, ilta, yö (ei alle 18-vuotiaat), arki, viikonloppu
 • 7. Työvuorolista ja sen täyttö • Muista työvuorolistan oikea täyttö! – kirjataan työvuorotaulukkoon kuulakärkikynällä – muutokset yliviivataan, viereen toteutunut / uusi aika • Palauta alkuperäinen työvuorolista koululle palautepäivänä asianmukaisilla allekirjoituksilla varustettuna
 • 8. Poissaolot ja niistä ilmoittaminen • Luvallisia poissaoloja ovat vain sairauspoissaolot • Ilmoita poissaolosta puhelimitse työpaikalle ennen työvuoron alkua ja lähetä asiasta viesti ohjaavalle opettajalle • Poissaoloissa toimitaan työpaikan toimintamallien mukaisesti – Esim. 2-3 päivää työpaikan esimiehen luvalla tai sairauslomatodistus heti ensimmäisestä päivästä, jos se työntekijöiltäkin edellytetään • Poissaolojen korvaamisesta sovitaan opiskelijan, ohjaavan opettajan ja työpaikkaohjaajan kesken tapauskohtaisesti
 • 9. Ruokailu työssäoppimisjaksolla • Vaihtoehdot: – Opiskelija varaa mukaansa omat eväät – Opiskelija käy syömässä työpaikkaruokalassa ja maksaa itse – Opiskelija käy syömässä läheisessä Tredun toimipisteessä • Opiskelija saa jakson jälkeen laskuttaa työvuorolistan mukaisesti ruokailukorvausta 3,38€ / työssäoppimispäivä, jolloin on syönyt omia eväitä tai työpaikkaruokalassa omakustanteisesti
 • 10. Työssäoppimisen ohjaus • Tavoitekeskustelu, jossa – Keskustellaan työssäoppimisen pelisäännöistä, jakson tavoitteista ja näyttöön valmistautumisesta – Allekirjoitetaan työssäoppimissuunnitelma • Ohjausistunto koululla (2 vkkoa työssäoppimisen alusta) – Mitä olet työssäoppimispaikassa tehnyt ja mitä oppinut/työn keskeinen sisältö? – Miten osoitat näissä asioissa osaamisesi näytössä? – Onko työn keskeisessä sisällössä asioita, joita työssäoppimispaikassasi on hankala oppia tai näyttää? – Onko arviointilomakkeen kriteereissä sellaisia, joita työssäoppimispaikassasi on hankala oppia tai näyttää? – Onko arviointilomakkeen kriteereissä sellaisia, joita koet hankalaksi ymmärtää? – Eteneekö oman oppimisen suunnitelma (eHOPS) tavoitteen mukaisesti? • Näyttövalmiuden toteaminen ja näyttösuunnitelma • Arviointikeskustelu 10
 • 11. Työssäoppijan velvollisuudet ja vastuut • Eettisyys • Salassapito • Huolellisuus • Tiedottaminen • Ohjeiden noudattaminen • Työaikojen noudattaminen • Siisteys • Savuttomuus
 • 12. Salassapitovelvoite • Terveydenhuollon ammattihenkilöiden salassapitovelvollisuudesta on säädetty laissa. • ”Terveydenhuollon ammattihenkilö ei saa sivulliselle luvatta ilmaista yksityisen tai perheen salaisuutta, josta hän asemansa tai tehtävänsä perusteella on saanut tiedon”. Lähde: Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 1994/559 3 luku 17§ • Salassapitovelvollisuus säilyy työssäoppimisjakson päättymisen jälkeen. • Salassapitovelvollisuus koskee yhtälailla työssäoppijoita kuin työntekijöitä
 • 13. Työturvallisuus • Opiskelijalla on oikeus turvalliseen fyysiseen ja psyykkiseen opiskeluympäristöön oppilaitoksessa ja työssäoppimispaikalla • Työnantaja perehdyttää työhön, olosuhteisiin ja työturvallisuuskysymyksiin • Työssäoppija noudattaa työturvallisuudesta ja työsuojelusta saamiaan ohjeita
 • 14. Opiskelijan vakuutusturva työssäoppimisen aikana  Opiskelija voi loukata itsensä  Henkilövakuutukset  Oppilaitos ottanut opiskelijoille lakisääteisen tapaturmavakuutuksen  Kattaa myös työmatkalla sattuneet tapaturmat  tai aiheuttaa muille vahinkoa  Vastuuvakuutukset  Työnantajan vastuuvakuutus ensisijaisesti  TREDU:n opiskelijoille ottama ryhmävastuuvakuutus, mikäli työnantajan vakuutus ei korvaa  ”Joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen sen korvaamaan…”  Lähde: Vahingonkorvauslaki 1974/412 2 luku 1§
