Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Potilasturvallisuus osana hoitajan turvaa

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Prosessit 2013 liisa j
Prosessit 2013 liisa j
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 25 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Potilasturvallisuus osana hoitajan turvaa (20)

Anzeige

Weitere von Nina Eskola-Salin (20)

Potilasturvallisuus osana hoitajan turvaa

 1. 1. Potilasturvallisuus osana hoitajan turvaa Nina Eskola Tampereen seudun ammattiopisto Tredu Tammikuu 2013
 2. 2. Hoitovirhe, potilasvahinko Vaaratilanteen tunnistaminen ja ennaltaehkäisy
 3. 3. No problem is problem! • Näe • Kuule • Tiedä vastuusi ja velvollisuutesi • Tunne potilaasi • Ole huolellinen • Suunnittele työsi • Ennakoi • Auta työkaveria ja keskustele
 4. 4. Käsitteitä - Boring, mutta niin tärkeää  Hoitovirhe: Hoitohenkilökuntaan kuuluvan virheellinen menettely  Hoitohaitta: Potilaalle hoidossa aiheutunut haitallinen seuraamus. Pitää sisällään kaikki potilaalle hoidon yhteydessä aiheutuneet negatiiviset seuraukset ja tuntemukset. Ei ole välttämättä virheen seurausta. Voi tarkoittaa myös mielipahaa.
 5. 5.  Potilasvahinko: Terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutunut potilasvahinkolain nojalla korvattava henkilövahinko  Potilasasiamies: Jokaisella terveydenhuollon toimintayksiköllä on potilasasiamies, joka antaa potilaalle tietoa tämän oikeuksista ja toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi. Potilasasiamiehen tehtävänä on tarvittaessa neuvoa ja avustaa potilasta, jos tämä on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun.  Muita Potilasturvallisuuden keskeisiä käsitteitä
 6. 6. Potilasvahinko  Potilasvahinkolaissa mainitaan seitsemän eri korvausperustetta, joilla voi syntyä oikeus korvaukseen Suomessa annetun terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä aiheutuneesta henkilövahingosta.  Korvattavat vahinkolajit ovat:  Hoitovahinko  Infektiovahinko  Tapaturmavahinko  Laitevahinko  Hoitohuoneiston tai -laitteiston vahinko  Lääkkeen toimittamisvahinko  Kohtuuton vahinko
 7. 7. Yleisimmät yhteydenoton syyt potilasasiamiehelle  Potilasvahinkoepäily  Potilaan hoitoon, lääkitykseen ja tapaturmiin liittyvät yhteydenotot  Kohtelu ja käytös  Henkilökunnan käytökseen, potilaan kohteluun ja itsemääräämisoikeuteen sekä alaikäisen potilaan asemaan liittyvät yhteydenotot  Salassapito ja tiedonsaanti  Potilaan tietoihin ja potilasasiakirjoihin sekä niiden sisältöön liittyvät asiat
 8. 8. Ryhmätyöaiheet lähihoitajan toimintaan liittyvistä vahingoista tai muista potilaan oikeuksia loukkaavista tekijöistä  Lääkeaineisiin ja niiden annosteluun liittyvä vahinko  Hoitotoimenpiteisiin liittyvät vahingot  Hoitovahinko  Infektiovahinko  Tapaturmat  Salassapito  Kohtelu
 9. 9.  Pohtikaa ryhmissä vähintään kaksi esimerkkiä kyseiseen aihealueeseen liittyvistä mahdollisista vahingoista tai potilaan oikeuksia loukkaavasta hoitajan toiminnasta, jotka mahdollisesti voisivat johtaa yhteydenottoon potilasasiamieheen  Miettikää miten hoitaja omalla toiminnallaan voi ennaltaehkäistä vahingon tapahtumista tai potilaan oikeuksien loukkaamista  Kuvatkaa pohdintanne tuotos muille jaettavaksi haluamallanne tavalla:  Posteri  Käsitekartta  Blogikirjoitus  Sarjakuva  Video  Tms.
 10. 10. Tausta-aineistoa Potilasturvallisuus osana hoitajan turvaa
 11. 11. Lait ja asetukset §§§§- More boring, mutta vielä tärkeämpää  Potilaan oikeudet  Laki potilaan asemasta ja oikeuksista  Potilasvahinkolaki  Vahingonkorvauslaki  Potilaan itsemääräämisoikeuden rajoittamiseen liittyvät lait:  Laki kehitysvammaisen erityishuollosta  Lastensuojelulaki  Mielenterveyslaki  Päihdehoitolaki  Tartuntatautilaki
