Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Potilasturvallisuus osana hoitajan turvaa

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Prosessit 2013 liisa j
Prosessit 2013 liisa j
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 30 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (15)

Ähnlich wie Potilasturvallisuus osana hoitajan turvaa (20)

Anzeige

Weitere von Nina Eskola-Salin (20)

Potilasturvallisuus osana hoitajan turvaa

 1. 1. Potilasturvallisuus osana hoitajan turvaa Nina Eskola Tampereen seudun ammattiopisto Tredu Elokuu 2013
 2. 2. Hoitovirhe, potilasvahinko Vaaratilanteen tunnistaminen ja ennaltaehkäisy
 3. 3. No problem is problem! • Näe • Kuule • Tiedä vastuusi ja velvollisuutesi • Tunne potilaasi • Ole huolellinen • Suunnittele työsi • Ennakoi • Auta työkaveria ja keskustele
 4. 4. Käsitteitä - Boring, mutta niin tärkeää  Hoitovirhe: Hoitohenkilökuntaan kuuluvan virheellinen menettely  Hoitohaitta: Potilaalle hoidossa aiheutunut haitallinen seuraamus. Pitää sisällään kaikki potilaalle hoidon yhteydessä aiheutuneet negatiiviset seuraukset ja tuntemukset. Ei ole välttämättä virheen seurausta. Voi tarkoittaa myös mielipahaa.
 5. 5.  Potilasvahinko: Terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutunut potilasvahinkolain nojalla korvattava henkilövahinko  Potilasasiamies: Jokaisella terveydenhuollon toimintayksiköllä on potilasasiamies, joka antaa potilaalle tietoa tämän oikeuksista ja toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi. Potilasasiamiehen tehtävänä on tarvittaessa neuvoa ja avustaa potilasta, jos tämä on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun.  Muita Potilasturvallisuuden keskeisiä käsitteitä
 6. 6. Potilasvahinko  Potilasvahinkolaissa mainitaan seitsemän eri korvausperustetta, joilla voi syntyä oikeus korvaukseen Suomessa annetun terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä aiheutuneesta henkilövahingosta.  Korvattavat vahinkolajit ovat:  Hoitovahinko  Infektiovahinko  Tapaturmavahinko  Laitevahinko  Hoitohuoneiston tai -laitteiston vahinko  Lääkkeen toimittamisvahinko  Kohtuuton vahinko
 7. 7. Hoitovahinko  Henkilövahinko, joka on aiheutunut potilaan tutkimuksesta, hoidosta tai muusta vastaavasta käsittelystä taikka sellaisen laiminlyönnistä  Kyseisessä hoito- tai tutkimustilanteessa kokenut terveydenhuollon ammattihenkilö olisi toiminut toisin ja siten välttänyt vahingon  Olisi voitu välttää toimimalla toisin
 8. 8. Infektiovahinko  Erilaisten mikrobien potilaalle aiheuttamia infektioita, jotka ovat saaneet todennäköisesti alkunsa tutkimuksen, hoidon tai muun vastaavan käsittelyn yhteydessä  Ei hoitovahingosta poiketen vaadi, että infektio olisi voitu välttää toisin toimimalla  Tavanomaiset, pinnalliset, nopeasti paranevat infektiot jäävät aina korvaamatta  Takavampien infektioiden osalta suhteutetaan toisiinsa infektioriski, hoidettavan sairauden tai vamman vakavuus ja infektiosta aiheutuneen vahingon vakavuus
 9. 9. Tapaturmavahinko  Erilaiset tutkimus- tai hoitotoimenpiteen yhteydessä aiheutuneet tapaturmaiset loukkaantumiset  Sairaankuljetuksen aikana sattuneet tapaturmat, ellei kyseessä ole liikennevakuutuslain perusteella korvattava vahinko  Potilasvakuutus kattaa vain toimenpiteisiin välittömästi liittyvät tapaturmariskit, muttei yleisiä elämään tavanomaisesti liittyviä tapaturmariskejä.