 • 15. Menettely työtapaturmatilanteissa • Kerro heti tapaturmasta työpaikalla • Hakeudu tapaturman laadusta riippuen viipymättä ensiapuun tai lääkäriin • Kerro lääkärissä / ensiavussa, että oppilaitos on vakuuttanut sinut • Tapaturman kiireellisyydestä riippuen heti tai ensiavun jälkeen ota yhteys opettajaan, jotta saat opettajalta, opintotoimistosta tai terveydenhoitajalta vakuutustodistuksen, jos vahinko vaatii ensiapuun tai lääkäriin menoa. • Käy täyttämässä Tapaturmien ja Läheltä piti –tilanteiden ilmoituslomake, joka löytyy Wilman etusivulta • Täytä yhdessä ohjaajan kanssa mahdolliset työpaikan tapaturmailmoituslomakkeet • Turvan vakuutusnumero on 551-2005218-X
 • 16. Hoitopaikat tapaturmatilanteissa • Kiireellistä hoitoa tarvitsevat hoidetaan virka- aikana ensisijaisesti oman paikkakunnan terveysasemalla. • Tampereella lisäksi Koskiklinikka, jossa hoidetaan murtumat, venähdykset ja haavojen ompelu. Koskiklinikalle voi opiskelija mennä koti- tai opiskelupaikkakunnasta riippumatta ma-pe 8-19, la-su 10-16. • Ensiapu Acutaan Tampereella vain ne, joita ei virka-aikana voida hoitaa omalla terveysasemalla tai Koskiklinikalla.
 • 17. Sotealan erityiskysymykset • Rokotukset • Omasta terveydestä huolehtiminen (sairaana ei töihin tartuttamaan asiakkaita) • Tehostettu hygienia, hiukset, hajusteet, tupakointi • Sairaalainfektiot • Veritapaturmat • Neulanpistotapaturma!!! • Lävistykset • Ergonomia!!! • Asianmukainen työasu ja työjalkineet • Nimineula
 • 18. Veritapaturman toimintaohje Iholta tai limakalvolta: • Veri huuhdellaan välittömästi pois iholta tai limakalvolta runsaalla vedellä ihoa puristelematta. • Kohta kuivataan ja pistoskohdan päälle laitetaan alkoholipitoinen (70-80% alkoholilla A12t) haude pariksi minuutiksi. Pistohaavasta tai rikkonaiselta iholta: • Veri huuhdotaan ensin vedellä ja kuivataan, sitten vauriokohta valellaan 70-80% alkoholilla (A12t). • Alkoholipitoinen haude jätetään pistoskohdan päälle pariksi minuutiksi. Ota virka-aikana yhteys opiskelijaterveydenhuoltoon / muuna aikana Acutaan tai oman terveyskeskuksen päivystykseen
 • 19. Menettely läheltä piti -tilanteissa • Jos työssäoppimisjaksolla tapahtuu opiskelijan terveyttä tai työturvallisuutta uhkaava läheltä piti –tilanne, täytetään ilmoituslomake, joka löytyy Wilman etusivulta
 • 20. Yhteydenpito ohjaavaan opettajaan • Ota rohkeasti yhteyttä ohjaavaan opettajaan, mikäli sinulla on työssäoppimiseen, näyttösuunnitelmaan tai ammattiosaamisen näyttöön liittyvää kysyttävää tai mietityttävää – Puhelimitse – Wilman kautta – Sähköpostitse
 • 21. Näyttövalmiuden saavuttaminen • Opiskelijat saavat tutkinnon osan arviointilomakkeen tutkinnonosan alussa • Kunkin opintojakson jälkeen ammattiaineen opettaja merkitsee eHopsiin tiedot mahdollisista osaamisen täydentämisen tarpeista esim. poissaoloihin liittyen (tiedot, taidot jne.) • Opiskelija kirjoittaa Wilmaan oman esityksensä osaamisen hankkimiseksi. Työssäoppimisen aikana opiskelija itse päivittää suoritustietoa (esim. kirjaa mitä oppinut Taito-pajassa, menossa Taito—pajaan, menossa tenttiin, kävin tentissä yms.) – Areenassa ohje ”Osaamisen täydentäminen – Wilmaan kirjaamisen ohje opiskelijalle” • Opiskelija itse huolehtii, että sovitut suoritukset on tehty ja näyttövalmius on saavutettu ennen ammattiosaamisen näyttöä