 12. 12. Muita lakeja §§§§  Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ohjaavia lakeja  Kansanterveyslaki  Erikoissairaanhoitolaki  Sosiaalihuoltolaki  Asiakirjoihin ja salassapitoon liittyviä lakeja  Laki viranomaisen toiminnasta julkisuudessa  Henkilötietolaki  Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä
 13. 13. Ilmoittaminen, dokumentointi ja korvaaminen
 14. 14. Ilmoittaminen, dokumentointi ja korvaaminen  HaiPro  potilasturvallisuutta vaarantavien tapahtumien raportointimenettely ja tietotekninen työkalu  Hilmo  Lakisääteinen hoitoilmoitusrekisteri, joka sisältää tietoja julkisen ja yksityisen terveydenhuollon laitoshoidosta, päiväkirurgisista toimenpiteistä sekä julkisen terveydenhuollon erikoissairaanhoidon avohoidosta  PVK  Potilasvakuutuskeskus huolehtii keskitetysti Suomessa sattuneiden potilasvahinkojen korvaamisesta
 15. 15. Hoitosuunnitelma ja kirjaaminen potilasturvallisuuden sekä hoitajan oikeusturvan työvälineenä
 16. 16. Tilanteiden kärjistymisen ennaltaehkäisy: • Huolellinen kirjaaminen • Kiitos ja anteeksi Hoitajien tietoisuus potilaan toimintakyvystä ehkäisee tapaturmia: • Ajantasainen hoitosuunnitelma • Huolellinen kirjaaminen
 17. 17. Ryhmä- tai yksilötehtävä kirjaamiseen liittyen  Miettikää ja kirjatkaa ylös huonoja, mutta ”todellisia” esimerkkejä kirjaamisesta  Sellaisia, jotka eivät ole oikeaan potilaaseen liittyviä eli sellaisia, joista kukaan todellinen potilas ei ole tunnistettavissa  Sellaisia jotka voisivat olla oikeita, muttei parhaita esimerkkejä kirjaamisesta  Esim. ”Aamulääkkeet annettu”  Miettikää vähintään neljä erilaista esimerkkiä erilaisista hoitotyön toimintaympäristöistä
 18. 18.  Laatikaan ”huonoille” kirjauksille pariksi ”hyvät” kirjaukset. Sellaiset, jotka palvelevat sekä potilaan oikeusturvaa ja hyvän hoidon toteuttamista että hoitajan oikeusturvaa  Voitte itse päättää miten ryhmä- / yksilötyönne tuotoksen esitätte:  Blogikirjoituksena  Facebookin keskusteluna  PowerPointtina  Wordilla  Videona  Voitte myös tehdä ”leikkikirjaukset” paperille ja ottaa niistä valokuvat, jotka voidaan jakaa Facebookissa  Tai jotain ihan muuta  Opettaja auttaa toteutustavan valinnassa ja toteutuksessa.
 19. 19. Tausta-aineistoa Hoitosuunnitelma ja kirjaaminen potilasturvallisuuden sekä hoitajan oikeusturvan työvälineenä
 20. 20. Potilasasiakirjat  = Potilaan hoidon järjestämisessä ja toteuttamisessa käytettävät, hoitopaikassa laaditut tai sinne saapuneet asiakirjat tai tekniset tallenteet, jotka sisältävät potilaan terveydentilaa koskevia tietoja tai muita henkilökohtaisia tietoja. http://www.valvira.fi/ohjaus_ja_valvonta/terveyde nhuolto/potilasasiakirjat  Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista  Hoitotietojen kirjaamisen etiikka
 21. 21. Potilaan osallistuminen
 22. 22.  Potilaan käsikirja - opas turvalliseen hoitoon sairaalassa  Potilasturvallisuuden huoneentaulu potilaalle ja läheiselle  Potilasturvallisuuden muistilistat potilaalle ja läheisille Ryhmä- / yksilötehtävä näistä valitsemallanne tavalla: Esim.  Pohdinta aiheesta blogikirjoituksena  Sarjakuva  PowerPoint  Video  Visuaalinen kuvitettu huoneen taulu joko piirroskuvin tai valokuvin  Tai jotain ihan muuta Opettaja auttaa toteutustavan valinnassa ja toteutuksessa
 23. 23. Avoimuus  NPSA: Avoimuuden hyvät käytännöt
 24. 24. Potilaan valitustiet vahingon sattuessa
 25. 25.  Muistutus  Kantelu lääninhallitukselle  Valitus lääninoikeudelle  Kantelu Terveydenhuollon oikeusturvakeskukseen Selvitä missä tilanteessa ja miten. Keskustelu aiheesta käydään ryhmän facebook - sivuilla

×