 10. 10. Laitevahinko  Tutkimuksessa, hoidossa tai muussa vastaavassa käsittelyssä käytetyn sairaanhoitolaitteen tai -välineen viasta potilaalle aiheutunut henkilövahinko  Laitteen vialla tarkoitetaan kaikkia tilanteita, joissa laite ei toimi tarkoitetulla tavalla, eikä toimimattomuus tms. johdu terveydenhoitohenkilökunnan menettelystä.
 11. 11. Hoitohuoneiston tai laitteiston vahinko  Potilasvahinkona korvataan hoitohuoneiston tai -laitteiston palosta tai muusta vastaavasta hoitohuoneiston tai - laitteiston vahingosta potilaalle aiheutunut vahinko.
 12. 12. Lääkkeen toimittamisvahinko  Henkilövahinko, joka on aiheutunut reseptilääkkeen toimittamisesta apteekista reseptin tai lääkejakelua koskevien säännösten vastaisesti  Muuten tutkimuksen tai hoidon yhteydessä tapahtuvat lääkkeen antamiset tai määräämiset käsitellään hoitovahinkoja koskevan kohdan mukaisesti
 13. 13. Kohtuuton vahinko  Potilasvakuutuksesta voidaan korvata potilaan tutkimuksesta, hoidosta tai muusta vastaavasta käsittelystä aiheutunut kohtuuton vahinko riippumatta siitä, olisiko se voitu välttää toisin toimimalla  Kohtuuttomuusarviointi tulee kysymykseen vain silloin, kun potilaalle on hoidosta aiheutunut pysyvä vaikea sairaus, vamma tai kuolema
 14. 14. Yleisimmät yhteydenoton syyt potilasasiamiehelle  Potilasvahinkoepäily  Potilaan hoitoon, lääkitykseen ja tapaturmiin liittyvät yhteydenotot  Kohtelu ja käytös  Henkilökunnan käytökseen, potilaan kohteluun ja itsemääräämisoikeuteen sekä alaikäisen potilaan asemaan liittyvät yhteydenotot  Salassapito ja tiedonsaanti  Potilaan tietoihin ja potilasasiakirjoihin sekä niiden sisältöön liittyvät asiat
 15. 15. Ryhmätyöaiheet lähihoitajan toimintaan liittyvistä vahingoista tai muista potilaan oikeuksia loukkaavista tekijöistä  Lääkeaineisiin ja niiden annosteluun liittyvä vahinko  Hoitotoimenpiteisiin liittyvät vahingot  Hoitovahinko  Infektiovahinko  Tapaturmat  Salassapito  Kohtelu
 16. 16. Tehtävä 1)  Pohtikaa ryhmissä esimerkki kyseiseen aihealueeseen liittyvistä mahdollisesta vahingoista tai potilaan oikeuksia loukkaavasta hoitajan toiminnasta, joka voisi johtaa yhteydenottoon potilasasiamieheen  Miettikää miten hoitaja omalla toiminnallaan voi ennaltaehkäistä vahingon tapahtumista tai potilaan oikeuksien loukkaamista  Kuvatkaa pohdintanne tuotos muille jaettavaksi haluamallanne tavalla:  Wikikirjoitus  Kuvakollaasi  Posteri  Käsitekartta  Blogikirjoitus  Sarjakuva  Video  Tms.
 17. 17. Ilmoittaminen, dokumentointi ja korvaaminen vahinko tapauksissa Nina Eskola Tampereen seudun ammattiopisto Tredu Elokuu 2013
 18. 18. Ilmoittaminen, dokumentointi ja korvaaminen  HaiPro  potilasturvallisuutta vaarantavien tapahtumien raportointimenettely ja tietotekninen työkalu  Hilmo  Lakisääteinen hoitoilmoitusrekisteri, joka sisältää tietoja julkisen ja yksityisen terveydenhuollon laitoshoidosta, päiväkirurgisista toimenpiteistä sekä julkisen terveydenhuollon erikoissairaanhoidon avohoidosta  PVK  Potilasvakuutuskeskus huolehtii keskitetysti Suomessa sattuneiden potilasvahinkojen korvaamisesta
 19. 19. Potilaan osallistuminen - Potilasturvallisuus ja potilasvahingot- Nina Eskola Tampereen seudun ammattiopisto Tredu Elokuu 2013
 20. 20.  Potilaan käsikirja - opas turvalliseen hoitoon sairaalassa  Potilasturvallisuuden huoneentaulu potilaalle ja läheiselle  Potilasturvallisuuden muistilistat potilaalle ja läheisille Tehtävä 2) Ryhmä- / yksilötehtävä: Laadi potilasturvallisuuden huoneentaulu työssäoppimispaikallesi
 21. 21. Avoimuus  NPSA: Avoimuuden hyvät käytännöt