 • 22. Näyttösuunnitelma 1/2 • Ennen ammattiosaamisen näyttöä opiskelija laatii ohjatusti kirjallisen näyttösuunnitelman, jonka työpaikkaohjaaja ja opettaja hyväksyvät. • Lomake löytyy Opetuksen Areenalta – Polku: https://omaareena.sharepoint.com → Opetuksen Areena → Tredu (opetus) → Hyvinvointi (opetus) → Työssäoppiminen →Muut lomakkeet →näyttösuunnitelmalomake • Näyttösuunnitelma palautetaan sähköpostilla työpaikkaohjaajalle ja opettajalle, jotka hyväksyvät suunnitelman. • Suunnitelma palautetaan vähintään viikkoa ennen näytön alkamista.
 • 23. Näyttösuunnitelma • Näyttösuunnitelmaa tehdessäsi kuvaa jokaista tutkinnon osa kortissa olevaa työn keskeinen sisältö toimintoa, miten toteutat/näytät osaamisesi näytössä • Esim Hoito ja huolenpito tutkinnon osa – Perushoidon toteuttaminen ja päivittäisissä toimissa ohjaaminen ja tukeminen • Puhtaus ja pukeutuminen • Syöminen ja juominen
 • 24. Asiakassuunnitelma 1/2 • Katu: opiskelija tutustuu lapsen/lasten varhaiskasvatussuunnitelmiin ja arvioi niiden toteutumista • Hohu: opiskelija laatii hoitoa ja huolenpitoa edistävän suunnitelman yhdelle asiakkaalle ja toimii sen mukaisesti sekä arvioi suunnitelman toteumista • Kutu: opiskelija laatii kuntoutumista edistävän suunnitelman yhdelle asiakkaalle, toimii sen mukaisesti ja arvioi suunnitelman toteutumista • Osaamisalat: LaNu päivittää, muut aluevastuussa olevat laativat
 • 25. Asiakassuunnitelma 2/2 • Opiskelija kirjoittaa asiakassuunnitelman näyttösuunnitelmaansa (ja arvioi sen toteutumista näytön arviointikeskustelussa): - asiakkaan toimintakyvyn, tarpeiden, elämäntilanteen ja palvelujen kartoitus - tavoitteiden määrittely: mitä asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämiseksi/edistämiseksi pitäisi tehdä - toteutus: mitä teen ja miten toimin, jotta tavoitteet toteutuvat - arviointi: miten tekemiseni edisti tämän suunnitelman tavoitteiden saavuttamista, mitä olisi pitänyt tehdä toisin, näkemykseni vaihtoehdoista
 • 26. Näyttövalmiuden arvioinnista • Opiskelija ja työpaikkaohjaaja tekevät väliarvioinnin ammattiosaamisen näytön arviointilomaketta käyttäen • Tämän jälkeen opettaja ja työpaikkaohjaaja toteavat näyttövalmiuden näyttösuunnitelman ja puhelinkeskustelun pohjalta • Mikäli näyttövalmiutta ei ole saavutettu (poissaolojen vuoksi, sovitut suoritukset eivät ole toteutuneet tai muusta syystä), tehdään suunnitelma työssäoppimisen jatkamisesta tai muusta oppimisen täydentämisestä • Suunnitelma täydentämisestä tai jatkamisesta kirjataan Wilmaan kyseisen työssäoppimisen kohtaan kohtaan: ”Opiskelijan kanssa sovittavat suoritukset”:
 • 27. Muuta näytöstä sovittua • Ammattiosaamisen näytön kesto sovitaan opiskelijakohtaisesti • Näyttöpäivät (3-5 pv) sovitaan ennakkoon opettajan, opiskelijan ja ohjaajan kesken ja kirjataan näyttösuunnitelmaan • Ammattiosaamisen näyttö sijoittuu tutkinnonosan työssäoppimisjakson loppupuolelle
 • 28. Arviointikeskustelu • Työssäoppimisen arviointi (S) • Ammattiosaamisen näytön arvioinnissa arvioidaan ennalta sovittuina näyttöpäivinä osoitettua osaamista • Ammattiosaamisen näyttö pohjautuu työpaikkaohjaajan ja opiskelijan ennalta laatimaan arviointiin • Arviointikeskusteluun osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja sekä opettaja, joka toimii puheenjohtajana.
 • 29. Opiskelijan itsearviointi • Itsearviointi on oleellinen osa oppimisprosessia ja osaamisen arviointia • Ennen arviointikeskustelua opiskelija täyttää itsearvioinnin arviointilomakkeelle = sanallinen arviointi Huomioita –sarakkeeseen kustakin arvioinnin kohteesta (työprosessin hallinta ym.) • Arviointikeskustelua ei käydä ellei opiskelija ole tehnyt itsearviointiaan kirjallisesti • Opiskelijan itsearvioinnilla on merkittävä rooli arviointikeskustelussa
 • 30. Arvosanasta päättäminen • Ammattiosaamisen näytön arvosanasta päättävät opettaja ja työelämän edustaja yhdessä arviointikeskustelun pohjalta.
 • 31. Arvioinnin oikaisu • Opiskelija voi hakea muutosta opintojen etenemistä tai tutkinnon suorittamista koskevaan arviointiin 14 päivän kuluessa saatuaan arvioinnista tiedon arvioinnin suorittaneelta opettajalta. • Arvioinnin suorittaneen opettajan tulee kirjata arviointi kahden viikon kuluessa opintojakson tai opinto kokonaisuuden päättymisestä opiskelijahallinto-ohjelmaan, jolloin opiskelijan katsotaan saaneen tiedon arvioinnista. • Kirjallinen tai suullinen oikaisuanomus tehdään arvioinnin suorittaneelle opettajalle tai muulle arvioinnista päätöksen tehneelle henkilölle. • Jokaisesta, myös suullisesta, oikaisusta tulee täyttää aina lomake, joka toimitetaan koulutusalajohtajalle. Uudelleen arvioinnista päättää koulutusalajohtaja keskusteltuaan arviointiin osallistuneiden henkilöiden kanssa.
 • 32. Arvioinninoikaisun 1.vaihe Opiskelija on tyytymätön saamansa arviointiin Opiskelija keskustelee asiasta arvioijan kanssa Jos opiskelija on edelleen tyytymätön, oikaisupyyntö suullisena tai kirjallisena koulutusalajohtajalle. Koulutusalajohtajan päätös asiasta joko ei muutosta TAI uudelleen arviointi.
 • 33. Arvioinninoikaisun 2. vaihe Opiskelija on tyytymätön koulutusalajohtajan päätökseen Opiskelija voi valittaa ed. arviointipäätöksestä esittämällä kirjallisen oikaisupyynnön näyttötoimikunnalle 14 vuorokauden kuluessa päätöksestä Näyttötoimikunta käsittelee oikaisupyynnön. Päätös joko ei muutosta TAI uudelleen arviointi Päätös tiedoksi opiskelijalle ja arvioijalla ja koulutusalajohtajalle, joka huolehtii mahdollisista jatkotoimista.
 • 34. Työssäoppimisen jälkeen • Opiskelija – osallistuu palautepäivään – Toimittaa allekirjoitetun työvuorotaulukon opettajalle ellei sitä ole palautettu jo arviointikeskustelun yhteydessä – antaa palautteen työssäoppimisesta, lomake löytyy Wilman etusivulta nimellä TopAmos opiskelijan palaute