 22. 22. Potilaan valitustiet ja valituksen tekeminen  Potilaan valitustiet  Muistutus  Kantelu lääninhallitukselle  http://www.valvira.fi/ohjaus_ja_valvonta/terveyden huolto/kantelu  Valitus lääninoikeudelle  Kantelu Terveydenhuollon oikeusturvakeskukseen  PVK  Potilasvakuutuskeskus huolehtii keskitetysti Suomessa sattuneiden potilasvahinkojen korvaamisesta
 23. 23. Tehtävä 3)  Tehtävän 1 esimerkkitapauksen potilas / asiakas / omaiset haluavat ensin tehdä muistutuksen, sitten kantelun ja vaatia vielä korvauksia.  Laadi itsellesi muistilista avuksesi siitä, miten ohjaat heitä muistutuksen, kantelun ja korvausvaatimuksen tekemisessä. Valmistaudu esittelemään muille
 24. 24. Esimerkkejä  http://www.valvira.fi/tietopankki/ratkaisulyhennelmat/muu_sisalto_ 3/potilaan_sairauksien_vaatiman_seurannan_ja_hoidon_toteutumin en_ja_osaston_henkilokunnan_maaran_riittavyys_suhteessa_potilaid en_hoidon_vaativuuteen  http://www.valvira.fi/tietopankki/ratkaisulyhennelmat/huomion_kiin nittaminen_2/kuolevan_vanhuspotilaan_kivun_hoito_oli_puutteellist a  http://www.valvira.fi/tietopankki/ratkaisulyhennelmat/ammatinharj oittamisoikeuden_poistaminen_2/valiaikainen_kielto_kayttaa_lahih oitajan_ammattinimiketta  http://www.valvira.fi/tietopankki/ratkaisulyhennelmat/ammatinharj oittamisoikeuden_poistaminen_2/sairaanhoitaja_ei_hakeutunut_val viran_velvoittamiin_tutkimuksiin_- _valvira_kielsi_harjoittamasta_ammattia  http://www.valvira.fi/files/ratkaisulyhennelmat/lyhennelmia_th_kant eluista_2006.pdf
 25. 25. Hoitosuunnitelma ja kirjaaminen potilasturvallisuuden sekä hoitajan oikeusturvan työvälineenä Nina Eskola Tampereen seudun ammattiopisto Tredu Elokuu 2013
 26. 26. Tilanteiden kärjistymisen ennaltaehkäisy: • Huolellinen kirjaaminen • Kiitos ja anteeksi Hoitajien tietoisuus potilaan toimintakyvystä ehkäisee tapaturmia: • Ajantasainen hoitosuunnitelma • Huolellinen kirjaaminen
 27. 27. Ryhmä- tai yksilötehtävä kirjaamiseen liittyen  Miettikää ja kirjatkaa ylös huonoja, mutta ”todellisia” esimerkkejä kirjaamisesta  Sellaisia, jotka eivät ole oikeaan potilaaseen liittyviä eli sellaisia, joista kukaan todellinen potilas ei ole tunnistettavissa  Sellaisia jotka voisivat olla oikeita, muttei parhaita esimerkkejä kirjaamisesta  Esim. ”Aamulääkkeet annettu”  Miettikää vähintään neljä erilaista esimerkkiä erilaisista hoitotyön toimintaympäristöistä
 28. 28.  Laatikaan ”huonoille” kirjauksille pariksi ”hyvät” kirjaukset. Sellaiset, jotka palvelevat sekä potilaan oikeusturvaa ja hyvän hoidon toteuttamista että hoitajan oikeusturvaa  Voitte itse päättää miten ryhmä- / yksilötyönne tuotoksen esitätte:  Blogikirjoituksena  Facebookin keskusteluna  PowerPointtina  Wordilla  Videona  Voitte myös tehdä ”leikkikirjaukset” paperille ja ottaa niistä valokuvat, jotka voidaan jakaa Facebookissa  Tai jotain ihan muuta  Opettaja auttaa toteutustavan valinnassa ja toteutuksessa.
 29. 29. Tausta-aineistoa Hoitosuunnitelma ja kirjaaminen potilasturvallisuuden sekä hoitajan oikeusturvan työvälineenä
 30. 30. Potilasasiakirjat  = Potilaan hoidon järjestämisessä ja toteuttamisessa käytettävät, hoitopaikassa laaditut tai sinne saapuneet asiakirjat tai tekniset tallenteet, jotka sisältävät potilaan terveydentilaa koskevia tietoja tai muita henkilökohtaisia tietoja. http://www.valvira.fi/ohjaus_ja_valvonta/terveyde nhuolto/potilasasiakirjat  Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista  Hoitotietojen kirjaamisen etiikka

×